Молитвы бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану Асийским


Бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан Асийские

Тропарь, глас 8*

Аудио:
0:25

 

Святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы Кось­мо́ и Дамиа́не,/ посети́те не́мощи на́ша:// ту́не прия́сте, ту́не дади́те нам.

Пере­вод: Свя­тые бес­среб­рен­ни­ки и чудо­твор­цы Кос­ма и Дами­ан, посе­ти­те немо­щи наши; даром вы полу­чи­ли бла­го­дать, даром подай­те и нам.

Кондак, глас 2*

Благода́ть прии́мше исцеле́ний, простира́ете здра́вие су́щим в ну́ждах, вра́чеве, чудотво́рцы пресла́внии, но ва́шим посеще́нием ра́тников де́рзости низложи́те, мир исцеля́юще чудесы́.

Пере­вод: Полу­чив бла­го­дать исце­ле­ний, про­сти­ра­е­те вы здра­вие пре­бы­ва­ю­щим в бедах, вра­чи, чудо­твор­цы слав­ные; но вашим посе­ще­ни­ем и вра­гов дер­зо­сти низ­ло­жи­те, мир исце­ляя чудесами.

Молитва 1‑я**

О чудотво́рцы сла́внии, вра́чеве безме́зднии, Кос­мо́ и Дамиа́не! Вы, от ю́ности Хри­ста́ Бо́га возлюби́вше, не врачева́ния то́кмо иску́сство, но па́че неоску́дную благода́ть исцеле́ния вся́ких неду́гов от Бо́га прия́ли есте́. Те́мже и нас, пред честно́ю ико́ною ва́шею припа́дающих, ско́ро услы́шите. ю́ныя де́ти, ва́шея по́мощи во уче́нии кни́жнем прося́щия, моли́твами свои́ми наста́вите, да ва́шему житию́ ревну́юще, не земно́е то́чию приобря́щут, но па́че во благоче́стии и пра́вей ве́ре непреста́нно да преспева́ют. На одре́ боле́зни лежа́щим, в челове́честей по́мощи отча́явшимся, к вам же те́пле с ве́рою и усе́рдною моли́твою прибега́ющим, исцеле́ние боле́зней ва́шим ми́лостивым чудоде́йственным посеще́нием да́руйте; та́кожде и от лю́тых неду́г во уны́ние, малоду́шие и ропта́ние прише́дшия да́нною вам от Бо́га благода́тию в терпе́нии утверди́те и наста́вите, да уразуме́ют во́лю о них Бо́жию святу́ю и соверше́нную, и прича́стницы соде́лаются Бо́жия спаси́тельныя благода́ти. Бра́тию свята́го хра́ма сего́, ва́шему свято́му заступле́нию от Бо́га вруче́нную, и всех к вам усе́рдно прибега́ющих от боле́зней лю́тых невреди́мы сохрани́те, и от внеза́пныя сме́рти огради́те, и мо́щным хода́тайством ва́шим к Бо́гу в пра́вей ве́ре тве́рды соблюди́те, во благоче́стии же преспе́юща, да с ва́ми вку́пе сподо́бятся в бу́дущем ве́це при́сно воспева́ти и сла́вити всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

Аудио:
3:21

 

Чудотво́рцы сла́внии, вра́чеве безме́зднии, Кос­мо́ и Дамиа́не! Вы от ю́ности Хри­ста́ Бо́га возлюби́вше и Того́ повеле́ния всем се́рдцем соблюда́ющи, а́ще и вда́сте себе́ уче́нию враче́бному, но доброде́тельнаго ра́ди жития́ и чисто­ты́ душе́вныя, си́лою Хри­ста́ Бо́га, не врачева́ния то́кмо иску́сство, но па́че неоску́дную благода́ть исцеле́ния вся́ких неду́гов от Бо́га прия́ли есте́. Отоню́дуже любо́вию и милосе́рдием к неду́гующим подвиза́еми, не то́кмо лю́дем, но и ското́м исцеле́ния боле́зней подава́ете, неисче́тным мно́жеством чуде́с ва́ших весь мир наполня́ете, и не теле́сныя то́кмо неду́ги исцеля́ете, но и ве́рою Христо́вою ду́ши просвеща́ете, в терпе́нии боле́зней укрепля́ете, в тя́жких неду́зех о исправле́нии жития́ вразумля́ете и ко Хри­сту́ покая́нием привлека́ете. Тем же ны́не и нас, припа́дающих к вам пред честно́ю ико́ною ва́шею, ско́ро услы́шите, ю́ныя де́ти, ва́шей по́мощи во уче́нии кни́жном прося́щия, ва́шими моли́твами наста́вите, да ва́шему житию́ ревну́юще, не земно́е то́чию науче́ние приобря́щут, но па́че во благоче́стии и пра́вой ве́ре вы́ну да преуспе́ют. На одре́ боле́зни лежа́щим, челове́ческая по́мощи отча́янным, к вам же те́пле с ве́рою и усе́рдною моли́твою прибега́ющим, исцеле́ние боле́зней ва́шим ми́лостивым, чудоде́йственным посеще́нием да́руйте. Мно́гажды в боле́зни впа́дающия и от лю́тых неду́гов в уны́ние, малоду́шие и ропта́ние прише́дшия, да́нною вам от Бо́га благода́тию в терпе́нии утверди́те, и наста́вите, да уразуме́ют во́лю о них Бо́жию святу́ю и благу́ю и са́ми себе́ и живо́т свой во́ли Хри­ста́ Бо́га предаю́т. В неду́зех су́щих, о исправле́нии же жития́ не радя́щих, во гресе́х не раска́ивающихся, се́рдцем ожесточе́нных сокруши́те во спасе́ние и к покая́нию призови́те, да не́мощни су́ще те́лом, здра́ви пребу́дут душе́ю, и прича́стницы соде́лаются Бо́жия спаси́тельныя благода́ти. Бра́тию свята́го хра́ма сего́, ва́шему свято́му заступле́нию от Бо́га вруче́нную, и всех к вам усе́рдно прибега́ющих невреди́мы сохрани́те от долгонеду́жия, от боле́зней лю́тых и неисце́льных, от разслабле́ния те́ла, от иступле́ния ума́, от смертоно́сной я́звы, от внеза́пныя сме́рти, и всемо́щным хода́тайством ва́шим к Бо́гу соблюди́те в пра́вой ве́ре тве́рдых, во благоче́стии преспева́ющих, в до́брых де́лах усе́рдных, в моли́тве к Бо́гу приле́жных, да с ва́ми вку́пе сподо́бятся в бу́дущем ве́це при́сно воспева́ти и сла́вити всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Краткое житие

День памя­ти 1/14 ноября

Обра­зо­ван­ные и искус­ные вра­чи, свя­тые муче­ни­ки Кос­ма и Дами­ан обре­ли бла­го­дат­ные дары Духа Свя­то­го — силою молитв исце­лять душев­ные и телес­ные неду­ги, хра­нить души свои в нес­тя­жа­тель­но­сти и братолюбии.


** Наши свя­тые вра­чи. Сост. Еле­на Иго­ни­на. Изд-во «Сло­во и дело», 2013.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки