Акафист преподобномученику Адриану, игумену Пошехонскому, чудотворцу


Преподобномученик Адриан Пошехонский, Ярославский

Кондак 1

Взбра́нный от Царя́ си́л Го́спода Иису́са, воево́до во́инов духо́вных, и кре́пкий победи́телю враго́в неви́димых, Адриа́не преподо́бне, пострада́вый непови́нно и стяжа́вый дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких на́с бе́д свободи́ благоприя́тными твои́ми моли́твами, да, сла́вяще тя́, засту́пника на́шего, хвале́бно тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Икос 1

Ангела земна́го и челове́ка небе́снаго явля́еши на́м в житии́ твое́м, преподо́бне о́тче. Те́мже а́нгельскими глаго́лы подоба́ше восхваля́ти тя́ по достоя́нию, но мы́ любо́вию к тебе́ подвиза́еми, а́ще челове́ческими гла́сы со усе́рдием си́це тебе́ взыва́ем:

Ра́дуйся, роди́телей благочести́вых ча́до благо́е; ра́дуйся, вели́каго Росто́ва прозябе́ние свято́е.

Ра́дуйся, Бо́гу Отцу́ усыновле́нный в святе́м креще́нии; ра́дуйся, Бо́гу Сы́ну соедини́выйся во святе́м причаще́нии.

Ра́дуйся, Бо́га Ду́ха Свята́го да́ры прие́мый в святе́м миропома́зании; ра́дуйся, от пеле́н Бо́гу освяще́нный Боже́ственных та́инств благода́тию.

Ра́дуйся, пе́щь страсте́й ю́ностных угаси́вый воздержа́нием; ра́дуйся, пло́ть томя́щую сокруши́вый посто́м и бде́нием.

Ра́дуйся, и́го Христо́во и бре́мя Его́ ле́гкое возлюби́вый па́че все́х мирски́х красо́т; ра́дуйся, го́рняя бла́га взыска́ти возжеле́вый па́че все́х земны́х добро́т.

Ра́дуйся, земна́я и мимотеку́щая в уме́ты вмени́вый; ра́дуйся, восхожде́ния небе́сная в се́рдце твое́м соверши́вый.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 2

Ви́дев суету́ ми́ра сего́ привре́меннаго, преподо́бне о́тче, оте́чество твое́ и до́м роди́телей твои́х оста́вил еси́, и во гра́д Ки́ев прише́д, во оби́тели Ки́ево-Пече́рстей во и́ночество постриже́н бы́л еси́, подвиза́вся та́мо с преподо́бными, научи́лся еси́ от ни́х благоприя́тно пе́ти Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 2

Ра́зум небе́сный тебе́ дарова́ся, преподо́бне о́тче, и жи́тельствуя в оби́тели Ки́ево-Пече́рстей, доброде́тели преподо́бных оте́ц Анто́ния и Феодо́сия стяжа́ти поревнова́л еси́, я́ко бы́ти тебе́ вои́стину насле́днику преподо́бных, досто́йному похва́л таковы́х:

Ра́дуйся, треволне́ния мо́ря жите́йскаго безбе́дно избежа́вый; ра́дуйся, во оби́тели Ки́ево-Пече́рстей приста́нище спасе́ния стяжа́вый.

Ра́дуйся, и́ноче боголюбе́зный, отверги́йся во́ли своея́ всеце́ло; ра́дуйся, послу́шниче соверше́нный, веле́ния ста́рцев исполне́нием и́х предваря́вый.

Ра́дуйся, по́стниче неизнемога́ющий, хле́бом сухи́м пита́выйся; ра́дуйся, трудолю́бче благослове́нный, пра́здность душевре́дную возненави́девый.

Ра́дуйся, во смире́нии преуспе́вый; ра́дуйся, в моли́твах и псалмопе́ниих неутоми́мо пребы́вый.

Ра́дуйся, ху́дость ри́зную возлюби́вый; ра́дуйся, нищету́ во́льную себе́ усво́ивый.

Ра́дуйся, преподо́бных Пече́рских духо́вный учени́че; ра́дуйся, доброде́телей и́х прее́мниче.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 3

Си́лою Бо́жиею осене́нный, о́тче преблаже́нне, стужи́в молво́ю челове́ческою в оби́тели Ки́ево-Пече́рстей, возжела́л еси́ безмо́лвствовати в оби́тели пусты́нней, и сего́ ра́ди отше́л еси́ в оби́тель Коме́льскую преподо́бнаго Корни́лия, и та́мо водвори́лся еси́, зовы́й в безмо́лвии ду́ха Христу́, Царю́ и Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 3

Иму́щи еди́но попече́ние, преподо́бне о́тче, е́же ка́ко спасти́ся и благоугоди́ти Христу́ Бо́гу, зело́ возра́довался еси́, ви́дев оби́тель Коме́льскую, в пусты́ни вне́ молвы́ челове́ческия стоя́вшую, и уста́вы пустынножи́тельныя преподо́бнаго Корни́лия ве́рно соблюда́вшую, те́мже си́це обра́дованному и мы́ сия́ ра́достная прино́сим песноглаше́ния:

Ра́дуйся, му́дрый стра́нниче, иски́й оте́чества го́рняго; ра́дуйся, Бо́жий избра́нниче, от ю́га на се́вер пресели́выйся во спасе́ние.

Ра́дуйся, жесто́кою стезе́ю ше́ствовавый по́движничества соверше́ннаго; ра́дуйся, неосла́бно труди́выйся во бде́ниих, пе́ниих и поще́ниих.

Ра́дуйся, пло́ть ду́ху всеце́ло покори́вый; ра́дуйся, стра́сти в души́ твое́й искорени́вый.

Ра́дуйся, сло́вом Бо́жиим пита́выйся, па́че не́же бра́шном ги́блющим; ра́дуйся, слеза́ми моли́твенными питие́ твое́ растворя́вый.

Ра́дуйся, моли́твенниче неусы́пающий и благоумиле́нный; ра́дуйся, подви́жниче, благода́тию Бо́жиею приосене́нный.

Ра́дуйся, безмо́лвниче, чу́ждый попече́ний жите́йских; ра́дуйся, безстра́стия дости́гнувый, и молчали́вая уста́ име́вый.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 4

Бу́рное страсте́й мо́ре преплы́л еси́, преподо́бне, и ве́янием Ду́ха Бо́жия в при́стань безстра́стия благода́тнаго дости́гл еси́, е́же ви́дев Коме́льския оби́тели благогове́йный игу́мен Лавре́нтий, во диа́кона тя́ избра́, да слу́жиши олтарю́ Госпо́дню и моли́твы собо́рныя возно́сиши за лю́ди, зовы́й Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 4

Слы́шав себе́ похваля́ема от челове́к во оби́тели Коме́льстей, смути́лся еси́ ду́хом, преподо́бне о́тче, и та́йно помышля́л еси́, е́же безмо́лвствовати соверше́нно в пусты́ни, по приме́ру дре́вних преподо́бных оте́ц, и та́мо избежа́ти превозноше́ния челове́ческаго. Таково́му смиренному́дрию твоему́ мы́ дивя́щеся, си́це тебе́ вопие́м:

Ра́дуйся, смире́ния высото́ недосяга́емая ми́ра сего́ суето́ю; ра́дуйся, пусты́ни красото́, веселя́щая боголюби́выя ду́ши.

Ра́дуйся, насле́дниче святы́х, нра́вы и́х подража́вый; ра́дуйся, подо́бниче а́нгелов, чистото́ю душе́вною просия́вый.

Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го оби́тель прекра́сная; ра́дуйся, таи́нниче Пресвяты́я Тро́ицы.

Ра́дуйся, и́мже побежда́емии рыда́ху ду́си тмы́; ра́дуйся, кре́пкий низложи́телю все́х и́х искуше́ний и привиде́ний.

Ра́дуйся, му́жественный победи́телю немощны́я и́х си́лы; ра́дуйся, благода́тию Бо́жиею преиспо́лненный.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 5

Боготе́чно ше́ствовал еси́, преподо́бне о́тче, а́нгелом Бо́жиим руководи́мый от оби́тели Коме́льския в пусты́ню, Бо́гом тебе́ назна́ченную для по́двигов духо́вных, и егда́ прише́л еси́, та́мо а́нгел, во о́бразе ста́рца тебе́ сопу́тствовавый, внеза́пу неви́дим бы́сть, и позна́л еси́, я́ко спу́тник тво́й не челове́к, но безпло́тный бы́сть. Те́мже со тре́петом воспе́л еси́, а́нгелов и челове́ков Творцу́ пе́снь: Аллилу́ия.

Икос 5

Ви́девше красоту́ пусты́ни, Бо́гом тебе́ дарова́нныя, преподо́бне о́тче, возра́довался еси́ ду́хом, и о́браз Пресвяты́я Богоро́дицы та́мо на дре́ве поста́вив, во и́мя Ея́ освяти́л еси́ ме́сто то́, да бу́дет Она́ ему́ Покрови́тельницею и Попечи́тельницею навсегда́, о се́м похваля́юще тя́, си́це тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, усе́рдный почита́телю Пресвяты́я Богоро́дицы; ра́дуйся, при́сно сла́вителю и́мене Ея́ преблагослове́ннаго.

Ра́дуйся, прие́мый от Нея́ извеще́ние хле́бом и ры́бою, пред ико́ною Ея́ обре́тенными, я́ко благоволи́т Она́ к твоему́ начина́нию; ра́дуйся, о се́м преиспо́лнивыйся ра́дости духо́вныя.

Ра́дуйся, оби́тель и́ноческую во и́мя Богома́тере в пусты́ни твое́й основа́вый; ра́дуйся, и́ноков пустыннолюби́вых в о́ную собра́вый.

Ра́дуйся, до́брый па́стырю ове́ц слове́сных; ра́дуйся, сотвори́вый и научи́вый.

Ра́дуйся, ве́лий нарече́нный во Ца́рствии небе́снем; ра́дуйся, к нему́ бо́дренно руководи́вый твоя́ ученики́.

Ра́дуйся, назида́вый и́х во спасе́ние сло́вом и житие́м твои́м; ра́дуйся, труди́выйся неле́ностно во сла́ву Бо́жию и во спасе́ние ду́ш челове́ческих.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 6

Пропове́дник чуде́с Бо́жиих яви́лся еси́, преподо́бне о́тче, прише́д от пусты́ни твоея́ в ца́рствующий гра́д Москву́, иде́же от первосвяти́теля Мака́рия с любо́вию восприя́тый, во иере́я от него́ освяще́н бы́л еси́ и игу́меном оби́тели твоея́ поста́вленный, со мно́гою ми́лостынею в ню́ возврати́лся еси́, благода́рственно взыва́я ко Го́споду: Аллилу́ия.

Икос 6

Возсия́л еси́, преподо́бне о́тче, бли́жним и да́льним, я́ко со́лнце пресве́тлое, луча́ми доброде́телей сия́ющее, ду́ши и сердца́ ве́рных духо́вно просвеща́ющее. Те́мже прихожда́ху к тебе́ христолюби́вии лю́дие, наставле́ния и благослове́ния от тебе́ и́щуще, зову́ще и глаго́люще:

Ра́дуйся, Ева́нгелия Христо́ва благове́стниче; ра́дуйся, апо́стольских преда́ний храни́телю.

Ра́дуйся, правосла́вия наста́вниче; ра́дуйся, благоче́стия учи́телю.

Ра́дуйся, гре́шников обличи́телю; ра́дуйся, ка́ющихся с Бо́гом примири́телю.

Ра́дуйся, пресла́дкий увеща́телю; ра́дуйся, прекро́ткий наказа́телю.

Ра́дуйся, олтаря́ Госпо́дня непоро́чный служи́телю; ра́дуйся, та́инств Бо́жиих досто́йный соверши́телю.

Ра́дуйся, моли́твенныя ру́це горе́ со дерзнове́нием содева́вый; ра́дуйся, моли́твы тепле́йшия Го́сподеви возноси́вый.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 7

Хоте́ние име́л еси́ усе́рдное, преподо́бне о́тче, хра́м Бо́жий во и́мя Пресвяты́я Богоро́дицы честна́го и сла́внаго Ея́ Успе́ния в оби́тели твое́й постро́ити, его́же сооруди́в и освяти́в, безкро́вную же́ртву приноси́л еси́ в не́м Бо́гу, досто́йно и пра́ведно воспева́я Ему́ а́нгельскую пе́снь: Аллилу́ия.

Икос 7

Но́вый преподобному́ченик в земли́ Росси́йстей яви́лся еси́, преподо́бне о́тче, непови́нно пострада́в от зло́бных разбо́йник, на оби́тель твою́ напа́дших и тя́ му́ченически истяза́вших, ножа́ми бо те́ло твое́ изра́нивше, огне́м ра́ны твоя́ опаля́ху, та́же к коне́м тя́ привяза́вше, по земли́ влачи́ша и го́рцей сме́рти тя́ преда́ша, е́же мы́ воспомина́юще, си́це тебе́ вопие́м:

Ра́дуйся, многотерпели́вый страстоте́рпче; ра́дуйся, му́жественный страда́льче.

Ра́дуйся, кро́тко и незло́биво муче́ние лю́тое претерпе́вый; ра́дуйся, за му́чивших тя́ Бо́га моли́вый.

Ра́дуйся, ножа́ми уязвля́емый и огне́м опаля́емый не возстена́вый; ра́дуйся, моли́твенно о по́мощи к Бо́гу вопия́вый.

Ра́дуйся, му́ченическую сме́рть ми́рно восприя́вый; ра́дуйся, святу́ю ду́шу твою́, ко́нми по земли́ влачи́мый, Го́сподеви преда́вый.

Ра́дуйся, житие́ земно́е до́блественне сконча́вый; ра́дуйся, вене́ц нетле́нный от Го́спода получи́вый.

Ра́дуйся, я́ко про́чее не ко́снется тебе́ ни боле́знь, ни му́ка; ра́дуйся, я́ко ве́чно ра́дуешися со святы́ми.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 8

Стра́нное и пресла́вное чу́до яви́ Госпо́дь над моща́ми твои́ми, преподо́бне о́тче, разбо́йниками из оби́тели твое́й увезе́нными и в пусты́ни безве́стне в земли́ сокрове́нными: дре́во бо чудотво́рное над ни́ми возрасте́, его́же ве́тви и плоды́ исцеля́ху вся́кия боле́зни в лю́дех, и́же моля́щеся сла́вляху Бо́га и вопия́ху Ему́: Аллилу́ия.

Икос 8

Ве́сь наро́д недоумева́ше, отку́ду дре́ву безду́шному такова́я благода́ть целе́бная даде́ся, до́ндеже по смотре́нию Бо́жию откры́ся, я́ко у корне́й сего́ дре́ва святы́я мо́щи твоя́ почива́ху, многострада́льный уго́дниче Бо́жий, ублажа́емый от ве́рных зва́нии таковы́ми:

Ра́дуйся, чуде́с пучи́но Бо́гом излия́нная; ра́дуйся, целе́бниче благи́й неду́гов челове́ческих.

Ра́дуйся, дре́во сладкоплодови́тое, и́мже напита́шася ве́рнии; ра́дуйся, дре́во благосенноли́ственное, и́мже покрыва́ются мно́зи.

Ра́дуйся, иска́вшим тя́ неявле́нный; ра́дуйся, неве́давшим тя́ откры́тый.

Ра́дуйся, сокро́вище драго́е в пусты́ни сокрове́нное; ра́дуйся, би́сере многоце́нный от не́др земны́х возсия́вый.

Ра́дуйся, обре́тением моще́й твои́х оби́тель твою́ духо́вне возвесели́вый; ра́дуйся, сиротство́ ея́ уте́шивый.

Ра́дуйся, лише́ние ея́ благода́тно воспо́лнивый; ра́дуйся, бли́жним и да́льним ми́лость твою́ целе́бную всеще́дро дарова́вый.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 9

Вси́ и́ноцы оби́тели твоея́, преподо́бне о́тче, возвесели́шася ра́достию свято́ю егда́ честны́я мо́щи твоя́ от пусты́ни со сла́вою и псалмопе́нием во о́ную принесо́шася, и во хра́ме Богома́тере благоле́пно положи́шася, и́хже пренесе́ние све́тло пра́зднующе, хвале́бно вопия́ху ко Го́споду: Аллилу́ия.

Икос 9

Вети́йство на́ше пе́сненное не довле́ет к досто́йному прославле́нию твои́х мно́гих чуде́с, преподобному́чениче Адриа́не приснопа́мятне: оба́че ты́, я́ко бла́г и милосе́рд, не возгнуша́йся на́ших недовле́ющих похва́л, но ми́лостивно услы́ши с любо́вию тебе́ зову́щих:

Ра́дуйся, но́вый Росси́йский целе́бниче; ра́дуйся, все́х преподо́бных Росси́йских сподви́жниче.

Ра́дуйся, Анто́ния Пече́рскаго подража́телю; ра́дуйся, Феодо́сия Пече́рскаго соревнова́телю.

Ра́дуйся, Се́ргию Ра́донежскому равноче́стне; ра́дуйся, Варлаа́му Ху́тынскому единонра́вне.

Ра́дуйся, подо́бне Авраа́мию Росто́вскому неви́димаго веле́са сокруши́вый; ра́дуйся, подо́бне Корни́лию Коме́льскому пусты́ню духо́вне уплодоноси́вый.

Ра́дуйся, Мака́рия Желтово́дскаго великоду́шие стяжа́вый; ра́дуйся, Дими́трия Прилу́цкаго благода́тныя да́ры получи́вый.

Ра́дуйся, Зоси́ме Солове́цкому нра́вом пустыннолю́бным соравни́выйся; ра́дуйся, Савва́тию Солове́цкому упова́нием на Бо́га уподо́бивыйся.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 10

Спасе́ние ве́чное унасле́довал еси́, уго́дниче Бо́жий, и за страда́ния вре́менная получи́л еси́ блаже́нство ве́чное: обита́еши бо со а́нгелы и все́ми святы́ми во сла́ве невече́рней, и сла́дце пое́ши во гла́се ра́дования и весе́лия побе́дную пе́снь Христу́ Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 10

Стена́ еси́ защище́ния ве́рным, чудотво́рче святы́й, и все́м с любо́вию соверша́ющим па́мять твою́ засту́пник и покрови́тель быва́еши, неду́жныя исцеля́еши, скорбя́щия утеша́еши, и все́х подвиза́еши зва́ти тебе́:

Ра́дуйся, свети́льниче пресве́тлый, мра́к страсте́й прогоня́ющий; ра́дуйся, исто́чниче многово́дный исцеле́ний благода́тных.

Ра́дуйся, реко́ приснотеку́щая чуде́с; ра́дуйся, цве́те нетле́ния, святу́ю Росси́йскую Це́рковь облагоуха́вый.

Ра́дуйся, ми́лования и врачева́ния пода́телю всеще́дрый; ра́дуйся, любве́ и сострада́ния прояви́телю всебога́тый.

Ра́дуйся, земноро́дным засту́пниче небе́сный; ра́дуйся, правосла́вным предста́телю неле́стный.

Ра́дуйся, пусты́ни прекра́сное прозябе́ние; ра́дуйся, оби́тели твоея́ при́сное ра́дование.

Ра́дуйся, сто́лпе правосла́вия непоколеби́мый; ра́дуйся, покро́ве, некры́ющийся от на́шего претыка́ния.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 11

Пе́ние хвале́бное тебе́ прино́сим, уго́дниче Бо́жий, преди́вный в чудесе́х, и с любо́вию соверша́ем пресве́тлое торжество́ твоего́ му́ченическаго убие́ния и пресла́внаго моще́й твои́х обре́тения и пренесе́ния, ра́дующеся о твое́м прославле́нии в ли́це святы́х и зову́ще Бо́гу ди́вно в тебе́ просла́вльшемуся: Аллилу́ия.

Икос 11

Светопода́тельный свети́льник Бо́жией благода́ти явля́ешися на́м, преподобному́чениче преблаже́нне, во мно́зех и преди́вных твои́х чудесе́х, я́же удостоверя́ют на́с в твое́й свя́тости и бли́зости ко Го́споду, Ему́же помоли́ся за ны́ гре́шныя, усе́рдием си́це тебе́ зову́щия:

Ра́дуйся, алава́стре многоцеле́бный на вся́к неду́г врачевство́ содержа́щий; ра́дуйся, ма́слино благопло́дная, еле́й Бо́жией благода́ти оби́льно на́м источа́ющая.

Ра́дуйся, благоуха́нный кипари́се, зно́й страсте́й на́м прохлажда́ющий; ра́дуйся, кри́не пусты́нный, духо́вне на́с увеселя́ющий.

Ра́дуйся, со́ль земли́ Росси́йския, я́же никогда́же обуя́ет; ра́дуйся, све́тлое зерца́ло доброде́телей.

Ра́дуйся, пра́вило и́ноческаго богоуго́дного жития́; ра́дуйся, о́браз терпе́ния и незло́бия.

Ра́дуйся, кро́ткий Христо́в после́дователю; ра́дуйся, прии́скренний Иису́сов люби́телю.

Ра́дуйся, сы́не благослове́нный Отца́ Небе́снаго; ра́дуйся, дру́же святы́х, при́сный Бо́гу.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 12

Благода́ти прича́стная ра́ка святы́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, Адриа́не преблаже́нне, я́ко но́вая купе́ль Силоа́мская на́м явля́ется, к не́йже приходя́ще неду́жнии здра́ви возвраща́ются, и вся́ким боле́знем исцеле́ние от нея́ подае́тся твои́ми моли́твами ко Го́споду, чудотво́рче святы́й, Ему́же пое́м о тебе́ хвале́бную пе́снь: Аллилу́ия.

Икос 12

Пою́ще мно́гая и пресла́вная чудотворе́ния твоя́, Адриа́не преподо́бне, хва́лим, сла́вим и велича́ем просла́вльшаго тя́ и ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га на́шего, Иже дарова́ на́м тебе́ целе́бника благода́тнаго и засту́пника ми́лостиваго, тебе́ от любве́ серде́чныя си́це вопие́м:

Ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы ве́рный уго́дниче; ра́дуйся, Пресвяты́я Богоро́дицы изря́дный слуго́.

Ра́дуйся, а́нгельских во́инств собесе́дниче; ра́дуйся, Предте́чи пустыннолюби́вый подража́телю.

Ра́дуйся, проро́ков Бо́жиих единоревни́телю; ра́дуйся, апо́столов Христо́вых после́дователю.

Ра́дуйся, му́ченических полко́в украше́ние; ра́дуйся, бо́лий в ли́це преподо́бных.

Ра́дуйся, пра́ведных сонасле́дниче; ра́дуйся, все́х святы́х сожи́телю.

Ра́дуйся, телеса́ на́ша безме́здне врачу́яй; ра́дуйся, ду́ши на́ша моли́твами твои́ми спаса́яй.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 13

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий, преподобному́чениче и чудотво́рче Адриа́не! Ны́нешнее на́ше моле́ние ми́лостиво прие́м, моли́ Триеди́наго Бо́га изба́вити на́с от бе́д вре́менных и ве́чных, да, изба́вльшеся муче́ний а́дских моли́твами твои́ми, блаже́нство ра́йское унасле́дуем и со святы́ми воспое́м Ему́ пе́снь хвалы́ и благодаре́ния: Аллилу́ия.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

Ангела земна́го и челове́ка небе́снаго явля́еши на́м в житии́ твое́м, преподо́бне о́тче. Те́мже а́нгельскими глаго́лы подоба́ше восхваля́ти тя́ по достоя́нию, но мы́ любо́вию к тебе́ подвиза́еми, а́ще челове́ческими гла́сы со усе́рдием си́це тебе́ взыва́ем:

Ра́дуйся, роди́телей благочести́вых ча́до благо́е; ра́дуйся, вели́каго Росто́ва прозябе́ние свято́е.

Ра́дуйся, Бо́гу Отцу́ усыновле́нный в святе́м креще́нии; ра́дуйся, Бо́гу Сы́ну соедини́выйся во святе́м причаще́нии.

Ра́дуйся, Бо́га Ду́ха Свята́го да́ры прие́мый в святе́м миропома́зании; ра́дуйся, от пеле́н Бо́гу освяще́нный Боже́ственных та́инств благода́тию.

Ра́дуйся, пе́щь страсте́й ю́ностных угаси́вый воздержа́нием; ра́дуйся, пло́ть томя́щую сокруши́вый посто́м и бде́нием.

Ра́дуйся, и́го Христо́во и бре́мя Его́ ле́гкое возлюби́вый па́че все́х мирски́х красо́т; ра́дуйся, го́рняя бла́га взыска́ти возжеле́вый па́че все́х земны́х добро́т.

Ра́дуйся, земна́я и мимотеку́щая в уме́ты вмени́вый; ра́дуйся, восхожде́ния небе́сная в се́рдце твое́м соверши́вый.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 1

Взбра́нный от Царя́ си́л Го́спода Иису́са, воево́до во́инов духо́вных, и кре́пкий победи́телю враго́в неви́димых, Адриа́не преподо́бне, пострада́вый непови́нно и стяжа́вый дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких на́с бе́д свободи́ благоприя́тными твои́ми моли́твами, да, сла́вяще тя́, засту́пника на́шего, хвале́бно тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Комментировать

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer