Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Калужская»


Икона Богородицы Калужская

Текст утвер­жден Свя­щен­ным Сино­дом Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви 8 декаб­ря 2020 года (жур­нал № 99)

[Ака­фист состав­лен в 1919 году епи­ско­пом Калуж­ским и Боров­ским Фео­фа­ном (Туля­ко­вым; †1937)]

Кондак 1

Взбра́нной Воево́де, Пренепоро́чней Де́ве Богоро́дице, зем­ли́ Калу́жския изба́вительнице, хвале́бныя пе́сни прино́сим Ти, раби́ Твои́, я́ко ико́ны Тво­ея́ явле́нием дарова́вшей нам стра́жа неусы́пна. Ты же моле́ния на́шего, пред ико́ною Твое́ю возноси́маго, не отве́ржи, но защи­ти́ ны, Влады́чице, от всех враго́в ви́димых и неви́димых и изба́ви ны от вся́ких боле́зней душе́вных и теле́сных, да во умиле́нии се́рдца зове́м Ти: Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и заступле́ние нам явля́ющая.

Икос 1

А́нгелов мно́жество сла́вят Тя, Цари́цу всех и Богоро́дицу, Ты бо испо́лнила еси́ ра́дости серд­ца́ на́ша явле́нием нам чудотво́рныя ико́ны Тво­ея́ в Тинько́ве и чуде­сы́ во хра́ме и́мене Рож­де­ства́ Тво­е­го́ в ве́си Калу́жке; сей у́бо ико́не Твое́й поклоня́ющеся, Тебе́, богоизбра́нная Де́во, моле́ние возно́сим, со стра́хом и любо́вию глаго́люще:

Ра́дуйся, от патриа́рхов прообразова́нная и от проро́ков предвозвеще́нная;

ра́дуйся, ро́ждшая А́гнца, взе́мшаго гре­хи́ ми́ра.

Ра́дуйся, Ада́ма и Е́ву от дре́вняго прокля́тия свободи́вшая;

ра́дуйся, чудотво́рною ико́ною Твое́ю всю зе́млю Калу́жскую озаря́ющая.

Ра́дуйся, ико́ну Твою́ во зна́мение ми́лости нам да́вшая;

ра́дуйся, я́ко на ико́ну Твою́ взира́юще, Само́й Тебе́, и́стинней Богоро́дице, покланя́емся.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и засту́пление нам явля́ющая.

Кондак 2

Ви́дящи начерта́ние ли́ка Тво­е­го́, деви́ца Евдоки́я в развраще́нии се́рдца сво­е­го́ дерзнове́нно оплева́нием поруга́ся ему́, не ве́дущи, я́ко сей Твой лик есть, Пресвята́я Дево; Ты же вразумле́ния ра́ди вда́ла еси́ ю́ в разслабле́ние все­го́ теле­се́, смягче́ние руку́ и ногу́, ослепле́ние о́чию и язы́ка немо́тствование, и сим показа́ла еси́, я́ко начерта́ние ли́ка сего́ есть ико́на Твоя́ чудотво́рная, да вси лю́дие вопию́т к ро́ждшемуся от Тебе́ Бо́гу Сло́ву: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум челове́ческий не мо́жет пости́гнути вели́каго Тво­е­го́ милосе́рдия, Пресвята́я Богоро́дице, я́ко и́скреннее покая́ние боля́щия деви́цы прия́ла еси́ и соверше́нное исцеле́ние ей дарова́ла еси́, да моли́тву прино́сит пред ико́ною Твое́ю, взыва́ющи си́це:

Ра́дуйся, ле́ствице небе́сная, Иа́ковом предви́денная;

ра́дуйся, та́йну воплоще́ния Бо́жия, пре́жде век в Бо́зе сокрове́нную, откры́вшая.

Ра́дуйся, веду́щим брань проти́ву ми́ра и диа́вола до́брая споспе́шнице;

ра́дуйся, от грехопаде́ний на́ших, и́мже несть чис­ла́, избавля́ющая.

Ра́дуйся, я́ко призыва́ющия и́мя Твое́ от паде́ния стра́стнаго возставля́ющая;

ра́дуйся, благода́тное безстра́стие и́щущим сие́ усе́рдно подаю́щая.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и засту́пление нам явля́ющая.

Кондак 3

Си́лою, да́нною Ти свы́ше, чудотво́рную Твою́ ико́ну, Пречи́стая Богоро́дице, дарова́ла еси́ нам в зна́мение ми́лости Тво­ея́, я́вльшися роди́телем тоя́ деви́цы, и рек­ла́ еси́ им: Бу́ду хода́тайствовати о гра́де Калу́ге и о всех лю́дех его́. Мы же, взира́юще на ико́ну Твою́ и мно́жество чуде́с от нея́ ве́дуще, с ра́достию к ней припа́даем и из глу­би­ны́ се́рдца благодари́м Тя, ди́вную Засту́пницу, взыва́юще Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 3

Иму́щи прис­ное мило­серд­ное попече́ние о е́же лю́дем согре́шшим не до кон­ца́ поги́бнути, роди́телем тоя́ деви́цы повеле́ла еси́, Пресвята́я Богоро́дице, да сверше́но бу́дет моле́бствие пред Твое́ю ико́ною со освяще́нием воды́ и да окропи́т иере́й дщерь их, боле́знию пораже́нную, я́ко да исцеле́ет от неду́га сво­е­го́. Нас же спа­си́, Гос­по­же́, ве́рою и любо́вию воспева́ющих Ти:

Ра́дуйся, две́ре, Иезеки́илем прорече́нная;

ра́дуйся, вочелове́чению Еди́наго от Святы́я Тро́ицы непоро́чно послужи́вшая.

Ра́дуйся, рожде́нием Сы́на Тво­е­го́ спасе́ние ми́ру я́вльшая;

ра́дуйся, с ве́рою и́мя Твое́ призыва́ющих от сме́рти спаса́ющая.

Ра́дуйся, святи́телей весе́лие и благогове́йных иерее́в похвало́;

ра́дуйся, и́ноков и и́нокинь благочести́вых изря́дная Покрови́тельнице.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и засту́пление нам явля́ющая.

Кондак 4

Бу́рю напа́стей прови́дя, угрожа́вших кра́ю Калу́жскому от Наполео́на, святи́тель Евла́мпий моля́шеся пред Твое́ю ико́ною, Богоро́дице, о избавле́нии от враго́в; весть же прие́мь, я́ко во́инство вра́жие пораже́но бысть на реце́ Черну́шце, благода́рственно Спа́су Хри­сту́ возо­пи́: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шавше ми́лость Твою́, Богоро́дице, чрез Твою́ ико́ну на по́ли бра́ни близ ве́си Тару́тино нам низпосла́нную, егда́ яви́ла еси́ ю́ на возду́се иноплеме́нником, я́коже свиде́тельствоваша плене́ннии от них; и та́ко дарова́ла еси́ побе́ду во́ем росси́йским, ра́дуемся о Твое́й, Влады́чице, по́мощи и со упова́нием воспева́ем Ти си́це:

Ра́дуйся, Купи­но́ неопали́мая, Богови́дцем Моисе́ем предзри́мая;

ра́дуйся, от пото́па грехо́внаго нас спаса́ющая.

Ра́дуйся, кади́льнице злата́я, я́ко фимиа́м благоуха́нный моли́твы Твоя́ к Бо́гу, Сы́ну Тво­е­му́, при́сно вознося́щая;

ра́дуйся, пра́ведно дви́жимый гнев Бо́жий на ны моле́нием Свои́м ско́ро утоля́ющая.

Ра́дуйся, явле́нием на возду́се ико́ны Тво­ея́ страх и тре́пет на вра­ги́ наве́дшая;

ра́дуйся, во́инству росси́йскому побе́ду во бра́ни пода́вшая.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и засту́пление нам явля́ющая.

Кондак 5

Боготе́чная звез­да́ яви́лася еси́ нам, Богоро́дице, смы́слы на́ша озаря́ющая и на путь спаси́тельный наставля́ющая, враго́м же на́шим была́ еси́, я́ко мо́лния, устраша́ющи их и отража́ющи от нас, егда́ Наполео́н, порази́в близ гра́да Малояросла́вца рать на́шу, пону́ди ю́ оты­ти́ ко гра́ду Калу́ге, сам же, услы́шав сие́, по Тво­е­му́ ми́лостивому, Засту́пнице, повеле́нию, неве́домыя ра́ди вины́, вме́сто е́же ко гра́ду Калу́ге ити́, и́де по пути́, его́же сам разо­ри́ и опу­сто­ши́, ко гра́ду Гжа́тску, и та́ко рать свою́ погу­би́. Сего́ ра́ди, Твое́ кре́пкое заступле́ние ве́дуще, со умиле́нием глаго́лем Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 5

Проя́вльши ве́лию любо́вь к лю́дем, живу́щим во стране́ Калу́жстей, Пресвята́я Богоро́дице, зе́млю на́шу сохрани́ла еси́ и мно́жество враго́в, обыше́дших ю́, дале́че от нея́ отгна́ла еси́, си́и же вра­зи́ на́ши уве́деша, коль креп­ка́ есть по́мощь Бо́жия Ма́тере. Мы же, Твое́ всемо́щное заступле́ние, нам бы́вшее, до́бре ве́дуще, в ра́дости се́рдца воспева́ем Ти си́це:

Ра́дуйся, кле­ще́ та́инственная, Иса́ием прови́денная;

ра́дуйся, примире́ние на́ше с Бо́гом соде́лавшая.

Ра́дуйся, Спаси́теля па́дшему челове́честву ро́ждшая;

ра́дуйся, в годи́ну бра́ни по́мощию Твое́ю упова́ющих на Тя не оставля́ющая.

Ра́дуйся, всемо́щным заступле́нием Твои́м от меча́ иноплеме́нных нас избавля́ющая;

ра́дуйся, без проли́тия кро́ве одоле́ние правосла́вным во́ем дарова́вшая.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и засту́пление нам явля́ющая.

Кондак 6

Пропове́дница богознамени́таго чуде­се́ яви́ся не́кая жена́ во гра́де Бо́ровске, ю́же вра́чеве ника́коже возмого́ша исцели́ти, и реко́ша, я́ко належи́т ей не по мно́зе вре́мени умре́ти. Она́ же, ве́ру иму́щи, я́ко си́ла Бо́жия всемогу́щая есть, не закосне́ проси́ти, да в ве́си Калу́жке пред Твое́ю, Богоро́дице, ико́ною сверше́но бу́дет о здра́вии ея́ моле́бствие, и по ве́ре свое́й а́бие от неду́га сво­е­го́ исцеле́на бысть. Те́мже и мы, благода́рственно прославля́юще Бо́га, вопие́м Ему́: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́ла есть ико́на Твоя́, Богоро́дице, чуде́снаго исцеле́ния ра́ди жены́, живу́щия во гра́де Бо́ровске, да́же и посре­де́ жи́телей его́, в раско́ле пребыва́ющих и не чту́щих о́браз Твой. Сего́ ра́ди и синкли́т гра́дский, в не́мже по преизбы́точеству бя́ху лю́дие, в раско́ле упо́рствующии, уста́ви, да бу́дет сверше́но на сто́гнах гра́да моле́бное пе́ние пред ико́ною Твое́ю, во град сей принесе́нною. Те́мже, я́ко блага́я Влады́чица, научи́ ны разуме́ти промышле́ние Бо́жие о спасе́нии люде́й, да взыва́ем Ти ра́достно:

Ра́дуйся, в защи́ту Це́ркве Правосла́вныя чуде­са́ показу́ющая;

ра́дуйся, хули́тели и́стинныя ве́ры неви́димо наказу́ющая.

Ра́дуйся, догма́тов ве́ры огражде́ние и утвержде́ние;

ра́дуйся, я́ко боже́ственную ве́ру просла́вила еси́.

Ра́дуйся, раско́льники на путь благи́й обраща́ющая;

ра́дуйся, пре́лесть же раско́ла посрамля́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и засту́пление нам явля́ющая.

Кондак 7

Хотя́щи возгре́ти в сердца́х люде́й зем­ли́ Калу́жския любо́вь к ико́не Твое́й, Засту́пнице на́ша, то́ки чуде́с излива́еши от нея́: моли́твою бо, к Тебе́ возноси́мою, глухо́му внеза́пу слух дарова́ся, осле́пшему зре́ние откры́ся, разсла́бленному кре́пость во удесе́х его́ возврати́ся, здра́вие душе́ю страждуще́й и бе́сом одержи́мей даде́ся, лю́те боля́щей и вра­ч­ми́ оста́вленней житие́ во здра́вии на мно́гая ле́та продолжи́ся; те́мже и мы, с любо́вию ко ико́не Твое́й припа́дающе и прославля́юще Бо́га, вопие́м Ему́: Аллилу́иа.

Икос 7

Необори́мая еси́ огра́да, охраня́ющая ны от вся́ких боле́зней душе́вных и теле́сных, Пресвята́я Богоро́дице, и заступа́ющая всех, к Тебе́ прибега́ющих с моли́твою. Те́мже и мы, припа́дающе ко ико́не Твое́й, мо́лим Тя, Влады́чице: от вся́ких боле́зней душе́вных и теле́сных изба́ви ны, вопию́щия Ти из глу­би­ны́ се́рдца:

Ра́дуйся, со́лнце селе́ния Христо́ва, псалмопе́вцем предъявле́нное;

ра́дуйся, ро́ждшая Изба́вителя, беззако́ния на́ша ту́не очища́ющаго.

Ра́дуйся, ста́мно пресвята́я, в не́йже а́лчущим пра́вды соблюда́ется Хлеб жи́зни ве́чныя;

ра́дуйся, я́ко приходя́щих с ве́рою к чудотво́рней Твое́й ико́не от боле́зней душе́вных и теле́сных ми́лостивно врачу́еши.

Ра́дуйся, боле́знующих, оста́вленных вра­ч­ми́, от сме́рти избавля́ющая;

ра́дуйся, я́ко моли́твами Твои́ми престаю́т тлетво́рнии ве́три и смертоно́сныя я́звы.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и засту́пление нам явля́ющая.

Кондак 8

Вели́кое и уму́ челове́ческому неудобопости́жное чу́до яви́ла еси́, Влады́чице ми́ра, егда́ внеза́пу исцели́ла и укрепи́ла еси́ в тре́звенном житии́ не́кую жену́, в о́бласти гра́да Жи́здры жи́вшую, я́же пья́нству пре­да­на́ бе; со́вестию свое́ю терза́шеся, я́ко стра́стию поро́ка порабоще́на бысть, и сея́ ра́ди вины́ обрати́ся с ве́рою к Тебе́, Влады́чице, моля́щися пред Твое́ю ико́ною и от Тебе́ исцеле́ние жела́ющи получи́ти. Сего́ ра́ди и мы, на ми́лость Твою́ упова́юще, восхваля́ем Твое́ милосе́рдие, взыва́юще Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 8

Ви́дят и слы́шат жи́тели Калу́жския зем­ли́ но́вую купе́ль Силоа́мскую, па́че о́ныя дре́вния я́вльшуюся, Пресвята́я Богоро́дице, в хра́ме Рож­де­ства́ Тво­е­го́ в ве́си Калу́жке, в не́мже покланя́ются чудотво́рней ико́не Твое́й; не еди́ножды бо в ле́то и не то́чию пе́рвее входя́й здра́вие прие́млет, но вы́ну всяк неду́г врачу́еши всех с ве́рою к Тебе́ прибега́ющих. Сего́ ра́ди вопие́м Ти:

Ра́дуйся, Ея́же ра́ди ад стене́т и ду́си зло́бы трепе́щут;

ра́дуйся, Ея́же ра́ди вра­та́ рая́ всем нам отверза́ются.

Ра́дуйся, по́мощь Твою́ святу́ю благовре́менно подаю́щая вся́цей души́, ве́рно Тебе́ моля́щейся;

ра́дуйся, от стра́сти пия́нства обрати́вшихся к Тебе́ с моли́твою избавля́ющая.

Ра́дуйся, от ро́ва поги́бельнаго безнаде́жных извлача́ющая;

ра́дуйся, притека́ющих к покро́ву Тво­е­му́ сла́дкое успокое́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и засту́пление нам явля́ющая.

Кондак 9

Вси горды́нею одержи́мии страх Бо́жий ско́ро забыва́ют. Си́це две жены́, в стране́ Калу́жстей живу́щия, горды́нею преиспо́лненныя, я́сно явля́ху сомне́ние свое́, я́ко ико́на Твоя́ цельбоно́сна есть, Влады́чице, и сим толи́ко прогне́ваша Бо́га, я́ко пра́ведным судо́м Его́ тя́жкими неду́ги наказа́ние прия́ша. Мы же, таково́е вразумле́ние ви́дяще, с любо́вию покланя́емся Тво­е­му́ о́бразу, взыва́юще Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 9

Вети́и ве́ка сего́ отрица́ют поклоне́ние ико́не Твое́й, Пречи́стая Де́во, не разуме́ют бо в свое́м суему́дрии, я́ко честь, ико́не воздава́емая, на первообра́зное восхо́дит. Мы же, не то́кмо сие́ ве́дуще, но и благодея́ния, ико́ною Твое́ю нам явля́емая, душе́ю ра́дующеся, Тебе́, Богоро́дице, глаго́лем:

Ра́дуйся, ста́мно всезлата́я, в не́йже плоть и кровь Боже́ственнаго А́гнца угото́вашася;

ра́дуйся, трапе́зо свята́я, Хле́бом жи́зни нас пита́ющая.

Ра́дуйся, су́етную му́дрость нечести́вых вети́й посрамля́ющая и ослепле́нных е́ю на путь пра́вый наставля́ющая;

ра́дуйся, я́ко по благосты́ни Свое́й угаша́еши в нас огнь нече́стия пла́менем огня́ Боже́ственнаго.

Ра́дуйся, вразумля́ющая зна́меньми и чуде­сы́ коле́блемых в ве́ре;

ра́дуйся, Богоблагода́тная, страх Бо́жий и смире́ние в серд­ца́ на́ша вселя́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и засту́пление нам явля́ющая.

Кондак 10

Спа­сти́ хотя́щи лю́ди, покланя́ющияся Твое́й ико́не, от бед, благоволи́ла еси́, Богоро́дице, яви́тися не́коей деви́це, в Лу́жецком, близ гра́да Можа́йска, мона­сты­ри́ жи́тельствовавшей, и предвари́ти, да не и́мать обще́ния с жено́ю развраще́нною, и тем сохрани́ла еси́ деви́цу о́ную от гряду́щия беды́. Те́мже и мы прославля́ем Го́спода Бо́га, да́вшаго благода́ть такову́ю ико́не Твое́й, и вопие́м Ему́: Аллилу́иа.

Икос 10

Сте­на́ еси кре́пкая, огражда́ющая род челове́ческий от бед, Пресвята́я Богоро́дице, ско́рую по́мощь явля́ющая от Твое́я ико́ны всем чту́щим ю́ во гра́дех, ве́сех и оби́телех. Сего́ ра́ди и мы, осеня́емии Твои́м, Богома́ти, заступле́нием, на Твой взира́юще пречи́стый о́браз, мо́лим Тя, да изба́виши ны от вся́ких клеве́т, бед и скорбе́й, вопию́щих Ти:

Ра́дуйся, я́вльшая ми́ру обетова́ннаго Сокруши́теля гла­вы́ зми́евы;

ра́дуйся, ра́дость ве́чную, Спаси́теля ми́ру, ро́ждшая.

Ра́дуйся, рожде́нием Сы́на Бо́жия две́ри ца́рствия Христо́ва нам отве́рзшая;

ра́дуйся, казнь Бо́жию за беззако́ния на́ша от глав на́ших отводя́щая.

Ра́дуйся, лю́бящих и чту́щих Тя от вся́ких бед и скорбе́й избавля́ющая;

ра́дуйся, ра́досте все­го́ ми́ра, Е́юже сле́зы скорбя́щих отъе́млются.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и засту́пление нам явля́ющая.

Кондак 11

Пе́ние непреста́нно приноша́ше Ти, Пресвята́я Богоро́дице, не́кий жи́тель Жи́здринския ве́си, с ве́рою пред Твое́ю ико́ною моля́ся, да ему́ дщерь да́руеши. Ты же, Богоро́дице, благоволи́ла еси́ вня́ти мольба́м его́ и испол­ни­ти проше́ние его́. Мы же, зря́ще на Твою́ ико́ну и ви́дяще то́ки чуде́с, от нея́ излива́емыя, блага́я Богороди́тельнице, из глу­би­ны́ се́рдца благодари́м Тя, Цари́цу на́шу ди́вную, воспева́юще Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 11

Све́тлыми луча́ми чуде́с ико́на Твоя́ сия́ет, Богома́ти Пречи́стая, и прогоня́ет си́лою Бо́жиею вся́кое вра́жие де́йство; те́мже и мы, гре́шнии, иму́ще таково́е зна́мение Тво­е­го́ к нам благоволе́ния, ра́дуемся, глаго́люще: о, Пресвята́я Богоро́дице! Умо­ли́ Го́спода, да спасе́т ны и́миже весть судьба́ми, да не поги́бнем в нераска́янии о на́ших грехопаде́ниих, и услы́ши похва­лы́ сия́, Тебе́ возноси́мыя:

Ра́дуйся, Твор­ца́ небе­се́ и зем­ли́ безсе́менно воплоти́вшая;

ра́дуйся, осене́нием святы́я ико́ны Тво­ея́ вся́кое вра́жие де́йство от нас отгоня́ющая.

Ра́дуйся, проше́ния на́ша на по́льзу исполня́ющая;

ра́дуйся, неоскудева́емый исто́чниче благослове́ний и ми́лостей Бо́жиих к лю́дем Твои́м.

Ра́дуйся, благочести́вых супру́жеств незри́мое огражде́ние;

ра́дуйся, моли́тв ра́ди усе́рдных плод безча́дным низпосыла́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и засту́пление нам явля́ющая.

Кондак 12

Благода́ть умиле́ния моли́твеннаго от Тво­ея́, Влады́чице, ико́ны источа́емая, да испо́лнит ду́ши на́ша, а́ще и грех ра́ди в безчу́вствие впа́даем. Про­бу­ди́ на́ше душе́вное усыпле́ние, да не поги́бнем лю́те без покая́ния, и при­и­ми́ нас в ве́чныя кро́вы, Богороди́тельнице, да, ра́дующеся, пое́м Бо́гу, Тобо́ю нас спаса́ющему: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще чуде­са́, явля́емая от Тво­ея́ ико́ны, Ма́ти Хри­ста́ Бо́га на́шего, и припа́дающе к ней, мо́лим Тя, Влады́чице: бу́ди нам защище́ние в день кончи́ны на́шея, егда́ и́мамы предста́ти на суд пред стра́шным Престо́лом сла́вы Сы́на Тво­е­го́, Го́спода на́шего, да вопие́м Ти:

Ра́дуйся, от вла́сти лю́таго мироде́ржца упова́ющих на Тя избавля́ющая;

ра́дуйся, гнев Бо́жий от ро́да правосла́внаго отводя́щая.

Ра́дуйся, благу́ю христиа́нскую кончи́ну ублажа́ющим Тя подаю́щая;

ра́дуйся, сла́вящия Тя на возду́шных мыта́рствах заступа́ющая.

Ра́дуйся, кре́пкая наде́ждо ве́чнаго спасе́ния;

ра́дуйся, две́ри ра́йския отверза́ющая при́сно Тя блажа́щим.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и засту́пление нам явля́ющая.

Кондак 13

О, всепе́тая Ма́ти Хри­ста́ Бо́га на́шего! При­и­ми́ ми́лостивно сие́ моле́ние на́ше, е́же при­но́сим пред Твое́ю ико́ною, и в час сме́ртный яви́ся нам Сама́, Пречи́стая, простира́ющи ру́ку по́мощи, отгоня́ющи ду́хи зло́бы, и́щущия поглоти́ти ду́ши на́ша при разлуче́нии от теле­се́, и умо­ли́ приснопокланя́емую Тро́ицу изба́вити ны муче́ния ве́чнаго, да предста́тельством Твои́м насле́дуем Ца́рствие Небе́сное и сподо́бимся со святы́ми пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повто­ря­ем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

А́нгелов мно́жество сла́вят Тя, Цари́цу всех и Богоро́дицу, Ты бо испо́лнила еси́ ра́дости серд­ца́ на́ша явле́нием нам чудотво́рныя ико́ны Тво­ея́ в Тинько́ве и чуде­сы́ во хра́ме и́мене Рож­де­ства́ Тво­е­го́ в ве́си Калу́жке; сей у́бо ико́не Твое́й поклоня́ющеся, Тебе́, богоизбра́нная Де́во, моле́ние возно́сим, со стра́хом и любо́вию глаго́люще:

Ра́дуйся, от патриа́рхов прообразова́нная и от проро́ков предвозвеще́нная;

ра́дуйся, ро́ждшая А́гнца, взе́мшаго гре­хи́ ми́ра.

Ра́дуйся, Ада́ма и Е́ву от дре́вняго прокля́тия свободи́вшая;

ра́дуйся, чудотво́рною ико́ною Твое́ю всю зе́млю Калу́жскую озаря́ющая.

Ра́дуйся, ико́ну Твою́ во зна́мение ми́лости нам да́вшая;

ра́дуйся, я́ко на ико́ну Твою́ взира́юще, Само́й Тебе́, и́стинней Богоро́дице, покланя́емся.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и засту́пление нам явля́ющая.

Кондак 1

Взбра́нной Воево́де, Пренепоро́чней Де́ве Богоро́дице, зем­ли́ Калу́жския изба́вительнице, хвале́бныя пе́сни прино́сим Ти, раби́ Твои́, я́ко ико́ны Тво­ея́ явле́нием дарова́вшей нам стра́жа неусы́пна. Ты же моле́ния на́шего, пред ико́ною Твое́ю возноси́маго, не отве́ржи, но защи­ти́ ны, Влады́чице, от всех враго́в ви́димых и неви́димых и изба́ви ны от вся́ких боле́зней душе́вных и теле́сных, да во умиле́нии се́рдца зове́м Ти: Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и заступле́ние нам явля́ющая.

Молитва

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Хри­ста́ Бо́га на́шего, ди́вная Цари́це небе­се́ и зем­ли́! Вон­ми́ многоболе́зненному воздыха́нию серде́ц на́ших, при́зри с высо­ты́ святы́я Тво­ея́ на нас, с ве́рою и любо́вию предстоя́щих пред чудотво́рною Твое́ю ико́ною и со умиле́нием моля́щихся Тебе́, Влады́чице! Не преда́ждь умале́нию Це́рковь Правосла́вную, помо­зи́ нам, Пресвята́я Богоро́дице, святооте́ческую правосла́вную ве́ру до кон­ца́ дней на́ших непоро́чно сохрани́ти, во всех за́поведех Госпо́дних неукло́нно ходи́ти и изба́ви ны от па́губных душевре́дных уче́ний.

На Твою́, ди́вная Цари́це, ми́лость упова́ем раби́ Твои́: очи́сти умы́ на́ша от грехо́вных по́мыслов, ду́ши – от разслабле́ния, обурева́ния страсте́й, искуше́ний, собла́знов и грехопаде́ний, Ты бо еси́, Влады́чице, кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Воздви́гни нас из глу­би­ны́ грехо́вныя и и́стинным покая́нием оро­си́ изсо́хшая серд­ца́ на́ша, про­све­ти́ серде́чная о́чи на́ша к зре́нию спасе́ния и прельще́нных бесо́вскою пре́лестию на путь пра́вый наста́ви; вся́кое де́ло зло́е и богопроти́вное раз­ру­ши́, вся́кому же благо́му и богоуго́дному де́лу научи́ и споспе́шествуй; вло­жи́, Влады́чице, в серд­ца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия, дух благоче́стия, дух кро́тости, смире́ния, терпе́ния, незло́бия; умяг­чи́ зла́я серд­ца́ на́ша и злы́я бла́ги сотво­ри́, низ­посли́ нам ре́вность о спасе́нии.

Вра­зу­ми́ и научи́ ны, о Всеми́лостивая Засту́пнице на́ша, ка́ко безгре́шно ходи́ти по пути́ земна́го сего́ жития́, я́ко Ты, Пресвята́я, ве́си и ве́ру на́шу, и упова́ние на́ше ви́диши. О Влады́чице ми́ра! Скорбя́щих уте́ши, бе́дствующим помо­зи́; сохра­ни́ от молниено́снаго гро́ма, тлетво́рных ве́тров, лю́тых боле́зней, смертоно́сныя я́звы, междоусо́бныя бра́ни, наше́ствия враго́в иноплеме́нных.

О Пресвята́я Богоро́дице! Изба́ви ны от внеза́пныя и наси́льственныя сме́рти; всем нам да́руй обраще́ние на путь и́стинный и христиа́нскую кончи́ну живо­та́ на́шего, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну, Святы́х Та́ин прича́стну. Во вре́мя исхо́да на́шего предста́ни нам, Де́во Богоро́дице, и изба́ви ны от вла́сти бесо́вския, возду́шных го́рьких мыта́рств и огня́ ве́чнаго. Сконча́вшимся внеза́пною сме́ртию ми́лостива бы́ти Сы́на Тво­е­го́ умо­ли́ и о всех усо́пших, и́же не и́мут сро́дников, о упокое́нии их Сы́на Тво­е­го́ умоля́ющих, Са́ма бу́ди непреста́нная и те́плая Моли́твенница и Хода́таица. Преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от вре́меннаго жития́ сего́ отцы́, бра́тию и сест­ры́ на́ша сподо́би Твои́м хода́тайством всели́тися во оби́телех небе́сных со А́нгелы и со все́ми святы́ми, иде́же не престаю́т гла́си пра́зднующих и ра́достно сла́вящих Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва и́на, во вре́мя кре́стнаго хожде́ния что́мая

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Цари́це Небе­се́ и зем­ли́, к Тебе́ прибега́ем и к Твое́й по́мощи взыва́ем: сохра­ни́ зе́млю на́шу от наше́ствия враго́в иноплеме́нных и междусо́бныя бра́ни, и нас от вся́кия боле́зни душе́вныя и теле́сныя, и от смертоно́сныя я́звы: да все­гда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя, Пресвяту́ю Богоро́дицу, я́ко благу́ю и ди́вную Засту́пницу на́шу во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки