Молитвы святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси


Святитель Тихон, патриарх Московский

Тропарь, глас 1*

Апо́стольских преда́ний ревни́теля/ и Христо́вой Це́ркви па́стыря до́браго,/ ду́шу свою́ за о́вцы положи́вшаго,/ жре́бием Бо́жиим избра́ннаго,/ Всеросси́йскаго патри́арха Ти́хона восхва́лим/ и к нему́ с ве́рою и упова́нием возопи́им:/ предста́тельством святи́тельским ко Го́споду/ Це́рковь Ру́сскую в тишине́ соблюди́,/ расточе́нныя ча́да ея́ во еди́но ста́до собери́,/ отступи́вшия от пра́выя ве́ры к покая́нию обрати́,/ страну́ на́шу от междоусо́бныя бра́ни сохрани́,// и мир Бо́жий лю́дям испроси́.

Перевод: Апостольского учения ревнителя и Христовой Церкви пастыря доброго, жизнь свою за овец отдавшего (Ин.10:11), жребием Божиим избранного, Всероссийского патриарха Тихона прославим и к нему с верой и надеждой воззовем: «Представительством святительским ко Господу Церковь Русскую в спокойствии сохрани, рассеявшихся чад ее в единое стадо собери, отступивших от православной веры к покаянию обрати, страну нашу от междоусобной войны сохрани и мир Божий для людей испроси».

Кондак, глас 2*

Ти́хостию нра́ва укра́шен,/ кро́тость и милосе́рдие ка́ющимся явля́яй,/ во испове́дании правосла́вныя ве́ры и любви́ ко Го́споду/ тверд и непрекло́нен пребы́л еси́,/ святи́телю Христо́в Ти́хоне,/ моли́ся о нас да не разлучи́мся от любве́ Бо́жия,// я́же о Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем.

Перевод: Украшен тишиной характера, являя кротость и милосердие кающимся, в исповедании православной веры и любви ко Господу ты пребыл тверд и непреклонен, святитель Христов Тихон, молись о нас, чтобы нам не разлучиться от любви Божией (Рим.8:35) во Христе Иисусе, Господе нашем.

Молитва 1‑я*

Аудио:
3:18

О, па́стырю наш до́брый, святы́й вели́кий Патриа́рше Ти́хоне! я́ко град го́рний ты яви́лся еси́: до́брая дела́ твоя́ и доны́не све́тятся пред челове́ки. Ве́мы, я́ко ты, предстоя́ Престо́лу Святы́я Тро́ицы, ве́лие и́маши дерзнове́ние в моли́твах пред Го́сподем. Воззри́ и ны́не на нас, гре́шных и недосто́йных чад твои́х, к тебе́ бо, я́ко иму́щему ве́лие дерзнове́ние пред Творце́м вся́ческих, ны́не припа́даем и усе́рдно мо́лимся: умоли́ Го́спода, да пода́ст нам решимость стяжа́ти благоче́стие отце́в на́ших, его́же ты стяжа́л еси́ от ю́ности твоея́. Ты в житии́ свое́м ре́вностный защи́титель и храни́тель и́стинныя ве́ры был еси́, помози́ и нам незы́блему соблюсти́ ве́ру правосла́вную. Ти́хая бо душа́ твоя́ зело́ преуспе́ла есть в боже́ственнем смиренному́дрии, научи́ и нас ра́зум наш пита́ти не многомяте́жною му́дростию челове́ческою, но смире́нным позна́нием во́ли Бо́жия. Ты пред лицо́м лю́тых враго́в Христо́вых И́стиннаго Бо́га дерзнове́нно испове́дал еси́, моли́твою свое́ю укрепи́ нас, малоду́шных, да и мы всегда́ и всю́ду противоста́нем ду́ху безбо́жия и льсти. Ей, уго́дниче Бо́жий, не пре́зри нас, моля́щихся тебе́, и́бо не то́кмо от бед и скорбе́й избавле́ния про́сим, но си́лы и тве́рдости, великоду́шия и любве́ про́сим, дабы́ претерпева́ти о́ныя напа́сти, востаю́щия на ны. Испроси́ нам неосла́бное терпе́ние да́же до конца́ жития́ на́шего, мир с Го́сподем и грехо́в отпуще́ние. Отче святы́й! Укроти́ в стране́ на́шей ве́тры неве́рия и сму́ты, да водвори́т Госпо́дь на земли́ Росси́йстей тишину́ и благоче́стие и любо́вь нелицеме́рную; моли́твами твои́ми да сохрани́т ю от междоусо́бныя бра́ни, да укрепи́т святу́ю Це́рковь на́шу правосла́вную, да не оскуде́ет она́ и́стинными па́стырьми, до́брыми де́лательми, пра́во пра́вящими сло́во ева́нгельския и́стины; упаси́ и заблу́ждшия о́вцы ста́да Христо́ва. Наипа́че же моли́ Го́спода Сил, да возроди́тся ру́сская земля́ святы́м покая́нием и еди́ным се́рдцем и еди́ными усты́ просла́вит ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я**

О, па́стырю до́брый, святи́телю о́тче наш Ти́хоне, Патриа́рше Це́ркве Ру́сския! Ты мно́гия труды́ в жи́зни вре́менней подъя́л еси́. Простота́ и любы́ твоя́, дух ми́рен и кро́ток, та́же и сло́во, благода́ти испо́лненное, по се́рдцу бы́ша лю́дем земли́ на́шея, и́же и предложи́ша тя Бо́гу на по́двиг вели́кий и многотру́дный. Егда́ же богобо́рцы и хули́телие воздвиго́ша на Це́рковь Христо́ву гоне́ние, ему́же не бе ра́внаго от ве́ка, Сам Госпо́дь Вседержи́тель избра́ и соде́ла тя Патриа́рха. Ты же, святи́телю, сраспина́яся Христу́ и Це́ркви Его́, со ско́рбию лю́ди к покая́нию призыва́л еси́. И кто изочте́т страда́ния твоя́? Заточе́ние бо темни́чное, клеветы́ и суды́ гони́телей со смире́нием претерпева́я, враго́м Христо́вым моли́твою сле́зною и кро́ткою противуста́л еси́ и архиере́и, пресви́теры, мона́хи и мирски́я на по́двиг му́ченический благослови́л еси́. Те́мже мо́лим тя, святи́телю Христо́в, бу́ди нам дерзнове́нный засту́пник и не оста́ви ны, немощна́я ча́да твоя́. Испроси́ у Го́спода нам грехо́в проще́ние, ве́ры утвержде́ние, скорбе́й осла́бу, по́мыслов чистоту́, да, в покая́нии и моли́тве пребыва́юще, украси́м себе́ целому́дрием, любо́вию и смире́нием, и та́ко Ца́рствия Небе́снаго дости́гнем, иде́же с тобо́ю сподо́бимся прославля́ти Святу́ю Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Краткое житие

Дни памяти 25 марта/7 апреля, 26 сентября/9 октября

Принял патриаршество в тяжелое для Отечества и Церкви время: большевистской смуты, гражданской войны, расколов, гонений на веру. Твердым перенесением испытаний, мудрым руководством и заботой о благе Церкви, простотой и отзывчивостью заслужил общенародную любовь и почитание. Святому Тихону молятся о спасении России, об избавлении от безбожия, ересей, расколов и междоусобиц, о твердом исповедании Православия, о мужестве перед лицом смертельной опасности, за священноначалие церковное, о мире и согласии между пастырями и пасомыми.Комментировать

*

1 Комментарий

  • Байбакова Надежда, 09.02.2022

    Очень благодарю Пресвятую Троицу, Пресвятую Богородицу, всех святых и вас тоже благодарю за ваш святой сайт. Буду вам писать. Поклон вам за великий труд!!!

    Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки