Полный домашний Часослов

Перед вами Часослов, предназначенный для ежедневной домашней молитвы, совершаемой по часам...Перед вами Часослов, предназначенный для ежедневной домашней молитвы, совершаемой по часам. Целью создания данного Часослова является стремление вернуть частное моление к его соборным основаниям. Мы веруем в соборную, а не частную Церковь, и спасение получаем не индивидуально и частным образом, а соборно, через Церковь как собрание, а значит, и домашняя наша молитва не должна быть оторванной от молитвы общественной. Основным принципом церковного богослужебного строя является освящение посредством чинопоследований всех вех суточного круга и всякий день года. Естественно, что последования домашнего Часослова адаптированы для совершения их мирянами, в связи с чем при составлении сборника даже использовались привычные для всех молитвы из молитвослова. Предлагаемый Часослов не призван заменить собою участие в общественном богослужении, но, в то же время, составлен таким образом, что его можно использовать как в частном порядке, индивидуально, так и при общем молитвенном собрании верующих в часовне или храме.

иерей Вадим Коржевский

Пятница, 27 января 2023 г.
Молитва после сна (04:59-09:00)

Молитва после сна

Время совершения: 04:59-09:00

Просну́вшись и встав от одра́, начина́й свое́ моле́ние так:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́, и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́, и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молит­ва св. Мака­рия Великого

От сна воста́в, у́треннюю песнь при­но­шу́ Ти, Спа́се, и, припа́дая, вопию́ Ти: не даждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею и лежа́щаго мя в ле́ности, ускори́в, возста́ви, и спа­си́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Хри­сте́ Бо́же, и спа­си́ мя.

Кто совер­ша­ет утре­ню само­сто­я­тель­но (вне хра­ма), то здесь сра­зу чита­ет «Сла́ва в вы́шних Бо́гу» и далее по чину (см. Утре­ня).

Если нет вре­ме­ни на совер­ше­ние утре­ни, то вме­сто неё совер­ша­ет­ся 1‑ый час, начи­ная сра­зу с «При­и­ди­те, покло­ним­ся…» (см. Час пер­вый).

Кто соби­ра­ет­ся на утре­ню в храм, чита­ет эту молитву:

Молит­ва на выход в храм

Сла́ва Тебе́, Царю́, Бо́же Вседержи́телю, И́же Боже́ственным Твои́м и Человеколю́бным Про́мыслом сподо́бил мя еси́, гре́шнаго и недосто́йнаго, от сна воста́ти и получи́ти вход свята́го до́му Тво­е­го́. При­и­ми́, Го́споди, и глас моле́ния мое­го́, я́коже святы́х и у́мных Твои́х сил, и бла­го­во­ли́ се́рдцем чи́стым и ду́хом смире́нным приноси́тися Тебе́ хва­ле́ от скве́рных усте́н мои́х, я́ко да и аз о́бщник бу́ду му́дрым де́вам, со све́тлою свеще́ю души́ моея́, и сла́влю Тя, во Отце́ и Ду́се сла́вимаго Бо́га Сло́ва, ами́нь.


Утреня (05:00-09:00)

Утреня

Время совершения: 05:00-09:00

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на зем­ли́ мир, в челове́цех благоволе́ние.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хва­лу́ Твою́.

Псало́м 62

Бо́же, Бо́же мой! К Тебе́ у́тренюю; воз­жа­да́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́ в зем­ли́ пу́сте, и непрохо́дне, и безво́дне! Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́: я́ко лу́чше ми́лость Твоя́ па́че живо́т. Устне́ мои́ похвали́те Тя; та́ко бла­го­слов­лю́ Тя в живо­те́ мое́м, о и́мени Твое́м воз­де­жу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти, да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя: я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве кри­лу́ Твое́ю возра́дуюся. При­льпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (3 раза)

Пе́сни Тро́ичны, глас 7

Вы́шнею си́лою херуви́мски воспева́емый / и Боже́ственною сла́вою а́нгельски покланя́емый, / при­и­ми́ и нас, су́щих на зем­ли́, / недосто́йными устна́ми хвале́ние Тебе́ возсыла́ющих: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, си́лою Кре­ста́ Тво­е­го́ сохра­ни́ нас, Го́споди.

Слава Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Я́ко со́н ле́ность отложи́вши душе́, исправле́ние к хвале́нию пока­жи́ судии́, и со стра́хом возопи́й: Свя́т, Свя́т, Свя́т еси́ Бо́же на́ш, моли́твами все́х святы́х Твои́х, поми́луй нас.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Непристу́пному Боже­ству́, во еди́нице Тро́ице, серафи́мскую трисвяту́ю возсыла́юще хва­лу́, со стра́хом возопии́м: Свя́т, Свя́т, Свя́т еси́ Бо́же на́ш, Богоро́дицею поми́луй нас. 

Моли́тва ко Пресвято́й Тро́ице

От сна воста́в, бла­го­да­рю́ Тя, Свята́я Тро́ице, яко, мно́гия ра́ди Тво­ея́ бла́гости и долготерпе́ния, не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и, в неча́янии лежа́щаго, воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не про­све­ти́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во испове́дании серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псал­мы́ из Псалти́ри

(по одной Сла­ве в день — совер­ша­ет­ся сидя) Пс.78–80 Если нет вре­ме­ни или воз­мож­но­сти, то этот отдел псал­мо­пе­ния пропускается.

Сти­хо­сло­вия перед чте­ни­ем Псалтири:

Го́споди, поми́луй.  (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалти́рь

Пса­лом 78
Псало́м Аса́фу.
1 Бо́же, приидо́ша язы́цы в достоя́ние Твое́, оскверни́ша хра́м святы́й Тво́й,
2 положи́ша Иерусали́м я́ко ово́щное храни́лище: положи́ша тру́пия ра́б Твои́х бра́шно пти́цам небе́сным, пло́ти преподо́бных Твои́х звере́м земны́м:
3 пролия́ша кро́вь и́х я́ко во́ду о́крест Иерусали́ма, и не бе́ погреба́яй.
4 Бы́хом поноше́ние сосе́дом на́шым, подражне́ние и поруга́ние су́щым о́крест на́с.
5 Доко́ле, Го́споди, прогне́ваешися до кон­ца́? Разжже́тся я́ко о́гнь рве́ние Твое́?
6 Проли́й гне́в Тво́й на язы́ки незна́ющыя Тебе́, и на ца́рствия, я́же и́мене Тво­е­го́ не призва́ша:
7 я́ко поядо́ша Иа́кова, и ме́сто его́ опустоши́ша.
8 Не помя­ни́ на́ших беззако́ний пе́рвых: ско́ро да предваря́т ны́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́.
9 Помо­зи́ на́м, Бо́же, Спаси́телю на́ш, сла́вы ра́ди и́мене Тво­е­го́: Го́споди, изба́ви ны́ и очи́сти гре­хи́ на́шя и́мене ра́ди Тво­е­го́.
10 Да не когда́ реку́т язы́цы: где́ е́сть Бо́г и́х? И да уве́стся во язы́цех пред очи́ма на́шима отмще́ние кро́ве ра́б Твои́х пролиты́я.
11 Да вни́дет пред Тя́ воздыха́ние окова́нных: по вели́чию мы́шцы Тво­ея́ снаб­ди́ сы́ны умерщвле́нных.
12 Возда́ждь сосе́дом на́шым седмери́цею в не́дро и́х поноше́ние и́х, и́мже поноси́ша Тя́, Го́споди.
13 Мы́ же лю́дие Твои́ и о́вцы па́жити Тво­ея́ испове́мыся Тебе́, Бо́же, во ве́к, в ро́д и ро́д возвести́м хва­лу́ Твою́.
Пса­лом 79
1 В коне́ц, о изме́ншихся, свиде́ние Аса́фу, псало́м.
2 Пасы́й Изра́иля вон­ми́: наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа, седя́й на херуви́мех, яви́ся:
3 пред Ефре́мом и Вениами́ном и Манасси́ем воздви́гни си́лу Твою́, и при­и­ди́ во е́же спа­сти́ на́с.
4 Бо́же, обра­ти́ ны, и про­све­ти́ лице́ Твое́, и спасе́мся.
5 Го́споди Бо́же си́л, доко́ле гне́ваешися на моли́тву ра́б Твои́х?
6 Напита́еши на́с хле́бом сле́зным, и напои́ши на́с слеза́ми в ме́ру.
7 Положи́л еси́ на́с в пререка́ние сосе́дом на́шым, и вра­зи́ на́ши подражни́ша ны́.
8 Го́споди Бо́же си́л, обра­ти́ ны, и про­све­ти́ лице́ Твое́, и спасе́мся.
9 Виногра́д из Еги́пта прене́сл еси́: изгна́л еси́ язы́ки, и насади́л еси́ и́:
10 путесотвори́л еси́ пред ни́м, и насади́л еси́ коре́ния его́, и испо́лни зе́млю.
11 Пок­ры́ го́ры се́нь его́, и ве́твия его́ ке́дры Бо́жия:
12 про­ст­ре́ ро́зги его́ до мо́ря, и да́же до ре́к отра́сли его́.
13 Вску́ю низложи́л еси́ опло́т его́, и объима́ют и́ вси́ мимоходя́щии путе́м?
14 Озо­ба́ и́ ве́прь от дубра́вы, и уедине́нный ди́вий пояде́ и́.
15 Бо́же си́л, обрати́ся у́бо, и при́зри с небе­се́ и ви́ждь, и посе­ти́ виногра́д се́й:
16 и совер­ши́ и́, его́же наса­ди́ десни́ца Твоя́, и на сы́на челове́ческаго, его́же укрепи́л еси́ Себе́.
17 Пожже́н огне́м и раско́пан: от запреще́ния лица́ Тво­е­го́ поги́бнут.
18 Да бу́дет рука́ Твоя́ на му́жа десни́цы Тво­ея́ и на сы́на челове́ческаго, его́же укрепи́л еси́ Себе́,
19 и не отсту́пим от Тебе́: оживи́ши ны́, и и́мя Твое́ призове́м.
20 Го́споди Бо́же си́л, обра­ти́ ны, и про­све­ти́ лице́ Твое́, и спасе́мся.
Пса­лом 80
1 В коне́ц, о точи́лех, псало́м Аса́фу.
2 Ра́дуйтеся Бо́гу помо́щнику на́шему, воскли́кните Бо́гу Иа́ковлю:
3 приими́те псало́м и дади́те тимпа́н, псалти́рь красе́н с гу́сльми:
4 воструби́те в новоме́сячии трубо́ю, во благознамени́тый де́нь пра́здника ва́шего:
5 я́ко повеле́ние Изра́илеви е́сть, и судь­ба́ Бо́гу Иа́ковлю.
6 Свиде́ние во Ио́сифе поло­жи́ е́, вне­гда́ изы́ти ему́ от зем­ли́ Еги́петския: язы́ка, его́же не ве́дяше, услы́ша.
7 Отя́т от бре́мене хребе́т его́: ру́це его́ в коши́ порабо́тасте.
8 В ско́рби призва́л Мя́ еси́, и изба́вих тя́: услы́шах тя́ в та́йне бу́рне: искуси́х тя́ на воде́ Пререка́ния.
9 Слы́шите, лю́дие Мои́, и засвиде́телствую ва́м, Изра́илю, а́ще послу́шаеши Мене́:
10 не бу́дет тебе́ бо́г но́в, ниже́ поклони́шися бо́гу чужде́му.
11 А́з бо е́смь Госпо́дь Бо́г тво́й, изведы́й тя́ от зем­ли́ Еги́петския: раз­ши­ри́ уста́ твоя́, и испо́лню я́.
12 И не послу́шаша лю́дие Мои́ гла́са Мое­го́, и Изра́иль не вня́т Ми́:
13 и отпусти́х я́ по начина́нием серде́ц и́х, по́йдут в начина́ниих свои́х.
14 А́ще бы́ша лю́дие Мои́ послу́шали Мене́, Изра́иль а́ще бы в пути́ Моя́ ходи́л:
15 ни о чесо́мже у́бо вра­ги́ его́ смири́л бы́х, и на оскорбля́ющыя и́х возложи́л бы́х ру́ку Мою́.
16 Вра­зи́ Госпо́дни солга́ша ему́, и бу́дет вре́мя и́х в ве́к:
17 и напи­та́ и́х от ту́ка пшени́чна, и от ка́мене ме́да насы́ти и́х.

По окон­ча­нии сти­хо­сло­вия псалмов:

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (3 раза)

Моли́тва св. Мака́рия Вели́кого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в, прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе: помо­зи́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спа­си́ мя, и вве­ди́ в Ца́рство Твое́ Ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Чте­ние Еван­ге­лия (совер­ша­ет­ся сидя): (Мк.12:1–12).

Моли́тва перед чте́нием Ева́нгелия

Бо́же мой, про­све­ти́ мя све́том богоразу́мия Тво­е­го́ и отве́рзи мы́сленныя о́чи се́рдца мое­го́, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние.

Ѿ Ма́рка

Гла­ва 12
1 И нача́т и́м в при́тчах глаго́лати: виногра́д наса­ди́ челове́к, и огра­ди́ опло́том, и иско­па́ точи́ло, и созда́ сто́лп, и пре­да­де́ его́ тяжа́телем, и отъи́де.
2 И посла́ к тяжа́телем во вре́мя раба́, да от тяжа́тель прии́мет от пло­да́ виногра́да:
3 они́ же е́мше его́ би́ша и отосла́ша тща́.
4 И па́ки посла́ к ни́м друга́го раба́: и того́ ка́мением би́вше, проби́ша гла­ву́ ему́ и посла́ша безче́стна.
5 И па́ки ино́го посла́: и того́ уби́ша: и мно́ги и́ны, о́вы у́бо бию́ще, о́вы же убива́юще.
6 Еще́ у́бо еди́наго сы́на име́ возлю́бленнаго сво­е­го́, посла́ и того́ к ни́м после­ди́, глаго́ля, я́ко усрамя́тся сы́на мое­го́.
7 О́ни же тяжа́теле ре́ша к себе́, я́ко се́й е́сть насле́дник: прииди́те, убие́м его́, и на́ше бу́дет насле́дствие.
8 И е́мше его́ уби́ша и изверго́ша его́ во́н из виногра́да.
9 Что́ у́бо сотвори́т госпо́дь виногра́да? Прии́дет и погуби́т тяжа́тели и да́ст виногра́д ине́м.
10 Ни Писа́ния ли сего́ чли́ есте́: ка́мень, его́же не в ряду́ сотвори́ша зи́ждущии, се́й бы́сть во гла­ву́ у́гла:
11 от Го́спода бы́сть сие́, и е́сть ди́вно во о́чию на́шею?
12 И иска́ху Его́ я́ти, и убоя́шася наро́да: разуме́ша бо, я́ко к ни́м при́тчу рече́: и оста́вльше Его́ отидо́ша.

По окон­ча­нии Чтения:

Псало́м 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и, по мно́жеству щедро́т Твои́х, очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое­го́ и от гре­ха́ мое­го́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой пре­до мно́ю есть вы́ну. Тебе́, Еди́ному, согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, вне­гда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Тво­ея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом — и очи́щуся; омы́еши мя — и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мое­му́ да́си ра́дость и весе́лие: возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отвра­ти́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно­ви́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́ и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Тво­е­го́ и Ду́хом Влады́чним утвер­ди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое­го́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хва­лу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу — дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Убла­жи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Библе́йские пе́сни

Пес­ня 5

На 12: От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.
При­пев: Го́споди Бо́же мой, мир даждь мне.
Пра́вде научи́теся, живу́щии на земли́.
При­пев: Го́споди Бо́же мой, мир даждь мне.
На 10: Да во́змется нечести́вый, да не ви́дит сла́вы Госпо́дни. Го́споди, высо­ка́ Твоя́ мы́шца — и не ве́деша, разуме́вше же — постыдя́тся.
При­пев: Го́споди Бо́же мой, мир даждь мне.
За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя, и ны́не огнь супоста́ты поя́ст.
При­пев: Го́споди Бо́же мой, мир даждь мне.
На 8: Прило­жи́ им зла, Го́споди, при­ло­жи́ зла сла́вным земли́.
При­пев: Го́споди Бо́же мой, мир даждь мне.
Го́споди, в ско́рби помяну́хом Тя, в ско́рби ма́ле наказа́ние Твое́ нам.
При­пев: Го́споди Бо́же мой, мир даждь мне.
На 6: И, я́ко боля́щая приближа́ется роди́ти и в боле́зни свое́й вопия́ше, та́ко бы́хом возлю́бленному Твоему́.
При­пев: Го́споди Бо́же мой, мир даждь мне.
Не паде́м, но паду́т живу́щии на земли́.
При­пев: Го́споди Бо́же мой, мир даждь мне.
На 4: Воскре́снут ме́ртвии, и воста́нут, и́же во гробе́х, и возвеселя́тся, и́же на земли́.
При­пев: Го́споди Бо́же мой, мир даждь мне.
Ро́са бо, я́же от Тебе́, исцеле́ние им есть, зем­ля́ же нечести́вых паде́т.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пес­ня 8

На 12: Благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
При­пев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Благослови́те, а́нгели Госпо́дни, небе­са́ Госпо́дня, Го́спода.
При­пев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
На 10: Благослови́те, во́ды вся, я́же пре­вы­ше небе́с, вся си́лы Госпо́дни, Го́спода.
При­пев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Благослови́те, со́лнце и ме́сяц, зве́зды небе́сныя, Го́спода.
При­пев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
На 8: Благослови́те, вся пти́цы небе́сныя, зве́рие и вси ско́ти, Го́спода.
При­пев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Благослови́те, сы́нове челове́честии, да благослови́т Изра­иль, Го́спода.
При­пев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
На 6: Благослови́те, свяще́нницы Госпо́дни, раби́ Госпо́дни, Го́спода.
При­пев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Благослови́те, ду́си и ду́ши пра́ведных, преподо́бнии и смире́ннии се́рдцем, Го́спода.
При­пев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
На 4: Благослови́те, Ана́ния, Аза́рия, Мисаи́л, Го́спода.
При­пев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Благослови́те, апо́столи, проро́цы и му́ченицы Госпо́дни, Го́спода.
Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пес­ня 9

Пресвято́й Богоро́дицы

Вели́чит душа́ Моя Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.
При­пев: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех велича́ем.
Я́ко при­з­ре́ на смире́ние Ра́бы Сво­ея́, се бо, от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.
При­пев: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех велича́ем.
Я́ко сотво­ри́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.
При­пев: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех велича́ем.
Сотво­ри́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, рас­то­чи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.
При­пев: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех велича́ем.
Низло­жи́ си́льныя со престо́л и воз­не­се́ смире́нныя, а́лчущия испо́лни благ и богатя́щияся отпу­сти́ тщи.
При­пев: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех велича́ем.
Восприя́т Изра́иля, о́трока Сво­е­го́, помяну́ти мило­сти, я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его, да́же до ве́ка.
При­пев: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех велича́ем.

Св. Заха́рии

На 12: Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, я́ко посе­ти́ и сотво­ри́ избавле́ние лю́дем Свои́м.
При­пев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
И воздви́же рог спасе́ния нам в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́.
При­пев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
На 10: Я́коже глаго́ла усты́ святы́х, су́щих от ве́ка проро́к Его́: спа́сение от враг на́ших и из руки́ всех, ненави́дящих нас.
При­пев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
Сотвори́ти ми́лость со отцы́ на́шими и помяну́ти заве́т святы́й Свой.
При­пев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
На 8: Кля́тву, е́юже кля́тся ко Авраа́му, отцу́ на́шему, да́ти нам без стра́ха, из руки́ враг на́ших изба́вльшимся.
При­пев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
Служи́ти Ему́ преподо́бием и пра́вдою пред Ним вся дни живо­та́ на́шего.
При­пев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
На 6: И ты, отро­ча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися, преды́деши бо пред лице́м Госпо́дним, угото́вати пути́ Его́.
При­пев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
Да́ти ра́зум спасе́ния лю́дем Его́ во оставле́ние грех их, милосе́рдия ра́ди ми́лости Бо́га на́шего.
При­пев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
На 4: В ни́хже посе­ти́ нас Восто́к с высо­ты́, яви́тися во тьме и се́ни сме́ртней седя́щим.
При­пев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
Напра́вити но́ги на́ша на путь ми́рен.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва по оконча́нии Библе́йских пе́сней

Бо́же, Бо́же наш, у́мныя и слове́сныя соста́вивый си́лы Твое́ю во́лею! Молю́ Тя: при­и­ми́ мое́, по си́ле, славосло́вие, со все́ми созда́нии Твои́ми, и бога́тыми Тво­ея́ бла́гости возда́ждь дарова́ньми. Я́ко Тебе́ преклоня́ется вся́кое коле́но небе́сных, и земны́х, и преиспо́дних, и вся́кое дыха́ние и созда́ние пое́т непостижи́мую Твою́ сла́ву: Еди́н бо еси́ Бог, И́стинный и Многоми́лостивый.

 

Псало́м 148

Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в вы́шних. Хвали́те Его́, вси анге­ли Его́, хвали́те Его́, вся си́лы Его́. Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́, Небе­са́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́ — и бы́ша, Той пове­ле́ — и созда́шася. Поста́ви я в век и в век ве́ка, повеле́ние поло­жи́ — и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от зем­ли́: ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго, испове́дание Его́ на зем­ли́ и на небеси́.

Псало́м 149

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву: хвале́ние Его в це́ркви преподо́бных. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах свои́х. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду ост­ры́ в рука́х их, сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, связа́ти цари́ их пу́ты и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными, сотвори́ти в них суд напи́сан. Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Псало́м 150

Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́. Хвали́те Его́ на си́лах Его́, хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех. Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Славосло́вие у́треннее

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на зем­ли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва­лю́ Тя, бла­го­слов­лю́ Тя, кла́няюся Тебе, славосло́влю Тя, бла­го­да­рю́ Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Тво­ея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Боже О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Хри­сте́, и Святы́й Ду́ше! Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй мя. Взе́мляй гре­хи́ ми́ра, при­и­ми́ моли́тву мою́; Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй мя. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят, Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На всяк день бла­го­слов­лю́ Тя, и вос­хва­лю́ и́мя Твое́ во ве́ки и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исце­ли́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Я́ко у Тебе́ исто́чник живо­та́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би, Го́споди, в день сей без гре­ха́ сохрани́тися мне. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно, и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на мя, я́коже упова́ю на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вра­зу­ми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, про­све­ти́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хва­ла́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Моли́тва к А́нгелу Храни́телю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни! Не оста́ви мене́, гре́шнаго, ниже́ отсту­пи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не даждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ теле­се́. Укре­пи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и на́стави мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла! Вся мне про­сти́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живо­та́ мое­го́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́. Покры́й мя в настоя́щий день и сохра­ни́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гре­се́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду: да утверди́т мя в стра́се Свое́м и досто́йна пока́жет мя раба́ Сво­ея́ бла́гости. Ами́нь.

Молит­ва рав­ноап­о­столь­ной Нине, про­све­ти­тель­ни­це Грузии

О, всехва́льная и преди́вная равноапо́стольная Ни́но, воисти́ну вели́кое украше́ние Це́ркве Правосла́вныя и изря́дная похва­ло́ наро́ду Ивери́йскому, просвети́вшая всю стра­ну́ Грузи́нскую Боже́ственным уче́нием, и по́двиги апо́стольства победи́вшая вра­га́ на́шего спасе́ния, трудо́м и моли́твами насади́вшая зде вертогра́д Христо́в и возра́щшая его в плод мног! Пра́зднующе святу́ю па́мять твою́, притека́ем к честно́му ли́ку тво­е­му́ и благогове́йно лобыза́ем всехва́льный дар тебе́ от Бо́жия Ма́тере, чудотво́рный Крест, его́же ты обви́ла еси́ драги́ми вла­сы́ твои́ми, и уми́льно про́сим, я́ко при́сную предста́тельницу на́шу: огра­ди́ нас от вся́ких зол и скорбе́й, вра­зу­ми́ враго́в Святы́я Це́ркви Христо́вы и проти́вников благоче́стия, охраня́й твое́ ста́до, упасе́нное тобо́ю, и моли́ Всеблага́го Бо́га, Спаси́теля на́шего, Ему́же ты ны́не предстои́ши, да да́рует правосла́вному наро́ду на́шему мир, долгоде́нствие и во вся́ком до́брем начина́нии поспеше́ние, и да приведе́т Госпо́дь нас в Небе́сное Свое́ Ца́рствие, иде́же вси святи́и славосло́вят Всесвято́е Его́ и́мя ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва к свято́му, имя кото́рого но́сишь

Моли́ Бо́га о мне́, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя­рек), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Помя́нник

Помя­ни́, Го́споди Иису­се Хри­сте́, Бо́же на́ш, ми́лости и щедро́ты Твоя́, от ве́ка сущия, и́хже ра́ди и вочелове́чился еси́, и распя́тие, и сме́рть, спасе́ния ра́ди пра́во в Тя́ ве́рующих, претерпе́ти изво́лил еси́; и воскре́с из ме́ртвых, возне́слся еси́ на небе­са́ и седи́ши одес­ную Бо́га Отца́, и призира́еши на смире́нныя моль­бы́ все́м се́рдцем призыва́ющих Тя́. При­к­ло­ни́ ухо Твое́ и услы́ши смире́нное моле́ние мене́, непотре́бнаго раба́ Тво­е­го́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, Тебе́ за вся́ лю́ди Твоя́ принося́щаго.

И, в пе́рвых, помя­ни́ Це́рковь Твою́ Свя­тую Собо́рную и Апо́стольскую, ю́же снабде́л еси́ Честно́ю Твое́ю Кро́вию, и утвер­ди́, и укре­пи́, и раз­ши­ри́, умно́жи, уми­ри́ и непреобори́му а́довыми вра­ты́ во ве́ки сохра­ни́; раздира́ния Церкве́й ути­ши́, шата́ния язы́ческая уга­си́, и ересе́й воста́ния ско́ро разо­ри́ и иско­ре­ни́, и в ничто́же си́лою Свята́го Тво­е­го́ Духа обра­ти́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй богохрани́мую стра­ну на́шу, вла́сти и во́инство ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м, во вся́ком благоче́стии и чисто­те́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй Святе́йшаго Патриа́рха Кирил­ла, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны, и ве́сь при́чет церко́вный, я́же поста́вил еси́ па́сти слове́сное Твое́ ста́до, и моли́твами и́х поми́луй и спа­си́ мя́, гре́шнаго. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ мое­го́ духо́внаго (имя­рек), и святы́ми его́ моли́твами про­сти́ моя́ согреше́ния. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй роди́телей мои́х (имя­рек), бра́тию и сест­ры́, и сро́дники моя́ по пло́ти, и вся́ бли́жняя ро́да мое­го́, и дру́ги (имя­рек), и да́руй и́м ми́рная Твоя́ и преми́рная блага́я. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ста́рцы и ю́ныя, ни́щия и сиро­ты́, и вдови́цы, и сущия в боле́зни и в печа́лех, беда́х же и ско́рбех, обстоя́ниих и плене́ниих, темни́цах же и заточе́ниих, изря́днее же — в гоне́ниих, Тебе́ ра́ди и ве́ры правосла́вныя, от язы́к безбо́жных, от отступ­ник и от еретико́в сущия рабы́ Твоя́, и помя­ни́ их, посе­ти́, укре­пи́, уте́ши и вско́ре, си́лою Твое́ю, осла́бу, свобо́ду и изба́ву и́м пода́ждь. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по́сланныя в служ­бу, путеше́ствующия и вся́ правосла́вныя христиа́ны. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй, и́хже а́з безу­ми­ем мои́м соблазни́х и от пути́ спаси́тельнаго отврати́х, к де́лом злы́м и неподо́бным приведо́х; Боже́ственным Твои́м Про́мыслом к пути́ спасе́ния па́ки воз­вра­ти́. (Поклон)

Отступи́вшия от правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересь­ми́ ослепле́нныя, све́том Тво­е­го́ позна́ния про­све­ти́ и Святе́й Твое́й Апо́стольстей Собо́рней Це́ркви при­чти́. (Поклон)

 

Моли́тва о восстановле́нии ми́ра

 

Госпо­ди Боже сил, Боже спа­се­ния наше­го, при­з­ри в мило­сти на сми­рен­ныя рабы Твоя, услы­ши и поми­луй нас: се бо бра­ни хотя­щия опол­чи­ша­ся на Свя­тую Русь, чаю­ще раз­де­ли­ти и погу­би­ти еди­ный народ ея.

Воз­ста­ни, Боже, в помощь людем Тво­им и подаждь нам силою Тво­ею победу.

Вер­ным чадам Тво­им, о един­стве Рус­ския Церк­ви рев­ну­ю­щим, поспе­ше­ствуй, в духе бра­то­лю­бия укре­пи их и от бед изба­ви. Запре­ти раз­ди­ра­ю­щим во омра­че­нии умов и оже­сто­че­нии сер­дец ризу Твою яже есть Цер­ковь Жива­го Бога, и замыс­лы их ниспровергни.

Бла­го­да­тию Тво­ею вла­сти пре­дер­жа­щия ко вся­ко­му бла­гу наста­ви и муд­ро­стию обогати!

Вои­ны и вся защит­ни­ки Оте­че­ства наше­го в запо­ве­дех Тво­их утвер­ди, кре­пость духа им низ­посли, от смер­ти, ран и пле­не­ния сохрани!

Лишен­ныя кро­ва и в изгна­нии сущия в домы вве­ди, алчу­щия напи­тай, неду­гу­ю­щия и страж­ду­щия укре­пи и исце­ли, в смя­те­нии и печа­ли сущим надеж­ду бла­гую и уте­ше­ние подаждь!

Всем же во дни сия уби­ен­ным и от ран и болез­ней скон­чав­шим­ся про­ще­ние гре­хов даруй и бла­жен­ное упо­ко­е­ние сотвори!

Испол­ни нас яже в Тя веры, надеж­ды и люб­ве, воз­ста­ви паки во всех стра­нах Свя­той Руси мир и еди­но­мыс­лие, друг ко дру­гу любовь обно­ви в людях Тво­их, яко да еди­не­ми усты и еди­нем серд­цем испо­ве­мыся Тебе, Еди­но­му Богу в Тро­и­це сла­ви­мо­му. Ты бо еси заступ­ле­ние, и побе­да, и спа­се­ние упо­ва­ю­щим на Тя и Тебе сла­ву воз­сы­ла­ем, Отцу и Сыну и Свя­то­му Духу, ныне и прис­но, и во веки веков. Аминь.

Здесь вы може­те доба­вить сугу­бые молит­вы на потре­бу сво­ей души

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную, и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Го́споди Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй и спа­си́ мя, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.


Молитвы утренней трапезы (05:15-09:00)

Молитвы утренней трапезы

Время совершения: 05:15-09:00

Перед утрен­ней трапезой

О́чи всех на Тя, Го́споди, упова́ют, и Ты дае́ши им пи́щу во благовре́мении: отверза́еши Ты ще́друю ру́ку Твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́ния.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Благо­сло­ви́.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, бла­го­сло­ви́ я́стие и питие́ рабо́м Твои́м, я́ко свят еси́ все­гда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

По окон­ча­нии трапезы

Благодари́м Тя, Хри­сте́ Бо́же наш, я́ко насы́тил еси́ нас земны́х Твои́х благ! Не лиши́ нас и Небе́снаго Тво­е­го́ Ца́рствия, но, я́ко посре­де́ ученико́в Твои́х прише́л еси́, Спа́се, мир дая́ им, при­и­ди́ и к нам и спа­си́ нас.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)  Благо­сло­ви́.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.


Час первый (07:00-09:00)

Час первый

Время совершения: 07:00-09:00

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Пса­лом 5 

Глаго́лы моя́ вну­ши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вон­ми́ гла́су моле́ния мое­го́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Тво­ея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Тво­е­му́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (3 раза)

Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой. (Поклон)

Стих 1: Глаго́лы моя́ вну­ши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́.

При­пев: Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой. (Поклон)

Стих 2: Я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди.

При­пев: Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой. (Поклон)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тро­парь

В сре­ду и пят­ни­цу, Креста
Тро­парь, глас 1:

Спа­си, Гос­по­ди, люди Твоя/ и бла­го­сло­ви досто­я­ние Твое,/ побе­ды на сопро­тив­ныя даруя// и Твое сохра­няя Кре­стом Тво­им жительство.


Тро­парь Кре­ще­нию Гос­под­ню, глас 1
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше сло­ве­се́ утвержде́ние./ Явле́йся Хри­сте́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.


Тро­парь Кре­ще­нию Гос­под­ню, глас 1
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше сло­ве­се́ утвержде́ние./ Явле́йся Хри­сте́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

 Ещё тро­па­ри 

Тро­парь рав­ноап­о­столь­ной Нине, про­све­ти­тель­ни­це Гру­зии, глас 4

Сло́ва Бо́жия служи́тельнице,/ во апо́стольстей про́поведи первозва́нному Андре́ю/ и про́чим апо́столом подража́вшая,/ просвети́тельнице Иве́рии и Ду́ха Свята́го цевни́це,/ свята́я равноапо́стольная Ни́но,/ моли́ Хри­ста́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен:

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо? — я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце пра́вды; Рай? — я́ко про­зяб­ла́ еси́ Цвет нетле́ния; Де́ву? — я́ко пре­бы­ла́ еси́ нетле́нна; Чи́стую Ма́терь? — я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Чте­ние Еван­ге­лия (совер­ша­ет­ся сидя): (Мк.12:1–12).

Молит­ва перед чте­ни­ем Писания

Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чуде­са́ от зако́на Тво­е­го́. Пришле́ц аз есмь на зем­ли́, не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. Воз­лю­би́ душа́ моя́ возжела́ти судь­бы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя.

Ѿ Ма́рка

Гла­ва 12
1 И нача́т и́м в при́тчах глаго́лати: виногра́д наса­ди́ челове́к, и огра­ди́ опло́том, и иско­па́ точи́ло, и созда́ сто́лп, и пре­да­де́ его́ тяжа́телем, и отъи́де.
2 И посла́ к тяжа́телем во вре́мя раба́, да от тяжа́тель прии́мет от пло­да́ виногра́да:
3 они́ же е́мше его́ би́ша и отосла́ша тща́.
4 И па́ки посла́ к ни́м друга́го раба́: и того́ ка́мением би́вше, проби́ша гла­ву́ ему́ и посла́ша безче́стна.
5 И па́ки ино́го посла́: и того́ уби́ша: и мно́ги и́ны, о́вы у́бо бию́ще, о́вы же убива́юще.
6 Еще́ у́бо еди́наго сы́на име́ возлю́бленнаго сво­е­го́, посла́ и того́ к ни́м после­ди́, глаго́ля, я́ко усрамя́тся сы́на мое­го́.
7 О́ни же тяжа́теле ре́ша к себе́, я́ко се́й е́сть насле́дник: прииди́те, убие́м его́, и на́ше бу́дет насле́дствие.
8 И е́мше его́ уби́ша и изверго́ша его́ во́н из виногра́да.
9 Что́ у́бо сотвори́т госпо́дь виногра́да? Прии́дет и погуби́т тяжа́тели и да́ст виногра́д ине́м.
10 Ни Писа́ния ли сего́ чли́ есте́: ка́мень, его́же не в ряду́ сотвори́ша зи́ждущии, се́й бы́сть во гла­ву́ у́гла:
11 от Го́спода бы́сть сие́, и е́сть ди́вно во о́чию на́шею?
12 И иска́ху Его́ я́ти, и убоя́шася наро́да: разуме́ша бо, я́ко к ни́м при́тчу рече́: и оста́вльше Его́ отидо́ша.

По окон­ча­нии Чте­ния или при его отсутствии:

Стопы́ моя́ напра́ви по сло­ве­си́ Тво­е­му́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от кле­ве­ты́ челове́ческия, и сохра­ню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ про­све­ти́ на раба́ Тво­е­го́ и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Тво­е­го́, Го́споди, я́ко да вос­пою́ сла́ву Твою́, весь день — великоле́пие Твое́.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Бо́же, уще́дри ны и бла­го­сло­ви́ ны, про­све­ти́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны. Ами́нь.

Молит­ва

Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Тво­е­го́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный; и испра́ви сто­пы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере и всех Твои́х святы́х. Ами́нь.


Час третий (09:00-12:00)

Час третий

Время совершения: 09:00-12:00

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́, и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́, и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Пса­лом 16 

Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вон­ми́ моле́нию мое­му́, вну­ши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Тво­е­го́ судь­ба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита право­ты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за сло­ве­са́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Совер­ши́ сто­пы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся сто­пы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, при­к­ло­ни́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Уди­ви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохра­ни́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве кри­лу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, вра­зи́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Вос­крес­ни́, Го́споди, пред­ва­ри́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Тво­ея́. Го́споди, от ма́лых от зем­ли́, раз­де­ли́ я́ в живо­те́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Тво­е­му́, насы́щуся, вне­гда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (3 раза)

Го́споди, И́же Пресвята́го Тво­е­го́ Ду́ха в тре́тий час апо́столом Твои́м низпосла́вый, Того́, Благи́й, не оты­ми́ от нас, но обно­ви́ нас, моля́щих Ти ся. (Поклон)

Стих 1: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно­ви́ во утро́бе мое́й.

При­пев: Го́споди, И́же Пресвята́го Тво­е­го́ Ду́ха в тре́тий час апо́столом Твои́м низпосла́вый, Того́, Благи́й, не оты­ми́ от нас, но обно­ви́ нас, моля́щих Ти ся. (Поклон)

Стих 2: Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́ и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от Мене́.

При­пев: Го́споди, И́же Пресвята́го Тво­е­го́ Ду́ха в тре́тий час апо́столом Твои́м низпосла́вый, Того́, Благи́й, не оты­ми́ от нас, но обно­ви́ нас, моля́щих Ти ся. (Поклон)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тро­парь

В сре­ду и пят­ни­цу, Креста
Тро­парь, глас 1:

Спа­си, Гос­по­ди, люди Твоя/ и бла­го­сло­ви досто­я­ние Твое,/ побе­ды на сопро­тив­ныя даруя// и Твое сохра­няя Кре­стом Тво­им жительство.


Тро­парь Кре­ще­нию Гос­под­ню, глас 1
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше сло­ве­се́ утвержде́ние./ Явле́йся Хри­сте́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.


Тро­парь Кре­ще­нию Гос­под­ню, глас 1
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше сло­ве­се́ утвержде́ние./ Явле́йся Хри­сте́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

 Ещё тро­па­ри 

Тро­парь рав­ноап­о­столь­ной Нине, про­све­ти­тель­ни­це Гру­зии, глас 4

Сло́ва Бо́жия служи́тельнице,/ во апо́стольстей про́поведи первозва́нному Андре́ю/ и про́чим апо́столом подража́вшая,/ просвети́тельнице Иве́рии и Ду́ха Свята́го цевни́це,/ свята́я равноапо́стольная Ни́но,/ моли́ Хри­ста́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен:

Богоро́дице, Ты еси́ Лоза́ и́стинная, возрасти́вшая нам Плод живо­та́. Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы, поми́ловати ду́ши на́ша.

Чте­ние дня (совер­ша­ет­ся сидя).

Молит­ва перед чте­ни­ем Писания

Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чуде­са́ от зако́на Тво­е­го́. Пришле́ц аз есмь на зем­ли́, не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. Воз­лю­би́ душа́ моя́ возжела́ти судь­бы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя.

Петра̀ пе́рвое посла́нїе

Гла­ва 1
1 [Зач. А.] Пе́тр, апо́стол Иису́с Христо́в, избра́нным прише́лцем разсе́яния По́нта, Галати́и, Каппадоки́и, Аси́и и Вифини́и,
2 по прозре́нию Бо́га Отца́, во святы́ни Ду́ха, в послуша́ние и кропле́ние Кро́ве Иису́с Христо́вы: благода́ть ва́м и ми́р да умно́жится.
10 о не́мже спасе́нии взыска́ша и испыта́ша проро́цы, и́же о ва́шей благода́ти прореко́ша,
11 испыта́юще, в како­во́ или́ в ко́е вре́мя явля́ше в ни́х Ду́х Христо́в, пре́жде свиде́телствуя о Христо́вых стра́сте́х, и о сла́вах, я́же по си́х:
12 и́мже откры́ся, я́ко не и́м саме́м, но на́м служа́ху сия́, я́же ны́не возвести́шася ва́м благовествова́вшими ва́м Ду́хом Святы́м по́сланным с небе­се́, в ня́же жела́ют А́нгели прини́кнути.
Гла­ва 2
6 Зане́ пи́сано е́сть в Писа́нии: се́ полага́ю в Сио́не ка́мень краеуго́лен, избра́н, че́стен: и ве́руяй в о́нь не постыди́тся.
7 Ва́м у́бо че́сть ве́рующым, а проти́вящымся ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущии, се́й бы́сть во гла­ву́ у́гла, и ка́мень претыка́ния и ка́мень собла́зна:
8 о не́мже и претыка́ются сло́ву противля́ющиися, на не́же и положе́ни бы́ша.
9 Вы́ же ро́д избра́н, ца́рское свяще́ние, язы́к свя́т, лю́дие обновле́ния, я́ко да доброде́тели воз­ве­сти­те́ из тмы́ ва́с Призва́вшаго в чу́дный Сво́й све́т:
10 и́же ино­гда́ не лю́дие, ны́не же лю́дие Бо́жии: и́же не поми́ловани, ны́не же поми́ловани бы́сте.

По окон­ча­нии Чте­ния или при его отсутствии: 

Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне, поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, Бог наш, Бог спаса́ти.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Бо́же, уще́дри ны и бла­го­сло­ви́ ны, про­све­ти́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны. Ами́нь.

Моли́тва св. Марда́рия

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Хри­сте́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже­ство́, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и, и́миже ве́си судьба́ми, спа­си́ мя, недосто́йнаго раба́ Тво­е­го́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Час шестый (12:00-15:00)

Час шестый

Время совершения: 12:00-15:00

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́, и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́, и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Пса­лом 53 

Бо́же, во и́мя Твое́ спа­си́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, вну­ши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потре­би́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Тво­е­му́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на вра­ги́ моя́ воз­зре́ о́ко мое́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (3 раза)  

И́же в шесты́й день же и час на Кре­сте́ Пригвожде́й в раи́ дерзнове́нный Ада́мов грех, и согреше́ний на́ших рукописа́ние раз­де­ри́, Хри­сте́ Бо́же, и спа­си́ нас. (Поклон)

Стих 1: Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́.

При­пев: И́же в шесты́й день же и час на Кре­сте́ Пригвожде́й в раи́ дерзнове́нный Ада́мов грех, и согреше́ний на́ших рукописа́ние раз­де­ри́, Хри­сте́ Бо́же, и спа­си́ нас. (Поклон)

Стих 2: Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя.

При­пев: И́же в шесты́й день же и час на Кре­сте́ Пригвожде́й в раи́ дерзнове́нный Ада́мов грех, и согреше́ний на́ших рукописа́ние раз­де­ри́, Хри­сте́ Бо́же, и спа­си́ нас. (Поклон)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тро­парь

В сре­ду и пят­ни­цу, Креста
Тро­парь, глас 1:

Спа­си, Гос­по­ди, люди Твоя/ и бла­го­сло­ви досто­я­ние Твое,/ побе­ды на сопро­тив­ныя даруя// и Твое сохра­няя Кре­стом Тво­им жительство.


Тро­парь Кре­ще­нию Гос­под­ню, глас 1
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше сло­ве­се́ утвержде́ние./ Явле́йся Хри­сте́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.


Тро­парь Кре­ще­нию Гос­под­ню, глас 1
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше сло­ве­се́ утвержде́ние./ Явле́йся Хри­сте́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

 Ещё тро­па­ри 

Тро­парь рав­ноап­о­столь­ной Нине, про­све­ти­тель­ни­це Гру­зии, глас 4

Сло́ва Бо́жия служи́тельнице,/ во апо́стольстей про́поведи первозва́нному Андре́ю/ и про́чим апо́столом подража́вшая,/ просвети́тельнице Иве́рии и Ду́ха Свята́го цевни́це,/ свята́я равноапо́стольная Ни́но,/ моли́ Хри­ста́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен:

Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия гре­хи́ на́ша, Ты И́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во! Мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. Не пре́зри гре́шных моль­бы́, Всечи́стая, я́ко ми́лостив есть и спа­сти́ моги́й, И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

Чте­ние дня. «МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА» свт. Фео­фа­на Затворника

Моли́тва пе́ред чте́нием

Моли́твами свя­та­го Фео­фа­на, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй мя.

(1Пет. 1:1–2,10–12,2:6–10; Мк. 12:1–12)

В день Бого­яв­ле­ния пока­за­но дей­стви­ем, что домо­стро­и­тель­ство спа­се­ния наше­го совер­ша­ет­ся Гос­по­дом Иису­сом Хри­стом по бла­го­во­ле­нию Отца при обще­нии Свя­то­го Духа. Ныне же сло­вом Апо­сто­ла вну­ша­ет­ся нам, что и спа­се­ние каж­до­го по тому домо­стро­и­тель­ству быва­ет не ина­че, как дей­ством Пре­свя­той Тро­и­цы Отца и Сына и Св. Духа: «по пред­ве­де­нию Бога Отца, при освя­ще­нии от Духа, к послу­ша­нию и окроп­ле­нию Кро­вию Иису­са Хри­ста» (1Пет. 1:2). 

Про­зре­вая име­ю­ще­го уве­ро­вать Бог Отец сре­та­ет его бла­го­во­ле­ни­ем Сво­им и при­зы­ва­ет ко спа­се­нию бла­го­да­тию Свя­то­го Духа. Дух Свя­тый, при­звав к вере и укре­пив в ней, окроп­ля­ет уве­ро­вав­ше­го кро­вию Гос­по­да Спа­си­те­ля в таин­стве кре­ще­ния и, полу­чив чрез то вход в него, Сам все­ля­ет­ся в него и вся­че­ски содей­ству­ет ему в устро­е­нии сво­е­го спа­се­ния. Да хва­лим, поем и вели­ча­ем Тро­и­цу Пре­свя­тую, бла­гую соде­тель­ни­цу наше­го спа­се­ния, и, с сво­ей сто­ро­ны, «при­ла­гая к сему все ста­ра­ние» (2Пет. 1:5), поспе­шим бла­го­укра­сить себя вся­ки­ми доб­ро­де­те­ля­ми по обра­зу Создав­ше­го и Вос­со­здав­ше­го нас, чтоб не ока­зать­ся «без успе­ха и пло­да в позна­нии Гос­по­да» (2Пет. 1:8) и не загра­дить себе «вход в веч­ное Цар­ство Гос­по­да наше­го» (2Пет. 1:11), к кото­ро­му призваны.

По окон­ча­нии Чте­ния или при его отсутствии:

Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́. Помо­зи́ нам, Бо́же Спа́се наш: сла́вы ра́ди и́мене Тво­е­го́, Го́споди, изба́ви нас и очи́сти гре­хи́ на́ша, и́мене ра́ди Твоего́.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Бо́же, уще́дри ны и бла­го­сло­ви́ ны, про­све­ти́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны. Ами́нь.

Моли́тва св. Васи́лия Вели́кого 

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Тво­ея́, Единоро́днаго Сы́на Тво­е­го́, Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и Честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, при­и­ми́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех, озло́бити нас и́щущих, ви́димых и неви́димых враг. При­гвоз­ди́ стра́ху Тво­е­му́ пло́ти на́ша и не укло­ни́ серде́ц на́ших в сло­ве­са́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уяз­ви́ ду́ши на́ша; да, к Тебе́ все­гда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, Непристу́пнаго и Присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.


Молитвы дневной трапезы (13:00-15:00)

Молитвы дневной трапезы

Время совершения: 13:00-15:00

Перед днев­ной трапезой

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́, и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)  Благо­сло­ви́.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, бла­го­сло­ви́ я́стие и питие́ рабо́м Твои́м, я́ко свят еси́ все­гда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

По окон­ча­нии трапезы

Благослове́н Бог, ми́луяй и пита́яй нас от ю́ности на́шея, дая́й пи́щу вся́кой пло́ти. Испо́лни ра́дости и весе́лия серд­ца́ на́ша; да, все­гда́ вся́кое дово́льство иму́ще, преизоби́луем во вся́кое де́ло благо́е, во Хри­сте́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́мже Тебе́ сла́ва подоба́ет, держа́ва, честь и поклоне́ние, со Святы́м Ду́хом, во ве́ки. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́, Святы́й, сла́ва Тебе́, Царю́, я́ко дал еси́ нам бра́шна в весе́лие! Испо́лни нас и Ду́ха Свята́го, да обря́щемся пред Тобо́ю благоуго́дни и непосты́дни, егда́ возда́си кому́ждо по дело́м его́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Благо­сло­ви́.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.


Час девя́тый (15:00-18:00)

Час девя́тый

Время совершения: 15:00-18:00


Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́, и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́, и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Пса­лом 83 

Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди сил! Жела́ет и скончава́ется душа́ моя́ во дво­ры́ Госпо́дни, се́рдце мое́ и плоть моя́ возра́довастася о Бо́зе жи́ве. И́бо пти́ца обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнез­до́ себе́, иде́же положи́т птен­цы́ своя́, олта­ри́ Твоя́, Го́споди сил, Царю́ мой и Бо́же мой. Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя. Блаже́н муж, eму́же есть заступле́ние eго́ у тебе́; восхожде́ния в се́рдце свое́м поло­жи́, во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же поло­жи́, и́бо благослове́ние даст законополага́яй. По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бог бого́в в Сио́не. Го́споди Бо́же сил, услы́ши моли́тву мою́, вну­ши́, Бо́же Иа́ковль. Защи́тниче наш, виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ хри­ста́ Тво­е­го́. Я́ко лу́чше день еди́н во дво́рех Твои́х па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га мое­го́ па́че, не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих. Я́ко ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием. Го́споди Бо́же сил, Блаже́н челове́к упова́яй на Тя.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (3 раза)

И́же в девя́тый час нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, умерт­ви́ пло́ти на́шея мудрова́ние, Хри­сте́ Бо́же, и спа­си́ нас. (Поклон)

Стих 1: Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по сло­ве­си́ Тво­е­му́ вра­зу­ми́ мя.

При­пев: И́же в девя́тый час нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, умерт­ви́ пло́ти на́шея мудрова́ние, Хри­сте́ Бо́же, и спа­си́ нас. (Поклон)

Стих 2: Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по сло­ве­си́ Тво­е­му́ изба́ви мя.

При­пев: И́же в девя́тый час нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, умерт­ви́ пло́ти на́шея мудрова́ние, Хри­сте́ Бо́же, и спа­си́ нас. (Поклон)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь

В сре­ду и пят­ни­цу, Креста
Тро­парь, глас 1:

Спа­си, Гос­по­ди, люди Твоя/ и бла­го­сло­ви досто­я­ние Твое,/ побе­ды на сопро­тив­ныя даруя// и Твое сохра­няя Кре­стом Тво­им жительство.


Тро­парь Кре­ще­нию Гос­под­ню, глас 1
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше сло­ве­се́ утвержде́ние./ Явле́йся Хри­сте́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.


Тро­парь Кре­ще­нию Гос­под­ню, глас 1
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше сло­ве­се́ утвержде́ние./ Явле́йся Хри­сте́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

 Ещё тро­па­ри 

Тро­парь рав­ноап­о­столь­ной Нине, про­све­ти­тель­ни­це Гру­зии, глас 4

Сло́ва Бо́жия служи́тельнице,/ во апо́стольстей про́поведи первозва́нному Андре́ю/ и про́чим апо́столом подража́вшая,/ просвети́тельнице Иве́рии и Ду́ха Свята́го цевни́це,/ свята́я равноапо́стольная Ни́но,/ моли́ Хри­ста́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен:

И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы и распя́тие претерпе́в, Благи́й, испрове́ргий сме́ртию смерть и Воскресе́ние явле́й, я́ко Бог, не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю; яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве, при­и­ми́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны, и спа­си́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

Чте­ние (на выбор) жития свя­то­го (совер­ша­ет­ся сидя):

Молит­ва перед чте­ни­ем: Моли́твами свя­та­го (имяре́к), Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй мя.

Чте­ние. Крат­кие жития свя­тых.

Жития преподобномучеников, в Синае и Раифе убиенных: Исаии, Саввы, Моисея, другого Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных

Пре­по­доб­ные от­цы, в Си­нае и Ра­и­фе у­би­ен­ные, под­ви­за­лись в оби­те­лях и пе­ще­рах го­ры Си­най­ской, где бы­ли да­ны Бо­гом через Мо­и­сея де­сять за­по­ве­дей, и близ­кой к ней пу­сты­ни Ра­и­фы (на бе­ре­гу Крас­но­го мо­ря) и по­стра­да­ли от са­ра­цин и влем­ми­ан, ко­че­вых араб­ских пле­мен. Пер­вое уби­е­ние про­изо­шло око­ло 312 го­да. Оно бы­ло опи­са­но Ам­мо­ни­ем, еги­пет­ским ино­ком, оче­вид­цем ги­бе­ли 40 свя­тых от­цов Си­най­ских. В это же вре­мя ара­бы у­би­ли 39 от­цов в Ра­и­фе. Вто­рич­ное у­би­е­ние со­вер­ше­но через сто лет и опи­са­но так­же оче­вид­цем, чу­дом из­бе­жав­шим ги­бе­ли, пре­по­доб­ным Ни­лом Пост­ни­ком (па­мять 12 ноября).

Си­най­ские и ра­иф­ские по­движ­ни­ки про­во­ди­ли осо­бо стро­гую жизнь – всю неде­лю они пре­бы­ва­ли в кел­ли­ях в мол­ча­нии, в суб­бо­ту со­би­ра­лись на все­нощ­ное бде­ние и в вос­кре­се­нье при­ча­ща­лись Свя­тых Та­ин. Пи­та­лись толь­ко фини­ка­ми и во­дой. Мно­гие из пу­стын­ни­ков про­сла­ви­лись да­ром чу­до­тво­ре­ния – стар­цы Мо­и­сей, Иосиф и дру­гие. По име­нам в служ­бе пре­по­доб­ным от­цам упо­ми­на­ют­ся Ис­а­ия, Сав­ва, Мо­и­сей, уче­ник его Мо­и­сей, Иере­мия, Па­вел, Адам, Сер­гий, Домн, Про­кл, Ипа­тий, Иса­ак, Ма­ка­рий, Марк, Ве­ни­а­мин, Ев­се­вий и Илия.


См. так­же: “Пер­вое…” и “Вто­рое у­би­е­ние пре­по­доб­ных от­цов в Си­нае и Ра­и­фе” в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ростовского.

 Ещё жития 

Жизнь и тру­ды апо­сто­лов – Св. рав­ноап­о­столь­ная Нина, про­све­ти­тель­ни­ца Грузии

Свя­тая Ни­на бы­ла пле­мян­ни­цей Иеру­са­лим­ско­го пат­ри­ар­ха Юве­на­лия. Она с юно­сти всем серд­цем воз­лю­би­ла Бо­га и глу­бо­ко со­жа­ле­ла о лю­дях, не ве­ру­ю­щих в Него. По­сле то­го, как отец ее За­ву­лон ушел в пу­стын­ни­ки, а мать по­сту­пи­ла в диа­ко­нис­сы, свя­тая Ни­на бы­ла от­да­на на вос­пи­та­ние од­ной бла­го­че­сти­вой ста­ри­це. Ча­стые рас­ска­зы этой ста­ри­цы об Иве­рии (ны­неш­ней Гру­зии), то­гда еще язы­че­ской стране, воз­бу­ди­ли в Нине силь­ное же­ла­ние по­се­тить эту стра­ну и про­све­тить ее жи­те­лей све­том Евангелия.

Же­ла­ние это еще бо­лее уси­ли­лось, ко­гда она од­на­жды уви­де­ла в ви­де­нии Ма­терь Бо­жию, вру­ча­ю­щую ей крест из ви­но­град­ных лоз. И же­ла­ние ее сбы­лось, ко­гда ей при­шлось бе­жать в Иве­рию, спа­са­ясь от го­не­ния, воз­двиг­ну­то­го им­пе­ра­то­ром Дио­кли­ти­а­ном (284–305 гг.).

В Иве­рии свя­тая Ни­на по­се­ли­лась у од­ной жен­щи­ны в цар­ских ви­но­град­ни­ках и очень ско­ро сде­ла­лась из­вест­ной в окрест­но­стях, по­то­му что ока­зы­ва­ла по­мощь мно­гим страж­ду­щим. Узнав о си­ле ее мо­литв, боль­ные ста­ли во мно­же­стве при­хо­дить к ней. При­зы­вая имя Хри­сто­во, свя­тая Ни­на ис­це­ля­ла их и рас­ска­зы­ва­ла им о Бо­ге, со­тво­рив­шем небо и зем­лю, и о Хри­сте Спасителе.

Про­по­ведь о Хри­сте, чу­де­са, ко­то­рые со­вер­ша­ла свя­тая Ни­на, и ее доб­ро­де­тель­ная жизнь бла­го­твор­но дей­ство­ва­ли на жи­те­лей Иве­рии, и мно­гие из них уве­ро­ва­ли в ис­тин­но­го Бо­га и при­ня­ли Кре­ще­ние. Она об­ра­ти­ла ко Хри­сту в Гру­зии и са­мо­го ца­ря Ма­ри­а­на (Ме­роя), быв­ше­го до это­го языч­ни­ком. То­гда бы­ли вы­зва­ны из Кон­стан­ти­но­по­ля епи­скоп и свя­щен­ни­ки и по­стро­ен пер­вый в Иве­рии храм во имя св. апо­сто­лов. По­сте­пен­но по­чти вся Иве­рия при­ня­ла христианство.

Свя­тая Ни­на, не лю­бив­шая по­че­стей и сла­вы, уда­ли­лась на од­ну го­ру там в уеди­не­нии бла­го­да­ри­ла Гос­по­да за об­ра­ще­ние в хри­сти­ан­ство идо­ло­по­клон­ни­ков. Через несколь­ко лет она оста­ви­ла свое уеди­не­ние и от­пра­ви­лась в Ка­хе­тию, где об­ра­ти­ла в хри­сти­ан­ство ца­ри­цу Со­фию. По­сле трид­ца­ти­пя­ти­лет­них по­дви­гов свя­тая Ни­на мир­но скон­ча­лась 14 ян­ва­ря 335 го­да. На ме­сте ее кон­чи­ны царь Ма­ри­ан воз­двиг храм во имя ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ге­ор­гия, даль­не­го род­ствен­ни­ка свя­той Нины.

С па­мя­тью свя­той Ни­ны свя­за­но на­хож­де­ние хи­то­на Хри­сто­ва. При рас­пя­тии Спа­си­те­ля этот хи­тон до­стал­ся по жре­бию од­но­му рим­ско­му во­и­ну и по­сле раз­ных со­бы­тий по­пал в Грузию.


См. так­же:

Краткое житие преподобного Иосифа Аналитина

Пре­по­доб­ный Иосиф Ана­ли­тин, Ра­иф­ский, стро­гий по­движ­ник, до­стиг вы­со­ко­го со­вер­шен­ства в ду­хов­ной жиз­ни, так что во вре­мя мо­лит­вы его осе­ня­ло пла­мя. Пред­ска­зав вре­мя сво­ей кон­чи­ны уче­ни­ку сво­е­му Ге­ла­сию, он мир­но скон­чал­ся в IV ве­ке, до из­би­е­ния от­цов Синайских.

Полное житие преподобного Иосифа Аналитина

Пре­по­доб­ный Иосиф Ана­ли­тин достиг высо­ко­го совер­шен­ства в духов­ной жиз­ни, так что во вре­мя молит­вы его осе­ня­ло пла­мя. Об Иоси­фе Ана­ли­тине упо­ми­на­ет­ся в Сло­ве мона­ха Аммо­ния о Синай­ских и Раиф­ских пре­по­доб­но­му­че­ни­ках (BHG, N 1300). Про­зви­ще он полу­чил по месту про­ис­хож­де­ния (г. Айла, ныне Эйлат, Изра­иль). Иосиф Ана­ли­тин под­ви­зал­ся в окрест­но­стях Раи­фа, постро­ив себе хижи­ну в без­вод­ной мест­но­сти. Одна­жды инок, при­шед­ший к нему за сове­том, уви­дел, как свя­той несколь­ко часов молил­ся, объ­ятый пла­ме­нем. Узнав об этом, Иосиф Ана­ли­тин поки­нул свое жили­ще. Уче­ник Гела­сий, при­шед­ший наве­стить Иоси­фа Ана­ли­ти­на, повсю­ду искал его и, не най­дя, решил посе­лить­ся в его хижине, напо­ми­нав­шей ему о люби­мом настав­ни­ке. Через 6 лет Иосиф Ана­ли­тин вне­зап­но посту­чал в дверь хижи­ны. На рас­спро­сы уче­ни­ка, где он был эти годы, ста­рец отве­тил, что нику­да не отлу­чал­ся и не про­пу­стил ни одной вос­крес­ной служ­бы в мона­сты­ре, про­сто он не был видим бра­тии, а теперь явил­ся, т. к. настал день его кон­чи­ны. Пред­ска­зав вре­мя сво­ей кон­чи­ны уче­ни­ку сво­е­му Гела­сию, дав Гела­сию настав­ле­ния в духов­ной жиз­ни, ста­рец без­бо­лез­нен­но ото­шел ко Гос­по­ду, лицо почив­ше­го про­си­я­ло незем­ным све­том. Уче­ник созвал бра­тию, и Иосиф  Ана­ли­тин был с поче­стя­ми погре­бен. Он мир­но скон­чал­ся в IV веке, до изби­е­ния отцов Синайских.

См. так­же:


Пре­по­доб­ный Фе­о­дул был сы­ном пре­по­доб­но­го Ни­ла Пост­ни­ка (па­мять 12 но­яб­ря), опи­сав­ше­го уби­е­ние свя­тых от­цов в Ра­и­фе в V ве­ке. Еще в от­ро­че­ские го­ды пре­по­доб­ный Фе­о­дул уда­лил­ся вме­сте со сво­им от­цом на Си­най­скую го­ру, оста­вив мир. Во вре­мя на­па­де­ния вар­ва­ров на пу­стын­ни­ков пре­по­доб­ный по­пал в ру­ки раз­бой­ни­ков, ко­то­рые ре­ши­ли при­не­сти юно­шу в жерт­ву утрен­ней за­ре, ко­то­рую по­чи­та­ли вме­сто Бо­га. Но Гос­подь спас от­ро­ка по усерд­ной мо­лит­ве от­ца его, пре­по­доб­но­го Ни­ла: вар­ва­ры про­спа­ли вре­мя по­яв­ле­ния утрен­ней за­ри и, от­ка­зав­шись от жерт­во­при­но­ше­ния, за­хва­ти­ли юно­шу с со­бой. Про­дан­ный раз­бой­ни­ка­ми в го­род Елу­зу, пре­по­доб­ный Фе­о­дул был вы­куп­лен мест­ным епи­ско­пом, в до­ме ко­то­ро­го и был об­ре­тен бла­го­дар­ным от­цом. По­свя­щен­ные епи­ско­пом в пре­сви­те­ров, пре­по­доб­ные Фе­о­дул и Нил вер­ну­лись на Си­най­скую го­ру, где и слу­жи­ли Гос­по­ду до кон­ца жиз­ни. Нетлен­ные остан­ки их бы­ли пе­ре­не­се­ны в Ца­рь­град при им­пе­ра­то­ре Иустине Млад­шем (565–578) и по­ло­же­ны в церк­ви во имя свя­тых апо­сто­лов в Орфанотрофии.


См. так­же: “Вто­рое у­би­е­ние пре­по­доб­ных от­цов в Си­нае и Ра­и­фе” в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ростовского.


Житие преподобного Стефана Вифинского (Халкидонского)

Пре­по­доб­ный Сте­фан жил в VIII ве­ке. Под­ра­жая жиз­ни ве­ли­ких по­движ­ни­ков, он обо­шел мно­го оби­те­лей в Па­ле­стине, по­се­тил так­же пу­сты­ни ве­ли­ких от­цов – пре­по­доб­ных Ев­фи­мия Ве­ли­ко­го (па­мять 20 ян­ва­ря), Сав­вы Освя­щен­но­го (па­мять 5 де­каб­ря) и Фе­о­до­сия Ве­ли­ко­го (па­мять 11 ян­ва­ря). При­няв мо­на­ше­ство, пре­по­доб­ный Сте­фан ос­но­вал свою оби­тель в Вифи­нии, при го­ре Ок­сии, близ Хал­ки­до­на. В оби­те­ли, ко­то­рая но­си­ла на­зва­ние “Хи­но­лакк­ской” (“При гу­си­ном пру­ду”), со­бра­лось мно­го иноков.

Свя­той по­движ­ник про­ви­дел свою кон­чи­ну, и неко­то­рые из бра­тии удо­сто­и­лись ви­деть его слав­ное от­ше­ствие со Ан­ге­ла­ми в Гор­ние селения.


См. так­же: “Па­мять пре­по­доб­но­го Сте­фа­на” в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ростовского.


Пре­по­доб­но­му­че­ник Вар­ла­ам (в ми­ру По­хи­люк Вик­тор Се­ме­но­вич) родил­ся в 1870 году, в селе Пар­пу­ров­цы Вин­ниц­ко­го уез­да По­доль­ской губер­нии. Из кре­стьян­ской се­мьи, окон­чил цер­ков­но­при­ход­скую шко­лу. В но­яб­ре 1900 г. за­чис­лен в чис­ло по­слуш­ни­ков ки­ши­нёв­ско­го ар­хи­ерей­ско­го до­ма, 19 но­яб­ря то­го же го­да епи­ско­пом Ки­ши­нёв­ским и Хо­тин­ским Иа­ко­вом (Пят­ниц­ким) по­стри­жен в мо­на­ше­ство с име­нем в честь Вар­ла­а­ма, му­че­ни­ка Ан­тио­хий­ско­го. 16 ав­гу­ста 1904 г. ру­ко­по­ло­жен во иеро­ди­а­ко­на. 23 сен­тяб­ря то­го же го­да пе­ре­ве­ден в яро­слав­ский ар­хи­ерей­ский дом, 26 ап­ре­ля 1907 г. за­чис­лен в бра­тию сим­бир­ско­го ар­хи­ерей­ско­го до­ма, со 2 июня ис­пол­нял долж­ность каз­на­чея. 18 мая 1907 г. ру­ко­по­ло­жен во иеро­мо­на­ха. 16 де­каб­ря 1910 г. при­чис­лен к бра­тии ка­зан­ско­го ар­хи­ерей­ско­го до­ма, 31 ян­ва­ря 1911 г. на­зна­чен экономом.

В 1912 г. по соб­ствен­ной прось­бе за­чис­лен в бра­тию Ра­иф­ско­го в честь Гру­зин­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри муж­ско­го мо­на­сты­ря, слу­жил в при­пи­сан­ном к мо­на­сты­рю хра­ме в селе Ва­си­лье­ве, с ян­ва­ря по ок­тябрь 1917 г. — в селе По­ма­ры, за­тем вер­нул­ся в Ра­иф­ский мо­на­стырь. В 1922 г. в чис­ле 25 мо­на­ше­ству­ю­щих и 18 по­слуш­ни­ков Вар­ла­ам под­пи­сал по­ста­нов­ле­ние бра­тии о непри­зна­нии жи­во­цер­ков­ни­ков. По­сле за­кры­тия Ра­иф­ско­го мо­на­сты­ря Вар­ла­ам в 1928 г. был аре­сто­ван, через 4 дня осво­бож­ден, по ре­ше­нию кре­стьян­ско­го схо­да во­шел в клир при­ход­ской церк­ви, дей­ство­вав­шей в упразд­нен­ной оби­те­ли. В ян­ва­ре 1930 г. ГПУ спла­ни­ро­ва­ло ак­цию по аре­сту ино­ков, жив­ших близ упразд­нен­но­го Ра­иф­ско­го мо­на­сты­ря и вли­яв­ших на на­стро­е­ния кре­стьян, ко­то­рые про­те­сто­ва­ли про­тив за­кры­тия мо­на­сты­ря и кол­лек­ти­ви­за­ции. Ино­ки, в их чис­ле Вар­ла­ам, бы­ли аре­сто­ва­ны по­сле бо­го­слу­же­ния 27 ян­ва­ря 1930 г., в день пре­столь­но­го празд­ни­ка — пре­по­доб­ных от­цов, в Си­нае и Ра­и­фе из­би­ен­ных, и пре­про­вож­де­ны в ка­зан­скую тюрь­му ОГПУ. Мо­на­хам бы­ло предъ­яв­ле­но об­ви­не­ние в «звер­ском умерщ­вле­нии крас­но­ар­мей­цев в 1918 г.» (име­ла ме­сто рас­пра­ва мест­ных кре­стьян над на­пав­ши­ми на Ра­иф­ский мо­на­стырь крас­но­ар­мей­ца­ми, в ко­то­рой на­сель­ни­ки мо­на­сты­ря не при­ни­ма­ли уча­стия), в «ан­ти­со­вет­ской аги­та­ции про­тив про­во­ди­мых ме­ро­при­я­тий пра­ви­тель­ства… в об­ла­сти пе­ре­устрой­ства сель­ско­го хо­зяй­ства», а так­же в том, что «с ко­рыст­ной це­лью удер­жа­ли мо­на­стыр­ское иму­ще­ство». Вар­ла­ам ви­нов­ным се­бя не при­знал. Рас­стре­лян вме­сте с 4 иеро­мо­на­ха­ми, 1 по­слуш­ни­ком и 2 ми­ря­на­ми по при­го­во­ру трой­ки ГПУ ТАССР от 20 фев­ра­ля 1930 г.

Про­слав­лен к мест­но­му по­чи­та­нию 6 ап­ре­ля 1997 г., об­ще­цер­ков­но — Ар­хи­ерей­ским юби­лей­ным Со­бо­ром РПЦ 2000 г.


Пре­по­доб­но­му­че­ник Ан­то­ний (Чир­ков) (1868–1930), в ми­ру Чир­ков Ан­тон Ива­но­вич, ро­дил­ся в 1868 го­ду[1] в г. Чи­сто­по­ле Ка­зан­ской гу­бер­нии, в се­мье ме­щан.
В 1883–1887 гг. слу­жил в ар­мии.
В 1890 г. по­сту­пил в Ра­иф­ский мо­на­стырь, где 23 мар­та 1908 г. был по­стри­жен в мо­на­ше­ство, по­сле 1917 г. ру­ко­по­ло­жен во иеро­ди­а­ко­на, за­тем во иеро­мо­на­ха.
По­сле за­кры­тия мо­на­сты­ря в 1928 г. по­се­лил­ся в де­ревне Бе­­ло-Без­­вод­­ной, за­ни­мал­ся сто­ляр­ным де­лом.
23 ян­ва­ря 1930 г. был аре­сто­ван и пре­про­вож­ден в Ка­зань. Арест про­ис­хо­дил утром, в 6 ча­сов утра. К нему неожи­дан­но вло­ми­лось несколь­ко че­ки­стов и ста­ли про­из­во­дить обыск, од­на­ко ни­че­го, кро­ме ду­хов­ной ли­те­ра­ту­ры и об­ла­че­ний, не на­шли.
Аре­сто­ван­ные про­хо­ди­ли по груп­по­во­му “де­лу Ра­иф­ских мо­на­хов. Ка­зань, 1930 г.” О. Ан­то­ний не при­знал се­бя ви­нов­ным в предъ­яв­лен­ных об­ви­не­ни­ях.
20 фев­ра­ля 1930 г. был осуж­ден трой­кой при ПП ОГПУ Та­тар­ской АССР и при­го­во­рен к рас­стре­лу.
7 ап­ре­ля 1930 го­да, в день Бла­го­ве­ще­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, был рас­стре­лян с дру­ги­ми ра­иф­ски­ми му­че­ни­ка­ми.
В 1996 г. Ан­то­ний был при­чис­лен к ли­ку мест­но­чти­мых свя­тых Ка­зан­ской епархии.


При­ме­ча­ния

[1] В ба­зе дан­ных ПСТБИ ука­зы­ва­ют на неточ­ную да­ту рож­де­ния 1867 (1868?)


Иов (Про­то­по­пов) ( 1880 — 1930 ), иеро­мо­нах, пре­по­доб­но­му­че­ник (мест­но­чти­мый свя­той Казан­ской епар­хии). В миру Про­то­по­пов Иван Андре­евич, родил­ся в 1880 году в Одес­се. В 1907 году при­нял мона­ше­ство. До 1917 года жил в Киеве.

С октяб­ря 1917 года — келей­ник епи­ско­па Амвро­сия (Гуд­ко), иеро­ди­а­кон. Раз­де­лял все тяго­ты и невзго­ды жиз­ни Вла­ды­ки, был с ним неот­луч­но во вре­мя гоне­ний, аре­стов и муче­ни­че­ской кон­чи­ны, после кото­рой насель­ник Иов оста­вал­ся в Сви­яж­ском мона­сты­ре до его закрытия.

Аре­сто­вы­вал­ся два­жды в июле и авгу­сте 1918 года вме­сте с Вла­ды­кой Амвро­си­ем (Гуд­ко). Во вре­мя аре­ста Вла­ды­ки в г. Сви­яж­с­ке в июле 1918 г. о. Иов упро­сил чеки­стов аре­сто­вать его вме­сте с епи­ско­пом, дабы слу­жить Вла­ды­ке и в заключении.

После осво­бож­де­ния Вла­ды­ки из-под стра­жи они вре­мен­но посе­ли­лись в Казан­ском Спа­со-Пре­об­ра­жен­ском мона­сты­ре. Одна­ко вско­ре, несмот­ря на уго­во­ры, Вла­ды­ка Амвро­сий вер­нул­ся в Сви­яжск, где был сра­зу же аре­сто­ван. Когда по при­ка­зу Троц­ко­го 8 авгу­ста 1918 г. аре­сто­ва­ли епи­ско­па Амвро­сия, тогда же аре­сто­ва­ли и иеро­ди­а­ко­на Иова.

Их вме­сте вывез­ли из Сви­яж­ска на стан­цию Тюр­ле­ма Мос­ков­ско-Казан­ской желез­ной доро­ги. Там, из шта­ба 5‑й армии, сто­яв­ше­го в ваго­нах поез­да Троц­ко­го, вла­ды­ку Амвро­сия выве­ли в поле и уби­ли, а келей­ни­ка отпу­сти­ли, запре­тив ему сле­до­вать за сво­им люби­мым епи­ско­пом. Через несколь­ко часов о. Иов нашел на поле тело уму­чен­но­го Вла­ды­ки Амвро­сия. Он похо­ро­нил Вла­ды­ку на месте его муче­ни­че­ской кон­чи­ны и в про­дол­же­нии 12 лет пла­тил кре­стья­ни­ну, вла­дель­цу поля, что­бы тот не тро­гал того места, где поко­и­лось на неболь­шой глу­бине тело ново­му­че­ни­ка. В 1930 г. зем­ля ото­шла к кол­хо­зу, и в даль­ней­шем не уда­лось уста­но­вить судь­бу без­вест­ной моги­лы вла­ды­ки Амвросия.

С авгу­ста 1918 — иеро­ди­а­кон, затем иеро­мо­нах Раиф­ской пусты­ни. После закры­тия мона­сты­ря в июне 1928 года слу­жил в деревне Тага­наш до декаб­ря 1929 г., после чего посе­лил­ся в деревне Бело-Безводная.

23 янва­ря 1930 года был аре­сто­ван вме­сте с мона­ха­ми быв­шей Раиф­ской оби­те­ли. Про­хо­дил по груп­по­во­му “делу Раиф­ских мона­хов. Казань, 1930г.”. Винов­ным себя не при­знал. 20 фев­ра­ля 1930 г. был осуж­ден трой­кой при ПП ОГПУ Татар­ской АССР и при­го­во­рен к рас­стре­лу. 7 апре­ля 1930 года, в день Бла­го­ве­ще­ния Пре­свя­той Бого­ро­ди­цы, был рас­стре­лян с дру­ги­ми раиф­ски­ми мучениками.

В 1996 г. был при­чис­лен к лику мест­но­чти­мых свя­тых Казан­ской епархии.

Лите­ра­ту­ра:

Журав­ский А. Жиз­не­опи­са­ние новых муче­ни­ков Казан­ских. Год 1918‑й. Казань, 1995. (Мате­ри­а­лы к исто­рии Казан­ской церк­ви ХХ в.; Сб.1). С.51–53.

Новые пре­по­доб­но­му­че­ни­ки Раиф­ские. М., 1997. С.3,19–20,24.


Иосиф (Гав­ри­лов) ( 1888 — 1930 ), иеро­мо­нах , пре­по­доб­но­му­че­ник (мест­но­чти­мый свя­той Казан­ской епар­хии). В миру Гав­ри­лов Иван Илла­ри­о­но­вич, родил­ся 16 октяб­ря 1888 года в бла­го­че­сти­вой кре­стьян­ской семье. Про­жил послуш­ни­ком в Раиф­ской оби­те­ли 12 лет до постри­же­ния в мантию.

Поз­же, в 1930 г. на допро­се он сви­де­тель­ство­вал, что “в мона­стырь его заста­ви­ли посту­пить рели­ги­оз­ные убеж­де­ния”. Вна­ча­ле он был послуш­ни­ком в гости­ни­це и на пчель­ни­ке, а в 1910 г. был взят на воен­ную служ­бу биб­лио­те­ка­рем Офи­цер­ско­го собра­ния. В 1914 г. был демо­би­ли­зо­ван и, про­жив в мона­сты­ре 2–3 меся­ца, вновь был взят на вой­ну — каше­ва­ром. “Во вре­мя рево­лю­ции, — пока­зы­вал буду­щий ново­му­че­ник, — я был на фрон­те, и отно­сил­ся к пере­во­ро­ту, зная, что хоро­ше­го ниче­го не будет”.

В 1917 г. он вер­нул­ся в оби­тель, но в 1918 и в нача­ле 1919 был взят в рабо­чий бата­льон по раз­груз­ке ваго­нов. С 1919 г. до само­го аре­ста уже боль­ше не поки­дал монастыря.

4 янва­ря 1920 г. был постри­жен в ман­тию бла­го­чин­ным мона­сты­рей Казан­ской епар­хии игу­ме­ном Фео­до­си­ем (Луз­ги­ным) , буду­щим архи­манд­ри­том и насто­я­те­лем Раиф­ской пусты­ни. В том же году при­нял сан иеро­ди­а­ко­на. В июне 1928 г. Раиф­ская пустынь была закрыта.

После закры­тия мона­сты­ря кре­стьяне окрест­ных с Раи­фой сел орга­ни­зо­ва­ли общи­ну, куда вошло семе­ро из 30-ти быв­ших насель­ни­ков мона­сты­ря, сре­ди кото­рых был и о. Иосиф. При­ход­ской цер­ко­вью ста­ла Раиф­ская цер­ковь оби­те­ли. О. Иосиф был избран насто­я­те­лем при­ход­ской церк­ви, хотя в мона­сты­ре были иеро­мо­на­хи мно­го стар­ше по хиро­то­нии. Несмот­ря на закры­тие пусты­ни, вли­я­ние мона­ше­ства в Раи­фе оста­ва­лось по-преж­не­му вели­ко. К ино­кам при­хо­ди­ли кре­стьяне со всей Тата­рии, из Чува­шии и Марии. Боль­шин­ство Раиф­ских мона­хов не пере­ста­ва­ло совер­шать Таин­ства, испо­ве­до­вать, кре­стить, отпе­вать и даже слу­жить Литур­гию (иной раз в при­ход­ской церк­ви, иной раз — у себя дома). Такая ситу­а­ция не мог­ла устро­ить власть…

23 янва­ря 1930 г. в д. Бело-Без­вод­ной состо­я­лись пер­вые аре­сты: были аре­сто­ва­ны все про­жи­вав­шие в ней на посе­ле­нии мона­хи и несколь­ко цер­ков­ни­ков, все­го 19 чело­век. Одна­ко, вла­сти не доби­лись жела­е­мо­го резуль­та­та, о чем с сожа­ле­ни­ем сви­де­тель­ство­ва­ло обви­ни­тель­ное заклю­че­ние: “задер­жа­ние всех этих лиц не про­из­ве­ло того впе­чат­ле­ния, кото­рое оно долж­но было про­из­ве­сти сре­ди мона­ше­ству­ю­щих, так как не про­шло и четы­рех дней, как в Раи­фе собра­лись мона­ше­ству­ю­щие в чис­ле 25 чело­век, кото­рые 27-го янва­ря после бого­слу­же­ния и были задержаны”.

27 янва­ря 1930 г. в день пре­по­доб­ных отец в Синае и Раи­фе изби­ен­ных, в при­ход­скую цер­ковь, дей­ству­ю­щую на месте раз­гром­лен­ной в 1928 г. оби­те­ли, собра­лись на пре­столь­ный празд­ник быв­шие насель­ни­ки мона­сты­ря, а так­же при­быв­шие еще нака­нуне, ко все­нощ­ной, из Каза­ни, Сви­яж­ска и окрест­ных дере­вень пре­ста­ре­лые мона­хи­ни и бла­го­че­сти­вые миряне. Состо­я­лась послед­няя Боже­ствен­ная Литур­гия Раиф­ской бра­тии. Уди­ви­тель­но тро­га­тель­ная, печаль­ная и, вме­сте с тем, тор­же­ствен­ная была в тот день служ­ба. Слу­жи­ли про­вид­че­ски в крас­ных обла­че­ни­ях. В послед­ний раз при­ча­ща­лись бра­тия Свя­тых Таин, напут­ствуя друг дру­га перед гря­ду­щи­ми испы­та­ни­я­ми. После Литур­гии бра­тия слу­жи­ла моле­бен пред чест­ным обра­зом пре­по­доб­ных отец в Синае и Раи­фе изби­ен­ных. Пока бра­тия моли­лась небес­ным сво­им покро­ви­те­лям, окру­жив­шие храм новые вар­ва­ры, сами не ведая того, повто­ря­ли уже быв­шее мно­го веков назад, гото­вя Раиф­ским ино­кам вен­цы муче­ни­че­ские и испо­вед­ни­че­ские. Сра­зу после молеб­на все нахо­дя­щи­е­ся в хра­ме были аре­сто­ва­ны. Пре­ста­ре­лых мона­хов и полу­ослеп­ших ино­кинь без вся­ких объ­яс­не­ний затол­ка­ли в гру­зо­ви­ки и отпра­ви­ли в Казань .

Выяс­нив, что мона­хи, даже лишен­ные воз­мож­но­сти жить в род­ной оби­те­ли, про­дол­жа­ют ока­зы­вать зна­чи­тель­ное вли­я­ние на кре­стьян, отвер­гав­ших вся­кую анти­ре­ли­ги­оз­ную про­па­ган­ду и не спе­шив­ших всту­пать в кол­хо­зы, вла­сти реши­ли выдви­нуть про­тив ино­ков сра­зу три обви­не­ния: в аги­та­ции про­тив меро­при­я­тий совет­ской вла­сти, в убий­стве семи крас­но­ар­мей­цев в 1918 году (хотя никто из Раиф­ских мона­хов не при­ни­мал в этом уча­стия и вины их не было ника­кой) и сокры­тии мона­стыр­ско­го имущества.

Аре­сто­ван­ные про­хо­ди­ли по груп­по­во­му “делу Раиф­ских мона­хов. Казань, 1930 г.” Ни угро­зы сле­до­ва­те­лей, ни жесто­кое тюрем­ное обра­ще­ние не сло­ми­ли о.Иосифа. На допро­се он сви­де­тель­ство­вал: “Ни в каких поли­ти­че­ских пар­ти­ях не состо­ял и не состою. К совет­ской вла­сти я отно­шусь как к вла­сти, дан­ной от Бога, но власть от Бога долж­на испол­нять Божию волю, совет­ская же власть не испол­ня­ет волю Бога, а пото­му — не Божья власть, а сата­ни­че­ская. Она закры­ва­ет хра­мы, над­ру­ги­ва­ет­ся над свя­ты­ми ико­на­ми, учит детей без­бо­жию и т.д., т.е. испол­ня­ет сата­ни­че­скую волю… И луч­ше уме­реть с верой, чем без веры. Я явля­юсь насто­я­щим веру­ю­щим, и вера меня спа­са­ла в боях, и наде­юсь, что в даль­ней­шем вера меня спа­сет от смер­ти. Я твер­до верую в Вос­кре­се­ние Хри­ста и Его Вто­рое При­ше­ствие. Про­тив нало­гов я не шел, так как в Писа­нии ска­за­но: “Кеса­ре­во — кеса­рю, а Бого­во — Богу”. Винов­ным себя при­знать не могу. Ника­кой анти­со­вет­ской аги­та­ции не вел и не веду”.

20 фев­ра­ля 1930 года был осуж­ден трой­кой при ПП ОГПУ Татар­ской АССР, при­го­во­рен к рас­стре­лу. 7 апре­ля 1930 года, в день Бла­го­ве­ще­ния Пре­свя­той Бого­ро­ди­цы, был расстрелян.

В 1996 г. был при­чис­лен к лику мест­но­чти­мых свя­тых Казан­ской епархии.

Лите­ра­ту­ра: Новые пре­по­доб­но­му­че­ни­ки Раиф­ские. М., 1997. С. 3–10, 14, 17–18, 24.


Тупи­цын Петр (1906 — 1930), послуш­ник, пре­по­доб­но­му­че­ник (мест­но­чти­мый свя­той Казан­ской епархии).

Родил­ся в 1906 году в доб­рой кре­стьян­ской семье. Окон­чив сель­скую шко­лу, и будучи уже в юном воз­расте глу­бо­ко рели­ги­оз­ным, ушел ски­тать­ся по свя­тым местам, желая най­ти тихую оби­тель для уеди­нен­ной мона­ше­ской жиз­ни. Был Петр в раз­ных мона­сты­рях, но почти повсю­ду нахо­дил их либо закры­ты­ми, либо в разо­рен­ном состо­я­нии и под угро­зой закры­тия. Посе­тил он и Саров­ский мона­стырь и часто слы­шал, что есть-де под Каза­нью Раиф­ская пустынь, кото­рая не закры­та, и кото­рую очень под­дер­жи­ва­ют кре­стьяне окрест­ных сел.

Посту­пил послуш­ни­ком в Раиф­скую пустынь, где про­слу­жил до ее закры­тия в июне 1928 года.

После закры­тия мона­сты­ря в основ­ном про­жи­вал в д. Бело-Без­вод­ная неда­ле­ко от Раиф­ской пусты­ни, совер­шая палом­ни­че­ские стран­ствия на день-два, и гото­вил­ся к при­ня­тию мона­ше­ства. Отсю­да Петр ходил в Казань, а поз­же — око­ло 1,5 лет про­жил в д. Чури­ли­но, добы­вая себе хлеб раз­ны­ми рабо­та­ми или Хри­сто­вым име­нем. В нача­ле Филип­по­ва поста 1929 г. Петр вер­нул­ся в д. Бело-Без­вод­ная. С это­го вре­ме­ни он часто посе­щал быв­шую обитель.

Аре­сто­ван в 1930 году либо 23 янва­ря в д.Бело-Безводной, либо 27 янва­ря в Раи­фе, после бого­слу­же­ния в Раиф­ской церк­ви в пре­столь­ный празд­ник — память пре­по­доб­ных отец, в Синае и Раи­фе избиенных.

Про­хо­дил по груп­по­во­му «делу Раиф­ских мона­хов. Казань, 1930г.».

Сво­ей готов­но­стью постра­дать за Хри­ста, откры­тым испо­ве­да­ни­ем пра­во­слав­ной веры два­дца­ти­трех­лет­ний послуш­ник изу­мил даже сле­до­ва­те­лей. На допро­се он сказал:

«Я чело­век веру­ю­щий и готов постра­дать за веру, на кото­рую сей­час идет гоне­ние. Это гоне­ние — не новость. Его нуж­но было ждать, т.к. об этом пред­ска­за­но в Свя­щен­ном Писа­нии. Для пра­во­слав­ных хри­сти­ан насту­пят вре­ме­на еще более ужас­ные, и встре­тить их надо быть гото­вым, и пере­но­сить их с радо­стью»
20 фев­ра­ля 1930 г. был осуж­ден трой­кой при ПП ОГПУ Татар­ской АССР и при­го­во­рен к расстрелу.

7 апре­ля 1930 года, в день Бла­го­ве­ще­ния Пре­свя­той Бого­ро­ди­цы, был рас­стре­лян с дру­ги­ми раиф­ски­ми мучениками.

В 1996 г. был при­чис­лен к лику мест­но­чти­мых свя­тых Казан­ской епархии.

Лите­ра­ту­ра:

Журав­ский А. Жиз­не­опи­са­ние новых муче­ни­ков Казан­ских. Год 1918‑й. Казань, 1995. (Мате­ри­а­лы к исто­рии Казан­ской церк­ви ХХ в.; Сб.1). С.51–53.

 


Сер­гий (Гусь­ков) (1875 — 1930), иеро­мо­нах, пре­по­доб­но­му­че­ник (мест­но­чти­мый свя­той Казан­ской епар­хии).
Память 14 янва­ря (в день памя­ти пре­по­доб­ных отец, в Синае и Раи­фе изби­ен­ных).
В миру Гусь­ков Павел Ива­но­вич, родил­ся в 1875 году в бла­го­че­сти­вой кре­стьян­ской семье. Брат мона­хи­ни Вар­ва­ры (Гусь­ко­вой Веры). Окон­чив сель­скую шко­лу, Павел помо­гал отцу по хозяй­ству и меч­тал о мона­ше­стве.
1 мая 1898 года посту­пил в Раиф­скую пустынь послуш­ни­ком.
18 июня 1906 года при­нял постриг.
В 1909 году руко­по­ло­жен в сан иеро­ди­а­ко­на.
15 апре­ля 1910 года руко­по­ло­жен в сан иеро­мо­на­ха.
Ука­зом Духов­ной Кон­си­сто­рии от 12 фев­ра­ля 1914 г. о.Сергий был утвер­жден в долж­но­сти риз­ни­че­го.
В сен­тяб­ре 1918 г. по хода­тай­ству бра­тии вре­мен­но испол­ня­ю­щим обя­зан­но­сти насто­я­те­ля был утвер­жден о.Сергий, кото­ро­му при­шлось руко­во­дить мона­стыр­ской жиз­нью в тяже­лей­ший для свя­той оби­те­ли пери­од. Служ­бы про­хо­ди­ли в раз­граб­лен­ных хра­мах, сте­ны кото­рых сна­ру­жи были изры­ты шрап­не­лью, а изнут­ри осквер­не­ны дерз­ки­ми рука­ми без­бож­ни­ков, уже в 1918 г. содрав­ших сереб­ря­ные окла­ды с икон. Мона­стыр­ское хозяй­ство было раз­граб­ле­но почти пол­но­стью, и толь­ко риз­ни­ца, бла­го­да­ря о.Сергию, была сокры­та от кощун­ни­ков и сохра­не­на почти в цело­сти. Даже после июля 1920 г., когда насто­я­те­лем пусты­ни стал архи­манд­рит Фео­до­сий (Луз­гин), о.Сергий несколь­ко раз испол­нял обя­зан­но­сти насто­я­те­ля (в пери­од отъ­ез­дов о. Фео­до­сия)
После закры­тия мона­сты­ря (в июне 1928 г.) кре­стьяне окрест­ных с Раи­фой сел орга­ни­зо­ва­ли общи­ну, куда вошло семе­ро из 30-ти быв­ших насель­ни­ков мона­сты­ря. При­ход­ской цер­ко­вью ста­ла Раиф­ская цер­ковь оби­те­ли. О.Сергий посе­лил­ся в д. Бело-Без­вод­ная. Несмот­ря на закры­тие пусты­ни, вли­я­ние мона­ше­ства в Раи­фе оста­ва­лось по-преж­не­му вели­ко. К ино­кам при­хо­ди­ли кре­стьяне со всей Тата­рии, из Чува­шии и Марии. Боль­шин­ство Раиф­ских мона­хов не пере­ста­ва­ло совер­шать Таин­ства, испо­ве­до­вать, кре­стить, отпе­вать и даже слу­жить Литур­гию (иной раз в при­ход­ской церк­ви, иной раз — у себя дома).
В мае 1929 г. в Тат­ЦИКе про­шли кон­суль­та­ции с пред­ста­ви­те­ля­ми НКВД и Каз­РИ­Ка о судь­бе Раиф­ской пусты­ни и быв­ших ее насель­ни­ков. Вско­ре после­до­ва­ли пер­вые аре­сты под пред­ло­гом того, что мно­гие из мона­хов пря­та­ли от изъ­я­тия цер­ков­ную утварь, кото­рая при­над­ле­жит госу­дар­ству. Нашлись и те, кто ука­зал на о.Сергия и его сест­ру, мона­хи­ню Вар­ва­ру. В резуль­та­те обыс­ков ГПУ изъ­яло у о.Сергия цер­ков­ные обла­че­ния, а у дру­гих насель­ни­ков и кре­стьян кре­сты, цер­ков­ные сосу­ды и обла­че­ния. О.Сергий был аре­сто­ван и допро­шен. Он сви­де­тель­ство­вал: «Чашу (для Св.Причастия) не отдал еще и пото­му, что по рели­ги­оз­ным сооб­ра­же­ни­ям я ее отдать лич­но не могу».
20 декаб­ря 1929 г. о.Сергий был неожи­дан­но для него осво­бож­ден под под­пис­ку о невы­ез­де. Это была про­ду­ман­ная вла­стью акция с целью успо­ко­ить воз­му­ще­ние кре­стьян по при­чине аре­ста о.Сергия и заод­но выяс­нить отно­ше­ние к это­му дру­гих Раиф­ских мона­хов. Один сель­ский акти­вист докла­ды­вал по пово­ду аре­ста о.Сергия:
«Когда он (о.Сергий) сидел, в церк­ви была рас­про­стра­не­на про­во­ка­ция, что Сер­гия в ГПУ били и потом рас­стре­ля­ли. Веру­ю­щие рас­пу­сти­ли эти раз­го­во­ры по деревне, и мно­гие кре­стьяне воз­му­ща­лись жесто­ко­стью вла­сти, до тех пор, пока Сер­гия не выпу­сти­ли. Эта про­во­ка­ция — дело рук мона­хов»
Спра­вить­ся с вли­я­ни­ем мона­ше­ства на кре­стьян вла­сти не смог­ли и реши­ли орга­ни­зо­вать круп­но­мас­штаб­ную акцию.
23 янва­ря 1930 г. в д. Бело-Без­вод­ной состо­я­лись пер­вые аре­сты: были аре­сто­ва­ны все про­жи­вав­шие в ней на посе­ле­нии мона­хи и несколь­ко цер­ков­ни­ков, все­го 19 чело­век. Аре­сто­ван­ный вме­сте с сест­рой, мона­хи­ней Вар­ва­рой, о.Сергий был пре­про­вож­ден в Казань и допро­шен.
Выяс­нив, что мона­хи, даже лишен­ные воз­мож­но­сти жить в род­ной оби­те­ли, про­дол­жа­ют ока­зы­вать зна­чи­тель­ное вли­я­ние на кре­стьян, отвер­гав­ших вся­кую анти­ре­ли­ги­оз­ную про­па­ган­ду и не спе­шив­ших всту­пать в кол­хо­зы, вла­сти реши­ли выдви­нуть про­тив ино­ков сра­зу три обви­не­ния: в аги­та­ции про­тив меро­при­я­тий сов. вла­сти, в убий­стве семи крас­но­ар­мей­цев в 1918 году (хотя никто из Раиф­ских мона­хов не при­ни­мал в этом уча­стия и вины их не было ника­кой) и сокры­тии мона­стыр­ско­го иму­ще­ства.
20 фев­ра­ля 1930 года вме­сте с дру­ги­ми ино­ка­ми был осуж­ден трой­кой при ПП ОГПУ Татар­ской АССР, при­го­во­рен к рас­стре­лу.
Ни угро­зы сле­до­ва­те­лей, ни жесто­кое тюрем­ное обра­ще­ние не сло­ми­ли о.Сергия. После рас­стре­ла пяте­рых муче­ни­ков (5 апре­ля) о.Сергия тер­за­ли еще несколь­ко меся­цев. Как риз­ни­че­го закры­той оби­те­ли, к тому же неод­но­крат­но испол­няв­ше­го обя­зан­но­сти насто­я­те­ля, его допра­ши­ва­ли с осо­бым при­стра­сти­ем, при­ме­няя для это­го пыт­ки, доби­ва­ясь от него «при­зна­ния», где спря­та­на мона­стыр­ская риз­ни­ца, но так ниче­го и не узна­ли от него.
10 авгу­ста 1930 года был рас­стре­лян. Рас­ска­зы­ва­ли, что когда о.Сергия выве­ли из каме­ры для при­ве­де­ния при­го­во­ра в испол­не­ние, т.е. на рас­стрел, то, преж­де креп­кий, о.Сергий не мог само­сто­я­тель­но дви­гать­ся и его волок­ли под руки два кон­во­и­ра.
В 1996 г. был при­чис­лен к лику мест­но­чти­мых свя­тых Казан­ской епархии.

Лите­ра­ту­ра:
Новые пре­по­доб­но­му­че­ни­ки Раиф­ские. М., 1997. С.3–10,14,17–18,24.
Журав­ский А. Ново­му­че­ни­ки Казанские// Бла­гая весть (Казань). 1994. N1. С.4.

Источ­ник: https: tatmitropolia.ru


Пре­по­доб­но­ис­по­вед­ник Иоанн ро­дил­ся 23 мая 1875 го­да в де­ревне Ку­ла­ко­во Тро­иц­ко­го уез­да То­боль­ской гу­бер­нии в се­мье кре­стья­ни­на Афа­на­сия Кев­ро­ле­ти­на. Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил до­ма. В 1894 го­ду он по­сту­пил по­слуш­ни­ком в Кыртом­ский Кре­сто­воз­дви­жен­ский мо­на­стырь в Ир­бит­ском уез­де Перм­ской гу­бер­нии.
Мо­на­стырь был ос­но­ван в 1878 го­ду и на­хо­дил­ся в ста де­ся­ти вер­стах от Ир­би­та и в ше­сти­де­ся­ти вер­стах от Ала­па­ев­ска на бе­ре­гу ре­ки Кыр­том­ки. Ко­­г­да-то здесь бы­ли дре­му­чие ле­са и непро­хо­ди­мые бо­ло­та. Ос­но­ва­те­лем оби­те­ли был инок Адри­ан (в ми­ру Ан­дрей Мед­ве­дев). Вы­хо­дец из перм­ских кре­стьян, он неко­то­рое вре­мя под­ви­зал­ся на Афоне, где при­нял ино­че­ский по­стриг, а за­тем вер­нул­ся на ро­ди­ну и стал под­ви­зать­ся в перм­ских ле­сах. Через неко­то­рое вре­мя к нему при­со­еди­нил­ся дру­гой по­движ­ник – Ти­мо­фей Ше­ин, от­став­ной сол­дат из Туль­ской гу­бер­нии. Их тру­да­ми и воз­ник­ла оби­тель; в 1891 го­ду она по­лу­чи­ла от Свя­тей­ше­го Си­но­да офи­ци­аль­ное при­зна­ние. В мо­на­сты­ре бы­ло два хра­ма, и оба в честь Воз­дви­же­ния Чест­но­го и Жи­во­тво­ря­ще­го Кре­ста Гос­под­ня[1]. В на­ча­ле ХХ ве­ка в мо­на­сты­ре бы­ло око­ло вось­ми­де­ся­ти че­ло­век бра­тии. Усло­вия жиз­ни здесь бы­ли до­воль­но су­ро­вы­ми. До две­на­дца­ти ча­сов дня ни­че­го не вку­ша­ли, и са­ма тра­пе­за со­сто­я­ла из про­стых и гру­бых про­дук­тов, хлеб по­да­вал­ся толь­ко ржа­ной. По­слу­ша­ние Ива­на в оби­те­ли за­клю­ча­лось в вы­дел­ке кож.
Он под­ви­зал­ся здесь шесть лет, на­хо­дясь в по­слу­ша­нии у ос­но­ва­те­ля оби­те­ли от­ца Адри­а­на, но по смер­ти его в 1902 го­ду пе­ре­шел в Вер­хо­тур­ский Ни­ко­ла­ев­ский мо­на­стырь. Здесь он нес по­слу­ша­ние ма­ля­ра и плот­ни­ка. Вско­ре на­сто­я­те­лем мо­на­сты­ря был на­зна­чен иеро­мо­нах Ксе­но­фонт (Мед­ве­дев), воз­ве­ден­ный впо­след­ствии в сан ар­хи­манд­ри­та. При нем в мо­на­сты­ре был со­ору­жен ве­ли­че­ствен­ный Кре­сто­воз­дви­жен­ский со­бор, в ко­то­ром бы­ла по­ме­ще­на глав­ная свя­ты­ня оби­те­ли – мо­щи свя­то­го пра­вед­но­го Си­мео­на Вер­хо­тур­ско­го.
20 де­каб­ря 1907 го­да по­слуш­ник Иоанн был по­стри­жен в ман­тию с име­нем Иг­на­тий в честь свя­щен­но­му­че­ни­ка Иг­на­тия Бо­го­нос­ца, па­мять ко­то­ро­го празд­ну­ет­ся в этот день. В 1909 го­ду мо­нах Иг­на­тий был ру­ко­по­ло­жен во иеро­ди­а­ко­на, а в 1913 го­ду, в день освя­ще­ния но­во­го со­бо­ра, – во иеро­мо­на­ха.
В 1925 го­ду Вер­хо­тур­ский мо­на­стырь был без­бож­ни­ка­ми за­крыт; мо­на­хи ча­стью оста­лись жить в го­ро­де, а ча­стью разо­шлись по окрест­ным се­лам и слу­жи­ли в при­ход­ских хра­мах. От­ца Иг­на­тия еще до за­кры­тия мо­на­сты­ря ча­сто по­сы­ла­ли слу­жить в раз­ные хра­мы, где не бы­ло на тот мо­мент свя­щен­ни­ка. С 1919 по 1922 год отец Иг­на­тий слу­жил в хра­ме в се­ле Сер­биш­на Невьян­ско­го рай­о­на. В 1922 го­ду в те­че­ние де­вя­ти ме­ся­цев он слу­жил в Ка­зан­ском хра­ме в за­во­де Кас­ли, с кон­ца 1922 го­да стал слу­жить в хра­ме в Верхне-Ис­ет­ском за­во­де, с 1923 по 1924 год – в хра­ме во имя пре­по­доб­но­го Сер­гия на за­им­ке[2] Ис­ток. В 1924 го­ду он вер­нул­ся в Вер­хо­ту­рье и слу­жил до 1925 го­да в од­ном из мо­на­стыр­ских хра­мов.
В те го­ды лю­бой из свя­щен­ни­ков мог быть под­верг­нут неожи­дан­но­му аре­сту, и отец Иг­на­тий, зная это, ста­рал­ся укло­нять­ся, на­сколь­ко это бы­ло воз­мож­но, от встре­чи с со­труд­ни­ка­ми ОГПУ. Од­на­жды они при­шли в дом его ду­хов­ной до­че­ри в то вре­мя, ко­гда он там на­хо­дил­ся; де­вуш­ка спря­та­ла от­ца Иг­на­тия в под­по­ле, а са­ма на­столь­ко сме­ло и на­ход­чи­во от­ве­ча­ла при­шед­шим, что пол­но­стью от­ве­ла их по­до­зре­ния, что свя­щен­ник на­хо­дит­ся в до­ме, и они ушли, не про­из­ве­дя обыс­ка.
Впер­вые иеро­мо­нах Иг­на­тий был аре­сто­ван в 1925 го­ду и за­клю­чен в тюрь­му ОГПУ, где про­вел око­ло ме­ся­ца. Из тюрь­мы его вы­пу­сти­ли глу­бо­ким ве­че­ром, и он сра­зу по­шел к зна­ко­мым мо­на­хи­ням и стал сту­чать­ся, но, что­бы не быть услы­шан­ным по­сто­рон­ни­ми, в от­вет на их во­про­ша­ния ни­че­го не от­ве­чал. Бы­ло позд­но, они не зна­ли, кто сту­чит, и не от­кры­ва­ли ему. То­гда отец Иг­на­тий ска­зал жа­лоб­ным го­ло­сом: «Те­ща ме­ня на ули­цу вы­гна­ла, и здесь не пус­ка­ют». Его сра­зу узна­ли по го­ло­су и по то­му, что и рань­ше он тюрь­му на­зы­вал «те­щей», и впу­сти­ли.
С 1925 по 1927 год отец Иг­на­тий слу­жил в хра­ме в се­ле Дым­ко­во, в 1927 го­ду он был пе­ре­ве­ден в храм в за­во­де Ни­ко­­ло-Пав­­динск, а за­тем в Ир­бит. В 1928 го­ду его пе­ре­ве­ли в храм в го­ро­де Дол­ма­то­во, где он про­слу­жил два ме­ся­ца, а за­тем в се­ло Кис­ло­во. С 1929 по 1931 год он слу­жил в хра­ме в се­ле Фе­до­ров­ка, а за­тем – в се­ле Сер­биш­на, где и был аре­сто­ван.
В 1931 го­ду ОГПУ по­ста­ви­ло сво­ей це­лью уни­что­же­ние всех мо­на­ше­ских об­щин на Ура­ле. Аре­сты бы­ли про­из­ве­де­ны в на­ча­ле 1932 го­да. Все­го по де­лу толь­ко бра­тии Вер­хо­тур­ско­го мо­на­сты­ря бы­ло аре­сто­ва­но сто со­рок че­ло­век, и сре­ди них отец Иг­на­тий; он был аре­сто­ван 28 мар­та 1932 го­да. На во­прос сле­до­ва­те­ля, со­сто­ял ли иеро­мо­нах Иг­на­тий в контр­ре­во­лю­ци­он­ной ор­га­ни­за­ции, он от­ве­тил: «Я дей­стви­тель­но со­сто­ял чле­ном мо­на­ше­ской ор­га­ни­за­ции, ко­то­рая по­сле за­кры­тия Вер­хо­тур­ско­го мо­на­сты­ря в 1925 го­ду про­дол­жа­ла су­ще­ство­вать непо­сред­ствен­но под ру­ко­вод­ством ар­хи­манд­ри­та Ксе­но­фон­та (Мед­ве­де­ва). К по­след­не­му я ез­дил ле­том 1930 го­да за по­лу­че­ни­ем со­ве­та, как к на­сто­я­те­лю. При­знаю, что дей­стви­тель­но, как мо­на­ше­ству­ю­щий, по сво­им взгля­дам и убеж­де­ни­ям был про­тив­ни­ком, диа­мет­раль­но про­ти­во­по­ло­жен уста­нов­кам и ме­ро­при­я­ти­ям со­вет­ской вла­сти, ина­че не мог­ло быть. Ес­ли раз­де­лять пол­но­стью взгля­ды со­вет­ской вла­сти, зна­чит, нуж­но пе­ре­стать быть мо­на­хом; быть мо­на­хом – зна­чит быть вра­гом со­вет­ской вла­сти и пар­тии. Для ме­ня мо­на­ше­ство бы­ло важ­нее со­вет­ской вла­сти, и я, есте­ствен­но, был и яв­ля­юсь вра­гом по­след­ней, но контр­ре­во­лю­ци­он­ной ра­бо­ты не про­во­дил…»[3]
За­вер­шая след­ствие, сле­до­ва­тель в по­след­ний раз вы­звал на до­прос от­ца Иг­на­тия и спро­сил, не хо­чет ли он рас­ка­ять­ся пе­ред со­вет­ской вла­стью, на что отец Иг­на­тий от­ве­тил: «На по­став­лен­ный мне во­прос, хо­чу ли я рас­ка­ять­ся пе­ред со­вет­ской вла­стью, по­ка­зы­ваю, что я рас­ка­и­вать­ся пе­ред со­вет­ской вла­стью не хо­чу и не бу­ду»[4].
7 сен­тяб­ря 1932 го­да Осо­бое Со­ве­ща­ние при Кол­ле­гии ОГПУ при­го­во­ри­ло от­ца Иг­на­тия к трем го­дам ссыл­ки в За­пад­ную Си­бирь, и он вме­сте с груп­пой свя­щен­но­слу­жи­те­лей и мо­на­хов был от­прав­лен эта­пом в На­рым­ский край, где часть пу­ти им при­шлось прой­ти пеш­ком. В ссыл­ке отец Иг­на­тий за­бо­лел цин­гой, от ко­то­рой ему по­мог­ла вы­ле­чить­ся его ду­хов­ная дочь, при­е­хав­шая уха­жи­вать за ним и при­вез­шая со сво­ей па­се­ки мед.
Воз­вра­ща­ясь до­мой по окон­ча­нии сро­ка ссыл­ки, отец Иг­на­тий ока­зал­ся в од­ном ва­гоне с уго­лов­ни­ка­ми. Что­бы не при­вле­кать к се­бе вни­ма­ния, он стал при­ни­мать уча­стие в раз­го­во­рах, и да­же вер­тел в ру­ках па­пи­ро­су, изо­бра­жая, что со­би­ра­ет­ся за­ку­рить, и та­ким об­ра­зом бла­го­по­луч­но до­е­хал до Ека­те­рин­бур­га. Но здесь си­лы оста­ви­ли его, он ед­ва до­брал­ся до квар­ти­ры ду­хов­ной до­че­ри и на ее по­ро­ге упал. В Ека­те­рин­бур­ге, как и во мно­гих дру­гих круп­ных го­ро­дах, ему бы­ло жить за­пре­ще­но, и он по­се­лил­ся в ма­лень­ком вет­хом до­ми­ке на окра­ине Вер­хо­ту­рья. Ме­сто бы­ло глу­хое, и от­ца Иг­на­тия ста­ли бес­по­ко­ить здесь ху­ли­га­ны; но некий раб Бо­жий по име­ни Ми­ха­ил, ко­то­рый ра­бо­тал зуб­ным вра­чом и был по­стри­жен в мо­на­ше­ство, дал де­нег на по­куп­ку но­во­го до­ма, рас­по­ло­жен­но­го непо­да­ле­ку от Вер­хо­тур­ско­го мо­на­сты­ря, так что от­сю­да хо­ро­шо был ви­ден ве­ли­че­ствен­ный Кре­сто­воз­дви­жен­ский со­бор. Сю­да отец Иг­на­тий и пе­ре­ехал вме­сте с по­мо­гав­ши­ми ему по хо­зяй­ству ке­лей­ни­ца­ми, схи­мо­на­хи­ней Ев­до­ки­ей и мо­на­хи­ней Си­мео­ни­ей.
На­сту­пил но­вый пе­ри­од в жиз­ни по­движ­ни­ка, ко­гда он стал скры­вать­ся от ми­ра за внеш­ней фор­мой юрод­ства. Оде­вать­ся стал в свет­скую одеж­ду, ино­гда и в жен­скую, так что бы­ва­ло, что его не узна­ва­ли и хо­ро­шо его знав­шие. Неко­то­рое вре­мя он пас на окра­ине го­ро­да коз и был лю­бим­цем всех окрест­ных маль­чи­шек, ко­то­рые тес­ным круж­ком со­би­ра­лись во­круг него, с упо­е­ни­ем слу­шая его рас­ска­зы.
У от­ца Иг­на­тия оста­ва­лось мно­го ду­хов­ных де­тей, и он, на­ве­щая их, со­вер­шал в их до­мах Та­ин­ства. Ко­гда со­сто­я­ние здо­ро­вья не поз­во­ля­ло по­ки­дать дом, он при­ни­мал ду­хов­ных де­тей у се­бя в ке­ллии. Здесь отец Иг­на­тий вме­сте со сво­и­ми ке­лей­ни­ца­ми вы­чи­ты­вал весь бо­го­слу­жеб­ный круг.
Об этом пе­ри­о­де жиз­ни по­движ­ни­ка со­хра­ни­лись вос­по­ми­на­ния лю­дей, его знав­ших. Один из свя­щен­ни­ков рас­ска­зы­вал: «У ме­ня в па­мя­ти отец Иг­на­тий остал­ся че­ло­ве­ком на­ход­чи­вым, неуны­ва­ю­щим… Он слег­ка юрод­ство­вал, ис­кал по­во­да, что­бы его осу­ди­ли, по­сме­я­лись над ним. Од­на­жды при­шел в Ива­нов­скую цер­ковь на Пас­ху, в се­ре­дине служ­бы за­хо­дит и го­во­рит: “Про­спал я служ­бу, толь­ко что при­шел”. Уди­ви­лись, ко­неч­но, по­сме­я­лись. До­ма у се­бя то­же чу­дил: в жен­ский ха­лат оде­нет­ся, на го­ло­ве ску­фей­ка, как у звез­до­че­та, на­бок на­де­та, по сто­ро­нам два пуч­ка во­лос тор­чат, шея го­лая – это он вы­шел умы­вать­ся. Ке­лей­ни­цам его боль­шое тер­пе­ние тре­бо­ва­лось, что­бы его при­чу­ды вы­но­сить. Они толь­ко нач­нут что-ни­­будь ва­рить – он вый­дет на кух­ню, ка­стрюли пе­ре­вернет или огонь во­дой за­льет, а по­том быст­ро к се­бе в ке­лей­ку, в оде­я­ло за­вер­нет­ся и ле­жит ти­хонь­ко. Лю­бил сво­их чад на­зы­вать “стра­ши­ли­ща­ми”. Служ­бы со­вер­шал в кро­хот­ной сво­ей ке­ллии. Про кро­вать свою го­во­рил, что кто на нее ля­жет, тот по­лу­чит ис­це­ле­ние. И я, дей­стви­тель­но, это на се­бе ис­пы­тал».
Ду­хов­ная дочь от­ца Иг­на­тия рас­ска­зы­ва­ла: «Я жи­ла в Вер­хо­ту­рье, ра­бо­та­ла в швей­ной ма­стер­ской, а к от­цу Иг­на­тию хо­ди­ла бла­го­слов­лять­ся. На ра­бо­те у ме­ня не ла­ди­лось, ма­ши­на ло­ма­лась, ни­че­го не по­лу­ча­лось. Отец Иг­на­тий на­до мною по­сме­и­вал­ся: “Ну вот, ши­ла да по­ро­ла, ши­ла да по­ро­ла”. Но од­на­жды ска­зал: “Ты пра­вед­но­му Си­мео­ну мо­лишь­ся? А ведь он был порт­ной. Вот и про­си, что­бы он те­бе по­мог. Сво­и­ми сло­ва­ми про­си”. Я ста­ла мо­лить­ся и про­сить пра­вед­но­го Си­мео­на о по­мо­щи. И ста­ло луч­ше по­лу­чать­ся в ра­бо­те, слож­ные за­ка­зы ста­ли да­вать, луч­ше тех по­лу­ча­лось, кто рань­ше ме­ня на­чал ра­бо­тать. Но огор­че­ний все­гда бы­ло мно­го. Бы­ва­ло, бе­гу с ра­бо­ты к ба­тюш­ке – и, по­ка бе­гу, на ду­ше по­свет­ле­ет, при­хо­жу: “Бла­го­сло­ви­те, ба­тюш­ка! Сей­час сколь­ко хо­те­ла вам рас­ска­зать, да все за­бы­лось”. А он: “А ты рас­ска­за­ла, я слы­шал – вот про это и про это”. И прав­да я об этом ду­ма­ла, ко­гда к нему шла.
Как-то ве­лел мне по­лен­ни­цу скла­ды­вать. Я скла­ды­ва­ла, скла­ды­ва­ла – вот го­то­ва по­лен­ни­ца, а он по­до­шел, па­лоч­кой толк­нул – и она рас­сы­па­лась. Мне обид­но, а ба­тюш­ка ме­ня же и ру­га­ет: “Вот ка­кая бес­то­лочь, по­лен­ни­цу сло­жить не мо­жешь”. В дру­гой раз я в ого­ро­де гряд­ки ко­па­ла, бо­роз­ды де­ла­ла, а он сто­ит ря­дом и ру­га­ет: “Ка­кая же ты бес­тол­ко­вая, зем­лю ко­пать не уме­ешь. По­­ло­­жи-ка пал­ку – ви­дишь, неров­но!” Я ров­няю, ров­няю, он опять: “Ты ви­дишь – там ды­ра, там ды­ра”. Я оби­де­лась, ушла. По­том вер­ну­лась: “Ба­тюш­ка, про­сти­те, бла­го­сло­ви­те!” Он, ра­дост­ный, си­я­ю­щий, бла­го­сло­вил ме­ня, и я – как на кры­льях весь день.
Од­на­жды одел­ся стран­ни­ком, при­шел к од­ним ма­туш­кам, сту­чит, про­сит ми­ло­сты­ню, а они го­во­рят: “Нет ни­че­го!” А он все сту­чит, сту­чит по же­лез­ке. Они го­во­рят: “Ка­кой ни­щий! На­до по­смот­реть, не ута­щит ли че­го!” По­до­шли по­бли­же и узна­ли – это же отец Иг­на­тий. “Ба­тюш­ка, за­хо­ди!” А он: “А! Узна­ли, так за­хо­ди! Да не пой­ду я!” – И ушел».
Жи­тель­ни­ца Вер­хо­ту­рья рас­ска­зы­ва­ла: «Один раз да­ли ему в мо­роз ва­лен­ки. Он их стал на­де­вать и го­во­рит: “А что, в чу­­жих-то теп­ло”. Жен­щи­на ска­за­ла, сму­тив­шись: “Про­сти­те, ба­тюш­ка, и вправ­ду чу­жие”.
При­е­хал он как-то в од­но се­ло и при­шел в из­бу к зна­ко­мым. Хо­зяй­ка ста­ла его кор­мить: по­да­ла хлеб и по­хлеб­ку, а пи­ро­ги ута­и­ла. И при­нял­ся он есть да при­го­ва­ри­вать: “Са­­ми-то пи­ро­ги едят, а ме­ня по­хлеб­кой кор­мят”.
Ба­тюш­ка учил нас мо­лить­ся со вни­ма­ни­ем. К по­се­ще­нию служ­бы цер­ков­ной он сам от­но­сил­ся стро­го и нас то­му же учил. Од­на­жды мы во вре­мя служ­бы со­бра­лись ого­род ко­пать, при­шли бла­го­сло­вить­ся, а он: “А на служ­бу кто пой­дет?”».
В по­след­ние го­ды отец Иг­на­тий тя­же­ло бо­лел и неза­дол­го до смер­ти был по­стри­жен в схи­му с име­нем Иоанн. Ду­хов­ная дочь его рас­ска­зы­ва­ла: «Я си­жу в уго­лоч­ке, пла­чу и про­шу Ца­ри­цу Небес­ную, что­бы взя­ла на­ше­го ба­тюш­ку к Се­бе. А он го­во­рит: “Смот­ри­те, она мо­лит­ся, что­бы я умер”. Он лю­бил по­шу­тить. Как-то при­шли жен­щи­ны и спра­ши­ва­ют: “Тя­же­ло ле­жать, ба­тюш­ка?” А он и го­во­рит: “Так не бу­ду ле­жать, ме­ня дро­ва ко­лоть за­ста­вят”.
В день его смер­ти при­шло мно­го на­ро­ду и спра­ши­ва­ют: “Ба­тюш­ка, чи­тать ка­нон на ис­ход ду­ши?” А он го­во­рит: “Ра­но еще”. Через неко­то­рое вре­мя я на­ча­ла чи­тать, а он го­во­рит: “Не так на­до чи­тать”. И сам про­чи­тал пол­то­ры стра­ни­цы, а по­том уже не бы­ло сил чи­тать, и чи­та­ли дру­гие».
Иерос­хи­мо­нах Иоанн (Кев­ро­ле­тин) скон­чал­ся 27 ян­ва­ря 1961 го­да. Ле­том 1993 го­да бы­ли об­ре­те­ны его мо­щи и пе­ре­не­се­ны в Вер­хо­тур­ский Ни­ко­ла­ев­ский монастырь.


Игу­мен Да­мас­кин (Ор­лов­ский)

«Жи­тия но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Рос­сий­ских ХХ ве­ка. Ян­варь». Тверь. 2005. С. 129–137

См. так­же: Пре­по­доб­но­ис­по­вед­ник Иоанн (Кев­ро­ле­тин). С. Девятова

При­ме­ча­ния

[1] Пра­во­слав­ные рус­ские оби­те­ли. СПб., б.г. С. 166.
[2] За­им­ка – ху­тор.
[3] ГААОСО. Ф. 1, оп. 1, д. 41750, т. 5, л. 373.
[4] Там же. Л. 264.

Ис­точ­ник: http://www.fond.ru


Не преда́ждь нас до кон­ца́, и́мене Тво­е­го́ ра́ди, и не разо­ри́ заве́та Тво­е­го́, и не отста́ви ми́лости Тво­ея́ от нас, Авраа́ма ра́ди, возлю́бленнаго от Тебе́, и за Исаа́ка, раба́ Тво­е­го́, и Изра́иля свята́го Твоего́.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Бо́же, уще́дри ны и бла­го­сло­ви́ ны, про­све­ти́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны. Ами́нь.

Моли́тва св. Васи́лия Вели́кого

Влады́ко Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, долготерпе́вый о на́ших согреше́ниих и да́же до ны́нешняго часа́ приведы́й нас, во́ньже, на Животворя́щем Дре́ве ви́ся, благоразу́мному разбо́йнику и́же в рай путесотвори́л еси́ вход и сме́ртию смерть разруши́л еси́. Очи́сти нас, гре́шных и недосто́йных раб Твои́х. Согреши́хом бо и беззако́нновахом, и не́смы досто́йни воз­ве­сти́ оче­са́ на́ша и воззре́ти на высо­ту́ небе́сную, зане́ оста́вихом путь пра́вды Тво­ея́ и ходи́хом в во́лях серде́ц на́ших. Но мо́лим Твою́ безме́рную бла́гость: поща­ди́ нас, Го́споди, по мно́жеству ми́лости Тво­ея́, и спа­си́ нас и́мене Тво­е­го́ ра́ди свята́го, я́ко исчезо́ша в суе­те́ дни́е на́ши. Изми́ нас из руки́ сопроти́внаго, и оста́ви нам гре­хи́ на́ша, и умерт­ви́ плотско́е на́ше мудрова́ние; да, ве́тхаго отложи́вше челове́ка, в но́ваго облеце́мся и Тебе́ поживе́м, на́шему Влады́це и Благоде́телю. И та́ко, Твои́м после́дующе повеле́нием, в ве́чный поко́й дости́гнем, иде́же есть всех веселя́щихся жили́ще. Ты бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́лие и ра́дость лю́бящих Тя, Хри­сте́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.


Вечерня (18:00-20:00)

Вечерня

Время совершения: 18:00-20:00

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́, и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́, и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 103

Благо­сло­ви́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́, во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, простира́яй не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́й на кри­лу́ ве́треню. Творя́й а́нгелы Своя́ ду́хи и слу­ги́ Своя́ пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние ея́, на высо́тах ста́нут во́ды, от запреще́ния Тво­е­го́ побе́гнут, от гла́са гро́ма Тво­е­го́ убоя́тся. Восхо́дят во́ды горе́ и нисхо́дят поля́ми в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. Преде́л положи́л еси́, eго́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй исто́чники в де́брех, посре­де́ гор про́йдут во́ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, утоля́т она́гри жа́жду свою́. На ты́х пти́цы небе́сныя привита́ют, от сре­ды́ ка́мения дадя́т глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних Свои́х, от пло­да́ дел Твои́х насы́тится зем­ля́. Прозяба́яй тра­ву́ ското́м и злак на слу́жбу челове́ком, изве­сти́ хлеб от зем­ли́. И вино́ весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. Напита́ются дре­ва́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы вогнездя́тся, а́истово жили́ще предводи́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия — еле́нем, ка́мень — прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во вре­ме­на́, со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тьму — и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии, львы́ рыка́ющии, восхи́тити и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. Воз­сия́ со́лнце — и собра́шася, и в ло́жах свои́х ля́гут; изы́дет челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ до ве́чера. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́; испо́лнися зем­ля́ тва́ри Тво­ея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, и́мже несть чис­ла́, живо́тная ма́лая с вели́кими; та́мо кораб­ли́ препла́вают, змий сей, eго́же созда́л еси игра́тися eму́. Вся к Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им — соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку — вся́ческая испо́лнятся бла́гости; отвра́щшу же Тебе́ лице́ — возмяту́тся, отъи́меши дух их — и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Тво­е­го́ — и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ зем­ли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х. Призира́яй на зе́млю и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м — и дымя́тся. Вос­пою́ Го́сподеви в живо­те́ мое́м, пою́ Бо́гу мое­му́, до́ндеже есмь. Да услади́тся Ему́ бесе́да моя́, аз же возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от зем­ли́ и беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Бла­го­сло­ви́, душе́ моя́, Го́спода.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (3 раза)

Молит­ва св. Мака­рия Великого

Бо́же Ве́чный и Царю́ вся́каго созда́ния, сподо́бивый мя да́же в час сей доспе́ти, про­сти́ ми гре­хи́, я́же сотвори́х в сей день, де́лом, сло́вом и помышле́нием, и очи́сти, Го́споди, смире́нную мою́ ду́шу от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И даждь ми, Гóс­по­ди, в нощи́ сей сон прейти́ в ми́ре, да, востáв от сми­рéн­на­го ми лóжа, бла­го­уго­жду́ пре­святó­му и́мени Твоé­му во вся дни живо­тá мое­гó и попе­ру́ борю́щия мя вра­ги́, плотски́я и безпло́тныя. И изба́ви мя, Го́споди, от помышле́ний су́етных, оскверня́ющих мя, и по́хотей лука́вых. Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Аминь.

Вечер­ний анти­фон (поет­ся на глас сти­хир)

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. Услы́ши мя, Го́споди.

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: вон­ми́ гла́су моле́ния мое­го́, вне­гда́ воззва́ти ми к Тебе́. Услы́ши мя, Го́споди.

Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло, пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю – же́ртва вече́рняя. Услы́ши мя, Го́споди.

Поло­жи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м и дверь огражде́ния о устна́х мои́х. Не укло­ни́ се́рдце мое́ в сло­ве­са́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х с челове́ки, де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со избра́нными их. Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию — и обличи́т мя, еле́й же гре́шнаго да не нама́стит гла­вы́ моея́, я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́ниих их. Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их: услы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша. Я́ко то́лща зем­ли́ просе́деся на зем­ли́, расточи́шася ко́сти их при а́де. Я́ко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи мои́: на Тя упова́х, не оты­ми́ ду́шу мою́. Сохра­ни́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих беззако́ние. Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы, еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́.

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся. Про­лию́ пред Ним моле́ние мое́, печа́ль мою́ пред Ним воз­ве­щу́. Вне­гда́ исчеза́ти от мене́ ду́ху мое­му́, и Ты позна́л еси́ сте­зи́ моя́: на пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне. Смотря́х одесну́ю и возгля́дах: и не бе зна́яй мене́, поги́бе бе́гство от мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́. Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ на зем­ли́ живы́х. Вон­ми́ моле́нию мое­му́, я́ко смири́хся зело́; изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́.

Изве­ди́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́.

Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне.

Из глу­би­ны́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой!

Да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко у Тебе́ очище́ние есть.

И́мене ра́ди Тво­е­го́ потерпе́х Тя, Го́споди, потер­пе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упо­ва́ душа́ моя́ на Го́спода.

От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Я́ко у Го́спода — ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

Хвали́те Го́спода, вси язы́цы, похвали́те Его́, вси лю́дие.

Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молит­ва св. Васи­лия Великого

Благослове́н еси́, Влады́ко Вседержи́телю, просвети́вый день све́том со́лнечным и нощь уясни́вый заря́ми о́гненными, е́же дол­го­ту́ дне прейти́ нам сподо́бил еси́ и прибли́житися нача́лом но́щи. Услы́ши моле́ние мое и всех люде́й Твои́х и всех нас про­сти́ во́льная и нево́льная согреше́ния. При­и­ми́ вече́рняя моя моле́ния и низ­посли́ мно́жество ми́лости Тво­ея́ и щедро́т Твои́х на достоя́ние Твое́. Осте­ни́ нас святы́ми Твои́ми а́нгелы, воору­жи́ нас ору́жием пра́вды, огра­ди́ нас и́стиною Твое́ю, соблю­ди́ нас си́лою Твое́ю, изба́ви нас от вся́каго обстоя́ния, вся́каго наве́та сопроти́внаго. Пода́ждь же мне и настоя́щий ве́чер с приходя́щею но́щию соверше́н, свят, ми́рен, безгре́шен, безбла́знен, безмечта́нен и вся дни жиз­ни на́шея, моли́твами Cвяты́я Богоро́дицы и всех святы́х, от ве́ка благоугоди́вших, ами́нь.

После молит­вы перед ико­ной Спа­си­те­ля воз­жи­га­ет­ся све­тиль­ник со сло­ва­ми: Свет Христо́в просвеща́ет всех!

И после это­го поет­ся: Све́те Ти́хий святы́я Сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Хри­сте́. Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся вре­ме­на́ пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живот дая́й — те́мже мир Тя сла́вит.

Вечер­ний про­ки­мен в пято́к ве́чера, пс. 58

Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя. Изба́ви мя от де́лающих беззако́ние и от муж крове́й спа­си́ мя. Я́ко се, улови́ша ду́шу мою́, нападо́ша на мя кре́пцыи: ниже́ беззако́ние мое́, ниже́ грех мой, Го́споди. Без беззако́ния теко́х и испра́вих; воста́ни в сре́тение мое́ и виждь. И ты́, Го́споди Бо́же сил, Бо́же Изра́илев, вон­ми́ посети́ти вся язы́ки, да не уще́дриши вся, де́лающыя беззако́ние.

Пареми́и (вечер­нее чте­ние Вет­хо­го Заве­та по соб­ствен­но­му выбору) 

Молит­ва перед их чтением:

Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чуде­са́ от зако́на Тво­е­го́. Пришле́ц аз есмь на зем­ли́, не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. Воз­лю­би́ душа́ моя́ возжела́ти судь­бы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя.

Чте­ние Вет­хо­го Завета

По окон­ча­нии Чте­ния или при его отсут­ствии совер­ша­ет­ся вечер­нее славословие:

Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без гре­ха́ сохрани́тися мне. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно, и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на мя, я́коже упова́ю на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вра­зу­ми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, про­све­ти́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хва­ла́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молит­ва св. Симео­на Бого­при­им­ца

Ны́не отпуща́еши раба́ Тво­е­го́, Влады́ко, по глаго́лу Тво­е­му́, с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́, и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В суб­бо­ту, всех свя­тых, и за умерших
Тро­па­ри, глас 2:

Апо­сто­ли, муче­ни­цы и пророцы,/ свя­ти­те­лие, пре­по­доб­нии и праведнии,/ доб­ре подвиг совер­шив­шии и веру соблюдшии,/ дерз­но­ве­ние иму­щии ко Спасу,/ о нас Того, яко Бла­га, молите// спа­сти­ся, молим­ся, душам нашим.

Помя­ни, Гос­по­ди, яко Благ, рабы Твоя,/ и ели­ка в житии согре­ши­ша, прости:/ ник­то­же бо безгрешен,// ток­мо Ты, могий и пре­став­лен­ным дати покой.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Яко наше­го вос­кре­се­ния сокро­ви­ще, / на Тя наде­ю­щи­я­ся, Все­пе­тая, от рова и глу­би­ны пре­гре­ше­ний воз­ве­ди, Ты бо повин­ныя гре­ху спас­ла еси, рожд­шая Спа­се­ние наше: Яже преж­де рож­де­ства Дева, и в рож­де­стве Дева, и по рож­де­стве паки пре­бы­ва­е­ши Дева.


Тро­парь пре­по­доб­но­му Пав­лу Фивей­ско­му, глас 8
В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́,/ и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Па́вле, дух твой.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Иже нас ради рож­дей­ся от Девы и рас­пя­тие пре­тер­пев, Бла­гий, испро­вер­гий смер­тию смерть и Вос­кре­се­ние явлей, яко Бог, не пре­зри, яже создал еси рукою Тво­ею, яви чело­ве­ко­лю­бие Твое, Мило­сти­ве, при­и­ми рожд­шую Тя Бого­ро­ди­цу, моля­щу­ю­ся за ны, и спа­си, Спа­се наш, люди отчаянныя.

 Ещё тро­па­ри 

Тро­парь пре­по­доб­но­му Иоан­ну Кущ­ни­ку, глас 8
В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу прии́м бо крест после́довал еси́ Хри­сту́, и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо пло́ть, прихо́дит бо: прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней: тем же и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Иоа́нне, дух твой.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Иже нас ради рож­дей­ся от Девы и рас­пя­тие пре­тер­пев, Бла­гий, испро­вер­гий смер­тию смерть и Вос­кре­се­ние явлей, яко Бог, не пре­зри, яже создал еси рукою Тво­ею, яви чело­ве­ко­лю­бие Твое, Мило­сти­ве, при­и­ми рожд­шую Тя Бого­ро­ди­цу, моля­щу­ю­ся за ны, и спа­си, Спа­се наш, люди отчаянныя.

Го́споди, поми́луй.  (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.


Молитвы вечерней трапезы (18:15-20:00)

Молитвы вечерней трапезы

Время совершения: 18:15-20:00

Перед тра­пе­зой:

Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут серд­ца́ их в век ве́ка.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Благо­сло­ви́.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, бла­го­сло­ви́ я́стие и питие́ рабо́м Твои́м, я́ко свят еси́, все­гда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

По окон­ча­нии трапезы:

Бысть чре́во Твое́ Свята́я Трапе́за, иму́щая Небе́снаго Хле́ба, Хри­ста́ Бо́га на́шего, от Него́же всяк яды́й не умира́ет, я́коже рече́ всех, Богороди́тельнице, Пита́тель.

Возвесели́л ны еси́, Го́споди, в творе́ниих Твои́х, и в де́лех руку́ Твое́ю возра́дуемся.

Зна́менася на нас свет лица́ Тво­е­го́, Го́споди, дал еси весе́лие в се́рдце мое́м, от пло­да́ пшени́цы, вина́ и еле́а сво­е­го́ умно́жишася. В ми́ре вку́пе усну́ и почи́ю, я́ко Ты, Го́споди, еди́наго на упова́нии всели́л мя еси́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)  Благо­сло­ви́.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.


Повечерие (20:00-22:00)

Повечерие

Время совершения: 20:00-22:00

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́, и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́, и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молит­ва

Го́споди Бо́же наш, в Него́же ве́ровахом и Его́же и́мя па́че вся́каго и́мене призыва́ем! Даждь нам, ко сну отходя́щим, осла́бу души́ и те́лу, и соблю­ди́ нас от вся́каго мечта́ния и те́мныя сла́сти кро­ме́; уста́ви стремле́ние страсте́й, уга­си́ разжже́ние восста́ния теле́снаго; даждь нам целому́дренне пожи́ти де́лы и сло­ве­сы́: да, добродете́льное жи́тельство восприе́млюще, обетова́нных не отпаде́м благи́х Твои́х, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молит­ва ина́я, св. Иоа́нна Дамаскина́

Влады́ко Человеколю́бче, неуже́ли мне одр мой гроб бу́дет? Или́ еще́ окая́нную мою́ ду́шу просвети́ши днем? Се ми гроб предлежи́т, се ми смерть предстои́т. Суда́ Тво­е­го́, Го́споди, бою́ся и му́ки безконе́чныя, зло́е же тво­ря́ не пре­стаю́: Тебе́, Го́спода Бо́га мое­го́, все­гда́ прогневля́ю, и Пречи́стую Твою́ М́атерь, и вся небе́сныя си́лы, и свята́го А́нгела Храни́теля мое­го́. Вем у́бо, Го́споди, я́ко недосто́ин есмь человеколю́бия Тво­е­го́, но досто́ин есмь вся́каго осужде́ния и му́ки. Но, Го́споди, или́ хощу́, или́ не хощу́ — спа­си́ мя. А́ще бо пра́ведника спаса́еши — ничто́же ве́лие, и а́ще чи́стаго поми́луеши — ничто́же ди́вно: досто́йни бо суть ми́лости Тво­ея́. Но на мне, гре́шнем, уди­ви́ ми́лость Твою́: о сем яви́ человеколю́бие Твое́; да не одоле́ет моя́ зло́ба Твое́й неизглаго́ланней бла́гости и милосе́рдию, и, я́коже хо́щеши, устро́й о мне вещь.

Тро­па­ри

Просве­ти́ о́чи мои́, Хри­сте́ Бо́же, да не когда́ усну в смерть, да не когда́ рече́т враг мой: укрепи́хся на него́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Засту́пник души́ моея́ бу́ди, Бо́же, я́ко посре­де́ хожду́ сете́й мно́гих; изба́ви мя от них и спа­си́ мя, Бла́же, я́ко Человеколю́бец.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Пресла́вную Бо́жию Ма́терь и святы́х а́нгел святе́йшую немо́лчно воспои́м се́рдцем и усты́, Богоро́дицу сию́ испове́дающе, я́ко вои́стинну ро́ждшую нам Бо́га воплоще́нна и моля́щуюся непреста́нно о душа́х на́ших.

Вме­сто этих тро­па­рей мож­но упо­треб­лять тро­па­ри мало­го пове­че­рия в соот­вет­ствии с дня­ми сед­ми­цы (см. Канон­ник)

Здесь совер­ша­ет­ся ака­фист или канон (без ирмо­сов) в соот­вет­ствии с днём сед­ми­цы. 

или

По окон­ча­нии чте­ния канона: 

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся вра­зи́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым — да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́ — та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га, и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего, Иису́са Хри­ста́, во ад сше́дшаго и попра́вшаго си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́, Крест Свой Честны́й, на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Хри­ста́ Бо́га, при­не­си́ на́шу моли́тву Сы́ну Тво­е­му́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Упова́ние мое́ — Оте́ц, прибе́жище мое́ — Сын, покро́в мой — Дух Святы́й; Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́! Аминь.

Повсе­днев­ное испо­ве­да­ние грехов 

Испове́даю Тебе́, Го́споду Бо́гу мое­му́ и Твор­цу́, во Святе́й Тро́ице Еди́ному, сла́вимому и поклоня́емому, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, вся моя́ гре­хи́, я́же соде́ях во вся дни живо­та́ мое­го, и на вся́кий час, и в настоя́щее вре́мя, и в преше́дшия дни и но́щи, де́лом, сло́вом, помышле́нием (и здесь совер­ша­ет­ся пере­чис­ле­ние гре­хов, совер­шен­ных днем) и все́ми мои́ми чу́вствы: зре́нием, слу́хом, обоня́нием, вку́сом, осяза́нием и про́чими мои́ми гре­хи́, душе́вными вку́пе и теле́сными, и́миже Тебе́, Бо́га мое­го́ и Твор­ца́, прогне́вах и бли́жняго мое­го́ онепра́вдовах. О сих жале́я, ви́нна себе́ Тебе́, Бо́гу мое­му́, представля́ю и име́ю во́лю ка́ятися. То́чию, Го́споди Бо́же мой, помо­зи́ ми, со слеза́ми смире́нно молю́ Тя: преше́дшая же согреше́ния моя́ милосе́рдием Твои́м прост́и ми и раз­ре­ши́ от всех сих, я́же изглаго́лах пред Тобо́ю, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Молит­ва св. Антиоха

И даждь мне, Влады́ко, на сон гряду́щему, поко́й те́ла и души́; и сохра­ни́ мя от мра́чнаго сна грехо́внаго и от вся́каго те́мнаго и нощна́го сладостра́стия; укро­ти́ стремле́ния страсте́й, уга­си́ разжже́нныя стре́лы лука́ваго, я́же на мя льсти́вно дви́жимыя; пло́ти моея́ восста́ния уто­ли́ и вся́кое земно́е и веще́ственное мое́ мудрова́ние успи́. И да́руй мне, Бо́же, бодр ум, целому́др по́мысл, се́рдце трезвя́щееся, сон лего́к и вся́каго сата­ни­на́ мечта́ния измене́н. Возста́ви же мя во вре́мя моли́твы утвержде́на в за́поведех Твои́х и па́мять суде́б Твои́х в себе́ тве́рду иму́ща. Полуно́щное славосло́вие мне да́руй, во е́же пе́ти, и благослови́ти, и сла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.


Полунощница субботная (22:00-05:00)

Полунощница субботная

Время совершения: 22:00-05:00

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́, и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́, и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молит­ва

Осла́би, оста́ви, про­сти́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии: вся нам про­сти́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Испове́дание правосла́вныя ве́ры

Ве́рую во Еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Твор­ца́ не́бу и зем­ли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во Еди́наго Го́спода Иису́са Хри­ста́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с, и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день, по Писа́нием. И возше́дшаго на небе­са́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со   сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет кон­ца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во Еди́ну Святу́ю Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Чин мир­ской панихиды

Помя­ни́, Го́споди, я́ко Благ, рабы́ Твоя́, и, ели́ка в житии́ согреши́ша, про­сти́; никто́же бо безгре́шен, то́кмо Ты, моги́й и преста́вленным да́ти поко́й.

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй и поле́зное всем подава́яй, Еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, на Тя бо упова́ние возложи́ша, Твор­ца́, и Зижди́теля, и Бо́га на́шего.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Со святы́ми упоко́й, Хри­сте́, ду́ши раб Твои́х, иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Блажи́м Тя вси ро́ди, Богоро́дице Де́во, в Тя бо Невмести́мый Христо́с Бог наш вмести́тися бла­го­во­ли́. Блаже́ни есмы́ и мы, Предста́тельство Тя иму́ще: день бо и нощь мо́лишися о нас, и вся стра­на́ на́ша Твои́ми моли́твами утвержда́ется. Тем воспева́юще вопие́м Ти: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю!

Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Помя­ни́, Го́споди, от жития́ сего́ отше́дшия святе́йшия патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, во иере́йстем же и при́чте церко́внем, и мона́шестем чи́не Тебе́ послужи́вшия, и в ве́чных Твои́х селе́ниих со святы́ми упоко́й. (Поклон)

Помя­ни́, Го́споди, души́ усо́пших роди́телей мои́х (имя­рек), и все́х сро́дников по пло́ти, и про­сти́ и́х вся́ согреше́ния, во́льная и нево́льная, да́руя и́м Ца́рствие и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х и Тво­ея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (Поклон)

Помя­ни́, Го́споди, и вся́, в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пших рабо́в Твои́х (имя­рек) и вся, во благоче́стии и ве́ре сконча́вшыяся; и, я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй гре­хи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, про­сти́ им вся́кое согреше́ние, во́льное же и нево́льное, сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием соверше́нное и́ми; и все­ли́ их в ме́ста све́тла, в ме́ста прохла́дна, в ме́ста поко́йна, отню́дуже отбе­же́ вся́кая боле́знь, печа́ль и воздыха́ние, иде́же присеща́ет свет лица́ Тво­е­го́ и весели́т вся от ве́ка святы́я Твоя́. Да́руй им и нам Ца́рствие Твое́, и прича́стие неизрече́нных и ве́чных Твои́х благ, и Тво­ея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. Я́ко Ты бо еси́ жизнь, и воскресе́ние, и поко́й усо́пших рабо́в Твои́х, Хри­сте́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон)

И три­жды чита­ем: Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в все́м, пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния отце́м, бра́тиям и сестра́м на́шим, и сотво­ри́ и́м ве́чную па́мять. (Поклон)

Молит­ва св. Евстратия

Велича́я, велича́ю Тя, Го́споди, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́ и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, но спасл еси́ от нужд ду́шу мою́. И ны́не, Влады́ко, да покры́ет мя рука́ Твоя́, и да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, я́ко смяте́ся душа́ моя́ и боле́зненна есть во исхожде́нии свое́м от окая́ннаго мое­го́ и скве́рнаго теле­се́ сего́, да не когда́ лука́вый сопоста́та сове́т сря́щет и препне́т ю во тьме, за неве́домыя и ве́домыя в житии́ сем бы́вшия ми гре­хи́. Ми́лостив бу́ди ми, Влады́ко, и да не у́зрит душа́ моя́ мра́чнаго взо́ра лука́вых де́монов, но да прии́мут ю а́нгели Твои́ све́тлии и пресве́тлии. Даждь сла́ву и́мени Тво­е­му́ свято́му, и Твое́ю си́лою воз­ве­ди́ мя на Боже́ственное Твое́ Суди́ще, вне­гда́ суди́тися ми; да не прии́мет мя рука́ кня́зя мира сего́, е́же исто́ргнути мя, гре́шника, во глу­би­ну́ а́дову, но предста́ни ми и бу́ди ми Спас и Засту́пник. Теле́сныя бо и сия́ муче́ния — весе́лия суть рабо́м Твои́м. Поми́луй, Го́споди, оскверни́вшуюся страстьми́ жития́ сего́ ду́шу мою́, и чи́сту ее́ покая́нием и испове́данием при­и­ми́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Хри­ста́ Бо́га, при­не­си́ на́шу моли́тву Сы́ну Тво­е­му́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Упова́ние мое́ — Оте́ц, прибе́жище мое́ — Сын, покро́в мой — Дух Святы́й; Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́!

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Го́споди Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных отец на́ших и всех святы́х, поми́луй и спа­си́ нас, яко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.


Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки