Молитва святителя Димитрия Ростовского


Господь Иисус Христос

Спа­си́ мя́, Спа́се мо́й, по Твое́й бла́гости, а не по мои́м де́лом! Ты́ хо́щеши мя́ спа­сти́, Ты́ ве́си, ко́им о́бразом мя́ спа­сти́: спа­си́ у́бо мене́, я́ко хо́щеши, я́ко мо́жеши, я́ко ве́си: и́миже ве́си судьба́ми спа­си́ мя́! А́з на Тя́, Го́спода мое­го́, наде́юся, и Твое́й во́ле Свято́й себе́ вруча́ю: тво­ри́ со мно́ю е́же хо́щеши! А́ще хо́щеши мя́ име́ти во све́те: бу́ди благослове́н. А́ще мя́ хо́щеши име́ти во тьме́: бу́ди па́ки благослове́н. А́ще отве́рзеши ми́ две́ри милосе́рдия Тво­е­го́: доб­ро́ у́бо и бла́го, А́ще затвори́ши ми́ две́ри милосе́рдия Тво­е­го́: благослове́н еси́, затвори́вый ми́ в пра́вду. А́ще не погуби́ши мя́ со беззако́ниями мои́ми, сла́ва безме́рному милосе́рдию Тво­е­му́. А́ще погуби́ши мя́ со беззако́ниями мои́ми, сла́ва пра́ведному суду́ Тво­е­му́: я́коже хо́щеши, устро́й о мне́ ве́щь!*

Пере­вод: Спа­си меня, Спа­си­тель мой, по Тво­ей бла­го­сти, а не по моим делам! Ты хочешь меня спа­сти, Ты зна­ешь, каким обра­зом меня спа­сти: спа­си меня, как хочешь, как можешь, как зна­ешь: Тебе извест­ны­ми путя­ми спа­си меня! Я на Тебя, Гос­по­да мое­го, наде­юсь, и Тво­ей Свя­той воле себя вру­чаю: тво­ри со мной, что хочешь! Если хочешь меня видеть во све­те: будь бла­го­сло­вен. Если меня хочешь видеть во тьме: сно­ва будь бла­го­сло­вен. Если откро­ешь мне две­ри Тво­е­го мило­сер­дия: хоро­шо и доб­ро мне, Если закро­ешь мне две­ри Тво­е­го мило­сер­дия: бла­го­сло­вен Тот, кото­рый закрыл мне две­ри в прав­ду. Если не погу­бишь меня с мои­ми без­за­ко­ни­я­ми, сла­ва без­мер­но­му Тво­е­му мило­сер­дию. Если погу­бишь меня с мои­ми без­за­ко­ни­я­ми, сла­ва спра­вед­ли­во­му Тво­е­му суду: и как толь­ко хочешь, устрой дело мое­го спасения!


Комментировать

*

7 комментариев

 • Нико­лай, 22.04.2021

  Очень хоро­шая молит­ва, читаю ее часто, хотя мне страш­но порой, ведь я откры­ваю себя божьей воле и даже готов быть погуб­лен­ным и т.д. Эта молит­ва для очень высо­ко­го уров­ня бого­по­зна­ния во Христе

  Ответить »
 • Нико­лай, 22.04.2021

  Это еще не вся молит­ва, там даль­ше: Го́споди! Все́ жела́ние и воздыха́ние мое́ да бу́дет в Тебе́. Все́ жела́ние мое́ и раче́ние мое́ в Тебе́ еди́ном да бу́дет, Спаси́телю мо́й! Все́ изволе́ние мое́ и помышле́ние мое́ в Тебе́ да углуби́тся, и вся́ ко́сти моя́ да реку́т: «Го́споди, Го́споди! Кто́ подо́бен Тебе́, кто́ сравни́тся си́ле, благода́ти и прему́дрости Твое́й? Вся́ бо прему́дре, и пра́ведне, и благоутро́бне о на́с устро́ил еси́».

  Да ничто́же мя́ отто́ргнет, да ничто́же мя́ отлучи́т от Боже́ственныя Тво­ея́ люб­ве́, о Бо́же мо́й! Да ничто́же пресече́т, ни о́гнь, ни ме́ч, ни гла́д, ни гоне́ние, ни глу­би­на́, ни высо­та́, ни настоя́щая, ни бу́дущая, то́чию еди́но сие́ да пребу́дет в душе́ мое́й вы́ну. Ничто́же и́но да возжела́ю в ве́це се́м, Го́споди, но де́нь и но́щь да взы­щу́ Тебя́ — Го́спода мое­го́: и да обре́т, ве́чное сокро́вище при­и­му́, и бога́тство стя­жу́, и все́х бла́г сподо́блюся.

  Ответить »
 • Али­на, 25.01.2021

  Спа­си­бо за перевод

  Ответить »
 • Игорь, 25.12.2020

  Сра­зу лег­ла на серд­це. Добов­ляю в утрен­нее правило.

  Ответить »
 • Гали­на, 25.10.2020

  Очень близ­ка мне эта молит­ва. Пря­мо ложит­ся на серд­це. Читаю её очень часто.

  Ответить »
 • Лидия Зако­в­ря­жи­на, 28.03.2019

  Спа­си­бо, эта молит­ва мне близка.

  Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки