Чин утрени четверга 5‑й седмицы Великого поста «Стояние Марии Египетской» для келейного чтения


Чин утре­ни чет­вер­га 5‑й сед­ми­цы Вели­ко­го поста «Сто­я­ние Марии Еги­пет­ской» адап­ти­ро­ван для чте­ния на дому в усло­ви­ях огра­ни­че­ний, вве­ден­ных орга­на­ми госу­дар­ствен­ной вла­сти в свя­зи с рас­про­стра­не­ни­ем коро­на­ви­рус­ной инфекции.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три­жды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (три­жды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, (12)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 19:

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу тво­е­му́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спа­се́ Госпо́дь хри­ста́ Сво­е­го́, услы́шит его́ с Небе­се́ Свята́го Сво­е­го́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спа­си́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псалом 20:

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца его́ дал еси́ ему́, и хоте́ния уст­ну́ его́ не́си лиши́л его́. Я́ко предвари́л еси́ его́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на гла­ве́ его́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живо­та́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ ему́ дол­го­ту́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва его́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си ему́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши его́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Тво­е­го́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от зем­ли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Трисвято́е по О́тче наш:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три­жды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (три­жды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И тропари сия:

Спа­си́ Го́споди лю́ди Твоя́, / и бла­го­сло­ви́ достоя́ние Твое́, / побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху,

Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Тво­е­му́ но́вому жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Хри­сте́ Бо́же, / воз­ве­се­ли́ нас си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра, / непобеди́мую побе́ду.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, / не пре́зри Блага́я моли́тв на́ших, Всепе́тая Богоро́дице, / утвер­ди правосла́вных жи́тельство: / спа­си́ лю́ди Твоя́, и пода́ждь им с небе­се́ побе́ду, / зане́ роди­ла́ еси́ Бо́га, еди́на благослове́нная.

Го́споди, поми́луй, (12)

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на зем­ли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Трижды.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хва­лу́ Твою́. Дважды.

Псалом 3:

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: не́сть спасе́ния ему́ в Бо́зе его́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мо́й еси́, сла́ва моя́ и вознося́й гла­ву́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Сво­ея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Вос­крес­ни́, Го́споди, спа­си́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аз усну́х, и спа́х, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Тво­е­го́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша гла­ву́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия мое­го́. Пострада́х и сляко́хся до кон­ца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца мое­го́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся вра­зи́ мои́: и вне­гда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ пре­до мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз воз­ве­щу́ и попеку́ся о гре­се́ мое́м. Вра­зи́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отсту­пи́ от мене́. Вон­ми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отсту­пи́ от мене́. Вон­ми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

Бо́же, Бо́же мой к Тебе́ у́тренюю, воз­жа­да́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в зем­ли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко бла­го­слов­лю́ Тя в живо­те́ мое́м, о и́мени Твое́м воз­де­жу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве кри­лу́ Твое́ю возра́дуюся. При­льпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя зем­ли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве кри­лу́ Твое́ю возра́дуюся. При­льпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Три­жды, без поклонов.

Го́споди, поми́луй, (три­жды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 87:

Го́споди Бо́же спасе́ния мое­го́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: при­к­ло­ни́ у́хо Твое́ к моле́нию мое­му́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ кто­му́, и ти́и от руки́ Тво­ея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся ярость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нище­ты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чуде­са́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чуде­са́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в зем­ли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

Го́споди Бо́же спасе́ния мое­го́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: при­к­ло­ни́ ухо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

Бла­го­сло­ви́ душе́ моя́, Го́спода, и в ся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Бла­го­сло­ви́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судь­бу́ всем оби́димым. Ска­за́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до кон­ца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высо­те́ небе́сней от зем­ли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помя­ну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко тра­ва́ дни́е его́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет кто­му́ ме́ста сво­е­го́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небе­си́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода в ся Си́лы Его́, слу­ги́ Его́, творя́щии во́лю Его. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, бла­го­сло­ви́, душе́ моя́, Го́спода. На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, бла­го­сло­ви́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, вну­ши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко зем­ля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исче­зе́ дух мой, не отвра­ти́ лица́ Тво­е­го́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотво­ри́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Ска­жи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пой­ду, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Тво­е­го́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши вра­ги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три­жды)

Го́споди, поми́луй. (Три­жды).

Аллилу́ия, глас 8:

Чтец: Глас осьмы́й: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 1 От но́щи у́тренюет дух мой к Те́бе, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на зем­ли́. Хор: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. (И далее на каж­дый стих)

Стих 2 Пра́вде научи́теся, живу́щии на земли́.

Стих 3 За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя.

Стих 4 При­ло­жи́ им зла, Го́споди, при­ло­жи́ зла сла́вным земли́.

Пе́сни Трои́чны, глас 8:

Чтец: На Не́бо серд­ца́ иму́ще, А́нгельский подража́ем чин и со стра́хом Судии́ припаде́м, побе́дную взыва́юще хвалу́:

Хор: Свят, Свят, Свят еси́ Бо́же наш, моли́твами святы́х апо́стол Твои́х и святи́теля Никола́я, поми́луй нас.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Зре́ти Тебе́ не сме́юще Херуви́ми, летя́ще, зову́т со восклица́нием Боже́ственную песнь трисвята́го гла́са, с ни́миже и мы вопие́м Ти:

Хор: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сляца́ем мно́жеством прегреше́ний на́ших и не сме́юще воззре́ти на высо­ту́ Небе́сную, ду́шу с те́лом прекло́ньше, со А́нгелы песнь вопие́м Ти:

Хор: Свят, Свят, Свят еси́ Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Кафи́смa восьма́я:

Хор: Го́споди, поми́луй, (три­жды). Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 55:

Поми́луй мя, Бо́же, я́ко попра́ мя челове́к, весь день боря́ сту­жи́ ми. Попра́ша мя вра­зи́ мои́ весь день, я́ко мно́зи борю́щии мя с высо­ты́. В день не убою́ся, аз же упова́ю на Тя. О Бо́зе похва­лю́ сло­ве­са́ моя́, на Бо́га упова́х, не убою́ся, что сотвори́т мне плоть? Весь день слове́с мои́х гнуша́хуся, на мя вся помышле́ния их на зло. Вселя́тся и скры́ют, ти́и пя́ту мою́ сохраня́т, я́коже потерпе́ша ду́шу мою́. Ни о чесо́мже отри́неши я́, гне́вом лю́ди низведе́ши. Бо́же, живо́т мой возвести́х Тебе́, положи́л еси́ сле́зы моя́ пред Тобо́ю, я́ко и во обетова́нии Твое́м. Да возвратя́тся вра­зи́ мои́ вспять, во́ньже а́ще день при­зо­ву́ Тя, се позна́х, я́ко Бог мой еси́ Ты. О Бо́зе похва­лю́ глаго́л, о Го́споде похва­лю́ сло́во. На Бо́га упова́х, не убою́ся, что сотвори́т мне челове́к? Во мне, Бо́же, моли́твы, я́же возда́м хва­лы́ Тво­ея́, я́ко иба́вил еси́ ду́шу мою́ от сме́рти, о́чи мои́ от слез, и но́зе мои́ от поползнове́ния, бла­го­уго­жду́ пред Го́сподем во све́те живы́х.

Псало́м 56:

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя, я́ко на Тя упо­ва́ душа́ моя́, и на сень кри­лу́ Твое́ю наде́юся, до́ндеже пре́йдет беззако́ние. Воз­зо­ву́ к Бо́гу Вы́шнему, Бо́гу, благоде́явшему мне. Посла́ с Небе­се́ и спа­се́ мя, даде́ в поноше́ние попира́ющыя мя, посла́ Бог ми́лость Свою́ и и́стину Свою́, и изба́ви ду́шу мою́ от сре­ды́ ски́мнов. Поспа́х смуще́н, сы́нове челове́честии, зу́бы их ору́жия и стре́лы, и язы́к их меч остр. Вознеси́ся на Небе­са́, Бо́же, и по всей зем­ли́ сла́ва Твоя́. Сеть угото́ваша нога́м мои́м и сляко́ша ду́шу мою́, ископа́ша пред лице́м мои́м я́му и впадо́ша в ню. Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́, вос­пою́ и пою́ во сла́ве мое́й. Воста́ни сла́ва моя́, воста́ни псалти́рю и гу́сли, воста́ну ра́но. Испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, вос­пою́ Тебе́ во язы́цех, я́ко возвели́чися до Небе́с ми́лость Твоя́, и да́же до о́блак и́стина Твоя́. Вознеси́ся на Небе­са́, Бо́же, и по всей зем­ли́ сла́ва Твоя́.

Псало́м 57:

А́ще вои́стинну у́бо пра́вду глаго́лете, пра́вая суди́те, сы́нове челове́честии. И́бо в се́рдце беззако́ние де́лаете, на зем­ли́ непра́вду ру́ки ва́ша сплета́ют. Очужди́шася гре́шницы от ложе́сн, заблуди́ша от чре́ва, глаго́лаша лжу. Я́рость их по подо́бию зми­и­ну́, я́ко а́спида глу́ха и затыка́ющаго у́ши свои́, и́же не услы́шит гла́са обава́ющих, обава́емь обава́ется от прему́дра. Бог сокруши́т зу́бы их во усте́х их, члено́вныя львов сокруши́л есть Госпо́дь. Уничижа́тся я́ко вода́ мимотеку́щая, напряже́т лук свой, до́ндеже изнемо́гут. Я́ко воск раста́яв отъи́мутся, паде́ огнь на них и не ви́деша со́лнца. Пре́жде е́же разуме́ти те́рния в́ашего ра́мна, я́ко жи́вы, я́ко во гне́ве пожре́т я́. Возвесели́тся пра́ведник, егда́ уви́дит отмще́ние, ру́це свои́ умы́ет в кро́ви гре́шника. И рече́т челове́к: а́ще у́бо есть плод пра́веднику, у́бо есть Бог судя́ им на земли́.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три­жды)

Го́споди, поми́луй. (Три­жды). Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 58:

Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя. Изба́ви мя от де́лающих беззако́ние и от муж крове́й спа­си́ мя. Я́ко се улови́ша ду́шу мою́, нападо́ша на мя кре́пцыи, ниже́ беззако́ние мое́, ниже́ грех мой, Го́споди. Без беззако́ния теко́х и испра́вих, воста́ни в сре́тение мое́ и виждь. И ты, Го́споди Бо́же сил, Бо́же Изра́илев, вон­ми́ посети́ти вся язы́ки, да не уще́дриши вся де́лающыя беззако́ние. Возвратя́тся на ве́чер и вза́лчут, я́ко пес, и обы́дут гра́д. Се ти́и отвеща́ют усты́ свои́ми, и меч во устна́х их, я́ко кто слы́ша? И Ты, Го́споди, посмее́шися им, уничижи́ши вся язы́ки. Держа́ву мою́ к Тебе́ сохра­ню́, я́ко Ты, Бо́же, 3асту́пник мой еси́. Бог мой, ми́лость Его́ предвари́т мя, Бог мой, яви́т мне на вразе́х мои́х. Не уби́й их, да не когда́ забу́дут зако́н Твой, рас­то­чи́ я́ си́лою Твое́ю и низ­ве­ди́ я́, 3ащи́тниче мой, Го́споди. Грех уст их, сло́во усте́н их, и я́ти да бу́дут в горды́ни свое́й, и от кля́твы и лжи возвестя́тся в кончи́не. Во гне́ве кончи́ны, и не бу́дут, и уве́дят, я́ко Бог влады́чествует Иа́ковом и кон­цы́ зем­ли́. Возвратя́тся на ве́чер, и вза́лчут, я́ко пес, и обы́дут гра́д. Ти́и разы́дутся я́сти. А́ще ли же не насы́тятся, и поро́пщут. Аз же вос­пою́ си́лу Твою́ и возра́дуюся зау́тра о ми́лости Твое́й, я́ко был еси́ 3асту́пник мой и Прибе́жище мое́ в день ско́рби моея́. Помо́щник мой еси́, Тебе́ пою́: я́ко Бог 3асту́пник мой еси́, Бо́же мой, ми́лость моя́.

Псало́м 59:

Бо́же, отри́нул ны еси́ и низложи́л еси́ нас, разгне́вался еси́, и уще́дрил еси́ нас. Стрясл еси́ зе́млю и смути́л еси́ ю́, исце­ли́ сокруше́ние ея́, я́ко подви́жеся. Показа́л еси́ лю́дем Твои́м жесто́кая, напои́л еси́ нас вино́м умиле́ния. Дал еси́ боя́щымся Тебе́ зна́мение, е́же убежа́ти от лица́ лу́ка. Я́ко да изба́вятся возлю́бленнии Твои́, спа­си́ десни́цею Твое́ю и услы́ши мя. Бог возглаго́ла во святе́м Свое́м: возра́дуюся и раз­де­лю́ Сики́му, и юдо́ль жили́щ разме́рю. Мой есть Галаа́д, и Мой есть Манасси́й, и Ефре́м — кре́пость гла­вы́ Моея́, Иу́да — царь Мой. Моа́в — коно́б упова́ния Мое­го́, на Идуме́ю про­ст­ру́ сапо́г Мой, Мне иноплеме́нницы покори́шася. Кто введе́т мя во град огражде́ния? или́ кто наста́вит мя до Идуме́и? Не Ты ли, Бо́же, отри́нувый нас? И не изы́деши, Бо́же, в си́лах на́ших? Даждь нам по́мощь от ско́рби, и су́етно спасе́ние челове́ческо. О Бо́зе сотвори́м си́лу, и Той уничижи́т стужа́ющыя нам.

Псало́м 60:

Услы́ши, Бо́же, моле́ние мое́, вон­ми́ моли́тве мое́й. От коне́ц зем­ли́ к Тебе́ воззва́х, вне­гда́ уны́ се́рдце мое́, на ка́мень возне́сл мя еси́, наста́вил мя еси́. Я́ко был еси́ упова́ние мое́, столп кре́пости от лица́ вра́жия. Вселю́ся в селе́нии Твое́м во ве́ки, покры́юся в кро́ве крил Твои́х. Я́ко Ты, Бо́же, услы́шал еси́ моли́твы моя́, дал еси́ достоя́ние боя́щымся и́мене Тво­е­го́. Дни на дни царе́вы приложи́ши, ле́та его́ до дне ро́да и ро́да. Пребу́дет в век пред Бо́гом, ми́лость и и́стину Его́ кто взы́щет? Та́ко вос­пою́ и́мени Тво­е­му́ во ве́ки, возда́ти ми моли́твы моя́ день от дне.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три­жды)

Го́споди, поми́луй. (Три­жды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 61:

Не Бо́гу ли повине́тся душа́ моя́? от Того́ бо спасе́ние мое́. И́бо Той Бог мой и Спас мой, 3асту́пник мой, не подви́жуся наипа́че. Доко́ле нале­жи­те́ на челове́ка? Убива́ете вси вы, я́ко стене́ преклоне́не, и опло́ту возринове́ну. Оба́че це́ну мою́ совеща́ша отри́нути, теко́ша в жа́жди, усты́ свои́ми благословля́ху и се́рдцем свои́м кленя́ху. Оба́че Бо́гови повини́ся, душе́ моя́, я́ко от Того́ терпе́ние мое́. И́бо Той Бог мой и Спас мой, 3асту́пник мой, не преселю́ся. О Бо́зе спасе́ние мое́ и сла́ва моя́, Бог по́мощи моея́, и упова́ние мое́ на Бо́га. Упова́йте на Него́ весь сонм люде́й, излия́йте пред Ним серд­ца́ ва́ша, Я́ко Бог помо́щник наш. Оба́че су́етни сы́нове челове́честии, лжи́ви сы́нове челове́честии в ме́рилех е́же непра́вдовати, ти́и от суе­ты́ вку́пе. Не упова́йте на непра́вду и на восхище́ние не жела́йте. Бога́тство а́ще тече́т, не прилага́йте се́рдца. Еди́ною глаго́ла Бог, дво́я сия́ слы́шах, зане́ держа́ва Бо́жия, и Твоя́, Го́споди, ми́лость, я́ко Ты возда́си кому́ждо по дело́м его́.

Псало́м 62:

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, воз­жа­да́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в зем­ли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко бла­го­слов­лю́ Тя в живо­те́ мое́м, о и́мени Твое́м воз­де­жу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве кри­лу́ Твое́ю возра́дуюся. При­льпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя зем­ли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, Я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

Псало́м 63:

Услы́ши, Бо́же, глас мой, вне­гда́ моли́ти ми ся к Тебе́, от стра́ха вра́жия изми́ ду́шу мою́. Покры́й мя от со́нма лука́внующих, от мно́жества де́лающих непра́вду. Иже изостри́ша, я́ко мечь, язы́ки своя́, напряго́ша лук свой, вещь го́рьку, состреля́ти в та́йных непоро́чна, внеза́пу состреля́ют его́ и не убоя́тся. Утверди́ша себе́ сло́во лука́вое, пове́даша скры́ти сеть, ре́ша: кто у́зрит их? Испыта́ша беззако́ние, исчезо́ша испыта́ющии испыта́ния, присту́пит челове́к, и се́рдце глу­бо­ко́, и вознесе́тся Бог. Стре́лы младе́нец бы́ша я́звы их, и изнемого́ша на ня язы́цы их. Смути́шася вси ви́дящии их, и убоя́ся всяк челове́к, и возвести́ша дела́ Бо́жия, и творе́ния Его́ разуме́ша. Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде и упова́ет на Него́, и похва́лятся вси пра́вии се́рдцем.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три­жды)

Го́споди, поми́луй. (Три­жды).

Седа́льны, глас 8:

Хор: Благослове́н еси́, Хри­сте́ Бо́же наш,/ И́же прему́дры лов­цы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха Свята́го/ и те́ми уловле́й вселе́нную;// Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их, и в кон­цы́ вселе́нныя глаго́лы их.

Хор: Свети́ла ми́ра и наста́вники,/ на́шего спасе́ния нача́ток,/ боже́ственныя воспои́м уче­ни­ки́ Бо́га на́шего,/ я́ко свет су́щим во тьме нам возсия́ша/ и Со́лнце сла́вы всем сказа́ша;/ те́мже и пре́лесть и́дольскую низложи́ша,/ Тро́ицу пропове́давше во Еди́ном Божестве́./ Сего́ ра́ди мо́лимся, апо́столи Хри­ста́ Бо́га,/ прегреше́ний оставле́нию дарова́тися // пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Хор: До́блественне тече́ние соверши́вше,/ мучи́телем сопроти́вистеся му́ченицы;/ теле­са́ бо умертви́вше на земли́,// восприя́сте небе́сную жизнь, святи́и.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Хор: Ра́дуйся, А́нгелом Ра́дость ми́ра прие́мшая,/ ра́дуйся, ро́ждшая Твор­ца́ Тво­е­го́ и Го́спода,// ра́дуйся, сподо́бльшаяся бы́ти Ма́ти Бо́жия.

Житие́ Мари́и Еги́петской:

Часть пе́рвая:

Чтец: В оном пале­стин­ском мона­сты­ре в окрест­но­стях Кеса­рии жил пре­по­доб­ный инок Зоси­ма. Отдан­ный в мона­стырь с само­го дет­ства, он под­ви­зал­ся в нем до 53 лет, когда был сму­щен помыс­лом: «Най­дет­ся ли и в самой даль­ней пустыне свя­той муж, пре­взо­шед­ший меня в трез­ве­нии и дела­нии?» Лишь толь­ко он помыс­лил так, ему явил­ся Ангел Гос­по­день и ска­зал: «Ты, Зоси­ма, по чело­ве­че­ской мере непло­хо под­ви­зал­ся, но из людей нет пра­вед­но­го ни одно­го (Рим.3:10). Что­бы ты ура­зу­мел, сколь­ко есть еще иных и выс­ших обра­зов спа­се­ния, вый­ди из этой оби­те­ли, как Авра­ам из дома отца сво­е­го (Быт.12:1), и иди в мона­стырь, рас­по­ло­жен­ный при Иор­дане». Тот­час авва Зоси­ма вышел из мона­сты­ря и в след за Анге­лом при­шел в Иор­дан­ский мона­стырь и посе­лил­ся в нем. Здесь уви­дел он стар­цев, истин­но про­си­яв­ших в подви­гах. Авва Зоси­ма стал под­ра­жать свя­тым ино­кам в духов­ном дела­нии. Так про­шло мно­го вре­ме­ни, и при­бли­зи­лась свя­тая Четы­ре­де­сят­ни­ца. В мона­сты­ре суще­ство­вал обы­чай, ради кото­ро­го и при­вел сюда Бог пре­по­доб­но­го Зоси­му. В пер­вое вос­кре­се­нье Вели­ко­го поста слу­жил игу­мен Боже­ствен­ную литур­гию, все при­ча­ща­лись Пре­чи­сто­го Тела и Кро­ви Хри­сто­вых, вку­ша­ли затем малую тра­пе­зу и сно­ва соби­ра­лись в церк­ви. Сотво­рив молит­ву и поло­жен­ное чис­ло зем­ных покло­нов, стар­цы, испро­сив друг у дру­га про­ще­ния, бра­ли бла­го­сло­ве­ние у игу­ме­на и под общее пение псал­ма «Гос­подь про­све­ще­ние мое и Спа­си­тель мой: кого убо­ю­ся? Гос­подь 3ащититель живо­та мое­го: от кого устра­шу­ся?» (Пс.26:1) откры­ва­ли мона­стыр­ские воро­та и ухо­ди­ли в пусты­ню. Каж­дый из них брал с собой уме­рен­ное коли­че­ство пищи, кто в чем нуж­дал­ся, неко­то­рые же и вовсе ниче­го не бра­ли в пусты­ню и пита­лись коре­нья­ми. Ино­ки пере­хо­ди­ли за Иор­дан и рас­хо­ди­лись как мож­но даль­ше, что­бы не видеть, как кто постит­ся и под­ви­за­ет­ся. Когда закан­чи­вал­ся Вели­кий пост, ино­ки воз­вра­ща­лись в мона­стырь на Верб­ное вос­кре­се­нье с пло­дом сво­е­го дела­ния (Рим.6:21,22), испы­тав свою совесть (1Пет.3:16). При этом никто ни у кого не спра­ши­вал, как он тру­дил­ся и совер­шал свой подвиг. В тот год и авва Зоси­ма, по мона­стыр­ско­му обы­чаю, пере­шел Иор­дан. Ему хоте­лось глуб­же зай­ти в пусты­ню, что­бы встре­тить кого-нибудь из свя­тых и вели­ких стар­цев, спа­са­ю­щих­ся там и моля­щих­ся за мир. Он шел по пустыне 20 дней и одна­жды, когда он пел псал­мы 6‑го часа и тво­рил обыч­ные молит­вы, вдруг спра­ва от него пока­за­лась как бы тень чело­ве­че­ско­го тела. Он ужас­нул­ся, думая, что видит бесов­ское при­ви­де­ние, но, пере­кре­стив­шись, отло­жил страх и, окон­чив молит­ву, обра­тил­ся в сто­ро­ну тени и уви­дел иду­ще­го по пустыне обна­жен­но­го чело­ве­ка, тело кото­ро­го было чер­но от сол­неч­но­го зноя, а выго­рев­шие корот­кие воло­сы побе­ле­ли, как агн­чее руно. Авва Зоси­ма обра­до­вал­ся, так как за эти дни не видел ни одно­го живо­го суще­ства, и тот­час напра­вил­ся в его сто­ро­ну. Но лишь толь­ко нагой пустын­ник уви­дел иду­ще­го к нему 3осиму, тот­час пустил­ся о т него бежать. Авва Зоси­ма, забыв свою стар­че­скую немощь и уста­лость, уско­рил шаг. Но вско­ре он в изне­мо­же­нии оста­но­вил­ся у высох­ше­го ручья и стал слез­но умо­лять уда­ляв­ше­го­ся подвиж­ни­ка: «Что ты бежишь от меня, греш­но­го стар­ца, спа­са­ю­щий­ся в этой пустыне? Подо­жди меня, немощ­но­го и недо­стой­но­го, и подай мне твою свя­тую молит­ву и бла­го­сло­ве­ние, ради Гос­по­да, не гну­шав­ше­го­ся нико­гда никем». Неиз­вест­ный, не обо­ра­чи­ва­ясь, крик­нул ему: «Про­сти, авва Зоси­ма, не могу, обра­тив­шись, явить­ся лицу тво­е­му: я ведь жен­щи­на, и нет на мне, как видишь, ника­кой одеж­ды для при­кры­тия телес­ной наго­ты. Но если хочешь помо­лить­ся обо мне, вели­кой и ока­ян­ной греш­ни­це, брось мне покрыть­ся свой плащ, тогда смо­гу подой­ти к тебе под бла­го­сло­ве­ние». «Не зна­ла бы она меня по име­ни, если бы свя­то­стью и неве­до­мы­ми подви­га­ми не стя­жа­ла дара про­зор­ли­во­сти от Гос­по­да», — поду­мал авва Зоси­ма и поспе­шил испол­нить ска­зан­ное ему. При­крыв­шись пла­щом, подвиж­ни­ца обра­ти­лась к Зоси­ме: «Что взду­ма­лось тебе, авва Зоси­ма, гово­рить со мной, жен­щи­ной греш­ной и немуд­рой? Чему жела­ешь ты у меня научить­ся и, не жалея сил, потра­тил столь­ко тру­дов?». Он же, пре­кло­нив коле­на, про­сил у нее бла­го­сло­ве­ния. Так же точ­но и она пре­кло­ни­лась пред ним, и дол­го оба один дру­го­го про­си­ли: «Бла­го­сло­ви». Нако­нец подвиж­ни­ца ска­за­ла: «Авва Зоси­ма, тебе подо­ба­ет бла­го­сло­вить и молит­ву сотво­рить, так как ты почтен саном пре­сви­тер­ским и мно­гие годы, пред­стоя Хри­сто­ву алта­рю, при­но­сишь Гос­по­ду Свя­тые Дары». Эти сло­ва еще боль­ше устра­ши­ли пре­по­доб­но­го Зоси­му. С глу­бо­ким вздо­хом он отве­чал ей: «О мать духов­ная! Явно, что ты из нас дво­их боль­ше при­бли­зи­лась к Богу и умер­ла для мира. Ты меня по име­ни узна­ла и пре­сви­те­ром назва­ла, нико­гда меня преж­де не видев. Тво­ей мере над­ле­жит и бла­го­сло­вить меня. Гос­по­да ради». Усту­пив нако­нец упор­ству Зоси­мы, пре­по­доб­ная ска­за­ла: «Бла­го­сло­вен Бог, хотя­щий спа­се­ния всем чело­ве­кам». Авва Зоси­ма отве­тил: «Аминь», и они вста­ли с зем­ли. Подвиж­ни­ца сно­ва ска­за­ла стар­цу: «Чего ради при­шел ты, отче, ко мне, греш­ни­це, лишен­ной вся­кой доб­ро­де­те­ли? Впро­чем, вид­но, бла­го­дать Духа Свя­то­го наста­ви­ла тебя сослу­жить одну служ­бу, потреб­ную моей душе. Ска­жи мне преж­де, авва, как живут ныне хри­сти­ане, как рас­тут и бла­го­ден­ству­ют свя­тые Божии Церк­ви?» Авва Зоси­ма отве­чал ей: «Ваши­ми свя­ты­ми молит­ва­ми Бог даро­вал Церк­ви и нам всем совер­шен­ный мир. Но внем­ли и ты моль­бе недо­стой­но­го стар­ца, мать моя, помо­лись, ради Бога, за весь мир и за меня, греш­но­го, да не будет мне бес­плод­ным это пустын­ное хож­де­ние». Свя­тая подвиж­ни­ца ска­за­ла: «Тебе ско­рее над­ле­жит, авва Зоси­ма, имея свя­щен­ный чин, за меня и за всех молить­ся. На то тебе и сан дан. Впро­чем, все пове­лен­ное мне тобою охот­но испол­ню ради послу­ша­ния Истине и от чисто­го серд­ца». Ска­зав так, свя­тая обра­ти­лась на восток и, воз­ве­дя очи и под­няв руки к небу, нача­ла шепо­том молить­ся. Ста­рец уви­дел, как она под­ня­лась в воз­ду­хе на локоть от зем­ли. От это­го чуд­но­го виде­ния Зоси­ма поверг­ся ниц, усерд­но молясь и не смея про­из­не­сти ниче­го, кро­ме: «Гос­по­ди, поми­луй!» Ему при­шел в душу помысл — не при­ви­де­ние ли это вво­дит его в соблазн? Пре­по­доб­ная подвиж­ни­ца, обер­нув­шись, под­ня­ла его с зем­ли и ска­за­ла: «Что тебя, авва Зоси­ма, так сму­ща­ют помыс­лы? Не при­ви­де­ние я. Я — жен­щи­на греш­ная и недо­стой­ная, хотя и ограж­де­на свя­тым Кре­ще­ни­ем». Ска­зав это, она осе­ни­ла себя крест­ным зна­ме­ни­ем. Видя и слы­ша это, ста­рец пал со сле­за­ми к ногам подвиж­ни­цы: «Умо­ляю тебя Хри­стом, Богом нашим, не таи от меня сво­ей подвиж­ни­че­ской жиз­ни, но рас­ска­жи ее всю, что­бы сде­лать явным для всех вели­чие Божие. Ибо верую Гос­по­ду Богу мое­му, Им же и ты живешь, что для того и был я послан в эту пусты­ню, что­бы все твои пост­ни­че­ские дея­ния сде­лал Бог явны­ми для мира». И свя­тая подвиж­ни­ца ска­за­ла: «Сму­ща­юсь, отче, рас­ска­зы­вать тебе о бес­стыд­ных моих делах. Ибо дол­жен будешь тогда бежать от меня, закрыв гла­за и уши, как бегут от ядо­ви­той змеи. Но всё же ска­жу Тебе, отче, не умол­чав ни о чем из моих гре­хов, ты же, закли­наю тебя, не пре­ста­вай молить­ся за меня, греш­ную, да обря­щу дерз­но­ве­ние в День Суда.

Чтец: Го́споди, поми́луй. (Три­жды). Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое­го́, и от гре­ха́ мое­го́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре­до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши вне­гда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Тво­ея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мое­му́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отвра­ти́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно­ви́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́ и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Тво­е­го́ и Ду́хом Влады́чним утвер­ди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое­го́ возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хва­лу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и сми́ренно Бог не уничижи́т. Убла­жи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Вели́кий Покая́нный кано́н прп. Андре́я Кри́тского:

Песнь 1:

Хор: Ирмо́с, глас 6: Помо́щник и покрови́тель/ бысть мне во спасе́ние/ Сей мой Бог, и просла́влю Его́/ Бог отца́ мое­го́, и воз­не­су́ Его́:// сла́вно бо прасла́вися.

Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. (на каж­дый тропарь)

Отку́ду нач­ну́ пла́кати/ окая́ннаго мое­го́ жития́ дея́ний?/ Ко́е ли поло­жу́ нача́ло, Хри­сте́, ны́нешнему рыда́нию?/ Но я́ко благоутро́бен,// даждь ми прегреше́ний оставле́ние.

Гря­ди́ окая́нная душе́, с пло́тию твое́ю,/ 3ижди́телю всех испове́ждься,/ и оста́нися про́чее пре́ждняго безслове́сия,// и при­не­си́ Бо́гу в покая́нии сле́зы.

Первозда́нного Ада́ма преступле́нию поревнова́в,/ позна́х себе́ обнаже́на от Бо́га/ и присносу́щнаго Ца́рствия и сла́дости,// грех ра́ди мои́х.

Увы мне окая́нная душе́, / что уподоби́лася еси́ пе́рвей Éве?/ Ви́дела бо еси́ зле, и уязви́лася еси́ го́рце,/ и косну́лася еси́ дре́ва и вкуси́ла еси́ де́рзостно// безслове́сныя сне́ди.

Вме́сто Е́вы чу́вственныя/ мы́сленная ми бысть Е́ва,/ во пло́ти стра́стный помы́сл,/ показу́яй сла́дкая/ и вкуша́яй при́сно// го́рькаго напое́ния.

Досто́йно из Еде́ма изгна́н бысть,/ я́ко не сохрани́в еди́ну Твою́, Спа́се, за́поведь Ада́м:/ аз же что постражду́,// отмета́я все­гда́ живо́тная Твоя́ словеса́?

Ка́иново преше́д уби́йство,/ произволе́нием бых уби́йца со́вести душе́вней,/ оживи́в плоть, и воева́в на ню// лука́выми мои́ми дея́ньми.

А́велеве Иису́се, не уподо́бихся пра́вде,/ да́ра Тебе́ прия́тна не принесо́х когда́,/ ни дея́ния боже́ственна, ни же́ртвы чи́стыя,// ни жития́ непоро́чнаго.

Я́ко Ка́ин и мы, душе́ окая́нная,/ всех Соде́телю дея́ния скве́рная,/ и же́ртву поро́чную,/ и непотре́бное житие́ принесо́хом вку́пе:// те́мже и осуди́хомся.

Бре́ние Зда́тель живосозда́в,/ вложи́л еси́ мне плоть и ко́сти,/ и дыха́ние и жизнь:/ но о Тво́рче мой, Изба́вителю мой, и Судие́// ка́ющася при­и­ми́ мя.

Извеща́ю Ти Спа́се, гре­хи́, я́же соде́ях,/ и души́ и те́ла мое­го́ я́звы,/ я́же вну́трь уби́йственнии помы́слы// разбо́йнически на мя возложи́ша.

А́ще и согреши́х, Спа́се,/ но вем, я́ко Человеколю́бец еси́,/ наказу́еши ми́лостивно, и милосе́рдствуеши те́пле:// слезя́ща зри́ши,/ и притека́еши я́ко Оте́ц, призыва́я блу́днаго.

Пове́ржена мя Спа́се, пред вра­ты́ Твои́ми,/ поне́ на ста́рость не отри́ни мене́ во ад тща,/ но пре́жде кон­ца́, я́ко Человеколю́бец,// даждь ми прегреше́ний оставле́ние.

В разбо́йники впа́дый аз есмь,/ помышле́ньми мои́ми,/ весь от них уязви́хся ны́не, и испо́лнихся ран,/ но Сам ми предста́в,// Хри­сте́ Спа́се исце­ли́. Свяще́нник мя предви́дев ми́мо и́де,/ и леви́т ви́дя в лю́тых на́га презре́,/ но из Мари́и возсия́вый Иису́се,// Ты предста́в уще́дри мя.

А́гнче Бо́жий взе́мляй гре­хи́ всех,/ воз­ми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное,/ и я́ко благоутро́бен,// даждь ми сле́зы умиле́ния.

Покая́ния вре́мя,/ при­хо­жду́ Ти Созда́телю моему́,/ воз­ми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное,/ и я́ко благоутро́бен,// даждь ми сле́зы умиле́ния.

Не возгнуша́йся мене́ Спа́се, не отри́ни от Тво­е­го́ лица́,/ воз­ми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное,/ и я́ко благоутро́бен,// даждь мне грехопаде́ний оставле́ние.

Во́льная, Спа́се, и нево́льная прегреше́ния моя́,/ явле́нная и сокрове́нная/ и ве́домая и неве́домая,/ вся прости́в, я́ко Бог,// очи́сти и спа­си́ мя.

От ю́ности Хри­сте́, за́поведи Твоя́ преступи́х,/ всестра́стно небреги́й,/ уны́нием преидо́х житие́./ Те́мже зову́ Ти Спа́се:// поне́ на коне́ц спа­си́ мя.

Бога́тство мое́ Спа́се, изнури́в в блуде́,/ пуст есмь плодо́в благочести́вых,/ а́лчен же зову́:/ О́тче щедро́т, предвари́в// Ты мя уще́дри.

Тебе́ припа́даю Иису́се,/ согреши́х Ти, очи́сти мя, / воз­ми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное,/ и я́ко благоутро́бен,// даждь ми сле́зы умиле́ния.

Не вни́ди со мно́ю в суд/ нося́ моя́ дея́ния,/ сло­ве­са́ изыску́я, и исправля́я стремле́ния,/ но в щедро́тах Твои́х презира́я моя́ лю́тая,// спа­си́ мя Всеси́льне.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Ты ми даждь светоза́рную благода́ть/ от Боже́ственнаго свы́ше промышле́ния,/ избежа́ти страсте́й омраче́ния,/ и пе́ти усе́рдно, тво­е­го́ Мари́е жития́,// кра́сная исправле́ния.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Прикло́ньшися Христо́вым Боже́ственным зако́ном,/ к Сему́ приступи́ла еси́,/ сла́достей неудержи́мая стремле́ния оста́вивши,/ и вся́кую доброде́тель всеблагогове́йно,// я́ко еди́ну испра́вила еси́.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: Моли́твами твои́ми нас, Андре́е,/ изба́ви страсте́й безче́стных/ и Ца́рствия ны́не Христо́ва о́бщники// ве́рою и любо́вию воспева́ющия тя, сла́вне, пока­жи́, мо́лимся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тро­и­чен: Пресу́щная Тро́ице, во Еди́нице покланя́емая,/ воз­ми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное,/ и я́ко благоутро́бна,// даждь ми сле́зы умиле́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Богоро́дице, наде́жде и предста́тельство Тебе́ пою́щих,/ воз­ми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное,/ и я́ко Влады́чица Чи́стая,// ка́ющася при­и­ми́ мя.

Песнь 2:

Хор: Ирмо́с: Вон­ми́, не́бо, и возглаго́лю,/ и вос­пою́ Христа́// от Де́вы пло́тию прише́дшего.

Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. (на каж­дый тропарь)

Вон­ми́ не́бо, и возглаго́лю,/ зем­ле́, внуша́й глас,// ка́ющийся к Бо́гу и воспева́ющий Его́.

Вон­ми́ ми, Бо́же, Спа́се мой/ ми́лостивным Твои́м о́ком,// и при­и­ми́ мое́ те́плое испове́дание.

Согреши́х па́че всех челове́к,/ еди́н согреши́х Те́бе:/ но уще́дри я́ко Бог, Спа́се,// творе́ние Твое́.

Бу́ря мя злых обдержи́т,/ благоутро́бне Го́споди:/ но я́ко Петру́,// и мне ру́ку простри́.

Сле́зы блудни́цы, Ще́дре,/ и аз предлага́ю:/ очи́сти мя, Спа́се,// благоутро́бием Твои́м.

Омрачи́х душе́вную красоту́/ страсте́й сластьми́,/ и вся́чески весь ум// персть сотвори́х.

Раздра́х ны́не оде́жду мою́ пе́рвую/ ю́же ми изт­ка́ Зижди́тель из нача́ла,// и отту́ду лежу́ наг.

Облеко́хся в раздра́нную ри́зу,/ ю́же изт­ка́ ми змий сове́том,// и стыжду́ся.

Воззре́х на садо́вную красоту́/ и прельсти́хся умо́м:// и отту́ду лежу́ наг, и срамля́юся.

Де́лаша на хреб­те́ мое́м/ вси нача́льницы страсте́й,// продолжа́юще на мя / беззако́ние их.

Погуби́х первозда́нную добро́ту/ и благоле́пие мое́,// и ны́не лежу́ наг, и стыжду́ся.

Сшива́ше ко́жныя ри́зы грех мне,/ обнажи́вый мя пе́рвыя// боготка́нныя оде́жды.

Обложе́н есмь одея́нием студа́,/ я́коже ли́ствием смоко́вным,// во обличе́ние мои́х самовла́стных страсте́й.

Оде́яхся в сра́мную ри́зу,/ и окровавле́нную сту́дно,// тече́нием стра́стнаго и любосла́стнаго живота́.

Оскверни́х пло́ти моея́ ри́зу/ и окаля́х/ е́же по о́бразу, Спа́се,// и по подо́бию.

Впадо́х в стра́стную па́губу/ и в веще́ственную тлю,// и отто́ле до ны́не враг мне досажда́ет.

Любове́щное и любоиме́нное житие́,/ невоздержа́нием Спа́се предпоче́т ны́не,// тя́жким бре́менем обложе́н есмь.

Украси́х плотски́й о́браз/ скве́рных помышле́ний разли́чным обложе́нием,// и осужда́юся.

Вне́шним приле́жно благоукраше́нием/ еди́нем попеко́хся,/ вну́треннюю презре́в// богообра́зную ски́нию.

Вообрази́в мои́х страсте́й безобра́зие,/ любосла́стными стремле́ньми// погуби́х ума́ красоту́.

Погребо́х пе́рваго о́браза добро́ту Спа́се страстьми́,/ ю́же я́ко ино­гда́ дра́хму,// взыска́в обря́щи.

Согреши́х, я́коже блудни́ца вопию́ Ти:/ еди́н согреши́х Те́бе,/ я́ко ми́ро при­и­ми́ Спа́се// и моя́ сле́зы.

Поползо́хся я́ко Дави́д блу́дно, и оскверни́хся,// но омы́й и мене́ Спа́се, слеза́ми.

Очи́сти, я́коже мыта́рь вопию́ Ти,/ Спа́се, очи́сти мя:/ никто́же бо су́щих из Ада́ма, я́коже аз// согреши́х Те́бе.

Ни слез, ниже́ покая́ния и́мам, ниже́ умиле́ния:/ Сам ми сия́ Спа́се,// я́ко Бог да́руй.

Дверь Твою́ не затво­ри́ мне тогда́,/ Го́споди, Го́споди,/ но отве́рзи ми сию́// ка́ющемуся Тебе́.

Человеколю́бче хотя́й всем спасти́ся,/ Ты воз­зо­ви́ мя,// и при­и­ми́ я́ко Благ ка́ющагося.

Вну­ши́ воздыха́ния души́ моея́,/ и о́чию мое́ю при­и­ми́ ка́пли Спа́се,// и спа­си́ мя.

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас.

Бого­ро­ди­чен: Пречи́стая Богоро́дице Де́во,/ еди́на Всепе́тая,// моли́ приле́жно, во е́же спасти́ся нам.

Хор: Ирмо́с: Ви́дите, ви́дите, я́ко Аз есмь Бог,/ ма́нну одожди́вый/ и во́ду из ка́мене источи́вый/ дре́вле в nусты́ни лю́дем Мои́м,// десни́цею еди́ною и кре́nостию Мое́ю.

Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. (на каж­дый тропарь)

Ви́дите ви́дите, я́ко Аз есмь Бог:/ внуша́й душе́ моя́ Го́спода,/ вопию́ща,/ и удали́ся пре́жняго греха́,/ и бо́йся я́ко неумы́тнаго,// и я́ко Судии́ и Бо́га.

Кому́ уподо́билася еси́ многогре́шная душе́,/ то́кмо пе́рвому Ка́ину, и Ламе́ху о́ному,/ каменова́вшая те́ло злоде́йствы,// и уби́вшая ум безслове́сными стремле́ньми.

Вся пре́жде зако́на прете́кши, о душе́!/ Си́фу не уподо́билася еси́,/ ни Ено́са подража́ла еси́,/ ни Ено́ха преложе́нием, ни Но́я,// но яви́лася еси́ убо́га пра́ведных жи́зни.

Еди́на отве́рзла еси́ хля́би гне́ва,/ Бо́га тво­е­го́, душе́ моя́,/ и потопи́ла еси́ всю, я́коже зе́млю плоть, и дея́ния и житие́,// и пре­бы­ла́ еси́ вне спаси́тельнаго ковче́га.

Му́жа уби́х, глаго́лет,/ в я́зву мне, и ю́ношу в струп,/ Ламе́х рыдая́ вопия́ше,/ ты же не трепе́щеши о душе́ моя́,// окаля́вши плоть, и ум оскверни́вши.

О ка́ко поревнова́х Ламе́ху, пе́рвому уби́йце, / ду́шу я́ко му́жа, ум я́ко ю́ношу,/ я́ко бра́та же мое­го́ те́ло уби́в,// я́ко Ка́ин уби́йца, любосла́стными стремле́ньми.

Столп умудри́ла еси́ созда́ти о душе́, / и утвержде́ние водрузи́ти Твои́ми похотьми́,/ а́ще не бы Зижди́тель удержа́л сове́ты твоя́,// и низве́ргл на зе́млю ухищре́ния Твоя́.

Уязви́хся, ура́нихся,/ се стре́лы вра́жия уязви́вшия мою́ ду́шу и те́ло:/ се стру́пи, гное́ния, омраче́ния,// вопию́т ра́ны самово́льных мои́х страсте́й.

Одо­жди́ Госпо́дь/ от Го́спода огнь ино­гда́, / на беззако́ние гне́вающее соже́г Содо́мляны:/ ты же огнь вжег­ла́ еси́ гее́нский // в не́мже и́маши, о душе́, сожещи́ся.

Разуме́йте и ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, / испыта́яй серд­ца́, и уму́чаяй мы́сли,/ облича́яй дея́ния, и попаля́яй грехи́,// и судя́й си́ру, и смире́ну, и ни́щу.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Просте́рла еси́ ру́це твои́/ к ще́дрому Бо́гу, Мари́е,/ в бе́здне зол погружа́емая:/ и я́коже Пет­ру́ человеколю́бно,/ ру́ку Боже́ственную простре́,// твое́ обраще́ние вся́чески иски́й.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Всем усе́рдием и любо́вию/ при­тек­ла́ еси́ Христу́,/ пе́рвый гре­ха́ путь отвра́щши,/ и в пусты́нях непроходи́мых пита́ющися,// и Того́ чи́сте соверша́ющи Боже́ственныя за́поведи.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: Ви́дим, ви́дим человеколю́бие, о душе́,/ Бо́га и Влады́ки:/ сего́ ради пре́жде кон­ца́, Тому́ со слеза́ми припаде́м вопию́ще:// Андре́я моли́твами, Спа́се, поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тро­и­чен: Безнача́льная, несозда́нная Тро́ице,/ неразде́льная Еди́нице,/ ка́ющася мя приими́,/ согреши́вша спаси́:/ Твое́ есмь созда́ние, не пре́зри,/ но поща­ди́, и изба́ви мя// о́гненнаго осужде́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Пречи́стая Влады́чице Богороди́тельнице,/ наде́ждо к Тебе́ притека́ющих,/ и приста́нище су́щих в бу́ри,/ Ми́лостиваго и Созда́теля, и Сы́на Твоего́,/ уми́лостиви и мне // моли́твами Твои́ми.

Песнь 3:

Хор: Ирмо́с: На недви́жимом, Хри­сте́, ка́мени за́поведий Твои́х,// утвер­ди́ мое́ помышле́ние.

Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. (на каж­дый тропарь)

Вон­ми́ не́бо, и возглаго́лю,/ зем­ле́, внуша́й глас,// ка́ющийся к Бо́гу и воспева́ющий Его́.

Огнь от Го́спода иногда́/ Госпо́дь одожди́в,/ зе́млю Содо́мскую// пре́жде попали́.

На горе́ спаса́йся, душе́,/ я́коже Лот о́ный,/ и в Сиго́р угонза́й.

Бе́гай запале́ния, о душе́,/ бе́гай Содо́мскаго горе́ния,// бе́гай тле́ния Боже́ственнаго пла́мене.

Испове́даюся Тебе́, Спа́се:/ согреши́х, согреши́х Ти:/ но осла́би, оста́ви ми,// я́ко благоутро́бен.

Согреши́х Тебе́ еди́н аз,/ согреши́х па́че всех, Хри­сте́ Спа́се,// да не пре́зриши мене́.

Ты еси́ Па́стырь до́брый,/ взы­щи́ мене́ а́гнца,// и заблу́ждшаго да не пре́зриши мене́.

Ты еси́ сла́дкий, Иису́се,/ Ты еси́ Созда́телю мой:// в Тебе́, Спа́се, оправда́юся.

Припе́в: Пресвята́я Тро́ице Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тро­и­чен: О Тро́ице Еди́нице Бо́же!/ Спа­си́ нас от пре́лести,// и искуше́ний, и обстоя́ний.

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас.

Бого­ро­ди­чен: Ра́дуйся, Богоприя́тная утро́бо,/ ра́дуйся, престо́ле Госпо́день,// ра́дуйся, Ма́ти Жи́зни на́шея.

Хор: Ирмо́с: Утвер­ди́, Госпо́ди, на ка́мени за́поведей Твои́х/ подви́гшееся се́рдце мое́,// я́ко Еди́н Свят еси́ и Госпо́дь.

Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. (на каж­дый тропарь)

Исто́чник живо­та́ стяжа́х Тебе́,/ сме́рти низложи́теля,/ и вопию́ Ти от се́рдца мое­го́ пре́жде конца́:// согреши́х, очи́сти и спа­си́ мя.

При Но́и, Спа́се,/ блу́дствовавшия подража́х,/ о́нех насле́дствовав осужде́ние,// в пото́пе погруже́ния.

Согреши́х, Го́споди,/ согреши́х Тебе́, очи́сти мя:/ несть бо и́же кто согре­ши́ в челове́цех,// его́же не превзыдо́х прегреше́ньми.

Хама о́наго душе́,/ отцеуби́йца подража́вши,/ сра́ма не покры́ла еси́ и́скренняго,// вспять зря возврати́вшися.

Благослове́ния Си́мова не насле́довала еси́ душе́ окая́нная,/ ни простра́нное одержа́ние,// я́коже Иа́фет име́ла еси́ на зем­ли́ оставле́ния.

От зем­ли́ Харра́н,/ изы́ди от гре­ха́ душе́ моя́,/ гря­ди́ в зе́млю точа́щую присноживо́тное нетле́ние,// е́же Авраа́м насле́дствова.

Авраа́ма слы́шала еси́ душе́ моя́,/ дре́вле оста́вльша зе́млю оте́чества, / и бы́вша прише́льца, // сего́ произволе́нию подража́й.

У ду́ба Мамври́йскаго/ учреди́в патриа́рх А́нгелы,/ насле́дствова по ста́рости// обетова́ния лови́тву.

Исаа́ка окая́нная душе́ моя́,/ разуме́вши но́вую же́ртву,/ та́йно всесожже́нную Го́сподеви,// подража́й его́ произволе́нию.

Исма́ила слы́шала еси́, трезви́ся душе́ моя́,/ изгна́на я́ко рабы́нино отрожде́ние,/ виждь, да не ка́ко подо́бно что// постра́ждеши ласкосе́рдствующи.

Ага́ре дре́вле душе́, еги́птяныне уподо́билася еси́,/ порабо́тившися произволе́нием, и ро́ждши// но́ваго Исма́ила, презо́рство.

Иа́ковлю ле́ствицу/ разуме́ла еси́ душе́ моя́, / явля́емую от зем­ли́ к небесе́м,/ поч­то́ не име́ла еси́// восхо́да тве́рда, благоче́стия?

Свяще́нника Бо́жия, и царя́ уедине́на,/ Христо́во подо́бие,// в ми́ре жития́, в челове́цех подража́й.

Не бу́ди столп сла́ный душе́,/ возврати́вшися вспять:/ о́браз да устраши́т тя Содо́мский,// горе́ в Сиго́р спаса́йся.

Запале́ния я́коже Лот,/ бе́гай душе́ моя́ греха́:/ бе́гай Содо́мы и Гомо́рры,// бе́гай пла́мене вся́каго безслове́снаго жела́ния.

Поми́луй Го́споди, поми́луй мя, вопию́ Ти,/ егда́ прии́деши со А́нгелы Твои́ми,// возда́ти всем по достоя́нию дея́ний.

Моле́ния Влады́ко,/ Тебе́ пою́щих не отве́ржи,/ но уще́дри Человеколю́бче,// и пода́ждь ве́рою прося́щим оставле́ние.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Содержи́м есть бу́рею, и треволне́нием согреше́ний,/ но сама́ мя ма́ти ны́не спаси́,// и к приста́нищу Боже́ственнаго покая́ния возведи́.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Ра́бское моле́ние и ны́не преподо́бная/ прине́сши ко благоутро́бней моли́твами твои́ми Богоро́дице,// отве́рзи ми Боже́ственныя вхо́ды.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: Твои́ми моли́твами да́руй/ и мне оставле́ние долго́в,/ о Андре́е Кри́тский председа́телю!// покая́ния бо ты таи́нник преизря́дный.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тро­и­чен: Тро́ице про́стая, несозда́нная,/ безнача́льное Естество́,/ в Тро́ице пева́емая Ипоста́сей,/ спа­си́ ны ве́рою покланя́ющияся/ держа́ве Твое́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: От Отца́ безле́тна Сы́на,/ в ле́то Богороди́тельнице/ неискусому́жно роди­ла́ еси́,/ стра́нное чу́до, // пребы́вши Де́ва доя́щи.

Катава́сия:

Хор: Утвер­ди́, Го́споди, на ка́мени за́поведей Твои́х/ подви́гшееся се́рдце мое́,// я́ко Еди́н Свят еси́ и Госпо́дь.

Седа́лен Трио́ди, глас 8:

Свети́ла Богозра́чная, Спа́совы апо́столи,/ просвети́те нас во тьме жития́,/ я́ко да во дни ны́не благообра́зно хо́дим,/ све́том воздержа́ния нощны́х страсте́й отбега́юще,// и све́тлыя Стра́сти Христо́вы у́зрим, ра́дующеся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Друго́й седа́лен Трио́ди, глас 8:

Апо́стольская двоенадеся́тице Богоизбра́нная,/ моль­бу́ Хри­сту́ ны́не принеси́/ по́стное по́прище всем прейти́,/ соверща́ющим во умиле́нии моли́твы,/ творя́щим усе́рдно доброде́тели;/ я́ко да си́це предвари́м ви́дети Хри­ста́ Бо́га Сла́вное Воскресе́ние,// сла́ву и хва­лу́ принося́ще.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен Трио́ди, глас 8:

Непостижи́маго Бо́га, Сы́на и Сло́во,/ насказа́нно па́че ума из Тебе́ ро́ждшееся,/ моли́, Богоро́дице, со апо́столы,/ мир вселе́нней чи́стый пода́ти,/ и согреше́ний да́ти нам пре́жде кон­ца́ проще́ние,/ и Ца́рствия Небе́снаго кра́йния ради бла́гости// сподо́бити рабы́ Твоя́.

Житие́ Мари́и Еги́петской:

Часть втора́я:

Чтец: Роди­лась я в Егип­те и еще при жиз­ни роди­те­лей, две­на­дца­ти лет отро­ду, поки­ну­ла их и ушла в Алек­сан­дрию. Там лиши­лась я сво­е­го цело­муд­рия и пре­да­лась без­удерж­но­му и нена­сыт­но­му любо­де­я­нию. Более сем­на­дца­ти лет невоз­бран­но пре­да­ва­лась я гре­ху и совер­ша­ла все без­воз­мезд­но. Я не бра­ла денег не пото­му, что была бога­та. Я жила в нище­те и зара­ба­ты­ва­ла пря­жей. Дума­ла я, что весь смысл жиз­ни состо­ит в уто­ле­нии плот­ской похо­ти. Про­во­дя такую жизнь, я одна­жды уви­де­ла мно­же­ство наро­да, из Ливии и Егип­та, шед­ше­го к морю, что­бы плыть в Иеру­са­лим на празд­ник Воз­дви­же­ния Свя­то­го Кре­ста. Захо­те­лось и мне плыть с ними. Но не ради Иеру­са­ли­ма и не ради празд­ни­ка, а, про­сти, отче, что­бы было боль­ше с кем пре­да­вать­ся раз­вра­ту. Так села я на корабль. Теперь, отче, поверь мне, я сама удив­ля­юсь, как море стер­пе­ло мое рас­пут­ство и любо­де­я­ние, как зем­ля не раз­верз­ла сво­их уст и не све­ла меня зажи­во в ад, пре­льстив­шую и погу­бив­шую столь­ко душ… Но, вид­но, Бог желал мое­го пока­я­ния, не хотя смер­ти греш­ни­ка и с дол­го­тер­пе­ни­ем ожи­дая обра­ще­ния. Так при­бы­ла я в Иеру­са­лим и во все дни до празд­ни­ка, как и на кораб­ле, зани­ма­лась сквер­ны­ми дела­ми. Когда насту­пил свя­той празд­ник Воз­дви­же­ния Чест­на­го Кре­ста Гос­под­ня, я по-преж­не­му ходи­ла, улов­ляя души юных в грех. Уви­дев, что все очень рано пошли в цер­ковь, в кото­рой нахо­ди­лось Живо­тво­ря­щее Дре­во, я пошла вме­сте со все­ми и вошла в цер­ков­ный при­твор. Когда настал час Свя­то­го Воз­дви­же­ния, я хоте­ла вой­ти со всем наро­дом в цер­ковь. С боль­шим тру­дом про­брав­шись к две­рям, я, ока­ян­ная, пыта­лась втис­нуть­ся внутрь. Но едва я сту­пи­ла на порог, как меня оста­но­ви­ла некая Божия сила, не давая вой­ти, и отбро­си­ла дале­ко от две­рей, меж­ду тем как все люди шли бес­пре­пят­ствен­но. Я дума­ла, что, может быть, по жен­ско­му сла­бо­си­лию не мог­ла про­тис­нуть­ся в тол­пе, и опять попы­та­лась лок­тя­ми рас­тал­ки­вать народ и про­би­рать­ся к две­ри. Сколь­ко я ни тру­ди­лась — вой­ти не смог­ла. Как толь­ко моя нога каса­лась цер­ков­но­го поро­га, я оста­нав­ли­ва­лась. Всех при­ни­ма­ла цер­ковь, нико­му не воз­бра­ня­ла вой­ти, а меня, ока­ян­ную, не пус­ка­ла. Так было три или четы­ре раза. Силы мои иссяк­ли. Я ото­шла и вста­ла в углу цер­ков­ной папер­ти. Тут я почув­ство­ва­ла, что это гре­хи мои воз­бра­ня­ют мне видеть Живо­тво­ря­щее Дре­во, серд­ца мое­го кос­ну­лась бла­го­дать Гос­под­ня, я зары­да­ла и ста­ла в пока­я­нии бить себя в грудь. Воз­но­ся Гос­по­ду воз­ды­ха­ния из глу­би­ны серд­ца, я уви­де­ла пред собой ико­ну Пре­свя­той Бого­ро­ди­цы и обра­ти­лась к ней с молит­вой: «О Дево, Вла­ды­чи­це, родив­шая пло­тию Бога-Сло­во! Знаю, что недо­стой­на я смот­реть на Твою ико­ну. Пра­вед­но мне, блуд­ни­це нена­ви­ди­мой, быть отверг­ну­той от Тво­ей чисто­ты и быть для Тебя мер­зо­стью, но знаю и то, что для того Бог и стал чело­ве­ком, что­бы при­звать греш­ных на пока­я­ние. Помо­ги мне, Пре­чи­стая, да будет мне поз­во­ле­но вой­ти в цер­ковь. Не воз­бра­ни мне видеть Дре­во, на кото­ром пло­тию был рас­пят Гос­подь, про­лив­ший Свою непо­вин­ную Кровь и за меня, греш­ную, за избав­ле­ние мое от гре­ха. Пове­ли, Вла­ды­чи­це, да отвер­зут­ся и мне две­ри свя­то­го покло­не­ния Крест­но­го. Ты мне будь доб­лест­ной Пору­чи­тель­ни­цей к Родив­ше­му­ся от Тебя. Обе­щаю Тебе с это­го вре­ме­ни уже не осквер­нять себя более ника­кою плот­скою сквер­ной, но как толь­ко уви­жу Дре­во Кре­ста Сына Тво­е­го, отре­кусь от мира и тот­час уйду туда, куда Ты как Пору­чи­тель­ни­ца наста­вишь меня». И когда я так помо­ли­лась, почув­ство­ва­ла вдруг, что молит­ва моя услы­ша­на. В уми­ле­нии веры, наде­ясь на Мило­серд­ную Бого­ро­ди­цу, я опять при­со­еди­ни­лась к вхо­дя­щим в храм, и никто не оттес­нил меня и не воз­бра­нил мне вой­ти. Я шла в стра­хе и тре­пе­те, пока не дошла до две­ри и спо­до­би­лась видеть Живо­тво­ря­щий Крест Гос­по­день. Так позна­ла я тай­ны Божии и, что Бог готов при­нять каю­щих­ся. Пала я на зем­лю, помо­ли­лась, обло­бы­за­ла свя­ты­ни и вышла из хра­ма, спе­ша вновь пред­стать пред моей Пору­чи­тель­ни­цей, где дано было мной обе­ща­ние. Пре­кло­нив коле­ни пред ико­ной, так моли­лась я пред ней: «О Бла­го­лю­би­вая Вла­ды­чи­це наша, Бого­ро­ди­це! Ты не возг­ну­ша­лась молит­вы моей недо­стой­ной. Сла­ва Богу, при­ем­лю­ще­му Тобой пока­я­ние греш­ных. Наста­ло мне вре­мя испол­нить обе­ща­ние, в кото­ром Ты была Пору­чи­тель­ни­цей. Ныне, Вла­ды­чи­це, направь меня на путь пока­я­ния». И вот, не кон­чив еще сво­ей молит­вы, слы­шу голос, как бы гово­ря­щий из дале­ка: «Если перей­дешь за Иор­дан, то обре­тешь бла­жен­ный покой». Я тот­час уве­ро­ва­ла, что этот голос был ради меня, и, пла­ча, вос­клик­ну­ла к Бого­ро­ди­це: «Гос­по­же Вла­ды­чи­це, не оставь меня, греш­ни­цы сквер­ной, но помо­ги мне», — и тот­час вышла из цер­ков­но­го при­тво­ра и пошла прочь. Один чело­век дал мне три мед­ные моне­ты. На них я купи­ла себе три хле­ба и у про­дав­ца узна­ла путь на Иор­дан. На зака­те я дошла до церк­ви свя­то­го Иоан­на Кре­сти­те­ля близ Иор­да­на. Покло­нив­шись преж­де все­го в церк­ви, я тот­час спу­сти­лась к Иор­да­ну и омы­ла его свя­тою водой лицо и руки. Затем я при­ча­сти­лась в хра­ме свя­то­го Иоан­на Пред­те­чи Пре­чи­стых и Живо­тво­ря­щих Таин Хри­сто­вых, съе­ла поло­ви­ну от одно­го из сво­их хле­бов, запи­ла его свя­той Иор­дан­ской водой и про­спа­ла ту ночь на зем­ле у хра­ма. Наут­ро же, най­дя невда­ле­ке неболь­шой челн, я пере­пра­ви­лась в нем через реку на дру­гой берег и опять горя­чо моли­лась Настав­ни­це моей, что­бы Она напра­ви­ла меня, как Ей Самой будет угод­но. Сра­зу же после того я и при­шла в эту пусты­ню. Авва Зоси­ма спро­сил у пре­по­доб­ной: «Сколь­ко же лет, мать моя, про­шло с того вре­ме­ни, как ты посе­ли­лась в этой пустыне?» — «Думаю, — отве­ча­ла она, — 47 лет про­шло, как вышла я из Свя­то­го Гра­да». Авва Зоси­ма вновь спро­сил: «Что име­ешь или что нахо­дишь ты себе в пищу здесь, мать моя?» И она отве­ча­ла: «Было со мной два с поло­ви­ной хле­ба, когда я пере­шла Иор­дан, поти­хонь­ку они иссох­ли и ока­ме­не­ли, и, вку­шая поне­мно­гу, мно­гие годы я пита­лась от них». Опять спро­сил авва Зоси­ма: «Неуже­ли без болез­ней пре­бы­ла ты столь­ко лет? И ника­ких иску­ше­ний не при­ни­ма­ла от вне­зап­ных при­ло­гов и соблаз­нов?» — «Верь мне, авва Зоси­ма, — отве­ча­ла пре­по­доб­ная, — 17 лет про­ве­ла я в этой пустыне, слов­но с люты­ми зве­ря­ми борясь со сво­и­ми помыс­ла­ми… Когда я начи­на­ла вку­шать пищу, тот­час при­хо­дил помысл о мясе и рыбе, к кото­рым я при­вык­ла в Егип­те. Хоте­лось мне и вина, пото­му что я мно­го пила его, когда была в миру. Здесь же, не имея часто про­стой воды и пищи, я люто стра­да­ла от жаж­ды и голо­да. Тер­пе­ла я и более силь­ные бед­ствия: мной овла­де­ва­ло жела­ние любо­дей­ных песен, они буд­то слы­ша­лись мне, сму­щая серд­це и слух. Пла­ча и бия себя в грудь, я вспо­ми­на­ла тогда обе­ты, кото­рые дава­ла, идя в пусты­ню, пред ико­ной Свя­той Бого­ро­ди­цы, Поруч­ни­цы моей, и пла­ка­ла, моля ото­гнать тер­зав­шие душу помыс­лы. Когда в меру молит­вы и пла­ча совер­ша­лось пока­я­ние, я виде­ла ото­всю­ду мне сияв­ший Свет, и тогда вме­сто бури меня обсту­па­ла вели­кая тиши­на. Блуд­ные же помыс­лы, про­сти, авва, как испо­ве­даю Тебе? Страст­ный огнь раз­го­рал­ся внут­ри мое­го серд­ца и всю опа­лял меня, воз­буж­дая похоть. Я же при появ­ле­нии ока­ян­ных помыс­лов повер­га­лась на зем­лю и слов­но виде­ла, что пре­до мной сто­ит Сама Пре­свя­тая Пору­чи­тель­ни­ца и судит меня, пре­сту­пив­шую дан­ное обе­ща­ние. Так не вста­ва­ла я, лежа ниц день и ночь на зем­ле, пока вновь не совер­ша­лось пока­я­ние и меня не окру­жал тот же бла­жен­ный Свет, отго­няв­ший злые сму­ще­ния и помыш­ле­ния. Так жила я в этой пустыне пер­вые сем­на­дцать лет. Тьма за тьмой, беда за напа­стью обсто­я­ли меня, греш­ную. Но с того вре­ме­ни и доныне Бого­ро­ди­ца, Помощ­ни­ца моя, во всем руко­вод­ству­ет мною». Авва Зоси­ма опять спра­ши­вал: «Неуже­ли тебе не потре­бо­ва­лось здесь ни пищи, ни оде­я­ния?» Она же отве­ча­ла: «Хле­бы мои кон­чи­лись, как я ска­за­ла, в эти сем­на­дцать лет. После того я ста­ла питать­ся коре­нья­ми и тем, что мог­ла обре­сти в пустыне. Пла­тье, кото­рое было на мне, когда пере­шла Иор­дан, дав­но разо­дра­лось и истле­ло, и мне мно­го потом при­шлось тер­петь и бед­ство­вать и от зноя, когда меня пали­ла жара, и от зимы, когда я тряс­лась от холо­да. Сколь­ко раз я пада­ла на зем­лю, как мерт­вая. Сколь­ко раз в без­мер­ном боре­нии пре­бы­ва­ла с раз­лич­ны­ми напа­стя­ми, беда­ми и иску­ше­ни­я­ми. Но с того вре­ме­ни и до нынеш­не­го дня сила Божия неве­до­мо и мно­го­об­раз­но соблю­да­ла мою греш­ную душу и сми­рен­ное тело. Пита­лась и покры­ва­лась я гла­го­лом Божи­им, все содер­жа­щим (Втор.8:3), ибо не о хле­бе еди­ном жив будет чело­век, но о вся­ком гла­го­ле Божи­ем (Мф.4:4; Лк.4:4), и не име­ю­щие покро­ва каме­ни­ем обле­кут­ся (Иов.24:8), если совле­кут­ся гре­хов­но­го оде­я­ния (Кол.3:9). Как вспо­ми­на­ла, от сколь­ко­го зла и каких гре­хов изба­вил меня Гос­подь, в том нахо­ди­ла я пищу неис­то­щи­мую». Когда авва Зоси­ма услы­шал, что и от Свя­щен­но­го Писа­ния гово­рит на память свя­тая подвиж­ни­ца — от книг Мои­сея и Иова и от псал­мов Дави­до­вых, — тогда спро­сил пре­по­доб­ную: «Где, мать моя, научи­лась ты псал­мам и иным Кни­гам?» Она улыб­ну­лась, выслу­шав этот вопрос, и отве­ча­ла так: «Поверь мне, чело­век Божий, ни еди­но­го не виде­ла чело­ве­ка, кро­ме тебя, с тех пор, как пере­шла Иор­дан. Кни­гам и рань­ше нико­гда не учи­лась, ни пения цер­ков­но­го не слы­ша­ла, ни Боже­ствен­но­го чте­ния. Раз­ве что Само Сло­во Божие, живое и все­твор­че­ское, учит чело­ве­ка вся­ко­му разу­му (Кол.3:16; 2Пет.1:21; 1Фес.2:13). Впро­чем, доволь­но, уже всю жизнь мою я испо­ве­да­ла Тебе, но с чего начи­на­ла, тем и кон­чаю: закли­наю тебя вопло­ще­ни­ем Бога-Сло­ва — молись, свя­той авва, за меня, вели­кую греш­ни­цу. И еще закли­наю тебя Спа­си­те­лем, Гос­по­дом нашим Иису­сом Хри­стом — все то, что слы­шал ты от меня, не ска­зы­вай ни еди­но­му до тех пор, пока Бог не возь­мет меня от зем­ли. И испол­ни то, о чем я сей­час ска­жу тебе. Буду­щим годом, в Вели­кий пост, не ходи за Иор­дан, как ваш ино­че­ский обы­чай пове­ле­ва­ет». Опять уди­вил­ся авва Зоси­ма, что и чин их мона­стыр­ский изве­стен свя­той подвиж­ни­це, хотя он пред нею не обмол­вил­ся о том ни одним сло­вом. «Пре­будь же, авва, — про­дол­жа­ла пре­по­доб­ная, — в мона­сты­ре. Впро­чем, если и захо­чешь вый­ти из мона­сты­ря, ты не смо­жешь … А когда насту­пит свя­той Вели­кий Чет­верг Тай­ной вече­ри Гос­под­ней, вло­жи в свя­той сосуд Живо­тво­ря­ще­го Тела и Кро­ви Хри­ста, Бога наше­го, и при­не­си мне. Жди же меня на той сто­роне Иор­да­на, у края пусты­ни, что­бы мне, при­дя, при­ча­стить­ся Свя­тых Таин. А авве Иоан­ну, игу­ме­ну вашей оби­те­ли, так ска­жи: вни­май себе и ста­ду сво­е­му (Деян.20:23; 1Тим.4:16). Впро­чем, не хочу, что­бы ты теперь ска­зал ему это, но когда ука­жет Гос­подь». Ска­зав так и испро­сив еще раз молитв, пре­по­доб­ная повер­ну­лась и ушла в глу­би­ну пусты­ни. Весь год ста­рец Зоси­ма пре­был в мол­ча­нии, нико­му не смея открыть явлен­ное ему Гос­по­дом, и при­леж­но молил­ся, что­бы Гос­подь спо­до­бил его еще раз уви­деть свя­тую подвиж­ни­цу. Когда же вновь насту­пи­ла пер­вая сед­ми­ца свя­то­го Вели­ко­го поста, пре­по­доб­ный Зоси­ма из-за болез­ни дол­жен был остать­ся в мона­сты­ре. Тогда он вспом­нил про­ро­че­ские сло­ва пре­по­доб­ной о том, что не смо­жет вый­ти из мона­сты­ря. По про­ше­ствии несколь­ких дней пре­по­доб­ный 3осима исце­лил­ся от неду­га, но все же остал­ся до Страст­ной сед­ми­цы в мона­сты­ре. При­бли­зил­ся день вос­по­ми­на­ния Тай­ной вече­ри. Тогда авва Зоси­ма испол­нил пове­лен­ное ему — позд­ним вече­ром вышел из мона­сты­ря к Иор­да­ну и сел на бере­гу в ожи­да­нии. Свя­тая мед­ли­ла, и авва Зоси­ма молил Бога, что­бы Он не лишил его встре­чи с подвиж­ни­цей. Нако­нец пре­по­доб­ная при­шла и ста­ла по ту сто­ро­ну реки. Раду­ясь, пре­по­доб­ный Зоси­ма под­нял­ся и сла­вил Бога. Ему при­шла мысль: как она смо­жет без лод­ки пере­брать­ся через Иор­дан? Но пре­по­доб­ная, крест­ным зна­ме­ни­ем пере­кре­стив Иор­дан, быст­ро пошла по воде. Когда же ста­рец хотел покло­нить­ся ей, она запре­ти­ла ему, крик­нув с сере­ди­ны реки: «Что тво­ришь, авва? Ведь ты — иерей, носи­тель вели­ких Тайн Божи­их». Перей­дя реку, пре­по­доб­ная ска­за­ла авве 3осиме: «Бла­го­сло­ви, отче». Он же отве­чал ей с тре­пе­том, ужас­нув­шись о див­ном виде­нии: «Во исти­ну нело­жен Бог, обе­щав­ший упо­до­бить Себе всех очи­ща­ю­щих­ся, на сколь­ко это воз­мож­но смерт­ным. Сла­ва Тебе, Хри­сте Боже наш, пока­зав­ше­му мне через свя­тую рабу Свою, как дале­ко отстою от меры совер­шен­ства». После это­го пре­по­доб­ная про­си­ла его про­чи­тать «Верую» и «Отче наш». По окон­ча­нии молит­вы она, при­ча­стив­шись Свя­тых Страш­ных Хри­сто­вых Таин, про­стер­ла руки к небу и со сле­за­ми и тре­пе­том про­из­нес­ла молит­ву свя­то­го Симео­на Бого­при­им­ца: «Ныне отпу­ща­е­ши рабу Твою, Вла­ды­ко, по гла­го­лу Тво­е­му с миром, яко виде­ста очи мои спа­се­ние Твое». 3атем вновь пре­по­доб­ная обра­ти­лась к стар­цу и ска­за­ла: «Про­сти, авва, еще испол­ни и дру­гое мое жела­ние. Иди теперь в свой мона­стырь, а на сле­ду­ю­щий год при­хо­ди к тому иссох­ше­му пото­ку, где мы пер­вый раз гово­ри­ли с тобой». «Если бы воз­мож­но мне было, — отве­чал авва Зоси­ма, — непре­стан­но за тобой ходить, что­бы лице­зреть твою свя­тость!» Пре­по­доб­ная сно­ва про­си­ла стар­ца: «Молись, Гос­по­да ради, молись за меня и вспо­ми­най мое ока­ян­ство». И, крест­ным зна­ме­ни­ем осе­нив Иор­дан, она, как преж­де, про­шла по водам и скры­лась во тьме пусты­ни. А ста­рец Зоси­ма воз­вра­тил­ся в мона­стырь в духов­ном лико­ва­нии и тре­пе­те и в одном уко­рял себя, что не спро­сил име­ни пре­по­доб­ной. Но он наде­ял­ся насле­ду­ю­щий год узнать нако­нец и ее имя. Про­шел год, и авва Зоси­ма сно­ва отпра­вил­ся в пусты­ню. Молясь, он дошел до иссох­ше­го пото­ка, на восточ­ной сто­роне кото­ро­го уви­дел свя­тую подвиж­ни­цу. Она лежа­ла мерт­вая, со сло­жен­ны­ми, как подо­ба­ет, на гру­ди рука­ми, лицом обра­щен­ная к Восто­ку. Авва Зоси­ма омыл сле­за­ми ее сто­пы, не дер­зая касать­ся тела, дол­го пла­кал над усоп­шей подвиж­ни­цей и стал петь псал­мы, подо­ба­ю­щие скор­би о кон­чине пра­вед­ных, и читать погре­баль­ные молит­вы. Но он сомне­вал­ся, угод­но ли будет пре­по­доб­ной, если он погре­бет ее. Толь­ко он это помыс­лил, как уви­дел, что у гла­вы ее начер­та­но: «Погре­би, авва 3осима, на этом месте тело сми­рен­ной Марии. Воз­дай персть пер­сти. Моли Гос­по­да за меня, пре­став­ль­шу­ю­ся меся­ца апре­ля в пер­вый день, в самую ночь спа­си­тель­ных стра­да­ний Хри­сто­вых, по при­ча­ще­нии Боже­ствен­ной Тай­ной вече­ри». Про­чи­тав эту над­пись, авва Зоси­ма уди­вил­ся сна­ча­ла, кто мог сде­лать ее, ибо сама подвиж­ни­ца не зна­ла гра­мо­ты. Но он был рад нако­нец узнать ее имя. Понял авва 3осима, что пре­по­доб­ная Мария, при­ча­стив­шись Свя­тых Таин на Иор­дане из его рук, во мгно­ве­ние про­шла свой даль­ний пустын­ный путь, кото­рым он, Зоси­ма, шество­вал два­дцать дней, и тот­час ото­шла ко Гос­по­ду. Про­сла­вив Бога и омо­чив сле­за­ми зем­лю и тело пре­по­доб­ной Марии, авва Зоси­ма ска­зал себе: «Пора уже тебе, ста­рец Зоси­ма, совер­шить пове­лен­ное тебе. Но как суме­ешь ты, ока­ян­ный, иско­пать моги­лу, ниче­го не имея в руках?» Ска­зав это, он уви­дел невда­ле­ке в пустыне лежав­шее повер­жен­ное дере­во, взял его и начал копать. Но слиш­ком суха была зем­ля, сколь­ко ни копал он, обли­ва­ясь потом, ниче­го не мог сде­лать. Рас­пря­мив­шись, авва Зоси­ма уви­дел у тела пре­по­доб­ной Марии огром­но­го льва, кото­рый лизал ее сто­пы. Стар­ца объ­ял страх, но он осе­нил себя крест­ным зна­ме­ни­ем, веруя, что оста­нет­ся невре­дим молит­ва­ми свя­той подвиж­ни­цы. Тогда лев начал лас­кать­ся к стар­цу, и авва Зоси­ма, воз­го­ра­ясь духом, при­ка­зал льву иско­пать моги­лу, что­бы пре­дать зем­ле тело свя­той Марии. По его сло­ву лев лапа­ми иско­пал ров, в кото­ром и было погре­бе­но тело пре­по­доб­ной. Испол­нив заве­щан­ное, каж­дый пошел сво­ей доро­гой: лев — в пусты­ню, а авва Зоси­ма — в мона­стырь, бла­го­слов­ляя и хва­ля Хри­ста, Бога наше­го. При­дя в оби­тель, авва Зоси­ма пове­дал мона­хам и игу­ме­ну, что видел и слы­шал от пре­по­доб­ной Марии. Все диви­лись, слу­шая о вели­чии Божи­ем, и со стра­хом, верой и любо­вью уста­но­ви­ли тво­рить память пре­по­доб­ной Марии и почи­тать день ее пре­став­ле­ния. Авва Иоанн, игу­мен оби­те­ли, по сло­ву пре­по­доб­ной, с Божи­ей помо­щью испра­вил в оби­те­ли то, что над­ле­жа­ло. Авва Зоси­ма, пожив еще Бого­угод­но в том же мона­сты­ре и немно­го не дожив до ста лет, окон­чил здесь свою вре­мен­ную жизнь, перей­дя в жизнь веч­ную. Так пере­да­ли нам див­ную повесть о житии пре­по­доб­ной Марии Еги­пет­ской древ­ние подвиж­ни­ки слав­ной оби­те­ли свя­то­го все­х­валь­но­го Пред­те­чи Гос­под­ня Иоан­на, рас­по­ло­жен­ной на Иор­дане. Повесть эта пер­во­на­чаль­но не была ими запи­са­на, но пере­да­ва­лась бла­го­го­вей­но свя­ты­ми стар­ца­ми от настав­ни­ков к уче­ни­кам. «Я же, — гово­рит свя­ти­тель Софро­ний, архи­епи­скоп Иеру­са­лим­ский, пер­вый опи­са­тель Жития, — что при­нял в свой черед от свя­тых отцов, все пре­дал пись­мен­ной пове­сти». Бог, тво­ря­щий вели­кие чуде­са и вели­ки­ми даро­ва­ни­я­ми воз­да­ю­щий всем, с верою к Нему обра­ща­ю­щим­ся, да воз­на­гра­дит и чита­ю­щих, и слу­ша­ю­щих, и пере­дав­ших нам эту повесть и спо­до­бит нас бла­гой части с бла­жен­ной Мари­ей Еги­пет­ской и со всем и свя­ты­ми, Бого­мыс­ли­ем и тру­да­ми сво­и­ми уго­див­ши­ми Богу от века. Дадим же и мы сла­ву Богу Царю веч­но­му, да и нас спо­до­бит милость обре­сти в День Суд­ный о Хри­сте Иису­се, Гос­по­де нашем, Ему же подо­ба­ет вся­кая сла­ва, честь, и дер­жа­ва, и покло­не­ние со Отцем, и Пре­свя­тым и Живо­тво­ря­щим Духом, ныне и прис­но и во веки веков, аминь.

Песнь 4:

Трипе́снец, глас 8:

(Мож­но читать, мож­но про­пу­стить и начи­нать с припева:)

Ирмо­сы и запе­вы три­песн­цев не поют­ся, а чита­ют­ся чте­ца­ми, а по мне­нию свт. Афа­на­сия (Саха­ро­ва) ирмо­сы три­песн­цев вовсе не про­из­но­сят­ся, а при­во­дят­ся в Три­о­ди пол­но­стью для того, что­бы слу­жить в каче­стве подоб­нов для пения после­ду­ю­щих тро­па­рей три­песн­цев, т. к. в древ­но­сти тро­па­ри кано­нов пелись на глас и подо­бен ирмо­са; поют­ся ирмо­сы лишь в тех слу­ча­ях, когда сти­хо­сло­вят­ся биб­лей­ские пес­ни или когда на то есть осо­бое ука­за­ние Типи­ко­на (см.: Афа­на­сий (Саха­ров), еп. О поми­но­ве­нии усоп­ших по Уста­ву Пра­во­слав­ной Церк­ви. СПб.: Сатис, 1995. С. 172–174).

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Тво­е­го́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́, // и просла́вих Твое́ Божество́.

Припе́в: Святи́и апо́стили, моли́те Бо́га о нас.

Воздержа́нием пожи́вше, просвеще́ннии Христо́вы апо́столи, воздержа́ния вре́мя нам хода́тайствы Боже́ственными утиша́ют.

Двоенадесятостру́нный орга́н песнь вос­пе́ спаси́тельную, ученико́в лик Боже́ственный, лука́вая возмуща́я гласова́ния.

Одожде́нием духо́вным всю подсо́лнечную напои́сте, су́шу отгна́вше многобо́жия, всеблаже́ннии.

При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас.

Бого­ро­ди­чен: Смири́вшася спа­си́ мя, высокому́дренно пожи́вшаго, ро́ждшая Возне́сшаго смире́нное есте­ство́, Де́во Всечи́стая.

Друго́й трипе́снец, глас 8:

Ирмос: (Мож­но читать, мож­но про­пу­стить и начи­нать с припева:)

Услы́шах, Го́споди, / смотре́ния Тво­е­го́ та́инство, / разуме́х дела́ Твоя́, // и просла́вих Твое́ Божество́.

Припе́в: Святи́и апо́стили, моли́те Бо́га о нас.

Апо́стольское всечестно́е ликостоя́ние, 3ижди́теля всех моля́щее, про­си́ поми́ловати ны, восхваля́ющия тя.

Я́ко де́лателе су́ще, Христо́вы апо́столи, во всем ми́ре Боже́ственным сло́вом возде́лавшии, приноси́те пло­ды́ Ему́ всегда́.

Виногра́д бы́сте Христо́в вои́стинну возлю́бленный, вино́ бо духо́вное источи́сте ми́ру, апо́столи.

При­пев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тро­и­чен: Пренача́льная, Сообра́зная, Всеси́льнейшая Тро́ице Свята́я, О́тче, Сло́ве и Ду́ше Святы́й Бо́же, Све́те и Живо­те́, сохра­ни́ ста́до Твое́.

При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, престо́ле огнезра́чный, ра́дуйся, свети́льниче свещено́сный, ра́дуйся, горо́ освяще́ния, ковче́же Жи́зни, святы́х свята́я се́не.

Продолжа́ем пе́ние Вели́кого Покая́нного кано́на:

Хор: Ирмо́с: Услы́ша проро́к/ прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся,/ я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися/ и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше:/ услы́шах слух Твой и убоя́хся,// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. (на каж­дый тропарь)

Дел Твои́х да не пре́зриши,/ созда́ния Тво­е­го́ да не оста́виши, Правосу́де,/ а́ще и еди́н согреши́х, я́ко челове́к,/ па́че вся́каго челове́ка, Человеколю́бче,/ но и́маши, я́ко Госпо́дь всех,// власть оставля́ти грехи́.

Приближа́ется, душе́, коне́ц, приближа́ется,/ и неради́ши, ни гото́вишися:/ вре́мя сокраща́ется, воста́ни, близ при две́рех Судия́ есть:/ я́ко со́ние, я́ко цвет, вре́мя жития́ тече́т:// что всу́е мяте́мся?

Вос­пря­ни́, о душе́ моя́,/ дея́ния твоя́, я́же соде́лала еси́, помышля́й,/ и сия́ пред лице́ твое́ принеси́,/ и ка́пли испу­сти́ слез твои́х:/ рцы со дерзнове́нием дея́ния и помышле́ния Христу́,// и оправда́йся.

Не бысть в житии́ гре­ха́, ни дея́ния, ни зло́бы,/ ея́же аз, Спа́се, не согреши́х/ умо́м и сло́вом и произволе́нием/ и предложе́нием, и мы́слию, и дея́нием согреши́в,// я́ко ин никто́же когда́.

Отсю́ду и осужде́н бых,/ отсю́ду препре́н бых аз окая́нный от сво­ея́ со́вести,/ ея́же ничто́же в ми́ре нужне́йше:/ Судие́, Изба́вителю мой, и ве́дче,// поща­ди́ и изба́ви, и спа­си́ мя раба́ Твоего́.

Ле́ствица, ю́же ви́де дре́вле/ вели́кий в патриа́рсех,/ указа́ние есть душе́ моя́,/ де́ятельнаго восхожде́ния, разу́мнаго возше́ствия:/ а́ще хо́щеши у́бо, дея́нием, и разумо́м,// и зре́нием пожи́ти, обнови́ся.

Зной дневны́й претерпе́/ лише́ния ра́ди патриа́рх,/ и мраз нощны́й понесе́,/ на всяк день снабде́ния творя́,/ пасы́й, тружда́яйся, рабо́таяй, // да две жене́ сочета́ет.

Жены́ ми две разуме́й,/ дея́ние же и ра́зум в зре́нии,/ Ли́ю у́бо дея́ние, я́ко многоча́дную:/ Рахи́ль же ра́зум, я́ко многотру́дную:// и́бо кро­ме́ трудо́в, ни дея́ние, ни зре́ние душе́, испра́вится.

Бди о душе́ моя́!/ Изря́дствуй я́ко же дре́вле вели́кий в патриа́рсех,/ да стя́жеши дея́ние с ра́зумом,/ да бу́деши ум зряй Бо́га/ и дости́гнеши незаходя́щий мрак в виде́нии,// и бу́деши вели́кий купе́ц.

Двана́десяте патриа́рхов,/ вели́кий в патриа́рсех детотвори́в,/ та́йно утвер­ди́ тебе́ // ле́ствицу де́ятельнаго душе́ моя́ восхожде́ния:/ де́ти, я́ко основа́ния: степе́ни,// я́ко восхожде́ния, прему́дренно подложи́в.

Иса́ва возненави́деннаго подража́ла еси́ душе́,/ отда­ла́ еси́ преле́стнику твоему́/ пе́рвыя добро́ты пе́рвенство,/ и оте́ческия моли́твы отпа́ла еси́,/ и два́жды поползну́лася еси́ окая́нная,/ дея́нием и ра́зумом:// те́мже ны́не пока́йся.

Едо́м Иса́в нарече́ся,/ кра́йняго ра́ди женонеи́стовнаго смеше́ния:/ невоздержа́нием бо при́сно разжига́емь,/ и сластьми́ оскверня́емь,/ Едо́м именова́ся,// е́же глаго́лется разжже́ние души́ любогрехо́вныя.

И́ова на гно́ищи слы́шавши,/ о душе́ моя́, оправда́вшагося,/ того́ му́жеству не поревнова́ла еси́,/ тве́рдаго не име́ла еси́ предложе́ния, во всех я́же ве́си,/ и и́миже искуси́лася еси́,// но яви́лася еси́ нетерпели́ва.

И́же пе́рвее на престо́ле,/ наг ны́не на гно́ищи гно́ен:/ мно́гий в ча́дех и сла́вный,/ безча́ден и бездо́мок напра́сно:/ пала́ту у́бо гно́ище,// и би́серие стру́пы вменя́ше.

Ца́рским досто́инством, венце́м и багряни́цею оде́ян,/ многоиме́нный челове́к и пра́ведный/ бо́гатством кипя́ и ста́ды,/ внеза́пу бога́тства, сла́вы ца́рства// обнища́в лиши́ся.

А́ще пра́веден бя́ше он, и непоро́чен па́че всех,/ и не убе­же́ ловле́ния льсти́ваго и се́ти:/ ты же грехолюби́ва су́щи окая́нная душе́, что сотвори́ши,/ а́ще чесо́му о недове́домых// случи́тся наи­ти́ тебе́?

Те́ло оскверни́ся, дух окаля́ся,/ весь острупи́хся,/ но я́ко врач Христе́,/ обоя́ покая́нием мои́м уврачу́й,/ омы́й, очи́сти,/ пока­жи́ Спа́се мой,// па́че сне́га чисте́йша.

Те́ло Твое́ и Кровь распина́емый о всех/ положи́л еси́ Сло́ве:/ Те́ло у́бо, да мя обнови́ши:/ Кровь, да омы́еши мя:/ дух же пре́дал еси́,/ да мя приведе́ши Христе́,// Тво­е­му́ Роди́телю.

Соде́лал еси́ спасе́ние/ посре­де́ зем­ли́ Ще́дре,/ да спасе́мся./ Во́лею на Дре́ве распя́лся еси́./ Еде́м затворе́нный отве́рзеся,/ го́рняя и до́льняя тварь,/ язы́цы вси спасе́ни// покланя́ются Тебе́.

Да бу́дет ми купе́ль,/ кровь из ребр Твои́х,/ вку́пе и питие́,/ источи́вшее во́ду оставле́ния,/ да обою́ду очища́юся,/ помазу́яся и пия́:/ я́ко пома́зание и питие́ Сло́ве,// живото́чная Твоя́ словеса́.

Наг есмь черто́га,/ наг есмь и бра́ка, ку́пно и ве́чери:/ свети́льник уга­се́, я́ко безъеле́йный,/ черто́г заключи́ся мне спя́щу,/ ве́черя снеде́ся:/ аз же по руку́ и но́гу свя́зан,// вон низве́ржен есмь.

Ча́шу Це́рковь стяжа́,/ ре́бра Твоя́ живоно́сная,/ из ни́хже сугу́быя нам исто­чи́ то́ки,/ оставле́ния и ра́зума,/ во о́браз дре́вняго и но́ваго// двои́х вку́пе заве́тов, Спа́се наш.

Вре́мя живо­та́ мое­го́ ма́ло,/ и испо́лнено боле́зней и лука́вства,/ но в покая́нии мя приими́,/ и в ра́зум призови́,/ да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му,// Спа́се, Сам мя уще́дри.

Высокоглаго́лив ны́не есмь,/ же́сток же и се́рдцем,/ вот­ще́ и всу́е,/ да не с фарисе́ем осу́диши мя,/ па́че же мытаре́во смире́ние пода́ждь ми / еди́не Ще́дре, Правосу́де,// и сему́ мя сочисли́.

Согреши́х, досади́в сосу́ду пло́ти моея́,/ вем Ще́дре,/ но в покая́нии мя приими́,/ и в ра́зум призови́,/ да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, // Спа́се, Сам мя уще́дри.

Самоистука́н бых страстьми́,/ ду́шу мою́ вре­дя́ Ще́дре,/ но в покая́нии мя приими́,/ и в ра́зум призови́,/ да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му,// Спа́се, Сам мя уще́дри.

Не послу́шах гла­са Твоего́,/ преслу́шах писа́ние Твое́ законополо́жника,/ но в покая́нии мя приими́,/ и в ра́зум призови́,/ да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му,/ Спа́се, Сам мя уще́дри.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Безпло́тных жи́тельство в пло́ти преходя́щи,/ благода́ть преподо́бная к Бо́гу/ ве́лию вои́стинну прия́ла еси́,/ ве́рно о чту́щих тя предста́тельствуй./ Те́мже мо́лим тя,// от вся́ких напа́стей и нас моли́твами твои́ми изба́ви.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Вели́ких безме́стий во глу­би­ну́ низве́дшися,/ неодержи́ма была́ еси́,/ но востек­ла́ еси́ по́мыслом лу́чшим,/ к кра́йней дея́ньми я́ве доброде́тели пресла́вно,// а́нгельское есте­ство́ Мари́е, удиви́вши.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: Андре́е, оте́ческая похвало́,/ моли́твами твои́ми не преста́й моля́ся,/ пред­стоя́ Тро́ице Пребоже́ственней,/ я́ко да изба́вимся муче́ния,/ любо́вию предста́теля тя боже́ственнаго всеблаже́нне призыва́ющии,// Кри́ту удобре́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тро­и­чен: Неразде́льное Существо́м,/ несли́тное Ли́цы,/ богосло́влю Тя Тро́ическое Еди́но Божество́,/ я́ко единоца́рственное и сопресто́льное,/ вопию́ Ти песнь вели́кую,// в вы́шних трегу́бо песносло́вимую.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: И ражда́еши, и де́вствуеши,/ и пребыва́еши обою́ду естество́м Де́ва:/ Рожде́йся обновля́ет зако́ны естества́,/ утро́ба же ражда́ет неражда́ющая./ Бог иде́же хо́щет, побежда́ется есте­ства́ чин:// твори́т бо ели́ка хо́щет.

Песнь 5:

Хор: Ирмос: От нощи́ у́тренююща,/ Человеколю́бче, про­све­ти́, молю́ся,/ и наста́ви и мене́ на повеле́ния Твоя́,/ и научи́ мя, Спа́се,// твори́ти во́лю Твою́.

Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. (на каж­дый тропарь)

Иису́се, посе­ти́ ра́ны души́ моея́,/ я́коже дре́вле в ру́це впа́дшаго разбо́йничи,// и уврачу́й боле́знь мою́ Хри­сте́, молю́ся.

В нощи́ житие́ мое́ преидо́х при́сно,/ тьма бо бысть и глу­бо­ка́ мне мгла, нощь греха́,// но я́ко дне сы́на Спа́се пока­жи́ мя.

Руви́ма подража́я окая́нный аз,/ соде́ях беззако́нный и законопресту́пный сове́т на Бо́га Вы́шняго,// оскверни́в ло́же мое́, я́ко о́тчее он.

Испове́даюся Тебе́ Хри­сте́ Царю́,/ согреши́х, согреши́х,/ я́ко пре́жде Ио́сифа бра́тия прода́вшии,// чисто­ты́ плод и целому́дрия.

От сро́дников пра́ведная душа́ связа́ся,/ прода́ся в рабо́ту сла́дкий,/ во о́браз Госпо́день:/ ты же вся душе́, продала́ся еси́// злы́ми твои́ми.

Ио́сифа пра́веднаго и целому́дреннаго ума́ / подража́й окая́нная, и неиску́сная душе́,/ и не оскверня́йся безслове́сными стремле́ньми// при́сно беззако́ннующи.

А́ще и в ро́ве пожи­ве́ ино­гда́ Ио́сиф, / Влады́ко Го́споди,/ но во о́браз погребе́ния и воста́ния Твоего́:// аз же что Тебе́ когда́ сицево́е принесу́?

Моисе́ов слы́шала еси́ ковче́жец душе́,/ вода́ми, волна́ми носи́м ре́чными,/ я́ко в черто́зе дре́вле бе́гающий де́ла го́рькаго// сове́та фараони́тска.

А́ще ба́бы слы́шала еси́, убива́ющия иногда́/ безвозра́стное му́жеское, душе́ окая́нная, целому́дрия дея́ние,/ ны́не я́ко вели́кий Моисе́й// сси прему́дрость.

Я́ко Моисе́й вели́кий/ еги́птянина, ума́ уязви́вши/ окая́нная, не уби́ла еси́ душе́:/ и ка́ко всели́шися, глаго́ли,// в пусты́ню страсте́й покая́нием?

В пусты́ню всели́ся вели́кий Моисе́й,/ гря­ди́ у́бо подража́й того́ житие́, / да и в купине́ богоявле́ния душе́,// в виде́нии бу́деши.

Моисе́ов жезл вообража́й душе́,/ ударя́ющий мо́ре, и огустева́ющий глубину́,/ во о́браз Кре­ста́ Боже́ственнаго:/ и́мже мо́жеши и ты// вели́кая соверши́ти.

Ааро́н приноша́ше огнь Бо́гу, непоро́чный, неле́стный:/ но Офни́ и Финее́с, я́ко ты душе́,// приноша́ху чужде́е Бо́гу оскверне́нное житие́.

Я́ко тя́жкий нра́вом,/ фарао́ну го́рькому бых Влады́ко,/ Иан­ни́, и Иам­ври́, душе́ю и те́лом,// и погруже́н умо́м, но помо­зи́ ми.

Ка́лом смеси́хся окая́нный умо́м, / омы́й мя Влады́ко, ба́нею мои́х слез,/ молю́ Тя, пло́ти моея́ оде́жду// убели́в я́ко снег.

А́ще испыта́ю моя́ дела́ Спа́се,/ вся́каго челове́ка превозше́дша греха́ми себе́ зрю,/ я́ко ра́зумом му́дрствуяй согреши́х,// не нeве́дeниeм.

Поща­ди́ поща­ди́ Го́споди, созда́ние Твое́,/ согреши́х, осла́би ми,/ я́ко eстество́м чи́стый Сам сый eди́н,/ и ин pа́звe Teбе́// ник­тό­жe eсть кро́мe скве́pны.

Мене́ ра́ди Бог сый,/ вообрази́лся еси́ в мя,/ Показа́л еси́ чуде­са́, исцели́в прокаже́нныя,/ и разсла́бленнаго стягну́в,/ кровоточи́выя ток yста́вил eси́ Спа́сe,// пpикоснове́ниeм pиз.

Кровоточи́вую подража́й окая́нная душе́,/ при­те­цы́, удер­жи́ оме́ты Xpисто́вы,/ да изба́вишися pан,/ и услы́шиши от Heго́:// ве́pа твоя́ спа­се́ тя.

Ни́зу снича́щую подража́й о душе́,/ при­и­ди́, при­па­ди́ к нога́ма Иисýсовыма,/ да тя испpа́вит,/ и да хо́диши пpа́во // стe­зи́ Госпо́дни.

А́щe и кла́дязь eси́ глубо́кий Влады́ко,/ исто­чи́ ми во́ду из пpeчи́стых Tвои́х жил,/ да я́ко самаpяны́ня, нe кто­му́ пия́й жа́жду:// жи́зни бо стpyи́ источа́eши.

Силоа́м да бу́дут ми/ сле́зы моя́, Влады́ко Го́споди,/ да умы́ю и аз зе́ницы се́pдца,// и ви́жду Тя у́мно, Све́та пpeве́чна.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Несравне́нным жела́нием всебога́тая,/ Дре́ву возжеле́вши поклони́тися живо́тному,/ сподо́билася еси́ жела́ния,/ сподо́би у́бо и мeне́// улучи́ти вы́шния сла́вы.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Струи́ Иорда́нския преше́дши,/ обре­ла́ еси́ поко́й бeзболе́знeнный,/ пло́ти сла́сти избeжа́вши,/ eя́жe и нас изми́// твои́ми моли́твами пpe­подо́бная.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: Я́ко па́стырей изря́днейша,/ Андре́е прему́дре,/ избра́нна су́ща тя,/ любо́вию ве́лию и стра́хом молю́,/ твои́ми моли́твами спасе́ние улучи́ти,// и жизнь ве́чную.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тро­и­чен: Тя Тро́ице сла́вим, Еди́наго Бо́га,/ Свят, Свят, Свят еси́/ О́тче, Сы́не и Ду́ше,/ про́стое Существо́,// Еди́нице при́сно покланя́емая.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Из Тебе́ облече́ся в мое́ смеше́ние,/ нетле́нная безму́жная Ма́ти Де́во,/ Бог созда́вый ве́ки,// и соеди­ни́ Себе́ челове́ческое естество́.

Песнь 6:

Хор: Ирмо́с: Возопи́х всем се́рдцем мои́м/ к ще́дрому Бо́гу,/ и услы́ша мя от а́да преиспо́дняго,// и воз­ве­де́ от тли живо́т мой.

Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. (на каж­дый тропарь)

Сле́зы Спа́се о́чию мое́ю,/ и из глу­би­ны́ воздыха́ния/ чи́сте при­но­шу́, вопию́щу се́рдцу:/ Бо́же, согреши́х Ти// очи́сти мя.

Уклони́лася еси́ душе́, от Го́спода твоего́,/ я́коже Дафа́н и Авиро́н:/ но поща­ди́, воз­зо­ви́ из а́да преиспо́дняго,// да не про́пасть земна́я тебе́ покры́ет.

Я́ко ю́ница душе́ разсвире́певшая,/ уподо́билася еси́ Ефре́му,/ я́ко се́рна от тене́т сохра­ни́ житие́,// впери́вши дея́нием ум, и зре́нием.

Рука́ нас Моисе́ова да уве́рит душе́,/ ка́ко мо́жет Бог прокаже́нное житие́ / убели́ти, и очи́стити:/ и не отча́йся сама́ себе́,// а́ще и прокаже́нна еси́.

Во́лны Спа́се прегреше́ний мои́х/ я́ко в мо́ри Чермне́м возвраща́ющеся,/ покры́ша мя внеза́пу,// я́ко Еги́птяны ино­гда́, и триста́ты.

Неразу́мное душе́ произволе́ние име́ла еси́,/ я́ко пре́жде Изра́иль:/ Боже́ственныя бо ма́нны предсуди́ла еси́ безслове́сно,// любосла́стное страсте́й объяде́ние.

Кла­ден­цы́ душе́, пред­по­чла́ еси́ ханане́йских мы́слей,/ па́че жи́лы ка́мене,/ из него́же прему́дрости река́, я́ко ча́ша// пролива́ет то́ки богосло́вия.

Свина́я мяса́ и кот­лы́, и Еги́петскую пи́щу,/ па́че небе́сныя предсуди́ла еси́ душе́ моя́,// я́коже дре́вле неразу́мнии лю́дие в пусты́ни.

Я́ко уда́ри Моисе́й раб Твой/ жезло́м ка́мень,/ обра́зно животвори́вая ре́бра Твоя́ прообразова́ше,/ из ни́хже вси// питие́ жи́зни Спа́се, почерпа́ем.

Испыта́й душе́ и смотря́й, я́коже Иису́с Нави́н/ обетова́ния зе́млю, како­ва́ есть, // и всели́ся в ню благозако́нием.

Воста́ни и побори́,/ я́ко Иису́с Амали́ка, плотски́я стра́сти,/ и гаваони́ты, ле́стныя по́мыслы// при́сно побежда́ющи.

Прейди́ вре́мене теку́щее естество́,/ я́ко пре́жде ковче́г,/ и зем­ли́ о́ныя бу́ди во одержа́нии обетова́ния душе́,// Бог повелева́ет.

Я́ко спасл еси́ Пет­ра́, возопи́вша/ спа­си́, предвари́в мя Спа́се/ от зве́ря изба́ви, просте́р Твою́ ру́ку,// и воз­ве­ди́ из глу­би­ны́ грехо́вныя.

Приста́нище Тя вем ути́шное,/ Влады́ко, Влады́ко Христе́,/ но от незаходи́мых глуби́н гре­ха́, и отча́яния// мя предвари́в изба́ви.

Аз есмь, Спа́се, / ю́же погуби́л еси́ дре́вле ца́рскую дра́хму,/ но вжег свети́льник Предте́чу Тво­е­го́ Сло́ве,// взы­щи́ и обря́щи Твой о́браз.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Да страсте́й пла́мень угаси́ши,/ слез ка́пли источи́ла еси́ при́сно Мари́е,/ душе́ю распаля́ема,/ и́хже благода́ть пода́ждь и мне,// тво­е­му́ рабу́.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Безстра́стие небе́сное стяжа́ла еси́,/ кра́йним на зем­ли́ житие́м ма́ти./ Те́мже тебе́ пою́щим,/ страсте́й изба́витися// моли́твами твои́ми, моли́ся.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: Кри́тскаго тя па́стыря, и председа́теля,/ и вселе́нныя моли́твенника ве́дый,/ притека́ю Андре́е , и вопию́ ти:// изми́ мя о́тче, из глу­би­ны́ греха.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тро­и­чен: Тро́ица есмь про́ста, неразде́льна,/ разде́льна Ли́чне,/ и Еди́ница есмь Естество́м соедине́на,// Оте́ц глаго́лет, и Сын, и Боже́ственный Дух.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Утро́ба Твоя́ Бо́га нам роди́,/ воображе́нна по нам:/ Его́же, я́ко Созда́теля всех, моли́ Богоро́дице,// да Твои́ми моли́твами оправди́мся.

Катава́сия:

Хор: Возопи́х всем се́рдцем мои́м/ к ще́дрому Бо́гу,/ и услы́ша мя от а́да преиспо́дняго,// и воз­ве­де́ от тли живо́т мой.

Конда́к, глас 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́,/ воста́ни, что спи́ши?/ Коне́ц приближа́ется,/ и и́маши смути́тися./ Вос­пря­ни́ у́бо,/ да пощади́т тя Христо́с Бог,// вез­де́ сый и вся́ исполня́яй.

И́́кос:

Христо́во вра­чев­ство́ ви́дя отве́рсто,/ и от Сего́ Ада́му истека́ющее здра́вие,/ постра­да́, уязви́ся диа́вол,/ и я́ко бе́дствуя рыда́ше,/ и свои́м друго́м возопи́:/ что сотво­рю́ Сы́ну Мари́ину,/ убива́ет мя Вифлее́млянин,/ И́же вез­де́ сый вся исполня́яй.

Блаже́нны, глас 6:

Пение бла­женн с тро­па­ря­ми явля­ет­ся осо­бен­но­стью утре­ни чет­вер­га Вели­ко­го кано­на и утре­ни Вели­кой Пят­ни­цы (с чте­ни­ем 12-ти Еван­ге­лий), а пото­му ни в коем слу­чае не долж­но опускаться.

Хор: Во Ца́рствии Твое́м, помя­ни́ нас Го́споди, егда́ прии́деши во ца́рствии Твое́м.

Разбо́йника Хри­сте́ рая́ жи́теля сотвори́л еси́,/ на Кре­сте́ Тебе́ возопи́вша: помя­ни́ мя,/ того́ покая́нию// сподо́би и мене́ недосто́йнаго.

Стих: Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Мано́я слы́шавши дре́вле душе́ моя́,/ Бо́га в явле́нии бы́вша,/ и из непло́дове тогда́ прие́мша плод обетова́ния,// того́ благоче́стие подража́й.

Стих: Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

Сампсо́новой поревнова́вши ле́ности,/ гла­ву́ остри́гла еси́ душе́ дел твои́х,/ преда́вши иноплеме́нником, любосла́стием// целому́дренную жизнь и блаже́нную.

Стих: Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Пре́жде че́люстию о́слею/ победи́вый иноплеме́нники,/ ны́не плене́ние ласкосе́рдству стра́стному обре́теся,/ но избе́гни душе́ моя́ подража́ния,// дея́ния и сла́бости.

Стих: Блаже́ни а́лчущие и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Вара́к и Иеффа́й военача́льницы,/ судии́ Изра́илевы предпочте́ни бы́ша,/ с ни́миже Дево́рра мужеу́мная:/ тех до́блестьми душе́// вмужи́вшися укрепи́ся.

Стих: Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Иаи́лино хра́брство позна́ла еси́ душе́ моя́,/ Сиса́ра дре́вле пробо́дшую,/ и спасе́ние соде́лавшую, дре́вом о́стрым, слы́шиши,// и́мже тебе́ Крест образу́ется.

Стих: Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Пожри́ душе́ же́ртву похва́льную,/ дея́ние я́ко дщерь принеси́,/ от Иеффа́евы чисте́йшую,/ и зако­ли́ я́ко же́ртву, стра́сти плотски́я// Го́сподеви твоему́.

Стих: Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Гедео́ново руно́ помышля́й душе́ моя́,/ с небе­се́ ро́су подыми́,/ и прини́кни я́коже пес, и пий во́ду,/ от зако́на теку́щую,// изгнете́нием пи́сменным.

Стих: Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Или́и свяще́нника осужде́ние душе́ моя́/ восприя́ла еси́, лише́нием ума́/ приобре́тши стра́сти себе́,// я́коже он ча́да, де́лати беззако́нная.

Стих: Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы лжу́ще Мене́ ра́ди.

В судия́х Леви́т, небреже́нием/ свою́ жену́, двана́десятим коле́ном раз­де­ли́, душе́ моя́,/ да скве́рну обличи́т// от Вениами́на беззако́нную.

Стих: Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х.

Любому́дренная А́нна моля́щися,/ устне́ у́бо двиза́ше ко хвале́нию,/ глас же ея́ не слы́шашеся,/ но оба́че непло́дна су́щи,// сы́на моли́твы рожда́ет досто́йна.

Стих: Помя­ни́ нас Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

В судия́х спричте́ся/ А́ннино порожде́ние, вели́кий Самуи́л,/ его́же воспита́ла Армафе́ма в дому́ Госпо́дни,/ тому́ поревну́й душе́ моя́, суди́// пре́жде ине́х дела́ твоя́.

Стих: Помя­ни́ нас Влады́ко, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Дави́д на ца́рство избра́н,/ ца́рски пома́зася ро́гом Боже́ственного ми́ра:/ ты у́бо душе́ моя́, а́ще хо́щеши вы́шняго Ца́рствия,// ми́ром пома́жися слеза́ми.

Стих: Помя­ни́ нас Святы́й, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Поми́луй созда́ние Твое́ Ми́лостиве,/ уще́дри руку́ Твое́ю творе́ние,/ и поща­ди́ вся согреши́вшия,/ и мене́ па́че всех,// Твои́х презре́вшаго повеле́ний.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тро­и­чен: Безнача́льну, и рожде́нию же и происxожде́нию,/ Отцу́ покланя́юся ро́ждшему,/ Сы́на сла́влю рожде́ннаго,/ пою́ сопросия́вшаго Отцу́ же и Сы́ну,// Ду́xа Свята́го.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Преесте́ственному Рож­де­ству́ Тво­е­му́ покланя́емся,/ по есте­ству́ сла́вы Младе́нца Твоего́/ не разделя́юще Богороди́тельнице:/ И́же бо еди́н лице́м,// сугу́быми испове́дуется естествы́.

Песнь 7:

Хор: Ирмо́с: Согреши́хом, беззако́нновахом,/ непра́вдовахом пред Тобо́ю,/ ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом,/ я́коже запове́дал еси́ нам;/ но не преда́ждь нас до конца́,// отце́в Бо́же.

Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. (на каж­дый тропарь)

Согреши́х, беззако́нновах,/ и отверго́х за́поведь Твою́,/ я́ко во гресе́х произведо́хся/ и приложи́х я́звам стру́пы себе́:/ но Сам мя поми́луй,// Я́ко Благоутро́бен, отце́в Бо́же.

Та́йная се́рдца моего́/ испове́дах Тебе́ Судии́ моему́,/ виждь мое́ смире́ние,/ виждь и скорбь мою́,/ и вон­ми́ суду́ мое­му́ ны́не,/ и Сам мя поми́луй, я́ко Благоутро́бен,// отце́в Бо́же.

Саул ино­гда́ я́ко погу­би́ отца сво­е­го́ душе́ осля́та,/ внеза́пу ца́рство обре́те к прослу́тию,/ но блю­ди́, не забыва́й себе́,/ ско́тския по́хоти твоя́// произво́ливши па́че Ца́рства Христо́ва.

Дави́д ино­гда́ Богооте́ц,/ а́ще и согре­ши́ сугу́бо душе́ моя́,/ стрело́ю у́бо устреле́н быв прелюбоде́йства,/ копие́м же плене́н быв уби́йства томле́нием,/ но ты сама́ тяжча́йшими де́лы неду́гуеши,// самохо́тными стремле́ньми.

Сово­ку­пи́ у́бо Дави́д ино­гда́ беззако́нию беззако́ние:/ уби́йству же любоде́ство раствори́в,/ покая́ние сугу́бое пока­за́ а́бие:/ но сама́ ты лука́внейшая душе́ соде́лала еси́,// не пока́явшися Бо́гу.

Дави́д ино­гда́ вообрази́,/ списа́в я́ко на ико́не песнь,/ е́юже дея́ние облича́ет, е́же соде́я, зовы́й:/ поми́луй мя. Тебе́ бо Еди́ному согреши́х всех Бо́гу,// Сам очи́сти мя.

Киво́т я́ко ноша́шеся на колесни́це,/ 3ан о́ный,/ егда́ превра́щшуся тельцу́,/ то́чию косну́ся, Бо́жиим искуси́ся гне́вом:/ но того́ дерзнове́ния убежа́вши душе́,// почита́й Боже́ственная че́стне.

Слы́шала еси́ Авессало́ма,/ ка́ко на есте­ство́ воста́?/ Позна́ла еси́ того́ скве́рная дея́ния,/ и́миже осквер­ни́ ло́же Дави́да отца́,/ но ты подража́ла еси́ того́ стра́стная// и любосла́стная стремле́ния.

Покори́ла еси́ нерабо́тное твое́ досто́инство те́лу твоему́:/ ино́го бо Ахитофе́ла обре́тши вра­га́, душе́,/ сниз­ш­ла́ еси́ сего́ сове́том,/ но сия́ разсы́па Сам Христо́с,// да ты вся́ко спасе́шися.

Соло­мон чу́дный,/ и благода́ти прему́дрости испо́лненный,/ сей лука́вое ино­гда́ пред Бо́гом сотвори́в,/ отсту­пи́ от Него́:/ ему́же ты прокля́тым твои́м житие́м, душе́// уподо́билася еси́.

Сластьми́ влеко́мь страсте́й свои́х оскверня́шеся,/ увы́ мне, рачи́тель прему́дрости,/ рачи́тель блу́дных жен, и стра́нен от Бо́га:/ его́же ты подража́ла еси́ умо́м о душе́!// Сладостра́стьми скве́рными.

Ровоа́му поревнова́ла еси́/ не послу́шавшему сове́та о́тча,/ ку́пно же и зле́йшему рабу́ Иеровоа́му, пре́жнему отсту́пнику душе́,/ но бе́гай подража́ния, и зови́ Бо́гу:// согреши́х, уще́дри мя.

Ахаа́вовым порев­но­ва́ еси́/ скве́рнам, душе́ моя́, увы́ мне,/ была́ еси́ плотски́х скверн пребыва́лище,/ и сосу́д сра́млен страсте́й,/ но из глу­би­ны́ тво­ея́ воздохни́,// и глаго́ли Бо́гу гре­хи́ твоя́.

Попа­ли́ Илия́ ино­гда́ два́щи/ пятьдеся́т Иезаве́линых,/ егда́ сту́дныя проро́ки погуби́,/ во обличе́ние Ахаа́вово,/ но бе́гай подража́ния двою́ душе́,// и укрепля́йся.

Заключи́ся тебе́ не́бо душе́,/ и глад Бо́жий пости́же тя:/ егда́ Илии́ Фесви́тянина я́коже Ахаа́в,/ не покори́ся словесе́м иногда́,/ но Сара́ффии уподо́бився,// напита́й проро́чу ду́шу.

Манасси́ева собра­ла́ еси́ согреше́ния изволе́нием,/ поста́вльши я́ко ме́рзости стра́сти,/ и умно́живши душе́ негодова́ние,/ но того́ покая́нию ревну́ющи те́пле,// стя­жи́ умиле́ние.

Припа́даю Ти,/ и при­но­шу́ Тебе́, я́коже сле́зы глаго́лы моя́:/ согреши́х, я́ко не согре­ши́ блудни́ца,/ и безако́нновах, я́ко и́ный никто́же на земли́,/ но уще́дри Влады́ко, творе́ние Твое́,// и воз­зо­ви́ мя.

Погребо́х о́браз Твой,/ и растли́х за́поведь Твою́,/ вся помрачи́ся добро́та,/ и страстьми́ угаси́ся, Спа́се, свеща́,/ но уще́дрив возда́ждь ми// я́коже пое́т Дави́д, ра́дование.

Обрати́ся, пока́йся, открый́ сокрове́нная,/ глаго́ли Бо́гу вся ве́дущему:/ Ты ве́си моя́ та́йная, еди́не Спа́се,/ но Сам мя поми́луй, я́ко же пое́т Дави́д // по ми́лости Твое́й.

Исчезо́ша дни́и мои́, Я́ко со́ние востаю́щаго:/ те́мже я́ко Езеки́я сле­зю́ на ло́жи мое́м,/ приложи́тися мне ле́том живота́./ Но кий Иса́ия предста́нет тебе́ душе́,// а́ще не всех Бог?

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Возопи́вши к Пречи́стей Богома́тери,/ пе́рвее отри́нула еси́ неи́стовство страсте́й,/ ну́жно стужа́ющих,/ и посрами́ла еси́ вра­га́ запе́ншаго,/ но даждь ны́не по́мощь от ско́рби,// и мне, рабу́ твоему́.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Его́же возлюби́ла еси́, Его́же возжеле́ла еси́,/ Его́же ра́ди плоть изнури́ла еси́ преподо́бная,/ моли́ ны́не Хри­ста́ о рабе́х:/ я́ко да ми́лостив быв всем нам,/ ми́рное состоя́ние да́рует// почита́ющим Его́.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: На ка́мени мя ве́ры/ моли́твами твои́ми утвер­ди́ о́тче,/ стра́хом мя Боже́ственным огражда́я,/ и покая́ние Андре́е, пода́ждь ми, молю́ся ти,/ и изба́ви мя от се́ти враго́в// и́щущих мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тро­и­чен: Тро́ице про́стая, неразде́льная,/ единосу́щная, и Есте­ство́ еди́но,/ Све́тове, и Свет, и Свя́та три, и еди́но Свя́то/ пое́тся Бог Тро́ица:/ но воспо́й просла́ви, Живо́т и Живо­ты́, душе́,// всех Бо́га.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Пое́м Тя, благослови́м Тя,/ покланя́емся Ти Богороди́тельнице,/ я́ко неразде́льныя Тро́ицы породи́ла еси́ еди́наго Хри­ста́ Бо́га / и Сама́ отве́рзла еси́ нам// су́щим на зем­ли́ небе́сная.

Песнь 8:

Трипе́снец, глас 8:

(Мож­но читать, мож­но про­пу­стить и начи­нать с припева:)

Ирмо́с: Безнача́льнаго Царя́ сла́вы,/ Его́же трепе́щут Небе́сныя си́лы,/ по́йте, свяще́нницы,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

При­пев: Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Я́ко у́глие невеще́ственнаго огня́, попали́те веще́ственныя стра́сти моя́, возжиза́юще ны́не во мне жела́ние Боже́ственныя люб­ве́, апо́столи.

Тру­бы́ благогла́сныя Сло́ва почти́м, и́миже падо́ша сте́ны неутвержде́ны вра́жия и богоразу́мия утверди́шася забра́ла.

Куми́ры стра́стныя души́ моея́ сокруши́те, и́же хра́мы и стол­пы́ сокруши́сте вра­га́, апо́столи Госпо́дни, хра́мове освяще́ннии.

При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас.

Бого­ро­ди­чен: Вмести́ла еси́ Невмести́маго естество́м, носи́ла еси́ Нося́щаго вся, дои́ла еси́, Чи́стая, пита́ющаго тварь Хри­ста́ Жизнода́вца.

Друго́й трипе́снец, глас 8:

(Мож­но читать, мож­но про­пу­стить и начи­нать с припева:)

Ирмо́с: Безнача́льнаго Царя́ сла́вы,/ Его́же трепе́щут Небе́сныя си́лы,/ по́йте, свяще́нницы,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

При­пев: Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Ду́ха началохи́тростием созда́вше всю Це́рковь, апо́столи Христо́вы, в ней благослови́те Хри­ста́ во ве́ки.

Воструби́вше трубо́ю уче́ний, низверго́ша апо́столи всю лесть и́дольскую, Хри­ста́ превознося́ща во вся ве́ки.

Апо́столи, до́брое преселе́ние, назира́телие ми́ра и Небе́снии жи́телие, вас при́сно восхваля́ющия изба́вите от бед.

При­пев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тро­и­чен: Трисо́лнечное Всесве́тлое Богонача́лие, Единосла́вное и Единопресто́льное Есте­ству́, О́тче Вседе́телю, Сы́не и Боже́ственный Ду́ше, пою́ Тя во ве́ки.

При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас.

Богоро́дичен: Я́ко честны́й и превы́шший престо́л, воспои́м Бо́жию Ма́терь непреста́нно, лю́дие, Еди́ну по рож­де­стве́ Ма́терь и Де́ву.

Продолжаем Великий канон:

песнь 8:

Хор: Ирмо́с: Его́же во́инства Небе́сная сла́вят,/ и трепе́щут Херуви́ми и Серафи́ми,/ вся́ко дыха́ние и тварь,/ по́йте, благослови́те// и превозноси́те во вся ве́ки.

Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. (на каж­дый тропарь)

Согреши́вша Спа́се поми́луй,/ воздви́гни мой ум ко обраще́нию,/ при­и­ми́ мя ка́ющагося, уще́дри вопию́ща:/ согреши́х Ти, спаси́,// беззако́нновах, поми́луй мя.

Колесни́чник Илия́,/ колесни́цею доброде́телей вшед,/ я́ко на небе­са́, ноша́шеся/ превы́ше ино­гда́ от земны́х:// сего́ у́бо душе́ моя́, восхо́д помышля́й.

Иорда́нова струя́ пе́рвее, ми́лотию Илиино́ю/ Елиссе́ем, ста сю́ду и сю́ду:/ ты же, о душе́ моя́, сея́ не причасти́лася еси́ благода́ти// за невоздержа́ние.

Елиссе́й ино­гда́ прие́м ми́лоть Илиину́,/ прия́т сугу́бую благода́ть от Бо́га:/ ты же, о душе́ моя́, сея́ не причасти́лася еси́ благода́ти// за невоздержа́ние.

Сомани́тида иногда́/ пра́веднаго учре­ди́, о душе́, нра́вом благи́м:/ ты же не вве­ла́ еси́ в дом,/ ни стра́нна, ни пу́тника.// Те́мже черто́га изри́нешися вон, рыда́ющи.

Гиези́ев подража́ла еси́ окая́нная/ ра́зум скве́рный все­гда́ душе́,/ его́же сребролю́бие отло­жи́ поне́ на ста́рость:/ бе́гай гее́нскаго огня́,// отступи́вши злых твои́х.

Ты Ози́и душе́ поревнова́вши,/ сего́ прокаже́ние в себе́ стяжа́ла еси́ сугу́бо:/ безме́стная бо мы́слиши, беззако́нная же де́еши:/ оста́ви я́же и́маши,// и при­те­цы́ к покая́нию.

Ниневи́тяны душе́ слы́шала еси́/ ка́ющияся Бо́гу, вре́тищем и пе́пелом,/ сих не подража́ла еси́, но яви́лася еси́ зле́йшая всех,// пре́жде зако́на, и по зако́не прегреши́вших.

В ро́ве бла́та слы́шала еси́ Иереми́ю душе́,/ гра́да Сио́ня рыда́ньми вопию́ща,/ и слез и́щуща,// подража́й сего́ плаче́вное житие́ и спасе́шися.

Ио́на в Фарси́с побеже́,/ проразуме́в обраще́ние ниневи́тянов,/ разу­ме́ бо я́ко проро́к Бо́жие благоутро́бие:/ те́мже ревнова́ше// проро́честву не солга́тися.

Дании́ла в ро́ве слы́шала еси́,/ ка́ко загра­ди́ уста́, о душе́ звере́й:/ уве́дела еси́, ка́ко о́троцы и́же о Аза́рии,// погаси́ша ве́рою пе́щи пла́мень горя́щий.

Ве́тхаго Заве́та вся/ приведо́х ти душе́, к подо́бию,/ подража́й пра́ведных боголюби́вая дея́ния,// избе́гни же па́ки лука́вых грехо́в.

Правосу́де Спа́се поми́луй,/ и изба́ви мя огня́, преще́ния,/ е́же и́мам на суде́ пра́ведно претерпе́ти:/ осла́би ми пре́жде конца́,// доброде́телию и покая́нием.

Я́ко разбо́йник вопию́ Ти: помя­ни́ мя./ Я́ко Петр пла́чу го́рце:/ осла́би ми Спа́се. 3ову́ я́ко мыта́рь:/ сле­зю́ я́ко блудни́ца./ При­и­ми́ мое́ рыда́ние,// я́коже ино­гда́ ханане́ино.

Гное́ние, Спа́се, исцели́/ смире́нныя моея́ души́: еди́не Врачу́,/ пла́стырь мне нало­жи́, и еле́й и вино́, дела́ покая́ния,// умиле́ние со слеза́ми.

Ханане́ю и аз подража́я,/ поми́луй мя, вопию́, Сы́не Дави́дов:/ каса́юся кра́я ри́зы, я́ко кровоточи́вая:// пла́чу, я́ко Ма́рфа и Мари́я над Ла́зарем.

Сле́зную Спа́се сткля́ницу,/ я́ко ми́ро истощава́я на главу́,/ зову́ Ти я́коже блудни́ца, ми́лости и́щущая,/ моль­бу́ приношу́,// и оставле́ние про­шу́ прия́ти.

А́ще и никто́же, я́коже аз согре­ши́ Тебе́,/ но оба́че при­и­ми́ и мене́, Благоутро́бне Спа́се,/ стра́хом ка́ющася, и любо́вию зову́ща:/ согреши́х Тебе́ еди́ному,// поми́луй мя Ми́лостиве.

Поща­ди́ Спа́се Твое́ созда́ние,/ и взы­щи́ я́ко Па́стырь поги́бшее,/ пред­ва­ри́ заблу́ждшаго, восхи́ти от во́лка,/ сотво­ри́ мя овча́// на па́стве Твои́х ове́ц.

Егда́ Судие́ ся́деши я́ко Благоутро́бен,/ и пока́жеши стра́шную сла́ву Твою́ Спа́се:/ о каковы́й страх тогда́! Пе́щи горя́щей,// всем боя́щимся нестерпи́маго суди́ща Твоего́.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Све́та незаходи́маго Ма́ти, тя просвети́вши,/ от омраче́ния страсте́й разpeши́./ Tе́мже вше́дши в духо́вную благода́ть,/ про­све­ти́ Мари́е,// тя ве́pно восхваля́ющия.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Чу́до но́во ви́дев, ужаса́шеся боже́ственный в тебе́ вои́стинну ма́ти Зоси́ма:/ а́нгела бо зря́шe во пло́ти,/ и у́жасом вeсь исполня́шeся,// Хри­ста́ поя́ во ве́ки.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: Я́ко дерзнове́ние имы́й ко Го́споду,/ Андре́е Кри́тский честна́я похвало́,/ молю́, моли́ся разреше́ние от уз беззако́ния/ ны́не обре­сти́ мне моли́твами твои́ми,/ я́ко покая́ния учи́тель,// и преподо́бных сла́ва.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тро­и­чен: Безнача́льне О́тче, Сы́не собезнача́льне,/ Уте́шителю Благи́й, Ду́шe Пра́вый:/ Сло́ва Бо́жия Роди́тeлю,/ Отца́ бeзнача́льна Сло́вe,/ Ду́шe живы́й и зи́ждяй,// Tpо́ицe Еди́ницe, поми́луй мя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Я́ко от оброще́ния червлени́цы Пречи́стая,/ у́мная багряни́ца Емману́илева,/ внутрь во чре́ве Твое́м плоть истка́ся./ Tе́мжe Богоро́дицу// вои́стинну Tя почита́eм.

Катава́сия:

Хор: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Его́же во́инства Небе́сная сла́вят,/ и трепе́щут Херуви́ми и Серафи́ми,/ вся́ко дыха́ние и тварь,/ по́йте, благослови́те// и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь Пресвято́й Богоро́дицы:

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

Чeстне́йшую Xeруви́м/ и Сла́внeйшую бeз сравне́ния Сeрафи́м,/ бeз истле́ния Бо́га Сло́ва ро́дшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Я́ко при­з­ре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Чeстне́йшую Xeруви́м/ и Сла́внeйшую бeз сравне́ния Сeрафи́м,/ бeз истле́ния Бо́га Сло́ва ро́дшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Я́ко сотво­ри́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя­то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

Чeстне́йшую Xeруви́м/ и Сла́внeйшую бeз сравне́ния Сeрафи́м,/ бeз истле́ния Бо́га Сло́ва ро́дшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сотво­ри́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ рас­то­чи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

Чeстне́йшую Xeруви́м/ и Сла́внeйшую бeз сравне́ния Сeрафи́м,/ бeз истле́ния Бо́га Сло́ва ро́дшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Низ­ло­жи́ си́льныя со престо́л, и воз­не­се́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпу­сти́ тщи.

Чeстне́йшую Xeруви́м/ и Сла́внeйшую бeз сравне́ния Сeрафи́м,/ бeз истле́ния Бо́га Сло́ва ро́дшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Восприя́т Изра́иля о́трока Сво­е­го́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени Его́, да́же до ве́ка.

Чeстне́йшую Xeруви́м/ и Сла́внeйшую бeз сравне́ния Сeрафи́м,/ бeз истле́ния Бо́га Сло́ва ро́дшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

песнь 9:

Трипе́снец, глас 8:

(Мож­но читать, мож­но про­пу­стить и начи­нать с припева:)

Хор: Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во чи́стая,// с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

При­пев: Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Исто́чницы спаси́тельныя воды́ я́вльшеся апо́столи, иста́явшую ду́шу мою́ грехо́вною жа́ждою ороси́те.

Пла́вающаго в пучи́не поги́бели и в погруже́нии уже́ бы́вша Твое́ю десни́цею, я́коже Пет­ра́, Го́споди, спа­си́ мя.

Я́ко со́ли, вку́сных су́ще уче́ний, гни́льство ума́ мое­го́ изсуши́те и неве́дения тьму отжени́те.

При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас.

Богоро́дицей: Ра́дость я́ко роди́вшая, плач мне пода́ждь, и́мже Боже́ственное утеше́ние, Влады́чице, в бу́дущем дни обре­сти́ возмогу́.

Друго́й трипе́снец, глас 8:

(Мож­но читать, мож­но про­пу­стить и начи­нать с припева:)

Ирмос: Тя, Небе­се́ и зем­ли́ Хода́таицу/ вси ро́ди ублажа́ем:/ пло́тски бо всели́ся // в Тя исполне́ние, Де́во, Боже́ства.

При­пев: Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Тя, благосла́вное апо́стольское собра́ние, пе́сньми велича́ем: вселе́нней бо свети́ла све́тлая яви́стеся, пре́лесть отгоня́ще.

Благове́стною мре́жею ва́шею слове́сныя ры́бы улови́вше, сия́ приноси́те все­гда́ снедь Хри­сту́, апо́столи блаже́ннии.

К Бо́гу ва́шим проше́нием помяни́те нас, апо́столи, от вся́каго изба́витися искуше́ния, мо́лимся, любо́вию воспева́ющия вас.

При­пев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тро­и­чен: Тя, Триипоста́сную Еди́ницу, О́тче, Сы́не со Ду́хом, Еди́наго Бо́га Единосу́щна пою́, Тро́ицу Единоси́льную Безнача́льную.

При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас.

Богоро́дичен: Тя, Детоводи́тельницу и Де́ву, вси ро́ди ублажа́ем, я́ко Тобо́ю изба́вльшеся от кля́твы: ра́дость бо нам роди­ла́ еси́, Го́спода.

Продолжаем Великий канон:

Песнь 9:

Хор: Ирмо́с: Безсе́меннаго зача́тия Рож­де­ство́ несказа́нное,/ Ма́тере безму́жныя нетле́нен Плод,/ Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́./ Те́мже Тя вси ро́ди,/ я́ко Богоневе́стную Ма́терь,// правосла́вно велича́ем.

Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. (на каж­дый тропарь)

Ум острупи́ся, те́ло оболе́знися,/ неду́гует дух, сло́во изнемо́же,/ житие́ умертви́ся, коне́ц при две́рех./ Те́мже моя́ окая́нная душе́, что сотвори́ши,// егда́ прии́дет Судия́ испыта́ти твоя́?

Моисе́ово приведо́х ти душе́, миробы́тие,/ и от того́ все заве́тное писа́ние,/ пове́дающее тебе́ пра́ведныя и непра́ведныя:/ от ни́хже вторы́я, о душе́, подража́ла еси́, а не пе́рвыя,// в Бо́га согреши́вши.

Зако́н изнемо́же, пра́зднует Ева́нгелие,/ писа́ние же все в тебе́ небреже́но бысть,/ проро́цы изнемого́ша, и все пра́ведное сло́во:/ стру́пи твои́, о душе́, умно́жишася,// не су́щу вра­чу́ исцеля́ющему тя.

Но́ваго при­во­жду́ ти писа́ния указа́ния,/ вводя́щая тя душе́, ко умиле́нию:/ пра́ведным у́бо поревну́й, гре́шных же отвраща́йся,/ и уми́лостиви Хри­ста́ моли́твами же и поще́ньми,// и чистото́ю, и гове́нием.

Христо́с вочелове́чися,/ призва́в к покая́нию разбо́йники, и блудни́цы:/ душе́ пока́йся, дверь отве́рзеся Ца́рствия уже́,/ и предвосхища́ют е́ фарисе́е и мытари́// и прелюбоде́и ка́ющиися.

Христо́с вочелове́чися,/ пло́ти приобщи́вся ми,/ и вся, ели́ка суть есте­ства́ хоте́нием/ испо́лни гре­ха́ кроме́,/ подо́бие тебе́, о душе́,// и о́браз предпоказу́я Сво­е­го́ снизхожде́ния.

Христо́с волх­вы́ спасе́,/ па́стыри созва́,/ младе́нец мно́жества пока­за́ му́ченики,/ ста́рцы просла́ви, и ста́рыя вдови́цы,/ и́хже не поревнова́ла еси́ душе́, ни дея́нием, ни житию́,// но го́ре тебе́, вне­гда́ бу́деши суди́тися.

Пости́вся Госпо́дь дний четы́редесять в пусты́ни,/ после­ди́ взал­ка́, показу́я челове́ческое:/ душе́, да не разлени́шися, а́ще тебе́ приложи́тся враг,// моли́твою же и посто́м от ног твои́х да отрази́тся.

Христо́с искуша́шеся,/ диа́вол искуша́ше,/ показу́я ка́мение,/ да хле́би бу́дут:/ на го́ру возведе́/ ви́дети вся ца́рствия ми́ра во мгнове́нии./ Убо́йся о душе́, ловле́ния,// трезви́ся моли́ся на вся́кий час Бо́гу.

Го́рлица пустынолю́бная,/ глас вопию́щаго возгласи́,/ Христо́в свети́льник, пропове́дуяй покая́ние,/ Ирод беззако́ннова со Иродиа́дою./ Зри душе́ моя́, да не увя́знеши в беззако́нныя се́ти,// но облобыза́й покая́ние.

В пусты́ню всели́ся благода́ти Предте́ча,/ и Иуде́я вся и Самари́я/ слы́шавше теча́xу,/ и испове́даху гре­хи́ своя́,/ креща́ющеся усе́рдно:// и́хже ты не подража́ла еси́ душе́.

Брак у́бо честны́й, и ло́же нескве́рно:/ обоя́ бо Христо́с пре́жде благослови́,/ пло́тию яды́й,/ и в Ка́не же на бра́це во́ду в вино́ соверша́я,/ и показу́я пе́рвое чу́до:// да ты измени́шися о душе́.

Разсла́бленнаго стя́гну Христо́с,/ одр взе́мша,/ и ю́ношу уме́рша воздви́же, вдови́че рожде́ние,/ и со́тнича о́трока,/ и самаряны́не яви́ся,/ в Ду́се слу́жбу// Те́бе, душе́ предживописа́.

Кровоточи́вую исцели́/ прикоснове́нием кра́я ри́зна Госпо́дь:/ прокаже́нныя очи́сти:/ слепы́я и xромы́я просвети́в, испра́ви:/ глyxи́я же и немы́я, и нича́щия ни́зу исце­ли́ сло́вом:// да ты спасе́шися окая́нная душе́.

Неду́ги исцеля́я,/ ни́щим благовествова́ше, Христо́с Сло́во,/ вре́дныя увра­че­ва́, с мыта­ри́ ядя́ше,/ со гре́шники бесе́доваше,/ Иаи́ровы дще́ре ду́шу предуме́ршую// воз­вра­ти́ осяза́нием руки́.

Мыта́рь спаса́шеся, и блудни́ца целому́дрствоваше,/ и фарисе́й xваля́ся осужда́шеся:/ ов у́бо, очи́сти мя:/ о́ва же, поми́луй мя./ Сей же велича́шеся вопия́: Бо́же, бла­го­да­рю́ Тя:// и про́чия безу́мныя глаго́лы.

Закхе́й мыта́рь бе, но оба́че спаса́шеся,/ и фарисе́й Си́мон соблажня́шеся,/ и блудни́ца приима́ше оста́вительная разреше́ния,/ от Иму́щаго кре́пость оставля́ти греxи́:// юже душе́ потщи́ся подража́ти.

Блудни́це, о окая́нная душе́ моя́,/ не поревнова́ла еси́,/ я́же прии́мши ми́ра алава́стр,/ со слеза́ми ма́заше но́зе Спа́сове,/ отре́ же власы́// дре́вниx согреше́ний рукописа́ние раздира́ющаго ея́.

Гра́ды, и́мже даде́ Христо́с благове́стие,/ душе́ моя́, уве́дала еси́, ка́ко про́кляти бы́ша./ Убо́йся указа́ния, да не бу́деши я́коже о́ны,/ и́xже Содо́мляном Влады́ко уподо́бив,// да́же до а́да осуди́.

Да не го́ршая о душе́ моя́,/ яви́шися отча́янием, ханане́и/ ве́ру слы́шавшая,/ ея́же дщи сло́вом Бо́жиим исцели́ся./ Сы́не Дави́дов, спа­си́ и мене́,/ воз­зо­ви́ из глу­би­ны́ се́рдца,// я́коже она́ Христу́.

Умилосе́рдися спа­си́ мя,/ Сы́не Дави́дов поми́луй,/ бесну́ющияся сло́вом исцели́вый,/ глас же благоутро́бный я́ко разбо́йнику мне рцы:/ ами́нь глаго́лю тебе́, со Мно́ю бу́деши в раи́,// егда́ при­и­ду́ во сла́ве Мое́й.

Разбо́йник оглаго́ловаше Тя,/ разбо́йник Богосло́вяше Тя,/ о́ба бо на кре­сте́ сви́сяста,/ но о Благоутро́бне, я́ко ве́рному разбо́йнику Твоему́,/ позна́вшему Тя Бо́га,/ и мне отве́рзи дверь// сла́внаго Ца́рствия Твоего́.

Тварь содрога́шеся распина́ема Тя ви́дящи,/ го́ры и ка́мения стра́хом распада́хуся,/ и зем­ля́ сотряса́шеся, и ад обнажа́шеся,/ и соомрача́шеся свет во дни,/ зря Тебе́ Иису́се// пригвожде́на ко Кресту́.

Досто́йных покая́ния плодо́в не истя­жи́ от мене́,/ и́бо кре́пость моя́ во мне оскуде́,/ се́рдце мне да́руй при́сно сокруше́нное,/ нище­ту́ же духо́вную,/ да сия́ Тебе́ принесу́,// я́ко прия́тную же́ртву, еди́не Спа́се.

Судие́ мой, и ве́дче мой,/ хотя́й па́ки при­и­ти́ со А́нгелы,/ суди́ти ми́ру всему́,/ ми́лостивным Твои́м о́ком тогда́ ви́дев мя,/ поща­ди́ и уще́дри мя Иису́се,// па́че вся́каго есте­ства́ челове́ча согреши́вша.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Удиви́ла еси́ всех/ стра́нным житие́м твои́м,/ А́нгелов чи́ны, и челове́ков собо́ры,/ невеще́ственно пожи́вши, и есте­ство́ преше́дши:/ и́мже, я́ко невеще́ственныма нога́ма вше́дши Мари́е,// Иорда́н пре­ш­ла́ еси́.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Уми́лостиви Созда́теля/ о хва́лящих тя, преподо́бная ма́ти, изба́витися озлобле́ний и скорбе́й/ о́крест напа́дающих:/ да изба́вившеся от напа́стей, возвели́чим непреста́нно// просла́вльшаго тя Го́спода.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: Андре́е честны́й, и о́тче треблаже́ннейший,/ па́стырю Кри́тский,/ не преста́й моля́ся о воспева́ющих тя:/ да изба́вимся вси гне́ва и ско́рби, и тле́ния,/ и прегреше́ний безме́рных,// чту́щии твою́ па́мять ве́рно.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тро­и­чен: Отца́ просла́вим, Сы́на превознесе́м,/ Боже́ственному Ду́ху ве́рно поклони́мся,/ Тро́ице неразде́льней, Еди́нице по Существу́,/ я́ко Све́ту и Све́том, и Живо­ту́ и Живото́м,// животворя́щему и просвеща́ющему концы́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Град Твой сохраня́й/ Богороди́тельнице Пречи́стая:/ в Тебе́ бо сей ве́рно ца́рствуяй,/ в Тебе́ и утвержда́ется:/ и Тобо́ю побежда́яй,/ побежда́ет вся́кое искуше́ние,/ и пленя́ет ра́тники,// и прохо́дит послуша́ние.

Катава́сия:

Хор: Ирмос: Безсе́меннаго зача́тия Рож­де­ство́ несказа́нное,/ Ма́тере безму́жныя нетле́нен Плод,/ Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́./ Те́мже Тя вси ро́ди,/ Я́ко Богоневе́стную Ма́терь,// правосла́вно велича́ем.

Свети́льны, глас 8:

Чтец: Свет сый, Хри­сте́, про­све­ти́ мя Тобо́ю,/ моли́твами, Го́споди, апо́стол Твои́х и святи́теля Николая́,// и спа­си́ мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Свет сый, Хри­сте́, про­све­ти́ мя Тобо́ю,/ моли́твами, Го́споди, святы́х Твои́х,// и спа­си́ мя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Свет сый, Хри­сте́, про­све­ти́ мя Тобо́ю,/ моли́твами, Го́споди, Богоро́дицы,// и спа­си́ мя.

Псалом 148:

Чтец: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в вы́шних. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Хва́лите Его́ вси А́нгели Его́, хва́лите Его́ вся си́лы Его́. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́ Небе­са́ небе́с и вода́, я́же пре́выше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: Я́ко Той рече́, и бы́ша, Той пове­ле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние поло­жи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от зем­ли́, зми́еве и вся бе́здны: огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́, го́ры и вси хо́лми, дре­ва́ плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго, испове́дание Его́ на зем­ли́ и на небе­си́. И вознесе́т рог люде́й Свои́х, песнь всем преподо́бным Его́, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющымся Ему́.

Псалом 149:

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о сотво́ршем его́, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ свое́м. Да восхва́лят и́мя Его́ в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему́. Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах свои́х. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду ост­ры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными, сотвори́ти в них суд напи́сан. Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Псалом 150:

Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тебе́ сла́ва подоба́ет, Го́споди Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Славосло́вие вседне́вное:

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на зем­ли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Тво­ея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Бо́же, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Хри­сте́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй гре­хи́ ми́ра, при­и­ми́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На всяк день бла­го­слов­лю́ Тя и восхва́лю и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исце­ли́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти волю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живо­та́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би Го́споди, в день сей без гре­ха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя опра́вданием Твои́м. Благослове́н еси́, Вла­ды­ко, вра­зу­ми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й про­све­ти́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хва­ла́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди, поми́луй, (12).

Стихи́ры на стихо́вне, глас 8:

Хор: В разбо́йническия пути́ впа́дши душе́ моя́,/ лю́те уя́звлена еси́ от свои́х согреше́ний,/ преда́вшися неразу́мным враго́м./ Но я́ко иму́щая вре́мя, во умиле́нии возопи́й:/ упова́ние ненаде́жных, живо­те́ отча́явшихся,// Спа́се, возста́ви и спа­си́ мя.

Стих: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Тво­ея́ Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся: во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их.

В разбо́йническия пути́ впа́дши душе́ моя́,/ лю́те уя́звлена еси́ от свои́х согреше́ний,/ преда́вшися неразу́мным враго́м./ Но я́ко иму́щая вре́мя, во умиле́нии возопи́й:/ упова́ние ненаде́жных, живо­те́ отча́явшихся,// Спа́се, возста́ви и спа­си́ мя.

Стих: И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Во бро­ня́ ве́ры обо́лкшеся до́бре,/ и о́бразом Кре́стным вооружи́вше себе́,/ во́ини благомо́щнии показа́стеся,/ мучи́телем му́жески проти́вистеся,/ и диа́волю пре́лесть потреби́сте,/ победи́теле бы́вше, венце́в сподо́бистеся:/ моли́теся Хри­сту́ о нас,// во е́же спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: При­и­ми́ гла́сы раб Твои́х,/ Всечи́стая Богоро́дице Де́во,/ и моли́ непреста́нно,// грехо́в разреше́ние, и мир дарова́ти нам.

Чтец: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти И́мени Тво­е­му́, Вы́шний: возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ на вся́ку нощь. (Два­жды)

Трисвято́е по О́тче наш:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три­жды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (три­жды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь:

Чтец: В хра́ме стоя́ще сла́вы Тво­ея́, на небе­си́ стоя́ти мним, Богоро́дице, две́рь небе́сная, отве́рзи нам две́ри ми́лости Твоея́.

Чтец: Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Чeстне́йшую Xeруви́м/ и Сла́внeйшую бeз сравне́ния Сeрафи́м,/ бeз истле́ния Бо́га Сло́ва ро́дшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Небе́сный Царю́, ве́ру утвер­ди́, язы́ки укро­ти́, мир уми­ри́, святы́й храм сей до́бре сохра­ни́: пре́жде отше́дшыя отцы́ и бра́тию на́шу в селе́ниих пра́ведных учи­ни́, и нас в покая́нии и испове́дании при­и­ми́, я́ко Благи́й и Человеколю́бец.

Моли́тва Ефре́ма Си́рина:

Го́споди и Влады́ко живо­та́ мое­го́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Зем­ной поклон)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и люб­ве́, да́руй ми рабу́ Тво­е­му́. (Зем­ной поклон)

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та мое­го́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. (Зем­ной поклон)

* * *

Час Первый:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 5:

Глаго́лы моя́ вну­ши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вон­ми́ гла́су моле́ния мое­го́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твое́я, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Тво­е­му́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псалом 89:

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися зем­ли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отвра­ти́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. У́тро я́ко тра­ва́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Тво­е­го́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Тво­е­го́, и от стра́ха Тво­е­го́, я́рость Твою́ исче­сти́? Десни́цу Твою́ та́ко ска­жи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Тво­ея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Псалом 100:

Ми́лость и суд вос­пою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца мое­го́ посре­де́ до́му мое­го́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние возненави́дех. Не при­льпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго сво­е­го́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя зем­ли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ще. Не живя́ще посре­де́ до́му мое­го́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя зем­ли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Три­жды, без поклонов.

Го́споди, поми́луй, (три­жды).

Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой.

Стих 1 Глаго́лы моя́ вну­ши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́.

Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой.

Стих 2 Я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди.

Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? / Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. / Рай, я́ко про­зяб­ла́ еси́ цвет нетле́ния. / Де́ву, я́ко пре­бы­ла́ еси́ нетле́нна. / Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. / Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сто­пы́ моя́ напра́ви по сло­ве­си́ Тво­е­му́ / и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. / Изба́ви мя от кле­ве­ты́ челове́ческия, / и сохра­ню́ за́поведи Твоя́. / Лице́ Твое́ про­све­ти́ на раба́ Тво­е­го́ / и научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Тво­е­го́, Го́споди, / я́ко да вос­пою́ сла́ву Твою́, / весь день великоле́пие Твое́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три­жды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (три­жды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Конда́к Трио́ди, глас 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́,/ воста́ни, что спи́ши?/ Коне́ц приближа́ется,/ и и́маши смути́тися./ Вос­пря­ни́ у́бо,/ да пощади́т тя Христо́с Бог,// вез­де́ сый и вся исполня́яй.

Го́споди, поми́луй, (40).

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небе­си́ и на зем­ли́, покланя́емый и сла́вимый, Хри­сте́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, при­и­ми́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освя­ти́, теле­са́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огра­ди́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Тво­ея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, аминь.

Го́споди поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Чeстне́йшую Xeруви́м/ и Сла́внeйшую бeз сравне́ния Сeрафи́м,/ бeз истле́ния Бо́га Сло́ва ро́дшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́тва Ефре́ма Си́рина:

Го́споди и Влады́ко живо­та́ мое­го́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми. (Зем­ной поклон)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и люб­ве́, да́руй ми рабу́ Твое́му. (Зем­ной поклон)

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та мое­го́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. (Зем­ной поклон)

Моли́тва:

Хри­сте́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мiр, да зна́менается на нас свет лица́ Тво­е­го́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви сто­пы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

Кондак:

Взбран­ной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, / но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед сво­бо­ди́, да зове́м Ти; / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас. Аминь.

Конец

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки