Молитвы о мире общественном


 

Молитва Богу

Аудио:
01:24

Мило­серд­ный, мило­сти­вый, и бла­гий Боже мира! Мы позна­ем и при­зна­ем, какое вели­кое бла­го и дра­го­цен­ное сокро­ви­ще есть воз­люб­лен­ный мир, без кото­ро­го не может быть ника­ко­го бла­го­сло­ве­ния и успе­ха в какой-либо зем­ле, но быва­ет еди­ная пагу­ба, про­кля­тие и зло­по­лу­чие. Про­сим мы Тебя от все­го серд­ца: бла­го­во­ли мило­стию Тво­ею и могу­ще­ством Тво­им сохра­нить вла­сти­те­лей от неми­ро­лю­бия и вой­ны, а вла­де­ния их от разо­ре­ния и опу­сто­ше­ния, бла­го­во­ли даро­вать и нис­по­слать всем высо­ким вла­сти­те­лям мир­ное рас­по­ло­же­ние души, миро­лю­би­вые сове­ты и совет­ни­ков, сози­да­ю­щих мир и более все­го любя­щих исти­ну и мир. Даруй нам послу­ша­ние сло­ву Тво­е­му и вла­стям, над нами постав­лен­ным, да не изго­ня­ем сами от себя дра­го­цен­но­го мира. Воз­люб­лен­ный Отче! Соде­лай, что­бы мы пре­бы­ва­ли в мире, пото­му что Ты не Бог несо­гла­сия, но Бог мира. Даруй нам иметь мир меж­ду собою, да Ты, о Боже мира и люб­ви, пре­бу­дешь с нами. Аминь.

* * *

Святому праведному Иоанну Кронштадтскому*

Праведный Иоанн Кронштадтский
Аудио:
02:32

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, святы́й пра́ведный о́тче Иоа́нне Кроншта́дтский, па́стырю ди́вный, ско́рый помо́щниче и ми́лостивый предста́телю! Воз­но­ся́ славосло́вие Триеди́ному Бо́гу, ты моли́твенно взыва́л: «И́мя Тебе́ Любо́вь: не отве́ргни мене́ заблужда́ющагося. И́мя Тебе́ Си́ла: укре­пи́ мене́, изнемога́ющаго и па́дающаго. И́мя Тебе́ Свет: про­све­ти́ ду́шу мою́, омраче́нную жите́йскими страстя́ми. И́мя Тебе́ Мир: уми­ри́ мяту́щуюся ду́шу мою́. И́мя Тебе́ Ми́лость: не престава́й ми́ловати мене́». Ны́не благода́рная тво­е­му́ предста́тельству всеросси́йская па́ства мо́лится тебе́: Христоимени́тый и пра́ведный уго́дниче Бо́жий! Любо́вию твое́ю оза­ри́ нас, гре́шных и немощны́х, сподо́би нас при­не­сти́ досто́йныя пло­ды́ покая́ния и неосужде́нно причаща́тися святы́х Христо́вых Та́ин: си́лою твое́ю ве́ру в нас укре­пи́, в моли́тве под­дер­жи́, неду́ги и боле́зни исце­ли́, от напа́стей враго́в ви́димых и неви́димых изба́ви: све́том ли́ка тво­е­го́ служи́телей и предстоя́телей алта­ря́ Христо́ва на святы́я по́двиги па́стырскаго дела́ния подви́гни, младе́нцем воспита́ние да́руй, ю́ность наста́ви, ста́рость под­дер­жи́, святы́ни хра́мов и святы́я оби́тели оза­ри́: уми­ри́, чудотво́рче и прови́дче преизря́днейший, наро́ды стра­ны́ на́шея, благода́тию и да́ром Свята́го Ду́ха изба́ви от междоусо́бныя бра́ни; расточе́нныя собе­ри́, прельще́нныя обра­ти́ и сово­ку­пи́ святе́й собо́рней и апо́стольстей Це́ркви: ми́лостию твое́ю супру́жества в ми́ре и единомы́слии соблю­ди́, мона́шествующим в дела́х благи́х преспея́ние и благослове́ние да́руй, малоду́шныя уте́ши, стра́ждующих от ду́хов нечи́стых сво­бо­ди́, в ну́ждах и обстоя́ниих су́щих поми́луй и всех нас на путь спасе́ния наста́ви: во Хри­сте́ живы́й, о́тче наш Иоа́нне, при­ве­ди́ нас к невече́рнему све́ту жи́зни ве́чныя, да сподо́бимся с тобо́ю ве́чнаго блаже́нства, хва́ляще и превознося́ще Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Святителю Тихону, патриарху Московскому

Святитель Тихон (Белавин) Московский

Аудио:
02:45

О, па́стыре на́ш до́брый, святы́й вели́кий Патриа́рше Ти́хоне, я́ко гра́д го́рний ты́ яви́лся еси́ – до́брая дела́ твоя́ и доны́не све́тятся пред челове́ки. Ве́мы, я́ко ты́, пред­стоя́ престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, ве́лие и́маши дерзнове́ние в моли́твах пред Го́сподем. Воз­зри́ и ны́не на на́с, гре́шных и недосто́йных ча́д твои́х, к тебе́ бо, я́ко иму́щему ве́лие дерзнове́ние пред Творце́м вся́ческих, ны́не припа́даем и усе́рдно мо́лимся: умо­ли́ Го́спода, да пода́ст на́м реши́мость стяжа́ти благоче́стие отце́в на́ших, его́же ты́ стяжа́л еси́ от ю́ности тво­ея́. Ты́ в житии́ свое́м ре́вностный защи́титель и храни́тель и́стинныя ве́ры бы́л еси́, помо­зи́ и на́м незы́блемо соблю­сти́ ве́ру Правосла́вную. Ти́хая душа́ твоя́ зело́ преуспе́ла в боже́ственном смиренному́дрии, научи́ и на́с ра́зум на́ш пита́ти не многомяте́жной му́дростию челове́ческой, но смире́нным позна́нием во́ли Бо́жией. Ты́ пред лице́м лю́тых враго́в Христо́вых И́стиннаго Бо́га дерзнове́нно испове́дал еси́, моли́твою свое́ю укре­пи́ на́с, малоду́шных, да и мы́ все­гда́ и всю́ду противоста́нем ду́ху безбо́жия и льсти́. Е́й, уго́дниче Бо́жий, не пре́зри на́с, моля́щихся тебе́ (име­на́), и́бо не то́кмо от бе́д и скорбе́й избавле́ния про́сим, но си́лы и тве́рдости, великоду́шия и люб­ви́ про́сим, дабы́ переноси́ти о́ныя напа́сти, возстаю́щия на ны́. Испро­си́ на́м неосла́бное терпе́ние да́же до кон­ца́ жития́ на́шего, ми́р с Го́сподом и грехо́в отпуще́ние. О́тче святы́й! Укро­ти́ в стране́ на́шей ве́тры неве́рия и сму́ты, да водвори́т Госпо́дь на зем­ле́ Росси́йстей тиши­ну́ и благоче́стие и любо́вь нелицеме́рную. Моли́твами твои́ми да сохрани́т ю́ от междоусо́бныя бра́ни, да укрепи́т Святу́ю Це́рковь на́шу Правосла́вную, да не оскуде́ет она́ и́стинными па́стырями, до́брыми де́лателями, пра́во пра́вящими сло́во Ева́нгельстей и́стины. Упа­си́ и заблу́ждшия о́вцы ста́да Христо́ва. Наипа́че же моли́ Го́спода си́л, да возроди́тся Ру́сская Зем­ля́ святы́м покая́нием, и еди́ным се́рдцем и еди́ными усты́ просла́вит Ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Святому благоверному князю Даниилу Московскому

Благоверный князь Даниил Московский

Аудио:
00:57

Це́ркве Христо́вы похва­ло́ высо́кая, гра́да Моск­вы́ сте­но́ необори́мая, держа́вы Росси́йския боже́ственное утвержде́ние, преподо́бне кня́же Дании́ле, усе́рдно мо́лим тя: при́зри на нас (име­на), па́мять твою́ воспева́ющих, проле́й те́плое твое́ хода́тайство ко Спа́су всех, я́ко да утверди́т ми́ром стра­ну́ на́шу, гра́ды и ве́си ея́ и оби́тель сию́ до́бре да сохрани́т, благоче́стие и любо́вь в лю́дех твои́х насажда́я, зло́бу же, междоусо́бие и нра́вов развраще́ние искореня́я: всем же нам вся блага́я ко вре́менному живо­ту́ и ве́чному спасе́нию да́руй моли́твами твои́ми, я́ко да прославля́ем ди́внаго во святы́х Свои́х Хри­ста́ Бо́га на́шего во ве́ки веко́в, ами́нь.

* * *

Святому благоверному князю Александру Невскому

Благоверный князь Александр Невский

Аудио:
02:01

Ско́рый помо́щниче все́х усе́рдно к тебе́ прибега́ющих и те́плый на́ш пред Го́сподом предста́телю, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре! При́зри ми́лостиво на мя́ недосто́йнаго, мно́гими беззако́нии непотре́бна себе́ сотво́ршаго раба́ тво­е­го́ (и́мя), к ра́це моще́й твои́х (ко святе́й ико́не твое́й) ны́не притека́юща и из глу­би­ны́ се́рдца к тебе́ взыва́юща. Ты́ в житии́ твое́м ревни́тель и защи́тник правосла́вныя ве́ры бы́л еси́: и на́с в не́й те́плыми твои́ми к Бо́гу моли́твами непоколеби́мы утвер­ди́. Ты́ вели́кое возложе́нное на тя́ служе́ние тща́тельно проходи́л еси́: и на́с твое́ю по́мощию пребыва́ти коего́ждо, в не́же при́зван е́сть, наста́ви. Ты́, победи́в пол­ки́ супоста́та, от преде́лов Росси́йских того́ отгна́л еси́: и на на́с ополча́ющихся все́х ви́димых и неви́димых враго́в низ­ло­жи́. Ты́, оста́вив тле́нный вене́ц ца́рства земна́го, избра́л еси́ безмо́лвное житие́, и ны́не пра́ведно венце́м нетле́нным увенча́нный на небесе́х ца́рствуеши: исхода́тайствуй и на́м, смире́нно мо́лим тя́, житие́ ти́хое и безмяте́жное, и к ве́чному Ца́рствию ше́ствие неукло́нное твои́м предста́тельством устро́й на́м. Пред­стоя́ же со все́ми святы́ми престо́лу Бо́жию, моли́ся о все́х правосла́вных христиа́нех, да сохрани́т и́х Госпо́дь Бо́г Свое́ю благода́тию в ми́ре, здра́вии, долгоде́нствии и вся́ком благополу́чии в должа́йшая ле́та, да при́сно сла́вим и благослови́м Бо́га в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

* * *

Святым новомученикам и исповедникам Российским

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской

Аудио:
02:08

Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Це́ркви Росси́йския, услы́шите усе́рдную моль­бу́ на́шу! Ве́мы, я́ко не́ции от ва́с, еще́ о́троцы су́ще, послу́шающе о дре́влих страстоте́рпцех, в се́рдце свое́м помы́слиша, коли́ко прелюбе́зно и доброхва́льно е́сть таковы́м подража́ти, и́хже не му́ки, ни сме́рть не разлучи́ша от люб­ве́ Бо́жия. Бла́го же ва́м, я́ко после́довали есте́ ве́ре и терпе́нию те́х, и поели́ку на вся́кое вре́мя возмо́жно е́сть наи­ти́ на ны́ испыта́нием неча́янным, испроси́те от Го́спода на́м му́жества да́р, и́же толи́ко благопотре́бен е́сть в житии́ челове́честем. Вся́ кон­цы́ Оте́чества на́шего страда́ньми свои́ми освяти́вшии, я́ко о́бщии за вся́ ны́ моли́твенницы, умоли́те Бо́га изба́вити Оте́чество на́ше от и́га, ужа́снейшаго па́че вся́каго ина́го. И да отпу́стится на́м и все­му́ ро́ду на́шему гре́х, на наро́де росси́йском тяготе́ющий: убие́ние царя́, пома́занника Бо́жия, святи́телей же и па́стырей с па́ствою, и страда́ния испове́дников, и оскверне́ние святы́нь на́ших. Да упраздня́тся раско́лы в Це́ркви на́шей, да бу́дут вси́ еди́но и да изведе́т Госпо́дь на жа́тву де́латели Своя́, си́есть да не оскудева́ет Це́рковь па́стырьми до́брыми, и́же и́мут просвеща́ти све́том и́стинныя ве́ры сто́ль вели́кое мно́жество люде́й, ве́ре ненауче́нных или́ от ве́ры отврати́вшихся. Недосто́йни есмы́ ми́лости Бо́жия, оба́че страда́ний ра́ди ва́ших Христо́с Бо́г на́ш да уще́дрит и поми́лует все́х на́с, в по́мощи ва́с призыва́ющих. Мы́ же Ему́, Спаси́телю на́шему со Отце́м и со Святы́м Ду́хом сокруше́ние о гресе́х и благодаре́ние за вся́ все­гда́ да прино́сим, сла́вяще Его́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитвы пред иконой Божией Матери «Державная»

Молитва 1‑я

Икона Богородицы «Державная»

Аудио:
02:50

Держа́вная Влады́чице Пресвята́я Богоро́дице, на объя́тиих Свои́х держа́щая содержа́щаго всю́ вселе́нную Царя́ Небе́снаго! Благодари́м Тя́ за неизрече́нное милосе́рдие Твое́, я́ко благоволи́ла еси́ яви́ти на́м гре́шным и недосто́йным сию́ святу́ю и чудотво́рную ико́ну Твою́ во дни́ сии́ лука́выя и лю́тыя, я́ко ви́хрь, я́ко бу́ря ве́тренняя наше́дшая на стра­ну́ на́шу, во дни́ уничиже́ния на́шего и укоре́ния, во дни́ разоре́ния и поруга́ния святы́нь на́ших от люде́й безу́мных, и́же не то́чию в се́рдце, но и уста́ми де́рзостно глаго́лют: не́сть Бо́г; и в де́лех сие́ безбо́жие показу́ют. Благодари́м Тя́, Засту́пнице, я́ко призре́ла еси́ с высо­ты́ святы́я Сво­ея́ на ско́рби на́ша и го́ре ча́д правосла́вных, и я́ко со́лнце све́тлое, увеселя́еши изнемо́гшия от печа́ли оче­са́ на́ша пресла́достным зре́нием Держа́внаго о́браза Тво­е­го́. О, преблагослове́нная Ма́ти Бо́жия, Держа́вная Помо́щнице, кре́пкая Засту́пнице! Благодаря́ще Тя́ со стра́хом и тре́петом, я́ко раби́ непотре́бнии, припа́даем Ти́ со умиле́нием, с сокруше́нием серде́чным и со слеза́ми, и мо́лим Тя́, и стеня́ще вопие́м Ти́: спа­си́ на́с, спа­си́! Помо­зи́ на́м, помо­зи́! Потщи́ся: погиба́ем! Се́ живо́т на́ш а́ду прибли́жися; се́ обыше́дше обыдо́ша на́с гре­си́ мно́зи, бе́ды мно́зи, вра­зи́ мно́зи. О Небе́сная Цари́це! Ски́петром вла́сти Тво­ея́ Боже́ственныя разсе́й, я́ко пра́х, я́ко ды́м, нечести́выя ко́зни враго́в на́ших ви́димых и неви́димых, сокру­ши́ велере́чивыя помышле́ния и́х и запре­ти́ и́м, и я́ко Ма́ти все́х, на пу́ть пра́вый и богоуго́дный наста́ви и́х. Вко­ре­ни́ в серд­ца́ все́х на́с пра́вду, ми́р и ра́дость о Ду́се Свя́те; водво­ри́ в стране́ на́шей тиши­ну́, благоде́нствие, безмяте́жие, любо́вь дру́г к дру́гу нелицеме́рную. Держа́вою Твое́ю всеси́льною удер­жи́, Пречи́стая, пото́ки беззако́ния, хотя́щие потопи́ти зе́млю Ру́сскую в стра́шней пучи́не свое́й. Под­дер­жи́ на́с сла́бых, малоду́шных, немощны́х и уны́лых, укре­пи́, возста́ви и спа­си́: я́ко под держа́вою Твое́ю все­гда́ храни́ми, пое́м и велича́ем Пречестно́е и Великоле́пое и́мя Твое́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

Аудио:
01:39

О, ми́ра Засту́пнице, Ма́ти Всепе́тая! Со стра́хом, ве́рою и любо́вию припа́дающе пред честно́ю ико́ною Твое́ю «Держа́вною», усе́рдно мо́лим Тя́: не отвра­ти́ лица́ Тво­е­го́ от прибега́ющих к Тебе́. Умо­ли́, милосе́рдная Ма́ти све́та, Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, Сладча́йшаго Го́спода Иису́са Хри­ста́, да сохрани́т в ми́ре стра­ну́ на́шу, да утверди́т держа́ву на́шу в благоде́нствии и изба́вит на́с от междоусо́бныя бра́ни; да укрепи́т Святу́ю Це́рковь на́шу Правосла́вную, и непозы́блему соблюде́т ю́ от неве́рия, раско́ла и ересе́й. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во: Ты́ еси́ всеси́льная христиа́н Засту́пница пред Бо́гом, пра́ведный гне́в Его́ умягча́ющая. Изба́ви все́х, с ве́рою Тебе́ моля́щихся, от паде́ний грехо́вных, от наве́та злы́х челове́к, от гла́да, скорбе́й и боле́зней. Да́руй на́м ду́х сокруше́ния, смире́ние се́рдца, чисто­ту́ помышле́ний, исправле́ние грехо́вныя жи́зни и оставле́ние согреше́ний на́ших; да вси́, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия, и та́мо со все́ми Святы́ми просла́вим Пречестно́е и Великоле́пое И́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га: Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.


* С. Девя­то­ва. Пра­во­слав­ные стар­цы XX века. Свя­той пра­вед­ный Иоанн пре­сви­тер Крон­штадт­ский, чудотворец.

См. МИР

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки