Молитвы благоверному князю Даниилу Московскому


Благоверный князь Даниил Московский

Тропарь, глас 4*

Княже́ния твоего́ сла́ву отложи́в,/ озаря́емый Боже́ственною благода́тию,/ Богому́дре кня́же Дании́ле, весь ра́зум в се́рдце от су́етнаго ми́ра сего́/ к Зижди́телю неукло́нно возложи́л еси́/ и, я́ко звезда́ на восто́це Росси́йскаго госуда́рства просия́л еси́,/ целому́дрием же и равноа́нгельным твои́м житие́м/ тече́ние до́брое соверша́я,/ ве́ру соблю́л еси́ непоро́чну,/ тем и по сме́рти просла́ви тя Бог в чудесе́х,/ я́ко источа́еши исцеле́ния ве́рно притека́ющим к честне́й ра́це твое́й;/ сего́ ра́ди днесь пра́зднуем успе́ние твое́, лю́дие твои́./ Ты же, я́ко и́маши дерзнове́ние ко Христу́,/ моли́ спасти́ оте́чество твое́// и ми́рней бы́ти держа́ве на́шей.

Перевод: От княжеской славы отказавшись, просвещаемый Божественной благодатью, Богомудрый князь Даниил, весь разум и сердце от суетного мира этого ты без уклонений вверил Творцу и, как звезда, на востоке Российского государства ты просиял, целомудренно и подобно ангелу совершая прекрасный жизненный путь, сохранил непорочную веру, поэтому после смерти прославил тебя Бог в чудесах, так как ты изливаешь исцеление всем с верой приходящим к чтимой раке твоей. Поэтому сегодня празднуем успение твоё, люди твои. Ты же, как имеющий благоговейную смелость обращаться ко Христу, моли спасти Отечество твоё и в мире быть государству нашему.

Кондак, глас 4*

Избра́нный Бо́гом от чресл роди́тельских/ и воспита́нный от младе́нчества в зако́не Госпо́дни в му́жа соверше́нна/ и Про́мыслом Вы́шняго, имени́таго гра́да Москвы́ насле́дие кня́жества прие́м,/ ве́рен строи́тель благочести́вым лю́дем твои́м показа́лся еси́, Богоблаже́нне Дании́ле,/ и́хже о́бразом свои́м наставля́я/ и поуча́я за́поведем Госпо́дним вы́ну,/ путе́м, веду́щим в живо́т ве́чный, при́сно ше́ствуя,/ Небе́снаго Ца́рства дости́гл еси́,// иде́же со а́нгельскими водворя́яся ли́ки, пое́ши Бо́гу: Аллилу́ия.

Перевод: Избранный Богом от рождения и воспитанный с младенчества в законе Господнем до зрелости мужа совершенного (Еф.4:13) и Промыслом Всевышнего Бога получивший наследство княжения славного города Москвы, ты оказался верным управителем благочестивым людям твоим, в Боге блаженствующий Даниил, их же образом своим воспитывая и поучая всегда заповедям Господним, путем, ведущим в жизнь вечную, непрестанно идя, Небесного Царства ты достиг, где с ангельским пребывая хором, поёшь Богу: «Аллилуия».

Молитва 1‑я*

О, уго́дниче Бо́жий, святы́й благове́рный кня́же Дании́ле, са́да Христо́ва благово́нный цве́те, не́ба церко́внаго кро́ткая звездо́, земли́ на́шея небе́сный у́ме, гра́да Москвы́ и держа́вы на́шея му́дрый зда́телю. Те́плый к Бо́гу моли́твенниче, ско́рый в по́мощи, ми́лостивый в ну́ждах, к тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: бу́ди предста́тель наш пред Престо́лом Бо́жией сла́вы неусы́пный. Собери́ нас друг ко дру́гу, да печа́ли бли́жняго своего́ ки́йждо любо́вию нелицеме́рною приобща́ется. Онебеси́ ум наш, да, и́го тя́жкое земны́х попече́ний отве́ргше, бре́мя ле́гкое Христо́ва Ева́нгелия возлю́бим. Откры́й о́чи на́ши, да у́зрим нетле́нную красоту́ Госпо́дню и да не отчужде́ни бу́дем жи́зни Бо́жией. Ти́хость Ду́ха Бо́жия да соблюде́т се́рдце на́ше. Весна́ покая́ния да укра́сит дела́ на́ша.
Кня́же ми́лостивый и ще́дрый, сохрани́ страну́ на́шу, град твой и зде моля́щихся тебе́ от вся́кия напа́сти, от враг ви́димых и неви́димых, от губи́тельства и гла́да, от междоусо́бныя ра́спри и внеза́пныя сме́рти. Отве́рзи нам две́ри милосе́рдия Бо́жия и изба́ви нас от вся́каго зла. Под кре́пкий покро́в благосты́ни твоея́ прибега́юще, мо́лим: бу́ди нам ти́хое приста́нище в ско́рбех. Остени́ нас моли́твами твои́ми. Соблюди́ нас от паде́ний грехо́вных и заблужде́ний, да се́рдцем сокруше́нным, ду́хом смире́нным в печа́ли и ра́дости вы́ну зове́м: Го́споди, предста́тельством преподо́бнаго Твоего́ поми́луй нас. Ами́нь.

Молитва 2‑я*

Це́ркве Христо́вы похвало́ высо́кая, гра́да Москвы́ стено́ необори́мая, держа́вы Росси́йския Боже́ственное утвержде́ние, преподо́бне кня́же Дании́ле. К ра́це моще́й твои́х притека́юще, усе́рдно мо́лим тя: при́зри на нас, па́мять твою́ воспева́ющих и с ве́рою под кров моли́тв твои́х прибега́ющих. Проле́й те́плое твое́ хода́тайство ко Спа́су всех, я́ко да утверди́т ми́ром страну́ на́шу, гра́ды и ве́си ея́ и оби́тель сию́ до́бре да сохрани́т, благоче́стие и любо́вь в лю́дех твои́х насажда́я, зло́бу же, междоусо́бие и нра́вов развраще́ние искореня́я; всем же нам вся блага́я ко вре́менному животу́ и ве́чному спасе́нию да́руй моли́твами твои́ми, я́ко да прославля́ем ди́внаго во святы́х Свои́х Христа́ Бо́га на́шего во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3‑я

О, преподо́бне кня́же Дании́ле, к ико́не твое́й притека́юще, усе́рдно мо́лим тя: при́зри на нас (имена), с ве́рою под кров моли́тв твои́х прибега́ющих. Проле́й те́плое твое хода́тайство ко Спа́су всех, я́ко да утверди́т ми́ром прихо́д сей и храм сей до́бре да сохрани́т, благоче́стие и любо́вь в лю́дех правосла́вных насажда́я, зло́бу же, междоусо́бие и нра́вов развраще́ние искореня́я; всем же нам вся блага́я ко вре́менному животу́ и ве́чному спасе́нию да́руй моли́твами твои́ми, я́ко да прославля́ем ди́внаго во святы́х свои́х Христа́ Бо́га на́шего вку́пе со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Краткое житие

Дни памяти 4/17 марта и 30 августа /12 сентября

Любовью и братолюбием положил начало объединению Руси в мощную державу — Московское царство. Св. князю Даниилу молятся о спасении России, о добром нраве властей и правителей, об избавлении от пагубных разделений и междоусобной брани.


* Минея. 4‑е марта.


Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки