Молитвы путешествующего


Молитва хотящему отити в путь

Бо́же Бо́же на́ш, и́стинный и живы́й пу́ть, путеше́ствовавый со слуго́ю свои́м Ио́сифом, спутеше́ствуй Влады́ко и рабу́ тво­е­му́ и́мя, и вся́каго обурева́ния и наве́та изба́ви, и ми́р и благомо́щие па́ки устро́й: вся́кия пра́вды про́мысл творя́ща по за́поведем твои́м, и испо́лнена жите́йских и небе́сных бла́г бы́вша, па́ки возврати́тися благоволи́.

Я́ко твое́ е́сть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитвы перед отправлением в плавание

Тропарь, глас 2

К Тебе́, Спа́се, прибега́ющих/ и от Тво­ея́ всеси́льныя десни́цы по́мощи и благослове́ния,/ я́ко от Твор­ца́ и Влады́ки и́щущих, не пре́зри;/ но я́коже ино­гда́ на мо́ри/ сло́вом тиши­ну́ апо́столом свои́м по́дал еси́,/ и ны́не ти́хое и безмяте́жное пла́вание, со здра́вием им да́руй,/ моли́твами Богоро́дицы,// Еди́не Человеколю́бче.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропарь, глас 5

Всю наде́жду на Тя возложи́вшим, Спа́се,/ бу́ди помо́щник и изба́витель,/ и благо́е наме́рение де́ла с путеше́ствием их благослови́,/ да вси́ сла́вим Тя,// Еди́наго всех бла́г Пода́теля.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь, глас 5

Под Твой покро́в прибега́ем, Богоро́дице Де́во,/ моли́тв на́ших не пре́зри в ско́рбех,/ но от бед изба́ви нас,// Еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Молитва

Влады́ко Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, вме́сте со святы́ми Свои́ми ученика́ми и апо́столами пла́вавший, бу́рный ве́тер ути́шивший и повеле́нием Свои́м во́лны на мо́ре успоко́ивший! Сам, Го́споди, и нам сопу́тствуй в пла́вании, вся́кий бу́рный ве́тер ути́ши и будь Помо́щником и Засту́пником, и́бо Ты Бог Благи́й и лю́бящий челове́ков и Тебе́ славосло́вие прино́сим, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва перед отправлением в воздушное путешествие

Нерукотворенный убрус Господень

Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же на́ш, стихи́ям повелева́яй и вся́ го́рстию содержа́й, Его́же бе́здны трепе́щут и Ему́же зве́зды прису́тствуют. Вся́ тва́рь Тебе́ слу́жит, вся́ послу́шают, вся́ Тебе́ повину́ются. Вся́ мо́жеши: сего́ ра́ди вся́ ми́луеши, Преблаги́й Го́споди.
Та́ко и ны́не у́бо, Влады́ко, рабо́в Твои́х си́х (име­на́ и́х) моле́ния те́плыя прие́мля, бла­го­сло­ви́ пу́ть и́х и возду́шное ше́ствие, запреща́я бу́рям же и ве́тром проти́вным, и лодию́ возду́шную це́лу и невреди́му соблюда́я. Спаси́тельное и небу́рное по возду́ху превожде́ние и́м да́руя и благо́е наме́рение соверши́вшим и́м ве́село во здра́вии и в ми́ре возврати́тися изво́ли.
Ты́ бо еси́ Спа́с и Изба́витель и все́х благи́х небе́сных и земны́х Пода́тель и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 26

Аудио:
2:08

Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мо́й, кого́ убою́ся? Госпо́дь Защи́титель живо­та́ мое­го́, от кого́ устрашу́ся? Вне­гда́ приближа́тися на мя́ зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́, оскорбля́ющии мя́ и вра­зи́ мои́, ти́и изнемого́ша и падо́ша. А́ще ополчи́тся на мя́ по́лк, не убои́тся се́рдце мое́: а́ще воста́нет на мя́ бра́нь, на Него́ а́з упова́ю. Еди́но проси́х от Го́спода, то́ взы­щу́: е́же жи́ти ми́ в дому́ Госпо́дни вся́ дни́ живо­та́ мое­го́, зре́ти ми́ кра­со­ту́ Госпо́дню и посеща́ти хра́м святы́й Его́. Я́ко скры́ мя в селе́нии Свое́м в де́нь зо́л мои́х, пок­ры́ мя в та́йне селе́ния Сво­е­го́, на ка́мень воз­не­се́ мя. И ны́не се́, воз­не­се́ гла­ву́ мою́ на вра­ги́ моя́: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его́ же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния: пою́ и вос­пою́ Го́сподеви. Услы́ши, Го́споди, гла́с мо́й, и́мже воззва́х, поми́луй мя́ и услы́ши мя́. Тебе́ рече́ се́рдце мое́: Го́спода взы­щу́, взыс­ка́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Тво­е­го́, Го́споди, взы­щу́. Не отвра­ти́ лица́ Тво­е­го́ от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Тво­е­го́: помо́щник мо́й бу́ди, не отри́ни мене́ и не оста́ви мене́, Бо́же, Спаси́телю мо́й. Я́ко оте́ц мо́й и ма́ти моя́ оста́виста мя́, Госпо́дь же восприя́т мя́. Зако­но­по­ло­жи́ ми, Го́споди, в пути́ Твое́м, и наста́ви мя́ на сте­зю́ пра́вую вра́г мои́х ра́ди. Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми́: я́ко воста́ша на мя́ свиде́теле непра́веднии, и солга́ непра́вда себе́. Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на зем­ли́ живы́х. Потер­пи́ Го́спода, мужа́йся, и да крепи́тся се́рдце твое́, и потер­пи́ Го́спода.

Гос­подь – свет мой и спа­се­ние мое: кого мне боять­ся? Гос­подь кре­пость жиз­ни моей: кого мне стра­шить­ся? Если будут насту­пать на меня зло­деи, про­тив­ни­ки и вра­ги мои, что­бы пожрать плоть мою, то они сами пре­ткнут­ся и падут. Если опол­чит­ся про­тив меня полк, не убо­ит­ся серд­це мое; если вос­ста­нет на меня вой­на, и тогда буду наде­ять­ся. Одно­го про­сил я у Гос­по­да, того толь­ко ищу, что­бы пре­бы­вать мне в доме Гос­под­нем во все дни жиз­ни моей, созер­цать кра­со­ту Гос­под­ню и посе­щать [свя­тый] храм Его, ибо Он укрыл бы меня в ски­нии Сво­ей в день бед­ствия, скрыл бы меня в пота­ен­ном месте селе­ния Сво­е­го, воз­нес бы меня на ска­лу. Тогда воз­нес­лась бы голо­ва моя над вра­га­ми, окру­жа­ю­щи­ми меня; и я при­нес бы в Его ски­нии жерт­вы сла­во­сло­вия, стал бы петь и вос­пе­вать пред Гос­по­дом. Услышь, Гос­по­ди, голос мой, кото­рым я взы­ваю, поми­луй меня и внем­ли мне. Серд­це мое гово­рит от Тебя: «ищи­те лица Мое­го»; и я буду искать лица Тво­е­го, Гос­по­ди. Не скрой от меня лица Тво­е­го; не отринь во гне­ве раба Тво­е­го. Ты был помощ­ни­ком моим; не отверг­ни меня и не оставь меня, Боже, Спа­си­тель мой! ибо отец мой и мать моя оста­ви­ли меня, но Гос­подь при­мет меня. Научи меня, Гос­по­ди, пути Тво­е­му и наставь меня на сте­зю прав­ды, ради вра­гов моих; не пре­да­вай меня на про­из­вол вра­гам моим, ибо вос­ста­ли на меня сви­де­те­ли лжи­вые и дышат зло­бою. Но я верую, что уви­жу бла­гость Гос­по­да на зем­ле живых. Надей­ся на Гос­по­да, мужай­ся, и да укреп­ля­ет­ся серд­це твое, и надей­ся на Господа.

Псалом 90

Аудио:
1:21

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся, рече́т Го́сподеви: Засту́пник мо́й еси́ и Прибе́жище мое́, Бо́г мо́й, и упова́ю на Него́. Я́ко То́й изба́вит тя́ от се́ти ло́вчи и от сло­ве­се́ мяте́жна: плещ­ма́ Свои́ма осени́т тя́, и под кри­ле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя́ и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре­лы́ летя́щия во дни́, от ве́щи во тме́ преходя́щия, от сря́ща {от нападе́ния} и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ тво­ея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты́, Го́споди, упова́ние мое́: Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло́, и ра́на не прибли́жится теле­си́ тво­е­му́ {селе́нию тво­е­му́}: я́ко А́нгелом свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя́ во все́х путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́: на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и зми́я. Я́ко на Мя́ упо­ва́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне́, и услы́шу его́: с ни́м е́смь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́: долгото́ю дни́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Пере­вод: Живу­щий под кро­вом Все­выш­не­го под сенью Все­мо­гу­ще­го поко­ит­ся, гово­рит Гос­по­ду: «при­бе­жи­ще мое и защи­та моя, Бог мой, на Кото­ро­го я упо­ваю!» Он изба­вит тебя от сети лов­ца, от гибель­ной язвы, перья­ми Сво­и­ми осе­нит тебя, и под кры­лья­ми Его будешь без­опа­сен; щит и ограж­де­ние – исти­на Его. Не убо­ишь­ся ужа­сов в ночи, стре­лы, летя­щей днем, язвы, ходя­щей во мра­ке, зара­зы, опу­сто­ша­ю­щей в пол­день. Падут под­ле тебя тыся­ча и десять тысяч одес­ную тебя; но к тебе не при­бли­зит­ся: толь­ко смот­реть будешь оча­ми тво­и­ми и видеть воз­мез­дие нече­сти­вым. Ибо ты ска­зал: «Гос­подь – упо­ва­ние мое»; Все­выш­не­го избрал ты при­бе­жи­щем тво­им; не при­клю­чит­ся тебе зло, и язва не при­бли­зит­ся к жили­щу тво­е­му; ибо Анге­лам Сво­им запо­ве­да­ет о тебе – охра­нять тебя на всех путях тво­их: на руках поне­сут тебя, да не пре­ткнешь­ся о камень ногою тво­ею; на аспи­да и васи­лис­ка насту­пишь; попи­рать будешь льва и дра­ко­на. «За то, что он воз­лю­бил Меня, избав­лю его; защи­щу его, пото­му что он познал имя Мое. Воз­зо­вет ко Мне, и услы­шу его; с ним Я в скор­би; избав­лю его и про­слав­лю его, дол­го­тою дней насы­щу его, и явлю ему спа­се­ние Мое».

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки