Молитвы праведному Симеону Богоприимцу


Праведный Симеон Богоприимец

Тропарь, глас 4*

Симео́н ста́рец дне́сь весели́тся,/ восприя́т на руку́ свою́ Младе́нца Преве́чнаго Бо́га,/ от уз пло́ти разреши́тися прося́/ и вопия́:/ ви́деста о́чи мои́// спасе́ние Твое́ ми́рови.

Пере­вод: Симе­он ста­рец сего­дня раду­ет­ся, взяв на руки свои Мла­ден­ца Пре­веч­но­го Бога, про­ся раз­ре­шить­ся от уз пло­ти и взы­вая: «Виде­ли очи мои спа­се­ние Твое миру».

Кондак, глас 4*

Ста́рец днесь отреши́тися от юз, моля́шеся,/ се́го жития́ тле́ннаго,/ Хри­ста́ восприя́т на ру́ки,// Зижди́теля и Го́спода.

Пере­вод: Ста­рец сего­дня, молясь раз­ре­шить­ся от уз этой тлен­ной жиз­ни, Хри­ста берет на руки, Созда­те­ля и Господа.

Молитва 1‑я

О вели́кий уго́дниче Бо́жий и Богоприи́мче Симео́не! Пред­стоя́ Престо́лу вели́каго Царя́ и Бо́га на́шего Иису́са Хри­ста́, ве́лие дерзнове́ние и́маши к Нему́, на объя́тиих твои́х на́шего ра́ди спасе́ния носи́тися изво́лившему. К тебе́ у́бо, я́ко многомо́щному предста́телю и кре́пкому о нас моли́твеннику, прибега́ем мы, гре́шнии и недосто́йнии. Моли́ бла́гость Его́, я́ко да отврати́т от нас гнев Свой, пра́ведно по дело́м на́шим на ны дви́жимый, и презре́в безчи́сленная прегреше́ния на́ша, обрати́т нас на путь покая́ния и на сте­зи́ за́поведей Свои́х утверди́т нас. Огра­ди́ моли́твами твои́ми в ми́ре жизнь на́шу, и во всем благо́м благо́е поспеше́ние испро­си́, вся к живо­ту́ и благоче́стию потре́бная нам да́руя. И я́коже дре́вле Вели́кий Новгра́д явле́нием чудотво́рныя ико́ны тво­ея́ от губи́тельства сме́ртнаго изба́вил еси́, та́ко и ны́не нас и вся гра́ды и ве́си стра­ны́ на́шея от вся́ких напа́стей, и бед, и внеза́пныя сме́рти предста́тельством твои́м изба́ви, и от всех враг ви́димых и неви́димых покро́вом твои́м защи­ти́, и всей держа́ве Росси́йстей бу́ди опло́т тверд и укрепле́н, я́ко да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чисто­те́, и та́ко в ми́ре вре́менное сие́ житие́ преше́дше, в ве́чный дости́гнем поко́й, иде́же сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия Хри­ста́ Бо́га на́шего, Ему́же вся́кая сла́ва подоба́ет, со Отце́м и Пресвяты́м Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий и Богоприи́мче Симео́не! При́зри на мя гре́шнаго, ко святе́й ико́не твое́й припа́дающа и прося́ща тво­е­го́ заступле́ния и по́мощи: скорбь бо обдержи́т мя от обстоя́щих мя ны́не бед и зол, и утеше́ния не и́мам многоболе́зненней души́ мое́й. Иска́х по́мощи от челове́к, и не обре́теся. Возопия́х ко Го́споду, и не услы́ша мя, аз прогне́вах пречи́стую бла́гость Его́ беззако́ньми мои́ми, и мно́жеством мно́гих грехо́в мои́х преогорчи́х человеколю́бную утро́бу Его́. И кто ми ны́не по́мощь яви́т; кто ми скорбь утоли́т; кто даст отра́ду и успокое́ние многомяте́жней душе́ мое́й? К тебе́, вели́кий уго́дниче Бо́жий, прибега́ю гре́шный и недосто́йный аз, ве́дый, я́ко ве́лие дерзнове́ние и́маши ко Хри­сту́ Бо́гу и многомо́щен предста́тель еси́ о всех, с ве́рою к тебе́ прибега́ющих, и тво­е­го́ заступле́ния и по́мощи тре́бующих. Моли́ у́бо Человеколю́бца Го́спода, я́ко да прости́в ми безчи́сленная моя́ прегреше́ния, не отврати́т ми́лость Свою́ от мене́, но я́ко благ и сострада́телен, яви́т и мне безконе́чное Свое́ милосе́рдие, и в лю́тем напа́стей и бед мои́х озлобле́нии пода́ст ми всеси́льную по́мощь Свою́, и преогорче́нной душе́ мое́й осла́бу, мир, укрепле́ние, утеше́ние и успокое́ние да́рует. Ей, вели́кий уго́дниче Бо́жий, воз­не­си́ Богоно́сныя ру́це твоя́ ко и́же во объя́тиих твои́х носи́тися изво́лившему Хри­сту́ Бо́гу на́шему и моли́ бла́гость Его́, да не отри́нет моле́ния се́рдца мое­го́ недосто́инства ра́ди мое­го́, но яви́т мне благовре́менне ми́лость Свою́, во сла́ву безконе́чных щедро́т Свои́х и многомо́щнаго предста́тельства тво­е­го́, о не́мже подоба́ет Ему́ вся́кая сла́ва и благодаре́ние ку́пно со Отце́м и Пресвяты́м Его́ Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Краткое житие

День памя­ти 3/16 февраля

Про­жил око­ло 270 лет в ожи­да­нии обе­щан­но­го Богом — того дня, когда уви­дит Мес­сию вме­сте с Его Пре­чи­стой Мате­рью. Нахо­дил­ся при Иеру­са­лим­ском хра­ме и, встре­тив дол­го­ждан­но­го Богом­ла­ден­ца, при­нял Его на руки и изрек: «Ныне отпу­ща­е­ши раба Тво­е­го, Вла­ды­ко, по гла­го­лу Тво­е­му с миром…» Пра­вед­ный Симе­он — помощ­ник в ста­ро­сти, молит­вен­ник о мир­ном отше­ствии из жиз­ни и хри­сти­ан­ском напутствии.


* Минея. 3‑е февраля.


Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки