Свя­тых цар­ствен­ных страстотерпец

• 4 июл

Ме­ся­ца июля в 4‑й день

СВЯТЫ́Х
ЦА́РСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕ́РПЕЦ:
ИМПЕРА́ТОРА НИКОЛА́Я,
ИМПЕРАТРИ́ЦЫ АЛЕКСА́НДРЫ,
ЦАРЕ́ВИЧА АЛЕКСИ́Я,
ВЕЛИ́КИХ КНЯЖЕ́Н О́ЛЬГИ,
ТАТИА́НЫ, МАРИ́И, АНАСТАСИ́И,
ОТ БЕЗБО́ЖНЫЯ ВЛА́СТИ ИЗБИЕ́ННЫХ

Утвер­жде­на Свя­щен­ным Си­но­дом Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви 26.12.2001.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1‑й антифо́н.

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Егда́ на ца́рство Росси́йское венча́шеся, пома́занниче Нико́лае, / то­гда́ усе́рдно моли́лся еси́: / Влады́ко и Го́споди мой, / наста́ви мя в де́ле, на не́же посла́л мя еси́, / да бу́дет со мно́ю прему́дрость Твоя́, / да разуме́ю, что есть уго́дно пред очи́ма Твои́ма, / и в день Су­да́ Тво­е­го́ непосты́дно возда́м Те­бе́ сло́во. / Те́мже не о сла́ве земно́й попече́ние име́л еси́, / но па́че о сла́ве Небе́сней.

Егда́ на святе́й Ру­си́ / тя́жкаго испыта́ния вре́мя на­ста́, / то­гда́ ты, страстоте́рпче святы́й Нико́лае, / моли́лся еси́ о спасе́нии ея́, / и се, яви́ся ико́на Засту́пницы держа́вныя, / я́ко зна́мение прия́тия вла́сти / на пречи́стеи ру́це Цари́цы и Влады́чицы. / Те́мже Росси́я, / а́ще и вла́стию безбо́жных угнете́на бысть, / предста́тельством Де́вы Богоро́дицы / и моли́твами твои́ми сохрани́ся.

Егда́ мно́зи беззако́нницы и во­жди́ лю́дстии / восхоте́ша воста́ти на ве́ру, ца­ря́ и оте́чество, / то­гда́ ты, богому́дре страстоте́рпче Нико́лае, / боле́зновал еси́ о наро́де твое́м / и, Ка́инова братоуби́йства в держа́ве свое́й избе́гнути хо­тя́, / власть земну́ю, сла́ву и по́честь оста́вил еси́, / все упова́ние возлага́я на Бо́га. / Те́мже ны́не, пред­стоя́ Престо́лу Ца­ря́ ца́рствующих, / моли́ся о держа́ве Росси́йстей / и спасе́нии душ на́ших.

Егда́ на­ста́ гоне́ние, / заточе́ние и поноше́ние, / то­гда́ тве́рдую ве́ру, / наде́жду на Бо́га и чисте́йшую любо́вь, / терпе́ние же и всепроще́ние показа́сте, / святи́и ца́рственнии страстоте́рпцы, / творя́ще кро́тко моли́твы за вра­ги́. / Ве́лие на зем­ли́ благоче́стие ва́ше, / ве́лия на Небесе́х сла́ва ва́ша.

И́ны стихи́ры, глас 6.
Подо́бен: Все отло́жше:

Все упова́ние на Бо́га возложи́вше, / святи́и ца́рственнии страстоте́рпцы, / о́браз терпе́ния и страда́ния / всей зем­ли́ Росси́йстей яви́стеся. / Вы бо, моля́щеся о мучи́телех, / кле­ве­ту́, у́зы и изгна́ние, / глумле́ние, насмея́ние и оболга́ние, / убие́ние и теле́с поруга́ние / му́жественне претерпе́ли есте́. / Се­го́ ра́ди вас при́сно прославля́ем.

Все благоче́стие твое́ во Хри­сте́ бысть, / свята́я му́ченице цари́це Алекса́ндро Росси́йская, / пре­ш­ла́ бо еси́ от Лю́теровы ве́ры к Правосла́вию, / его́же восприя́ла еси́ всем се́рдцем твои́м, / возлюби́вши моли́тву, / храм Бо́жий и святы́х оте́ц уче́ния, / и, я́ко ма́ти добронра́вная, / во благоче́стии возрасти́ла еси́ ча́да твоя́, / и та́я угото́вала еси́ в непоро́чную же́ртву за Хри­ста́. / Се­го́ ра́ди тя при́сно прославля́ем.

Плод благосла́вен / моли́тв Саро́вскаго чудотво́рца / и ча́емый насле́дник ца́рственных роди́телей быв, / наде́жда, сла́ва и упова́ние Росси́и, / в ра́дость лю́дем правосла́вным яви́лся еси́, / святы́й царе́вичу Алекси́е. / Бо́жиим же промышле́нием / мно́гия ско́рби и неду́ги / измла́да безро́потно терпе́л еси́ / и, я́ко а́гнец непоро́чный, / убие́ние от злочести́вых прия́л еси́, / ны́не же лику́еши, я́ко насле́дник Ца́рствия Небе́снаго. / Се­го́ ра́ди тя при́сно ублажа́ем.

Дще́ри царе́вы, / святы́я му́ченицы де́вы, / и́стинныя неве́сты Христо́вы / О́льго, Татиа́но, Мари́е и Анастаси́е, / вы, я́ко му́дрыя ева́нгельския де́вы, / еле́й милосе́рдия / в душа́х при́сно храня́щия, / стра́ждущим, ни́щим и боля́щим / усе́рдно послужи́ли есте́ / и, за гоня́щих вас / да́же до сме́рти Го́спода моля́щия, / в черто́зех Же­ни­ха́ Небе́снаго всели́лися есте́. / Се­го́ ра́ди вас при́сно ублажа́ем.

Сла́ва, глас 6: Сою́зом люб­ве́ Христо́вы связу́еми, / седмочи́сленнии ца́рственнии страстоте́рпцы, / поноше́ния и убие́ния не убоя́вшеся, / пе́рвии, я́ко новому́ченицы, / за Русь святу́ю от безбо́жных пострада́сте / и о́браз испове́дничества и ре́вности по Бо́зе / ве́рным лю́дем показа́сте. / Те́мже, Зем­ли́ Ру́сския / покрови́телие неусыпа́емии я́вльшеся, / Триеди́наго Бо́га непреста́нно моли́те / о спасе́нии оте́чества на́шего / и всех с любо́вию вас почита́ющих.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: Кто Те­бе́ не ублажи́т, Пресвята́я Де́во; / кто ли не воспое́т Тво­е­го́ Пречи́стаго Рож­де­ства́; / безле́тно бо от От­ца́ возсия́вый Сын Единоро́дный, / То́йже от Те­бе́, Чи́стыя, про́йде, / неизрече́нно вопло́щься, / естество́м Бог Сый, / и естество́м быв Челове́к нас ра́ди; / не во двою́ ли­цу́ разделя́емый, / но во двою́ есте­ству́ / несли́тно познава́емый. / То­го́ мо­ли́, Чи́стая Всеблаже́нная, / поми́ловатися душа́м на́шим.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (гла­ва́ 3):

Пра́ведных ду́ши в ру­це́ Бо́жией, / и не прико́снется их му́ка. / Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, / и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их. / И е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, они́ же суть в ми́ре. / И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут, / упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. / И вма́ле нака́зани бы́вше, / вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, / я́ко Бог ис­ку­си́ я́, и обре́те их досто́йны Се­бе́. / Я́ко зла́то в горни́ле, ис­ку­си́ их / и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́. / И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют / и, я́ко и́скры по сте́блию поте¬ку́т. / Су́дят язы́ком и облада́ют людь­ми́, / и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. / Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину, / и ве́рнии в люб­ви́ пребу́дут Ему́, / я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ / и посеще́ние во избра́нных Его́.

Царств тре́тиих чте́ние (гла­вы́ 8 и 9):

Ста Соломо́н пред лице́м ол­та­ря́ Госпо́дня, / пред всем собо́ром Изра́илевым, и воздви́же ру́це свои́ на не́бо, и ре­че́: / Го́споди, Бо́же Изра́илев, несть я́коже Ты Бог на Небе­си́ го­ре́ и на зем­ли́ ни́зу, / храня́й заве́т и ми́лость ра­бу́ Тво­е­му́, / ходя́щему пред Тобо́ю всем се́рдцем свои́м, / я́же сохрани́л еси́ ра­бу́ Тво­е­му́ Дави́ду, от­цу́ мо­е­му́: / и́бо глаго́лал еси́ усты́ Твои́ми и рука́ма Твои́ма соверши́л еси́, я́коже день сей. / И ны́не, Го́споди, Бо́же Изра́илев, / со­хра­ни́ ра­бу́ Тво­е­му́ Дави́ду, от­цу́ мо­е­му́, я́же ре­кл еси́ ему́, глаго́ля: / не оскуде́ет муж от ли­ца́ Мо­е­го́, седя́й на престо́ле Изра́илеве, / то́кмо а́ще сохраня́т ча́да твоя́ пу­ти́ своя́, е́же ходи́ти пре­до Мно́ю, / я́коже ходи́л еси́ пре­до Мно́ю. / И услы́шиши моли́тву ра­ба́ Тво­е­го́ и люди́й Твои́х Изра́иля, / о ни́хже помо́лятся на ме́сте сем: / и Ты услы́шиши на ме́сте обита́лища Тво­е­го́ на Небе­си́, / и сотвори́ши и поми́луеши. / Ели́ка а́ще согреши́т ки́йждо ко и́скреннему сво­е­му́, / и а́ще прии́мет на него́ кля́тву, е́же кля́ти его́, / и прии́дет, и испове́сть пред лице́м ол­та­ря́ Тво­е­го́ в хра́ме сем. / И Ты услы́шиши от Небе­се́, и сотвори́ши суд лю́дем Твои́м Изра́илю, / осуди́ти беззако́ннаго, да́ти путь его́ на гла­ву́ его́, / и оправди́ти пра́веднаго, да́ти ему́ по пра́вде его́, / егда́ паду́т лю́дие Твои́ Изра́иль пред вра­ги́, я́ко согреша́т Ти, / и обратя́тся к Те­бе́, и испове́дятся и́мени Тво­е­му́, / и помо́лятся, и возглаго́лют моли́тву к Те­бе́ в хра́ме сем. / И Ты услы́шиши с Небе­се́, и ми́лостив бу́деши о согреше́ниих люди́й Свои́х Изра́иля, / и возврати́ши я́ в зе́млю, ю́же дал еси́ отце́м их, я́ко согреша́т Ти, / я́ко несть челове́к, и́же не согреши́т, / и разгне́ваешися на ня́, и преда́си я́ пред вра­ги́, / и попленя́т их пленя́щии в зе́млю дале́че или́ близ, / и обратя́т серд­ца́ своя́ в зем­ли́, а́може пресели́шася, / и обратя́тся, и помо́лятся Те­бе́ в зем­ли́ преселе́ния сво­е­го́, глаго́люще: / согреши́хом, беззако́нновахом, непра́вдовахом. / И обратя́тся к Те­бе́ всем се́рдцем свои́м и все́ю душе́ю свое́ю в зем­ли́ враг свои́х, / а́може преве́л еси́ их, / и помо́лятся к Те­бе́ по пу­ти́ зем­ли́ сво­ея́, ю́же дал еси́ отце́м их, / и ко гра́ду, его́же избра́л еси́, / и ко хра́му, его́же созда́х и́мени Тво­е­му́. / И услы́шиши от Небе­се́, от гото́ваго жили́ща Тво­е­го́, моли́тву их и моле́ние их, / и сотвори́ши оправда́ние им, / да бу́дет Госпо́дь Бог наш с на́ми, я́коже бе со от­цы́ на́шими, / да не оста́вит нас, ни­же́ да отврати́т нас, преклони́ти серд­ца́ на́ша к Нему́, / е́же ходи́ти во всех путе́х Его́ / и храни́ти вся за́поведи Его́ и повеле́ния Его́ и оправда́ния Его́, / я́же запове́да отце́м на́шим. / И ре­че́ к нему́ Госпо́дь: / услы́шах глас моли́твы тво­ея́ и моле́ния тво­е­го́ / и́мже моли́лся еси́ пре­до Мно́ю; / сотвори́х ти по всей моли́тве твое́й, / и освяти́х храм сей, его́же созда́л еси́, / е́же положи́ти и́мя Мое́ та́мо во ве́ки, / и бу́дут о́чи Мои́ ту́ и се́рдце Мое́ во вся дни. / И ты, а́ще по́йдеши пре­до Мно́ю, / я́коже хо­ди́ Дави́д, оте́ц твой, в преподо́бии се́рдца и в право­те́, / и е́же твори́ти по всем, я́же запове́дах ему́, / и повеле́ния Моя́ и за́поведи Моя́ сохрани́ши, / и возста́влю престо́л ца́рствия тво­е­го́ во Изра́или во ве́ки, / я́коже глаго́лах к Дави́ду, от­цу́ тво­е­му́, глаго́ля: / не оскуде́ет ти муж властели́н во Изра́или.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (гла­вы́ 61 и 62):

Дух Госпо́день на мне, Его́же ра́ди пома́за мя, / благовести́ти ни́щим посла́ мя, / исцели́ти сокруше́нныя се́рдцем, пропове́дати пле́нником отпуще́ние и слепы́м прозре́ние, / на­ре­щи́ ле́то Госпо́дне прия́тно и день воздая́ния, / уте́шити вся пла́чущия, / да́ти пла́чущим Сио́на сла́ву вме́сто пе́пела, / пома́зание весе́лия пла́чущим, украше́ние сла́вы вме́сто ду́ха уны́ния, / и нареку́тся ро́дове пра́вды, насажде́ние Госпо́дне во сла́ву. / Да возра́дуется ду­ша́ моя́ о Го́споде, / об­ле­че́ бо мя в ри́зу спасе́ния и оде́ждею весе́лия оде́я мя, / я́ко на же­ни­ха́, воз­ло­жи́ на мя вене́ц и, я́ко неве́сту, укра­си́ мя красото́ю. / И я́ко зем­ля́, растя́щая цвет свой, и я́ко вертогра́д се́мена своя́ прозяба́ет, / та́ко возрасти́т Госпо́дь, Госпо́дь пра́вду и весе́лие пред все́ми язы́ки. / Сио́на ра́ди не умол­чу́ и Иерусали́ма ра́ди не по­пу­щу́, / до́ндеже изы́дет, я́ко свет, пра́вда моя́ / и спасе́ние мое́, я́ко свети́ло, разжже́тся. / И у́зрят язы́цы пра́вду Твою́, и ца́рие сла́ву Твою́, / и прозову́т Тя и́менем но́вым, и́мже Госпо́дь наимену́ет е́. / И бу́деши вене́ц добро́ты в ру­це́ Госпо́дни / и диади́ма ца́рствия в ру­це́ Бо́га тво­е­го́. / И не прозове́шися кто­му́ оста́влен, и зем­ля́ твоя́ кто­му́ не нарече́тся пу­ста́, / те­бе́ бо прозове́тся во́ля моя́, и зем­ля́ твоя́ вселе́нная, / я́ко бла­го­во­ли́ Госпо́дь в те­бе́, и зем­ля́ твоя́ вку́пе насели́тся. / И я́коже живя́й ю́ноша с де́вою, та́ко поживу́т сы́нове твои́ с тобо́ю, / и бу́дет я́коже ра́дуется жени́х о неве́сте, / та́ко возра́дуется Госпо́дь о тебе́.

На лити́и стихи́ры, глас 4:

Не прикаса́йтеся пома́занным Мои́м, / глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель. / Богопроти́вницы же боговенча́ннаго ца­ря́ уби́ша / и не насле́доваша зе́млю благи́х, / но улучи́ша смерть безконе́чную. / Ты же, святы́й му́чениче Нико́лае, / пома́занниче Бо́жий, / мо­ли́ приле́жно о нас, / да насле́дуем с тобо́ю Ца́рство Небе́сное.

Сове́ти Бо́жии / не суть я́ко сове́ти челове́честии, / глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель, / о́ваго бо смиря́ет, о́ваго же возно́сит, / о́ваго же мертви́т и о́ваго живи́т, / возставля́ет от зем­ли́ убо́га / и престо́л сла́вы дае́т ему́. / Се­го́ ра́ди при­з­ре́ Госпо́дь / на смире́ние возлю́бленнаго пома́занника Сво­е­го́ Никола́я / и жи́ва в Небе́сных оби́телех соде́ла Его́, / я́ко да мо́лится о спасе́нии люде́й свои́х.

Сла́ва, глас 6: Егда́ прии́де годи́на лю́тая / и о́бласть те́мная объя́т зе́млю Росси́йскую, / то­гда́ яви́шася избие́ннии за сло́во Бо́жие. / Ты же, ца­рю́ му́чениче, / я́ко нача́ток страстоте́рпцев но́вых, / с боголюби́вою цари́цею, / ца́рственными ча́ды и ве́рными слуга́ми твои́ми / любо́вию взыва́л еси́: / прииди́те, принесе́м се­бе́ Бо́гу в же́ртву живу́ю / и та́ко ве́ру Правосла́вную свиде́тельствуим, / да Ца́рствия Небе́снаго сподо́бимся.

И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ ло­за́ и́стинная, / возрасти́вшая нам Плод жи­во­та́, / Те­бе́ мо́лимся, / моли́ся, Влады́чице, / с новому́ченики и ца́рственными страстоте́рпцы, / поми́ловати ду́ши на́ша.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, ца­рю́ Нико́лае, / пома́занниче Бо́жий, / Росси́йския держа́вы храни́телю / и ве́ры Правосла́вныя благочести́вый ревни́телю, / о ми́ре все­го́ ми́ра попечи́телю, / заблу́ждших и́стинный вразуми́телю, / скорбя́щих, а́лчущих и стра́ждущих уте́шителю, / моли́твенниче о всех тепле́йший, / ны́не к те­бе́ прибега́ем, / Бо́жий уго́дниче и же́ртво всеусе́рдная, / мо­ли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Вознесо́х избра́ннаго / от люде́й Мои́х.

Ра́дуйся, ца­рю́ Нико́лае, / Бо́гом от рож­де­ства́ на муче́ние во́льное посвяще́нный / и, я́коже И́ов Многострада́льный, / пра́ведность во страда́нии яви́вый, / ны́не же с Небе́сным Царе́м ца́рствуяй, / моли́ся о держа́ве Росси́йстей / и спасе́нии душ на́ших.

Стих: Еле́ем святы́м Мои́м / пома́зах его́.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Нико́лае, / сла́во и кра­со­то́ Росси́йских царе́й и князе́й, / я́коже святи́и страстоте́рпцы и му́ченицы / Бори́с, Глеб и Андре́й, / от бли́жних твои́х пре́дан быв, / убие́ние от клятвопресту́пников безбо́жных прия́л еси́, / ны́не же мо́лишися о проще́нии враго́в твои́х / и спасе́нии душ на́ших.

Сла́ва, глас 8. Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Му́чениче ца­рю́ Нико́лае, / от ю́ности Ца­ря́ Сла́вы возлюби́л еси́, / да Ему́ до сме́рти после́дуеши, / я́коже Це́рковь пропове́дует: / сла́ва Хри­ста́ Бо́га – / Крест и Воскресе́ние. / Ны́не же сла́ву Небе́сную от Хри­ста́ прие́мый, / при­и­ми́ и земно́е прославле́ние / и мо­ли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, глас и подо́бен то́йже: О, пресла́внаго чу­де­се́! / Небе­се́ и зем­ли́ Цари́ца, / от святы́х сро́дников на́ших умоля́емая, / до ны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет / и ли́ка Сво­е­го́ изображе́нии ми́лостивно обогаща́ет. / О Влады́чице держа́вная! / Не преста́ни и на бу́дущее вре́мя / во утвержде́ние на Ру­си́ Правосла́вия / ми́лости и чу­де­са́ излива́ти до ве́ка. Ами́нь.

Тропа́рь страстоте́рпцем, глас 4: Днесь, благове́рнии лю́дие:

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь:
тропа́рь страстоте́рпцем, глас 4, два́жды.

Днесь, благове́рнии лю́дие, све́тло почти́м / седмери́цу честну́ю ца́рственных страстоте́рпец, / Христо́ву еди́ну дома́шнюю Це́рковь: / Никола́я и Алекса́ндру, / Алекси́я, О́льгу, Татиа́ну, Мари́ю и Анастаси́ю. / Ти́и бо, уз и страда́ний многоразли́чных не убоя́вшеся, / от богобо́рных смерть и поруга́ние теле́с прия́ша / и дерзнове́ние ко Го́споду в моли́тве улучи́ша. / Се­го́ ра́ди к ним с любо́вию возопии́м: / о святи́и страстоте́рпцы, / гла́су покая́ния и стена́нию наро́да на́шего вонми́те, / зе́млю Росси́йскую в люб­ви́ к Правосла́вию утверди́те, / от междоусо́бныя бра́ни сохрани́те, / мир ми́рови у Бо́га испроси́те / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́ное / и А́нгелом несве́домое та́инство, / Тобо́ю, Богоро́дице, су́щим на зем­ли́ яви́ся Бог, / в несли́тном соедине́нии воплоща́емь, / и Крест во́лею нас ра́ди восприи́м, / и́мже воскреси́в первозда́ннаго, / спа­се́ от сме́рти ду́ши на́ша.

По 1‑м стихосло́вии седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Повеле́нное та́йно:

Попече́ние име́л еси́ о ве́ре Правосла́вней, боговенча́нный ца­рю́ Нико́лае, / от апо́стол Це́ркви на́шей преда́нней, / разуме́я ей бы́ти Росси́йстей зем­ли́ утвержде́нием.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: В поноше́нии и обдержа́нии язы́ков есмы́, / вси бо преогорчи́хом Сы́на Тво­е­го́, и Той по­се­ти́ ны преще́нием Свои́м, / но умо­ли́, Де́во Пречи́стая, от Те­бе́ Ро́ждшагося, / а́ще не до кон­ца́ прогне́вался есть, / да прости́т и поми́лует стра­ну́ Росси́йскую.

По 2‑м стихосло́вии седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:

Егда́ богобо́рцы мучи́телие заточи́ша тя с цари́цею, ча́ды и ве́рными слуга́ми твои́ми, / то­гда́ взыва́л еси́ псало́мски: / по­мя­ни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость его́. / И по́слан бысть те­бе́, ца­рю́ Нико́лае, кро́ткому и смире́нному се́рдцем, вене́ц му́ченический, / я́коже святы́м Бори́су, Гле́бу и Андре́ю. / Мо­ли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Воста́ни, Влады́чице Держа́вная, и облече́тся Русь свята́я в кре́пость свою́, / и во­да́ же́лчная от полы́ни бу́дет нам я́ко мед, / да напита́емся теснота́ми, я́же от Зижди́теля суть, и восхва́лим держа́ву Твою́.

Велича́ние:

Велича́ем вас, / святи́и ца́рственнии страстоте́рпцы, / и чтим честна́я страда́ния ва́ша, / я́же за Хри­ста́ / претерпе́ли есте́.

Псало́м избра́нный:

1 лик Бог нам Прибе́жище и Си́ла. 2 Помо́щник в ско́рбех обре́тших ны зе­ло́. 1 Се­го́ ра́ди не убои́мся, вне­гда́ смуща́ется зем­ля́. 2 Бо́же, кто уподо́бится Те­бе́; да не премолчи́ши, ни­же́ укроти́ши, Бо́же. 1 Я́ко се вра­зи́ Твои́ возшуме́ша, и ненави́дящии Тя воздвиго́ша гла­ву́. 2 На лю́ди Твоя́ лука́вноваша во́лею, и совеща́ша на святы́я Твоя́. 1 Положи́ша тру́пия рабо́в Твои́х, бра́шна пти́цам небе́сным. 2 Пло́ти преподо́бных Твои́х звере́м земны́м. 1 Пролия́ша кровь их я́ко во́ду. 2 Я́ко Те­бе́ ра́ди умерщвля́еми есмы́ весь день. 1 Вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния. 2 Положи́л еси́ нас в при́тчу во язы́цех. 1 И бых я́звен весь день. 2 Разже́гл еси́ ны, я́коже разжиза́ется среб­ро́. 1 Проидо́хом скво­зе́ ог­нь и во́ду, и изве́л еси́ нас в поко́й. 2 Весели́теся о Го́споде, и ра́дуйтеся пра́веднии. 1 Я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. 2 И насле́дие их в век бу́дет. 1 Воззва́ша пра́веднии и Госпо́дь услы́ша их. 2 Свет воз­сия́ пра́веднику и пра́вым се́рдцем весе́лие. 1 В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник. 2 Святы́м, и́же суть на зем­ли́ Его́, уди­ви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. 1 Ди́вен Бог во святы́х Свои́х. 2 Пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится. 1 Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде и упова́ет на Него́. 2 И похва́лятся вси пра́вии се́рдцем.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, (3).

По полиеле́и седа́лен, глас 3:

Днесь ца́рственнии страстоте́рпцы Росси́йстии / предстоя́т Ца­рю́ ца́рствующих и Го́споду госпо́дствующих / и с Держа́вною Влады́чицею непреста́нно мо́лят Бо́га: / спа­си́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и бла­го­сло­ви́ достоя́ние Твое́, / стра­ну́ на́шу Росси́йскую поми́луй, / Ми́лостиве Вседержи́телю, / во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: Востру́бим трубо́ю пе́сней, воспои́м согла́сно Цари́це Богоро́дице: / ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная, / благоволе́нием Твои́м оте́чество на́ше от лет дре́вних покрыва́ющая / и благода́ть то­му́ источа́ющая. / Те́мже, Тобо́ю хва́лящеся, глаго́лем: / Твои́ бо есмы́ ра­би́, да не постыди́мся.

Степе́нна, 1‑й антифо́н 4‑го гла́са:

От ю́ности мо­ея́ / мно́зи бо́рют мя стра́сти, / но Сам мя за­сту­пи́, / и спа­си́, Спа́се мой.

Ненави́дящии Сио́на, / посрами́теся от Го́спода, / я́ко тра­ва́ бо огне́м / бу́дете изсо́хше.

Сла́ва, и ны́не: Святы́м Ду́хом / вся́ка ду­ша́ живи́тся, / и чистото́ю возвыша́ется, / светле́ется Тро́ическим Еди́нством священнота́йне.

Проки́мен, глас 4:

Пролия́ша кровь их, / я́ко во́ду. Стих: Вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния.

Други́й проки́мен: Вся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода. Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 36.

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: Се, Аз посыла́ю вас я́ко о́вцы по­сре­де́ волко́в: бу́дите у́бо му́дри я́ко змия́, и це́ли я́ко го́лубие. Внемли́те же от челове́к: предадя́т бо вы на со́нмы, и на собо́рищах их бию́т вас. И пред влады́ки же и ца­ри́ веде́ни бу́дете Мене́ ра́ди, во свиде́тельство им и язы́ком. Егда́ же предаю́т вы, не пецы́теся, ка́ко или́ что возглаго́лете. Не вы бо бу́дете глаго́лющии, но Дух От­ца́ ва́шего глаго́ляй в вас. Преда́ст же брат бра́та на смерть и оте́ц ча́до: и воста́нут ча́да на роди́тели и убию́т их. И бу́дете ненави́дими все́ми и́мени Мо­е­го́ ра́ди: претерпе́вый же до кон­ца́, той спасе́н бу́дет. Мф 10:16–22

По 50‑м псалме́:

Сла́ва: Моли́твами ца́рственных страстоте́рпец, / Ми́лостиве, очи́сти / мно́жества согреше́ний на́ших.

И ны́не: Моли́твами Богоро́дицы, / Ми́лостиве, очи́сти / мно́жества согреше́ний на́ших.

Та́же, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й / и по мно́жеству щедро́т Твои́х / очи́сти беззако́ние мое́.

И стихи́ра, глас 6:

Страстоте́рпче Христо́в, / ца­рю́ Нико́лае, / по и́мени тво­е­му́ жи­тие́ твое́. / Се­го́ ра́ди вра­зи́ твои́ / не возмого́ша сокры́ти сла́ву твою́. / Кро́ток бысть и молчали́в во страда́ниих твои́х, / про­ся́ не мсти́ти за се­бе́. / Жи­тие́ твое́ оклеве́тано бысть, / кончи́на же твоя́ с му́ченики святы́ми сла́вна. / Мо­ли́ о душа́х на́ших.

Ка­но­ны: Бо­го­ро­ди­цы со ир­мо­сом на 6 (ир­мо­сы по два­жды) и стра­сто­терп­цев на 8.

Ка­нон Пре­свя­тыя Бо­го­ро­ди­цы, глас 8.
Песнь 1.

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, / и еги́петскаго зла избежáв, / изрáильтянин вопия́ше: / Избáвителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас.

Мно́гими содержи́мь напáстьми, / к Те­бе́ прибега́ю, спасе́ния иски́й: / о, Мáти Сло́ва и Де́во, / от тя́жких и лю́тых мя спаси́.

Страсте́й мя смущáют прило́зи, / мно́гаго уны́ния испо́лнити мою́ ду́шу; / уми­ри́, Отрокови́це, / тишино́ю Сы́на и Бо́га Тво­е­го́, Всенепоро́чная.

Спáса ро́ждшую Тя и Бо́га, / мо­лю́, Де́во, избáвитися ми лю́тых: / к Те­бе́ бо ны́не прибегáя, / простирáю и ду́шу и помышле́ние.

Неду́гующа те́лом и душе́ю, / посеще́ния Боже́ственнаго и промышле́ния от Те­бе́ сподо́би, еди́на Богомáти, / я́ко блага́я, Благáго же Роди́тельница.

Кано́н ца́рственных страстоте́рпец, глас 6.
Песнь 1

Ирмо́с: Волно́ю морско́ю / Скры́вшаго дре́вле / гони́теля мучи́теля / под земле́ю скры́ша спасе́нных о́троцы; / но мы, я́ко отрокови́цы, / Го́сподеви пои́м, / сла́вно бо просла́вися.

Припе́в: Святи́и ца́рственнии страстоте́рпцы, моли́те Бо́га о нас.

Венцено́сче Нико́лае, вку́пе с му́ченическими ли́ки, цари́цею, ча́ды и слуга́ми, / предстоя́ще у Престо́ла Христо́ва, / просвеще́ние нам да́руйте, озаря́ющее душ на́ших омраче́ние и нечу́вствие, / я́ко да восхва́лим ра́достно ва́шу блаже́нную па́мять.

Ны́не прорече́ние Саро́вскаго ста́рца, я́ко просла́вльшаго мя просла́вит Бог, испо́лнися, / просла́ви бо Це́рковь Ру́сская ца́рственнаго страстоте́рпца. / Те́мже вку́пе с преподо́бным мо́лится, во е́же стяжа́ти нам благода́ть Свята́го Ду́ха.

Се́рдце царе́во в ру­це́ Бо́жией, глаго́лет Госпо́дь. / Ты же, и́стинный пома́занниче и слу­го́ Госпо́день, благогове́йне ре­кл еси́: / не то́кмо жизнь моя́, но и пу­тие́ стра­ны́ Росси́йския в ру­це́ Госпо́дней суть.

Богоро́дичен: Ты еси́ кре́пость на́ша, / Ты еси́ по­хва­ла́ и ра́дование, / Предста́тельница Непобеди́мая и Покро́в держа́вный стра­ны́ Росси́йския, Пресвята́я Богоро́дице, / с ца́рственными страстоте́рпцы и новому́ченики мо­ли́ спа­сти́ ра­бы́ Твоя́.

Ка­та­ва­сия: Отве́рзу уста́ моя́, / и напо́лнятся Ду́ха, / и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, / и явлю́ся, све́тло торжеству́я, / и вос­пою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Песнь 3.

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, / и Це́ркве Зижди́телю, / Ты ме́не утвер­ди́ в люб­ви́ Твое́й, / желáний крáю, ве́рных утвержде́ние, / Еди́не Человеколю́бче.

Предстáтельство и покро́в жи́зни мо­ея́ / полагáю Тя, Богороди́тельнице Де́во: / Ты мя окор­ми́ ко пристáнищу Тво­е­му́, благи́х вино́вна; / ве́рных утвержде́ние, еди́на Всепе́тая.

Молю́, Де́во, душе́вное смуще́ние и печа́ли мо­ея́ бу́рю разори́ти: / Ты бо, Богоневе́стная, / нача́льника ти­ши­ны́ Хри­ста́ ро­ди­лá еси́, еди́на Пречи́стая.

Благоде́теля ро́ждши до́брых вино́внаго, / благодея́ния бога́тство всем ис­то­чи́, / вся бо мо́жеши, / я́ко си́льнаго в кре́пости Хри­ста́ ро́ждши, Богоблаже́нная.

Лю́тыми неду́ги и боле́зненными страстьми́ истязáему, Де́во, Ты ми по­мо­зи́: / исцеле́ний бо неоску́дное Тя зна́ю сокро́вище, Пренепоро́чная, неиждивáемое.

Спа­си́ от бед ра­бы́ Твоя́, Богоро́дице, / я́ко вси по Бо́зе к Те­бе́ прибегáем, / я́ко неруши́мей стене́ и предстáтельству.

При́зри благосе́рдием, всепе́тая Богоро́дице, / на мое́ лю́тое те­ле­се́ озлобле́ние, / и ис­це­ли́ ду­ши́ мо­ея́ боле́знь.

Ин. Ирмо́с: Те­бе́, на вода́х / Пове́сившаго всю зе́млю неодержи́мо, / тварь ви́девши на Ло́бнем ви́сима, / у́жасом мно́гим содрога́шеся, / несть Свят, / ра́зве Те­бе́, Го́споди, взыва́ющи.

Поруга́ние и разоре́ние зем­ли́ сво­ея́ от безбо́жных ви́дя, благочести́вый ца­рю́, / пла́кася из глу­би­ны́ серде́чныя, я́ко проро́к Иереми́я, го́рце сте­ня́ и моля́ся за лю́ди согреши́вшия: / Ми́лостиве Го́споди, не оста́ви их, оста́вльших мя.

На зем­ли́ алка́л и жа́ждал еси́ пра́вды Бо́жия, / за ню́же ду́шу кро́тце положи́л еси́, пра́ведне Нико́лае, / оба́че в Го́рнем Ца́рствии насы́тился еси́, / иде́же пребыва́еши во ве́ки.

Врачева́ния и чу­де­са́ то́чите, святи́и страстоте́рпцы, / лю́дем, ве́рою к вам притека́ющим, / те́мже печа́ль на́шу на ра́дость преложи́те моли́твами ва́шими.

Богоро́дичен: Прибе́жище, Вы́шший Покро́в Тя и́мамы, / Благослове́нная Ма́ти Бо́жия, / Твое́ю по́мощию со­хра­ни́ и за­сту­пи́ нас, Всепе́тая.

Ка­та­ва­сия: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, / живы́й и незави́стный Исто́чниче, / лик се­бе́ совоку́пльшия, духо́вно утвер­ди́, / в Боже́ственней Твое́й сла́ве / венце́в сла́вы сподо́би.

Седа́лен, глас 4:

Егда́ мно́зи от сро́дник на́ших отступи́ша от Бо́га, / отврати́шася Бо́жиих за́поведей и воста́ша на Го́спода и пома́занника Его́, / то­гда́ гнев Бо́жий на зе́млю Ру́сскую прии́де, / изся́че лю­бы́ мно́гих, пролия́ся кровь бра́тий на́ших, / расточи́шася лю́дие Росси́йстии по все­му́ ли­цу́ зем­ли́, / хра́ми на́ши поруга́нию преда́шася, / гла́ди, наше́ствия иноплеме́нник постиго́ша ны, и бы́хом в посмея́ние язы́ков. / Мы же, разуме́юще сие́, с сокруше́нием се́рдца в покая́нии зове́м: / про­сти́ и поми́луй нас, Го́споди, по вели́цей ми́лости Твое́й, / очи́сти беззако́ния на́ша / и пода́ждь стра́ждущей стране́ Росси́йстей / предста́тельством ца́рственных страстоте́рпец / проще́ние грехо́в, мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Умо­ли́, Милосе́рдая Ма́ти Све́та, Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего / о е́же возста́вити держа́ву на́шу правосла́вную, / сохрани́ти ю́ в ми́ре и благоде́нствии, / изба́вити ны от междоусо́бныя бра́ни, / укрепи́ти Святу́ю Це́рковь и огради́ти ю́ от неве́рия, раско́ла и ересе́й.

Песнь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, / смотре́ния Тво­е­го́ тáинство, / разуме́х де­ла́ Твоя́ / и прослáвих Твое́ Божество́.

Страсте́й мои́х смуще́ние, / ко́рмчию ро́ждшая Го́спода, / и бу́рю ути­ши́ мои́х прегреше́ний, Богоневе́стная.

Милосе́рдия Тво­е­го́ бе́здну призывáющу подáждь ми, / я́же Благосе́рдаго ро́ждшая и Спáса всех пою́щих Тя.

Наслаждáющеся, Пречи́стая, Твои́х даровáний, / благодáрственное воспевáем пе́ние, / ве́дуще Тя Богомáтерь.

На од­ре́ боле́зни мо­ея́ и не́мощи низлежáщу ми, / я́ко благолюби́ва, по­мо­зи́, Богоро́дице, / еди́на Присноде́во.

Наде́жду и утвержде́ние и спасе́ния сте́ну недви́жиму иму́ще Тя, Всепе́тая, / неудо́бства вся́каго избавля́емся.

Ин. Ирмо́с: На Кре­сте́ Твое́ Боже́ственное истоща́ние / прови́дя, Авваку́м, ужа́сся, вопия́ше: / Ты си́льных пресе́кл еси́ держа́ву, Бла́же, / приобща́яся су́щим во а́де, / я́ко Всеси́лен.

Нището́ю духо́вною обогати́лся еси́, свя́те Нико́лае, / и со­тво­ри́ тя Госпо́дь досто́йна не то́кмо земна́го, но и Небе́снаго Ца́рствия.

Ско́рбию обдержи́мь бысть, венцено́сче Нико́лае, / зря ослепле́ние наро́да тво­е­го́, / отре́кшагося от Ца­ря́ Небе́снаго, та́кожде и земна́го.

Му́жественне возложи́в упова́ние на Бо́га в многострада́льнем земне́м служе́нии твое́м, я́коже И́ов ино­гда́, / стори́цею воздая́ние прия́л еси́ на Небесе́х, / иде́же ны́не наслажда́ешися, ца́рственный му́чениче.

Богоро́дичен: Милосе́рдия две́ри, Благослове́нная Богоро́дице, отве́рзи нам, / да изба́вимся от бед и озлобле́ния на́шего, / во е́же пе́ти Те­бе́ непреста́нно: / Ты еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Ка­та­ва­сия: Седя́й в Сла́ве / на Престо́ле Бо­же­ства́ / во о́блаце ле́гце, / прии́де Иису́с Пребоже́ственный, / Нетле́нною Дла́нию / и спа­се́ зову́щия: / сла́ва, Хри­сте́, си́ле Твое́й.

Песнь 5.

Ирмо́с: Про­све­ти́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди, / и мы́шцею Твое́ю высо́кою / Твой мир подáждь нам, Человеколю́бче.

Испо́лни, Чи́стая, весе́лия се́рдце мое́, / Твою́ нетле́нную даю́щи ра́дость, / весе́лия ро́ждшая Вино́внаго.

Избáви нас от бед, Богоро́дице Чи́стая, / ве́чное ро́ждши избавле́ние, / и мир, всяк ум преиму́щий.

Раз­ре­ши́ мглу прегреше́ний мои́х, Богоневе́сто, / просвеще́нием Тво­ея́ све́тлости, / Свет ро́ждшая Боже́ственный и преве́чный.

Исце­ли́, Чи́стая, ду­ши́ мо­ея́ неможе́ние, / посеще́ния Тво­е­го́ сподо́бльшая, / и здрáвие моли́твами Твои́ми подáждь ми.

Ин. Ирмо́с: Богоявле́ния Тво­е­го́, Хри­сте́, / к нам ми́лостивно бы́вшаго, / Иса́ия, Свет ви́дев Невече́рний, / из но́щи у́треневав, взыва́ше: / воскре́снут ме́ртвии, / и воста́нут су́щии во гробе́х, / и вси земноро́днии возра́дуются.

Миротво́рец яви́лся еси́, ца­рю́ Нико́лае святы́й, неся́ мир ми́ру, / спаса́я и защища́я ты́сящи во оте́честве твое́м и в ины́х страна́х, / се­го́ ра́ди сын Бо́жий, по сло́ву Госпо́дню, наре́клся еси́.

Изгна́ние, поноше́ние, гоне́ние и всяк глаго́л ло́жный, на вы рече́нный, / претерпе́сте, святи́и ца́рственнии му́ченицы. / Ра́дуйтеся у́бо и весели́теся, я́ко мзду ва́шу на Небе­си́ прия́сте.

Служи́телие беззако́ния та́йнаго, / вене́ц терно́вный спле́тше, возложи́ша на тя, ца́рственная гла­во́, / оба́че де́рзостная де­ла́ их погибо́ша я́ве.

Богоро́дичен: В ти́ну грехо́в впа́ли есмы́, / и лю́те по­то­пи́ ны бу́ря прегреше́ний. / Но, я́ко ро́ждшая Спа́са, Влады́чице, при́зри на ны, ра­бы́ Твоя́, / и изба́ви от страсте́й душетле́нных.

Ка­та­ва­сия: Ужасо́шася вся́ческая / о Боже́ственней сла́ве Твое́й: / Ты бо, Неискусобра́чная Де́во, / име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га / и ро­ди­ла́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, / всем воспева́ющим Тя / мир подава́ющая.

Песнь 6.

Ирмо́с: Моли́тву про­лию́ ко Го́споду, / и То­му́ воз­ве­щу́ печа́ли моя́, / я́ко зол ду­ша́ моя́ испо́лнися, / и живо́т мой а́ду прибли́жися, / и молю́ся, я́ко Ио́на: / от тли, Бо́же, воз­ве­ди́ мя.

Сме́рти и тли я́ко спасл есть, / Сам Ся издáв сме́рти, / тле́нием и сме́ртию мое́ есте­ство́, я́то бы́вшее, Де́во, / мо­ли́ Го́спода и Сы́на Тво­е­го́, / враго́в злоде́йствия мя избáвити.

Предстáтельницу Тя жи­во­та́ вем и храни́тельницу тве́рду, Де́во, / и напáстей решáщу мол­вы́, и нало́ги бесо́в отгоня́ющу; / и молю́ся все­гда́, от тли страсте́й мои́х избáвити мя.

Я́ко сте́ну прибе́жища стяжáхом, / и душ всесоверше́нное спасе́ние, / и прострáнство в ско́рбех, Отрокови́це, / и просвеще́нием Твои́м при́сно рáдуемся: / о, Влады́чице, и ны́не нас от страсте́й и бед спаси́.

На од­ре́ ны́не немощству́яй ле­жу́, / и несть исцеле́ния пло́ти мое́й: / но, Бо́га и Спáса ми́ру и Избáвителя неду́гов ро́ждшая, / Те­бе́ молю́ся, Благо́й: / от тли неду́г возстáви мя.

Ин. Ирмо́с: Ят бысть, / но не удержа́н в пе́рсех ки́товых Ио́на: / Твой бо о́браз но­ся́, / страда́вшаго и погребе́нию да́вшагося, / я́ко от черто́га, от зве́ря изы́де; / приглаша́ше же кустоди́и: / храня́щии су́етная и ло́жная, / ми́лость сию́ оста́вили есте́.

Всем правосла́вным засту́пник был еси́, богоизбра́нный Нико́лае, / наро́дом Слове́нским защи́ту благу́ю явля́яй / и, я́ко брат бра́ту, помога́яй.

О сы́не ве́рный Святы́я Це́ркве! / Ты ревни́тель прославле́ния святы́х яви́лся еси́, / хра́мов созида́тель, святы́х оби́телей благоукраси́тель, / Святы́я Зем­ли́ и Го­ры́ Афо́нския благотвори́тель, / просвеще́ния правосла́внаго попечи́тель и мона́шества покрови́тель.

В жи­тии́ ва́шем и в де́лех люб­ве́ о́браз христиа́ном бы́сте, / боговенча́ннии ца́рие Нико́лае и Алекса́ндро, / полага́сте бо во гла­ву́ у́гла Ка́мень, Хри­ста́ Бо́га на́шего.

Богоро́дичен: К Те­бе́ прибега́ем, Цари́це держа́вней, ве́рных покро́ве, / на Тя наде́жду возлага́ем спасе́ния на́шего, / Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, не пре́зри нас.

Ка­та­ва­сия: Боже́ственное сие́ и всечестно́е / соверша́юще пра́зднество, / Богому́дрии, Богома́тере, / прииди́те, рука́ми воспле́щим, / от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Конда́к, глас 8:

Избра́ннии Царе́м ца́рствующих и Го́сподем госпо́дствующих / от ро́да царе́й Росси́йских, / благове́рнии му́ченицы, / му́ки душе́вныя и смерть теле́сную за Хри­ста́ прии́мшии / и вен­цы́ Небе́сными увенча́вшиися, / к вам, я́ко покрови́телем на́шим ми́лостивым, / с любо́вию благода́рне вопие́м: / ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, / за Русь Святу́ю пред Бо́гом усе́рднии моли́твенницы.

И́кос: Сла́вою и бога́тством благоче́стия сия́ющии, / багряни́цею многоце́нною и венце́м украше́ннии, / ми́лостию и пра́вдою в жи­тии́ просия́вшии, / ве́ру, наде́жду и любо́вь к Бо́гу до кон­ца́ яви́ли есте́. / К вам, я́ко покрови́телем на́шим ми́лостивым, / с любо́вию благода́рне вопие́м: / ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, / за Русь Святу́ю пред Бо́гом усе́рднии моли́твенницы.

Песнь 7.

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше о́троцы, / в Вавило́не ино­гдá, / ве́рою Тро́ическою плáмень пе́щный попрáша, пою́ще: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

На́ше спасе́ние я́коже восхоте́л еси́, Спáсе, устро́ити, / во утро́бу Де́выя всели́лся еси́, / Ю́же ми́ру предстáтельницу показа́л еси́: / оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Воли́теля ми́лости, Его́же ро­ди­лá еси́, Мáти чи́стая, / умо­ли́ избáвитися от прегреше́ний и душе́вных скверн ве́рою зову́щим: / оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сокро́вище спасе́ния и Исто́чник нетле́ния, Тя Ро́ждшую, / и столп утвержде́ния, и дверь покая́ния, зову́щим показа́л еси́: / оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Теле́сныя сла́бости и душе́вныя неду́ги, Богороди́тельнице, / любо́вию приступáющих к кро́ву Тво­е­му́, Де́во, исцели́ти сподо́би, / Спáса Хри­ста́ нам ро́ждшая.

Ин. Ирмо́с: Неизрече́нное чу́до, / в пе­щи́ Изба́вивый преподо́бныя о́троки из пла́мене / во Гро́бе мертв, бездыха́нен полага́ется / во спасе́ние нас, пою́щих: / Изба́вителю, Бо́же, / благослове́н еси́.

Я́ко при́сных ва́ших, неду́жных во́инов чадолю́бне посеща́сте, ца́рственнии му́ченицы, / и с любо́вию их утеша́сте, / ме­ста́ же их упокое́ния слеза́ми ва́шими ороша́сте.

Вы есте́ о́браз супру́жества доброде́тельнаго и дете́й воспита́ния благочести́ваго, / святи́и ца́рие Нико́лае и Алекса́ндро. / Дом ваш я́ко цветни́к духо́вный соде́лавше, / на Небесе́х ны́не вку́пе со ча́ды лику́ете.

На вы­со­те́ сла́вы челове́ческия пребыва́я, / о Небе́сных при́сно помышля́л еси́, ца­рю́ Нико́лае, / а́може устреми́ся ду­ша́ твоя́ свята́я.

Богоро́дичен: Всесвята́я Влады́чице, / ожи­ви́ ум наш, умерщвле́нный страстьми́ мно́гими, / и укре­пи́ ны богоуго́дная твори́ти, / да велича́ем Тя, я́ко Засту́пницу ро́да христиа́нскаго.

Ка­та­ва­сия: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии, / па́че Созда́вшаго, / но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, / ра́довахуся, пою́ще: / препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог благослове́н еси́.

Песнь 8.

Ирмо́с: Ца­ря́ Небе́снаго, / Его́же пою́т во́и А́нгельстии, / хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

По́мощи я́же от Те­бе́ тре́бующия не пре́зри, Де́во, / пою́щия и превознося́щия Тя во ве́ки.

Неможе́ние ду­ши́ мо­ея́ исцеля́еши и теле́сныя боле́зни, Де́во, / да Тя прослáвлю, Чи́стая, во ве́ки.

Исцеле́ний бога́тство изливáеши ве́рно пою́щим Тя, Де́во, / и превознося́щим неизрече́нное Твое́ рождество́.

Напáстей Ты прило́ги отгоня́еши и страсте́й нахо́ды, Де́во: / те́мже Тя пое́м во вся ве́ки.

Ин. Ирмо́с: Ужасни́ся, боя́йся, Не́бо, / и да подви́жатся основа́ния зем­ли́: / се бо в мертвеце́х вменя́ется в Вы́шних Живы́й / и во Гроб мал странноприе́млется. / Его́же, о́троцы, благослови́те, / свяще́нницы, воспо́йте, / лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Егда́ уго́дницы Бо́жии предреко́ша вам путь му́ченический, я́коже Па́влу проро́к Ага́в, / вы, ца́рственнии страстоте́рпцы, не уклони́стеся ни одесну́ю, ни ошу́юю, / но му́жественне проидо́сте его́, / взира́юще на Соверши́теля ве́ры Иису́са Христа́.

Во страда́ниих ва́ших, страстоте́рпцы святи́и, / не отверго́стеся Пу­ти́, И́стины и Жи­во­та́, Хри­ста́ Бо́га на́шего, / не устраши́стеся богобо́рцев, / но в терпе́нии ше́ствовасте ца́рским путе́м в жизнь ве́чную.

Увы́ нам, оте́ческия заве́ты попра́вшим, / от обе́та ве́рности ца́рскому ро́ду, Це́рковию Свято́ю благослове́нному, отсту́пльшим / и та́ко от пу­ти́ Бо́жия отлучи́вшимся. / Про­сти́ нас, Го́споди, за вся сия́ соде́янная / и поми́луй моли́твами святы́х страстоте́рпец.

Богоро́дичен: Засту́пницу на́шу Тя ве́мы, Богоро́дице, / непреста́нно бо о нас мо́лишися, / во е́же пока́ятися и испра́витися нам, упова́ние и прибе́жище душ на́ших.

Ка­та­ва­сия: О́троки благочести́выя в пе­щи́ / Рож­де­ство́ Богоро́дичо спас­ло́ есть, / то­гда́ у́бо образу́емое, / ны́не же де́йствуемое, / вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Те­бе́: / Го́спода по́йте де­ла́ / и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Песнь 9.

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу / Тя испове́дуем, / спасе́ннии Тобо́ю, Де́во чи́стая, / с безпло́тными ли́ки Тя величáюще.

То́ка слез мои́х не отврати́ся, / Я́же от вся́каго ли­ца́ вся́ку сле́зу отъе́мшаго, / Де́во, Хри­ста́ ро́ждшая.

Ра́дости мое́ се́рдце испо́лни, Де́во, / Я́же ра́дости прие́мшая исполне́ние, / грехо́вную печа́ль потребля́ющи.

Пристáнище и предстáтельство к Те­бе́ прибегáющих / бу́ди, Де́во, и сте­на́ неруши́мая, / прибе́жище же и покро́в и весе́лие.

Све́та Тво­е­го́ заря́ми про­све­ти́, Де́во, / мрак неве́дения отгоня́ющи, / благове́рно Богоро́дицу Тя испове́дающих.

На ме́сте озлобле́ния не́мощи смири́вшагося, Де́во, ис­це­ли́, / из нездрáвия во здрáвие претворя́ющи.

Ин. Ирмо́с: Не рыда́й Мене́, Ма́ти, / зря́щи во Гро́бе, / Его́же во чре́ве без се́мене за­ча­ла́ еси́ Сы́на: / воста́ну бо, и просла́влюся, / и воз­не­су́ со сла́вою непреста́нно, я́ко Бог, / ве́рою и любо́вию Тя велича́ющия.

Да воскре́снет Русь Свята́я моли́твами ца́рственных страстоте́рпец и новому́ченик Твои́х, Го́споди, / и да расточа́тся вси вра­зи́ ея́ вско́ре, / и от ли­ца́ ея́ да бежа́т вси ненави́дящии ю́ от ны́не и до ве́ка.

Все упова́ние на Го́спода воз­ло­жи́ держа́вный царь наш. / Та́кожде и мы со упова́нием Го́споду помо́лимся, / да укрепи́т Он моли́твами Богоро́дицы и ца́рственнаго страстоте́рпца стра­ну́ на́шу в Правосла́вии / и спасе́т ду́ши на́ша.

Я́ко досто́йное пе́ние приими́те, святи́и страстоте́рпцы, ма́лое моле́ние сие́ / и, я́коже Христо́с прия́т вдови́цы две ле́пте, / не возгнуша́йтеся нас, окая́нных, / страстьми́ обурева́емых, убо́гих чти́телей и служи́телей ва́ших.

Богоро́дичен: Держа́вным Твои́м покро́вом, Чи́стая, / ра­бы́ Твоя́ со­хра­ни́ вся невреди́мы: / Тя бо еди́ну и́мамы прибе́жище в ну́ждах, утеше́ние в ско́рбех и побе́ду во бране́х на́ших.

Ка­та­ва­сия: Всяк земноро́дный / да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, / да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в есте­ство́, / почита́ющее свяще́нное тор­же­ство́ Богома́тере, / и да вопие́т: / ра́дуйся, Всеблаже́нная, / Богоро́дице Чи́стая Присноде́во.

Свети́лен:

Невече́рнему Све́ту предстоя́ще, / страстоте́рпцы святи́и ца́рственнии, с му́ченическими ли́ки, / во испыта́ниих не оставля́йте ны моли́твами ва́шими.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Ро́ждшая Свет Незаходи́мый, / просвеща́ющий седя́щих во тьме неве́дения и пре́лести, / оза­ри́ и нас, гре́шных, све́том Сы́на Твоего́.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чу­де­се́! / Святи́и ца́рственнии страстоте́рпцы седмочи́сленнии / в годи́ну страда́ний за Хри­ста́ / сохрани́ша любо́вь и ве́рность Ему́, / друг дру́га тя­го­ты́ нося́ще / и та́ко исполня́юще зако́н Его́, / се­го́ ра́ди ны́не на Небе­си́ ца́рствуют / и дерзнове́нно мо́лятся / о спасе́нии душ на́ших.

О боговенча́нный ца­рю́ Нико́лае, / сла́вный слу­го́ Святы́я Це́ркве, / храни́телю ея́ и защи́тителю, / избра́нный Бо́гом ея́ покрови́телю, / вели́каго Иустиниа́на подо́бниче, / вон­ми́ гла́су моле́ния на́шего, / про­сти́, за­щи­ти́ и укре­пи́ / заблу́ждших чад твои́х, / да ве́рою и любо́вию просла́вим Просла́вльшаго тя.

О, пресла́внаго чу­де­се́! / Свята́я му́ченица Алекса́ндра, / в го́рцем заточе́нии от богобо́рцев бы́вши / и ча́ющи сме́рти за Хри­ста́, / вку́пе с четвери́цею дев му́дрых, дще́рей свои́х, / се, Жени́х гряде́т, глаго́ла. / Угото́вим свети́льники своя́, / да вни́дем в черто́г Его́ / и облеце́мся вси оде́ждею сла́вы Его́.

О благове́рный царе́вичу Алекси́е, / во смире́нии се́рдца ты глаго́лал еси́: / вне­гда́ мне ца́рствовати, / да не обря́щутся ни́щии и убо́зии. / Кре́стным же путе́м жи­тия́ тво­е­го́ / и му́ченическою твое́ю кончи́ною / в Ца́рство Небе́сное возше́д, / име́я дерзнове́ние ве́лие, / мо́лишися о всех, тре́бующих тво­ея́ по́мощи.

Сла́ва, глас то́йже: О свята́я седмери́це ца́рственных страстоте́рпец, / Христо́ва по­хва­ло́ и сла́во! / Соизволе́нием От­ца́ Безнача́льнаго, / соверше́нием Сы́на Единоро́днаго / и соде́йствием Свята́го Ду́ха / му́ченицы за ве́ру показа́стеся / и Ца́рствия Бо́жия прича́стницы соде́ластеся. / Моли́те Триеди́наго Бо́га, / да прии́мет покая́ние на́ше, / сохрани́т стра­ну́ на́шу Росси́йскую / в Правосла́вии и единомы́слии неколе́блему / и спасе́т ду́ши на́ша.

И ны́не, глас то́йже. Подо́бен: О, пресла́внаго чу­де­се́: О, пресла́внаго чу­де­се́! / Небе­се́ и зем­ли́ Цари́ца, / от святы́х сро́дников на́ших умоля́емая, / до ны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет / и ли́ка Сво­е­го́ изображе́нии ми́лостивно обогаща́ет. / О Влады́чице держа́вная! / Не преста́ни и на бу́дущее вре́мя / во утвержде́ние на Ру­си́ Правосла́вия / ми́лости и чу­де­са́ излива́ти до ве́ка. Ами́нь.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нна от кано́на на 8, пе́сни 3‑я и 6‑я.

Тропа́рь страстоте́рпцем, глас 4:

Днесь, благове́рнии лю́дие, све́тло почти́м / седмери́цу честну́ю ца́рственных страстоте́рпец, / Христо́ву еди́ну дома́шнюю Це́рковь: / Никола́я и Алекса́ндру, / Алекси́я, О́льгу, Татиа́ну, Мари́ю и Анастаси́ю. / Ти́и бо, уз и страда́ний многоразли́чных не убоя́вшеся, / от богобо́рных смерть и поруга́ние теле́с прия́ша / и дерзнове́ние ко Го́споду в моли́тве улучи́ша. / Се­го́ ра́ди к ним с любо́вию возопии́м: / о святи́и страстоте́рпцы, / гла́су покая́ния и стена́нию наро́да на́шего вонми́те, / зе́млю Росси́йскую в люб­ви́ к Правосла́вию утверди́те, / от междоусо́бныя бра́ни сохрани́те, / мир ми́рови у Бо́га испроси́те / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Конда́к страстоте́рпцем, глас 8:

Избра́ннии Царе́м ца́рствующих и Го́сподем госпо́дствующих / от ро́да царе́й Росси́йских, / благове́рнии му́ченицы, / му́ки душе́вныя и смерть теле́сную за Хри­ста́ прии́мшии / и вен­цы́ Небе́сными увенча́вшиися, / к вам, я́ко покрови́телем на́шим ми́лостивым, / с любо́вию благода́рне вопие́м: / ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, / за Русь Святу́ю пред Бо́гом усе́рднии моли́твенницы.

Проки́мен, глас 7: Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь / и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зе­ло́. Стих: Жела́ние се́рдца его́ дал еси́ ему́ и хоте́ния уст­ну́ его́ не́си лиши́л его́.

Апо́стол к ри́мляном, зача́ло 99.

Бра́тие, ве́мы я́ко лю́бящым Бо́га вся поспешеству́ют во благо́е, су́щым по предуве́дению зва́нным. И́хже бо предуве́де, тех и предуста́ви сообра́зным бы́ти о́бразу Сы́на Сво­е­го́, я́ко бы́ти Ему́ перворо́дну во мно́гих бра́тиях. А и́хже предуста́ви, тех и приз­ва́, а и́хже приз­ва́, сих и оправ­да́, а и́хже оправ­да́, сих и просла́ви. Что у́бо рече́м к сим, а́ще Бог по нас, кто на ны? И́же у́бо Сво­е­го́ Сы́на не по­ща­де́, но за ны вся пре́дал есть Его́, ка́ко у́бо не и с Ним вся нам да́рствует? Кто пое́млет на избра́нныя Бо́жия? Бог оправда́яй. Кто осужда́яй? Христо́с Иису́с уме́рый, па́че же и воскресы́й, И́же и есть одесну́ю Бо́га, И́же и хода́тайствует о нас. Кто ны разлучи́т от люб­ве́ Бо́жия? Скорбь ли, или́ тес­но­та́, или́ гоне́ние, или́ глад, или́ на­го­та́, или́ бе­да́, или́ мечь? Я́коже есть пи́сано: я́ко Те­бе́ ра́ди умерщвля́еми есмы́ весь день, вмени́хомся я́коже о́вцы заколе́ния. Но о сих всех препобежда́ем за Возлю́бльшаго ны. Извести́хся бо, я́ко ни смерть, ни живо́т, ни А́нгели, ни Нача́ла, ни­же́ Си́лы, ни настоя́щая, ни гряду́щая, ни вы­со­та́, ни глу­би­на́, ни и́на тварь ка́я возмо́жет нас разлучи́ти от люб­ве́ Бо́жия, я́же о Хри­сте́ Иису́се Го́споде на́шем. Рим 8:28–39

Аллилу́ия, глас 1. Стих: Я́ко царь упова́ет на Го́спода и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Стих: Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 52.

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: сия́ запове́даю вам, да лю́бите друг дру́га. А́ще мир вас ненави́дит, ве́дите, я́ко Мене́ пре́жде вас возненави́де. А́ще от ми́ра бы́сте бы́ли, мир у́бо свое́ люби́л бы: я́коже от ми́ра не́сте, но Аз избра́х вы от ми́ра, се­го́ ра́ди ненави́дит вас мир. Помина́йте сло́во, е́же Аз рех вам: несть раб бо́лий го́спода сво­е­го́. А́ще Мене́ изгна́ша, и вас изжену́т: а́ще сло́во Мое́ соблюдо́ша, и ва́ше соблюду́т. Но сия́ вся творя́т вам за и́мя Мое́, я́ко не ве́дят Посла́вшаго Мя. А́ще не бых прише́л и глаго́лал им, гре­ха́ не бы́ша име́ли: ны́не же ви­ны́ не и́мут о гре­се́ свое́м. Ненави́дяй Мене́, и От­ца́ Мо­е­го́ ненави́дит. А́ще дел не бых сотвори́л в них, и́хже ин никто́же со­тво­ри́, гре­ха́ не бы́ша име́ли: ны́не же и ви́деша, и воз­не­на­ви­де­ша Мене́ и От­ца́ Мо­е­го́. Но да сбу́дется сло́во, пи́санное в зако́не их, я́ко возненави́деша Мя ту́не. Егда́ же прии́дет Уте́шитель, Его́же Аз по­слю́ вам от От­ца́, Дух и́стины, И́же от От­ца́ исхо́дит, Той свиде́тельствует о Мне. И вы же свиде́тельствуете, я́ко ис­ко­ни́ со Мно́ю есте́. Сия́ глаго́лах вам, да не соблазните́ся. От со́нмищ иждену́т вы, но прии́дет час, да всяк, и́же убие́т вы, мни́тся слу́жбу приноси́ти Бо́гу. Ин 15:17-16:2

Прича́стен: Го́споди, спа­си́ ца­ря́ и услы́ши ны, / во́ньже а́ще день призове́м Тя. / Аллилу́иа, (3).

Моли́тва

О святы́й страстоте́рпче, ца­рю́ му́чениче Нико́лае! Госпо́дь тя из­бра́ пома́занника Сво­е­го́, во е́же ми́лостивно и пра́во суди́ти лю́дем твои́м и храни́телем Це́ркве Правосла́вныя бы́ти. Се­го́ ра́ди со стра́хом Бо́жиим ца́рское служе́ние и о душа́х попече́ние соверша́л еси́. Госпо́дь же, испыту́я тя, я́ко И́ова Многострада́льнаго, по­пу­сти́ ти поноше́ния, ско́рби го́рькия, изме́ну, преда́тельство, бли́жних отчужде́ние и в душе́вных му́ках земна́го ца́рства оставле́ние. Вся сия́ ра́ди бла́га Росси́и, я́ко ве́рный сын ея́, претерпе́в и, я́ко и́стинный раб Христо́в, му́ченическую кончи́ну прие́м, Небе́снаго Ца́рства дости́гл еси́, иде́же наслажда́ешися Вы́шния сла́вы у Престо́ла всех Ца­ря́, ку́пно со свято́ю супру́жницею твое́ю, цари́цею Алекса́ндрою, и ца́рственными ча́ды Алекси́ем, О́льгою, Татиа́ною, Мари́ею и Анастаси́ею.

Ны́не, име́я дерзнове́ние ве́лие у Хри­ста́ Ца­ря́, мо­ли́, да пода́ст нам Госпо́дь грехо́в проще́ние, и на вся́кую доброде́тель наста́вит нас, да стяжи́м смире́ние, кро́тость и любо́вь, и сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия, иде́же ку́пно с тобо́ю и все́ми святы́ми новому́ченики и испове́дники Росси́йскими просла́вим От­ца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки