Помянник о живых и усопших


См. так­же: «Поми­но­ве­ние усоп­ших».

О живы́х*

Господь Иисус Христос

Аудио:
03:51

Помя­ни́, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же на́ш, ми́лости и щедро́ты Твоя́ от ве́ка су́щия, и́хже ра́ди и вочелове́чился еси́, и распя́тие и сме́рть, спасе́ния ра́ди пра́во в Тя́ ве́рующих, претерпе́ти изво́лил еси́; и воскре́с из ме́ртвых, возне́слся еси́ на небе­са́ и седи́ши одесну́ю Бо́га Отца́, и призира́еши на смире́нныя моль­бы́ все́м се́рдцем призыва́ющих Тя́; при­к­ло­ни́ у́хо Твое́, и услы́ши смире́нное моле́ние мене́, непотре́бнаго раба́ Тво­е­го́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, Тебе́ за вся́ лю́ди Твоя́ принося́щаго.

Пере­вод: Помя­ни, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Боже наш, мило­сти и щед­ро­ты, от века Тебе при­су­щие, ради кото­рых Ты и воче­ло­ве­чил­ся, и рас­пя­тие и смерть, для спа­се­ния пра­во веру­ю­щих в Тебя, пре­тер­петь бла­го­во­лил; и вос­крес из мерт­вых, воз­нес­ся на небе­са и вос­се­да­ешь спра­ва от Бога Отца, и при­зи­ра­ешь на сми­рен­ные моль­бы всем серд­цем при­зы­ва­ю­щих Тебя; при­к­ло­ни ухо Твое, и услышь сми­рен­ное моле­ние меня, непо­треб­но­го раба Тво­е­го, как аро­мат бла­го­уха­ния духов­но­го, Тебе за весь народ Твой приносящего.

И в пе́рвых помя­ни́ Це́рковь Твою́ Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую, ю́же снабде́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, и утвер­ди́, и укре­пи́, и раз­ши­ри́, умно́жи, уми­ри́ и непреобори́му а́довыми вра­ты́ во ве́ки сохра­ни́; раздира́ния Церкве́й ути­ши́, шата́ния язы́ческая уга­си́, и ересе́й воста́ния ско́ро разо­ри́ и иско­ре­ни́, и в ничто́же си́лою Свята́го Тво­е­го́ Ду́ха обра­ти́. (Поклон)

И во-пер­вых помя­ни Цер­ковь Твою Свя­тую, Собор­ную и Апо­столь­скую, Кото­рую Ты при­об­рел дра­го­цен­ною Тво­ею Кро­вью, и утвер­ди, и укре­пи, и рас­ширь, умножь, уми­ро­тво­ри, и непре­обо­ри­мой вра­та­ми ада наве­ки сохра­ни; раз­де­ле­ния Церк­вей пре­кра­ти, дер­зость языч­ни­ков обуз­дай, и ере­сей вос­ста­ние ско­ро раз­рушь и иско­ре­ни, и в ничто силою Свя­то­го Тво­е­го Духа обрати.

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй богохрани́мую стра­ну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чисто­те́. (Поклон)

Спа­си, Гос­по­ди, и поми­луй бого­хра­ни­мую стра­ну нашу, вла­сти и воин­ство ее, дабы нам тихую и без­мя­теж­ную жизнь про­во­дить во вся­ком бла­го­че­стии и чистоте.

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Святе́йшаго Патриа́рха (и́мя), преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны, и ве́сь при́чет церко́вный, я́же поста́вил еси́ па́сти слове́сное Твое́ ста́до, и моли́твами и́х поми́луй и спа­си́ мя́ гре́шнаго. (Поклон)

Спа­си, Гос­по­ди, и поми­луй Вели­ко­го Гос­по­ди­на и Отца наше­го Свя­тей­ше­го Пат­ри­ар­ха (имя), прео­свя­щен­ных мит­ро­по­ли­тов, архи­епи­ско­пов и епи­ско­пов пра­во­слав­ных, так­же иере­ев и диа­ко­нов, и всех слу­жи­те­лей цер­ков­ных, кото­рых Ты поста­вил пасти духов­ное Твое ста­до, и по молит­вам их поми­луй и спа­си меня, грешного.

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй отца́ мое­го́ духо́внаго (имя), и святы́ми его́ моли́твами про­сти́ моя́ согреше́ния. (Поклон)

Спа­си, Гос­по­ди, и поми­луй отца мое­го духов­но­го (имя его), и по свя­тым его молит­вам про­сти мои согрешения.

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй роди́тели моя́ (име­на), бра́тию и сест­ры́, и сро́дники моя́ по пло́ти, и вся́ бли́жняя ро́да мое­го́, и дру́ги, и да́руй и́м ми́рная Твоя́ и преми́рная блага́я. (Поклон)

Спа­си, Гос­по­ди, и поми­луй роди­те­лей моих (име­на их), бра­тьев и сестер, и род­ных мне по пло­ти, и всех близ­ких роду мое­му, и дру­зей, и даруй им зем­ные Твои и небес­ные блага.

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй ста́рцы и ю́ныя, ни́щия и сиро­ты́ и вдови́цы, и су́щия в боле́зни и в печа́лех, беда́х же и ско́рбех, обстоя́ниих и плене́ниих, темни́цах же и заточе́ниих, изря́днее же в гоне́ниих, Тебе́ ра́ди и ве́ры правосла́вныя, от язы́к безбо́жных, от отсту́пник и от еретико́в, су́щия рабы́ Твоя́, и помя­ни́ я́, посе­ти́, укре­пи́, уте́ши, и вско́ре си́лою Твое́ю осла́бу, свобо́ду и изба́ву и́м пода́ждь. (Поклон)

Спа­си, Гос­по­ди, и поми­луй стар­цев и юных, нищих и сирот, и вдов, и пре­бы­ва­ю­щих в болез­ни и в печа­лях, в бедах и скор­бях, тяж­ких обсто­я­тель­ствах и пле­ну, в тем­ни­цах и зато­че­нии, осо­бен­но же рабов Тво­их, ради Тебя и веры пра­во­слав­ной гони­мых от языч­ни­ков, без­бож­ни­ков, от отступ­ни­ков и от ере­ти­ков, и помя­ни их, посе­ти, укре­пи, утешь, и вско­ре силою Тво­ею облег­че­ние, сво­бо­ду и избав­ле­ние им подай.

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй, по́сланныя в слу́жбу, путеше́ствующия, отцы́ и бра́тию на́шу, и вся́ правосла́вныя Христиа́ны. (Поклон)

Спа­си, Гос­по­ди, и поми­луй послан­ных на служ­бу, и путе­ше­ству­ю­щих отцов и бра­тьев наших, и всех пра­во­слав­ных христиан.

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй и́хже а́з безу́мием мои́м соблазни́х, и от пути́ спаси́тельнаго отврати́х, к де́лом злы́м и неподо́бным приведо́х; Боже́ственным Твои́м Про́мыслом к пути́ спасе́ния па́ки воз­вра­ти́. (Поклон)

Спа­си, Гос­по­ди, и поми­луй тех, кого я по нера­зу­мию сво­е­му соблаз­нил, от и пути спа­си­тель­но­го отвра­тил, и к делам злым и непо­до­ба­ю­щим при­влек; Боже­ствен­ным Тво­им Про­мыс­лом к пути спа­се­ния их сно­ва обрати.

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй ненави́дящия и оби́дящия мя́, и творя́щия ми́ напа́сти, и не оста́ви и́х поги́бнути мене́ ра́ди гре́шнаго. (Поклон)

Спа­си, Гос­по­ди, и поми­луй нена­ви­дя­щих и оби­жа­ю­щих меня, и при­чи­ня­ю­щих мне непри­ят­но­сти, и не допу­сти им погиб­нуть из-за меня, грешного.

Отступи́вшия от Правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересь­ми́ ослепле́нныя, све́том Тво­е­го́ позна́ния про­све­ти́ и Святе́й Твое́й Апо́стольстей Собо́рней Це́ркви при­чти́. (Поклон)

Отсту­пив­ших от пра­во­слав­ной веры и поги­бель­ны­ми ере­ся­ми ослеп­лен­ных све­том Тво­е­го позна­ния про­све­ти и к Свя­той Тво­ей Апо­столь­ской Собор­ной Церк­ви причти.

О усо́пших

Аудио:
01:57

Помя­ни́, Го́споди, от жития́ сего́ отше́дшия святе́йшия патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы Правосла́вныя, во иере́йстем же и при́чте церко́внем, и мона́шестем чи́не Тебе́ послужи́вшия, и в ве́чных Твои́х селе́ниих со святы́ми упоко́й. (Поклон)

Помя­ни, Гос­по­ди, от жиз­ни сей ото­шед­ших свя­тей­ших пат­ри­ар­хов, прео­свя­щен­ных мит­ро­по­ли­тов, архи­епи­ско­пов и епи­ско­пов пра­во­слав­ных, всех, в сане иерей­ском, и в кли­ре цер­ков­ном, и мона­ше­ском зва­нии Тебе послу­жив­ших, и в веч­ных Тво­их оби­те­лях со свя­ты­ми упокой.

Помя­ни́, Го́споди, ду́ши усо́пших рабо́в Твои́х, роди́телей мои́х (име­на), и все́х сро́дников по пло́ти: и про­сти́ и́х вся́ согреше́ния во́льная и нево́льная, да́руя и́м Ца́рствие и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х и Тво­ея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (Поклон)

Помя­ни, Гос­по­ди, души усоп­ших рабов Тво­их, роди­те­лей моих (име­на их), и всех род­ных по пло­ти; и про­сти все их согре­ше­ния воль­ные и неволь­ные, даруя им Цар­ство Небес­ное, и при­ча­стие веч­ных Тво­их благ, и Тво­ей бес­ко­неч­ной и бла­жен­ной жиз­ни наслаждение.

Помя­ни́, Го́споди, и вся́ в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пшия, отцы́ и бра́тию на́шу, и сест­ры́, и зде́ лежа́щия и повсю́ду Правосла́вныя Христиа́ны, и со святы́ми Твои́ми, иде́же присеща́ет све́т лица́ Тво­е­го́, все­ли́, и на́с поми́луй, я́ко Бла́г и Человеколю́бец. Ами́нь. (Поклон)

Помя­ни, Гос­по­ди, и всех с надеж­дою на вос­кре­се­ние и жизнь веч­ную усоп­ших: отцов и бра­тьев наших и сестер, и здесь и повсю­ду лежа­щих пра­во­слав­ных хри­сти­ан, и со свя­ты­ми Тво­и­ми, там, где сия­ет свет лица Тво­е­го, их посе­ли, и нас поми­луй, как Бла­гой и Чело­ве­ко­лю­бец. Аминь.

Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в все́м пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния, отце́м, бра́тиям и сестра́м на́шим, и сотво­ри́ и́м ве́чную па́мять. (Поклон) (Повто­ря­ет­ся трижды)

Подай, Гос­по­ди, отпу­ще­ние гре­хов всем преж­де ото­шед­шим в вере и надеж­де вос­кре­се­ния: отцам, бра­тьям и сест­рам нашим и сотво­ри им веч­ную память.


* Молит­вы утренние.

См. та́кже: Помя́нник

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

2 комментария

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки