Молитва «Отче наш» на разных языках

Оглавление

Скачать 12 транскрипций на русском языке в формате pdf

1. Отче наш на ава

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Nune au chiyura Papihsh i.

Nu sɨnammika akwa, awane nua wakpuj wainñashina.

Apa anka, awaruza ɨninnana.

Chiyura uztuasmin, nune wanta watsal ɨninta. Kawarain au sura uztuzakas at kit wan watsal ɨninti, apain nu kishimtu aizpa kianapa.

Payu aizpa au kumira we mɨj aizpa kwinanaka.

Au kwail kiamtu aizpa sɨnam sananaka. Aune aumɨza kwail kittuza wat kulshinamakpas. Kawarain nune au kwail kiamtu aizpa sɨnam sanaka.

Aumɨza kiwainchain, kwail kiamanpa. Awara kwail kininmika aukin akane, aumɨza watsat mɨlnanaka, kwail kiamanpa.

Nuin wanta ɨninnamtu.

Nuin anza tɨntamika i.

Nuin an watsal iznazi, pailta payukima.

Pailtu.

Нунэ́ а́у чиюра́ Папщи́.

Ну сына́мми́га а́гуа, ауанэ́ нуа́ уа́кпур уа́иняши́на.

Аба́ а́нка, ауару́за ыни́нна́на.

Чиюра́ узтуасми́н, нунэ́ уа́нта уаца́л ыни́нта. Кауара́ин а́у сура́ узтузака́с ат кит уа́н уаца́л ыни́нти, апа́ин ну кищи́мду а́изпа киа́наба́.

Па́ю аи́зпа а́у куми́ра уа́ымыха́йзба куина́нака.

А́у куа́й ки́мту а́изпа цы́нам цана́нага. Аунэ́ аумы́за куа́й китту́за уа́т кулчи́намакпа́с. Кауа́ра́ин нунэ́ а́у къуа́й ки́мту а́изпа цы́нам ца́нака.

Аумы́за киуа́инча́ин, куа́й киа́ма́мба. Ауа́ра куа́й кини́нмика́ ауки́н аганэ́, аумы́за уаца́л мылна́нака, куа́й киама́мпа.

Нуи́н уа́нта ыни́нна́мту.

Нуи́н а́нса ты́нтамига‑и́.

Нуи́н ан уаца́л и́знаси, па́йта паю́кима́.

Пайту́.

Nuné áu chiyurá Papshí.

Nu synámmíga ágwa, awané nuá wákpur wáinyashína.

Abá ánka, awarúza ynínnána.

Chiyurá uztuasmín, nuné wánta watsál ynínta. Kawaráin áu surá uztuzakás at kit wan watsál ynínti, apáin nu kishímdu áizpa kiánabá.

Páyu aízpa áu kumíra wáymyháyzba kwinánaka.

Áu kwáy kímtu áizpa tsýnam tsanánaga. Auné aumýza kwáy kittúza wat kulchínamakpás. Kawaráin nuné áu kwáy kímtu áizpa tsýnam tsánaka.

Aumýza kiwáincháin, kwáy kiámámba. Awára kwáy kinínmiká aukín agané, aumýza watsál mylnánaka, kwáy kiamámpa.

Nuín wánta ynínnámtu.

Nuín ánsa týntamiga‑í.

Nuín an watsál íznasi, páyta payúkimá.

Paytú.

Прослушать аудио:

2. Отче наш на ава (Папуа — Новая Гвинея)

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Íópeqté Ítéríbóo,

Arenáwíq pankerone.

Arega mah kehiná kéhíná wahnah wahnahnaritahna tanáhráq apubúue ábóraragúno ato.

Moke Íopeqté ké are awahbeh sansánonserah mah marákóípéqté ké moq are awahbeh sansá miraoro aito.

Ibora itene táhutahuq awehraq kirabo aito.

Mó kegá ahbabáraitáhtáq itega mina íre iahreraq masa peh suone. Itega miraúnanserah itene ahbabáq moq íre ahreraq matiahno.

Ahbabáqka ite saiqnariahrahirabeqt íre móito. Owainawanka saiqnariahrahirabeqte meiqme móbeq móito.

Arega ahriahri wahnah wahnahnaite págege

Kiotaikóna aní míahnaq

Arensabé iwíáh íwíáh atone.

Aiq míre.

Йо́петэ́й тэрибо́,

Аренави́ пангеронэ́.

Аре́га ма ганя́н‑ганя́н ва́на-ва́на нарита́на тана́ра апубу́э або́рарагу́но ато́.

Мо́кэ Йо́петэн-ге́ аре́ нава́бэн дзе́ндзе́-но́ндзера́-ма марако́пете́нге́ мо аре́ нава́бэ́н дзе́ндзе́ миро́ро́ айто́.

Ибо́ра итэнэ́ та́уто́у ава́ра кирабо́ а́йто́.

Мо́н‑гега́ абоба́ра-ита́тэ́ и́тэ́га́ ми́на и́рэ а́рэра́ ма́са пэ́ свонэ́. Итэ́га ми́рау́нандзера́ итэ́нэ абоба́ мо и́ре а́рера́ матиа́но́.

А́боба́-ка итэ́ дза́йнариа́раирабэ и́рэ мо́йто́. О́й‑нова́н‑гандза́й‑нариа́ра-ирабэтэ́ ме́й‑мэ́ мо́бэ мо́йто́.

Аре́га а́ри‑а́ри ва́на-ва́на-на́йтэ́ па́гэгэ

Кё́тейко́на ани́ ми́ана

Аре́ндзебэ́ ивья́- ивья́ атонэ́.

А́йт ми́рэ.

Iópetéy teribó,

Arenawí pangeroné.

Aréga ma ganyán‑ganyán wána-wána naritána tanára apubúe abóraragúno ató.

Móke Iópeten-gé aré nawáben dzéndzé-nóndzerá-ma marakópeténgé mo aré nawábén dzéndzé miróró aytó.

Ibóra itené táutóu awára kirabó áitó.

Món‑gegá abobára-itáté ítégá mína íre árerá mása pé swoné. Itéga míraúnandzerá iténe abobá mo íre árerá matiánó.

Ábobá-ka ité dzáynariárairabe íre móytó. Óy‑nowán‑gandzáy‑nariára-irabeté méy‑mé móbe móytó.

Aréga ári‑ári wána-wána-náyté págege

Kyóteykóna aní míana

Aréndzebé iviá-iviá atoné.

Áyt míre.

Прослушать аудио:

3. Отче наш на авокая

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Ãmâ átá ûrú ʼálâ rî,

Ánî rú ãʼdô ị̂njị̃lị́ ị̂njị̃.

Kũmũ áníkâ rî ãâcâ,

Tã ní drí lẽlé rû ʼẽlé rî õʼê rû ị̃nyạ́kú drị̃ị̂, õzõ drílâ âʼdórẽ ûrú ʼálâ rî kâtí.

Ãndrõ nô, ní âfẽ ngá nyãnyã ãmákâ kậyị̂ vósĩ cé rî ãmâ drí.

Ní âyê ãmâ tã õnjí ãmákâ rî ʼbá yî ʼásĩ, õzõ ãmâ drí gólĩyî tã õnjí ʼẽ ʼbá trá ãmâ rú rî yî âyérẽ kâtí.

Ní âjî ãmâ kô lôfílí tã ûjũ-ûjũ ’á, gõ’dá ní pâ ãmâ Sãtánã drị́gạ́ sĩ.

А́ма́ а́та у́ру алари́,

А́ни ру а́-р-индили́ инди́.

Ку́му а́ника ри а́ата,

Та ни д‑р леле́ ру эле́ ри о‑э́ ру иня́ку дри́, озо́ дри́ла а‑до́ре уру́ а́ла ри ка́ти.

А́ндро-но́, на а́фе нга́-ня́ня́ ама́ка к-́э ву́сэ це́-ри ама-дри́.

Ни а́е ама́-та ынди́ ама́ка ри-ба́-и а́сэ, озо́ ама́ дри гули́-та ы‑нди́ э ба тра ама́ ру ри и́ ае́ре ка́ти.

Ни́-а́дзи́ ама́ ко́-лофили́-та э‑дзу́-дзу́ а, го-да-ни́-па́ а́ма́ Сата́на дри́га-сэ́.

Ámá áta úru alarí,

Áni ru á-r-indilí indí.

Kúmu ánika ri áata,

Ta ni d‑r lelé ru elé ri o‑é ru inyáku drí, ozó dríla a‑dóre urú ála ri káti.

Ándro-nó, na áfe ngá-nyányá amáka k-́i vúse tsé-ri ama-drí.

Ni áye amá-ta endí amáka ri-bá-i áse, ozó amá dri gulí-ta e‑ndí e ba tra amá ru ri yi aére káti.

Ní-ádzí amá kó-lofilí-ta e‑dzú-dzú a, go-da-ní-pá ámá Satána dríga-sé.

Прослушать аудио:

4. Отче наш на агуакатекском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Kataj yi atu’ tcya’j,

Wi’nin xanil yi bi’u’ Ta’.

Sajku’ tzone’j wuxtx’otx’ tan cawu’n skibaj.

Cawunku’ tzone’j wuxtx’otx’, chi na cawunu’ tzi’n tcya’j.

Tak’ tzaju’ kawa’ tetz jalu’.

Cuye’u’ kapaj, chi na kacuy ketz chipaj yi e’ mas wunak.

Quil ko’ stzakpninu’ le il, ma na make’u’ kawutz tan qui kabene’n tul.

Na ilu’ ajcaw tibaj cyakil.

Nin chin cham nin ilu’.

Nin at teru’ k’eju’ ben k’ej ben sak.

Amén.

Ката́й яту́т‑кя́,

Уи́-ни́н шани́л йи́ би́у Та́.

Саа́котсонэ́у уу́ш‑чо́тч тан-ка́у‑эн скхи́ба.

Кауу́нкутзонеэ́у уу́ш‑чо́тч, чи на кауу́ну тси́н‑ткя́.

Так-тса́у кауа́ тетс ха́лу.

Куе́у каппа-чи на́ каку́й кэтс чипа́х йи-ма́с ууна́к.

Ки́л‑ко стсакпни́ну ле‑и́л, ма на ма́ке́у кауу́тс тан ки кабе́не-эн тул ил.

На илу́ ахка́у ти́ба кяхи́л.

Нин чин чам нин илу́.

Нин ат нин тэ́ру ке́ху бен ке бен сак.

Амéн.

Katáy yatút‑kyá,

Wi-nín shaníl yi bíu Tá.

Saákotsonéu wush-chótch tan-káu‑en skhíba.

Kawúnkutzonéu wush-chótch, chi na kawúnu tsín‑tkyá.

Tak-tsáu kawá tets hálu.

Kuyéu kappa-chi ná kakúy kets chipáh yi-más wunák.

Kíl‑ko stsakpnínu le‑íl, ma na mákéu kawúts tan ki kabéne-en tul il.

Na ilú ahkáu tíba kyahíl.

Nin chin cham nin ilú.

Nin at nin téru kéhu ben ke ben sak.

Amén.

Прослушать аудио:

5. Отче наш на аделе

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Tiite gâtâ à sa gatala,

Yâ bàà tõlà aa diyere!

Yâ aa Bugyu fô baà ba,

Fô bàà mâ aa gelenbi gâtûnkwaa gii koro anlâ gâtâ bââ mâ aa gelenbi gatala fô.

Tâ tæ ǹdò duwi nyadæ daanyan-dilâ.

Ka taade-kpen gâtâ tæ mâ kyâ tæ, anlâ gâtâ âtæ mô tæ ka tæ kyâ âbâ gâtâ bâ mâ tæ ade-kpen fô.

Dæyâ tæ, fô tæn nan ma nün inyun yii geten yaanæ. Mô fô, tiri tæ ye ekpikpen fô walô yaanæ.

Тити́ гете́ а са́ гатала́,

Я ба́а то́ла а ди́ери!

Я а Бугджю́ фо баа́-ба́,

Фо баа-ме́ а геле́нби гатун-к-уа́ ги-ку́ро а́нле-ге́те бе-э-ме́ а геле́нби катала-фо́.

Та-ти́ и́нду ду́-уи́ ня́ди даа́нин-диле́.

Ка-та́ди-пу́н гете́ те-ме́ че́-ти, а́нла ге́ти а́-тиму́ ти́-ка ти́че абе́-гете́ ба́-ме́ ти́ аде́-к-пин-фо́.

Ди́я‑те, фо́-тин-на́ ма-ну́ иню́ йи́ ге́те я‑а́ни. Мо-фо́, три́-ти‑е́ экпи́н- фо́ уа́ло я́ни.

Tití geté a sá gatalá,

Ya báa tóla a díyeri!

Ya a Bugdzhyú fo baá-bá,

Fo baa-mé a gelénbi gatun-kwá gi-kúro ánle-géte be-e-mé a gelénbi katala-fó.

Ta-tí índu dú-wí nyádi daánin-dilé.

Ka-tádi-pún geté te-mé ché-ti, ánla géti á-timú tí-ka tíche abé-geté bá-mé tí adé-k-pin-fó.

Díya-te, fó-tin-ná ma-nú inyú yi géte yaáni. Mo-fó, trí-ti-yé ekpín- fó wálo yáni.

Прослушать аудио:

6. Отче наш на азербайджанском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Göylәrdә olan Atamız,

Adın müqәddәs tutulsun,

Padşahlığın gәlsin,

Göydә olduğu kimi Yerdә dә Sәnin iradәn olsun.

Gündәlik çörәyimizi bizә bu gün ver.

Bizә borclu olanları bağışladığımız kimi Bizim borclarımızı da bağışla.

Bizi sınağa çәkmә, lakin bizi şәrdәn xilas et.

Çünki padşahlıq,

Qüdrәt

Vә izzәt Әbәdi olaraq Sәnindir.

Amin.

Гёларда́ ола́н Атамы́з,

Ады́н мюггадда́с тутулсу́н,

Падщахлыгы́н гяльси́н,

Гёйда́ олдугу́ чимии́ Ерьда́ ды Саны́н ираадэ́н олсу́н.

Гюндали́к чёраыимизы́ бизя́ бу джюн верь.

Биза́ борджлу́ оланлары́ багышладыгымы́з кими́ Бизи́м борджлармызы́ да багышла́.

Бизы́ сынага́ ча́йкма, ла́кин бизы́ щарда́н хила́с эт.

Чю́нчи падшаглы́х,

Кюдря́т

Вэ изза́т абады́ олара́х Сани́ндыр.

А́ми́н.

Gyolardá olán Atamíz,

Adín myuggaddás tutulsún,

Padshahligýn gyal’sín,

Gyoydá oldugú chimií Er’dá dy Sanín iraadén olsún.

Gyundalík chorayimizí bizyá bu dzhyun ver’.

Bizá bordzhlú olanlarý bagishladigymíz kimí Bizím bordzhlarmizí da bagishlá.

Bizí sinagá cháykma, lákin bizí shardán hilás et.

Chúnchi padshaglíh,

Kyudryát

Ve izzát abadí olaráh Saníndir.

Ámín.

Прослушать аудио:

7. Отче наш на аймара центральной

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Alaxpachankir nanakan Awkixa,

Sutimax jach’añchatäpan.

Qhapaq kankañamax nanakar jutpan.

Munañamasti akapachan luratäpan, kunjämatix alaxpachan luratäki ukhama.

Sapüruy manq’añ churanipxita.

Juchanakaxat pampachapxita, kamisatix nanakax jan wal lurapkitu ukanakarux pampachapkta ukhama.

Janirak yant’äwir puriyapxistati, jan ukasti ñanqhat qhispiyapxita’;

Jumankiw jaqinakar apnaqañaxa,

ch’amanïñasa,

jach’achatäñasa wiñayan wiñayapataki.

Ukhamäpan.

Ала́хпачанки́р нанака́н Аукэ́ха,

Су́тима́х хач‑а́ньчата́пан.

Кхапа́х ка́нканьама́х на́накар ху́тпан.

Муна́ньама́сти ака́пачан лурата́пан, кунха́матэ́х ала́хпача́н лурата́ки укха́ма.

Сапу́руй манк‑а́нь чура́нипхэ́та.

Хуча́накаха́т па́мпачапхэ́та, ками́сатэ́х на́накаха́н вал лурапки́ту кана́кару́х па́мпача́пкта укха́ма.

Хани́рак я́нт‑а́вир пуря́пхиста́ти, хан ука́сти ня́нкха́т кхиспи́япхэ́та;

Хума́нкив хаки́нака́р а́пнакханя́ха,

Ч‑ама́ни-иня́са,

Хач‑а́чата-аня́са виня‑я́н ви́ня-япата́ки.

Укхама́пан.

Aláhpachankír nanakán Aukéha,

Sútimáh hach‑án’chatápan.

Khapáh kánkan’amáh nánakar hútpan.

Munán’amásti akápachan luratápan, kunhámatéh aláhpachán luratáki ukháma.

Sapúruy mank‑án’ churániphéta.

Huchánakahát pámpachapxéta, kamísatéh nánakahán wal lurapkítu kanákarúh pámpachápkta ukháma.

Hanírak yánt’áwir puryáphistáti, han ukásti nyánkhát khispíyaphéta;

Humánkiw hakínakár ápnakhanyáha,

Ch’amáni-inyása,

Hach’áchata-anyása winyayán wínya-yapatáki.

Ukhamápan.

Прослушать аудио:

8. Отче наш на акатекском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Mamin, ey jaach ecʼ bey satcan.

Miman ojab yel oc apnoj ja biʼ.

Titan ja wakʼ Yaawilal titiʼ.

Jaxca ojab yunen tzet cha woche bey satcan tuʼ, quey ojab tuʼ yunen sat txʼotxʼ tiʼ.

Akʼ cu loʼbe oj cu loʼ yet jun jun cʼu on.

Akʼ miman cʼulal kiban yu cu penail, jaxca chi kute kakʼon miman cʼulal yiban eb ey tzet chi cu uteni.

Manchej jon ja chaʼ ijbaletoj yin spenail. Catuʼ chon ja colon pax el yul skʼab jun yaawil spenail.

Yutol asan jaach

Yaaw jaach tobal kʼinal.

Catuʼ miman ja wopiso, catuʼ miman pax ja wel oc apnoj.

Amén.

Мами́н, э яче́к эй сатка́н.

Ми́ман ох е́ло ка́п‑нохаби́.

Ти́тан хаба́к Я́ави́лал тити́.

Ха́шкоха́ ю́нэн тцэт ча бо́че эй са́ткан ту, ке́йо́хаб ту ю́нэн сат чош ты.

Ак ку ло-бэ́о ку ло ет ху́нун ку он.

Ак ми́ман гу́ляль киба́н ю ку пенаи́л, ха́шка чи ку́тэ ка́-кон ми́ман гу́ляль йи́б‑анэ́й эй тцет чи ку утэни́.

Ма́нче хун я ча и́хбале́й тохйи́н‑спе́наи́л. Кату́ чон ха ку́ло́н паш эль юль сха хун я́абиспе́наи́л.

Ю́тол а́сан хач

Я́ава́ч то́бал ина́л.

Ка́ту ми́ман ха воби́со, ка́ту ми́ман баш ха бэ ок апно́х.

Ами́н.

Mamín, e yachék ey satkán.

Míman oh yélo káp‑nohabí.

Títan habák Yáavílal tití.

Háshkohá yúnen tset cha bóche ey sátkan tu, kéyóhab tu yúnen sat chosh ti.

Ak ku lo-béo ku lo yet húnun ku on.

Ak míman gúlyal’ kibán yu ku penaíl, háshka chi kúte ká-kon míman gúlyal’ yíb‑anéy ey tset chi ku utení.

Mánche hun ya cha íhbaléy tohyín‑spénaíl. Katú chon ha kúlón pash jel’ jul’ sha hun yáabispénaíl.

Yútol ásan hach

Yáavách tóbal inál.

Kátu míman ha vobíso, kátu míman bash ha be ok apnóh.

Amín.

Прослушать аудио:

9. Отче наш на акха

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Mˬ k’oeˇ taˆ jawˇ-eu nga ma ̭-euˬ Aˬda-oˇ,

Nawˬ-euˬ tsawˇ myahˇ-ahˇ yaw zeu baw lu ̭-uˇ.

Nawˬ-euˬ miˇ k’ahˬ keuˆ le lu ̭-uˇ.

Nawˇ nui k’ahˇ shiˇ-eu jeˬ, mˬ k’oeˇ taˆ mˇ byah-euˬ lo ̭-ehˇ, miˇ tsaˬ k’oeˇ taˆ mˇ byah lu ̭-uˇ.

Lˬ nah loˬ-eu dzaˬ-eu jeˬ, iˬ nah bi ̭ nehˬ la ̭.

Aˬ cawˬ mˇ bahˬ la ̭-euˬ jeˬ-ahˇ, nga ma ̭ iˬ baˇ pyehˬ-euˬ lo ̭-ehˇ, nga ma ̭ mˇ bahˬ taˬ-euˬ jeˬ-ahˇ, nawˇ iˬ baˇ pyehˬ nehˬ la ̭.

Lˬ baˇ muˇ juˇ mehˬ nah, taˬ bi iˇ la ̭, Yaw haiˬ la ̭ k’oeˇ, bi dzeuˇ-iˇ la ̭.

Aˬmiˬ.

М‑хо́-та-джё́ н‑ма́у А‑да́о,

Но́у тчо-мё́ ё‑зо́у бо-лу́.

Но́у ми-ка́у ка-ле-лу́.

Но́у ни-ка́у си́о дзе́q, М‑хо́-та м‑бё́ ло‑е́, ми́-тса хо́-та м‑бё́-лу́.

И́-нао ло дза́о дзе́q, и́-ноу бинела́.

А́-чо́ м‑бо-ла́ ‑о дзё́, на-ма́ и- ба́ пье́ ло‑э́, на ма м‑бо та́-о дзё́, но́ и‑ба́ пье-нэ-ла́.

И‑ба́ му-джю́ ме-но́, та-би́ и‑ла́, Ё́ хай ла-хо́, би дзо́й‑и-ла́.

А́ми́.

M‑hó-ta-dzhyó n‑máu A‑dáo,

Nóu tcho-myó yo-zóu bo-lú.

Nóu mi-káu ka-le-lú.

Nóu ni-káu sío dzéy, M‑hó-ta m‑byó lo‑é, mí-tsa hó-ta m‑byó-lú.

Í-nao lo dzáo dzéy, í-nou binelá.

Á-chó m‑bo-lá ‑o dzyó, na-má i- bá pyé lo‑é, na ma m‑bo tá-o dzyó, nó i‑bá pye-ne-lá.

I‑bá mu-dzhyú me-nó, ta-bí i‑lá, Yó hay la-hó, bi dzóy‑i-lá.

Ámí.

Прослушать аудио:

10. Отче наш на английском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Our Father, who art in heaven

Hallowed be thy Name,

Thy kingdom come,

Thy will be done, on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread

And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.

And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

For thine is

The kingdom,

And the power,

And the glory,

For ever and ever.

Amen.

Áуа фáзер, ху арт ин хéвн

Хáллоуд би зáй Нейм,

Зай ки́нгдом кам,

Зай уил би дан, он эо́с ез ит из ин хевн.

Гив ас зис дей áуа дэ́йли брэд

Енд фоги́в ас áуа трéспэсэс, эз уи фоги́в зóуз ху трэ́спыс эгéйнст ас.

Енд лид ас нот и́нту́ тэмптэ́йшн, бат дили́вер ас фром ивл.

Фо зáйн из

Зэ кíнгдм,

Енд зэ пáуа,

Енд зэ глóри,

Фор э́ва енд э́ва.

А́мэн.

Áua fázer, hu art in hévn

Hálloud bi záy Neym,

Zay kíngdm kam,

Zay wil bi dan, on eós ez it iz in hevn.

Giv as zis dey áua déyli bred

End fogív as áua tréspeses, ez wi fogív zóuz hu tréspas egéynst as.

End lid as not íntú temptéyshn, bat dilíver as from ivl.

Fo záyn iz

Ze kíngdm,

End ze páua,

End ze glóri,

For éva end éva.

Amen.

Прослушать аудио:

11. Отче наш на антиполо-ифугао

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Ama Apu Dios di kabunyan,

Pinhed min medeyyaw ka

Niya pinhed min hi-gam hu man-ap-apu.

Emin hu pinhed mun meippahding di puyek ni henin kamekapkapyad kabunyan ey pinhed min meippahding law.

Idwat mu anhan hu mahapul min kewa-wa-wa.

Ey pesinsahim anhan hu liwat mi, henin pemessinsahan min nambahulan ni edum ni tuun hi-gami.

Ipaptek dakemi ma-lat eleg kami madinin manliwwat. Ey baddangi dakemi ma-lat eleg dakemi haulen nan Satanas ni mengippahding ni lawah.

А́ма Апу́ Дио́с ди хапуня́н,

Пи́нхед мин медее́у ка

Ни́я пи́нхед мин ни-гам ху-ма́на-па-пу́.

Эми́н ху пи́нхед мун миппахди́нг ди пу́ек ни хени́н кхамекхапкап э́д‑кабу́-нья́н эй-пи́н хед-ми́н миппа́х‑динг-ла́у.

Идуа́т му анха́н ху-маха́пул мин кхеуа́-уа-уа́.

Эй песинса́хим анха́н ху-ли уат-ми́, хени́н пемессинса́хан мин намба́хула́н ни эду́м ни туу́н хи-гами́.

Ипа́пте́кх дакеми́ ма-ла́т элег-ка́ми мадини́н манли́ува. Эй бадда́ги даками́ ма-ла́т э́лег да́кеми ха́улен нан са́танас ни мени́пахди́н ни лауа́.

Áma Apú Diós di hapunyán,

Pínhed min medeyyéu ka

Níya pínhed min ni-gam hu-mána-pa-pú.

Emín hu pínhed mun mippahdíng di púyek ni henín khamekhapkap éd‑kabú-nyán ey-pín hed-mín mippáh‑ding-láu.

Idwát mu anhán hu-mahápul min khewá-wa-wá.

Éy pesinsáhim anhán hu-li wat-mí, henín pemessinsáhan min nambáhulán ni edúm ni tuún hi-gamí.

Ipáptékh dakemí ma-lát eleg-kámi madinín manlíuwa. Ey baddági dakamí ma-lát éleg dákemi háulen nan sátanas ni menípahdín ni lawá.

Прослушать аудио:

12. Отче наш на ануфо

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Ya Si, bo a wo aŋgoro ni,

Ma minɛm bu u duma casi ni.

Ma u fɛmɛya n bra.

Ma u koroowa yo asiɛŋgu fɛn, ka alecɛɛma nu.

Ma ya nyuma dɛɛ cɛɛn nu, ya nɔɔ nu diire.

Fa ya ŋgasi fa ce ya, kabo ya gusu afa ace bo bu do ya ŋgasi ni.

Má a ma deke be yo ya na ya wura satiɛ nu, ama, yi ya fite anyumbiri nu.

Dama, u dɛɛ la fɛmɛya,

Ni faŋga,

Ni jirima saŋga kɛrɛ.

Ami.

Я Си, ба уа́ ангуру-нэ́,

Ма минэ́м бу у дума́ ча-си-ни́.

Мо фамая́-м-бра́.

Мо у куру-уа́-ё ашиангу́-фэ́, ка алечяма́-ну.

Ма‑я́ нюма́ да чен ну, я‑но́ ну-дирэ́.

Фа‑я́нга́ ши-фа-че‑я́, ка́ба я́-гусу́ афа́-че́ бо бу ду я́н‑гаши-ни́.

Мá а ма деке бе ё я на я ву́ра са́-тиэ́-ну́, ама́, йи́ я фитэ́ аню́м‑бри-ну́.

Дама́, о да-ла́ фамая́,

Ни фанга́,

Ни джи́рма санга́ карэ́.

Ами́.

Ya Si, ba wa anguru-né,

Ma miném bu u dumá cha-si-ní.

Mo famayá-m-brá.

Mo u kuruwá-yo ashiangú-fé, ka alechyamá-nu.

Ma-yá nyumá da chen nu, ya-nó nu-diré.

Fa-yángá shi-fa-che-yá, kába yá-gusú afá-ché bo bu du yán‑gashi-ní.

Má a ma deke be yo ya na ya wúra sá-tié-nú, amá, yi ya fité anyúm‑bri-nú.

Damá, o da-lá famayá,

Ni fangá,

Ni dzhírma sangá karé.

Amí.

Прослушать аудио:

13. Отче наш на арабском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

،أَبَانَا الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ

!لِيَتَقَدَّسِ اسْمُكَ

!لِيَأْتِ مَلَكُوتُكَ

!لِتَكُنْ مَشِيئَتُكَ عَلَى الأَرْضِ كَمَا هِيَ السَّمَاءِ فِي

!خُبْزَنَا كَفَافَنَا أَعْطِنَا الْيَوْمَ

،وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا !كَمَا نَغْفِرُ نَحْنُ لِلْمُذْنِبِينَ إِلَيْنَا

،وَلاَ تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِبَةٍ ،لَكِنْ نَجِّنَا مِنَ الشِّرِّيرِ

.لأَنَّ لَكَ

الْمُلْكَ

وَالْقُوَّةَ

وَالْمَجْدَ إِلَى الأَبَدِ

.آمِين

áбá-на алладхи́ фи́ ас-самáуáт‑и,

ли-я-та-яаддас‑и áсм-у-кá!

ли-я-ти малаку́т‑у-кá!

ли-таку́н ма-ши-áт-у-кá áлá ал-áрд‑и камá хиа фи́ ас-самá‑и!

ху́бз-а-на кафáф-а-на́ а‑ṭи-нá ал-яуам‑а!

уа-ахфир ла-нá дхуну́б‑а-нá, камá на-хфир‑у нахну ли-лму-дхниб-и-на илай-нá!

уа-лá ту-дъкхил-нá фи́ та-йрибат-ин, лакин наййи-нá мина аш-ширрíр‑и,

л’анна лака́

аль-му́лка

уа-аль-яу́ваха

уа-аль-майда илá ал-абади.

áми́н.

ábá-na alladhí fī as-samáwát‑i,

li-ya-ta-yaddas‑i ásm-u-ká!

li-ya-ti malakút-u-ká!

li-takún ma-shi-át-u-ká álá al-árḍ‑i kamá hia fī as-samá‑i!

húbz-a-na kafáf-a-ná a‑ṭi-ná al-yawm‑a!

wa-ahfir la-ná dhunúb-a-ná, kamá na-ghfir‑u naḥnu li-lmu-dhnib-i-na ilay-ná!

wa-lá tu-dkhil-ná fī ta-yribat-in, lakin nayyi-ná mina ash-shirrír‑i,

l’anna laká

al-múlka

wa-al-yaúwaha

wa-al-mayda ilá al-abadi.

ámín.

Прослушать аудио:

14. Отче наш на арамейском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ

ܢܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ ܫܡܳܟ݂

ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂

ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ

ܗܰܒ݂ ܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ

ܘܰܫܒ݂ܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒ݁ܰܝܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܚܢܰܢ ܫܒ݂ܰܩܢ ܠܚܰܝܳܒ݂ܰܝܢ

ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܦ݁ܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝܫܳܐ

Авву́н дбищма́йя нитка́ддах щимму́х

Тэ́тэ́ Мальчу́тух

Нэ́вэ́ совья́нух эйча́на дбищма́йя аб па́ра

Ха́ ля ля́хма дсунка́нан юма́на

Вущю́кх лан хобэ́йн эйча́на дап а́хнан щу́клан хайяви́н

Ула́ тъа́лан лнисью́на, элля́ па́сан мин би́щя.

Му́дтуль ди́лух хай

Мальчу́та

Ухе́йла

Утищбу́хта

Ль а́льам алльми́н.

Ами́н.

Avvún dbishmáyya nitkáddah shimmúh

Tété Mal’chútuh

Névé sov-yánuh eychána dbishmáyya ab pára

Há lya lyáhma dsunkánan yumána

Wushyúkh lan hobéyn eychána dap áhnan shúklan hayyavín

Ulá t‑álan lnis-yúna, ellyá pásan min bíshya.

Múdtul’ díluh hay

Mal’chúta

Uhéyla

Utishbúhta

L’ ál’am all’mín.

Amín.

Прослушать аудио:

15. Отче наш на армянском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Հայր մեր որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո։ Եկեսցէ արքայութիւն Քո։ Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի։ Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր։ Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս և մեք թողումք մերոց պարտապանաց։ Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն։ այլ փրկեա զմեզ ի չարէ։ Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս Ամէն

Айр мер вор еркинес ес, сурб егици анун ко. Екесце аркаютюн ко егици камк ко ворпес еркинес ев еркри. Зеац мер анапазор тур мез айсор Ев тох мез зпартис мер ворпес ев мек тохумк мероц партапанац. Ев ми танир змез и порцутюн. Айл пркеа мез и чаре. Зи кое аркаютюн ев зорутюн ев парк авитянес Амен

Hayr mer vor yerkiseses, surb yeghitsi anoon qo. Yekestse arkayootyoon qo. Yeghitsi kamq qo vorpes yerkines yev yerkree. Z’hats mer hanapazord toor mez aysor. Yev togh mez zpartis mer, vorpes yev meck merots partapanats. Yev mi tanir zmez i pordzutyoon. ayl prkeea mez i chare. Zee qo e arckayutyoon yev zorutyoon yev parck havetyanes Amen

Прослушать аудио:

16. Отче наш на аукан

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Kee! Wi Tata, Masaa Gadu a tapu!

Meke ala sani sa kon lesipeki yu nen, wan apaiti fasi.

Meke a Nyun Tii fi yu sa paati a hii goontapu.

Meke ala sani sa waka ya enke fa yu wani, leti enke fa ai waka a yu kondee a tapu anda.

Wi e begi yu, fu gi wi san wi abi fanowdu, fu nyan tide baka.

Gi wi paadon fu ogii di wi e du a yu fesi, leti enke fa wiseefi e gi taawan di e du ogii anga wi paadon.

Wi e begi yu fu kibii wi, meke wi á kai a ini tesi.

Meke a didibii

á sa poi tyai u go ini

takuudu anga ogii tu.

Amen

Ке! Уи́ Та́та, Маса́ Гаду́ а тапу́!

Ме́ке ала́ сан-са́ кон-ле́с‑пеки́ ю‑нэ́н, уа́-а́-паи́ти фа́си.

Ме́ке а Ню́ Ти́-фи ю са́-паа́ти а‑хи́ го́н‑тапу́.

Ме́ке ала́ сан-са́ уа́ка́ я э́нке́ фа‑ю́ уа́ни́, ле́ти э́нке́ фа аи уака́ а ю конди́ а тапо́нда.

Уи́ э бэ́ги ю, фу ги уи́ са́-уа-би́фа-но́уду́, фу ня́н ти́дэ ба́ка.

Ги́-уи́ па́-адо́н фо-ги́ диуэ́ дууа́ ю‑фэ́си́, лети́ э́нке фа-уисе́-эфи́ э́-ги та́-ауа́н ди-э-ду́ оги́ а́нга уи́ па́-адо́н.

Уи́ э бе́ги‑ю́ фу киби́-и-уи́, ме́кэ уи́ а ка́и‑ни тэ́си.

Ме́кэ а ди́диби́

а са по́и тя́-у уа́й‑ни́

та́ку га́науги́ ту.

А́мэ́н

Ke! Wi Táta, Masá Gadú a tapú!

Méke alá san-sá kon-lés‑pekí yu-nén, wa‑á-paíti fási.

Méke a Nyú Tí-fi yu sá-paáti a‑hí gón‑tapú.

Méke alá san-sá waká ya énké fa-yú waní, léti énké fa ai waká a yu kondí a tapónda.

Wi e bégi yu, fu gi wi sá-wa-bífa-nóudú, fu nyán tíde báka.

Gí-wi pá-adón fo-gí diwé duwá yu-fésí, letí énke fa-wisé-efí é-gi tá-awán di-e-dú ogí ánga wi pá-adón.

Wi e bégi-yú fu kibí-i-wí, méke wi a kái‑ni tési.

Méke a dídibí

a sa pói tyá-u wáy‑ní

táku gánaugí tu.

Ámén

Прослушать аудио:

17. Отче наш на африкаанс

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Onse Vader wat in die hemele is,

laat u Naam geheilig word.

Laat u koninkryk kom.

Laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde.

Gee ons vandag ons daaglikse brood,

En vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe.

En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.

Want aan U behoort

die koninkryk

en die krag

en die heerlikheid tot in ewigheid.

Amen

Óнзе Фа́дэр ват ин ди хéмеле ис,

лат иу́ Нам хехáйлихт ворд.

Лат иу́ кóнинкряйк ком.

Лат иу́ вил хески́д, соóс ин ди хéмел нет со ок оп ди áрдэ.

Хéй óнс фандáх онс дáхликсэ брот,

Эн фэрхéйф онс онс скю́лдэ, соóс онс ок онс скюлдэнáрс ферхéйве.

Эн ля́й онс ни ин фэрсу́кин ни, мар фэрлóс онс фан ди бóсэ.

Вант ан Иу́ бэхóрт

ди кóнинкряйк

эн ди крах

эн ди хéйрликхайт тот ин э́виххайт.

Áмэн

Ónze Fader vat in di hémele is,

lat iú Nam heháyliht vord.

Lat iú kóninkrayk kom.

Lat iú wil heskíd, soós in di hémel net so ok op di árde.

Héy óns fandáh ons dáhlikse brod,

En ferhéyf ons ons skyúlde, soós ons ok ons skyuldenárs ferhéyve.

En lyáy ons ni in fersúkin ni, mar ferlós ons fan di bóse.

Vant an Iú behórt

di kóninkrayk

en di krah

en di héyrlikhayt tot in évihhayt.

Ámen

Прослушать аудио:

18. Отче наш на ачех

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Beuteupeu kudus

Kheueh nan Droeneueh,

Beuteuka kheueh keurajeuen Droeneueh,

Beujeuet kheueh keuheundak Droeneueh, dibumoe lagée lam syeuruga.

Beuneubri kheueh peunajoh kamoe nibak uroenyoe nyang kamoe peureulée.

Beuneupeu amphon kheueh desya kamoe lagée kamoe ka meu peuamphon ureuëng nyang meudesya ateueh kamoe.

Dan bék kheueh neuba kamoe lam peucubaan, teuma beuneu peulheueh kheueh kamoe nibak si Jeuhet.

Kareuna Droeneueh kheueh nyang po keurajeuen,

Dan kuasa

Dan keumuliaan sampoe siumu masa.

Amin.

Б‑ы-т куду́к

К‑нан Рон,

Б‑ы-т как крджяа́н Рон,

Б‑джи́ к‑кнда́ Рон, дибумо́ лягэ́ лям срга́.

Б‑н-бри́ к‑пнаджё́ камо́ ниба́ уро́нё́ нян камо́ п‑р-ле́.

Бнпа́ ампо́н к‑д-са́ камо́ лягэ́ камо́ ка́-мо́ амп́н у́рн нян м‑д-са́ ат́ камо́.

Дан бек к‑нба́ камо́ лям п‑чуба́н, тма́ бн-плю́ ќ-камо́ нба́ си Джи-хт.

Крна́ Дро́-н́ к‑ня по кра́дж‑ы́н,

Дан куа́са

Дан кмулиа́н са́мпо си́уму́ маса́.

А́мин.

B‑i-t kudúk

K‑nan Ron,

B‑i-t kak krdzhyaán Ron,

B‑dzhí k‑kndá Ron, dibumó lyagé lyam srgá.

B‑n-brí k‑pnadzhyó kamó nibá urónyó nyan kamó p‑r-lé.

Bnpá ampón k‑d-sá kamó lyagé kamó ká-mó amṕn úrn nyan m‑d-sá at́ kamó.

Dan bek k‑nbá kamó lyam p‑chubán, tmá bn-plyú ḱ-kamó nbá si Dzhi-ht.

Krná Dró-ń k‑nya po krádzh‑ýn,

Dan kuása

Dan kmulián sámpo síumú masá.

Ámin.

Прослушать аудио:

19. Отче наш на ачи-кубулько

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Ka Kajaw chicaj,

Сhocsax u ʼij a bi.

Chapetsax a ʼatbal tzij,

Сha ʼana na waral chuwach i jyub taʼaj, xak jun ruʼ pacha i ca ʼani chila chicaj.

Cha ya na chake wach i caka tijo, wach i rajwaxic chake.

Cha cuyu ni ka mac, xak jun ru’ pacha ka ’anom yoj, chi ka cuyum ni qui mac ni’pa i je macun-nak chikij.

Ma ya chake coj tzak chupam i mac atzalal, xui-ri choj awesaj pu’ab itzel.

Man yet ʼo i ʼatbal tzij paʼab;

Nim a choʼab,

Xak nim a ʼij a chomal. At queje ile queʼe ʼij sak chawij.

Amen.

Ка Кха́у чка,

Чокса́ш уи́ э ха би.

Чапе́тсаха а́тбал-тзи́,

Ча а́на на уара́л чучищуг та‑а́х, щаху-ру́ чекэа́ни чила́ чика́.

Ча я на чхе уа́чи кхо, уа́чи рва́ чхэ.

Ча к‑ю́ ни к‑мак, щак хун ру’ пча ха а́ном ёх, чи ха к‑ю́м ни ки мак ни́-па хи́ма куна́к чких.

Ма я чхэ кох тзак чупа́м‑и мак цлал, чу-ри́ чу-ха́уэса́х пу‑а́битзэ́л.

Мане́т о э́тбал тцых па‑а́п;

И́ма чо‑а́п,

Щах ни́м‑а и́х‑а чома́л. Ат кей-иле́ ке их сах чауи́х.

Амэнь.

Ka Kháu chka,

Choksásh wí e ha bi.

Chapétsaha átbal-tzí,

Cha ána na uarál chuchishug ta‑áh, shahu-rú chekeáni chilá chiká.

Cha ja na chhe uáchi kho, wáchi rvá ch-he.

Cha k‑yu ni k‑mak, shak hun ru’ pcha ha ánom yoh, chi ha k‑yúm ni ki mak ní-pa híma kunák chkih.

Ma ya chhe koh tzak chupám‑i mak clal, chu-rí chu-háuesáh pu‑ábitzél.

Manét o étbal tcih pa‑áp;

Íma cho‑áp,

Shah ním‑a íh‑a chomál. At ke-ilé ke ih sah chawíh.

Amen’.

Прослушать аудио:

20. Отче наш на ачи-рабиналь

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Kakaw Dios, Lal c’o la chila’ chicaj,

¡Lic cheta’maxok nim uk’ij ri bi’ la!

Peta la, takana la pakawi’;

Chu’ana c’u ri rajawal c’u’x la wara che ruwachulew, jela’ pacha’ ri ca’an chila’ chicaj.

Ya’a co la wak’ij ri kawa, ri cajawax chike ronoje k’ij.

Cuyu co la kamac, jela’ pacha’ ri’oj cakacuy quimac ri emacuninak chikij.

Y maya co la luwar chike cojtzak pa mac; e lic chojcolobej la chwach ritzel winak.

Ma pak’ab Rilal c’o wi ronoje takanic

Y chuk’ab;

Y xew che Rilal takal wi ri yacbal k’ij na jinta utakexic.

Amén.

Кака́у Дьё́с, Лях кола́- чи лячка́х,

Лик че́та мащо́-кни́му э́йх-риби ля!

Петаля́, такха́на ля па́кауи́;

Чуа́на ку ри ра́хуа́ кущ-ля́ уара́ че рууа́чуле́у, эля́ пача́ ри каа́н чиля́ чках.

Я ко ля уаи́кхи кауа́, ри ка́хауа́щ чкэ рон хе‑и́х.

Кую́ ку-ля́ кхама́кх, хэля́ пача́-рио́х кахкахку́й кима́к ри эмаку́ни нак-чки́х.

И мая́ ко-ля́ лу-уа́р чкэ кохтса́к па мак; э лик чохко́л бехля́чуа́ч ритзэ́л уина́к.

Ма паа́п Риля́хк ко уи́ рон хетакани́к

И чуа́;

И що́у че Риля́х така́х уи́-зья́к ма‑и́х на хим тута́кещи́к.

Амэ́нь.

Kakáu Dyós, Lyah kolá- chi lyachkáh,

Lik chéta mashó-knímu éyh-ribi lya!

Petalyá, takhána lya pákauí;

Chuána ku ri ráhuá kush-lyá wará che ruwáchuléu, elyá pachá ri kaán chilyá chkah.

Ja ko lya waíkhi kawá, ri káhauásh chke ron he‑íh.

Kuyú ku-lyá khamákh, helyá pachá-rióh kahkahkúy kimák ri emakúni nak-chkíh.

I mayá ko-lyá lu-wár chke kohtsák pa mak; e lik chohkól behlyáchuách ritzél uinák.

Ma paáp Rilyáhk ko wí ron hetakaník

I chuá;

I shóu che Rilyáh takáh wí-zyák ma‑íh na him tutákeshík.

Amén’.

Прослушать аудио:

21. Отче наш на ачуар-шивиар

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Li Apaachiri Yus, Nayaimpinam pujame nu ii nekas Apaachirinme.

Aints mash amin naarmin pachisar: Ameketme pengkeram turamiarti.

Ame aints inartin kinta wári jeati.

Ame wakeramuram nayaimpinmasha tura nungkanmasha tuke ati.

Ju kintaka ii yutairi yuumaji nu sukartusta.

Tura chikich aints iin pasé awajtamsaru ainau tsangkurau akurningkia, ii tunaarisha iincha nunismek tsangkukratkata.

Tura tunaanum jearai tusam japkartuam ukukratkiip, antsu iwianchnumia uwemtikiartukta. Maaketai.

Tu Yuska seataram.

И Апа́-чири́ Юс, Нае́мби-на́м пуха́ме-ну́ и нека́с Апа́-чири́н‑ме.

Аи́нтс маш а́мин на‑а́рмин пати́сар: Аме́-ктме́ пнги́рам тура́-миарти́.

А́ме аи́нтс иня́ртин ки́нда уáри хеа́ти.

А́ме уаке́ра-му́рам нае́мбин-маша́ ту́ра нунга́н‑маша́ ту́ке ати́.

Ху́-кинтака́ и́ юте́ри ю́-махи-ну́ сука́р‑туста́.

Ту́ра чи́кит аи́нтс и́н‑пасе́ ауахта́м‑сару‑а́инау тсангу́рау а́кур-нинкя́, и́ туна́а‑рися́ и́нтя ну́нис-ми́к тсангу́-кра́т‑ката́.

То́ра туно́у‑нум хеа́ре туса́м ха́п‑картуа́м уко́к‑ратки́п, а́нтсу иуиа́нч-нумя́ у‑уи́м‑тикя́р‑тукта́. Маа́-кете́й.

Ту́ Ю́ска сеата́рам.

I Apá-chirí Yus, Nayémbi-nám puháme-nú i nekás Apá-chirín‑me.

Aínts mash ámin na‑ármin patísar: Amé-ktmé pngíram turá-miartí.

Áme aínts inyártin kínda wári heáti.

Áme wakéra-múram nayémbin-mashá túra nungán‑mashá túke atí.

Hú-kintaká í yutéri yú-mahi-nú sukár‑tustá.

Túra chíkit aínts ín‑pasé awahtám‑saru‑áinau tsangúrau ákur-ninkyá, í tunáa‑risyá íntya núnis-mík tsangú-krát‑katá.

Tóra tunóu‑num heáre tusám háp‑kartuám ukók‑ratkíp, ántsu iwiánch-numyá uwím‑tikyár‑tuktá. Maá-ketéy.

Tú Yúska seatáram.

Прослушать аудио:

22. Отче наш на ашанинка (кампа)

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Apa, savicatsiri inquitequi,

Oshequi nopincatsatasanojeitaquempi.

Pimpincatsariventajeitena narori.

Nocoajeitaque aca quipatsiqui nomajeitempiro maaroni pincoacaajeitenari, nonquempeteari pinampirepee anta jenoqui: tempa imajeitaquempiro iriori maaroni picoacaajeitaqueriri.

Pimpapinijeitena noyeari coiteimotaquenari.

Ainiro nantajeitiri caari cameetsayetatsi, iro cantaincha eiro poasanquetimentanarotsi, irointi nocoajeitaque pincavintsaajeitena. Aisati narori noncavintsaajeiteri noshaninca antanajeitenaneri paitapeerica, eiro noquishiritsi iriori.

Eiro pishinetiritsi yora camaari irineantajeitena, eiro pishinetiritsi irantacaajeitena caari cameetsatatsi.

Pincantaitatiyempani pimpincatsariventajeitena. Pincantaitatiyempani pintasoncaventajeitena.

Aisati narori, noncanteani nompincatsajeitempi, maaroni. Irootaque nocantaquempiri,

Ari.

Апа́, сабэ́-каци́рин-ки́тэ,

Оше́ки нопи́нкацата́санохе́йтаки.

Пимпи́нкацариве́нтахе́йтэ на-наро́ри.

Ноко́ахе́йтаки ака́ кипа́цки номахе́йт-эмпи́ро ма́рон пи́нкоака́хе́йтенари, нонке́мпэтэа́ри пина́мпирэ́пэ‑а́нта хено́ки: тэ́мпа имахе́йтаке́мпиро ирио́ри ма́рони пико́акахе́йтакэ́рири.

Пимпа́пинихе́йтэна ноя́ри коитэ́имота́кина́ри.

Аини́ро нанта́-хе́йтири ка‑а́ри каме́цаета́ци, и́ро канта́инча э́иро о́асанкетимэ́нтана́роци, иро́инти нокоахе́йтаки пинка́винца́хе́йтэна. Аи́сти наро́ри нунка́винца́-хейтри́ нуша́нинка анта́нахе́йтэна́нэри паи́тапе́рика, э́иро ноки́сири́ци ирио́ри.

Э́иро писи́нэти́рици ёра́ кама́ри ири́неа́нтахе́йтэна, э́иро писи́нэти́рици ира́нтака́ахе́йтэна ка́ри камэ́ста́ци.

Пинканта́и‑тати́емпа́ни пимпи́нгацаривэ́нтахе́йтэна. Пинканта́й‑тати́-емпа́ни пинта́сон-ка́вэнта-хе́йтэна.

Аисти́ наро́ри, нонка́н‑тэа́ни номпи́нга-цахе́йтэмпи, ма́-аро. Иро́-атакэ́ нока́нта-кемпи́,

А́ри.

Apá, sabé-katsírin-kíte,

Oshéki nopínkatsatásanohéytaki.

Pimpínkatsarivéntahéyte na-naróri.

Nokóahéytaki aká kipátski nomahéyt-empíro máron pínkoakáhéytenari, nonkémpeteári pinámpirépe‑ánta henóki: témpa imahéytakémpiro irióri mároni pikóakahéytakériri.

Pimpápinihéytena noyári koitéimotákinári.

Ainíro nantá-héytiri ka‑ári kamétsayetátsi, íro kantáincha éiro óasanketiméntanárotsi, iróinti nokoahéytaki pinkávintsáhéytena. Aísti naróri nunkávintsá-heytrí nusháninka antánahéytenáneri paítapérika, éiro nokísirítsi irióri.

Éiro pisínetíritsi yorá kamári iríneántahéytena, éiro pisínetíritsi irántakáahéytena kári kaméstátsi.

Pinkantái‑tatíyempáni pimpíngatsarivéntahéytena. Pinkantáy‑tatí-yempáni pintáson-káventa-héytena.

Aistí naróri, nonkán‑teáni nompínga-tsahéytempi, má-aro. Iró-ataké nokánta-kempí,

Ári.

Прослушать аудио:

23. Отче наш на балийском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Ajin titiang sane ring suarga,

Parab Palungguh Aji mangda kaluihang.

Pamrentahan Palungguh Aji mangda kadegang,

Pakarsan Palungguh Aji mangdaja mamargi iriki ring mrecapada, sakadi ring suarga.

Ring rahinane mangkin, icenja titiang pangan kinum sategepipun.

Ampurayangja iwang titiange, sakadi titiang ngaksamayang anake sane sampun maiwang ring titiang.

Maliha sampunang titiang kabakta ring genah gegodane, nanging bebasangja titiang saking I Jaat.

Santukan Palungguh Aji sane nuwenang Pamrentahan,

Kakuasaan

Miwah kaluihane langgeng salami-laminipun.

Amin.

А́джи́н тития́нг са́нэ-ри́нг суа́ргы́,

Па́рап По́лунго́ А́джи́ ма́ндо клу́и‑ха́нг.

По́мбрентаха́н По́лунго́ А́джи́ ма́ндо́ ка́-д-га́нг,

П‑ка́рса́н По́лунго́ А́джи́ ма́н‑ѓ-дже́ мома́рги́ ири́ки́ ринг м‑р́-ч-па́ды́, с‑ка́ди́-ринг суа́ргы́.

Ринг рахина́нэ ма́нки́н, иче́ндже́ тития́нг па́нга́н ки́ну́м с‑т-г-пи́пу́н.

А́мпурая́нгдже́ ива́нг тития́нги́, с‑ка́ди тития́нг акса́мая́нг а́накэ́ са́нэ са́мпу́н ма́й‑ва́нг ринг ти́тия́нг.

Ма́лихэ́ са́мпуна́нг ти́тия́нг кба́кты́ ринг г‑на́х гего́да́ни, на́нгинг бебаса́нгдже́ ти́тия́нг са́кинг И́-Джя́ат.

Са́нтука́н По́лунго́ А́джи́ са́нэ нвэ́на́нг Помбре́нтаха́н,

К‑куа́са́н

Би́вах кло́уи́хане́ ла́нг‑ѓн сала́ми-ла́минипу́н.

А́ми́н.

Ádzhyín titiyáng sáne-ríng suárgé,

Párap Pólungó Ádzhyí mándo klúi‑háng.

Pómbrentahán Pólungó Ádzhyí mándó ká-d-gáng,

P‑kársán Pólungó Ádzhyí mán‑ǵ-dzhyé momárgí iríkí ring m‑ŕ-ch-pádé, s‑kádí-ring suárgé.

Ring rahináne mánkín, ichéndzhyé titiyáng pángán kínúm s‑t-g-pípún.

Ámpurayángdzhyé iwáng titiyángí, s‑kádi titiyáng aksámayáng ánaké sáne sámpún máy‑wáng ring títiyáng.

Málihé sámpunáng títiyáng kbákté ring g‑náh gegódáni, nánging bebasángdzhyé títiyáng sáking Í-Dzhyáat.

Sántukán Pólungó Ádzhyí sáne nwénáng Pombréntahán,

K‑kuásán

Bíwah klóuíhané láng‑ǵn salámi-láminipún.

Ámín.

Прослушать аудио:

24. Отче наш на бамана

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

An Fa min bɛ sankolo la,

I tɔgɔ ka saniya.

I ka masaya ka na.

I sago ka kɛ dugukolo kan i ko a bɛ kɛ sankolo la cogo min na.

An ka bi dumuni di an ma.

An ka hakɛw yafa an ma, i ko an fana bɛ yafa an hakɛ tabaaw ma cogo min na.

I kana an don kɔrɔbɔli la, nka an kisi Sitanɛ ma.

Katuguni masaya

Ni sebaaya

Ni nɔɔrɔ ye e de ta ye badaa-badaa.

Amiina.

Ан Фа-ми́ мэ са́нго-ля́,

И того́ ка-са́ния́.

И ка́ма сая́-кана́.

И саго́ ка-кэ́ дугу́лока́ и‑ко́ а‑бэ-гэ́ санго́ ло-ла́ то́го́ ми́на.

А́нга́ би думни́ ди а́н‑ма́.

А́нга́ хаге́у яфа́ а́нма́, и ко́ а́н‑фанабэ́-я́фа́ а́н‑хакэ́ табо́м ту́гу ми́на.

И́-кана а́н‑ду ко́рого́ли-ля́, га‑а́н гзи́си та́нэ-ма́.

Катугу́ни масая́

Ни́ себа́я

Ни норо́е э́ди та́е ба́да́-ба́да́.

Ами́на.

An Fa-mí me sángo-lá,

I togó ka-sániyá.

I káma sayá-kaná.

I sagó ka-ké dugúloká i‑kó a‑be-gé sangó lo-lá tógó mína.

Ángá bi dumní di án‑má.

Ángá hagéu yafá ánmá, i kó án‑fanabé-yáfá án‑haké tabóm túgu mína.

Í-kana án‑du kórogóli-lá, ga‑án gzísi táne-má.

Katugúni masayá

Ní sebáya

Ni noróye édi táye bádá-bádá.

Amína.

Прослушать аудио:

25. Отче наш на бамбам

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Ambeki yabo suhuga,

Dipa’kasallei sanga masehomu,

Kela mala Ikom ma’pahenta,

Anna dituhu’i pa’elo’mu illaam inde lino umba susi yabo suhuga.

Beengkanni kinande la sihuanna kiande allo temo.

Anna muampunniangkanni kasalaangki, umba susi muampunnikam duka’ to kasalaam lako kaleki.

Anna daa ullappa’kam tama pa’sändäsam, sapo’ la ullappasangkam dio mai kakuasaanna kakadakeam.

Aka Iko to umpuängam kapahentaam,

Kakuasaam,

Anna kamatandeam sule lako salako-lakona.

Amin.

Амбе́ки е́гу́ суху́га,

Ди́па-касалле́и са́нма ма́сэхо́му,

Ке́ла ма́ла И́ком м‑пахэ́нта,

А́нна дитуху́-и па́-эло́ муй-ла́н и́ндэ ли́но у́мба су́си е́гу́ суху́га.

Бэ́н‑канни́ кина́ндэ ля сихуа́нна киа́ндэ а́лло́ тэ́му.

А́нна муа́мпу́нниа́нканни́ каса́лаа́нки, у́мба су́си муа́мпу́нника́н‑ду́ка то касала́а́-ла ко́ка ле́ки.

А́нна да́уллаппа кам та́ма па́сан-да́сам, сапо́ ля́-улла́ппа́сан кам дъё́ май ка́куасаа́нна какадаке́ам.

Ака́й кото́м пуа́ням капа́хэнта́ам,

Какуаса́ам, а́-н-на́ ка́матанде́ам

Су́ле ля ко́са лако́-лако́на.

А́минь.

Ambéki yégú suhúga,

Dípa-kasalléi sánma másehómu,

Kéla mála Íkom m‑pahénta,

Ánna dituhú-i pá-eló muy-lán índe líno úmba súsi yégú suhúga.

Bén‑kanní kinánde la sihuánna kiánde álló tému.

Ánna muámpúnniánkanní kasálaánki, úmba súsi muámpúnnikán‑dúka to kasaláá-la kóka léki.

Ánna dáullappa kam táma pásan-dásam, sapó lá-ulláppásan kam d‑yó may kákuasaánna kakadakéam.

Akáy kotóm puányam kapáhentáam,

Kakuasáam, á-n-ná kámatandéam

Súle la kósa lakó-lakóna.

Ámin.

Прослушать аудио:

26. Отче наш на бана

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

A Dəŋəy tsa mə ghwəmə, ə cə’wəŋa ghəy nza mbəzli mbəə sənay Hyala ɗewɗew na nza gha,

Kə ghəshi, ka fal slən tsa gha.

Mazə nza gha, səəkə sləkəŋəy.

Njasa məniva kwəma ɗi gha va mə ghwəməy, tsəgha kəə məniva tikə tə hiɗi kwərakwə.

Ɓəŋəy shi zəmə gar məkəŋəy ndatsə.

Pəlataŋəy kwəma ghəy jikir na mənti ghəy, njasa pəlanshi ghəy va na mbəzliy məniŋəy kwəma jikir na kwərakwə.

Ndəghwətəŋəy vantaa ndə jaka dzaa həərətəŋəy ta məni kwəma jikir na, ɓəkəvəriŋəy mbə dəvə ci.

Sa nzanay, gha na saa məni mazə,

Lə bərci,

Mba’a shəndəkə, ya pa hwəmɓa nzə.

Amin

А Днэ́ ца мгу́мэ, ич у́а‑гэ́-нза́ мбзи́ мбе́ сна́й Хя́ла д‑д’ви н‑нза́-га́,

К‑гши́, ка-фа́л сл ца́-га́.

Ма́зн-за́-га́, сы́гы скы́лы́.

Ня́са́ му́нива́ кума́й и‑га́-ва му гумы́й, цаа́-кы мунива́ ти́кы́ ци ку́рагу́.

Быы́-ши змы гар м‑куне́й нда́ци.

Пла́таны́ кма-гы́ жи́кир-на́ ме́нти-ры́й, нджяса́ пла́жи-гы́-ва́ на́м‑бзи́й му́ни́ кма́-джикир-на́ курагу́.

Нду́ви тви́ ва́нта́ нджя́ка́ дза хы́р‑ты́ та́-мы́н́и ку́ма джикыр-на́, бк-ври́ мб-двы́-чи.

Са́н‑зана́и, га́-на са́ мы́ни ма́зы,

Лё брчи́,

Мба́ щи́ндыкы́, я́ па́ ху́м‑ба́н‑зы́ .

А́ми́нь

A Dné tsa mgúme, ich úa‑gé-nzá mbzí mbé snáy Hyála d‑d’wi n‑nzá-gá,

K‑gshí, ka-fál sl tsá-gá.

Mázn-zá-gá, sígi skílí.

Nzhásá múnivá kumáy i‑gá-va mu gumíy, tsaá-ke munivá tíké tsi kúragú.

Bií-shi zmi gar m‑kunéy ndátsi.

Plátaní kma-gí zhíkir-ná ménti-ríy, nzhasá plázhi-gí-vá nám‑bzíy múní kmá-zhi kir-ná kuragú.

Ndúwi twí vántá ndzháká dza hír‑tí tá-míni kúma zhikir-ná, bk-vrí mb-dví-chi.

Sán‑zanái, gá-na sá míni mázi,

Lyo brchí,

Mbá shíndikí, yá pá húm‑bán‑zí.

Ámín

Прослушать аудио:

27. Отче наш на бариба

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

I n da nɛɛ, bɛsɛn Baaba wi u wãa wɔllɔ,

A de ba n yɛ̃ ma wuna sãa Dɛɛro.

A na a bandu swĩi.

A de bu wunɛn kĩru ko tem sɔɔ mini, nge mɛ ba mɔ̀ wɔllɔ.

A sun bɛsɛn gisɔn dĩanu kɛ̃.

A sun bɛsɛn toranu suuru kuo, nge mɛ be ba ra sun tore, sa bu suuru kuammɛ.

A ku ka sun da kɔkiribun bera gia. Adama a sun wuna saa tɔn kɔ̃son nɔmun di.

Domi wuna a bandu

Ka dam

Ka yiiko mɔ sere ka baadommaɔ.

Ami.

И́нда не́, бэсэ́н Баба́ ви ва́ волло́,

А́ дэ́-ба-нье́ ма у́на са́ Дэ́ру.

А́на а́бан нусви́.

А́дэ бувэ́н ки́ру-ко́ тэ́-со́ мини́, ге́ бо́ во́-ло́.

Асу́н бэсэ́н гисо́н диа́ну ке́.

Асу́н бэсэ́н туро́ну су́ру ку́, нге́ ме́ беба́ра су́н туре́, са́-бу су́ру куа́-ме́.

А ку́ка су́нда ко́кирьбу́н би́ра гиа́. Адэ́ма сун у́на са́-тон ко́со́н но́му́н ди́.

До́ у́на аба́нду

Ка да́м

Ка йи́ко-мо́ сере́ка ба́до мао́.

Ами́.

Índa né, besén Babá wi wá wolló,

Á dé-ba-nyé ma úna sá Déru.

Ána ában nuswí.

Áde buwén kíru-kó té-só miní, gé bó wó-ló.

Asún besén gisón diánu ké.

Asún besén turónu súru kú, ngé mé bebára sún turé, sá-bu súru kuá-mé.

A kúka súnda kókir’bún bíra giá. Adéma sun úna sá-ton kósón nómún dí.

Dó úna abándu

Ka dám

Ka yíko-mó seréka bádo maó.

Amí.

Прослушать аудио:

28. Отче наш на басари (Нчам)

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Ti-Baa un bí yilpuee,

Yàntī bí béé yii a sá Unimbɔti circirdaan,

Kí yàntī a‑beel ń dāan̄,

Bí ŋá a nín là puee taapu doo kii bi nín ŋáań yilpu puee,

Kí pɔ̄-ti díǹ jikaati.

Kí dū ti-kpitii in ti yīntiǹ-see kí pɔ̄-ti kii ti mun nín cáá bin yīntiǹ-tee kpitii ki pūǹ-bi puee.

Kí taa pɔ̄ mpaan Sitaan ń kīil̀-ti, ama á nyāntí-ti u‑ŋaan.

Kun puee sii di yì dibeel

Nì mpɔn

Nì tinyool kí nīn cá jaanjaan.

Ameen.

Т‑Ба́ ун би́ль пуи́,

Янту́ би́ а са́ Унмбо́ти чи-чи-га́,

Ки́ янтэ́ а‑бе́ль ында́,

Б‑на́ ани́н ла́-пуи́ та́-пу́гу ки́-б-ни́на йилпу́ пуи́,

К‑по́-т ди́н джика́ти.

К‑д-т-пити́ инти́ йи́нтин-сэ́ к‑по́ти ки́ т‑му́н ни́н ча́ бин йи́нти́н‑ти́ пти́ кпу́н пуи́.

К‑та́ по́ ымпа́ с‑та́ ы́н ки́ли-ты, ама́ а́ ня́н ты́-ты́ у‑на́.

Кун пуи́ сиди́ йи дби́ль

Н‑ы́мпуа́

Ити́ню́ль к‑ни́н ча́ джа́нджа́.

А́мэ́н.

T‑Bá un bíl pwí,

Yantú bí a sá Unmbóti chi-chi-gá,

Kí yanté a‑bél ndá,

B‑ná anín lá-pwí tá-púgu kí-b-nína yilpú pwí,

K‑pó-t dín zhikáti.

K‑d-t-pití intí yíntin-sé k‑póti kí t‑mún nín chá bin yíntín‑tí ptí kpún pwí.

K‑tá pó empá s‑tá én kíli-ti, amá á nyán tí-tí u‑ná.

Kun pwí sidí yi dbíl

N‑émpwá

Itínyúl k‑nín chá zhánzhá.

Ámén.

Прослушать аудио:

29. Отче наш на баум

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Kan Pa vân ah mi,

Na min zah hen um seh,

Na Ram hawng tlung seh,

Na duhzia vân ah an ti mi hâwi hen, tual ah mi nih ti seh.

Tusûn hin kan ei khawp buh hawng kan pêk.

Kan thilti palhnâk tla hawng kan ngaihdam, midang tla thil palhnâk tla kan ngaihdam na hâwi hen.

Sual ding hen lêmnâk ah hawng kan kaltir lah le, Misual thawk hen ruang hawng kan suah rawh,’ ti hen.

Amen.

Кан Па́ ванами́,

Н‑ми́н за ха́н умсэ́,

Нара́м ха́н тунгсэ́,

На ду́-зиа́ ва́н‑а антими́ хо́й хэ́н, туа́л ами́-ни́ тисэ́.

Т‑су́н‑хи́н кан айко́п бу хон кан пе́.

Кан тхи́лтипа́ на́ тла́ хонг кан найда́м, мида́нг тла́ тхил пална́ тла́ кан найда́м на́ хойхэ́н.

Суа́л дингхэ́н ле́мна-ха ханг калты́рля ле́, Ми́суа́л токхэ́н руа́нг хунгка́н суаро́, тихэ́н.

А́мэ́н

Kan Pá vanamí,

N‑mín za hán umsé,

Narám hán tungsé,

Na dú-ziá ván‑a antimí hóy hén, tuál amí-ní tisé.

T‑sún‑hín kan aykóp bu hon kan pé.

Kan thíltipá ná tlá hong kan naydám, midáng tlá thil palná tlá kan naydám ná hoyhén.

Suál dinghén lémna-ha hang kaltírlya lé, Mísuál tokhén ruáng hungkán suaró, tihén.

Ámén

Прослушать аудио:

30. Отче наш на бафут

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Taà yi’i a aburə,

Ghɨ̀rə̂ tâ bɨ̀ ka ŋgha’asə Ɨkûm ghô.

Tâ ànnù nɨfɔ̂ yo â zi,

Ta bǎnsyɛ aa nyu’u ndɨ’ɨ̀ jo tsǒ bǎburə.

Fa mɨjɨ mìi mə mɨ ku’unə a mbo bì‘ì sii aà.

Lì‘ìnə ɨfansənnù ji’i a ajàŋ mə bì‘i kɨɨ nli’inə nɨ̂ jî bə̂ bìi bɨ fànsə̀ a nu bì‘ì aà.

Ǹtsuu bii bì‘ì kwo a ŋkɨ̀rə̀ Satan bə̀. Lâ yweensə yi’i nɨ̂ ɨ̀nnù jì bɨ̂.

Amen

Та́й бу́ру́,

Ги́ри́ та би иканга‑а́сэ Уку́м гу́.

Та́ а́нну́ фо‑ю́ а́з‑зи́,

Та́-банси́ а ню у́н‑дзюн-цу́ бабу́р.

Фа ми-джи́ ми́-и́мы му ку‑у́нэ а́мбоби́ иси́-а.

Ми́ ифанси́ ни-джи́ адза́н‑ми би́-ики́ ми и́н‑ни́ джи́ пи би́ би фа́нсе́ а́н‑ну́ би́-а.

Н‑чу́ би-би́ нко́н‑ки Сатан бэ́. Ля́ ви́нсе и́-и ни́ ни́-чи́ би́.

А́мэ́н

Táy búrú,

Gírí ta bi ikanga‑áse Ukúm gú.

Tá ánnú fo-yú áz‑zí,

Tá-bansí a nyu ún‑dzyun-tsú babúr.

Fa mi-dzhí mí-íme mu ku‑úne ámbobí isí-a.

Mí ifansí ni-dzhí adzán‑mi bí-ikí mi ín‑ní dzhí pi bí bi fánsé án‑nú bí-a.

N‑chú bi-bí nkón‑ki Satan bé. Lyá vínse í-i ní ní-chí bí.

Ámén

Прослушать аудио:

31. Отче наш на бахаса таа

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

To’o, ‘Pue Allah, Pa’a mami to ndate saruga,

Masipato kami to lino mampakabae Komi.

Biakamo Komi mawali Makole nto lino.

Pasi biakamo pamporani ngKomi semo to mawali ri lino si’i sewaju ewa to mawali ndate saruga.

Kami marapi resi Komi, waika resi kami pangkoni to gana seo si’i.

Pasi lapa sala mami sewaju ewa naika mami mangalapa sala nsa’e.

Pasi kami marapi seja see Komi mangansawang kami ane mangarata soba, pasi lapa kami yako resi ia to pu’u nsamparia anu to maja’a.

Kami mamporapika ewa wetu apa Komi semo to masipato mawali Makole

Pasi to re’e kuasa

Pasi to masipato rabarong rataka ri singkasaenya.

Amin.

То́, Пу́й Алла́, Па ма́ми ту́нга тэ-сару́га,

Ма́сипа́то ка́ми то ли́но мампакаба́и Ко́ми́.

Би́ака́мо Ко́ми мава́ли Мако́лин то лину́.

Па́си би́ака́мо пампара́нин Ко́ми сэ́мо то мава́ли ри́-лино си́-ги́ сева́джю э́ва то мава́ли нэ́-тэ́ сару́га.

Ка́ми мара́пи ре́си Ко́ми, ва́йка ре́си ка́ми панко́ни то га́на се́о си́-ги́.

Па́си ла́па са́ла ма́ми сива́джю э́ва наи́ка ма́ми мангала́па са́лан са́-и.

Па́си ка́ми мара́пи се́джя се Ко́ми манганса́ван ка́ми а́не мангара́та со́ба, па́си ла́па ка́ми я́ко рэ́си и́-а то пу́н жа́мпарви́а а́ну ту мажя́.

Ка́ми мампура́пи ка э́ва-ви́ту а́па-Ко́ми сэ́мо то ма́сипа́ то-мава́ли Мако́ле́

Па́си то рэ́-э куа́са

Па́си то масипа́ то-раба́ронг ра́така ри-синка́са‑э́нья.

А́мин.

Tó, Púy Allá, Pa mámi túnga te-sarúga,

Másipáto kámi to líno mampakabái Kómí.

Bíakámo Kómi maváli Makólin to linú.

Pási bíakámo pamparánin Kómi sémo to maváli rí-lino sí-gí sevádzhu éva to maváli né-té sarúga.

Kámi marápi rési Kómi, váyka rési kámi pankóni to gána séo sí-gí.

Pási lápa sála mámi sivádzhu éva naíka mámi mangalápa sálan sá-i.

Pási kámi marápi sédzhya se Kómi mangansávan kámi áne mangaráta sóba, pási lápa kámi yáko rési í-a to pún zhámparvía ánu tu mazhyá.

Kámi mampurápi ka éva-vítu ápa-Kómi sémo to másipá to-maváli Makólé

Pási to ré-e kuása

Pási to masipá to-rabárong rátaka ri-sinkása‑énya.

Ámin.

Прослушать аудио:

32. Отче наш на белорусском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Ойча наш, Які ёсць на нябёсах,

няхай свяціцца імя Тваё,

няхай прыйдзе Царства Тваё,

няхай будзе воля Твая як на небе, так і на зямлі.

Хлеб наш надзённы дай нам сёння;

і даруй нам даўгі нашы, як і мы даруем даўжнікам нашым;

і не ўвядзі нас у спакусу,

але збаў нас ад злога.

бо Тваё ёсць Царства

і сіла

і слава навекі.

Амін

Ойча наш, Яки ёсць на нябёсах,

няхай свяцицца имя Тваё,

няхай прыйдзе Царства Тваё,

няхай будзе воля Твая як на небе, так и на зямли.

Хлеб наш надзённы дай нам сёння;

и даруй нам дауги нашы, як и мы даруем даужникам нашым;

и не увядзи нас у спакусу,

але збау нас ад злога.

бо Тваё ёсць Царства

и сила

и слава навеки.

Амин

Óycha nash, Yáki yosts na nyabiosáh,

nyaháy sviatsítsa ímia Tvayó,

niaháy príydze Tsárstva Tvayó,

niaháy búdze vólia Tvayá yak na niébi, tak i na ziamlí.

Hleb nash nadziónni day nam siónnya;

i dáruy nam daugí náshi, yak i mi darúyem dauzhnikám náshim;

i nié uviadzí nas u spakúsu, ále zbáu nas ad zlóga.

Bo Tvayó yósts

Tsárstva

i síla

i sláva naviéki.

Amín

33. Отче наш на бенгальском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা,

তোমার নাম পূজিত হউক,

তোমার রাজ্য আসুক,

তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে,

তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হউক, আমাদের দৈনিক অন্ন আজ আমাদিগকে দাও,

আর আমরা যেমন অপরাধীকে ক্ষমা করি তেমনি তুমিও আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর,

আর আমাদিগকে প্রলোভনে পড়তে দিও না, কিন্ত মন্দের হাত থেকে উদ্ধার করো

রাজ্য,

পরাক্রম

মহিমা যুগে যুগে তোমার

আমেন

Хé áмáдéра сбаргастха питá,

Тóмáра нáма пу́джита ха-ука,

Тóмáра рáджя áсука,

Тóмáра ицчá йéмана сбаргé,

Тéмани пртхиби́тé‑ó пу́рṇа ха-ука, áмáдéра даиника анна áджя áмáдигакé дá‑ó,

Áра áмарá ыéмана апарáдхíкé ксамá кари тéмани туми‑ó áмáдéра апарáдха ксамá кара,

Áра áмáдигакé пралóбханé паратé ди‑ó нá, кинта мандéра хáта тхéкé уд-дхáра карó.

Рáджя,

Парáкрама

Ó махимá югé югé тóмáра.

Áмéна.

Hé ámádéra sbargastha pitá,

Tómára náma pújita ha-uka,

Tómára rájya ásuka,

Tómára icchá yémana sbargé,

Témani prthibíté‑ó púrṇa ha-uka, ámádéra dainika anna ája ámádigaké dá‑ó,

Ára ámará yémana aparádhíké ksamá kari témani tumi‑ó ámádéra aparádha ksamá kara,

Ára ámádigaké pralóbhané paraté di‑ó ná, kinta mandéra háta théké ud-dhára karó.

Rájya,

Parákrama

Ó mahimá yugé yugé tómára.

Áména.

Прослушать аудио:

34. Отче наш на бикольском (центральный)

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Ama nyamong nasa langit,

Sambahon an ngaran mo;

Dumatong an kahadean mo;

Kuyogon an boot mo digdi sa daga siring sa langit.

Itao mo samuya an samong kakanon sa aroaldaw.

Patawada kami kan samong mga kasalan, siring kan pagpatawad nyamo sa mga nagkasala samuya.

Hare kami pabayae na madaog nin sogot, alagad agawon mo kami sa maraot.

А́ма ня́мунг на́са-ла́нги,

Са́мбаху́нан на́ран-му;

Ду́мато́нган кахади́ан-му;

Кую́гун анбу́т му́диг ди́за дага́ си́ринг зала́нги.

Ита́уму саму́я ан саму́нг кака́нун са аро́ алда́о.

Патауа́да ками́ кан саму́нг мга ка́са́ ла́н, си́ринг кан па́гпата́уад ня́му са мга нагкаса́ла саму́я.

Ха́ри ками́ пабая́-и нама́да о́гнин сого́т, ала́гад ага́уон моками́ са мара́от.

Áma nyámung nása-lángi,

Sámbahúnan náran-mu;

Dúmatóngan kahadían-mu;

Kuyúgun anbút múdig díza dagá síring zalángi.

Itáumu samúya an samúng kakánun sa aró aldáo.

Patawáda kamí kan samúng mga kásá lán, síring kan págpatáwad nyámu sa mga nagkasála samúya.

Hári kamí pabayá-i namáda ógnin sogót, alágad agáwon mokamí sa maráot.

Прослушать аудио:

35. Отче наш на бимоба (моба / мова / моа / моаре)

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Ti Baa Yennu nba be sanpaapo,

ŋaant ki a sann n la baakir;

ŋaant ki a naan n baar;

ŋaant ki a loomm n tun tingbouŋ nna, nan laa tuun Yendɔuŋ ni biaŋinba na.

Luunt dinna mann.

Nyikin chab ti toonbiit nan taa mun nyikit ki chabit binba tuumit biit biaŋinba na.

A daa te ki ti kɔɔ jinjammii ni, ŋaan a nyinnit bonbiir d ni.

Kimaan fine yen naan

nan yiikoo

nan baakir mɔkmɔk nan mɔkmɔk.

Тыба́ Ену́ мба бэ́сампа́пу,

На́нт ка́-а-са́нн ны́н ля ба́-к;

На́нт ка-а-на́н н́-ба́;

На́нт ка-а-ло́м н́-ту́н ту́мбу́м н‑на́, на́н ля ту́н Е́ндо́м ны́-бье́н нба́ на́.

Лу́н тсыды́н нна-ма́нн.

Никы́н ча́б титу́н би́т, нан та́-мун никы́дыкы ча́убит бы́мба ту́ мыдыби́т биа́ным-ба́на.

А́да тэ́кэ ту́куа́ джи́нджя-ми́ни, на́ ани́мныт бомби́ри-ни.

К‑ма́, фи́нэ, е́, на́

На ю́ку

На́м ба́-ќ мо́х‑мо́к на́м мох-мо́к.

Tibá Yenú mba bésampápu,

Nánt ká-a-sánn nín lya bá-k;

Nánt ka-a-nán ń-bá;

Nánt ka-a-lóm ń-tún túmbúm n‑ná, nán lya tún Yéndóm ní-byén nbá ná.

Lún tsidín nna-mánn.

Nyikín cháb titún bít, nan tá-mun nyikídiki cháubit bímba tú midibít biánim-bána.

Áda téke túkuá dzhíndzha-míni, ná anyímnit bombíri-ni.

K‑má, fíne, yé, ná

Na yúku

Nám bá-ḱ móh‑mók nám móh‑mók.

Прослушать аудио:

36. Отче наш на бислама

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Papa blong mifala. Yu yu stap long heven.

Nem blong yu i tabu. Mifala i wantem we olgeta man oli ona long yu,

Mo we yu yu kam King blong olgeta man,

Mo we olgeta man long wol oli mekem ol samting we yu yu wantem, olsem we olgeta long heven oli stap mekem.

Plis yu givim kakae long mifala, i naf blong tede.

Yu fogivim mifala from ol sin blong mifala, olsem we mifala i stap fogivim ol man we oli mekem i nogud long mifala.

Yu no letem ol samting oli kam traem mifala tumas, mo yu blokem setan i no kam spolem mifala.

Папа́ блонг ми́фала́. Ю ю́ ста́п лонг хэ́вэн.

Нэ́м плонг ю́ и та́пу. Ми́фле́ во́нтэ́м уи́ олге́та ма́н о́ли о́на лонг ю́,

Мо́ уи́ ю́ ю ка́м Ки́нг блонг олге́та ма́н,

Мо́ уэ́ олге́та ма́н лонг уо́л о́ли мэ́кэ́м ол са́мти́нг уи́ ю́ ю во́нтэ́м, олсэ́м уэ́ олге́та́ лонг хэ́вэн о́ли стап мэ́кэ́м.

Пли́с ю ги́вим кака́э лонг ми́фала́, и на́ф плонг тэ́тэ́.

Ю фоги́вим ми́фала́ фром ол си́н пло́нг ми́фала́, олсэ́м уи́ ми́фала́ и ста́п фоги́вим ол ма́н уи́ о́ли мэ́кэ́м и ноку́д лонг ми́фала́.

Ю но́ ле́тэм ол са́мтинг о́ли кам тра́эм ми́фала́ тума́с, мо ю бло́кэм сэ́тан и но́ кам спо́лем ми́фала́.

Papá blong mífalá. Yu yú stáp long héven.

Ném plong yú i tápu. Míflé wóntém wi olgéta mán óli óna long yú,

Mó wi yú yu kám Kíng blong olgéta mán,

Mó we olgéta mán long wól óli mekém ol sámtíng wi yú yu wóntém, olsém we olgétá long héven óli stap mekém.

Plís yu gívim kakáe long mífalá, i náf plong tété.

Yu fogívim mífalá from ol sín plóng mífalá, olsém wi mífalá i stáp fogívim ol mán wi óli mékém i nokúd long mífalá.

Yu nó létem ol sámting óli kam tráem mífalá tumás, mo yu blókem sétan i nó kam spólem mífalá.

Прослушать аудио:

37. Отче наш на бисса

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Wɔɔ Zɩ k’a nɩ arzana ʋ,

K’ɩ tɔ n lɛbɔʋrɛ yɩ,

K’ɩ cirbəə n bʋr,

K’ɩ hɔɔnhɔ n ba tara burə ʋ, amba an nɩ bam arzana ʋ bɩ m.

Wɔɔ her hɔbɩrɛ ka wɔɔ ʋ.

Wɔɔ kʋrɔmarɔ sugur ka wɔɔ ʋ, amba wɔɔ n’ʋ muno kʋrɔmarɔ sugur karɛ ŋ ʋ bɩ m.

Dɔ wɔɔ ma k’ʋ bɩ yɛ ʋ ʋ do makra bʋnyaa nɔ ʋ y, bɩ wɔɔ yɔ Bʋnyaabarɛzaa bɩ wɔ ʋ.

Bala, ɩbɩɩ y’ɩ so cirbəə ʋ kan paŋŋa

Kɩ, lɛbɔʋrɛ

Kɩ dɔɔraa k’a nyarɛ ba ʋ nɔ ʋ.

Во́-З ка́нэ а́рзана́,

Ки́ то́ леубо́рэ йи́,

Ки́ кириба́ м‑по́р,

Ки́ хо́нхо́ ба́ та́ра буру́, а́мба́ а́нны́бам а́рзана́ упу́м.

Во́ хэр хо́бре ка во́.

Во́ к‑ро́маро́ сугу́р ка во́, а́мба́ во́ ну́ муну́ к‑ро́маро́ сугу́р каре́ м‑пу́м.

До-во́-ма́ ко́ би е́ у́ ду́ ма́кра́ буня́ но́ ву́й, ду́ во́ ё́ Буня́пареза́ бу во́.

Ба́ла́, иби́ с‑кирба́у ка́н па́нна́ ки́,

Лебо́рэ ки́

Дора́ ка́ньерэба́у ну́.

Wó-Z káne árzaná,

Kí tó leubóre yí,

Kí kiribá m‑pór,

Kí hónhó bá tára burú, ámbá ánníbam árzaná upúm.

Wó her hóbre ka wó.

Wó k‑rómaró sugúr ka wó, ámbá wó nú munú k‑rómaró sugúr karé m‑púm.

Do-wó-má kó bi yé ú dú mákrá bunyá nó wúy, dú wó yó Bunyáparezá bu wó.

Bálá, ibí s‑kirbáu kán pánná kí,

Lebóre kí

Dorá kányerebáu nú.

Прослушать аудио:

38. Отче наш на бобо мандаре́

(южная подветвь языков манде́)

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Mɛ Tɔn wiin ti wuro hɔn.

Tɛ sma bia kìni yɔnnɔ tɔɔ.

Tɛ bia sin wiri.

Be dungo tɛ wuro hɔn wiin nɛ, tɛ a tɛ yee lagakɔn ma.

Wiin zɔnfa ɔɔn mɛ́ kayan, wɔn pere mɛ́ ma sma.

Mià kakiɛ yafa mɛ́ ma wɔkara bɔ sɛrɛ tɛ kɔ mɛ́ nabada hɔn mɛ́ yafa ye ma wiin nɛ.

Ka tɛ mɛ́ kɔ mama hɔn ga nka be mɛ kisi mɛ na yagata ma.

Bare bi ma fanganmabe

kɔ sebe

kɔ yirebe wiri sangan pepe ma.

Amina

Ме́ Тон ви́н ти вуро́.

Тэ́ сма бья́ ки́ни ро́ то́.

Тэ́ бья́ си́н вири́.

Бе́ тунго́ тэ́ вуро́-хон ви́нэ́, тэ́ а тэ‑е́ ля́-а-ко́ма.

Ви́ зофа́ ме́ кая́, во́ пер мэ́ ма́сма́.

Мья́ каке́ яфа́-ме ма́ во́-кара́ бо́ сэрэ́ тэ́ ко́ меля́ пата́-хон ме́ яфэ́ ма́ винэ́.

Ка́ тэмэ́ ко́ мама́ хон-га́ нка́ бемэ́ киси́ мэ́ля́ яга́ тама́.

Ба́ре́ би́ма фамабэ́

Ко́ себэ́

Ко йиребэ́ вири́ сана́ пепэ́ ма́.

Ами́на

Mé Ton wín ti wuró.

Té sma biá kíni ró tó.

Té biá sín wirí.

Bé tungó té wuró-hon wíné, té a te-yé lyá-a-kóma.

Wí zofá mé kayá, wó per mé másmá.

Miá kaké yafá-me má wó-kará bó seré té kó melyá patá-hon mé yafé má winé.

Ká temé kó mamá hon-gá nká bemé kisí mélyá yagá tamá.

Báré bíma famabé

Kó sebé

Ko yirebé wirí saná pepé má.

Amína

Прослушать аудио:

39. Отче наш на болгарском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Отче наш, Който си на небесата!

Да се свети Твоето име,

да дойде Твоето Царство,

да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята;

насъщния ни хляб дай ни днес,

и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници,

и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия;

защото Твое е

царството,

и силата,

и славата вовеки.

Амин.

О́тче наш, Ко́йто си на небеса́та!

Да се свети́ Тво́ето и́ме,

да до́йде Тво́ето Ца́рство,

да бу́де Тво́ята во́ля, ка́кто на небе́то, така́ и на земя́та;

насу́щтния ни хляб дай ни днесь,

и прости́ нам ды́уговэтэ ни, ка́кто и ни́е прошта́ваме на на́шите даужни́ци,

и не воведи́ нас в изкуше́ние, но избави́ ни от лука́вия;

зашто́то Твое е

ца́рството,

и си́лата,

и сла́вата вове́ки.

Ами́н.

Ótche nash, Kóyto si na nebesáta!

Da se svetí Tvóyeto íme,

da dóyde Tvóyeto Tsárstvo,

da búde Tvóyata vólya, kákto na nebéto, taká i na zemyáta;

nasúshtniya ni hlyab day ni dnes,

i prostí nam díugovéte ni, kákto i níe proshtávame na náshite dauzhnítsi,

i ne vovedí nas v izkushénie, no izbaví ni ot lukáviya;

zashtóto Tvoyé ye

tsárstvoto,

i sílata,

i slávata vovéki.

Amín.

Прослушать аудио:

40. Отче наш на бора

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

9 …: Múúháj Caáni níjkyéjɨri u íjcyaábej, uke muha máávyéjujtsó dúúrúvamére.

10 Aabe ihdyu díavyéjuvu múúhakye dúúcúne u ímillédú múúhakye túkevéjtso ííñújɨri muha meíjcyámeke muhdú níjkyéjɨri u méénuhíjcyádu.

11 Aabe ihdyu óvíi múúhakye majchóvú ú ácuhíjcyá paíjyuváré tééne tájpí muha meíjcyaki.

12 Áhdure muha ímityúné meméénuhíjcyáné múúhadi dɨ́dáátsóvéne dábajɨ́ɨ́vé múúhakye ímityúné méénuhíjcyámedi muha meɨ́dáátsóvéne teene maábájɨ́ɨ́vehíjcyádu.

13 Áhdure múúhakye ɨ́hvéjtsótuubéré pɨ́áábohíjcyá mávaríjchojúúnevu muha metáhjátsámeítyuki. Muurá ɨ́htsútuube múijyú muhdú u íjcyáítyuube páné avyéjuubéré ú ijcyáhi. Áyu tehdújuco. Ehdu múu Píívyéébema ihjyúváhi.

9 …: Мы́-áх Кани-ни́х ке́й ри‑ы́х кеа́-пэ, ы‑кы-мы-а-мáве хыхцó ты́-ры ва-мэ́тэ.

10 А́пе́й ти-ти́а вéхывы мы́-а-ке ты́-к-нэ́ уи́ мыче́-тымы́ а‑ке-ты́-к ве́хцо и́ни хэ́дымы а‑ме́йх ке́мэкэ мы́-ты́-ны́х ке́-хэ́ри мэ́-ны‑ы́х ке́-ты́.

11 А́-пе́й кьё́-вы́ мы́ аке-ма́х чову́ ы‑ах-кы́й киа́ паи́хь ва́рэ тэ́-нэ та́х пы́мы‑а мэ́йх-ке́.

12 Á ты́ры мы́а э́ми ки́нэ мэмэ́ ны‑и́х ке́нэ-мы́ аты́ тыта́ цо́вэнэ́ та́па хы́вы-мы́ аке́ и́ми тье́нэ-мэ́ ны‑ы́х ке́меты́ мы́-а мэ́-та́ цо́вэ-нэ́ тэ́нэ ма́па хы́вы ы́х ке́т‑ты́.

13 А́ ты́ры-мы́ аке́ ве́хцу-ты́ пэ́рэ́ пэ‑а́ по́й кеа́ ма́ва-ри́х чохы́нэ вы́ мы‑а́ мэтá ха́ца́ ме‑э́йк‑ќ. Мыра́ цы́ты́ бымы́й хё́-мы́ ты‑ы́й кеаи́-ти́й бы-пáнэ аве́-хы́ пэ́рэ́-ы́й кеа́й. А́ю тэ пы́хык. Э́ ты-мы́а Пы́-ве́ пэма́й хюва́й.

9 …: Mí-áh Cani-níh kéy ri‑íh keá-pe, i‑ki-mi-a-máve hihtsó tí-ri va-méte.

10 Ápéy ti-tía véhivi mí-a-ke tí-k-né wí miché-timí a‑ke-tí-k véhtso íni hédimi a‑méyh kémeke mí-tí-níh ké-héri mé-ni‑íh ké-tí.

11 Á-péy kyó-ví mí ake-máh chovú i‑ah-kíy kiá paíh váre té-ne táh pími‑a méyh-ké.

12 Á tíri mía émi kíne memé ni‑íh kéne-mí atí titá tsóvené tápa hívi-mí aké ími tyéne-mé ni‑íh kémetí mí-a mé-tá tsóve-né téne mápa hívi íh két‑tí.

13 Á tíri-mí aké véhtsu-tí péré pe‑á póy keá máva-ríh chohíne ví mi‑á metá hátsá me‑éyk‑k. Mirá tsítí bi-míy hyó-mi ti‑íy keaí-tyi bi-páne avé-hí péré-íy keáy. Áyu te píhik. É ti-mía Pí-vé pemáy hyuváy.

Прослушать аудио:

41. Отче наш на бру (восточная часть)

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Cucốh Mpoaq hếq ỡt tâng paloōng!

Sễq anhia yỗn nheq tữh cũai yám noap ramứh anhia.

Sễq anhia cỡt sốt tâng mứt pahỡm cũai.

Cớp sễq anhia yỗn noau trĩh ngê anhia tâng cutễq nâi machớng noau trĩh ngê anhia tâng paloōng tê.

Sễq anhia yỗn hếq khám cha tangái nâi.

Sễq anhia táh lôih hếq khoiq táq chơ, machớng hếq táh lôih noau táq chóq hếq.

Sễq anhia chỗi yỗn hếq ramóh ṓc chim ntâng lứq, cớp chỗi yỗn yiang satan radững hếq táq ranáq sâuq.

Куко́х М‑па́хи а́ут танг плё́!

Сэ́ ани́я ё́-ня́ т́ын-ку́а я́м на́ пры-мхни́а.

Сэ́ ани́я ко́т со́т танг мы́т па-хо́м ко́ай.

Капсэ́ ани́я ённа́у трэ́й хне́ ни́я та́нг кута́й на́й мчо́нг на́у трэ́й хне́ ни́я та́нг пы-ло́нг тэ́.

Сэ́ ани́я ёнхэ́ кхáм ча́ тангáй на́й.

Сэ́ ани́я тáн-ло-хэ́ кхо́й тá тё́, мчо́нг-хэ́ тáх ло́йх нау тá чó хэ.

Сэ́ ани́я чо́й ё́н хэрмóх а́кки́ль та́нглу́, капчо́й ё́н йи́анг ста́н рло́нг-хэ́ тáр-нá са́у.

Kukóh M‑páhi áut tang plyó!

Sé aníya yó-nyá t́n‑kúa yám ná pr-mhnía.

Sé aníya kót sót tang mít pa-hóm kóay.

Kapsé aníya yonnáu tréy hné níya táng kutáy náy mchóng náu tréy hné níya táng p‑lóng té.

Sé aníya yonhé khám chá tangáy náy.

Sé aníya tán-lo-hé khóy tá tyó, mchóng-hé táh lóyh nau tá chó hé.

Sé aníya chóy yón hermóh ákkíl tánglú, kapchóy yón yíang stán rlóng-hé tár-ná sáu.

Прослушать аудио:

42. Отче наш на буглере

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Cha Ñenua, ba kle nga ngaña giti, ba no trate ulita,

Cha takalin kwian ulita gerule no ba giti.

Cha takalin kwian ulita nga ulitage ba gai mo Chugagwallale.

Cha takalin ba age mo ta giti ba ta agekalin kare nga dba ai giti salengwli ba kle age nga ngaña giti kare.

Cha takalin ba bligda kete chage gutadale chui gdale toigda.

Cha agedu me no cha takalin ba talla mlienga, ene kaire daba age me no cha ole cha talla mlienga.

Ba me cha chuge ngwadi che dollage, ene ama me ñage age me no cha ole. Ba cha jwen siere lle me no ulitage.

Uñale chage ba kwian ulita Chugagwalla ma kweri,

ba kiraske ba ñage age ulita mo kiralla giti,

ba no no, ba ene diali chui tangle. Cha gerule ene ulita ba ole cha Ñenua.

Ene nobi.

Ча Ньену́а, ба́ кленга́ нганя́-гети́, ба но́ тра́тэ ули́та,

Ча та́калин кви́ан ули́та геру́ле но́ ба́гети.

Ча та́калин кви́ан ули́та нга ули́та гэ́ бага́ймо Чуга́гвая́й.

Ча та́калин ба́ гэ́ мота́гити ба тагэ́ кали́н каре́ нга дба́йгити са́ленгви́ли ба́ клеаге́ нга нганя́гити кар.

Ча та́калин ба бли́гида кетэ́ чагэ́ гута́дале чуи́ гда́ле то́йгда.

Ча ге́ду мено́ ча та́калин бата́я мние́га, энэ́ каи́ре дабагэ́ мено́ ча́ оле́ ча та́я мние́га.

Ба́мэ чачугэ́ нгвади́ чедо́ягэ, энэ́ ама́ме нья́гэ агэ́ мено́ ча́оле. Бача́ хуэнсье́ре джемено́ ули́тагэ.

Унья́лэ ча́гэ ба кви́ан ули́та Чуга́гвая ма́квэри,

Ба кира́скэ ба нья́ге агэ́ ули́та мо кира́я‑гети́,

Ба но́-но́, ба энэ́ диа́ли чу́и тангле́. Ча геру́ле энэ́ ули́та ба́оле ча Ньену́а.

Энэ́ но́би.

Cha Nyenúa, bá klengá nganyá-getí, ba nó tráte ulíta,

Cha tákalin kwían ulíta gerúle nó bágeti.

Cha tákalin kwían ulíta nga ulíta gé bagáymo Chugágwayáy.

Cha tákalin bá gé motágiti ba tagé kalín karé nga dbáygiti sálengwíli bá kleagé nga nganyágiti kar.

Cha tákalin ba blígida keté chagé gutádale chuí gdále tóygda.

Cha gédu menó cha tákalin batáya mniéga, ené kaíre dabagé menó chá olé cha táya mniéga.

Báme chachugé ngwadí chedóyage, ené amáme nyáge agé menó cháole. Bachá hwensiére dzhemenó ulítage.

Unyále cháge ba kwían ulíta Chugágwaya mákweri,

Ba kiráske ba nyáge agé ulíta mo kiráya-getí,

Ba nó-nó, ba ené diáli chúi tanglé. Cha gerúle ené ulíta báole cha Nyenúa.

Ené nóbi.

Прослушать аудио:

 

43. Отче наш на були

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Ti Ko Naawen, fi waai ale bo wenmazuk la,

Basi ate fi yoi weleka a yiti ate fi nya zula.

Fi naamu abe jam,

Ate fi ale a yaali dii la, a ny tzuk de, ase ku le ka dii wenmazuk la.

Te ti jinla de andiin tii ate ti a yaali la.

Vo ti wabaata a te ti ase tama ale vo a te chaab dii la.

Kan basi ate ti jo nyenyaka po, abe fi vari ti Velinvendika jigi a basi.

То Кво́ Навэ́, фу́ ва́й але́бо во́нго золя́,

Ба́сэ атэ́ фю́й ве́й ве́лелка́ айи́ти атэ́ фю́й ня́ зуля́.

Фе на́мо́ абе́й джя́м,

Атэ́ фи́ аля́й я́ле́ ди́ ля́, а нье́ ту́зу́дэ́, асэ́ кулека́ ди́ во́нмо зуля́.

Тэ́ти джинля́-дэ́ на́н‑динти́ атэ́ та́я‑леля́.

Во́нго ту во́бата́ атэ́-ти́ асэ́ тама́ аля́ во́нг а́ тэ́ ча́б ди́ ля́.

Ка́н басэ́ атэ́-ти-джо́ ниня́-капо́, абё́фё ва́рэ-ти́ Вэ́лэн-вэ́нди-ка́ джиги́ а ба́сы.

To Kwó Nawé, fú wáy alébo wóngo zolyá,

Báse até fyúy wéy wélelká ayíti até fyúy nyá zulyá.

Fe námó abéy dzhyám,

Até fí alyáy yálé dí lyá, a nyé túzúdé, asé kuleká dí wónmo zulyá.

Téti dzhinlyá-dé nán‑dintí até táya-lelyá.

Vóngo tu wóbatá até-tí asé tamá alyá vóng á té cháb dí lyá.

Kán basé até-ti-dzhó nyinyá-kapó, abyófyo váre-tí Vélen-véndi-ká dzhigí a bási.

Прослушать аудио:

44. Отче наш на венгерском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

Szenteltessék meg a te neved,

Jöjjön el a te országod,

Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;

Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,

És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;

És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;

Mert tied az ország,

A hatalom

És a dicsőség mindörökké.

Ámen.

Ми Отья́нк, о́ки о мэ́ньек бэ́н бу́ть’,

Сэ́н‑та-тэ-щи́к ме́ко-та-на́ват,

Ё́-ё́ на́ло-тэ́о‑орса́к,

Ла́ен мего-тэ́о окороту́д, о́минь то-мэ́нь-бэн, у́гя-фё́-дони́щ;

Ми́нданна́пи кэ́нье-иунке́т о́д‑мэк ни́-кю́нк ма́,

Е́ж бу́ча́жд мэ́к‑ви́т‑кэ́йн-кэ́т, ми́ ки́п‑пэ́н ми́-иш мекбу́-ча́-ту́н коз эллэ́нюнк вэт кэзё́к нэ́к;

И́ж нэ́-ви́гь минкэ́т кище́р ты́ж‑бэ́, дэ́ са́бади́ч мэ́-го́го-ноз-тóл;

М́ерт ти́е доз‑о́рса́к,

Охо́то-ломе́щ

О ди́чо-ще́йк ми́ндорокке́.

А́мэ н.

Mi Otyánk, óki o ménnyek ben but’,

Sén‑ta-te-shík méko-ta-návat,

Yó-yó nálo-té-orsák,

Láyen mego-téo okorotúd, ómin’ to-mén’-ben, úgya-fyó-donísh;

Míndannápi kénye-iunkét ód‑mek ní-kyúnk má,

Ézh búcházhd mek-vít‑kéyn-két, mí kíp‑pén mí-ish mekbú-chá-tún koz ellényunk vet kezyók nék;

Ízh né-víg’ minkét kishér tízh-bé, dé sábadích megógo-noz-tól;

Mert tíye doz‑órsák,

Ohóto lomésh

O dícho-shéyk míndorokké.

Ámen.

Прослушать аудио:

45. Отче наш на вьетнамском

Оригинальный текст Русская транскрипция Латинская транскрипция

Lạy Cha chúng tôi ở trên trời;

Danh Cha được thánh;

Nước Cha được đến;

Ý Cha được nên, ở đất như trời!

Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;

Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;

Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!

Vì nước,

Quyền,

Vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời.

A‑men.

Ляй Ча чунг той о чен чой;

Янг Ча дук тан;

Нук Ча дук дэн;

И Ча дук нэн, о дот ну чой!

Син чо чунг той хом най ду ан ду няй;

Син т‑ха той лой чо чунг той, ню чунг той кунг та кэ фан той нэт гум чунг той;

Син чо дэ чунг той би кам бё, ма ку чунг той хой дё а!

Вей ню,

Куи́н,

Вин хин дэо ток вэу Ча дой дой.

Á‑мэ́н.

Lay Cha chung toy o chen choy;

Yang Cha duk tan;

Nuk Cha duk den;

I Cha duk nen, o dot nu choy!

Sin cho chung toy hom nay du an du nyay;

Sin t‑ha toy loy cho chung toy, nyu chung toy kung ta ke fan toy net gum chung toy;

Sin cho de chung toy bi kam byo, ma ku chung toy hoy dyo a!

Vey nyu,

Kwin,

Vin hin deo tok veu Cha doy doy.

Á‑mén.

Прослушать аудио:

46. Отче наш на гагаузском

Оригинальный текст

БобанМыс бизим, ангысы гёк юзюнДя!

Ии айозОлсун адын Сенин, ии гелСин СкайганЛарын сенин, ии олсун ихтиаЗын Сенин, сонРа ангыСы гёк юзюнДя хем ангысы ерДя.

Екмек бизим олунМуш вер бизя шинди; хем брак бизя борчЛарМызы бизим, сонраЛы хем биз да браЕрыс борчЛарМызы бизим олланНара; хем бишея койМа бизи гюнахЛараДа, ама куртар бизи курназЛыдан.
Сонра сенин вар СкайганЛык, хем кувет, хем шанла асиринлерДя. АнэМна.

Прослушать аудио:

MP3

47. Отче наш на голландском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Onze Vader die in de hemel zijt,

Uw naam worde geheiligd,

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij aan anderen vergeven.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van U is

Het koninkrijk

En de kracht

En de heerlijkheid

In eeuwigheid.

Amen.

О́нзе Фа́дэр ди ин дэ хе́мел за́йт,

Иу́ нам во́рде хеха́йлихт,

Иу́ ко́нинкряйк ко́ме.

Иу́ вил хещхи́де, оп а́рдэ зоа́лс ин дэ хе́мел.

Хéйф онс хéйден онс дáхеликс брот.

Ен ферхéйф онс óнзе щхюлден хэля́йк ок вáй ан а́ндэрээйн ферхéйфен.

Ен ляйд онс нит ин ферзу́кин, мар ферлóс онс фан дэ бóзэ.

Вант фан Иу ис

Хет кóнинкряйк

Ен дэ крахт

Ен дэ хéйрляйкхайт

Ин э́увиххайт.

Амен.

Ónze Fader di in de hemel záyt,

Iú nam vorde heháyliht,

Iú kóninkryáyk kóme.

Iú vil heshhíde, op árde zoals in de hemel.

Héyf ons héyden ons dáheliks brot.

En fergéyf ons ónze shhiúlden helyák ok váy an ándereyn ferhéyfen.

En lyáyd ons nit in ferzúkin, mar ferlós ons fan de bóze.

Vant fan Iú is

Het kóninkryayk

En de kraht

En de hérlyaykhayt

In éuvihhayt.

Amen.

Прослушать аудио:

48. Отче наш на грузинском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა,

წმინდა იყავნ სახელი შენი,

მოვედინ სუფება შენი,

იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა.

პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს

და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,

და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან,

რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება,

სახელითა მამისა და ძისა და სულიწმიდისა,

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

ამინ.

Мáмао чвéно, рóмели хар цáта ши́на,

Цми́нда икáвн сахéли шéни,

Мóведин су́пева шéни,

И́кавн нéба шéни, ви́тартса цáта ши́на, э́гретса квéканаса зéда.

Пу́ри чвéни арсóбиса мóмец чвéн дхéс

Да момитéвен чвен тананадéбни чвéнни, ви́тарца чвен ми́вутевебт тáнамдéбта мат чвéнта,

Да ну шéмиквáнеб чвен гансацдéлса, áрамед ми́хснен чвен бороти́саган,

Раметху шени арс супхева, дзали да дидеба,

Сакхелитха мамиса да дзиса да сулитсмидиса,

Атс да марадис да укунитхи укунисамде.

Амин.

Mámao chvéno, rómeli har tsáta shína,

Tsmínda ikávn sahéli shéni,

Móvedin súpeva shéni,

Íkavn néba shéni, vítartsa tsáta shína, égretsa kvékanasa zéda.

Púri chvéni arsóbisa mómets chvén dhés

Da momitéven chven tananadébni chvénni, vítartsa chven mívutevebt tánamdébta mat chvénta,

Da nu shémikváneb chven gansatsdélsa, áramed míhsnen chven borotísagan,

Ramethu sheni ars supheva, dzali da dideba,

Sakhelitha mamisa da dzisa da sulitsmidisa,

Ats da maradis da ukunithi ukunisamde.

Amin.

Прослушать аудио:

49. Отче наш на дари

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

ای پدر آسمانی ما،

نام تو مقدس باد.

پادشاهی تو بیاید.

ارادۀ تو همانطور که در آسمان اجرا می_شود، در زمین نیز اجرا شود.

نان روزانۀ ما را امروز به ما بده.

خطایای ما را ببخش، چنانکه ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده_اند می_بخشیم.

ما را از وسوسه_ها دور نگه_دار و از شریر

رهایی ده، زیرا پادشاهی

و قدرت

و جلال تا ابدالآباد از تو است.

آمین.

А́й падре́ о́с‑мони́э‑мо́

Но́ме ту́мо кадда́с под.

По́дшохи́э ту́би оя́т.

Э́рода́й ту́ х‑монта́р кида́р о́с‑мо́н эджро́ми шаба́т, да́рзами́ ни́з эджро́ шаба́т.

Но́не ру́зона́й мо́-ро́ эмбру́з б‑мо́ биди́.

Ха́т‑хоё́й мо́-ро беба́хш, чено́нке мо-ни́з касо́ни‑о́ кебемо́х хат‑о́ кагда́нт ми́ бахщи́.

Мо́ро а́з ува́с вассахо́ ду́рэ нэгахдо́р ува́с щари́ рвьхо́ идэ́й,

Зи́ро по́д шохи́

Во́ кодра́т

Во́ джяно́л то аба́дал о́бо́д а́с ту́аст.

О́ми́нь.

Áy padré ós‑moníe‑mó

Nóme túmo kaddás pod.

Pódshohíe túbi oyát.

Érodáy tú h‑montár kidár ós‑món edzhrómi shabát, dárzamí níz edzhró shabát.

Nóne rúzonáy mó-ró embrúz b‑mó bidí.

Hát‑hoyóy mó-ro bebáhsh, chenónke mo-níz kasóni‑ó kebemóh hat‑ó kagdánt mí bahshí.

Móro áz uwás wassahó dúre negahdór uwás sharí rvhó idéy,

Zíro pód shohí

Wó kodrát

Wó dzhyanól to abádal óbód ás túast.

Ómín.

Прослушать аудио:

50. Отче наш на датском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Fader vor, du som er i Himlen.

Helliget vorde dit navn,

Komme dit rige.

Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden.

Giv os i dag vort daglige brød

Og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere,

Og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde.

Thi dit er riget

Og magten

Og æren i evighed.

Amen.

Фéдар фо, ду сом э́а и Хи́млэн.

Хéллигет вóрдэ дит нáун,

Кóмме дит ри́е.

Шке дин ви́лье, сом и Хи́мле со о по ю́ан.

Гив ас и дэй ворт дáули брóда

О форлé ос во скюд, сом о ви форлéда вор скю́лдна,

О лед ас и́кке и фрéстесе, мен фри ас фра дет óнда.

Си дит эр ри́ес

О мáктэн

О э́а и и́вигхэ́д.

Áмен.

Fédar fo, du som éa i Hímlen.

Hélliget vórde dit náun,

Kómme dit ríe.

Shke din vílye, som i Hímle so o po yúan.

Giv as i dey vort dáuli bróda

O forlé os vo skyud, som o vi forléda vor skyúldna,

O led as íkke i fréstese, men fri as fra det ónda.

Si dit er ríes

O mákten

O éa i ívighéd.

Ámen.

Прослушать аудио:

51. Отче наш на древнегреческом

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου

ἐλθετω ἡ βασιλεία σου

γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς

τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,

ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὅτι σοῦ ἐστιν

ἡ βασιλεία

καὶ ἡ δύναμις

καὶ ἡ δόξα

εἰς τοὺς αἰῶνας

ἀμήν.

Па́тэр имо́н о эн тыс урани́с

Аясси́то то о́нома́ су

Элсэ́то и васили́а су

Ениси́то то фэ́лима́ су ос эн урано́ кэ эпи́ тыс йи́с

Тон а́ртон имо́н тон эпиу́сион дос ими́н си́мэрон

Кэ а́фэс ими́н та офэли́мата имо́н ос кэ ими́с афи́эмэн тыс офилэ́тэс имо́н

Кэ ми́ исэнэ́гис има́с ис пиразмо́н, алла́ ри́сэ има́с апо́ ту пониру́.

О́ти су́ э́стин

И васили́а

Кэ и ды́намис

Кэ и до́кса

Ис тус эо́нас

Ами́н.

Páter imón o en tis uranís

Ayassíto to ónomá su

Elséto i vasilía su

Yenisíto to félimá su os en uranó ke epí tis yís

Ton árton imón ton epiúsion dos imín símeron

Ke áfes imín ta ofelímata imón os ke imís afíemen tis ofilétes imón

Ke mí isenégis imás is pirazmón, allá ríse imás apó tu ponirú.

Óti sú éstin

I vasilía

Ke i dinamis

Ke i dóksa

Is tus eónas

Amín.

Прослушать аудио:

52. Отче наш на западный какчикель

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Katata’ Dios yitc’o chila’ chicaj,

xtibanatej ta c’a chi quinojel ta ri winek niquiya’ ta ak’ij, y man ta xtiquixolk’otij ri lok’olaj abi’.

Y xtipe yan ta c’a ri awajawaren.

Y can ya ta c’a ri nawajo’ riyit ri xtibanatej wawe’ chuwech re ruwach’ulef, achi’el nibanatej chila’ chicaj awuq’ui riyit.

Y taya’ c’a chuka’ ri kaway ri nic’atzin chake ronojel k’ij.

Y xtacuy ta c’a ronojel ri kamac ri yekaben chawech, achi’el yekacuy ri winek ri c’o pokon niquiben chake.

Y man c’a taya’ ta k’ij chi ri itzel nuben ta chake chi yojtzak pa mac. Xa can kojacolo’ c’a chuwech.

Queri’ ri nikac’utuj, ruma xaxu (xaxe) wi c’a riyit ri yitc’o pa kawi’,

C’o awuchuk’a’,

Y c’o ak’ij ac’ojlen riche (rixin) xtibe k’ij xtibe sek.

Amén.

Катата́ Дьё́с йитк‑о́ чля́ чка́х,

Щто́баната́х‑ты́к а́ч‑ке́ нох‑э́рь тэ́риона́к никья́-так и́х, и́ мантэ́к а́щткещо́ль кхоти́х илё́-кхоля́ хаби́.

И́щтипие́н тык‑а́риа ха́уваре́н.

И́ канье́тык а́риэ-на́у хо́рье́-трщты́к ба́ната́х уво́ч во́ч ре́р‑во́ч ле́х, ач‑э́л нибаната́х чля́ чка́х аву́кх-рье́т.

И́ тая́к а́ч‑кхари́ кава́й рини́к‑аци́н щчка́роно́х э́ркх и́х.

И́ щтако́й‑ты́к а́ронохэ́ль ри́кх ама́к ри‑и́кх аба́н чаво́ч, а́ч‑э́ль екхако́йх риуна́к рикх‑о́-поко́н никюпа́н чакха́.

И́ман кхатая́та кх‑и́х чири́ ицэ́х нуба́н тэ́чах ка́чи‑и́х ца́кх пама́к. Ще́кан коха́колё́к а́ч‑вэ́ч.

Кери́ринак ка́йкхэту́х, рума́ щащу́-ви́к арье́т ри́т к‑апа́ка ви́,

К‑оа́вучк‑а́,

И к‑о́ак и́х а́к‑ох-ле́н ри́че́щт бык‑и́х штыбаса́к.

Амэ́нь.

Katatá Diós yitk‑ó chlyá chkáh,

Shtóbanatáh‑tík ách-ké noh‑ér térionák nikyá-tak íh, í manték áshtkeshól khotíh iló-kholyá habí.

Íshtipiyén tik‑ária háuwarén.

Í kanyétik árie-náu hórié-trshtík bánatáh uwóch wóch rér‑wóch léh, ach‑él nibanatáh chlyá chkáh awúkh-ryét.

Í tayák ách-kharí kawáy riník‑atsín shchkáronóh érkh íh.

Í shtakóy‑tík áronohél ríkh amák ri‑íkh abán chawóch, ách‑él yekhakóyh riunák rikh‑ó-pokón nikyupán chakhá.

Íman khatayáta kh‑íh chirí itséh nubán téchah káchi‑íh tsákh pamák. Shékan kohákolyók ách-wéch.

Kerírinak káykhetúh, rumá shashú-wík aryét rít k‑apáka wí,

K‑oáwuchk‑á,

I k‑óak íh ák‑oh-lén ríchésht bk‑íh shtibasák.

Amén.

Прослушать аудио:

53. Отче наш на иврите

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם

יִתְקַדֶּשׁ שִׁמְךָ,

תָּבוֹא מַלְכּוּתֶךָ,

יֵעָשֶׂה רְצוֹנְךָ בָּאָרֶץ כַּאֲשֶׁר נַעֲשָׂה בַשָּׁמַיִם.

תֵּן לָנוּ הַיּוֹם לֶחֶם חֻקֶּנוּ

וּסְלַח לָנוּ אֶת אַשְׁמָתֵינוּ כַּאֲשֶׁר סוֹלְחִים אֲנַחְנוּ לַאֲשֶׁר אָשֵׁמוּ לָנוּ.

וְאַל־תְּבִיאֵנוּ לִידֵי מַסָּה כִּי אִם הַצִילֵנוּ מִן הָרָע.

Ави́ну, щэба́шама́йим

Йи́ткадэ́ш шимха́

Та́во́ малькутэ́ха

Йеасэ́ ръцо́нъха ба-áретс ка-ашéр на-асá вашáмайим

Тэн-лáну хайóм лéхем хукéйну.

У‑селáх лáну эт ашматéйну, ка-ашéр солехи́м анáхну ла-ашéр áшему лáну.

Вэ-áль-тевиэ́йну лидэ́й массáх, ки‑и́м хатзилéйну мин-харá.

Ки леха́

Ха-ма́мелаха́

Вэ-ха́гъвура́

Вэха́-тифъэ́рэт ле‑о́льмэ́й óлами́м.

Амэ́йн

Avínu shebáshamáyim,

Yítkadésh shimhá.

Tavó Malkhutéha,

Yeasé Retsóneha, ba-árets ka-ashér na-asá vashámayim,

Ten-lánu haiyóm léhem hukéynu.

U‑seláh lánu et ashmatéynu, ka-ashér solehím anáhnu la-ashér áshemu lánu.

Ve-ál-teviéynu lidéy massáh, ki-ím hatziléynu min-hará.

Ki lehá

ha-mámelahá

ve-hágevurá

vehá-tif-éret, le-óleméy ólamím

Améin.

Прослушать аудио:

54. Отче наш на игбо

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

‘Nna anyi nke bi n’elu-igwe:

Ka e doo aha gi nso,

Ka Ala-eze gi bia,

Ka e mee uche gi n’uwa, dika e si eme ya n’elu-igwe.

Nye anyi nri ta a nke gaezuru

anyi ubochi ta a.

Gbaghara anyi mmehie anyi dika anyi si gbahara ndi mehiere anyi.

Edubala anyi n’ime onwunwa

Kama zoputa anyi n’aka

ajo ihe.

Amen.

Нна аньи́ нке би нъелу-игуé:

Ка е доо ахá ги нсо,

Ка Ала-éзе ги биá,

Ка е мее учé ги нъу́уа, дика‑é си емé я нъéлу-игуе.

Ньэ-áньи нри та а нке гаезу́ру

аньи́ у́бочи та а.

Гбагхáра аньи́ мме́хие́ аныí дíка аньи́ си гбáхара нди мехи́ере́ аньи́.

Едубáла аныи ньи́ме онуу́нуá

Кáма тóпута аньи́ ньáка

ахó ихе́.

Амен.

‘Nna anyí nke bi n’elu-igwé:

Ka e doo ahá gi nso,

Ka Ala-éze gi biá,

Ka e mee uché gi n’uwa, dika‑é si emé ya n’élu-igwe.

Nye-ányi nri ta a nke gaezúru

anyí úbochi ta a.

Gbaghára anyí mméhié anyí díka anyí si gbáhara ndi mehíeré anyi.

Edubála anyi n’íme onwúnwá

Káma tóputa anyí n’áka

ahó ihé.

Amen.

Прослушать аудио:

55. Отче наш на идо

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Patro nia, qua esas en la cielo,

Tua nomo santigesez,

Tua regno advenez,

Tua volo facesez quale en la cielo tale anke sur la tero.

Donez a ni cadie l’omnadiala pano,

E pardonez a ni nia ofensi, quale anke ni pardonas a nia ofensanti,

E ne duktez ni aden la tento, ma liberigez ni del malajo.

Amen!

Пáтро ни́а, куá э́сас эн ля цьéло,

Ту́а нóмо сантигéзез,

Ту́а рéгно адвэ́нэз,

Ту́а вóло фацэ́зез куáле эн ля цьéло тáле áнкэ сур ля тэ́ро.

Дóнэз а ни цади́э лóмнадиа́ла пáно,

Э пардо́нез а ни ни́а офéнси, куа́ле áнкэ ни пардóнас а ни́а офэнсáнти,

Э нэ ду́ктэз ни адэ́н ля тэ́нто, ма либери́гэз ни дэль малáжё.

Áмен!

Pátro nía, kuá ésas en la tsiélo,

Túa nómo santigézez,

Túa régno advénez,

Túa vólo fatsézez kuále en la tsiélo tále ánke sur la téro.

Dónez a ni tsadíe l’ómnadiála páno,

E pardónez a ni nía ofénsi, kuále ánke ni pardónas a nía ofensánti,

E ne dúktez ni adén la ténto, ma liberígez ni del malázho.

Ámen!

Прослушать аудио:

56. Отче наш на индонезийском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu,

Datanglah Kerajaan-Mu,

Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.

Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya

Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami;

Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat.

Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan

Dan kuasa

Dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Amin.

Ба́па ка́ми амби́ сорга́, Ди́кудуска́нла нама́-Му,

Да́тангла́ Краджя́ан-Му́,

Джя́дилах кэхэнда́к‑Му ди бу́ми сапарт́и ди сорга́.

Бы́рика́нлах ка́ми па́да ха́ри ини́ ма́канан ка́ми янг сецу́кумня́

Дан ампу́нилах ка́ми а́кан кеса́лахан ка́ми, сэпэрти́ ками́ джю́га мэнампу́ни о́ранг янг бырса́лах кэпа́да ка́ми;

Дан джя́нанла́х мамба́уа ка́ми кэ да́лам пэнджо́баа́н, тэта́пи лёпа́сканла́х ка́ми да́ри па́да янг джяха́т.

Ка́рна Унгко́лах янг ампу́ня Кра́джяа́н

Дан куа́са

Дан каму́лияа́н са́мпаи сала́ма-ла́маня.

Ами́нь.

Bápa kámi ambí sorgá, Díkuduskánla namá-Mu,

Dátanglá Kradzhyáan-Mú,

Dzhyádilah kehendák‑Mu di búmi sapart́i di sorgá.

Bírikánlah kámi páda hári iní mákanan kámi yang setsúkumnyá

Dan ampúnilah kámi ákan kesálahan kámi, sepertí kamí dzhyúga menampúni órang yang birsálah kepáda kámi;

Dan dzhyánanláh mambáua kámi ke dálam pendzhóbaán, tetápi lyopáskanláh kámi dári páda yang dzhyahát.

Kárna Ungkólah yang ampúnya Krádzhyaán

Dan kuása

Dan kamúliyaán sámpai saláma-lámanya.

Amín’.

Прослушать аудио:

57. Отче наш на испанском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Padre nuestro que estás en los cielos,

Santificado sea tu Nombre,

Venga a nosotros tu reino,

Hágase tu voluntad así como es en el cielo, en la tierra.

El pan nuestro sustancial de cada día dánosle hoy.

Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.

No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno.

Pues tuyo es

El Reino,

El Poder

Y la Gloria,

Ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

Amén.

Па́дрэ нуэ́стро кэ эстáс эн лос съéлос,

Сантификáдо сэ́а ту Нóмбрэ,

Бэ́нга а носóтрос ту рэ́ино,

Áгасэ ту болунтáд аси́ кóмо эс эн ель съéло, эн ля тьéрра.

Эль пан нуэ́стро сустансья́л дэ кáда ди́а дáносле óй.

Пэрдóнанос нуэ́страс дэ́удас, аси́ кóмо носóтрос пердонáмос а нуэ́строс дэудóрэс.

Но́ нос дэ́хэс каэ́р эн ля тэнтасьё́н,

мас ли́бранос дэль мали́гно.

Пуэ́с ту́ё эс

Эль Рэ́ино,

Эль Подэ́р

И ля Глóрия,

Аóра и сьéмпрэ и пор лос си́глос дэ лос си́глос.

Амэ́н.

Pádre nuéstro ke estás en los syélos,

Santifikádo séa tu Nómbre,

Bénga a nosótros tu réino,

Ágase tu boluntád así kómo es en el syélo, en la tyérra.

El pan nuéstro sustansyál de káda día dánosle óy.

Perdónanos nuéstras déudas, así kómo nosótros perdonámos a nuéstros deudóres.

No nos déhes kaér en la tentasión,

mas líbranos del malígno.

Pués túyo es

El Réino,

El Podér

I la Glória,

Aóra i syémpre i por los síglos de los síglos.

Amén.

Прослушать аудио:

58. Отче наш на итальянском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Padre nostro che sei nei cieli,

sia santificato il tuo nome,

venga il tuo regno,

sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane sóprasostanziale

e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori

e non permettere che siamo indotti in tentazione; ma liberaci dal maligno.

Poiché tuo è

il regno,

la potenza

e la gloria nei secoli.

Amen.

Пáдрэ нóстро кэ сэ́й нэ́й че́ли,

си́а сантификáто иль ту́о Нóмэ,

вэ́нга иль ту́о Рéньё,

си́а фа́тта ля туа волонта́ ко́мэ ин чéло кози́ ин тэ́рра.

Дáчи óджи иль нóстро пáнэ сóпрасостанциáле,

э римэ́тти а нóй и нóстри дэ́бити кóмэ нóй ли римэттья́мо ай нóстри дэбитóри,

э нон пэрмэ́ттэре кэ сья́мо индóтти ин тэнтацьо́не; ма либéрачи даль мали́ньё.

Пойкэ́ ту́о э

иль рэ́ньё,

ля потэ́нца,

э ля глóриа нэй сэ́коли.

А́мэн.

Pádre nóstro ke séy néy chiéli,

sía santificáto il túo Nóme,

vénga il túo Rényo,

sía fatta la tua Volontà come in chiélo kozí in terra.

Dáchi ódzhi il nóstro páne sóprasostantsiále,

e rimétti a nói i nóstri débiti kóme nói li rimettiámo ay nóstri debitóri,

e non perméttere ke siámo indótti in tentatsione; ma libérachi dal malínyo.

Poiké túo e

il rényo,

la poténtsa,

e la glória ney sékoli.

Ámen.

Прослушать аудио:

59. Отче наш на йоруба

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Baba wa ti mbe li orun;

Ki a bòwo fun oruko re

Ki Ijobe re de;

Ife tire ni ki a se, bi ti orun beni li aiye

Fun wa li onje ojo wa loni

Dari gbese wa ji wa, bi awa ti ndariji awon onogbese wa

Má si fi wa sinu idewò, sugbon gbà wa lowo bilisi

Nitori ijoba ni tire

Ati agbara

Ati ogo lailai.

Amin.

Бабá уа ти мбе ли ору́н;

Ки а бóуо фун орукóре

Ки Иджобá ре дэ;

Ифé тирé ни ки а се, би ти ору́н бéни ли аийé

Фун уа ли ондж’о́ё́ уа лóни

Дáри гбесé уа джи уа, би ауá ти ндариджи́ ауóн оногбéсе уа

Мá си фи уа сину́ идéуо, шугбóн гба уа лоуó билиси́

Нитори́ иджобá ни тирé

Áти агбáра

Áти огó лáйлáй.

Áми́н.

Babá wa ti mbe li orún;

Ki a bówo fun orukóre

Ki Idzhobá re de;

Ifé tiré ni ki a se, bi ti orún béni li aiyé

Fun wa li ondzh’ójó wa lóni

Dári gbesé wa dzhi wa, bi awá ti ndaridzhí awón onogbése wa

Má si fi wa sinú idéwo, shugbón gba wa lowó bilisí

Nitorí idzhobá ni tiré

Áti agbára

Áti ogó láyláy.

Ámín.

Прослушать аудио:

60. Отче наш на кабéкар

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Sa Ká se̱nak ka̱jöir,

Ba kie oloitsanopa.

Ba gobierno kjöwa̱pa.

Jishtä ka̱jöir ji o̱rke̱ ba wakei ki̱ isherke̱ käi, je su̱ta ji o̱nopa ka̱jiska.

Ba ku̱ ñanak sherke̱ sá ki̱ buliri buliri je mopa sá ia̱ jir.

Ba ku̱ sá nui jöwa̱pa bitaba, jishtä sá te nui ta sá ra wa jawa̱ bitaba käi.

Ke ba ku̱ sá jawa̱ je̱r kinak sa̱ me ji yakei wakblä käi, ata ba ku̱ sá wetsöksa̱ ale yakei yika.

Je rä ba ne rä sa̱ tsa̱ku̱i,

Ba ne rä täkili ta,

Ba ne rä oloi kaleka̱ jekjeyemi rä ki̱ka.

Amén.

Са-Кá сэ́нак ка́хы́р,

Ба́киэ олои́цано́па.

Ба́ гобье́рна кхо́-апа.

И́щта ка́хоир хи‑о́рке ба-ва́кей-и-ки́ ище́рке́ кы́й, хэ́сута хи-оно́-па ка́-хи́ска.

Ба кунья́на ще́ркэ сáки бури́ри бурири́ хэ-мо́па сá я‑хи́р.

Ба́ кусá нуи́-ху́ва папи́таба, хищтэ́ сáтэн уи́та сáрава́ ха́ва би́тава кы́.

Ке́ба кусáха ва́хэр ки́нак санэ́хи джакэ́й и ва́кбла кы́й, ата́ба куса-ве́цокса́ але́ джакэ́й джи́ка.

Хе́роба нэ́ро сан-ца́-куи́,

Ба́нэро тэ́кири́та,

Ба́нэро оло‑и́ ка́река́ хэ́к хэджеми-рэ-ки́ка.

Амэ́нь.

Sa-Ká sénak káhír,

Bákie oloítsanópa.

Bá gobiérna khó-apa.

Íshta káhoir hi‑órke ba-wákey-i-kí ishérké kíy, hésuta hi-onó-pa ká-híska.

Ba kunyána shérke sáki buríri burirí he-mópa sá ya-hír.

Bá kusá nuí-húwa papítaba, hishté sáten uíta sárawá háwa bítava kí.

Kéba kusáha wáher kínak sanéhi dzhakéy i wákbla kíy, atába kusa-wétsoksá alé dzhakéy dzhíka.

Héroba néro san-tsá-kuí,

Bánero tékiríta,

Bánero olo‑í káreká hék hedzhemi-re-kíka.

Amén.

Прослушать аудио:

61. Отче наш на какуа

(пуйнавские языки: никак (также известен как нукак + диалект какуа или бара)

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

9 …: Paá, meém jeáboó jʉmni, chah tʉ́ini ma jʉmʉchah, meemdíh jwĩ wẽina caá. Ma wʉ̃t chah yáaat caá jwiít jwĩ náahna caá.

10 Nihat meém maáh ma jʉmatdih jéihnit, ĩ jepaha naáh. Ma wʉtʉchah, jeáboó jʉmnit ĩ tʉ́i jepahat pah, nin baácdih moonbʉ́t ĩ jepaha naáh.

11 Yeó jáap jʉmat pah jwĩ jeémát pínahdih ma wʉ̃hʉʉ́.

12 Bita jwiítdih ĩ yéej chãjatdih jwĩ yohat pah, meembʉ́t jwĩ yéej chãjatdih ma yohoó.

13 Nemépwã ĩ maáh jwiítdih ã yéejaíhichah, ma teo wáacá, jwĩ yéej chãjcat pínah niijná. Páant jwĩ ʉʉ́bʉ́chah, meém jwĩ Maáh chah wẽpni jʉmna, ma jéih jepahna caá. Páant ma jʉmʉchah, yeó jáap jʉmat pah nihat meemdíh ĩ wẽi naáwát caá náahap. Páant tií ã jʉmʉ nah’.

9 …: Пá, мéм хэáпу хумни́, ча ты́ни ма хумуча́, ме́мди́фи ве́йна кá. Ма мут ча я́ а кá хви́ хви́ нá-нака́.

10 Ни́ат мéм мá ма хумати́ хéйни́, и́ хэпа́ нá. Ма ву́туча́, хеá бу хумни́ и́ ты́ хепа́ апа́, нин бáк ты́мунбы́ и́ хепа́ на.

11 Джеó пы матпа́ фи́ хéмат пи́нати́ ма уы́.

12 Би́та фи́ти и́ джéй ча́хати́ фи́ ю́ атпа́, мембу́т фи́ джéй ча́хати́ матю́ .

13 Нэвэ́ фаимá фи́тти́ а́ джé хаи́-ча́, ма тэ́о‑уáка́, фи́ джéй ча́хат пи́на нинá. Пáн фи́ юбу́ча, мéм фи́ Мá чавэ́п ни хумна́, ма хэй хэпа́нака. Пáн махымыча́, джеó хыматпа́ ниа́т мэмди́ и́ вэй навáт канá. Пáн ти́а хымына́.

9 …: Pá, mém heápu humní, cha tíni ma humuchá, mémdífivéyna ká. Ma mut cha yá a ká hví hví ná-naká.

10 Níat mém má ma humatí héyní, í hepá ná. Ma vútuchá, heá bu humní í tí hepá apá, nin bák tímunbí í hepá na.

11 Dzheó pi matpá fí hémat pínatí ma wí.

12 Bíta fíti í dzhéy cháhatí fí yú atpá, membút fí dzhéy cháhatí matyú .

13 Nevé faimá fíttí á dzhé haí-chá, ma téo‑wáká, fí dzhéy cháhat pína niná. Pán fí yubúcha, mém fí Má chavép ni humná, ma hey hepánaka. Pán mahimichá, dzheó himatpá niát memdí í vey navát kaná. Pán tía himiná.

Прослушать аудио:

62. Отче наш на какчикель (Санта Мариа Де Хесус)

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Katata’ Dios ri atc’o chila chicaj,

Quinojiel ta ri vinak xtiquiya’ ak’ij y nem xtiqui’an cha ri santo ab’e’.

Y talka c’a ri k’ij antok atre’ ri xcab’ano reinar.

Y ja ta ri navajo’ atre’, ja ta re’ ri tib’anataj vave’ ri choch-ulief, inche’l niqui’an ri ic’o aviq’uin chicaj.

Y taya’ c’a ri ka-simíta ri nic’atzin chika k’ij-k’ij.

Y tab’ana’ perdonar ri ka-pecados ri naka’an chavach, inche’l nca’ka’an perdonar ojre’ ri niqui’an itziel chika.

Y man taya’ lugar chi ri itziel nu’on chika chi nkutzak. Can kojacalo’ choch,

Ruma atre’ ri atc’o pa kave’,

C’o a‑poder,

Y c’o ak’ij richin nojiel tiempo.

Amén.

Катата́ Дьё́с ри атко́ чиля́ чика́х,

Кинохи́эх тэ ри вина́к штикия́ и́х и нэ́м штикие́н це́ ри са́нто абэ́.

И талка́ э́е́ ри и́х анто́к атре́ ри шкабано́ шайна́р.

И ха́т ри навахо́-тре́, ха́т рэ́ри типаната́х ховэ́ри чо́ч‑улье́ф, инче́л никие́н рикуа́ вики́н чика́х.

И тая́ ка́ри ка-сими́та риникаци́н чика́ к‑и́х- к‑и́х.

И табана́ пэрона́ри ка-пэка́узин ри нака́н чава́ч, инче́ль кара́н пэрдона́-рофре́ рииникье́н ициэ́х чака́.

И ман тая́ луга́р чи-ри-циэ́р но́-о́н чака́ чи́н куца́к. Ка́н кохо́ кало́ чо́ч,

Рума́ тре́риат ко́-па-кавэ́,

Коа́-подэ́р,

И коа́ к‑и́х ричи́н нохиэ́л тье́мпо.

Амэ́нь.

Katatá Diós ri atkó chilyá chikáh,

Kinohíeh te ri vinák shtikiyá íh i ném shtikién tsé ri sánto abé.

I talká ké ri íh antók atré ri shkabanó shaynár.

I hát ri navahó-tré, hát réri tipanatáh hovéri chóch-uliyéf, inchél nikién rikuá vikín chikáh.

I tayá kári ka-simíta rinikatsín chiká k‑íh- k‑íh.

I tabaná peronári ka-pekáuzin ri nakán chavách, inchél karán perdoná-rofré riinikiyén itsiéh chaká.

I man tayá lugár chi-ri-tsiér nó-ón chaká chín kutsák. Kán kohó kaló chóch,

Rumá trériat kó-pa-kavé,

Koá-podér,

I koá k‑íh richín nohiél tiémpo.

Amén.

Прослушать аудио:

63. Отче наш на какчикель (епокапа)

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Karta’ Dios yatc’o chila’ chicaj,

Сan-ta conojel re vinak niquiya’ ruk’ij re abe’.

Y xte’ka-yan-ta re k’ij tak ja rat re xcabano gobernar.

Y xe-ta re najo’ rat re nakaban vova’ chuch’ulef, ancha’l niquiban re jec’o aviq’uin chila’ chicaj.

Y taya’ chuka’ re kavay re nic’atzin chaka k’ij-k’ij.

Y can ancha’l nakacuy quimac re vinak re c’o etzelal niquiban chaka, quire-ta xtaban kaq’uin yoj, xtacuy-ta ronojel re man otz-ta re yojtajin chubanic chavach.

Y man taya’ k’ij che re itzel nuban-ta chaka che yojtzak pa mac, can kojacola’ chach.

Xaxe chava rat nakac’utuj-va re’,

roma ja rat re yatc’o pa kave’,

C’o a‑poder

Y c’o ak’ij chin nojel tiempo.

Am’en.

Карта́ Дьё́с ятко́ чиля́ чика́х,

Ка́н‑та конохэ́л ри вина́к никия́ рук‑и́х ре абе́.

И ште́к‑а́ я́н тэрэк‑и́х та́к хара́т ре скабано́ гоберна́р.

И се́-та ренахо́-ра́т ренакаба́н вова́ чучуле́ф, анча́л никиба́н рехеко́ авики́н чиля́ чика́х.

И тая́ чука́ рекава́й реникаци́н чака́ к‑и́х‑к-и́х.

И кан анча́х накаку́й кима́к ривина́к рико́ эцела́х никиба́н чака́, кире́ таштаба́н каки́н‑ё́х, стаку́й та́ронохе́л ре́ман о́ц‑та реёхтахи́н чубани́к чава́ч.

И ман тая́ к‑и́х че́ри ице́х нуба́н тачака́ чи ёхца́к пама́к, ка́н кохакола́ ча́ч.

Сасэ́ чавара́т наха́куту́х варе́,

рома́ хара́т риятко́ пакавэ́,

Ко́а подэ́р

И ко́а к‑и́х чи́нохел тье́мпо.

Ами́нь.

Kartá Diós yatkó chilyá chikáh,

Kán‑ta konohél ri vinák nikiyá ruk‑íh re abé.

I shték‑á yán terek‑íh ták harát re skabanó gobernár.

I sé-ta renahó-rát renakabán vová chuchuléf, anchál nikibán rehekó avikín chilyá chikáh.

I tayá chuká rekaváy renikatsín chaká k‑íh‑k-íh.

I kan ancháh nakakúy kimák rivinák rikó etseláh nikibán chaká, kiré tashtabán kakín‑yóh, stakúy táronohél réman óts-ta reyohtahín chubaník chavách.

I man tayá k‑íh chéri itséh nubán tachaká chi yohtsák pamák, kán kohakolá chách.

Sasé chavarát nahákutúh varé,

romá harát riyatkó pakavé,

Kóa podér

I kóa k‑íh chínohel tyémpo.

Amín.

Прослушать аудио:

64. Отче наш на карибском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Kapukon tano Papa,

Oro ajety tykuranondo nainen.

Oro moro anundymary no’nen.

Oro moro anisanory no’ka’nen nono tu’po, kapu ta iwo’kapyry wara enapa.

Moro eromeno na’na erepary yko na’na ‘wa.

Moro yja’wan me na’na we’i’po ikako, na’na ‘wa moro yja’wan me typoko ta’sakarykon we’i’po kary wara enapa.

Na’na kysu’kupoi. Na’na te aijomako mo’ko yja’wan wyino.

Ка́пугон да́ну Па́па́,

О́ло ае́ти тугула́нондо на́нье́.

О́ло мо́ло ану́нди ма́лу но́нэ́.

О́ло мо́ло ани́ща но́ло но́канэ но́но ду́по́, ка́буда иё́ка булва́ла эна́па.

Мо́ло э́роме нона́на э́репа́л иу́ кона́нава.

Мо́ло я́ваме на́наве и́пьё ича́ко́, на́нава́ мо́ло я́ваме́ т‑бо́ко та́сагал гове́йпьё га́ло ва́ла эна́па.

На́на кусу́ кубо́й. На́на дэ а́ё ма́ко́ му́ку я́ва вы́ньё.

Kápugon dánu Pápá,

Ólo ayéti tugulánondo nányé.

Ólo mólo anúndi málu nóné.

Ólo mólo anísha nólo nókane nóno dúpó, kábuda iyóka bulvála enápa.

Mólo érome nonána érepál iú konánava.

Mólo yávame nánave ípyo ichákó, nánavá mólo yávamé t‑bóko tásagal govéypyo gálo vála enápa.

Nána kusú kubóy. Nána de áyo mákó múku yáva vínyo.

Прослушать аудио:

65. Отче наш на каталонском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Pare Nostre que esteu en el Cel.

Santificat sigui el vostre Nom.

Vingui a nosaltres el vostre Regne.

Faci’s la vostra voluntat així a la terra com es fa en el Cel.

El nostre pa d’aquest dia doneunos-el avui.

Perdoneu els nostres deutes així com nosaltres perdonem els nostres deutors

i no ens sotmeteu a la temptació; ans deslliureu-nos del maligne.

Car és a Vos a qui pertanyen

el Regne,

el Poder

i la Glòria, pels ségles dels ségles.

Amén.

Па́ра Но́стра кастэ́у ан ал Сэл.

Сантификáт си́ги ал бóстра Ном.

Би́нги а нузáлтрас ал бóстра Ре́гна;

Фа́сис ла бóстра булунта́т ащи́ а ла тэ́рра ком ас фа́ ан ал Сел.

Ал но́стра па дакэ́т ди́а дунéунос-ал аву́й.

Пардунэ́у алс нóстрас дэ́утас ащи́ ком нузáлтрас пардунэ́м алс нóстрас даутóс

и но́ анс суматéу а ла тамтасьё́; анс дазлиурэ́у‑нос дал мали́гна.

Кар э́с а Вос а ки партáньян

ал Рéгна,

ал Пудé

и ла Глóриа, палс сэ́глас далс сэ́глас.

Амéн.

Pára Nóstra kastéu an al Sel.

Santifikát sígi al bóstra Nom.

Bíngi a nuzáltras al bóstra Régna;

Fásis la bóstra buluntát ashí a la térra kom as fá an al Sel.

Al nóstra pa dakét día dunéunos-al avúy.

Pardunéu als nóstras déutas ashí kom nuzáltras parduném als nóstras dautós

i nó ans sumatéu a la tamtasió; ans dazliuréu-nos dal malígna.

Kar és a Vos a ki partányan

al Régna,

al Pudé

i la Glória, pals séglas dals séglas.

Amén.

Прослушать аудио:

66. Отче наш на китайском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

我們在天上的父,

願祢的名都尊為聖,

願祢的國降臨,

願祢的旨意行在地上,如同行在天上。

我們日用的飲食,今日賜給我們,

免我們的債,如同我們免了人的債,

不叫我們遇見試探,救我們脫離兇惡,

因為國度、

權柄、

榮耀,全是祢的,直到永遠。

阿們!

Во́мэн цза́й Тяньшан дэ фу́

Юа́нь ни́дэ ми́н бэйцзу́ньвéй шэнг

Юа́нь ни́дэ гуó лáйлинь

Юа́нь ни́дэ чжи́йи́ чэн си́н юй де

жу́ ю́й тянь

Во́мэн дэ жи́юн лян,цю ни́ цзи́ньтиянь цы гэй во́мэн

Куа́нь мянь во́мэн дэ цзуи́ чжа́й

Йоужу́ во́мэн куа́нь мянь куй фу́ во́мендэ жэнь бу́яо жàн во́мэн сяньжу йоухо́ да́нь цзю во́мэн туо́ли́ нà сé э чжэ

Инвэй гóду́,

Цюаньби́нг,

Жуняао, цюáнши нидэ, чжи́да́о юнюа́нь.

А́мен!

Wǒmen zài Tiānshàng de fù

Yuàn nǐ de míng bèizūnwéi shèng

Yuàn nǐ de guó láilín

Yuàn nǐ de zhǐyì chéng xíngyú de

rú yú tiān

Wǒmen de rìyòng liángqiú nǐ jīntiān cìgěi wǒmen;

Kuān miǎn wǒmen de zuì zhài

Yóurú wǒmen kuān miǎn kuī fù wǒmen de rén; búyào ràng wǒmen xiànrù yòuhuò dàn jiù wǒmen tuōlí nà xié’è zhě

Yīnwèi guódù,

Quánbǐng,

Róngyào, quán shì mí de, zhídào yǒngyuǎn.

Āmen!

Прослушать аудио:

67. Отче наш на кора (Дель-Наяр)

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Muaa, ɨ paj ta’iya’upua, au paj e’eseijre’e u tajapua,

Miche’e rɨ’ɨ yá’unamuajra a’ij paj antyahuaa.

Che’e tyaja’ure’enyen ajna xɨcajra’a jetze patɨ’ɨj nain japua tyu’utaijta iiyan chaanaca japua.

Miche’e ra’ara’astijre’en a’ij pej ti’ijxe’eve’e iiyan chaanaca japua matɨj meyan che’eta mana’a ra’ara’astijre’en u tajapua.

Pata’aj pajta taata’an ɨ tɨ ti’icue’iri’i ɨ tɨ ruxe’eve’e nain xɨcaj tzajta’a.

Titaatauuni’iri’i ɨ tyaj cɨn autyajturaa mueetzi jemi a’ini ayaa tu che’eta tyana’a rɨ’ɨ tihua’utauuni’ira aɨme ɨ maj autyajturaa ityejmi jemi.

Pajta, capej peyan titaata’acare’en ti ayan titáacɨ’ɨti ɨ tyaj cɨme’en cai ra’aviicue’i silu pata’aj peyan tajapua huanyuuni tɨ ij cai taatyáamue’itɨn aɨjna tɨ a’ij pua’a een.

Ayaa tu ti’imuahuavii a’ini

Muaa pa tie’ijta nainjapua,

Muaa paj antiá’amua’aree nain cɨme’e, miche’e naimi’i rɨɨ timuaatatyamua’aviste’en para rusen cɨme’e.

Муа́, мы пах та́ ё́п, о па́ э сы́гле у́ таха́па,

Миче́ры ё у́на мухара́ а́й паха́нта.

Че́ та урэ́ эны́ а́хна шика́ра э нэ́тзе паты́ на́йна хапу́ ту тэ́хта и́ян ча́на ка́пуа.

Миче́ра ара́стри хрэ́ э́хпехти́ше бхи́ян ча́на ка́п маты́ мее́н че ета́ мана́ ти́му ара́с ти́хре у́тэ ха́пуа.

Пата́ пахта́ таата́н у́ты ти́квэ́ри ыты́ руше́эве наи́ шика́хца та.

Титата́унири и тах кы́н хаута́хтура муэ́тсхеми э́ни хая́ ту че́ та та́на ри́ тингуа́ та́унир хэ́ммэ хэ́мма аута́тура итэ́ми хэ́ми.

Пахта́, капа́х пээ́нти таата́ акэ́ре ты́ хая́н титáакыти и тах кы́мен ка́й ра́авикуль силу́ пата́ пея́н таха́пуа куа́ню́ни тихи́х ка́й таата́муэ́тын хы́хна ти хэ́й пу́а хы́н.

Ая́ ту ти́мухуаби́ хэйни

Муа́па ти́хта на́инха̜́па,

Муа́па ханти́ аму́ арэ́ на́ин кы́ме, миче́ е на́ими ри тимуа́тата́муа авистэ́н пара́ русэ́й‑кымы.

Muá, my pah tá yóp, o pá e sígle ú tahápa,

Michéri yo úna muhará áy pahánta.

Ché ta uré ený áhna shikára e nétze patí náyna hapú tu téhta íyan chána kápua.

Michéra arástri hré éhpehtíshe bhíyan chána káp matí meén che etá maná tímu arás tíhre úte hápua.

Patá pahtá taatán úti tíkvéri ití rushéeve naí shikáhca ta.

Titatáuniri i tah kýn hautáhtura muétshemi éni haá tu ché ta tána rí tinguá táunir hémme hémma autátura itémi hémi.

Pahtá, kapáh peénti taatá akére tí hayán titáakyti i tah kýmen káy ráavikuly silú patá peyán tahápua kuányúni tihíh káy taatámuétin híhna ti héy púa hín.

Ayá tu tímuhuabí heyni

Muápa tíhta náinhá̜pa,

Muápa hantí amú aré náin kíme, miché e náimi ri timuátatámua avistén pará ruséy‑k-m.

Прослушать аудио:

68. Отче наш на корейском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

하늘에 계신 우리 아버지

아버지의 이름이 거룩히 빛나시며

아버지의 나라가 오시며

아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서.

오늘 저희에게 일용할 양식을 주시고

저희에게 잘못한 이를 저희가 용서하오니저희 죄를 용서하시고

저희를 유혹에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서.

주님께 나라

권능과

영광이 영원히 있나이다.

아멘.

Ханеул‑е́ гйеси́н ули‑а́беоджи́

Абеоджи́уи илеум‑и́ геолугхи́ бичнасимйео́

Абеоджи́уи налага́ о́симйе́о

Абеоджи́уи ттеус‑и́ ха́неул-есеоуа́ гат‑и́ тта́нг-есео́до илуео́джисо́сео́.

Онеу́л джохуие́ге ил‑ё́нгха́л я́нгсиг‑е́ул джюсиго́

Джохуие́ге́ джялмо́шан илеу́л джэохуига́ ё́нгсеохаони́ джэоху́и ёелеу́л ёнгсеохасиго́

Джэохуи́леул юхо́г‑е ппа́джиджи а́нхге хасиго́ а́г‑есео гуха́сосео.

Джюни́мкке нала́

Уа гуонне́унг-гуа́

Йео́нг-гуанг‑и́ йео́нг-уонхи́ исснаи́да.

Аме́н.

Haneul‑é gyesín uli-ábeodzhí

Abeodzhíui ileum‑í geolughí bichnasimyeó

Abeodzhíui nalagá ósimyéo

Abeodzhíui tteus‑í háneul-eseowá gat‑í ttáng-eseódo ilueódzhisóseó.

Oneúl dzheohuiége il-yónghál yángsig-éul dzhusigó

Jeohuiégé dzhalmóshan ileúl dzheohuigá yóngseohaoní dzheohúi yoeleúl yongseohasigó

Dzheohuíleul yuhóg‑e ppádzhidzhi ánhge hasigó ág-eseo guhásoseo.

Dzhunímkke nalá

Wa gwonnéung-gwá

Yeóng-gwang‑í yeóng-wonhí issnaída.

Amén.

Прослушать аудио:

69. Отче наш на кофан

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Sefacconi Canjen’su Na’su, ingi Quitsa, Que qui ñoa’me joccapitssia.

Que inise tsu egave metssipa ti’tsse’tssia.

Queyi na’suve dapa poima mandaja.

Que in’janqquia’caeñi pa’cco tsu jinchoja. Que sefacconi mandaqquia’caen va andeni’qque mandaja.

Poi a’ta coirapa ingima an’bianjan ingi cu’ipa amba canseye.

Ingi quema egae tsincomba shacaen’choma aqquepoenjan, ingi ingima egae tsincomba shacaensundeccuma aqquepoenqquia’caeñi.

Ingi egae tsinconsa’ne ottuni ttupa coiraja. Tsomba osha’cho ega’ye ingima ccushaenjan.

Queyi qui Na’supa tsa’caen tsoñe osha.

Queyi qui osha’choma oshacho.

Queyi qui tsangae ti’tsse joccapitssia Na’su.

Tsangaeyi.

Сепа́кони Кахэ́-сы На́-сы, и́нги Ки́тца, Ке́ киньё́ ме́ хокапи́тца.

Ке ини́се це э́гаве ме́тссипа ти́тце́ци́.

Ке́йи на́-све да́па по́йма манда́ха.

Ке́ и́ньхэ́кэ́ кы́ньипа́ко цу́ хынчо́ха. Ке́ сефа́кони ма́нда́кэ кэ́эн ва а́ндэни ке манда́ха.

Пои́-а́та куида́па и́нгима а́нбихэн и́нги кыи́па а́мба ка́нсэи.

И́нги ке́ма э́ге ци́нкомба ша́кенджо́ма́ аке́поэ́х, и́нги и́нгима э́ге ци́нкомба ша́кесы́н дэкима́ аке́поэ́нке кэ́йни.

И́нги э́гэ ци́нконса нэ́ о́ттуни ту́па куида́ха. Цо́мба о́щачу э́гаи и́нгима кыще́ха.

Ке́и ки На́-сыпа ца́-кын цо́нье о́ща.

Ке́и ки о́щачума оща́чо.

Ке́и ки ца́нгэ ты́тцэ хокапи́тца На-су.

Ца́нгэ́и.

Sepákoni Kahé-si Ná-si, íngi Kítsa, Ké kin’yó mé hokapítsa.

Ke iníse tse égave métssipa títsétsí.

Kéyi ná-sve dápa póyma mandáha.

Ké ínyhéké kínyipáko tsú hinchóha. Ké sefákoni mándáke kéen va ándeni ke mandáha.

Poí-áta kuidápa íngima ánbihen íngi kiípa ámba kánsei.

Íngi kéma ége tsínkomba shákendzhómá aképoéh, íngi íngima ége tsínkomba shákesín dekimá aképoénke kéyni.

Íngi ége tsínkonsa né óttuni túpa kuidáha. Tsómba óshachu égai íngima iyshéha.

Kéi ki Ná-sipa tsá-kin tsónye ósha.

Kéi ki óshachuma oshácho.

Kéi ki tsánge títtse hokapíttsa Na-su.

Tsángéi.

Прослушать аудио:

70. Отче наш на латыни

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Pater noster, qui es in caelis;

sanctificetur nomen tuum;

adveniat regnum tuum;

fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos a malo.

Quia tuum est

regnum,

et potestas,

et gloria in saecula.

Amen.

Па́тэр но́стэр, кви эс ин цэ́лис,

санктифицэ́тур но́мэн ту́ум.

адве́ниат рэ́гнум ту́ум.

фи́ат волю́нтас ту́а си́кут ин цэ́ло эт ин тэ́рра.

па́нэм но́струм квотидиа́нум да но́бис о́диэ.

ет дими́ттэ но́бис дэ́бита но́стра си́кут ет нос дими́ттимус дэбито́рибус но́стрис.

эт нэ нос инду́кас ин тэнтацио́нэм, сэд ли́бэра нос а ма́ло.

Кви́a ту́ум эст

рэ́ньум,

эт потэ́стас,

эт гло́риа ин сэ́кула.

А́мен.

Páter nóster, kvi es in chélis,

sanktifichétur nómen túum.

advéniat rényum túum.

fíat volúntas túa síkut in chélo et in térra.

pánem nóstrum kvotidiánum da nóbis ódie.

et dimítte nóbis débita nóstra síkut et nos dimíttimus debitóribus nóstris.

et ne nos indúkas in tentatiónem, sed líbera nos a málo.

Kvía túum est

rényum,

et potéstas,

et glória in sékula.

Ámen.

Прослушать аудио:

MP3

71. Отче наш на люксембургском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Eise Papp am Himmel,

Däin Numm sief gehellégt.

Däi Räich soll kommen,

däi Wëll soll geschéien wéi am Himmel sou op der Äerd.

Gëf äis haut eist deeglecht Brout,

Verzei äis eis Schold, wéi mir och dene verzeien, déi an eiser Schold sin.

Féier äis nët an d’Versuchung, mä maach äis fräi vum Béisen.

Well däint ass

d’Räich

An d’Muecht

An d’Herrlechkeet

An Éiwegkeet

Amen

А́йзэ Пап ам Хи́ммел

Дáйн Нум зиéф гехáлещт

Дáй Рáйщ зол ко́мен

Дáй вил зол гешéэн вéй ам хи́ммел зóу оп да éерт

Гёф áйс ха́уф áйст дéйжлещт бро́ут

Фарцáй-áйс áйс шолд вéй ми́а óх дéйне фарцáян дéй ан áйзер шóлд зин

Фéя áйс нёт ан фарзýхунг мé мáа áйс фрáй фум бéйзен

Вéл дáйнт ас

Дрáйщ

Ант Му́эшт

Антéрлещкéйт

Ан э́вищкéйт

Áмен

Áyze Pap am Hímmel

Dáyn Num ziéf gehálesht

Dáy Ráysh zol kómen

Dáy vil zol geshéyen véy am himmel zóu op da éert

Gyof áys hauf áyst déyzhlesht brout

Fartsáy-áys áys shold véy mía óh déyne fartsáyan déy an áyzer shóld zin

Féya áys nyot an farzúhung mé máa áys fráy fum béyzen

Vél dáynt as

Dráysh

Ant Múesht

Antérleshkéyt

An évishkéyt

Ámen

Прослушать аудио:

72. Отче наш на мадурском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Moga asmaepon

Junandalem emolja’agiya.

Karaja’annepon Junandalem moga dhatengnga.

Karsaepon Junandalem moga kalakona e bume akadi e sowarga.

Parenge abdidalem rajekke are mangken.

Parenge sapora abdidalem dhari sadajana kasala’an, akadi abdidalem jugan nyapora sadajana oreng se gadhuwan sala ka abdidalem.

Ja’ maso’agi abdidalem ka dhalem gudha’an, namong palopoddagi abdidalem dhari se jahat.

Junandalem rato

Se molja sareng

Se kobasa salanjangnga.

Amin.

Мо́ка а́смаэпо́н

Ч‑нандалы́м эмо́льча-аки́.

Краджя-аннэпо́н Юнандалем мога да́-ты́нга́.

Ка́рсаэпо́н Ч‑на́ндалы́м мо́ка к‑ла́кона э пу́бе ака́ти э соуа́рка.

Парэ́нгэ абдидалем-рачккэ́ а́рэ манкэ́н.

Па́рэ́нгэ сапора́ абди́далэ́м дари́ са́тэ каса́ла‑а́н, ака́ти ади́далэ́м чю́кн ня́пора́ са́тэ-джэнэ орэ́нг сэ кду́-э́н са́ла ка абди́далэ́м.

Ч‑ма́со-аки́ абди́далэы́м ка́-дылы́м ку́ды‑ы́н, намо́нг па́лопота́ки́ абди́далы́м дыри́ сэ джя́хат.

Чу-на́ндэлы́м ра́то

Сэ моджэ́ са́рэнг

Сэ кобаса́ сала́нчянга.

А́ми́н.

Móka ásmaepón

Ch-nandalím emólcha-akí.

Kradzhya-annepón Junandalem moga dá-tíngá.

Kársaepón Ch-nándalím móka k‑lákona e púbe akáti e sowárka.

Parénge abdidalem-rachkké áre mankén.

Páréngje saporá abdídalém darí sáte kasála‑án, akáti adídalém chúkn náporá sáte-dzhene oréng se kdú-én sála ka abdídalém.

Ch-máso-akí abdídaleím ká-dilím kúdi-ín, namóng pálopotákí abdídalím dirí se dzhyáhat.

Chu-nándelím ráto

Se modzhé sáreng

Se kobasá salánchanga.

Ámín.

Прослушать аудио:

73. Отче наш на майтхили

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

हे हमर सभक पिता, अहाँ जे स्‍वर्ग मे विराजमान छी,

अहाँक नाम पवित्र मानल जाय,

अहाँक राज्‍ आबय,

अहाँक इच्‍छा जहिना स्‍वर्ग मे पूरा होइत अछि, तहिना पृथ्‍वी पर सेहो पूरा होअय।

हमरा सभ केँ आइ भोजन दिअ, जे दिन प्रति दिन हमरा सभक लेल आवश्‍यक अछि।

हमर सभक अपराध क्षमा करू, जहिना हमहूँ सभ अपन अपराधी सभ केँ क्षमा कयने छिऐक।

हमरा सभ केँ पाप मे फँसाबऽ वला बात सँ दूर राखू, और दुष्‍ सँ हमरा सभक रक्षा करू।

किएक तँ राज्‍य,

शक्‍ति

महिमा युगानुयुग अहींक अछि,

आमीन।

Хе́ хама́р сава́к пита́, аха́р‑джье со́рд-мэ биря́з‑ма́н‑чи́,

Аха́ккэ на́м павы́т‑р ма-но́узя,

Аха́ккэ ра́джя́убэ,

Аха́ккэ ич-ча́ джье́й‑на́ со́г‑мэ пу́ра́ хо́й‑тэ́йт, тэ́йна пиртви́й‑па́р сёхо́ пу́ра́ хо́ий.

Хамра́ со́у‑кэ́ а́й‑бхожё́н ди‑я́, дзе-ды́н па́рты́-ды́н хамра́ сава́кэ-ле́л‑а́ва-сэ́кэ́йч. Хама́р сава́ка апра́д‑чама́к‑ру́, джье́йна хаму́-саа́б апа́на пара‑и́саб кэ чама́-кэнэ-че́к.

Хамра́ саб-ке́ паа́п‑мэ́ п‑хаса́ба́ вала́ ба́т са-ду́р‑ракху́, аар ду́счищта́ хамра́ савак-рак-ча́к‑ру́.

Кье́к‑та́ ра́-а‑а́джь,

Са́кты́

А ма́хима́ юга́ную́га ахии́нка‑и́ч,

Ами́н.

Hé hamár savák pitá, ahár‑dzhe sórd-me biryáz‑mán‑chí,

Ahákke nám pavít‑r ma-nóuzya,

Ahákke rádzhyáube,

Ahákke ich-chá dzhéy‑ná sóg‑me púrá hóy‑téyt, téyna pirtvíy‑pár syohó púrá hóiy.

Hamrá sóu‑ké áy‑bhozhyón di-yá, dze-dín pártí-dín hamrá saváke-lél‑áva-sékéych. Hamár saváka aprád‑chamák‑rú, zhyéyna hamú-saáb apána para‑ísab ke chamá-kene-chék.

Hamrá sab-ké paáp‑mé p‑hasábá valá bát sa-dúr‑rakhú, aar dúschishtá hamrá savak-rak-chák‑rú.

Kyék‑tá rá-a‑ázh,

Sáktí

A máhimá yugánuyúga ahiínka‑ích,

Amín.

Прослушать аудио:

74. Отче наш на малагасийском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Ry Rainay any an-danitra ô,

Hohamasinina anie ny anaranao;

Ho tonga anie ny Fanjakanao;

Hatao anie ny sitraponao, eto an-tany tahaka ny any an-danitra.

Omeo anay anio ny hanina sahaza anay,

Avelao ny helokay, ary tahaka izany koa no amelanay izay meloka taminay;

Aza avela ho azon’ny fakampanahy izahay, fa manafaha anay amin’ ilay Ratsy!

Anao ny fanjakanasy

Ny hery, Anao

Ny voninahitra mandrakizay!

Amen.

Ри Рэ́нэ я́нэ ду́нцу,

Омаси́нинэ́нэ анарана́о;

У ту́нга нэн Фандзэкано́о;

Хто́о ани́н ситапуно́о, это́н тан та́кэнэ нэн данс.

Умэ́о анэ́у ани́у ни ха́нна са́за ана́й,

Авела́о ниль кай, а‑тахак-изан- ку-ну́ амелана́й зимби́ль ка тамна́й;

А́за ве́ла уа́-зан фа́кампана́й заха́й, фа манафа́ ана́й ами-лэ-Ра́тс!

Ано́н фандзага́на

Си ни херь,

Ана́он вуна́ цаматагза́й!

А́мин.

Ri Réne yáne dúntsu,

Omasíninéne anaranáo;

U túnga nen Fandzekanóo;

Htóo anín sitapunóo, etón tan tákene nen dans.

Uméo anéu aníu ni hánna sáza anáy,

Aveláo nil’ kay, a‑tahak-izan- ku-nú amelanáy zimbíl’ ka tamnáy;

Áza véla uá-zan fákampanáy zaháy, fa manafá anáy ami-le-Ráts!

Anón fandzagána

Si ni her’,

Anáon vuná tsamatagzáy!

Ámin.

Прослушать аудио:

75. Отче наш на малайском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Ya Bapa kami yang di syurga,

Engkaulah Allah yang Esa, semoga Engkau disembah dan dihormati.

Engkaulah Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi, dan seperti di syurga, kehendak-Mu ditaati.

Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini.

Ampunkanlah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami.

Janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicubai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa Si Jahat.

Engkaulah Raja

Yang berkuasa

Dan mulia untuk selama-lamanya.

Amin.

Я Бапá ками́ янг ди шу́рга,

Энгкáула Áлла янг Э́са, сэмóга Э́нгкау дисэ́мба дан дихормáти.

Энгкáула Рáджа ками́. Сэмóга Э́нгкау мемери́нта ди бу́ми, дан сепéрти ди шу́рга, кехендáк-Му ди́таáти.

Бери́ля ками́ макáнан янг ками́ перлу́кан пáда хáри и́ни.

Ампу́нкáнла кесалахáн кáми, сепéрти ками́ менгампу́ни óранг янг берсáла терха́дап кáми.

Джя́нганла биáркан ками́ кехи́ланган и́ман кети́ка дичу́баи, тетáпи селамáткáнлах кáми дарипáда куóса Си Джáхат.

Энгкáула Рáя

Янг беркуóса

Дан мули́а унту́к салáма-ламáня.

Ами́н.

Ya Bapá kamí yang di shúrga,

Engkáula Álla yang Ésa, semóga Éngkau disémba dan dihormáti.

Engkáula Rádzha kamí. Semóga Éngkau memerínta di búmi, dan sepérti di shúrga, kehendák-Mu dítaáti.

Berílya kamí makánan yang kamí perlúkan páda hári íni.

Ampúnkánla kesalahán kámi, sepérti kamí mengampúni órang yang bersála terhádap kámi.

Dzhánganla biárkan kamí kehílangan íman ketíka dichúbai, tetápi selamátkánlah kámi daripáda kuósa Si Dzháhat.

Engkáula Rája

Yang berkuósa

Dan mulía untúk saláma-lamánya.

Amín.

Прослушать аудио:

76. Отче наш на маратхи

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

हे आमच्या स्वर्गातील पित्या,

तुझे नाव पवित्र मानले जावो.

तुझे राज्य येवो,

जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे होवो.

आमची रोजची भाकर आज आम्हांला दे.

जसे आमच्याविरूद्ध केलेल्या वाईटाची आम्ही क्षमा करतो तसे आम्ही केलेल्या पापांची आम्हाला क्षमा कर,

आम्हांला परीक्षेत आणू नकोस तर आम्हांला त्या दुष्टापासून सोडीव.’

Káरण

किं

राजाधीकारा, सामार्थ्जा व गौरव हीन अनंताकाला तुझीन्चा

अमेयन

Хе амачя́ сварга́тила питыа́

Тузхе́н на́ма пави́тра ма́нилен за́во.

Тузхе́н ра́чча пра́ката хо́во,

Сварга́тлыа́прама́нен притхви́варахи́ тужа́ ма́норатха пурна́ хо́во.

А́мчи ро́ччи бха́кара а́за а́мха́нса де.

А́ни заси́ а́мхин а́палыа́ апара́дхыа́нна́ ксама́ келиа́хе таси́ тун а́мацыа́ апара́дхаа́нци а́мха́нса ксама́ кара́.

А́ни а́мха́нса касоти́са ла́вун на́ко, тара́ а́мха́нса тыа́ дуста́цыа́ ха́та́туна мукта́ кара́.

Ка́рана

Кин,

Ра́йа́дхика́ра, са́мартхя ва гау́рава хин Анантака́ла туйхи́нца.

Áмэ́йн.

He amachá svargátila pitiá

Tuz-hén náma pavítra mánilen závo.

Tuz-hén ráchcha prákata hóvo,

Svargátliápramánen prithvívarahí tuzhá mánoratha purná hóvo.

Ámchi róchchi bhákara áza ámhánsa de.

Áni zasí ámhin ápalyá aparádhyánná ksamá keliáhe tasí tun ámacyá aparádhaánci ámhánsa ksamá kará.

Áni ámhánsa kasotísa lávun náko, tará ámhánsa tyá dustácyá hátátuna muktá kará.

Kárana

Kin,

Rájádhikára, sámarthja va gaúrava hin anantakála tujhínca.

Áméyn.

Прослушать аудио:

77. Отче наш на немецком

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Vater unser, der du bist im Himmel,

Geheiligt werde Dein Name,

Dein Reich komme,

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn Dein ist

Das Reich

Und die Kraft

Und die Herrlichkeit

In Ewigkeit.

Amen.

Фáтер У́нзер им Хи́ммел,

Гехáйлихт вéрде Дáйн Нáме,

Дáйн Рáйх кóмме,

Дáйн Ви́лле гешéэ, ви им Хи́ммел зо áуф Э́рдэн.

У́нзер тэ́глихес Брот гиб унс хóйте.

Унд фэрги́б унс у́нзэрэ Шульд, ви а́ух ви́а фэргэ́бен у́нзэрэн Шу́льдигерн.

Унд фию́рэ унс нихьт ин фэрзу́хун, зóндэрн эрлё́зе унс фон дем Бё́зэн.

Дэн Дайн ист

Дас Рáйх

Унд ди Кра́фт

Унд ди Хе́рлихкайт

Ин Э́вихкáйт.

А́мен.

Fáter Únzer im Hímmel,

Geháyliht vérde Dáyn Náme,

Dáyn Ráyh kómme,

Dáyn Vílle geshée, vi im Hímmel zo áuf Érden.

Únzer téglihes Brot gib uns hóyte.

Und fergíb uns únzere Shuld, vi áuh vía fergében únzeren Shúldigern.

Und fiúre uns niht in ferzúhun, zóndern erlyóze uns fon dem Beózen.

Den Dáyn ist

Das Ráyh

Und di Kráft

Und di Hérlihkayt

In Évihkáyt.

Ámen.

Прослушать аудио:

78. Отче наш на новогреческом

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Πατέρα μας, που βρίσκεσαι στους ουρανούς,

Κάνε να σε δοξάσουν όλοι ως Θεό,

Να έρθει η βασιλεία σου

Να γίνει το θέλημά σου και απο τους ανθρώπους, όπως γίνεται απο τις ουράνιες δυνάμεις.

Δόσε μας σήμερα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο.

Και χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών μας,

όπως κι εμείς τα χαρίζουμε στους δικούς μας οφειλέτες.

Και μη μας αφήσεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας απο τον πονηρό.

Γιατί σ’εσένα ανήκει παντοτινά

η βασιλεία,

η δύναμη

και η δόξα.

Αμήν.

Патэ́ра мас, пу ври́скэсэ стус урану́с,

Кáнэ на сэ доксáсун óли ос Феó,

На э́рфи и васили́а су

На йи́ни то фэ́лимá су кэ апо тус антрóпус, óпос йи́нэтэ апо тыс урáньес дынáмис.

Дóсэ мас си́мера тон апарэ́тыто я ты зои́ мас áрто.

Кэ хáрисэ́ мас та хрэ́и тон амартъён мас, óпос ки эми́с та хари́зумэ стус дыку́з мас офилэ́тэс.

Кэ ми мас афи́сис на пэ́сумэ сэ пиразмó, аллá гли́тосэ́ мас апо тон понирó.

Яты́ сэсэ́на ани́ки пандотинá

и васили́а,

и ды́нами

кэ и дóкса.

Ами́н.

Patéra mas, pu vrískese stus uranús,

Káne na se doxásun óli os Theó,

Na érthi i vasilía su

Na yíni to thélimá su ke apo tus anthrópus, ópos yínete apo tis uránies dinámis.

Dóse mas símera ton aparétito yá ti zoí mas árto.

Ke hárisé mas ta hréi ton amartyón mas, ópos ki emís ta harízume stus dikúz mas ofilétes.

Ke mi mas afísis na pésume se pirasmó, allá glítosé mas apo ton poniró.

Yatí seséna aníki pandotiná

i vasilía,

i dínami

ke i dóxa.

Amín.

Прослушать аудио:

79. Отче наш на нопала чатино (Средняя Америка)

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

9 …: Ndiose Sti hua, ‘un ñi nu nducua ni’ cuaan, scati um ntsu’hui cha’ cu’ni tnu hua ‘in um.

10 Nchca ti’ hua si’yana tsatlyu culo um tñan ‘in hua, lo’ cu’ni um tsaña’an nu lca tiquee um loo chendyu re, cui’ tsaña’an ngui’ni um la ni’ cuaan.

11 Cunda scaa tsaan taa um na nu cunajo’o ‘in hua.

12 Cu’ni um cha’ tlyu ti’ ‘in hua si’ya qui’ya ngui’ni hua, si’yana cuaña’an ngui’ni hua cha’ tlyu ti’ ‘in nchgaa nu ngui’ni cha’ ngunan’ lo’o hua.

13 A taa um cha’ cuiya’ sten cha’ ngunan’ tiquee hua, cui’ ca nu culo tso’ um ‘in hua sii’ cha’ ngunan’ can’, si’yana scati um ndlo um tñan, lo’ tlyu cha’ cuiya’ ntsu’hui ‘in um, tsala xaa cu’ni tnu hua ‘in um. Amen.

9 …: Дио́сэ Сти́ва, у́ннио́н куа́ ни ко́, ска́тин и́ ча́ уни́т ну́а и́н.

10 Нчка́ ти ван си э́ран ца́тлю куло́м тня́ и́ва, ло кни́м цанья́ ан ка́т ким́ ло че́ндю ре́, куи́ цанья́нг ни́ на ни ко́.

11 Кунда́ ска́ ца́ та́ум на ну кунах о́ и́ва.

12 Ку ни́м ча́т лю́ ти и́ва си я́г я́нг ни́ва, си яна́ куа́ня анг ни́ва ча́т лю́ти и́ джия́нум нги́ ча нгуна́ о́ва.

13 А та́м ча́ куия́ сте́ча нгуна́ тке́ва, куи́ ка ну́ кло́ цо́м и́ва сии ча́н гуна́н ка́, си яна́с ка́тим ндло́м тня́, ло тлю́ча куия́ нцуи́ и́н, цаля́ща кни́т ну́а ин. А́ме́н.

9 …: Dióse Stíva, únnión kuá ni kó, skátin í chá unít núa ín.

10 Nchká ti van si yéran cátlyu kulóm tnyá íva, lo kním tsanyá an kát kiḿ lo chéndyu ré, kuí tsanyáng ní na ni kó.

11 Kundá ská tsá táum na nu kunah ó íva.

12 Ku ním chát lyú ti íva si yág yáng níva, si yaná kuánya ang níva chát lyúti í dzhiyánum ngí cha nguná óva.

13 A tám chá kuiyá stécha nguná tkéva, kuí ka nú kló tsóm íva si chán gunán ká, si yanás kátim ndlóm tnyá, lo tlyúcha kuiyá ntsuí ín, tsalyáshya knít núa in. Ámén

Прослушать аудио:

80. Отче наш на озумасин чинантек

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Tääˋ kya̱a̱ˈ jnäähꜗ hi̱ˉ gyaꜗ yaꜙjwɨɨꜗ,

Läꜙjë̱ë̱ꜙ baˊ waˊ jmeeꜘ dsooꜘ heˉ la̱a̱hꜗ hneˉ naˉjngëëˈ goˉte˜.

Ñaˉ mahꜗ jmeehˈ hihꜙ jeeˊ laˉ.

Waˊ leꜘ läꜙ hyohˉ hohꜘ hñaahꜗ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ gyʉʉhˈ yaꜙjwɨɨꜗ.

Kwëëhˋ jnäähꜗ naꜗ heˉ kihˊhi̱hˊ jnäähꜗ heˉ jmeeꜙ biiꜗ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ.

Jmeeˊ jø̱hˉ hohꜘ kihꜗ heˉ maˉhlä̱ä̱hˉ jnäähˈ, ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ jø̱hˉ dsëˉ jnäähˈ kya̱a̱hˊ hi̱ˉ dsaˉhlä̱ä̱hꜙ kya̱a̱hˊ jnäähꜗ.

Taꜙ kwaˉ jwëˈ ka̱ꜗ heˉ hlɨɨhˈ dsëˉ jnäähˈ, lä̱ä̱ˋ jnäähꜗ kihꜗ heˉ ja̱ˉ. Jëëhꜘ, ja̱a̱ˉ hneˉ baˊ jmeeꜙ hihꜙ kihꜗ läꜙjëꜙ, kyahꜗ baˊ laˈ gaꜙläꜙjëꜙ beꜘ, hneˉ baˊ la̱a̱hˈ jø̱ø̱hˈ kihꜗ gaꜙläꜙjëꜙ johꜘ jmɨɨˊ chaˉ. Waˊ laˈ läꜙja̱ˉ.

Та́а кя на́ и гя́ ёхвы́,

Ля хэ́ ба́ вахме́е дзо́ эля́ нэ́ нах нэ́вэ тэ́.

Ни́а́ ма́х ме́ и́ хеля́.

Валле́ ля ё́ о́ ня́ мгю́ля, ха бала́ кола́ гю́ ях вы́.

Квэ́х на́ на́ эке́ э́ на́ э́хме́ би́ кя́хна́.

Ме́ хэ́ о́ ки э́ма ля́х на́, ха бала́ кохэ́ дзо́ на́ кя́ идза́ ла́ кя́хна́.

Та ку́а хвэ́ ка́ ли́ дзэ́ на́, ля́ на ки́ эха́ хэ́, ха́ нэ́-ва́ мэ́ и ки ляхы́, ки́а валя́ галяхы́ бэ́, нэ валя́ хэ́ ки́ ляляхэ́ хо́ мы́-ча́. Валя́ ля ха́.

Táa kya ná i gyá yohvyí,

Lya hé bá vahmée dzó elyá né nah néve té .

Niá máh mé í helá.

Vallé lya yó ó nyá mgyúlya, ha balá kolá gyú yah ví.

Kvéh ná ná eké é ná éhmé bí kyáhná.

Mé hé ó ki éma lyáh ná, ha balá kohé dzó ná kyá idzá lá kyáhná.

Ta kúa hvé ká lí dzé ná, lyá na kí ehá hé, há né-vá mé i kí lyáhí, kía walyá galyahí bé, ne walyá hé kí lyalyahé hó mí-chá. Valyá la há.

Прослушать аудио:

81. Отче наш на оромо

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Yaa Abbaa keenya kan samii irra jirtu;

Maqaani kee haa qulqullaa’uu;

Mootummaani kee haa dhufuu;

Fedhiini kee akkuma samii irratti ta’e sana

lafa irrattis haa ta’uu.

Soora keenna kan guyyuma guyyaan nu barbaachisu hardha nu kenni.

Akkuma nu warra hammeenna nutti hojjataniif dhiifnuv atis hammeenna keenya nuu dhiisi.

Isa hamaa irraa nu oolchi malee qoramatti nu hin galchin;

Mootummaani,

Humni,

Ulfinnis barabaraan kan keeti;

Aamiin.

Я Апá кеня́ кан сами́ иррá джирту́;

Макáн-ки хá кульку́лльау;

Мóотуммáни ки ха дхуфу́;

Федхи́ни ки акку́ма сáми иррáтти таье сáна

лáфа иррáттис хá-тау́.

Сóра киннá кан гуйю́ма гуйя́н ну барбаáчису хардхá ну кéнни.

Áккума ну щáрра хамми́нна нутти́ ходжáтании́ф дхиíфнув ати́с хаммíнна киня́ нуу дхии́си.

И́са хамáа иррáа ну оолчи́ мали́ корамáтти ну хин галчи́н;

Моóтуммаани,

Ху́мни,

Улфи́ннис бáрабарáан кан ки́ти;

Ами́н.

Yá Apá kenyá kan samí irrá dzhirtú;

Makán-ki há kulkúllaa’uu;

Móotummáni ki ha dhufú;

Fedhíni ki akkúma sámi irrátti ta’e sána

láfa irráttis há-taú.

Sóra kinná kan guyyúma guyyaán nu barbaáchisu hardhá nu kénni.

Ákkuma nu wárra hammínna nuttí hodzhátaniíf dhiífnuv atís hammínna kinyá nuu dhiísi.

Ísa hamáa irráa nu oolchí malí koramátti nu hin galchín;

Moótummaani,

Húmni,

Ulfínnis bárabaráan kan kíti;

Amín.

Прослушать аудио:

82. Отче наш на польском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,

niech się święci imię Twoje!

Niech przyjdzie królestwo Twoje;

niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;

i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!

Albowiem Twoje jest

Królestwo

i moc,

i chwała na wieki wieków.

Amen

Óйче наш, ктóрый йéстещ в нéбе,

них щи свíнчи и́ме Твóе!

них пщи́йдже кролéство Твóе;

них Твóя вóла спéвниа щи на жéми, так як и в нéби.

Хлéба нашéго повшеднéго дай нам джи́щай;

и пшéбач нам нáше ви́нэ, як и мы пшебачáмэ тым, ктóже пшéчив нам завини́ли;

и ни дóпушч, áбишми улéгли поку́ще, áле нас загóвай од злéго!

Альбóвием Тво́е йе́ст

Кролéство

и моц,

и хвáва на вéки вéков.

Áмен

Óyche nash, któriy yéstesh v niébe,

nih shi svínchi ímie Tvóye!

nih pshíydzhye kroléstvo Tvóye;

nih Tvóya vóla spévnia shi na zhiémi, tak yak i v niébi.

Hléba nashégo povshedniégo day nam dzhíshay;

i pshébach nam náshe wíne, yak i mi pshebacháme tim, któzhe pshéchiv nam zaviníli;

i ni dópushch, ábishmi ulégli pokúshe, ále nas zaghóvay od zlégo!

Albóviem Tvóye yest

Kroléstvo

i mots,

i hváwa na viéki viékov.

Ámen

Прослушать аудио:

83. Отче наш на португальском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Pai Nosso que estais nos céus,

santificado seja o vosso nome,

venha a nós o vosso reino,

seja feita a vossa vontade assim na Terra como nos Céus.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje,

perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,

não nos deixeis cair em tentação

mas livrai-nos do mal

porque teu e

o reino,

e o poder,

e a gloria, para sempre.

Amém.

Па́й Нóссу кэ эстáйз ну сэ́ус,

сантификáду сéжя у во́ссу нóми,

вэ́нья а нóс у вóссу рэ́ину,

сéжя фэ́йта вóсса вонтáджи асси́ на Тэ́рра ко́му ну Сéус.

О пóу нóссу джи́ ка́да джи́я нуз дай óжи,

пердуáй эс нóссес уфэ́нсес асси́н кóму нóс пердоэ́мос а кем нус-тéм офэнджи́ду,

нáо ноз дэ́щéйз каи́р‑эм тэнтасáо

мас ли́врай-нос ду мал

поркэ́ тэ́у и

у рéину,

и у подéр,

и а глóриа, пара́ сэ́мпре.

Амéн.

Pai Nóssu ke estáiz nu séus,

santificádu sézhya u vóssu nómi,

vénya a nós u vóssu réinu,

sézhya féyta vóssa vontádzhi assí na Térra cómu nu Séus.

O póu nóssu dzhi cada dzhíya nuz day ózhi,

perduáy es nósses ufénses assín cómu nós perdoémos a kem nus-tém ofenzhídu,

náo noz déshéyz kaír-em tentasáo

mas lívrai-nos du mal

porké téu i

u réinu,

i u podér,

i a glória, para sémpre.

Amén.

Прослушать аудио:

84. Отче наш на румынском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Tatăl nostru care eşti în ceruri,

sfinţească-se numele Tău,

vie împărăţia Ta,

facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne‑o nouă astăzi

şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri

şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne izbăveşte de cel rău.

Că a Ta este împărăţia

şi puterea

şi slava,

Acum şi pururea şi în vecii vecilor,

Amin.

Тáтал ностру карéшче ин чéру,

сфинцеáска-се ну́меле Тóу,

виа импараци́а Та,

фáкаса вóиа та, преку́м ин чер аса чи пи памíн.

Пы́инеа нóастра чес де тоате зилеле, ди-не‑о нóуа áстацы

чи на я́рта нóуа грече́лиле нóастре преку́м ши нóи иертíм греши́тили нóстри

ши ну не дучé пе нóи ин испи́та чи не избавéште де чел рóу.

Ка а Та есте импаратíа

ши путéреа

ши слáва,

Акум ши пуруреа ши ин вéчии вечилор,

Амíн.

Tátal nostru karéshche in chéru,

sfintseáska-se númele Tóu,

vía imparatsía Ta,

fákasa vóia ta, preckúm in cher asa chi pi pamín.

Píinea nóastra ches de toate zilele, di-ne‑o nóua ástatsi

chi na iárta nóua grechélile nóastre prekúm shi nói iertím greshítili nóstri

shi nu ne duché pe nói in ispíta chi ne izbavéshte de chel róu.

Ka a Ta este imparatía

shi putérea

shi sláva,

Akum shi pururea shi in véchii vechilor,

Amín.

Прослушать аудио:

85. Отче наш на русском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Отче наш, сущий на небесах!

Да святится имя Твоё;

Да приидет Царствие Твоё;

Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твоё есть Царство

И сила

И слава во веки.

Аминь

О́тче наш, су́щий на небеса́х!

Да святи́тся и́мя Твоё;

Да прии́дет Ца́рствие Твоё;

Да бу́дет во́ля Твоя́ и на земле́, как на не́бе;

Хлеб наш насу́щный дай нам на сей день;

И прости́ нам долги́ на́ши, как и мы проща́ем должника́м на́шим;

И не введи́ нас в искуше́ние, но изба́вь нас от лука́вого.

И́бо Твоё есть Ца́рство

И си́ла

И сла́ва во в́еки.

Ами́нь

Ótche nash, súshij na nebesáh!

Da svyatítsya ímya Tvayó;

Da priídet Tsárstvie Tvayo;

Da búdet vólya Tvayá i na zemlé, kak na nébe;

Hleb nash nasúshniy day nam na sey den;

I prastí nam dalgí náshi, kak i mi prasháem dalzhnikám náshim;

I ne vvedí nas v iskushénie, no izbáv nas ot lukávava.

Íba Tvayó est Tsárstvo

I síla

I sláva va v́eki.

Amín

86. Отче наш на себуанском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Amahan namo nga anaa sa langit,

Balaanon ang imong ngalan;

Maghari ka kanamo

Ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta sama nga gituman kini didto sa langit.

Hatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlawa;

Ug pasayloa kami sa among mga sala sama nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo.

Ayaw kami itugyan sa pagsulay; luwasa hinuon kami gikan sa daotan.

Kay imo ang gingharian,

Ang gahom

Ug ang himaya hangtod sa kahangtoran.

Amen.

Ама́хан на́мо нга ана́-а́-са-ла́нгит,

Балаа́нун анг и́мунг нга́лан;

Магха́ри ка кана́мо

Уг тума́нун анг и́мунг пагбуу́т ди́нхи са ю́та са́ма нга гиту́ман кини́ ди́дту са ла́нгит.

Иха́таг кана́мо анг пагка́ун нга а́мунг гикинаха́нглан кару́нг адла́уа;

Уг пасайлу́а ками́ са а́мунг мга сала́ са́ма нга ками́ нагпаса́йлу са мга накасала́ кана́му.

Аё́ ками́ иту́гиан са пагсула́й; лу-уа́са хи́нуу́н ками́ ги́кан са-до́-ота́н.

Кай и́му анг ги́нгхари́ан,

А́нг гаху́м

Уг анг хима́я хангту́д са кахангту́ран.

Амен.

Amáhan námo nga aná-á-sa-lángit,

Balaánun ang ímung ngálan;

Maghári ka kanámo

Ug tumánun ang ímung pagbuút dínhi sa yúta sáma nga gitúman kiní dídtu sa lángit.

Ihátag kanámo ang pagkáun nga ámung gikinahánglan karúng adláwa;

Ug pasaylúa kamí sa ámung mga salá sáma nga kamí nagpasáylu sa mga nakasalá kanámu.

Ayó kamí itúgian sa pagsuláy; luwása hínuún kamí gíkan sa-dó-otán.

Kay ímu ang gíngharían,

Áng gahúm

Ug ang himáya hangtúd sa kahangtúran.

Amen.

Прослушать аудио:

87. Отче наш на сербском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Оче наш, који си на небесима,

да се свети име Твоје,

да дође царство Твоје,

да буде воља Твоја и на земљи као и на небу.

Хљеб наш насушни дај нам данас,

и опрости нам дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим,

и не уведи нас у искушење, но избави нас од злога.

Јер је Твоје Царство, и сила, и слава у векове векова.

Амин.

О́че наш, ко́йи си на небеси́ма,

да се све́ти и́ме Тво́е,

да до́джье ца́рство Тво́е,

да бу́де во́ля Тво́я и на зе́мли ка́о и на не́бу.

Хлеб наш насу́шни дай нам да́нас,

и опро́сти нам ду́гове на́ше ка́о што и ми опра́штамо дужници́ма сво́йим,

и не уве́ди нас у искуше́нье, но изба́ви нас од зло́га.

Йер е Твое́ Царство, и сила, и слава у векове векова.

Ами́н.

Óche nash, kóyi si na nebesíma,

da se svéti íme Tvóe,

da dódzhye tsárstvo Tvóe,

da búde vólya Tvóya i na zémli káo i na nébu.

Hleb nash nasúshni day nam dánas,

i oprósti nam dúgove náshe káo shto i mi opráshtamo duzhnitsíma svóyim,

i ne uvédi nas u iskushénye, no izbávi nas od zlóga.

Yer ye Tvoé Tsárstvo, i síla, i sláva u vekove vekova.

Amín.

Прослушать аудио:

88. Отче наш на сирийском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ

ܢܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ ܫܡܳܟ݂

ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂

ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ

ܗܰܒ݂ ܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ

ܘܰܫܒ݂ܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒ݁ܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܚܢܰܢ ܫܒ݂ܰܩܢ ܠܚܰܝܳܒ݂ܰܝܢ

ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܦ݁ܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝܫܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܳܟ݂ ܗ݈ܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܡܝܢ

Абу́н дбáшмáё

Нéтхкадаш шмокх

Ти́тхе мáлкутхóкх

Нéхуэ сéбёнóкх áйкáно дбáшмаё́ оф бáр‑о

Хаб лан лахму́ дсу́нконáн я́умону́

Уáшбук лан хаубáйн уáхтохáйн айкáнó доф ханáн шбáкан лхáёбáйн

Ло та лан лнéсъюнó éлó фáсó лан мен би́шо

Мету́л ддилóкх хи мáлкутхó

Хáйло тéшбухтó

Л‑óлáм улмíн

Ами́н

Abún dbáshmáyo

Néthkadash shmokh

Títhe málkuthókh

Néhwe sébyonókh áykáno dbáshmayó of bár‑o

Hab lan lahmú dsúnkonán yáwmonú

Wáshbuk lan hawbáyn wáhtoháyn aykánó dof hanán shbákan lháyobáyn

Lo to lan lnésyunó éló fásó lan men bísho

Metúl ddilókh hi málkuthó

Háylo téshbuhtó

L‑ólám ulmín

Amín

Прослушать аудио:

89. Отче наш на сунданском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Nun Ama, nu linggih di sawarga;

Jenengan Ama mugi disucikeun.

Karajaan Ama mugi rawuh,

Pangersa Ama mugi laksana di dunya, sapertos di sawarga.

Mugi abdi dinten ieu dipasihan rejeki anu picekapeun.

Sareng mugi ngahapunten kalelepatan abdi, rehing abdi oge parantos ngahapunten ka nu gaduh kalelepatan ka abdi.

Mugi abdi ulah tinemu sareng cocobi, sawangsulna, mugi disalametkeun ti nu jahat.

Wirehing nya Ama

Anu kagungan Karajaan,

Sareng kakawasaan sarawuh Kamulyaan salalanggengna.

Amin.

Нун Амá, ну лингги́ ди сауаргá;

Джéненган Áма му́ги дису́чикен.

Караджáан Áма му́ги рауу́,

Пáнгерса Áма му́ги лаксáна ди ду́ня, сáпертóс ди сáуаргá.

Му́ги áбди ди́нтен и́еу дипáсихáн реджеки́ ану́ пи́чакáпин.

Сáрáнг му́ги нгахáпунтен калалапáтан áбди, рéхинг áбди óге пáрантóс нгахапу́нтен ка ну гаду́х калалапáтан ка áбди.

Му́ги абди́ улáх тинему́ сáранг чочоби́, сáуангсулнá, му́ги дисаламатки́н ти ну джахáт.

Уи́рехи́нг ня Амá

Ану́ кагунгáн Караджаáн,

Сáранг какауáсаáн саращу́х Каму́ляáн салалáнггенгнá.

Áми́н.

Nun Amá, nu linggí di sawargá;

Dzhénengan Áma múgi disúchiken.

Karadzháan Áma múgi rawú,

Pángersa Áma múgi laksána di dúnya, sápertós di sáwargá.

Múgi ábdi dínten íeu dipásihán redzhekí anú píchakápin.

Sáráng múgi ngahápunten kalalapátan ábdi, réhing ábdi óge párantós ngahapúnten ka nu gadúh kalalapátan ka ábdi.

Múgi abdí uláh tinemú sárang chochobí, sáwangsulná, múgi disalamatkín ti nu dzhahát.

Wírehíng nya Amá

Anú kagungán Karadzhaán,

Sárang kakawásaán sarawúh Kamúlyaán salalánggengná.

Ámín.

Прослушать аудио:

90. Отче наш на тагальском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Ama naming nasa langit,

Sambahin nawa ang iyong pangalan.

Nawa’y maghari ka sa amin.

Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.

Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw; kakainin para bukas.

At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.

At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa Masama!

Sapagka’t sa iyo’y nagmumula ang kaharian,

Ang kapangyarihan

At ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan.

Amen.

А́ма на́минг на́са ла́нгит,

Са́мбахи́н науа́ анг панга́лан йёнг.

Науа́й магха́ри ка са а́мин.

Су́ндин науа́ анг йёнг калоо́бан ди́то са лу́па ту́лад нг-са ла́нгит.

Би́гян мо ками́ нгаё́н нг‑а́минг пагкаи́н са а́рау‑а́рау; какаинин пара букас.

Ат патауа́рин мо ками́ са а́минг мга касала́нан, ту́лад нг-пагпапата́уад на́мин са мга нагка́ка́са́ла са а́мин.

Ат хууа́г мо ками́нг хайяа́нг матуксо́, ку́нди́ илигта́с мо ками́ са́-Маса́ма!

Сапагкат са ёй нагмумула анг кахариан,

Анг капангярихан

Ат анг калууалхатиан магпасауаланг хангган.

Амен.

Áma náming nása lángit,

Sámbahín nauá ang pangálan yong.

Nawáy maghári ka sa ámin.

Súndin nawá ang yong kaloóban díto sa lúpa túlad ng-sa lángit.

Bígyan mo kamí ngayón ng‑áming pagkaín sa árau‑árau; kakainin para bukas.

At patawárin mo kamí sa áming mga kasalánan, túlad ng-pagpapatáwad námin sa mga nagkákásála sa ámin.

At huwág mo kamíng hay-yaáng matuksó, kúndí iligtás mo kamí sá-Masáma!

Sapagkat sa iyoy nagmumula ang kaharian,

Ang kapangyarihan

At ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan.

Amen.

Прослушать аудио:

91. Отче наш на тайском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้สถิ

ตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ

ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่

ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก

ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้

และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์ เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์

และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย

Кха́ тэ пра́-вида́-кхонг кха́ пра‑о́нг тха́нг-ла́й пху́ с́-тхи́

Нэй сова́нг кхо́ хи́ пр-на́м кхо́нг пра‑о́нг пэ́н тхи́ кхо́уро́п са́кка́ра́

Кхо́ хи́ пхэ́н дин кхо́нг пра́-о́нг ма́ та́нг ю́

Кхо́ хи́ пэ́н пэй та́м пра́-тха́й кхо́нг пра́-о́нг Ней со́ва́нг пэ́н джя́нг-ра́й ко́ хэ́й пэ́н пай я́нг на́н ней пхэн дин ло́к

Кхо́-пра́т‑ха́н а́ха́н пре́-та́м ва́н ке́ пхок кха́ пра‑о́нг ней ван ни́

Ле́ кхо́ сонг ёнг ба́п пхид кхонг пхук кха́ пра‑о́нг Мын пхок кха́ пра‑о́нг ёк тхо́н бнда́ кхон тхи́ тха́ пхид то́ кха́ пра‑о́нг

Ле кхо я́ сонг на́м пхук кха́ пра‑о́нг кха́о‑пай ни-ка́н тхо́д‑ло́нг Пэ́ кхо хи́ пхук кха́ пра‑о́нг пхон ча́к ква́м чу́-ра́й

Khá te prá-vidá-khong khá p‑r-óng tháng-láy phú ś-thí

Ney sowáng khó hí pr-nám khóng pra‑óng pén thí khóuróp sákkárá

Khó hí phén din khóng pra‑óng má táng yú

Khó hí pén pey tám prá-tháy khóng prá-óng Ney sówáng pén dzhyáng-ráy kó héy pén pay yáng nán ney phen din lók

Khó-prát‑hán áhán pré-tám wán ké phok khá pra‑óng ney wann ní

Lé khó song yong báp phid khong phok khá pra‑óng Min phok khá pra‑óng yok thón bndá khon thí thá phid tó khá pra‑óng

Le kho yá song nám phuk khá pra‑óng kháo‑pay nı-kán thód‑lóng Pé khu hí phok khá pra‑óng phon chák kwám chú-ráy

Прослушать аудио:

92. Отче наш на тамильском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

விண்ணுலகிலிருக்கிற எங்கள் தந்தையே,

உமது பெயர் தூயதெனப் போற்றப்பெறுக!

உமது ஆட்சி வருக!

உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக!

இன்று தேவையான உணவை எங்களுக்குத் தாரும்.

எங்களுக்கு எதிராகக் குற்றம் செய்தோரை நாங்கள் மன்னித்துள்ளதுபோல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும்.

எங்களைச் சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும், தீயோனிடமிருந்து எங்களை விடுவியும்.

ஆட்சியும்

வல்லமையும்

மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கே.

ஆமென்.

Ви́ннулакилирукки́ра э́нкáл тантаиыé,

Умáту пея́р ту́ятéнап пóрраппéрука!

Умату áтци вару́ка!

Умáту тируву́лам ви́ннулакил нираивéрувату пóла мáннулакилум нираивéрука!

И́нру́ тéвайя́на у́наваи э́нкáлуккут тáрум.

Э́нкáлукку этирáкак ку́ррáм цейтóраи нáнкáл мáнни́тту́ллатупóла э́нкáл ку́ррáнкáлаи мáнниюм.

Э́нкáлаиц цóтáнаикку у́тпáтуттáтéюм, ти́ё́нитамирунту э́нкалáи ви́тувиюм.

Áтциюм

Вáлламайю́м

Мáтциюм э́нренрум умаккé.

Áмен.

Vínnulakilirukkíra énkál tantaiyé,

Umátu peyár túyaténap pórrappéruka!

Umatu átci varúka!

Umátu tiruvúlam vínnulakil niraivéruvatu póla mánnulakilum niraivéruka!

Ínrú tévaiyána únavai énkálukkut tárum.

Énkálukku etirákak kúrrám ceytórai nánkál mánníttúllatupóla énkál kúrránkálai mánniyum.

Énkálaic cótánaikku útpátuttátéyum, tíyónitamiruntu énkalái vítuviyum.

Átciyum

Vállamaiyúm

Mátciyum énrenrum umakké.

Ámen.

Прослушать аудио:

93. Отче наш на телугу

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

పరలోకమందున్న మా తండ్రీ, నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడునుగాక,

నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక,

నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరుచున్నట్లు

భూమియందును నెరవేరును గాక,

మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము.

మా యెడల అపరాధములు చేసినవారిని మేము క్షమించియున్న ప్రకారము మా అపరాధములు క్షమించుము.

మమ్మును శోధనలోకి తేక కీడు నుండి మమ్మును తప్పించుము.

రాజ్యము,

శక్తియు,

మహిమయు నిరంతరము నీవైయున్నవి.

ఆమేన్.

Парало́камандунна ма́ тандри́, ни́ на́маму парисудьдхапарацабадунуга́ка,

Ни́ ра́джяму ваццунуга́ка,

Ни́ ситтаму парало́каманду нераве́руцуннатлу

Бху́мияндуну нераве́руну га́ка,

Ма́ анудина́ха́раму не́ду ма́ку даясе́юму.

Ма́ ыедала апара́дхамулу се́синава́рини ме́му ксаминциюнна прака́раму ма́ апара́дхамулу ксаминкуму.

Мамьмуну со́дханало́ки те́ка ки́ду нунди мамьмуну таппинкуму.

Ра́джяму,

Сактию,

Махимаю нирантараму ни́ваиюннави.

А́ме́н.

Paralókamandunna má tandrí, ní námamu parisud-dhaparacabadunugáka,

Ní rájyamu vaccunugáka,

Ni cittamu paralókamandu neravérucunnatlu

Bhúmiyandunu neravérunu gáka,

Má anudináháramu nédu máku dayacéyumu.

Má yedala aparádhamulu césinavárini mému ksaminńciyunna prakáramu má aparádhamulu ksamińcumu.

Mam-munu sódhanalóki téka kídu nundi mam-munu tappincumu.

Rájyamu,

Saktiyu,

Mahimayu nirantaramu nívaiyunnavi.

Ámén.

94. Отче наш на турецком

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Göklerdeki Babamız,

Adın kutsal kılınsın.

Egemenliğin gelsin.

Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun.

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla.

Ayartılmamıza izin verme. Kötü olandan bizi kurtar.

Çünkü emenlik,

Güç

Ve yücelik sonsuzlara dek senindir.

Amin.

Гёктáрдеки Быбымы́з,

Áдын кутсáл кылынсы́н.

Эгямянли́н гя́лсин.

Гю́кты олду́ гиби́, я́ризындэдэ сэни́н и́стеди́н óлсун.

Бу́гюн би́зэ гюндели́к экмéйгимизи́ вар.

Би́зэ кáрши суч ишлейéнлери бáгишладигимиз ги́би, сан де би́зим су́чларимизи бáишла.

Ая́ртылмамыза изы́н вя́рмэ. Би́зы кё́тю óландан би́зи куртáр.

Чю́нкю эгямянли́к,

Гю́ч

Вэ гюджели́к сóнсузларé дек эни́ндыр.

Áмин.

Gyoktárdeki Bibimíz,

Ádın kutsál kılınsín.

Egyamyanlín gyálsin.

Gyúkte oldú gibí, yárizindede senín ístedín ólsun.

Búgyun bíze gyundelík ekméygimizí var.

Bíze kárshı such ishleyénleri bágıshladıgımız gíbi, san de bízim súchlarımızı báıshla.

Ayártılmamıza izín vyármé. Bízi kyótyu ólandan bízi kurtár.

Chyúnkyu egyamyanlík,

Gyúch

Ve gyudzhelík sónsuzlaré dek eníndir.

Ámin.

Прослушать аудио:

95. Отче наш на узбекском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Бизнинг осмондаги Отамиз!

Сенинг муқаддас исминг улуѓлансин.

Сенинг Шоҳлигинг келсин.

Осмонда бўлгани каби, Ерда ҳам Сенинг ироданг бажо келсин.

Бугунги ризқ-рўзимизни бергин.

Бизга гуноҳ қилганларни биз кечиргандек, Сен ҳам бизнинг гуноҳларимизни кечиргин.

Бизни васвасага дучор қилмагин, Аммо ёвуз шайтондан халос қилгин.

Салтанат,

куч-қудрат

ва шон-шуҳрат то абад Сеникидир.

Омин.

Бызни́нг осмондаги́ Отамы́з!

Сени́нг муккадда́с исми́нг улу́гла́нсин.

Сени́нг Шохлиги́нг ке́лсын.

Осмондэ́ бульгани́ кябы́, Ерда́ хам Сени́нг ирода́нг баджо́ ке́лсын.

Бугунги́ рызк-рузымызны́ берги́н.

Бизга́ гнох килгянларны́ быз кечиргя́ндык, Сен хам бызни́нг гунохларымызны́ кечи́ргя́н.

Бызны́ васвасага́ дучо́р кы́лмагин, А́ммо ёву́з шайтонда́н хало́с кылги́н.

Са́лтана́т,

Ку́ч‑кудра́т

Ва шо́н‑шухра́т то́ аба́д Сени́киды́р.

О́ми́н.

Bizníng osmondagí Otamíz!

Seníng mukkaddás ismíng ulúglánsin.

Seníng Shohligíng kélsin.

Osmondé bul’ganí kyabý, Erdá ham Seníng irodáng badzhó kélsin.

Bugungí rizk-ruzimizní bergín.

Bizgá gnoh kilgyanlarní byz kechirgyándik, Sen ham bizníng gunohlarimizní kechírgyán.

Bizní vasvasagá duchór kílmagin, Ámmo yovúz shaytondán halós kilgín.

Sáltanát,

Kúch-kudrát

Va shón‑shuhrát tó abád Seníkidýr.

Ómín.

Прослушать аудио:

96. Отче наш на украинском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Отче наш, що єси на небесах,

нехай святиться Iм’я Твоє,

нехай прийде Царство Твоє,

нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

Хлiба нашого насущного, дай нам, сьогодні,

і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим

і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Бо Твоє є царство,

і силa

і слава, на віки.

Амінь.

Отче наш, що есы на нэбэсах,

нэхай святыться имья́ Твое,

нэхай прыйдэ царство Твое,

нэхай будэ воля Твоя, як на нэби, так и на земли.

Хлиба нашего насущного, дай нам, сьогодни,

и просты нам довги наши, як и ми прощаемо винуватцям нашим

и не введы нас у випробу́вання, али вызвали нас вид лукавого.

Бо Твоє е царство,

и сылa

и слава, на вики.

Аминь.

Ótche nash, shcho esí na nebesáh,

neháy svyatítsya imyá Tvoé,

neháy priíde tsárstvo Tvoé,

neháy búde vólya Tvoyá, yak na nébi, tak i na zemlí.

Hliba náshego nasúshnogo, day nam, seogódni,

i prostí nam dovgí náshi, yak i mi proshcháemo vinuváttsyam náshim

i ne vvedí nas u viprobúvannya, áli vyzvali nas víd lukavogo.

Bo Tvoé e tsárstvo,

i síla

i sláva, na víki.

Amín.

Прослушать аудио:

97. Отче наш на урду

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

 

اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے،

 

تیرا نام پاک ماتا جاۓ ،

 

تیری بادشاہی آۓ‌،

 

تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو،

 

ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے،

 

اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کوبنشتں ہیں تو ہمارے قصور ہمیں بںش،

 

اور ہمیں آزما ئش میں نہ پر نے دے، بلکہ ہمیں برائ سے بچا،

 

کیوںکہ بادشاہی ا

ور قدرت اور

جلال ہمیشہ ترا ہی ہے

 

۔ آمین۔

 

Э́х мáре-Ба́п Ту-джё́ áсмáн пар-хэ́д

Тэрá на́м пáк мáнá джя́е

Тэри́ бáд-шахи́е эд

Тэ́ри́мё́рз си́джя́з се áсмáн пар пу́ри хё́-тиэ́с, С́-ми́н пар би-ху́.

Хамáре ро́з‑ня́нк киро́-тия́ хме́н дэ

А́ур джи́с тара́х хмен кёрздáр ко бо́кшстэ́-хэ́ Ту́ хама́ре ка́ржц хме́н бакхш

Ау́р хмен áзмáиш мен на парне́ де ба́лки хмен бурáй се бчá

Кё́нки ба́дсаха́т

Ау́р кудрат

Ау́р джяла́л хамес́а тэра́ хаин́

Áми́н.

Ai hamáre Báp Tú jo ásmán par hai

Terá nám pák máná jáe

Terí bádsháhí áe

Terímarzíjaise ásmán par púrí hotíhai, Zamín par bhí ho.

Hamáre rózinah kí rotíá j hameń de

Aur jís taráh ham apne qarzdáron ko bakhste hain Tú hamáre qarz hamen bakhsh

Aur hamen ázmáish men na parne debalki hamen buráí se bachá

Kyónki bádsahát

Aur qudrat

Aur jalál hameśa terá haiń

Ámín.

Прослушать аудио:

98. Отче наш на фарефаре

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

To Sɔ’ n boe saazuo ha,

Ho yu’urɛ nara pɛnka,

Ho sɔɔlom wa’ana,

Ho sunboolom tom teŋa wa zuo wo lan ane se’em saazuo ha la.

Bo’ to to zina dabaherɛ dia.

Bahɛ to be’em bo to wo tomam n dite suguru bɔɔra to taaba se’em la.

Da tare tɔ keŋɛ pan’ahe be’ero poan ge to’e to be’emdaana nu’uhen bahɛ.

Ту Сосе́нбу са́азу ха,

Ту ю́ре на́ра пэ́ка,

Ту со́олом ва́-на,

Ба́ тую́нботе сэ́ла энте́н воз-жю́ во́-ба э́тэс се́ла ту хупо́та са́-зю́ ха́ си́лла.

Бу ту́ то зи́на да́хре ди́а.

Ди су́гру бо́ то во тома́ ин ди́те су́гру бо́ора то таа́ва сеэ́м ла.

Дэ та́р ту ки́нгэ па́ах бе́-ро по́ан ге́ то ту бе́-эм су́р пуамба́х.

Tu Sosénbu sáazu ha,

Tu yúre nára péka,

Tu sóolom vá-na,

Bá tuyúnbote séla entén voz-zhyú vó-ba étes séla tu hupóta sá-zyú há sílla.

Bu tú to zína dáhre día.

Di súgru bó to vo tomá in díte súgru bóora to taáva seém la.

De tár tu kínge páah bé-ro póan gé to tu bé-em súr puambáh.

Прослушать аудио:

99. Отче наш на фарси

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

ای پدر آسمانی ما

نام تو مقدّس باد.

پادشاهی تو بیاید.

ارادهٔ تو همان‌طور كه در آسمان اجرا می‌شود، در زمین نیز اجرا شود.

نان روزانهٔ ما را امروز به ما بده.

خطاهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند بخشیده‌ایم.

ما را از وسوسه‌ها دور نگاه دار و شریر رهایی ده،

زیرا پادشاهی

و قدرت

و جلال تا ابدالآباد از آن توست.

آمین

Эй пэ́дара а́с‑ма́ниэ-ма

На́-м ту́мо а́д‑да́с пад.

Па́дэшахи́э тоб-би́яй гяд.

Эради́ ту ха́монту́р‑ки да а́с‑ма́н эджра́-ми-шаба́д, да́р‑зами́н‑низ эджро́-шаба́д.

Но́нэ рузони́ мо́-ро эмру́з б‑мо́ бэ́дэ.

Ха́т‑хоё́й мо́-ро беба́хш, чено́нкэ мо́-низ кесо́ниро́ кебема́х хат‑о́ кяпда́н ба́хшибе́й.

Мо́-ро а́з‑ва́с ва́са-хо́ ду́ нэгя́хто́р ба́с‑шари́р рахои́-дэ́,

Зи́ро по́дышохи́

Ба́ котра́т

Ва-чало́т то а́бадул о́бо́д аз о́н‑нэ туст.

А́ми́н.

Ey pédara ás‑mánie-ma

Ná-m túmo ád‑dás pad.

Pádeshahíe tob-bíyay gyad.

Eradí tu hámontúr‑ki da ás‑mán edzhrá-mi-shabád, dár‑zamín‑niz edzhró-shabád.

Nóne ruzoní mó-ro emrúz b‑mó béde.

Hát‑hoyóy mó-ro bebáhsh, chenónke mó-niz kesóniró kebemáh hat‑ó kyapdán báhshibéy.

Mó-ro áz‑wás wása-hó dú negyáhtór bás‑sharír rahoí-dé,

Zíro pódishohí

Bá kotrát

Va-chalót to ábadul óbód az ón‑ne tust.

Ámín.

Прослушать аудио:

100. Отче наш на финском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Isa meidan, joka olet taivaissa!

Pyhitetty olkoon sinun nimesi;

Tulkoon sinun valtakuntasi;

Tapahtukoon sinun tahtosi myos maan paalla niinkuin taivaassa;

Anna meille tana paivana meidan jokapaivainen leipamme;

Ja anna meille meidan velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidan velallisillemme;

Aaka saata meita kiusaukseen; vaan paasta meidat pahasta,

Silla sinun on valtakunta

Ja voima

Ja kunnia iankaikkisesti.

Amen.

Иша́ меида́н, ёка́ олэ́т та́йва́йсса́!

Пы́хи́тет о́лкон си́нун ниме́си;

Ту́лкон си́нун ва́алтаку́нтаси;

Тапа́хтуко́н си́нун та́хтоси мё́с ма́ан па́алла ниинкуи́н тай́ва́сса;

А́нна мэ́йлле та́на пайвана ме́йдан ёкапа́йвайнен ле́йпамме;

Я а́нна мэ́йлле ме́йдан ве́лкаммэ а́нтэкси, ниинкуи́н мэ́кин а́ннамме а́нтэкси ме́йдан вела́ллисиллэ́ммэ;

Ала́кэ ша́ата мэ́йта ки́уса́уксэ́эн; ва́ан па́аста ме́йдат па́хаста,

Си́лла си́нун он ва́лтаку́нта

Я во́има

Я ку́нниа я́нка́иккисе́сти.

А́мэ́н.

Ishá meidán, yoká olét táyváyssá!

Pihítet ólkon sínun nimési;

Túlkon sínun váaltakúntasi;

Tapáhtukón sínun táhtosi myós máan páalla niinkuín tayvássa;

Ánna méylle tána payvana méydan yokapáyvaynen léypamme;

Ya ánna méylle méydan vélkamme ánteksi, niinkuín mékin ánnamme ánteksi méydan velállisillémme;

Aláke sháata méyta kíusáukséen; váan páasta méydat páhasta,

Sílla sínun on váltakúnta

Ya vóima

Ya kúnnia y ánkáikkisésti.

Ámén.

Прослушать аудио:

101. Отче наш на французском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Notre Père, qui es aux cieux,

que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel;

donne-nous aujourd’hui notre pain essentiel;

remets-nous nos dettes, comme nous aussi les remettons à nos débiteurs;

et ne nous laisse pas entrer dans l’épreuve, mais délivre-nous du malin.

Car c’est à toi qu’appartiennent

le règne,

la puissance

et la gloire, aux siècles des siècles.

Amen.

Нóтре Пер, ки о сьё́,

кэ тон ном суá санктифьé,

кэ тон рень вьáн,

кэ та волонтé суá фэт сюр ля тэр ком о сьéл;

дóн-ну́ ожюрдуи́ нóтрэ пан ессансьéл;

ро́мэ́-ну́ но́ дэ́т, ком ну оси́ ле рометóн а но дéбитё́р;

э нё́ ну лéс па́з‑антрé дан лёпрё́в, мэ дэли́вре-ну дю малáн.

Кар се а туа́ кипартья́н

лё рень,

ля пуисáнс

э ля глуáр, о сиэ́кле де сиэ́кле.

Áмéн.

Nótre Per, ki o syó,

ke ton nom suá sanktifyé,

ke ton reny vyán,

ke ta volonté suá fet sur lya ter kom o syél;

dón-nú ozhurduí nótre pan essansyél;

rome-nú no det, kom nu osí le rometón a no débityór;

e nyó nu lés páz-antré dan lyópryóv, me delívre-nu dyu malán.

Kar se a twa kipartiyán

lyo reny,

la pwisáns

e la gluár, o siécle de siécle.

Ámén.

Прослушать аудио:

102. Отче наш на фула

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Ya Baabiraawo amin mo asama, a Ceniiɗo,

Waɗ koomoy fuu teddina innde ma.

Waŋginan min laamu ma.

Muuyo ma laato naa haa asama tan, ammaa haa caka amin nder duniyaaru boo.

Hokku min nyaamdu deydey haaje amin hande.

Yaafana min aybeeji amin, bana no minin boo min njaaforanto waɗɓe min aybe.

Aynu min ngam taa Sayɗaanu esta min, min acca nuɗɗinki, ammaa wurtin min juŋŋgo Sayɗaanu.

Ngam an mari laamu

E baawɗe

E tedduŋgal, haa foroy.

Aamiina!

Я Баабираауо амин мо асама, а Цениидо,

Уад коомой фуу теддина иннде ма.

Уангинан мин лааму ма.

Мууё ма лаато наа хаа асама тан, аммаа хаа кака амин ндер дунияару боо.

Хокку мин няамду деыдей хааэ амин ханде.

Яафана мин айбеейи амин, бана но минин боо мин няафоранто уадбе мин айбе.

Айну мин нгам таа Сайдаану еста мин, мин акка нуддинки, аммаа ууртин мин юннго Сайдаану.

Нгам ан мари лааму

Е баауде

Е теддунгал, хаа форой.

Аамиина!

Ya Baabiraawo amin mo asama, a Ceniido,

Wad koomoy fuu teddina innde ma.

Wanginan min laamu ma.

Muuyo ma laato naa haa asama tan, ammaa haa caka amin nder duniyaaru boo.

Hokku min nyaamdu deydey haaje amin hande.

Yaafana min aybeeji amin, bana no minin boo min njaaforanto wadbe min aybe.

Aynu min ngam taa Saydaanu esta min, min acca nuddinki, ammaa wurtin min junngo Saydaanu.

Ngam an mari laamu

E baawde

E teddungal, haa foroy.

Aamiina!

Прослушать аудио:

103. Отче наш на хауса

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Ubanmu wanda ke cikin sama,

A tsarkake sunanka

Mulkin ka shi zo.

A yi shi cikin duniya kamar yadda a ke yinsa cikin sama.

Ka’ba mu yau abincin yini

Ka gafarta mana laifin mu. Kamar yadda mu ke gafarta ma wadanda su ke yi mamu laifi.

Kada ka kai mu wurin jaraba, amma ka cece mu daga mugun.

Gama mulki,

Da iko,

Da girma, naka ne, har abada.

Amin.

Убанму уа́нда ке чики́н сама́,

А ца́ркакэ су́нанка

Му́лкин ка и зо.

А йи ши сики́н ду́ния ка́мар я́дда а кэ йи́нса сики́н сама́.

Каба́ му я́у аби́нсин йини́

Ка га́фарта ма́на ла́ифин му. Ка́мар я́дда му кэ га́фарта ма уа́данда су кэ йи ма́му ла́ифи.

Ка́да ка ка́и му уу́рин яраба́, а́мма ка чече́ му да́га му́гун.

Гама мулки,

Да ико,

Да гирма, нака не, хар абада.

Амин.

Ubánmu wánda ke chikín samá,

A tsárkake súnanka

Múlkin ka i zo.

A yi shi cikín dúniya kámar yádda a ke yínsa cikín samá.

Ka’bá mu yáu abíncin yiní

Ka gáfarta mána láifin mu. Kámar yádda mu ke gáfarta ma wádanda su ke yi mámu láifi.

Káda ka kái mu wúrin jarabá, ámma ka cheché mu dága múgun.

Gama mulki,

Da iko,

Da girma, naka ne, har abada.

Amin.

Прослушать аудио:

104. Отче наш на хинди

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

हे हमारे स्वरगिक पिता,

तेरा नाम पवित्र माना जाए,

तेरा राज्य अाए,

तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग मे॑ पूरी होती है॑, वैसे पर्िथ्वी पर भी हो,

आज हमे॑ उतना भोजन दे, जो हमारे लिए आवश्क है, हमारे अपराध शमा कर, जैसे हम दूसरो के अपराध शमा करते है,

हमारे विश्वास को मत परख पर॑तु हमे शैतान से बचा.

क्योंकि

राज्य

और पराक्रम

और महिमा सदा तेरे हैं।

आमीन

Хé хамáрé сварагика питá,

Тéрá нáма павитра мáнá джá‑é,

Тéрá рáджя á‑á-é,

Тéри́ ицчá джяисé сварга мé пу́ри́ хóти́ хаи, Ваисé паритхви́ пара бхи́ хó,

Áджя хамé утанá бхóджяна дé, Джó хамáрé ли‑é áвас́ка хаи, Хамáрé апарáдха с́амá кара,

Джяисé хама ду́сарó кé апарáдха с́амá каратé хаи,

Хамáрé вис́вáса кó мата паракха парату хамé с́аитáна сé бацá.

Кйóн́ки

Рáджя

Аура парáкрама

Аура махимá садá тéрé хаим́.

Áми́на.

Hé hamáré svaragika pitá,

Térá náma pavitra máná já‑é,

Térá rájya á‑á-é,

Térí icchá jaisé svarga mé púrí hótí hai, Vaisé parithví para bhí hó,

Ája hamé utaná bhójana dé, Jó hamáré li‑é ávaśka hai, Hamáré aparádha śamá kara,

Jaisé hama dúsaró ké aparádha śamá karaté hai,

Hamáré viśvása kó mata parakha paratu hamé śaitána sé bacá.

Kyóṅki

Rájya

Aura parákrama

Aura mahimá sadá téré haiḿ.

Ámína

Прослушать аудио:

105. Отче наш на центральный какчикель

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Qatata’ Dios ri atk’o chila’ chikaj,

kan jantape’ ta k’a xtinimirisex ri loq’olej abi’ rat.

Ri awajawaren rat ja ta ri’ ri xtik’oje’ qik’in.

Kan nibanatej ta k’a ri nawajo’ rat richin nibanatej wawe’ chuwech re ruwach’ulew achi’el nikiben ri ek’o awik’in ri chila’ chikaj.

Tabana’ utzil taya’ chuqa’ ri qaway ri nik’atzin chiqe ronojel q’ij.

Xtakuy ta k’a ronojel ri man utz ta ri yeqaben chawech, achi’el roj yeqakuy ri winaqi’ ri k’o nikiben chiqe.

Man k’a taya’ q’ij richin yojtzaq pa mak, xa kan qoj akolo’ k’a chuwech.

K’o awuchuq’a’,

Y k’o aq’ij-ak’ojlen richin jantape’,

Kan keri’ wi.

Kere’ k’a tibij.

Кхатата́ Дьё́с риа́тк о́чи ля́чи ка́х,

Ка́н хантапэ́ тэк а́щ тэ́нэмэрсэ́щ ри́ о́лляха-би́ ра́т.

Ри́ а́вахаваре́н ра́т ха́та ри́ри щти́к охэ́ кхи́к‑и́н.

Ка́нни банатэ́х тэ́к‑а́ чи́ни вахо́ра́т ри́ч‑и́ни панатэ́х фаве́ч уве́ч рер-ве́ч ле́ф аче́хники пэ́н рье́к о́авек и́нри чиля́ чика́х.

Тапана́ уци́ль тая́ чу́кхаре́-кхава́й риник-аци́н чикхэ́ ронохэ́ль кх‑и́х.

Щтаку́й щтэ́к‑а́рнох‑и́ль рима́н у́стэрье́ кап’э́н чаве́ч, а́ч эль чо́х е́кхаку́й ри́винакхи́ ри́к‑о́ник‑п’э́н чикхэ́.

Ма́н к‑а́тая́ кх‑и́х рчи́н ё́хтса́кх па-ма́к, ща́-кан кхо́х аколо́к а́чуве́ч.

К‑о́’а́вучукх‑а́,

И́ к‑о́ акх‑и́х ак-ох-ле́н рчи́н хантапэ́,

Ка́н кириви́.

Кере́ к‑а́ тиби́х.

Khatatá Dyós riátk óchi lyáchi káh,

Kán hantapé tek ásh ténemersésh rí óllyaha-bí rát.

Rí ávahavarén rát háta ríri shtík ohé khík‑ín.

Kánni banatéh ték‑á chíni vahórát rích‑íni panatéh favéch uvéch rer-véch léf achéhniki pén riék óavek ínri chilyá chikáh.

Tapaná utsíl tayá chúkharé-khawáy rinik-atsín chikhé ronohél kh‑íh.

Shtakúy shték‑árnoh‑íl rimán ústerié kap’én chavéch, ách el chóh yékhakúy rívinakhí rík‑ónik‑p’én chikhé.

Mán k‑átayá kh‑íh rchín yóhtsákh pa-mák, shá-kan khóh akolók áchuvéch.

K‑ó’ávuchukh‑á,

Í k‑ó akh‑íh ak-oh-lén rchín hantapé,

Kán kiriví.

Keré k‑á tibíh.

Прослушать аудио:

106. Отче наш на церковнославянском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Ѿче на́шъ, иже єси на небесѣ́хъ,

да свѧти́тсѧ и́мѧ Твое́,

да прїидетъ царствїе Твое́,

да будетъ волѧ Твоѧ́, ѧко на небеси и на земли́.

Хлѣ́бъ на́шъ насущный да́ждъ на́мъ дне́сь:

и ѡста́ви на́мъ до́лги на́шѧ, ѧкоже и мы ѡставлѧ́емъ должникѡ́мъ на́шимъ:

и не введи́ на́съ во искуше́нїе но изба́ви насъ ѿ лука́вагѡ.

Яко Твое́ е́сть

ца́рство,

и си́ла,

и сла́ва, во вѣ́ки.

Ами́нь

Отче наш, Иже еси на небесех!

Да святится имя Твое,

да приидет Царствие Твое,

да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим;

и не введи нас во искушение,

но избави нас от лукаваго.

Яко твое есть

царство

и сила

и слава во веки.

Аминь

Ótche nash , Ízhe yesí na nebeséh!

Da svyatítsya ímya Tvoé,

da priídet Tsárstvie Tvoyé ,

da búdet vólya Tvoyá, yáko na nebesí i na zemlí.

Hleb nash nasúshniy dázhd nam dnes

i ostávi nam dólgi násha, yákozhe i mi ostavlyáem dolzhnikóm náshim;

i ne vvedí nas vo iskushénie, no izbávi nas ot lukávago .

Yáko tvoé yest

tsárstvo

i síla

i sláva vo véki.

Amín

Прослушать аудио:

107. Отче наш на чероки

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎨᏎᏍᏗ ᏕᏣᏙᎥᎢ

ᏣᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒ ᏫᎦᎾᏄᎪᎢ

ᎠᏂ ᎡᎶᎯ ᏫᏂᎦᎵᏍᏓ ᎭᏓᏅᏖᏍᎬᎢ

ᎾᏍᎩᏯ ᎦᎸᎳᏗ ᏥᏂᎦᎵᏍᏗᎭ ᏂᏓᏙᏓᏈᏒ ᎣᎦᎵᏍᏓᏴᏗ ᏍᎩᎥᏏ ᎪᎯ ᎢᎦ

ᏗᎨᏍᎩᎥᏏᏉᏃ ᏕᏍᎩᏚᎬᎢ ᎾᏍᎩᏯ ᏥᏗᎦᏲᏥᏁᎰ ᏦᏥᏚᎩ

ᎠᎴ ᏞᏍᏗ ᎤᏓᎪᎵᏰᏗᏱ ᎨᏒ ᏫᏗᏍᎩᏯᏘᏅᏍᏔᏅᎩ

ᏍᎩᏳᏓᎴᏍᎨᏍᏗᏉᏍᎩᏂ ᎤᏲ ᎨᏒᎢ ᏣᏤᎵᎦᏰᏃ ᏣᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒᎢ ᎠᎴ ᏣᎵᏂᎩᏗᏱ ᎨᏒᎢ

ᎠᎴ ᎡᏣᎸᏉᏗᏳ ᎨᏒ ᏂᎪᎯᎸᎢ

ᎤᏓᎪᎵᏰᏗᏱ ᎨᏒ ᏫᏗᏍᎩ ᏯᏘᏅᏍᏔᏅᎩ.

ᏍᎩᏳᏓᎴᏍᎨᏍᏗᏉ

ᏍᎩᏂ ᎤᏲ ᎨᏒᎢ.

ᎡᎺᏅ

О‑ги-до-дá га-лáв-ла-ди хé-хи

Га-лáв-куо-ди‑ю́ ге-сé-с-ди де-ца-дó-в‑и

Ца-гáв-уи‑ю́-хи ге-сáв уи-га-на-ну́-го‑и́

Á‑ни е‑ло-хи́ уи-ни-гá-ли-с-да ха-да-нв-те-с-гáв‑и на-с-ги‑я́ га-лáв-ла-ди ци-ни-га-ли-с-ди́-ха

Ни-дá-дó-да-куи-сáв ó‑га-ли-с-дá-йв-ди́ с‑ги-áв-си гó-хи и́-га

Ди-гé-с-ги-в-си-куо-но дé-с-ги-ду-гóв‑и на-с-ги‑я́ ци-ди-га‑ё́-ци-не-хó тцо-тси-ду́-ги

А‑лé тле-с-ди́ у‑да-гó-ли-йе-ди-йи гé-сав уи-ди-с-ги‑я́-ти-нв-с-та-нáв-ги с‑ги́-ю-да-лé-с-ге-с-ди-куо-с-ги-ни́ у‑ё́ гé-сáв‑и

Ах лах леé дее нее гей дее йе́ гай а е

Ах лáх а эе лу́х гуо гее ёу а е

Нее го хе лух е.

Э‑мé-нав

O‑gi-do-dá ga-láv-la-di hé-hi

Ga-láv-quo-di-yú ge-sé-s-di de-tsa-dó-v‑i

Tsa-gáv-wi-yú-hi ge-sáv wi-ga-na-nú-go‑í

Á‑ni e‑lo-hí wi-ni-gá-li-s-da ha-da-nv-te-s-gáv‑i na-s-gi-yá ga-láv-la-di tsi-ni-ga-li-s-dí-ha

Ni-dá-dó-da-qui-sáv ó‑ga-li-s-dá-yv-dí s‑gi-áv-si gó-hi í‑ga

Di-gé-s-gi-v-si-quo-no dé-s-gi-du-góv‑i na-s-gi-yá tsi-di-ga-yó-tsi-ne-hó tso-tsi-dú-gi

A‑lé tle-s-dí u‑da-gó-li-ye-di-yi gé-sav wi-di-s-gi-yá-ti-nv-s-ta-náv-gi s‑gí-yu-da-lé-s-ge-s-di-quo-s-gi-ní u‑yó gé-sáv‑i

Ah lah leé dee nee gey dee yeé gay a e

Ah láh a jee lúh gwo gee you a e

Nee go he luh e.

E‑mé-nav

Прослушать аудио:

108. Отче наш на чешском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Otče náš, jenž jsi na nebesích

Posvěť se jméno Tvé

Přijď království Tvé

Buď vůle Tvá jak v nebi tak i na zemi

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes

A odpusť nám naše viny jakoz i my odpouštíme naším viníkům

A neuveď nás v pokušení ale zbav nás od zlého

Neboť tvé je

království

i moc

i sláva navěky.

Amen

Óтче нáш, йéнш йиси́ на небеси́х

Пóсвет-се имéно Твé

Пшич крáловстви Твé

Будь вóла Твá я́ко в нéби так и на земи́

Хлéб нáш вездэ́щи дещ нáм днес

А отпу́ст нáм нáше ви́ни я́кож и мы одпу́штиме нáшим вини́кóм

А неу́ведь нáс в покушéни áле збав нáс од злéго

Нéбо твé е

Крáловстви

И моц

И слáва навéки.

Амéн

Ótche násh, yénsh yisí na nebesíh

Pósvet-se iméno Tvé

Pshich královstvi Tvé

Bud vóla Tvá yáko v nébi tak i na zemí

Hléb násh vezdéshi desh nám dnes

A otpúst nám náshe víni yákozh i mi odpúshtime náshim viníkóm

A neúved nás v pokushéni ále zbav nás od zlégo

Nébo tvé ye

Královstvi

I mots

I sláva navéki.

Amén

Прослушать аудио:

109. Отче наш на чигого (Танзания)

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

9…: Baba mono wuli ku wulanga, Ilitagwa lyako lyezwe,

10 U wutemi wako wuze yono wukuhila yitumwe kono’nze nha vyono ku wulanga.

11 Wucipelaje izindigwa zono zikwiliye izuwali.

12 Wucinenelaje imasutya getu, nha vyono nase ciwanenelaga wono wacisutizyaga.

13 Wulece kucitegula mu wujelwe, Langa wuciponye na yulya u Mubi.

Hambi u wutemi ne vilungo, no wuwaha nha vyako, sunga ku cibitilila.

Heya.

9…: Ба́ба муну́ли ку́ ла́нга, Илита́гва лья́ко лье́дзуэ,

10 У вутэ́ми ва́ко ву́дзэ‑э́ юну́ кухи́ла иту́мэ коно́нзе ха вё́но ку́ула́нга.

11 Вучипе́лаэ идзинди́гва дзо́но дзиквили́э идзува́ли.

12 Вучинэ́лелалье́ имасу́тя ге́ту, ха вёнона́сэ чи́ва нэнэ́ла га́воно чису́ти дзя́га.

13 Вулече́ку чи́тэгуля́му уе́гуэ, Ля́нга вучипо́нье на́юля уму́би.

Ха́мби утэ́ми нэ вилу́нго, но вува́ха ха виа́ко, су́нга кучибитили́ла.

Хе́я.

9…: Bába munúli kú lánga, Ilitágva lyáko lyédzue,

10 U vutémi váko vúdze‑é yunú kuhíla itúme konónze ha vyóno kúulánga.

11 Vuchipélae idzindígva dzóno dzikvilíe idzuváli.

12 Vuchinélelalyé imasútya gétu, ha vyononáse chíva nenéla gávono chisúti dzyága.

13 Vuletséku chítegulyámu uégue, Lyánga vuchipónye náyulya umúbi.

Hámbi utémi ne vilúngo, no vuváha ha viáko, súnga kuchibitilíla.

Héya.

Прослушать аудио:

110. Отче наш на чикитано

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Suiyaɨ aka au napes,

Tari anaunu nɨri.

Yebatɨ nɨriaka suiñemo.

Tari uxiante isiu naxianka auna akɨ, takana au napes.

Ache sumutuburibo naneneka.

Aixhimiaka tato axɨba nomɨnantɨ soboi, takana axɨsomɨ sopixhimiakata tato ɨmo axɨbama chuxiampɨ uimia suiñemo.

Tapɨ chebo obi suichapene au makokotox, aityaesɨmunusu somɨ eanaki nomɨnantɨ.

Суе́ акауна́ пе́с,

Тари́ ана́ ну ны́рь.

Ева́ты нырья́ка сунье́.

Тари́ ушенте́ исью́ на́ши́нка у́на акы́, такана́ у напэ́с.

Аче́ суму́тубури́бо нанэнэ́ка.

А́йсимикатато́ши-уа́ номуна́то со́бои, такана́ шисому́ сописи́ми катата́то умо́ шуа́ма чу́шиам пуу́ймия суи́нья.

Та́пи че́бо о́би суи́ча пе́нэ ау́ мако́ко то́ш, а́йке с‑му́ну су сомы́ э́наки номы́нат.

Sué akauná pés,

Tarí aná nu nír’.

Eváti niryáka sunyé.

Tarí ushenté isyú náshínka úna akí, takaná u napés.

Aché sumútuburíbo nanenéka.

Áysimikatatóshí-wá nomunáto sóboi, takaná shisomú sopisími katatáto umó shuáma chúshiam puúymiya suínya.

Tápi chébo óbi suícha péne aú makóko tósh, áyke s‑múnu su somí énaki nomínat.

Прослушать аудио:

111. Отче наш на чин, чо

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Khankho ah om ciah kami Pa;

Na ming theing thang sä;

Na uk nak gawk law sä;

Khankho ah mäih ah m’dek khan ah phi nang zak hlü cu kümbe sä:

Ak hnüüp tä ng’büh nak vai ei na pe gui ä.

Na kat na gui ci kami m’gein ah mäih ah, Kami kat nak nam gein gui ä.

Tüihtok nak ung kä gawk vai ah, Kä nik ci phung ung nam htei gui ä.

Uknak, hlüngtai nak la Bawimang nak cu, Nang ung ang täih ah om sä.

Amen

Ка́нко я ом ки́а ками́ Па́;

На́ минг те́йнг тха́нг со́;

На́ ук на́к га́к ло со́;

Ка́нко я мэ́я ндэ́к ка́н а пи́ на́нг я́к лу тю́ кюмбе́ со́:

Анг хю́п тю́ нбу́ на́ вай э́йн пе́нг ё.

На ка́ннэ гый чи́ ками́ мге́н мэ́ я, Ками́ ка́н‑на́к нам гэ́ю ё.

Ти́ то́нг на́нг но́нг кэ гок ва́я, кыни́ чипу́нг но́м нам цей гу ё.

У́гна́к, хю́нта́й на́к ла́ Бо́йма́нг нак тю́, На́нг ну́нг анг тэ́я ом со́.

А́ме́н

Kánko уa om kía kamí Pá;

Ná ming téyng tháng só;

Ná uk nák gák lo só;

Kánko ya méуa ndék kán a pí náng yák lu tyú kumbé só:

Ang hyúp tyú nbú ná vay éy na péng yo.

Na kánne gíy chí kamí mgén mé ya, Kamí kan-nák nam géyu yó.

Tí tóng náng nóng ke gok váya, kiní chipúng nóm nam tséy gu yó.

Úgnák, húntáy nák lá Bóymáng nak tyú, Náng núng ang téya om só.

Ámén

Прослушать аудио:

112. Отче наш на чипайя

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Yos Tata, amki tsewkta yoqkin zelhcha,

Nizasa am thuki alt’itax khila.

Nizasa am irpis wathakix thonlalla.

Am quskama palla ni tsewkta yoqkin, nizasa ti yoqkis.

Nizasa sapuru wethnaka lulhs t’anta tox thuni thazkalla.

Wethnaka ujkistanz pertunalla, nizasa werhnakki thappacha wethnakatan ana wali paninakzkis pertunucha.

Nizasa anaz werhnak ujkis thxotsqatalla, nizasa wethnaka ujkistanz liwriyalla.

Nizasa amtacha ni tsewkta irpis wathaki,

Nizasa ni am asimi,

Nizasa ni am thonni chawkh asimi watay wata thurnicha. Xalla nuzox khilalla.

Ёс Та́та, а́мки це́кта ёккин ше́шта,

Ниша́са а́м ту́ки альтита́х ки́ла.

Ниша́са ам ирпи́с ватаки́х тонла́йя.

А́́м куска́ма паа́я ни це́кта ё́ккин, ниша́са ти ё́ккис.

Ниша́са сапу́ру ветна́ка лу́ст а́нта то́х ту́ни таа́шка́я.

Ветна́ка уфкиста́нш пертуна́я, ниша́са верхна́кки таппа́ча вехнаката́н ана́ ва́ли панина́кшкис пертуну́ча.

Ниша́са ана́ш вершна́к ухки́с тхцка́тая,

ниша́са вехтна́ка ухки́станш ливлия́я.

Ниша́са амта́ка ти це́кта ирпи́с вата́ки,

Ниша́са ни а́м аси́ми,

Ниша́са ни а́м тхо́нни ча́к аси́ми вата́и ва́та турни́кэ. Ха́я нушо́х кхила́я.

Yos Táta, ámki tsékta jokkin shéshta

Nishása ám túki al’titáh kíla.

Nishása am irpís vatakíh tonláya.

Á́m kuskáma paáya ni cékta yókkin, nishása ti yókkis.

Nishása sapúru vetnáka lúst ánta tóh túni taáshkáya.

Vetnáka ufkistánsh pertunáya, nishása verhnákki tappácha vehnakatán aná váli paninákshkis pertunúcha.

Nishása anásh vershnák uhkís thckátaya, nishása vehtnáka uhkístansh livliyáya.

Nishása amtáka ti tsékta irpís vatáki,

Nishása ni ám asími,

Nishása ni ám thónni chák asími vatái váta turníke. Háya nushóh khiláya.

Прослушать аудио:

113. Отче наш на чорти

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Catata Dios xe’ turet tichan,

Catattz’i ac’ab’a xe’ erach.

Lar tua’ ic’otori tara tor e rum wacchetaca.

Y chen lo que ac’ani tara tor e rum b’an cocha war ache tichan tut e q’uin.

Ajc’unon lo que uc’ani tua’ cac’uxi tama inte’ inte’ día.

C’umpen tacaron tamar camab’amb’anir lo que cay cache toit net, b’an cocha war cac’umpa taca tin e cay uchiob’ e mab’amb’anir capater ub’an.

Ira awacton tua’ capijchna sino que corpeson tama tunor uc’otorer e diablo.

Porque net jax Careyet,

Y net ayan meyra ac’otorer,

Y net ayan meyra atawarer xe’ machi tua’ ac’apa.

Amén.

Катата́ Дио́с ще туре́т тича́н,

Катаци́ а́каба́ ще́ ра́ч.

Ла́р туа́ и котори́ тара́ ториру́м маче́така́.

И че́н ло ке акани́ тара́ тореру́м па́н ко́ча ва́р аче́ тича́н тут эки́н.

А́хкуно́н ло ке́ укани́ туа́ какуши́ тама́ интэ́й интэ́й ди́а.

Кумбэ́н тагаро́н тама́р кама́ба б‑ани́р ло́ ке ка́й каче́й то́йт нэ́т, па́н коча́ уа́р какумпа́ така́ ти́н э ка́й учё́ э ма́б‑абани́р капатэ́р уа́н.

Ира́ уато́н туа́ капична́ сино́ кэ́ корпесо́н тама́ туно́р укоторэ́р и диа́бло.

Порке́ не́т ха́ш Карэе́т,

И нэ́т ая́н мэ́йра акоторе́р,

И нэ́т ая́н мэ́йра атаваре́р че мачи́ туа́ капа́.

Амэ́н.

Katatá Diós she turét tichán,

Katatsí ákabá shé rách.

Lár tuá i kotorí tará torirúm machétaká.

I chén lo ke akaní tará torerúm pán kócha vár aché tichán tut ekín.

Áhkunón lo ké ukaní tuá kakushí tamá intéy intéy día.

Kumbén tagarón tamár kamába b‑anír ló ke káy kachéy tóyt nét, pán kochá wár kakumpá taká tín e káy uchyó e máb‑abanír kapatér uán.

Irá watón tuá kapichná sinó ké korpesón tamá tunór ukotorér i diáblo.

Porké né hásh Karjeét,

I né ayán méyra akotorér,

I né ayán méyra atawarér che machí tuá kapá.

Amén.

Прослушать аудио:

114. Отче наш на чумбурунг

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

“Mfaanɛɛ ne̱ mo̱n’ ko̱re̱ ke̱bware̱ko̱re̱.

Ane̱ se̱ Wuribware̱ ne̱ fo̱ bo̱ so̱so̱-ɔ, sa a bo̱ kyo̱rɔ fo̱ ke̱nyare̱.

Na fo̱ ba fo̱ kuwure‑o bo̱ gyi mfe̱e̱.

Na fo̱ sa a fo̱ ke̱pre̱ waa swe̱e̱re̱ se̱ mfe̱e̱ fe̱yɛ ane̱ŋ ne̱ ke̱ e̱ waa so̱so̱-ɔ.

Sa ane̱ ndɔɔ a ateese ne̱ a tiri ane̱-ɔ.

Na fo̱ taa ane̱ e̱bɔye̱ bo̱ ke ane̱ fe̱yɛ ane̱ŋ ne̱ bo̱ko̱ a waa ase̱ŋ bɔye̱ bo̱ kye ane̱, ne̱ ane̱ a taa bo̱ ke bamo̱-ɔ.

Na fo̱ ma sa kpa a Ɔbɔnsam kyɔ ane̱-rɔ ke̱e̱ fe̱yɛ ane̱ e̱ waa e̱bɔye̱ aaa. Na fo̱ lee ane̱ le̱e̱ ɔkyɔrɔpo̱ a ke̱sare̱e̱-ɔ‑rɔ.

Эмфа́на мон корэ́ коба́рекорэ́.

Анэ́ су ба́рон фо бо сысо́-о, та бо́ кьро́ф кеньярэ́.

На фо ба́ф ку́ру бы́ джино́м фе́э.

На́фо са́фро копрова́ сэрэ́ сэм фе́е ке́е ана́н ке ваа́ сысо́-о.

Са́на́н до а тэ́се на т‑ра́но.

На́фо та́ анэ́ эбэ́мбы ка́нэ фе́ анэ́нэ боко а́ ваа а́сэн бэ́мби чи а́нэ, нэ а́на та бы кы́ бомо́-о.

На́фо ма́ са па́о бонса́м чо анэ́-ро кыы́ фе анэ́ва эбэа́а. На фы́ ли а́нэ ле очо́ропо а кэ́сарэ-о-ро́.

Jemfána mon koré kobárekoré.

Ané su báron fo bo sisó-o, ta bó k‑róf kenyaré.

Na fo báf kúru bí dzhinóm fée.

Náfo sáfro koprová seré sem fée kée anán ke vaá sisó-o.

Sánán do a tése na t‑ráno.

Náfo tá ané ebémbi káne fé anéne boko á vaa ásen bémbi chi áne, ne ána ta bi kí bomó-o.

Náfo má sa páo bonsám cho ané-ro kií fe anéva ebeáa. Na fí li áne le ochóropo a késare-o-ró.

Прослушать аудио:

115. Отче наш на чухском (Сан Матео Ихтатáн)

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Ach co Mam, ay ach ec’ d’a satchaan̈.

Nivanocab’ yelc’och a b’i.

Ach ochocab’ yajalil d’a tic.

C’anab’ajaxocab’ tas tza nib’ej d’a sat luum tic, icha tzach c’anab’ajax d’a satchaan̈.

Ac’ tas sco va d’a c’u tic.

Ac’ lajvoc co mul yujto a on̈ tic scac’ nivanc’olal eb’ tz’och smul d’ayon̈.

Man̈ on̈ a cha montajb’at d’a chucal. Tzon̈ a colanel d’a yol sc’ab’ vin̈ chuc.

Yujto masanil tiempo Yajal achn̈ej.

Te nivan a poder.

Te nivan elc’ochi.

Amén.

Хач ко Ма́м, а́е че́ка сат ча́н.

Ни́ванокабье́л кочаби́.

Ач о́чокабья́ха али́л да ти́к.

Къа́напа́ха шукапта́х саны́ви да са́т лу́м ти́к, и́ча сач къа́напа́ха шта са́пча‑а́н.

Ак та́с ко ва́ та ку ти́к.

А ля́воко – му́л юто́ ан ты́к ска-ни́ванко́лялеб цоч сму́л таё́н.

Ман о́на ча́мон таба́т та чу́ка́л. Цона́ ко́ланель да ёл ска́би чу́к.

Ю́то ма́санил тье́мпо я́хала шней.

Тэ ни́ван а подэ́р.

Тэ ни́ван е́льгочи́.

Ами́нь.

Hach ko Mám, áe chéka sat chán.

Nívanokabyél kochabí.

Ach óchokabyáha alíl da tík.

K‑ánapáha shukaptáh sanívi da sát lúm tík, ícha sach k‑ánapáha shta sápcha‑án.

Ak tás ko vá ta ku tík.

A lyávoko – múl yutó an tík ska-nívankólyaleb tsoch smúl tayón.

Man óna chámon tabát ta chúkál. Tsoná kólanely da yol skábi chúk.

Yúto másanil tyémpo yáhala shnéy.

Te nívan a podér.

Te nívan élgochí.

Amín.

Прослушать аудио:

116. Отче наш на шона

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Baba vedu vari kudenga,

Zita renyu ngarikudzwe,

Umambo hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika

Sezvinoitwa kudenga.

Tipei nhasi chingwa chedu chamazuva namazuva.

Tiregererei zvatinokutadzirai, sezvatinoregererawo vanotitadzira isu.

Uye musatitungamirira mukuedzwa, asi mutinunure kubva kuno wakaipa.

Nokuti vushe ndobgenyu,

Nesibba,

Nokubginya, nokusingaperi.

Ameni.

Ба́ба ве́ду ва́ри кудэ́нга,

Зита́ ре́ню нга́рикудзуэ́,

Ума́мбу хуэ́ню нга́у‑уе́, куда́ къуэ́ню нга́куи́туе пань‑и́ка

Се́звинуэ́туа кудэ́нга.

Типэ́и нха́си чи́нгуа че́ду чамазу́ва намазу́ва.

Ти́регере́реи звати́нокута́дзирай́, се́зватино́регере́рауо́ ванотитадзира́ и́су.

У́е мусатитунгамирира мукуэ́дзуа, аси му́тинуну́ре кубва́ куну́ уакаи́па.

Наку́ти ву́ше ндобге́ню,

Неси́бба,

Нокубги́ня, но́кусинга́пери.

Амэ́нь.

Bába védu vári kudénga,

Zitá rényu ngárikudzwé,

Umámbu hwényu ngáu‑ué, kudá kwényu ngákuítwe paníka

Sézvinuétwa kudénga.

Tipéi nhási chíngwa chédu chamazúva namazúva.

Tíregerérei zvatínokutádziraý, sézvatinóregerérawó vanotitadzirá ísu.

Úye musatitungamirira mukuédzwa, asi mútinunúre kubvá kunú wakaípa.

Nakúti vúshe ndobgényu,

Nesíbba,

Nokubgínya, nókusingáperi.

Amén’.

Прослушать аудио:

117. Отче наш на эсперанто

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Patro nia, kiu estas en la ĉielo.

Via nomo estu sanktigita.

Venu via regno,

Plenumiĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.

Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.

Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regado,

la forto

kaj la gloro eterne.

Amen!

Пáтро ни́а, ки́у э́стас эн ля чьéло.

Ви́а нóмо э́сту сáнктики́та.

Вэ́ну ви́а рéгно,

Пленуми́чу Ви́а вóло, кьéл эн ля чиéло, тьэ́л áнкау сур ля тэ́ро.

Ни́ан пáнон чиутáган дóну ал ни ходи́ау.

Кай пардóну ал ни ни́айн шу́лдойн, кьéл áнкау ни пардóнас ал ни́ай шу́лдантóй.

Кан не конду́ку нин эн тэ́нтон, сэд либери́гу нин дэ ля мальбóно.

Чар Ви́а э́стас ля регáдо,

Ля фóрто

Кау ля глóро этэ́рнэ.

Áмэн!

Pátro nía, kíu éstas en la chiélo.

Vía nómo éstu sánktikíta.

Vénu vía régno,

Plenumíchu Vía vólo, kiél en la chiélo, tiél ánkau sur la téro.

Nían pánon chiutágan dónu al ni hodíau.

Kay pardónu al ni níayn shúldoyn, kiél ánkau ni pardónas al níay shúldantóy.

Kay ne kondúku nin en ténton, sed liberígu nin de la malbóno.

Char Vía éstas la regádo,

La fórto

Kay la glóro etérne.

Ámen!

Прослушать аудио:

118. Отче наш на эстонском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Meie Isa, Kes oled taevas!

Pühitsetud olgu Sinu nimi!

Sinu Riik tulgu!

Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!

Meie igapäevane leib anna meile tänapäev!

Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!

Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid kurjast!

Меие Иса, Кес олед таэвас!

Пюхицетуд ольгу Сину ними!

Сину Риик тульгу!

Сину тахтминэ сюньдигу нагу таэвас, нында ка маа пеаль!

Меие игапяэванэ леиб анна меиле тянапяэв!

Я анна меиле андэкс меие вылад, нагу меиеги андэкс аннамэ ома выльгластале!

Я иара саада меид киусатуссэ, ваид пиааста меид курьяст!

Meye Isa, Kes oled taevas!

Piuhitsetood ohlgoo Sihnoo nihmi!

Sihnoo Rihk toolgoo!

Sihnoo tahtmihnei siundigoo nahgoo taheivas, nihnda kah ma-ah pehal!

Meye eegapiahevahnei leib ahnna meilei tiahnapiahev!

Yah ahnna meilei ahndex meiei vihlad, nahgoo meieghi ahndex ahnnamei ohma vihlglastahlei!

Yah yahra sah-ahda meid keeyusahtoossei, vhaid piah-ahsta meid kuryast!

119. Отче наш на южнобирифорском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

Sɩ Sãa na be a saaju.

Sɩ kʋ naa a fʋ yuor tɩɩr.

A fʋ nãalʋ̃ʋ wʋ wa.

A fʋ bɔfʋ wʋ ɩ a wɛr pɔ, nɩtãa lɛ a fʋ bɔfʋ na ɩrɛ be a saaju.

Kʋ sɩ a dɩna bʋ̃diir ka a sɛɛn sɩ.

Vɛ̃ a sɩ yeldɛbɛ bar, nɩtãa lɛ sɩn ma vɛ̃ kʋ a sɩ taaba yeldɛbɛ bar ba.

Ta sɔɔ ka bɛɛr kaa nyɔɔ sɩ ɛ, faa sɩ yin a dɛɛr sʋɔ nũu pɔ.

Си Са на́ бе а́ са́джю́.

С‑ку-на́ а‑ф-ю́а ти́р.

А‑ф-нало́у ва́.

А́фу бо́ву‑и́ а‑вэ́р по́, нэ́та́-ле́ а́фу бо́фу нагребе́ а́ са́джю́.

Кусэ́ а́д‑нэ́ бн-ди́ка асэ́н‑се.

Вэ́ а́с‑елдэ́бэ́ ба́р, нита́ лесэ́н мавэ́ ку́ асэта́ба елдэ́бэ бар-ба́.

Тасо́ ка́-бер-ка́ нё́-си‑э́, фа́-си-йи́н адэ́р су-ну́-по.

Si Sa ná be á sádzhyú.

S‑ku-ná a‑f-yúa tír.

A‑f-nalóu wá.

Áfu bówu‑í a‑wér pó, nétá-lé áfu bófu nagrebé á sádzhyú.

Kusé ád‑né bn-díka asén‑se.

Vé ás‑yeldébe bár, nitá lesén mavé kú asetába yeldébe bar-bá.

Tasó ká-ber-ká nyó-si‑é, fá-si-yín adér su-nú-po.

Прослушать аудио:

120. Отче наш на яванском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

‘Duh Bapaké awaké déwé nang swarga

muga Jenengmu kasutyèkna.

Muga kratonmu tumekaa

lan kekarepanmu klakonana ing donya kayadéné nang swarga.

Nyuwun sandang-pangan saben dina

lan pangapura sangka ing dosa awit awaké déwé ya ngapura dosané wong liya.

Nyuwun aja sampèk kenèng goda nanging luwarana sangka ala.’

Amin.

Дух Бапакé ауакé дéуé нанг сщарга

муга джененгму касутйéкна.

Муга кратонму тумекаа

лан кекарепанму клаконана инг доня каядéнé нанг суарга.

Нювун санданг-панган сабен дина

лан пангапура сангка инг доса ауит ауакé дéуé я нгапура досанé уонг лия.

Нювун аджя сампéк кенéнг года нангинг луварана сангка ала.

Амин.

Duh Bapaké awaké déwé nang swarga

muga Jenengmu kasutyékna.

Muga kratonmu tumekaa

lan kekarepanmu klakonana ing donya kayadéné nang swarga.

Nyuwun sandang-pangan saben dina

lan pangapura sangka ing dosa awit awaké déwé ya ngapura dosané wong liya.

Nyuwun aja sampék kenéng goda nanging luwarana sangka ala.

Amin.

Прослушать аудио:

121. Отче наш на японском

Оригинальный текст

Русская транскрипция

Латинская транскрипция

天に在す我等の父や。

願くは爾の名は聖とせられ。

爾の国は来り。

爾の旨は天に行わるるが如く、地にも行われん。

我が日用の糧を今日我等に与え給え。

我等に債ある者を我等免すが如く、我等の債を免し給え。

我等を誘に導かず、

なお我等を凶悪より救い給え。

アーメン。

Тэн ни имасу уарэра но Чичи йа.

Нэгауаку уа Нандзи но уа сэй то сэрарэ.

Нандзи но куни уа китари.

Нандзи но мунэ уа тэн ни оконауаруру га готоку, чи ни мо оконауарен.

Уа га ничийоо но катэ о конничи уарэра ни атаэтамаэ.

Уарэра ни оимэ ару моно о уарэра йурусу га готоку, уарэра но оимэ о йуруситамаэ.

Уарэра о изанаи ни мичибикадзу,

нао уарэра о кйоаку йори сукуи тамаэ.

А́мэн

Ten ni imasu uarera no Chichi ya.

Negauaku ua Nandzi no ua sey to serare.

Nandzi no kuni ua kitari.

Nandzi no mune ua ten ni okonauaruru ga gotoku, chi ni mo okonauaren.

Ua ga nichiyoo no kate o konnichi uarera ni ataetamae.

Uarera ni oime aru mono o uarera yurusu ga gotoku, uarera no oime o yurusitamae.

Uarera o izanai ni michibikadzu,

nao uarera o kyoaku yori sukui tamae.

Ámen.

Прослушать аудио:
Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки