Молитвы в недоумении, как поступить


Молитва Господу, прп. Симеона Нового Богослова

Гос­по­ди, я чело­век греш­ный и не разу­мею, как долж­но, но Ты, мило­сти­вый, вра­зу­ми меня, как нуж­но поступить

Молитва 2‑я Господу, прп. Симеона Нового Богослова

Ска­жи, Хри­сте, рабу Тво­е­му, ска­жи, Свет мира, ска­жи, зна­ние всей все­лен­ной, ска­жи, Сло­ве – Пре­муд­рость, все пре­дузна­ю­щая, все предуве­дев­шая и нас без зави­сти науча­ю­щая полез­но­му. Ска­жи и научи и меня, Спа­се, спа­си­тель­ным путям Тво­ей воли и Боже­ствен­ных Тво­их пове­ле­ний. Ска­жи и не пре­зри меня, и не сокрой, о Боже мой, от недо­стой­но­го раба Тво­е­го Боже­ствен­ной Тво­ей воли. Ска­жи мне. Чело­ве­ко­люб­че – Спа­си­те­лю, что луч­ше пред Тобою.

Иисусова молитва

Аудио:
2:35

Го́споди Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя́, гре́шнаго (или гре́шную).

* * *

Молитва свт. Иоанна Златоуста

Образ Господа нашего Иисуса Христа

Аудио:
00:23

Дай, Го́споди, мое­му́ недосто́инству благода́ть разуме́ния, что́бы распознава́ть прия́тное для Тебя́, а для меня́ поле́зное, и не то́лько распознава́ть, но и соверша́ть, что́бы не увлека́ться и не прилепля́ться к пусто́му, что́бы сострада́ть страда́ющим и снисходи́ть к гре́шникам.

* * *

Преподобному Силуану Афонскому

Преподобный Силуан Афонский

Аудио:
04:43

О, преди́вный уго́дниче Бо́жий, о́тче Силуа́не! По благода́ти, тебе́ от Бо́га да́нней, сле́зно моли́тися о всей вселе́нней — ме́ртвых, живы́х и гряду́щих — не пре­мол­чи́ за нас ко Го́споду, к тебе́ усе́рдно припа́дающих и тво­е­го́ предста́тельства уми́льно прося́щих (име­на). Подви́гни, о всеблаже́нне, на моли́тву Усе́рдную Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, Преблагослове́нную Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, чу́дно призва́вшую тя бы́ти ве́рным де́лателем в Ея́ земно́м вертогра́де, иде́же избра́нницы Бо́жии о гресе́х на́ших ми́лостива и долготерпели́ва бы́ти Бо́га умоля́ют, во е́же не помяну́ти непра́вд и беззако́ний на́ших, но, по неизрече́нней бла́гости Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, уще́дрити и спа­сти́ нас по вели́цей Его́ ми́лости. Ей, уго́дниче Бо́жий, с Преблагослове́нною Влады́чицею ми́ра — Святе́йшею Игу́мениею Афо́на и святы́ми подви́жниками Ея́ земна́го жре́бия испро­си́ у святы́х святе́йшего Сло́ва Святе́й Горе́ Афо́нской и боголюби́вым пустынножи́телем ея́ от всех бед и наве́тов вра́жиих в ми́ре сохрани́тися. Да А́нгелы святы́ми от зол избавля́еми и боголюби́вым пустынножи́телем ея́ от всех бед и наве́тов вра́жиих в ми́ре сохрани́тися, да А́нгелы святы́ми от зол избавля́еми и Ду́хом Святы́м в ве́ре и братолю́бии укрепля́еми, до сконча́ния ве́ка о Еди́ней, Святе́й, Собо́рней и Апо́стольстей Це́ркви моли́твы творя́т и всем спаси́тельный путь указу́ют, да Це́рковь земна́я и Небе́сная непреста́нно славосло́вит Твор­ца́ и Отца́ Све́тов, просвеща́ющи и освяща́ющи мир в ве́чней пра́вде и бла́гости Бо́жией. Наро́дом все­го́ ми́ра испро­си́ благоде́нственнаго и ми́рнаго жития́, ду́ха смиренному́дрия и братолю́бия, добронра́вия и спасе́ния, ду́ха стра́ха Бо́жия. Да не зло́ба и беззако́ние ожесточа́ют серд­ца́ людски́я, мо́гущие истреби́ти любо́вь Бо́жию в челове́цех и низве́ргнуть их в богопроти́вную враж­ду́ и братоуби́йство, но в си́ле Боже́ственныя люб­ве́ и пра́вды, я́коже на Небе­си́, и на зем­ли́ да святи́тся и́мя Бо́жие, да бу́дет во́ля Его́ свята́я в челове́цех и да воцари́тся мир и Ца́рствие Бо́жие на зем­ли́. Та́кожде и земно́му Оте́честву тво­е­му́ — зем­ли́ Росси́йстей испро­си́, уго́дниче Бо́жий, вожделе́нный мир и небе́сное благослове́ние, во е́же всемо́щным омофо́ром Ма́тере Бо́жия покрыва́ему, изба́витися ему́ от гла́да, губи́тельства, тру́са, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни и от всех враг ви́димых и неви́димых, и та́ко святе́йшим до́мом Преблагослове́нныя Богоро́дицы до сконча́ния ве́ка ему́ пребы́ти, Кре­ста́ Животворя́щаго си́лою, и в люб­ви́ Бо́жией неоскудева́ему утверди́тися. Нам же всем, во тьму грехо́в погружа́емым и покая́ния те́пла, ниже́ стра́ха Бо́жия не иму́щим и си́це безме́рно лю́бящаго нас Го́спода непреста́нно оскорбля́ющим, испро­си́, о всеблаже́нне, у Всеще́драго Бо́га на́шего, да Свое́ю Всеси́льною благода́тию боже́ственне посети́т и оживотвори́т ду́ши наша, и вся́ку зло́бу и го́рдость жите́йскую, уны́ние и нераде́ние в сердца́х на́ших да упраздни́т. Еще́ мо́лимся, о е́же и нам, благода́тию Всесвята́го Ду́ха укрепля́емым и любо́вию Бо́жию согрева́емым, в человеколю́бии и братолю́бии, смиренному́дренном сраспина́нии друг за дру́га и за всех, в пра́вде Бо́жией утверди́тися и в благода́тной люб­ви́ Бо́жией благонра́вно укрепи́тися, и сынолю́бне Тому́ прибли́житися. Да та́ко, творя́ще Его́ всясвяту́ю во́лю, во вся́ком благоче́стии и чисто­те́ вре́меннаго жития́ путь непосты́дно прейде́м и со все́ми святы́ми Небе́снаго Ца́рствия и Его́ А́гнчаго бра́ка сподо́бимся. Ему́ же от всех земны́х и небе́сных да бу́дет сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Св. Ангелу-Хранителю*

Св. Ангел-Хранитель

Аудио:
0:21

А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой святы́й, на соблюде́ние мне от Бо́га с Небе­се́ да́нный, приле́жно молю́ тя: ты мя днесь про­све­ти́, и от вся́каго зла сохра­ни́, ко благо́му дея́нию наста́ви и на пу́ть спасе́ния напра́ви. Ами́нь.

Пере­вод: Ангел Божий, хра­ни­тель мой свя­той, дан­ный мне с небес от Бога на сохра­не­ние, усерд­но молю тебя: ты меня ныне про­све­ти, и от вся­ко­го зла сохра­ни, к доб­ро­му делу наставь, и на путь спа­се­ния направь. Аминь.


* Про­то­и­е­рей Сера­фим Сло­бод­ской. Закон Божий.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки