Молитвы ко Пресвятой Богородице от человека, собирающегося в путь


Икона Богородицы Одигитрия

Молитва 1‑я

Аудио:
1:48

О, Пресвята́я Влады́чице моя́, Де́во Богоро́дице, Одиги́трие, покрови́тельнице и упова́ние спасе́ния мое­го́! Се в путь, мне предлежа́щий, ны́не хощу́ отлучи́тися и на вре́мя сие́ вруча́ю Тебе́, премилосе́рдой Ма́тери мое́й, ду́шу и те́ло мое́, вся у́мныя моя́ и веще́ственныя си́лы, все­го́ себе́ вверя́я в кре́пкое Твое́ смотре́ние и всеси́льную Твою́ по́мощь. О, блага́я спу́тнице и защи́тнице моя́! Усе́рдно молю́ Тя, да не по́лзок путь мой сей бу́дет, руково́дствуй мя на нем, и напра́ви его́, Всесвята́я Одиги́трие, я́коже Сама́ ве́си, ко сла́ве Сы́на Тво­е­го́, Го́спода мое­го́ Иису́са Хри­ста́. Бу́ди ми во всем Помо́щнице, наипа́че же в сем да́льнем и многотру́дном путеше́ствии соблю­ди́ мя под держа́вным покро́вом Твои́м от вся́ких находя́щих бед и скорбе́й, от враг ви́димых и неви́димых, и моли́ о мне, Гос­по­же́ моя́, Сы́на Тво­е­го́ Хри­ста́ Бо́га на́шего, да по́слет в по́мощь мне А́нгела Сво­е­го́ ми́рна, ве́рна наста́вника и храни́теля, да я́коже дре́вле дарова́л есть рабу́ Сво­е­му́ Тови́и Рафаи́ла, на вся́ком ме́сте и во вся́кое вре́мя храни́вша его́ в пути́ от вся́каго зла: та́ко и мой путь благополу́чно упра́вит и сохрани́в мя Небе́сною си́лою, — здра́ва да возврати́т мя, ми́рна и всеце́ла к жили́щу мое­му́, во сла́ву и́мени Сво­е­го́ свята́го, сла́вяще и благословя́ща Его́ во вся дни живо­та́ мое­го́ и Тебе́ велича́ющи ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.*

Пере­вод: О, Пре­свя­тая Вла­ды­чи­ца моя, Дева Бого­ро­ди­ца, Оди­гит­рия1, покро­ви­тель­ни­ца и упо­ва­ние спа­се­ния мое­го! Вот в путь, кото­рый мне сей­час пред­сто­ит хочу отлу­чить­ся и на вре­мя вру­чаю Тебе, пре­ми­ло­серд­ной моей Мате­ри, душу и тело моё, все мои неве­ще­ствен­ные и веще­ствен­ные силы, все­го себя дове­ряю в креп­кое Твоё смот­ре­ние и все­силь­ную Твою помощь. О, моя бла­гая спут­ни­ца и защит­ни­ца! Усерд­но молю Тебя, да не в паде­ние будет2 этот мой путь, руко­вод­ствуй на нём мной, и направь его, Все­свя­тая Оди­гит­рия, как Сама зна­ешь, ко сла­ве Сына Тво­е­го, Гос­по­да мое­го Иису­са Хри­ста. Будь мне во всем Помощ­ни­ца, так же в дан­ном даль­нем и мно­го­труд­ном путе­ше­ствии соблю­ди меня под дер­жав­ным Тво­им покро­вом от всех бед и скор­бей, кото­рые нахо­дят на меня, от вра­гов види­мых и неви­ди­мых, и моли о мне, Гос­по­жа моя, Сына Тво­е­го Хри­ста Бога наше­го, да пошлёт в помощь мне мир­но­го Анге­ла Сво­е­го, вер­но­го настав­ни­ка и хра­ни­те­ля, да как в древ­но­сти даро­вал рабу Сво­е­му Товии Рафа­и­ла, кото­рый на каж­дом месте и все­гда сохра­нял его в пути от каж­до­го зла: а так же и мой путь бла­го­по­луч­но упра­вит и сохра­нит меня Небес­ной силой, — здо­ро­во­го да воз­вра­тит меня, спо­кой­но­го и цело­го к мое­му дому, в сла­ву име­ни Сво­е­го свя­то­го, да бы я сла­вил и бла­го­слов­лял Его во вся дни жиз­ни моей и Тебя вели­чал ныне и все­гда, и во веки веков. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, Пречу́дная и Превы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Хри­ста́ Бо́га на́шего Ма́ти, Пречи́стая Одиги́трие Мари́е! Услы́ши на́с гре́шных и недосто́йных в ча́с се́й моля́щихся и припа́дающих к Тво­е­му́ Пречи́стому О́бразу со слеза́ми и умиле́нно глаго́лющих: изве­ди́ на́с от ро́ва страсте́й, Влады́чице Преблага́я, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огра­ди́ от вся́кия напа́сти и злы́я кле­ве­ты́, и от непра́веднаго и лю́таго наве́та вра́жия. Мо́жеши бо, о, Благода́тная Ма́ти на́ша, от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́ и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спа­сти́; ра́зве Тебе́ ины́я Предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниях, и те́плыя Хода́таицы о на́с, гре́шных, не и́мамы. Умо­ли́, Гос­по­же́ Пресвята́я, Сы́на Тво­е­го́ Хри­ста́ Бо́га на́шего, да удосто́ит на́с Ца́рствия Небе́снаго; сего́ ра́ди все­гда́ сла́вим Тя́, я́ко Вино́вницу спасе́ния на́шего, и превозно́сим свято́е и великоле́пное и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и поклоня́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.


1 «Оди­гит­рия» в пере­во­де с гре­че­ско­го озна­ча­ет «Путе­во­ди­тель­ни­ца».
2 «да не в паде­ние будет» сле­ду­ет пони­мать как паде­ние в грех.


Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

2 комментария

  • Лара, 27.06.2021

    Спа­си Гос­по­ди!! Здра­вия вам духов­но­го и телесного!!!!

    Ответить »
  • Вален­ти­на, 10.03.2021

    Спа­си­бо боль­шое за помощь.

    Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки