Акафист Пресвятой Богородице перед иконой «Милостивая» (2-й)


Икона Богородицы «Милостивая»

Кондак 1

Избра́нней Бо́гом от человече́скаго ро́да послужи́ти воплоще́нию Предве́чнаго Сло́ва, Преблагослове́нней Де́ве Богоро́дице, досто́йно воспева́емой от а́нгел на небеси́, мы, гре́шнии на земли́, дерзаем приноси́ти хвале́бное пе́ние, е́же ми́лостиво от нас прие́мши, Госпоже́ Всеблага́я, от вся́ких бед вре́менных и ве́чных нас свободи́, да зове́м Ти: Ра́дуйся, Ми́лостивая христиа́ном Помо́щнице.

Икос 1

Арха́нгел Гаврии́л с небесе́ по́слан бысть от Тебе́, Богоро́дице, к смире́нному послу́шнику Горы́ Афо́нския, в пусты́нней ке́лии воспева́вшему Ти хвале́бныя пе́сни пред свято́ю Твое́ю ико́ною, да научи́т его́ пе́ти песнь небе́сную, е́юже славосло́вят Тя а́нгели в Сио́не го́рнем. Те́мже и мы, до́льнии, воспомина́я таково́е Твое́ о лю́дех благопромышле́ние, со благодаре́нием вопие́м Ти си́це:

Ра́дуйся, досто́йно восхваля́емая от арха́нгел и а́нгел;

Ра́дуйся, блажи́мая от всех Небе́сных сил.

Ра́дуйся, присноблаже́нная и пренепоро́чная;

Ра́дуйся, Ма́терь Бо́га на́шего.

Ра́дуйся, честне́йшая херуви́м;

Ра́дуйся, сла́внейшая без сравне́ния серафи́м.

Ра́дуйся, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшая;

Ра́дуйся, вои́стину су́щая Богоро́дице.

Ра́дуйся, велича́емая на небеси́ и на земли́;

Ра́дуйся, воспева́емая го́рними и до́льними.

Ра́дуйся, еди́на благослове́нная в жена́х;

Ра́дуйся, израсти́вшая нам плод живота́.

Ра́дуйся, Ми́лостивая христиа́ном Помо́щнице.

Кондак 2

Ви́дев послу́шник пусты́нный ди́внаго прише́льца, в ке́лию его́ прише́дшаго и песнь пресла́дкую Тебе́, Влады́чице, воспе́вшаго, не разуме́ в нем а́нгела бы́ти, но зело́ услади́ся пе́нием его́ небе́сным и проси́, да напи́шет ему́ словеса́ пое́мыя пе́сни: егда́ же узре́, я́ко под пе́рстом его́ ка́менная дска умягчи́ся, и пи́шемая словеса́ на ней углуби́шася, я́ко на песце́, позна́ в сем чуде́сное де́йство, и возопи́ ро́ждшемуся от Тебе́ Бо́гу Сло́ву: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум Боже́ственныя пе́сни открыва́я, рече́ Арха́нгел послу́шнику, я́ко та́ко воспева́ют Тя, Богоро́дице, а́нгелов ли́цы в оби́телех го́рних, и повеле́ ему́, да возвести́т челове́ком словеса́ пе́сни небе́сныя и научи́т земноро́дныя ангелоподо́бно вопи́ти Тебе́:

Ра́дуйся, Благода́тная Мари́е;

Ра́дуйся, я́ко Госпо́дь с Тобо́ю.

Ра́дуйся, Благослове́нная Дщи Отца́ Небе́снаго;

Ра́дуйся, Неискусобра́чная Роди́тельнице Бо́га Сло́ва.

Ра́дуйся, непоро́чное селе́ние Ду́ха Свято́го;

Ра́дуйся, зача́тие несказа́нное яви́вшая.

Ра́дуйся, рождество́ нетле́нное показа́вшая;

Ра́дуйся, Ма́терию и Де́вою пребы́вшая.

Ра́дуйся, во обою́ непоро́чно и свя́то Себе́ сохра́ньшая;

Ра́дуйся, а́нгелов чистото́ю Твое́ю превозше́дшая.

Ра́дуйся, го́рних умо́в непрестаю́щее удивле́ние;

Ра́дуйся, челове́ческаго ро́да возвыше́ние.

Ра́дуйся, Ми́лостивая христиа́ном Помо́щнице.

Кондак 3

Си́лою Бо́жиею Гаврии́л Арха́нгел тве́рдый ка́мень в мя́гкий воск претвори́

и на нем пе́рстом свои́м написа́ словеса́ пе́сни хвале́бныя Тебе́, Богоро́дице, да вси позна́ют вели́кое чу́до и несомне́нно уве́руют, я́ко та́ко вои́стину воспева́ют Тя горе́ Си́лы небе́сныя, имже подража́юще, пое́м вели́чия Твоя́, Де́во, и в ра́дости духо́вней вопие́м просла́вльшему Тя Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 3

Име́я простоту́ душе́вную и непоро́чное се́рдце, послу́шник смире́нный сподо́бися а́нгельския бесе́ды и лицезре́ния чинонача́льника го́рних сил, мы же, лука́вством и зло́бою потемне́ннии, не сме́ем взира́ти на святу́ю ико́ну Твою́, Влады́чице, и мо́лим Ти ся приле́жно: обрати́ ны от злоб на́ших десни́цею Твое́ю и научи́ нас во смире́нии и кро́тости ду́ха глаго́лати Тебе́:

Ра́дуйся, Го́ру Афо́нскую освяти́вшая Твои́м благоволе́нием;

Ра́дуйся, хо́лми и де́бри ея́ испо́лнившая сла́вою Твои́х чуде́с.

Ра́дуйся, а́нгельскаго явле́ния сподо́бльшая пусты́ню ея́;

Ра́дуйся, оби́тели и́ноческия в ней умно́жившая во спасе́ние душ челове́ческих.

Ра́дуйся, подвиза́ющимся в ней в посте́ и моли́тве обеща́вшая Твое́ заступле́ние;

Ра́дуйся, от треволне́ния мо́ря жите́йскаго зде спаса́ющая избра́нники Твоя́.

Ра́дуйся, ми́лость Сы́на Твоего́ и Бо́га ме́сту сему́ исхода́тайствовавшая до сконча́ния ве́ка;

Ра́дуйся, рай мы́сленный показа́вшая го́ру сию́ и́ноком пустыннолюби́вым.

Ра́дуйся, приста́нище небу́рное соде́лавшая в ней всем и́щущим спасе́ния;

Ра́дуйся, сих потре́бными к по́стническому житию́ снабжа́ющая всегда́ любвеоби́льно.

Ра́дуйся, жи́тельствующим зде богоуго́дно пода́тельнице благ вре́менных и ве́чных;

Ра́дуйся, хода́таице им Ца́рствия Небе́снаго.

Ра́дуйся, Ми́лостивая христиа́ном Помо́щнице.

Кондак 4

Бу́ря недоуме́ния смути́ ста́рца и́нока, егда́ услы́ша он песнь но́ву и пречу́дну во усте́х своего́ ученика́ и узре́ дску ка́менну, чудотво́рно начерта́нную пе́рстом неземны́м: егда́ же уве́да о посеще́нии ди́внаго посети́теля, Гаврии́лом наре́кшагося, уразуме́, я́ко той се есть, и́же дре́вле благовести́ Тебе́, Де́во, безсе́менное зача́тие Бо́га Сло́ва. Те́мже, велича́я вели́чия Твоя́, Цари́це го́рних и до́льних, воспева́ше ра́достно а́нгелов и челове́ков Творцу́: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шавше о посеще́нии Арха́нгелом и́ноцы Горы́ Афо́нския стека́хуся ви́де ти дску, чудотво́рно начерта́нную письмена́ми пе́сни небе́сныя, и воспева́ху сию́ благогове́йно пред свято́ю ико́ною Твое́ю, Влады́чице, пред не́юже воспе́т Ю Арха́нгел. Приими́, Всеблага́я, и на́ша пред не́ю усе́рдно приноси́мыя Тебе́ моли́твы, с пе́нием таковы́м:

Ра́дуйся, я́ко о Тебе́ ра́дуется а́нгельский собо́р;

Ра́дуйся, я́ко о Тебе́ торжеству́ет челове́ческий род.

Ра́дуйся, на руку́ Твое́ю носи́вшая Предве́чное Сло́во;

Ра́дуйся, нете́сно вмести́вшая во чре́ве Твое́м Творца́ небесе́ и земли́.

Ра́дуйся, Созда́телю Твоему́ плоть заимода́вшая;

Ра́дуйся, красне́йшаго па́че сыно́в челове́ческих воплоти́вшая.

Ра́дуйся, поста́ве кра́сный, оде́жду пло́ти Христо́вы истка́вший;

Ра́дуйся, от крове́й Твои́х де́вственных порфи́ру Царя́ царе́й соста́вльшая.

Ра́дуйся, де́вства похвало́;

Ра́дуйся, ма́терей сла́во.

Ра́дуйся, в рождестве́ де́вство сохра́ньшая;

Ра́дуйся, рождество́ с де́вством совоку́пльшая.

Ра́дуйся, Ми́лостивая христиа́ном Помо́щнице.

Кондак 5

Богови́дец Моисе́й иногда́ на ка́менных скрижа́лех Зако́н Бо́жий, начерта́нный на Горе́ Сина́йстей, получи́, и́ноцы же Горы́ Афо́нския песнь небе́сную во сла́ву Богома́тери, на дсце ка́менней начерта́нную, от Арха́нгела прия́ша, и сим науче́ннии, а́нгельское славосло́вие Тебе́, Пречи́стая, воспе́та, зову́ще та́ко благоволи́вшему о них Триеди́ному Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́девше нача́льницы Горы́ Афо́нския чу́до ве́лие в явле́нии Арха́нгеловом и пе́сни но́вой, всей Це́ркви Христо́вой явле́нное, дску чудотво́рно начерта́нную письмена́ми пе́сни, препроводи́ша к царю́ и патриа́рху Византи́и, во увере́ние и́стины пресла́внаго сего́ чудесе́: ти́и же радостно прия́ша ю, я́ко зало́г благоволе́ния небе́снаго, и во всей Це́ркви Правосла́вней узако́ниша воспева́ти песнь а́нгельскую в похвалу́ Тебе́, Богоро́дице, зову́ще Ти во умиле́нии глубо́цем си́це:

Ра́дуйся, преукраше́нная ле́потами всех доброде́телей, Де́во;

Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная, сия́ющая де́вства чистото́ю.

Ра́дуйся, возрасти́вшая цвет неувяда́емый, Христа́;

Ра́дуйся, раю́ слове́сный, дре́во жи́зни посреде́ иму́щий, Пресла́дкаго Иису́са.

Ра́дуйся, се́не небе́сная, от зно́я страсте́й нас сохраня́ющая;

Ра́дуйся, покро́ве ми́ру, ши́рший о́блака.

Ра́дуйся, дре́во благосенноли́ственное, прохла́ду спаси́тельную всем подаю́щее.

Ра́дуйся, исто́чниче воды́ живы́я, от нея́же пию́щии ктому́ не умира́ют.

Ра́дуйся, Судии́ Пра́веднаго умоле́ние;

Ра́дуйся, грехо́в на́ших проще́ние.

Ра́дуйся, во сла́ве небе́сней одесну́ю Бо́га пребыва́ющая;

Ра́дуйся, земноро́дных милосе́рдием Твои́м не оставля́ющая.

Ра́дуйся, Ми́лостивая христиа́ном Помо́щнице.

Кондак 6

Пропове́дует Свята́я Це́рковь вели́чие чуде́с Твои́х, Мари́е Богоро́дице, и све́тло красу́ется, воспева́я Ти песнь а́нгельскую, чуде́сно от небе́с на зе́млю принесе́нную чинонача́льником го́рних сил и Твои́м изря́дным служи́телем Гаврии́лом: с ни́мже помоли́ся, Госпоже́ Пречи́стая, к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу, да незы́блему во благоче́стии и правосла́вии сохрани́т Он Це́рковь Свою́, и посрами́т вся воста́ния ерети́ческая, нас же, ве́рных чад ея́, сподо́бит неосужде́нно воспева́ти Ему́: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́ла еси́ мно́гими луча́ми чуде́с от Ми́лостивыя ико́ны Твоей, Влады́чице, и си́ми всю Го́ру Афо́нскую облагода́тствовала еси́ благоутро́бно: ми́лости бо Твоей струи́, неоску́дно всем тре́бующим от ней источа́еши, Де́во, и всех подвиза́еши зва́ти Тебе́:

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша свята́я, ико́ною Твое́ю нас при́сно утеша́ющая;

Ра́дуйся, засту́пнице на́ша блага́я, на по́мощь к нам всегда́ ускоря́ющая.

Ра́дуйся, зало́г спаси́тельный нам в ико́не Твое́й дарова́вшая;

Ра́дуйся, Афо́нскую Го́ру е́ю зело́ просла́вльшая.

Ра́дуйся, наде́ждо на́ша изве́стная;

Ра́дуйся, упова́ние на́ше непосты́дное.

Ра́дуйся, скорбе́й на́ших утеше́ние;

Ра́дуйся, печа́лей на́ших утоле́ние.

Ра́дуйся, ве́ры правосла́вныя утвержде́ние;

Ра́дуйся, неве́рия посрамле́ние.

Ра́дуйся, любве́ Божественныя явле́ние;

Ра́дуйся, чуде́с пресла́вных соверше́ние.

Ра́дуйся, Ми́лостивая христиа́ном Помо́щнице.

Кондак 7

Хотя́щим жа́ти спасе́ние в пусты́нях Горы́ Афо́нския, Ми́лостивая Покрови́тельница и Помо́щница явля́ешися, Ма́ти Бо́жия, и при́сно хода́тайствуеши за них к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу: а́ще бо кто та́мо и паде́т в не́кое согреше́ние, не́мощию пло́ти смуща́ем, Тобо́ю воста́ние получа́ет во спасе́ние, я́ко всем хо́щеши спасти́ся и в ра́зум и́стины приити́ жи́тельствующим в жре́бии Твое́м, и немо́лчно воспева́ющим Христу́, Царю́ и Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́во не́бо и нова́ земля́ угото́ваны Сы́ном Твои́м и Бо́гом лю́бящим Его́, Госпоже́ Всеблага́я, к ни́мже стяжа́хом Тя Путеводи́тельницу и Наста́вницу, а́ще то́кмо внима́ем внуше́нием Твои́м Боже́ственным. Мо́лим Тя, Цари́це Всеми́лостивая, не попусти́ нас поги́бнути в де́брех грехо́вных, но приведи́ нас стезе́ю пра́вою в страну́ све́та и ра́дости ве́чныя, да Тебе́ вопие́м хвале́бно:

Ра́дуйся, Сио́на го́рняго пе́рвейшее украше́ние;

Ра́дуйся, оби́телей до́льних присного́товое заступле́ние.

Ра́дуйся, земле́ блага́я, клас спаси́тельный ми́ру израсти́вшая;

Ра́дуйся, ни́во неора́нная, оплодотворе́нная Ду́хом.

Ра́дуйся, огнь Божества́ во чре́во Твое́ прие́мшая;

Ра́дуйся, глад па́дшаго челове́чества Хле́бом Жи́зни утоли́вшая.

Ра́дуйся, херуви́мскаго Царя́ престо́ле;

Ра́дуйся, серафи́мскаго Влады́ки пала́то, преукраше́нная чистото́ю.

Ра́дуйся, хра́ме одушевле́нный Триипоста́снаго Бо́га;

Ра́дуйся, вмести́лище Божества́.

Ра́дуйся, Ми́лостивая христиа́ном Помо́щнице.

Кондак 8

Стра́нное и пресла́вное явле́ние Арха́нгела, на Горе́ Афо́нстей иногда́ бы́вшее, смотре́ние бысть Боже́ственное, и́мже просла́вися препе́тое и́мя Твое́, Мари́е Богоро́дице, и вси ве́рнии научи́шася ангелоподо́бно воспева́ти Тя, херуви́мов честне́йшую и серафи́мов славне́йшую Ма́терь Бо́га на́шего, о Не́йже ра́дуется вся́кая тварь, и род челове́ческий благода́рно взыва́ет ко Го́споду: Аллилу́иа.

Икос 8

Все упова́ние на́ше на Тя возлага́ем, Ма́ти Бо́жия, и в ско́рбех на́ших к святе́й ико́не Твое́й усе́рдно притека́ем, ча́юще от нея́ утеше́ние благода́тное получи́ти, Твои́м ми́лостивым к нам уча́стием, Всеблага́я. Помози́ нам, Влады́чице, с терпе́нием и благодаре́нием вся́кия ско́рби переноси́ти, и вме́сто ро́пота малоду́шнаго, благо умиле́нно взыва́ти Тебе́:

Ра́дуйся, всех скорбя́щих Ра́досте;

Ра́дуйся, всех печа́льных Утеше́ние.

Ра́дуйся, тружда́ющихся и обремене́нных сла́дкий поко́е;

Ра́дуйся, боле́знующих и огорче́нных живи́тельная отра́до.

Ра́дуйся, в час ско́рбных недоуме́ний мысль благу́ю на се́рдце полага́ющая;

Ра́дуйся, во дни уны́ния наде́ждою ве́чных благ воодушевля́ющая.

Ра́дуйся, искуша́емым ру́ку по́мощи Твоея́ простира́ющая;

Ра́дуйся, гнев Бо́жий от глав на́ших отводя́щая.

Ра́дуйся, ми́рное устрое́ние обурева́емым напа́стьми подаю́щая;

Ра́дуйся, во благи́х жела́ния на́ша ди́вно исполня́ющая.

Ра́дуйся, терпели́вых страда́льцев дара́ми благода́тными увенчава́ющая;

Ра́дуйся, и́ноков благоподвиза́ющихся блаже́нства ра́йскаго сподобля́ющая.

Ра́дуйся, Ми́лостивая христиа́ном Помо́щнице.

Кондак 9

Вси а́нгели небе́снии немо́лчными похвала́ми Тя ублажа́ют, Цари́це и Влады́чице всея́ тва́ри, мы же, земни́и и пе́рстнии, ку́ю похвалу́ досто́йную принесе́м Ти, Всепе́тая; оба́че, наде́ющиеся на милосе́рдие Твое́ неисче́тное, любо́вию к Тебе́ понужда́еми, пое́м чудеса́ Твоя́, пропове́дуем благодея́ния Твоя́, славосло́вим и́мя Твое́ и, усе́рдно припа́дая к многоцеле́бней ико́не Твое́й, ра́бски вопие́м изображе́нному на ней вку́пе с Тобо́ю Богомладе́нцу Христу́: Аллилу́иа.

Икос 9

Вети́й ри́торския глаго́лы недово́льны к пе́нию чуде́с Твои́х, Богоро́дице, оба́че Блага́я су́щи, ве́ру на́шу, вме́сто ри́торскаго благослове́сия, ми́лостиво приими́, ве́си бо и любо́вь на́шу, е́юже сердца́ на́ша к Тебе́ испо́лнены. Те́мже благоутро́бно услы́ши нехи́тростныя на́ша пе́сни, и́миже дерза́ем благохвали́ти Тя си́це:

Ра́дуйся, сопресто́льное Отцу́ Сло́во в ложесна́х Твои́х вмести́вшая;

Ра́дуйся, Свет незаходи́мый ро́ждшая.

Ра́дуйся, жизнь ве́чную ми́ру дарова́вшая рождество́м Твои́м;

Ра́дуйся, а́нгельскаго Царя́, я́ко младе́нца, на руку́ Твое́ю носи́вшая;

Ра́дуйся, гра́де одушевле́нный присноца́рствующаго;

Ра́дуйся, ски́ние освяще́нная Жива́го Бо́га.

Ра́дуйся, ни́жняя сочета́вшая с вы́шними;

Ра́дуйся, Мирополо́жнице, Боже́ственнаго ми́ра преиспо́лненная.

Ра́дуйся, до́брых вино́вная;

Ра́дуйся, злых премене́ние.

Ра́дуйся, ору́жие на враги́ всекре́пкое;

Ра́дуйся, щи́те ве́рных несокруши́мый.

Ра́дуйся, Ми́лостивая христиа́ном Помо́щнице.

Кондак 10

Спаси́тельное прибе́жище от суе́т ми́ра преле́стнаго яви́ся жре́бий Твой земны́й, свята́я вои́стину Гора́ Афо́нская, Богоро́дице Де́во, освяще́нная мно́гими Твои́ми чудесы́, преиспо́лненная прича́стными благода́ти Твои́ми ико́нами, и населе́нная и́ноками, ве́рно служа́щими в преподо́бии Сы́ну Твоему́ и Бо́гу, Его́же умоля́ти не преста́й, Всеблага́я, неотсту́пна пребыва́ет благода́ть Его́ от ме́ста сего́, Тобо́ю возлю́бленнаго, на не́мже от лет дре́вних пое́тся Ему́ хвале́бная песнь: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ еси́ заступле́ния де́вственным ликостоя́ниям, Преблагослове́нная Де́во, и столп кре́пок от лица́ вра́жия всем подви́жником чистоты́: Тебе́ бо даде́ся ве́лия си́ла те́мныя а́дския си́лы побежда́ти и от искуше́ний их душепа́губных челове́ки избавля́ти, наипа́че тех, и́же целому́дренно и свя́то на земли́ пребыва́ют. Сего́ ра́ди де́вства рачи́тели согла́сно Тебе́ зову́т:

Ра́дуйся, чистото́ю сия́ющая па́че со́лнца;

Ра́дуйся, де́вства нача́ло и освяще́ние.

Ра́дуйся, кри́не, облагоуха́вший па́дшее челове́чество;

Ра́дуйся, во смире́нии Твое́м осене́нная благоволе́нием Всевы́шняго.

Ра́дуйся, ве́рная рабо́ Госпо́дня;

Ра́дуйся, я́ко Тя блажа́т вси ро́ди.

Ра́дуйся, сто́лпе утвержде́ния всем подви́жником чистоты́;

Ра́дуйся, ве́нче добро́ты, исплете́нный десни́цею Вседержи́теля.

Ра́дуйся, зна́мение Бо́жия к лю́дем благоволе́ния;

Ра́дуйся, гре́шных к Бо́гу дерзнове́ние.

Ра́дуйся, оде́янная в све́тлую ри́зу ми́лостей и щедро́т;

Ра́дуйся, преиспо́лненная сострада́ния и любве́ к христиа́нскому ро́ду.

Ра́дуйся, Ми́лостивая христиа́ном Помо́щнице.

Кондак 11

Пе́ние на́ше, а́ще и тмочи́сленное бы бы́ло, не довле́ет к досто́йному прославле́нию мно́гих ми́лостей Твои́х и щедро́т, Преблагослове́нная Ма́терь Го́спода на́шего, и́миже непреста́нно благоде́тельствуеши ро́ду на́шему: оба́че да не неблагода́рни яви́мся пред Тобо́ю, Благоде́тельнице на́ша, по си́ле на́шей благода́рственныя пе́сни Тебе́ прино́сим с ве́рою и любо́вию и, прославля́я неисче́тная чудотворе́ния Твоя́, вопие́м Верхо́вному Творцу́ чуде́с Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 11

Светопода́тельными луча́ми чуде́с ико́на Твоя́ «Ми́лостивая», Влады́чице, на святе́й Горе́ Афо́нстей немерца́емо сия́ет, и весь мир правосла́вный благода́тно просвеща́ет. Сего́ ра́ди гряду́т к ней от лет дре́вних на поклоне́ние правосла́вных собо́ры, благоумиле́нно воспева́я пред не́ю благохвале́ния Ти такова́я:

Ра́дуйся, Царя́ Христа́ ми́ру яви́вшая;

Ра́дуйся, на ико́не Твое́й вку́пе с Ним изображе́нная.

Ра́дуйся, клеще́ та́инственная, Иса́иею прови́денная;

Ра́дуйся, Купино́ неопали́мая, богови́дцем Моисе́ем предзри́мая.

Ра́дуйся, руно́ ороше́нное Гедео́на;

Ра́дуйся, ча́ще приосене́нная Авваку́ма.

Ра́дуйся, две́ре затворе́нная Иезекии́ля;

Ра́дуйся, горо́ несеко́мая Дании́ла.

Ра́дуйся, мно́гажды от проро́к предвозвеще́нная;

Ра́дуйся, проро́ческих рече́ний сбытие́ прине́сшая.

Ра́дуйся, Ми́лостивая христиа́ном Помо́щнице.

Кондак 12

Благода́ти прича́стная Твоя́ ико́на, Богоро́дице Де́во, я́ко у́тварь драга́я Це́ркви Христо́вой подаде́ся от щедро́т Твои́х, Всеблага́я, в не́йже обеща́лася еси́ с на́ми бы́ти до сконча́ния ве́ка, ре́кши о первопи́санней Твое́й ико́не: «С не́ю благода́ть Моя́ и си́ла!» Ве́руем, Всепе́тая, я́ко не оскуде́ет глаго́л Твой сей и ны́не, в ико́не Твое́й святе́й на вся́цем ме́сте, иде́же ве́рно пое́тся Сы́ну Твоему́ и Бо́гу хвале́бная пе́снь: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще чудеса́ Твоя́, Богоро́дице, припа́даем усе́рдно к ми́лостивей и чудоде́йственней ико́не Твое́й, лобыза́ем ю с серде́чною любо́вию и, я́ко при́сно су́щей Ти с на́ми, мо́лим Ти ся приле́жно: воззри́ на ны милосе́рдием Твои́м, Ма́ти Бо́жия и, я́коже Тя зрим ны́не на ико́не изображе́нную, та́ко сподо́би нас узре́ти Тя в час гро́зный сме́ртный, от руки́ диа́воли нас исхища́ющую и в Ца́рствие Христо́во приводя́щую ны держа́вною десни́цею Твое́ю, да Тебе́ благода́рственно взыва́ем:

Ра́дуйся, по Бо́зе кре́пкое нам прибе́жище и покро́ве;

Радуйся, ма́терними щедро́тами Твои́ми весь мир христиа́нский объе́млющая.

Ра́дуйся, во всех доброде́телех ве́рныя утвержда́ющая;

Ра́дуйся, благу́ю христиа́нскую кончи́ну ублажа́ющим Тя подаю́щая.

Ра́дуйся, от вла́сти лю́таго мироде́ржца упова́ющия на Тя избавля́ющая;

Ра́дуйся, на мыта́рствах возду́шных сла́вящия Тя заступа́ющая.

Ра́дуйся, врата́рнице Боже́ственная, врата́ ра́йския ми́лостиво нам отверза́ющая;

Ра́дуйся, Ца́рствие Го́рнее лю́бящим Тя хода́тайствующая.

Ра́дуйся, во сла́ве небе́сней приседя́щая Сы́ну Твоему́ и Бо́гу;

Ра́дуйся, созерца́ти сла́ву Его́ Боже́ственную чту́щия Тя сподобля́ющая.

Ра́дуйся, теле́с на́ших здра́вие;

Ра́дуйся, душ на́ших спасе́ние.

Ра́дуйся, Ми́лостивая христиа́ном Помо́щнице.

Кондак 13

О Всепе́тая Ма́ти, ро́ждшая святы́х Святе́йшее Сло́во, от а́нгел пева́емая на Небеси́, и от челове́к сла́вимая на земли́! Приими́ ми́лостиво сие́ ма́лое моле́ние на́ше и да́руй теле́сное здра́вие и душе́вное спасе́ние всем, ве́рно восхваля́ющим Тя и пою́щим о Тебе́ Триеди́ному Бо́гу: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

Арха́нгел Гаврии́л с небесе́ по́слан бысть от Тебе́, Богоро́дице, к смире́нному послу́шнику Горы́ Афо́нския, в пусты́нней ке́лии воспева́вшему Ти хвале́бныя пе́сни пред свято́ю Твое́ю ико́ною, да научи́т его́ пе́ти песнь небе́сную, е́юже славосло́вят Тя а́нгели в Сио́не го́рнем. Те́мже и мы, до́льнии, воспомина́я таково́е Твое́ о лю́дех благопромышле́ние, со благодаре́нием вопие́м Ти си́це:

Ра́дуйся, досто́йно восхваля́емая от арха́нгел и а́нгел;

Ра́дуйся, блажи́мая от всех Небе́сных сил.

Ра́дуйся, присноблаже́нная и пренепоро́чная;

Ра́дуйся, Ма́терь Бо́га на́шего.

Ра́дуйся, честне́йшая херуви́м;

Ра́дуйся, сла́внейшая без сравне́ния серафи́м.

Ра́дуйся, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшая;

Ра́дуйся, вои́стину су́щая Богоро́дице.

Ра́дуйся, велича́емая на небеси́ и на земли́;

Ра́дуйся, воспева́емая го́рними и до́льними.

Ра́дуйся, еди́на благослове́нная в жена́х;

Ра́дуйся, израсти́вшая нам плод живота́.

Ра́дуйся, Ми́лостивая христиа́ном Помо́щнице.

Кондак 1

Избра́нней Бо́гом от человече́скаго ро́да послужи́ти воплоще́нию Предве́чнаго Сло́ва, Преблагослове́нней Де́ве Богоро́дице, досто́йно воспева́емой от а́нгел на небеси́, мы, гре́шнии на земли́, дерзаем приноси́ти хвале́бное пе́ние, е́же ми́лостиво от нас прие́мши, Госпоже́ Всеблага́я, от вся́ких бед вре́менных и ве́чных нас свободи́, да зове́м Ти: Ра́дуйся, Ми́лостивая христиа́ном Помо́щнице.

Молитва

О Пресвята́я и Преблагослове́нная Ма́ти Го́спода, Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ми́лостивая Богоро́дице и Присноде́во Мари́е! Припа́дая к святе́й и чудотво́рней ико́не Твое́й, смире́нно мо́лимся Тебе́, Благо́й и Милосе́рдой Засту́пнице на́шей: вонми́ гла́су гре́шных моле́ний на́ших, не пре́зри воздыха́ний от души́, виждь ско́рби и бе́ды, нас обыше́дшия, и я́ко любвеоби́льная вои́стину Ма́ти потщи́ся на по́мощь нам безпомо́щным, уны́лым, во мно́гия и тя́жкия грехи́ впа́дшим и при́сно прогневля́ющим Го́спода и Созда́теля на́шего, Его́же умоли́, Предста́тельнице на́ша, да не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но яви́т нам человеколю́бную Свою́ ми́лость. Испроси́ нам, Влады́чице, у бла́гости Его́, теле́сное здра́вие и душе́вное спасе́ние, благоче́стное и ми́рное житие́, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, дожди́ благовре́менны и благослове́ние свы́ше на вся блага́я дела́ и начина́ния на́ша, и я́коже дре́вле призре́ла еси́ ми́лостиво на смире́нное славосло́вие послу́шника Афо́нскаго, воспева́вшаго Ти песнь хвале́бную пред пречи́стою ико́ною Твое́ю, и посла́ла еси́ к нему́ Арха́нгела Гаврии́ла научи́ти его́ пе́ти песнь небе́сную, е́юже славосло́вят Тя а́нгели горе́, си́це приими́ благоутро́бно и на́ше ны́не усе́рдно приноси́мое Тебе́ молитвосло́вие, и принеси́ е Сы́ну Твоему́ и Бо́гу, да ми́лостив бу́дет Он нам гре́шным, и проба́вит ми́лость Свою́ всем чту́щим Тя и с ве́рою покланя́ющимся свято́му о́бразу Твоему́. О Цари́це Всеми́лостивая, Ма́ти Бо́жия Всеблага́я, простри́ к Нему́ Богоно́сныя Твои́ ру́ки, и́миже Его́, я́ко младе́нца, носи́ла еси́, и умоли́ Его́ вся ны спасти́ и изба́вити поги́бели ве́чныя. Яви́ нам, Влады́чице, Твоя́ щедро́ты: боля́щия исцели́, скорбя́щия уте́ши, бе́дствующим помози́: благопоспеши́ всем нам носи́ти и́го Христо́во в терпе́нии и смире́нии и сподо́би нас благоче́стно житие́ сие́ земно́е сконча́ти, христиа́нскую непосты́дную кончи́ну получи́ти, и Небе́сное Ца́рствие унасле́дити, Ма́терним хода́тайством Твои́м к ро́ждшемуся от Тебе́ Христу Бо́гу на́шему, Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Издательство Зачатьевского монастыря. Москва, 2012 г.

Комментировать

1 Комментарий

  • Timur, 08.01.2024

    Спаси Господи всех молящихся к Тебе!

    Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer