Молитвы в желании принять монашество


Преподобному Сергию Радонежскому

Преподобный Сергий Радонежский

Аудио:
2:26

О, свяще́нная главо́, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́ш Се́ргие, моли́твою твое́ю, и ве́рою и любо́вию я́же к Бо́гу, и чистото́ю се́рдца, еще́ на земли́ во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы ду́шу твою́ устро́ивый, и а́нгельскаго обще́ния и Пресвяты́я Богоро́дицы посеще́ния сподо́бивыйся, и да́р чудоде́йственныя благода́ти прие́мый, по отше́ствии же твое́м от земны́х наипа́че к Бо́гу прибли́живыйся и небе́сныя си́лы приобщи́выйся, но и от на́с ду́хом любве́ твоея́ не отступи́вый, и честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сосу́д благода́ти по́лный и преизлива́ющийся, на́м оста́вивый! Ве́лие име́я дерзнове́ние ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ рабы́ Его́ (имена́), су́щей в тебе́ благода́ти Его́ ве́рующия и к тебе́ с любо́вию притека́ющия: испроси́ на́м от великодарови́таго Бо́га на́шего вся́кий да́р, все́м и коему́ждо благопотре́бен, ве́ры непоро́чны соблюде́ние, градо́в на́ших утвержде́ние, ми́ра умире́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, от наше́ствия иноплеме́нных сохране́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, па́дшим возставле́ние, заблужда́ющим на пу́ть и́стины и спасе́ния возвраще́ние, подвиза́ющимся укрепле́ние, благоде́лающим в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, младе́нцем воспита́ние, ю́ным наставле́ние, неве́дущим вразумле́ние, сирота́м и вдови́цам заступле́ние, отходя́щим от сего́ вре́меннаго жития́ к ве́чному благо́е уготовле́ние и напу́тствие, отше́дшим блаже́нное упокое́ние, и вся́ ны́ споспешеству́ющими твои́ми моли́твами сподо́би в де́нь стра́шнаго суда́ шу́ия ча́сти изба́витися, десны́я же страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный о́ный гла́с Влады́ки Христа́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное ва́м ца́рствие от сложе́ния ми́ра.

* * *

Преподобным Соловецким чудотворцам Зосиме и Савваттию

Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие

Аудио:
01:39

О, преподо́бнии отцы́, вели́цыи засту́пницы и ско́рии услы́шателие моли́тв, уго́дницы Бо́жии и чудотво́рцы Зоси́мо и Савва́тие! Не забу́дите, я́коже обеща́стеся, посеща́ти ча́да ва́ша: а́ще бо и отыдосте от на́с те́лом, но ду́хом при́сно с на́ми пребыва́ете: мо́лим у́бо ва́с, о преподо́бнии: изба́вите ны́ от огня́ и меча́, от наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от тлетво́рных ве́тров и от внеза́пныя сме́рти, и от все́х прило́г бесо́вских, находя́щих на ны́: услы́шите на́с, гре́шных ча́д свои́х (имена́), и приими́те моли́тву сию́ и моле́ние на́ше, я́ко кади́ло благово́нное, я́ко же́ртву благоуго́дную, и души́ на́ша, злы́ми де́лы и сове́ты и по́мыслы умерщвленныи, оживи́те; и я́коже уме́ршую отрокови́цу возста́висте и от духо́в нечи́стых зле́ мучимую изба́висте: та́ко и на́с, содержи́мых во у́зах вра́жиих, изымите, и от сете́й диа́вола изба́вите из глубины́ прегреше́ний изведи́те, и ми́лостивым ва́шим посеще́нием и хода́тайством от вра́г ви́димых и неви́димых огради́те ны́, благода́тию и си́лою Пресвяты́я Тро́ицы, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

* * *

Преподобному Александру Свирскому

Преподобный Александр Свирский

Аудио:
01:52

О, свяще́нная главо́, а́нгеле земны́й и челове́че небе́сный, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́ш Алекса́ндре, изря́дный уго́дниче Пресвяты́я и единосу́щныя Тро́ицы, мно́гия ми́лости живу́щим во святе́й оби́тели твое́й и все́м, с ве́рою и любо́вию притека́ющим к тебе́, явля́яй! Испроси́ на́м вся́ к житию́ сему́ вре́менному бла́го потре́бная, па́че же к ве́чному спасе́нию на́шему ну́жная: посо́бствуй предста́тельством твои́м, уго́дниче Бо́жий, да в ми́ре глубо́це пребу́дет свята́я Правосла́вная Це́рковь Христо́ва, и во благострое́нии Оте́чество зи́ждется, во вся́ком благоче́стии неруши́мо: бу́ди все́м на́м, чудотво́рче святы́й, во вся́кой ско́рби и обстоя́нии ско́рый помо́щник: наипа́че же в ча́с кончи́ны на́шея яви́ся на́м засту́пник благосе́рдный, да не пре́дани бу́дем на мыта́рствах возду́шных вла́сти зло́бнаго мироде́ржца, но да сподо́бимся непреткнове́ннаго восхо́да во Ца́рствие Небе́сное. Е́й, о́тче, моли́твенниче на́ш при́сный! Не посрами́ упова́ния на́шего, но при́сно о на́с, раба́х Бо́жиих (имена́), пред престо́лом Живонача́льныя Тро́ицы предста́тельствуй, да сподо́бимся вку́пе с тобо́ю и со все́ми святы́ми, а́ще и недосто́йни есмы́, в селе́ниих ра́йских сла́вити вели́чие, благода́ть и ми́лость еди́наго в Тро́ице Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Преподобному Амвросию Оптинскому

Преподобный Амвросий Оптинский

Аудио:
01:52

О, вели́кий ста́рче и уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче на́ш Амвро́сие, о́птинская похвало́ и всея́ Руси́ учи́телю благоче́стия! Сла́вим твое́ во Христе́ смире́нное житие́, и́мже Бо́г превознесе́ и́мя твое́, еще́ на земли́ тя́ су́щи, наипа́че же увенча́ тя́ небе́сною че́стию по отше́ствии твое́м в черто́г сла́вы ве́чныя. Приими́ ны́не моле́ние на́с недосто́йных ча́д твои́х (имена́), чту́щих тя́ и призыва́ющих и́мя твое́ свято́е, изба́ви на́с твои́м предста́тельством пред престо́лом Бо́жиим от все́х ско́рбных обстоя́ний, душе́вных и теле́сных неду́гов, злы́х напа́стей, тлетво́рных и лука́вых искуше́ний, низпосли́ Оте́честву на́шему от великодарови́таго Бо́га ми́р, тишину́ и благоде́нствие, бу́ди непрело́жный покрови́тель святы́я оби́тели сия́, в не́йже са́м подвиза́лся еси́ и угоди́л еси́ все́ми в Тро́ице сла́вимому Бо́гу на́шему, Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

* * *

Святителю Игнатию (Брянчанинову)

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Аудио:
02:29

О, вели́кий и пречу́дный уго́дниче Христо́в, святи́телю о́тче Игна́тие! Ми́лостиво приими́ моли́твы на́ша с любо́вию и благодаре́нием тебе́ приноси́мыя! Услы́ши на́с, си́рых и безпомо́щных (имена́), к тебе́ с ве́рою и любо́вию припа́дающих и твоего́ те́плаго предста́тельства о на́с пред Престо́лом Го́спода Сла́вы прося́щих. Ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́ведника, Влады́ку умилостивля́ющая. Ты́ от ле́т младе́нческих Го́спода пла́менно возлюби́л еси́ и Ему́ Еди́ному служи́ти восхоте́в, вся́ кра́сная ми́ра сего́ ни во что́ же вмени́л еси́. Ты́ отве́ргся себе́ и, взе́м кре́ст тво́й, Христу́ после́довал еси́. Ты́ пу́ть у́зкий и приско́рбный жития́ и́ноческаго во́лею себе́ избра́л еси́ и на се́м пути́ доброде́тели вели́кия стяжа́л еси́. Ты́ писа́ньми твои́ми се́рдца челове́ков глубочайшаго благогове́ния и поко́рности пред Всемогу́щим Творцо́м исполня́л еси́, гре́шников же па́дших му́дрыми словесы́ твои́ми в сознании своего́ ничто́жества и своея́ греховности, в покая́нии и смире́нии прибега́ти к Бо́гу наставля́л еси́, ободря́я и́х упова́нием на Его́ милосе́рдие. Ты́ николи́же притека́вших к тебе́ отверга́л еси́, но все́м оте́ц чадолюби́вый и па́стырь до́брый бы́л еси́. И ны́не не оста́ви на́с, усе́рдно тебе́ моля́щихся и твоея́ по́мощи и предста́тельства прося́щих. Испроси́ на́м у Человеколюби́ваго Го́спода на́шего здра́вие душе́вное и теле́сное, утверди́ ве́ру на́шу, укрепи́ си́лы на́ша, изнемога́ющия во искуше́ниих и ско́рбех ве́ка сего́, согре́й огне́м моли́твы охладевшая се́рдца и, помоги́ на́м, покая́нием очистившим христиа́нскую кончи́ну живота́ сего́ получи́ти и в черто́г Спа́сов преукраше́нный вни́ти со все́ми избра́нными и та́мо с тобо́ю покланя́тися Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху во ве́ки веко́в. Ами́нь.


См. раздел МОНАШЕСТВО

Комментировать

2 комментария

 • sm0309, 06.11.2022

  Странно, ни слова нет в молитвах о принятии монашества…

  Ответить »
  • Кирилл, 07.11.2022

   К этим молитвам добавляются прошения своими словами.

   Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer