Молитвы о завистливом


 

Молитва св. Иоанна Кронштадтского1

Господь Иисус Христос
Аудио:
01:05

Го́споди, про­све­ти́ у́м и се́рдце раба́ Тво­е­го́ сего́ к позна́нию вели́ких, безчи́сленных неизсле́димых даро́в Твои́х, и́хже прия́т от неисче́тных щедро́т Твои́х. В ослепле́нии бо стра́сти сво­ея́ забы́ Тебя́ и да́ры Твои́ бога́тыя, и ни́ща себя́ бы́ти вме­ни́, бога́т сы́й бла́гами Твои́ми, и сего́ ра́ди зри́т преле́стне на блага́я рабо́в Твои́х, и́миже, о, пренеизглаго́ланная Благосты́ня, ущедря́еши все́х, коего́ждо проти́ву си́лы его́ и по наме́рению во́ли Тво­ея́. Оты­ми́, Всеблаги́й Влады́ко, покрыва́ло диа́вола от о́чию се́рдца раба́ Тво­е­го́ и да́руй ему́ серде́чное сокруше́ние и сле́зы покая́ния и благодаре́ния, да не возра́дуется вра́г о не́м, зажи­во уловле́нном от него́ в свою́ во́лю, и да не отто́ргнет его́ от руки́ Твоея́.

* * *

Преподобному Серафиму Саровскому2

Преподобный Серафим Саровский

Аудио:
00:46

О, преподо́бне о́тче Серафи́ме! Воз­не­си́ о нас, рабе́х Бо́жиих (име­на), благомо́щную твою́ моли́тву ко Го́споду сил, да да́рует нам вся благопотре́бная в жи́зни сей и вся к душе́вному спасе́нию поле́зная, да огради́т нас от паде́ний грехо́вных и и́стинному покая́нию да нау́чит нас, во е́же безпреткнове́нно вни́ти нам в ве́чное Небе́сное Ца́рство, иде́же ты ны́не в незаходи́мей сия́еши сла́ве, и та́мо воспева́ти со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу во ве́ки веко́в.

* * *

Преподобному Силуану Афонскому

Преподобный Силуан Афонский

Аудио:
04:40

О, преди́вный уго́дниче Бо́жий, о́тче Силуа́не! По благода́ти, тебе́ от Бо́га да́нной, сле́зно моли́тися о все́й вселе́нней – ме́ртвых, живы́х и гряду́щих – не пре­мол­чи́ за на́с ко Го́споду, к тебе́ усе́рдно припа́дающих и тво­е­го́ предста́тельства уми́льно прося́щих (име­на́). Подви́гни, о всеблаже́нне, на моли́тву Усе́рдную Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, Преблагослове́нную Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, чу́дно призва́вшую тя́ бы́ти ве́рным де́лателем в Ея́ земно́м вертогра́де, иде́же избра́нницы Бо́жии о гресе́х на́ших ми́лостива и долготерпели́ва бы́ти Бо́га умоля́ют, во е́же не помяну́ша непра́вд и беззако́ний на́ших, но по неизрече́нной бла́гости Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́ уще́дрити и спа­сти́ на́с по вели́цей Его́ ми́лости. Е́й, уго́дниче Бо́жий, с Преблагослове́нною Влады́чицею ми́ра – Свя­тей­шею Игу­ме­ни­ею Афо́на и святы́ми подвиж­ни­ка­ми Ея́ земна́го жре́бия испро­си́ у святы́х святе́йшего Сло́ва святе́й горе́ Афо́нской и боголюби́вым пустын­но­жи­те­лем ея́ от все́х бе́д и наве́тов вра́жиих в ми́ре сохрани́тися. Да А́нгелы святы́ми от зо́л избавля́еми и Ду́хом Святы́м в ве́ре и братолю́бии укрепля́еми, до сконча́ния ве́ка о Еди́ней, Святе́й, Собо́рней и Апо́стольстей Це́ркви моли́твы творя́т и все́м спаси́тельный пу́ть указу́ют, да Це́рковь Земна́я и Небе́сная непреста́нно славосло́вит Твор­ца́ и Отца́ Све́тов, просвеща́ющи и освеща́ющи ми́р в ве́чной пра́вде и бла́гости Бо́жией. Наро́дом зем­ли́ все́й испро­си́ благоде́нственное и ми́рное житие́, ду́х смиренному́дрия и братолю́бия, добронра́вия и спасе́ния, ду́х стра́ха Бо́жия. Да не зло́ба и беззако́ние оже­сто­ча­ют се́рдца людски́я, могу­щие истреби́ти любо́вь Бо́жию в челове́цех и низ­верг­нуть и́х в богопроти́вную враж­ду́ и бра­то­убий­ство, но в си́ле Боже́ственныя люб­ве́ и пра́вды, я́коже на небе­си́ и на зем­ли́ да святи́тся и́мя Бо́жие, да бу́дет во́ля Его́ свята́я в челове́цех, и да воцари́тся ми́р и Ца́рствие Бо́жие на зем­ли́. Та́кожде и земно́му Оте́честву тво­е­му́ – зем­ли́ Росси́йстей испро­си́, уго́дниче Бо́жий, вожделе́нный ми́р и небе́сное благослове́ние, во е́же всемо́щным омофо́ром Ма́тере Бо́жия покрыва́ему, изба́витися ему́ от гла́да, губи́тельства, тру́са, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни и от все́х вра́г ви́димых и неви́димых, и та́ко святе́йшим домо́м Преблагослове́нныя Богоро́дицы до сконча́ния ве́ка ему́ пребы́ти, Кре­ста́ Животворя́щаго си́лою, и в люб­ви́ Бо́жией неоскудева́ему утверди́тися. На́м же все́м, во тьму́ грехо́в погружа́емым и покая́ния те́пла, ниже́ стра́ха Бо́жия не иму́щим и си́це безме́рно лю́бящаго на́с Го́спода непреста́нно оскорб­ля­ю­щим, испро­си́, о всеблаже́нне, у Всеще́драго Бо́га на́шего, да Свое́ю Всеси́льною благода́тию боже́ственне посети́т и оживотвори́т души́ на́ша, и вся́ку зло́бу и го́рдость жите́йскую, уны́ние и нераде́ние в сердца́х на́ших да упраздни́т. Еще́ мо́лимся, о е́же и на́м, благода́тию Всесвята́го Ду́ха укрепля́емым и любо́вию Бо́жию согре­ва­е­мым, в человеколю́бии и братолю́бии, сми­рен­но­муд­рен­ном срас­пи­на­нии дру́г за дру́га и за все́х, в пра́вде Бо́жией утверди́тися и в бла­го­дат­ной люб­ви́ Бо́жией бла­го­нрав­но укрепи́тися, и сыно­любне Тому́ прибли́житися. Да та́ко, творя́ще Его́ вся­свя­тую во́лю, во вся́ком благоче́стии и чисто­те́ вре́меннаго жития́ пу́ть непосты́дно пре́йдем и со все́ми святы́ми Небе́снаго Ца́рствия и Его́ Агн­ча­го бра́ка сподо́бимся. Ему́ же от все́х земны́х и небе́сных да бу́дет сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.См. ЗАВИСТЬ

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки