Молитвы при обхождении засеянного поля


Молитва Богу

Аудио:
00:58

Всемогу́щий и ве́чный Бо́же, сотвори́вый из ниче­го́ ми́р, си́лою Свое́ю держа́щий его́ в простра́нстве и повеле́вый воз­де­лы­ва­ти зе́млю для существова́ния ро́да челове́ческаго! Усе́рдно прибега́ем к милосе́рдию Тво­е­му́: бла­го­сло­ви́ ми́лостивым Твои́м о́ком все́ посе­ян­ные и насаж­ден­ные на поля́х си́х и ого­ро­дах (вино­град­ни­ках) се́мена; да́руй спо­кой­ствие возду́ха и се́мена пло­до­ви­ты­ми соде́лай, изба́вив и́х от заро­ста­ния те́рнием и ди́кими тра­ва­ми, и да́й и́м в по́лную си́лу прид­ти́ к назна­чен­но­му вре́мени, что́бы мы́, рабы́ Твои́, насы­тив­шись Твои́х зре­лых плодо́в, Тебе́ досто́йное прославле́ние мог­ли́ приноси́ти все­гда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Псалом 64

Аудио:
1:27

Тебе́ подоба́ет пе́снь, Бо́же, в Сио́не, и Тебе́ возда́стся моли́тва во Иерусали́ме. Услы́ши моли́тву мою́: к Тебе́ вся́ка пло́ть прии́дет. Сло­ве­са́ беззако́нник премого́ша на́с: и нече́стия на́ша Ты́ очи́стиши. Блаже́н, его́же избра́л еси́ и прия́л, всели́тся во дво́рех Твои́х. Испо́лнимся во благи́х до́му Тво­е­го́: свя́т хра́м Тво́й. Ди́вен в пра́вде, услы́ши ны́, Бо́же, Спаси́телю на́ш, упова́ние все́х конце́й зем­ли́ и су́щих в мо́ри дале́че: уготовля́яй го́ры кре́постию Свое́ю, препоя́сан си́лою: смуща́яй глу­би­ну́ морску́ю, шу́му во́лн его́ кто́ постои́т? смяту́тся язы́цы, и убоя́тся живу́щии в конца́х от зна́мений Твои́х: исхо́ды у́тра и ве́чера украси́ши. Посети́л еси́ зе́млю и упои́л еси́ ю́, умно́жил еси́ обогати́ти ю́: река́ Бо́жия напо́лнися во́д: угото́вал еси́ пи́щу и́м, я́ко та́ко [е́сть] угото́вание. Браз­ды́ ея́ упо́й, умно́жи жи́та ея́: в ка́плях ея́ возвесели́тся возсия́ющи {прозяба́ющи}. Благослови́ши вене́ц ле́та бла́гости Тво­ея́, и поля́ Твоя́ испо́лнятся ту́ка: разботе́ют кра́сная пусты́ни, и ра́достию хо́лми препоя́шутся. Оде́яшася о́вни о́вчии, и удо́лия умно́жат пшени́цу: воззову́т, и́бо воспою́т.

Пере­вод:* Тебе, Боже, при­над­ле­жит хва­ла на Сионе, и Тебе воз­даст­ся обет [в Иеру­са­ли­ме]. Ты слы­шишь молит­ву; к Тебе при­бе­га­ет вся­кая плоть. Дела без­за­ко­ний пре­воз­мо­га­ют меня; Ты очи­стишь пре­ступ­ле­ния наши. Бла­жен, кого Ты избрал и при­бли­зил, что­бы он жил во дво­рах Тво­их. Насы­тим­ся бла­га­ми дома Тво­е­го, свя­та­го хра­ма Тво­е­го. Страш­ный в пра­во­су­дии, услышь нас, Боже, Спа­си­тель наш, упо­ва­ние всех кон­цов зем­ли и нахо­дя­щих­ся в море дале­ко, поста­вив­ший горы силою Сво­ею, пре­по­я­сан­ный могу­ще­ством, укро­ща­ю­щий шум морей, шум волн их и мятеж наро­дов! И убо­ят­ся зна­ме­ний Тво­их живу­щие на пре­де­лах зем­ли. Утро и вечер воз­бу­дишь к сла­ве Тво­ей. Ты посе­ща­ешь зем­лю и уто­ля­ешь жаж­ду ее, обиль­но обо­га­ща­ешь ее: поток Божий полон воды; Ты при­го­тов­ля­ешь хлеб, ибо так устро­ил ее; напо­я­ешь бороз­ды ее, урав­ни­ва­ешь глы­бы ее, раз­мяг­ча­ешь ее кап­ля­ми дождя, бла­го­слов­ля­ешь про­из­рас­та­ния ее; вен­ча­ешь лето бла­го­сти Тво­ей, и сте­зи Твои исто­ча­ют тук, исто­ча­ют на пустын­ные пажи­ти, и хол­мы пре­по­я­сы­ва­ют­ся радо­стью; луга оде­ва­ют­ся ста­да­ми, и доли­ны покры­ва­ют­ся хле­бом, вос­кли­ца­ют и поют.

* * *

Святой мученице Параскеве, нареченной Пятнице

Великомученица Параскева Пятница
Аудио:
02:19

О, свята́я и преблаже́нная му́ченице Христо́ва Параске́во, кра­со­то́ деви́ческая, му́чеников похва­ло́, прему́дрых удивле́ние, ве́ры христиа́нской храни́тельнице, и́дольския льсти́ обличи́тельнице, Ева́нгелия Боже́ственнаго побо́рнице, за́поведей Госпо́дних ревни́тельнице, сподо́бльшаяся при­и­ти́ ко приста́нищу ве́чнаго поко́я и в черто́зе Жени­ха́ тво­е­го́ Хри­ста́ Бо́га све́тло веселя́щаяся, сугу́бым венце́м де́вства и му́ченичества украше́нная! Мо́лим тя́, свята́я му́ченице: бу́ди о на́с (име­на́) печа́льница ко Хри­сту́ Бо́гу, Его́же преблаже́ннейшим зре́нием при́сно весели́шися; раз­же­ни́ твои́ми святы́ми моли́твами мра́к, прибы́вший от грехо́в на́ших: испро­си́ у Бо́га све́тов све́т благода́ти душе́вным и теле́сным очесе́м на́шим: про­све­ти́ на́с, омраче́нных грех­ми́, све́том Бо́жия благода́ти, да твои́х ра́ди святы́х моли́тв да́стся безоче́сным сла́дкое зре́ние. О вели́кая уго́днице Бо́жия! О му́жественнейшая де́во! О кре́пкая му́ченице, свята́я Параске́во! Святы́ми твои́ми моли́твами бу́ди на́м гре́шным помо́щница, хода́тайствуй и моли́ся об окая́нных и зело́ неради́вых гре́шницех, уско­ри́ на по́мощь на́м, и́бо зело́ немощни́и есмы́; моли́ Го́спода, чи́стая деви́це, моли́ Милосе́рдаго, свята́я му́ченице, моли́ Жени­ха́ тво­е­го́, непоро́чная Христо́ва неве́сто, да твои́ми моли́твами посо́бствовани, мра́ка же грехо́внаго избы́вше, во све́те и́стинныя ве́ры и дея́ний боже́ственных вни́дем в све́т ве́чный дне́ невече́рняго, во гра́д весе́лия при́снаго, в не́мже ты́ ны́не све́тло блиста́еши сла́вою и весе́лием безконе́чным, славосло́вящи и воспева́ющи со все́ми небе́сными си́лами трисия́тельное еди́ное Боже­ство́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Спорительница хлебов»

p1avjol1as1smq1f52120tkmg1nq03 - Молитвы при обхождении засеянного поля

Аудио:
02:03

О, Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Преми́лостивая Влады́чице, Цари́це Небе­се́ и зем­ли́, вся́каго до́ма и семе́йства христиа́нскаго Благоустрои́тельнице, тружда́ющихся благослове́ние, нужда́ющихся неистощи́мое бога́тство, си́рых и вдови́ц и все́х люде́й Корми́тельнице! Пита́тельнице на́ша, ро́ждшая Пита́теля Вселе́нныя и Спори́тельнице хле́бов на́ших: Ты́, Влады́чице, ниспосыла́еши Твое́ Ма́тернее благослове́ние градо́м на́шим, села́м и ни́вам и коему́ждо до́му, на Тя́ упова́ние иму́щему. Те́мже с благогове́йным тре́петом и сокруше́нным се́рдцем смире́нно мо́лим Тя́: бу́ди и на́м, гре́шным и недосто́йным рабо́м Твои́м, му́драя Домострои́тельнице, житие́ на́ше до́бре устроя́ющая. Вся́кое же соо́бщество, вся́кий до́м и семе́йство во благоче́стии и правосла́вии, единомы́слии, послуша́нии и дово́льстве соблю­ди́. Ни́щия и неиму́щия пропита́й, ста́рость под­дер­жи́, младе́нцы воспита́й, все́х вра­зу­ми́ преи́скренне взыва́ти ко Го́споду: «Хле́б на́ш насу́щный да́ждь на́м дне́сь». Сохра­ни́, Пречи́стая Ма́ти, лю́ди Твоя́ от вся́кия ну́жды, боле́зни, гла́да, губи́тельства, гра́да, огня́, от вся́каго зла́го обстоя́ния и Вся́каго нестрое́ния. Оби́тели на́шей (ве́си), дома́м и семе́йствам и вся́кой души́ христиа́нстей и все́й стране́ на́шей исхода́тайствуй ми́р и ве́лию ми́лость, да сла́вим Тя́, Преми́лостивую Пита́тельницу и Корми́тельницу на́шу, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»

Икона Богородицы Покров Пресвятой Богородицы

Аудио:
02:58

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небе­се́ и зем­ли́ Цари́це, гра́да и стра­ны́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! При­и­ми́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, и воз­не­си́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Тво­е­го́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Тво­е­му́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осе­ни́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испро­си́ у Бо́га Сы́на Тво­е­го́ па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим стра́х Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние: все́м же на́м ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чисто­ты́ и пра́вды. Е́й, Гос­по­же́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собе­ри́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость под­дер­жи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостиваго Тво­е­го́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глу­би­ны́ грехо́вныя и про­све­ти́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на Стра́шнем суде́ Сы́на Тво­е­го́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотво­ри́. Ты́ бо еси́, Гос­по­же́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́ждо и Засту́пнице все́х притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́г дру́га и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


* Сино­даль­ный перевод.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки