Молитвы святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси


Святитель Тихон, патриарх Московский

Тропарь, глас 1*

Апо́стольских преда́ний ревни́теля/ и Христо́вой Це́ркви па́стыря до́браго,/ ду́шу свою́ за о́вцы положи́вшаго,/ жре́бием Бо́жиим избра́ннаго,/ Всеросси́йскаго патри́арха Ти́хона восхва́лим/ и к нему́ с ве́рою и упова́нием возопи́им:/ предста́тельством святи́тельским ко Го́споду/ Це́рковь Ру́сскую в тишине́ соблюди́,/ расточе́нныя ча́да ея́ во еди́но ста́до собери́,/ отступи́вшия от пра́выя ве́ры к покая́нию обрати́,/ стра­ну́ на́шу от междоусо́бныя бра́ни сохрани́,// и мир Бо́жий лю́дям испроси́.

Пере­вод: Апо­столь­ско­го уче­ния рев­ни­те­ля и Хри­сто­вой Церк­ви пас­ты­ря доб­ро­го, жизнь свою за овец отдав­ше­го (Ин.10:11), жре­би­ем Божи­им избран­но­го, Все­рос­сий­ско­го пат­ри­ар­ха Тихо­на про­сла­вим и к нему с верой и надеж­дой воз­зо­вем: «Пред­ста­ви­тель­ством свя­ти­тель­ским ко Гос­по­ду Цер­ковь Рус­скую в спо­кой­ствии сохра­ни, рас­се­яв­ших­ся чад ее в еди­ное ста­до собе­ри, отсту­пив­ших от пра­во­слав­ной веры к пока­я­нию обра­ти, стра­ну нашу от меж­до­усоб­ной вой­ны сохра­ни и мир Божий для людей испроси».

Кондак, глас 2*

Ти́хостию нра́ва укра́шен,/ кро́тость и милосе́рдие ка́ющимся явля́яй,/ во испове́дании правосла́вныя ве́ры и люб­ви́ ко Го́споду/ тверд и непрекло́нен пребы́л еси́,/ святи́телю Христо́в Ти́хоне,/ моли́ся о нас да не разлучи́мся от люб­ве́ Бо́жия,// я́же о Хри­сте́ Иису́се, Го́споде на́шем.

Пере­вод: Укра­шен тиши­ной харак­те­ра, являя кро­тость и мило­сер­дие каю­щим­ся, в испо­ве­да­нии пра­во­слав­ной веры и люб­ви ко Гос­по­ду ты пре­был тверд и непре­кло­нен, свя­ти­тель Хри­стов Тихон, молись о нас, что­бы нам не раз­лу­чить­ся от люб­ви Божи­ей (Рим.8:35) во Хри­сте Иису­се, Гос­по­де нашем.

Молитва 1‑я*

Аудио:
3:18

 

О, па́стырю наш до́брый, святы́й вели́кий Патриа́рше Ти́хоне! я́ко град го́рний ты яви́лся еси́: до́брая дела́ твоя́ и доны́не све́тятся пред челове́ки. Ве́мы, я́ко ты, пред­стоя́ Престо́лу Святы́я Тро́ицы, ве́лие и́маши дерзнове́ние в моли́твах пред Го́сподем. Воз­зри́ и ны́не на нас, гре́шных и недосто́йных чад твои́х, к тебе́ бо, я́ко иму́щему ве́лие дерзнове́ние пред Творце́м вся́ческих, ны́не припа́даем и усе́рдно мо́лимся: умо­ли́ Го́спода, да пода́ст нам реши­мость стяжа́ти благоче́стие отце́в на́ших, его́же ты стяжа́л еси́ от ю́ности тво­ея́. Ты в житии́ свое́м ре́вностный защи́титель и храни́тель и́стинныя ве́ры был еси́, помо­зи́ и нам незы́блему соблю­сти́ ве́ру правосла́вную. Ти́хая бо душа́ твоя́ зело́ преуспе́ла есть в боже́ственнем смиренному́дрии, научи́ и нас ра́зум наш пита́ти не многомяте́жною му́дростию челове́ческою, но смире́нным позна́нием во́ли Бо́жия. Ты пред лицо́м лю́тых враго́в Христо́вых И́стиннаго Бо́га дерзнове́нно испове́дал еси́, моли́твою свое́ю укре­пи́ нас, малоду́шных, да и мы все­гда́ и всю́ду противоста́нем ду́ху безбо́жия и льсти. Ей, уго́дниче Бо́жий, не пре́зри нас, моля́щихся тебе́, и́бо не то́кмо от бед и скорбе́й избавле́ния про́сим, но си́лы и тве́рдости, великоду́шия и люб­ве́ про́сим, дабы́ претерпева́ти о́ныя напа́сти, востаю́щия на ны. Испро­си́ нам неосла́бное терпе́ние да́же до кон­ца́ жития́ на́шего, мир с Го́сподем и грехо́в отпуще́ние. Отче святы́й! Укро­ти́ в стране́ на́шей ве́тры неве́рия и сму́ты, да водвори́т Госпо́дь на зем­ли́ Росси́йстей тиши­ну́ и благоче́стие и любо́вь нелицеме́рную; моли́твами твои́ми да сохрани́т ю от междоусо́бныя бра́ни, да укрепи́т святу́ю Це́рковь на́шу правосла́вную, да не оскуде́ет она́ и́стинными па́стырьми, до́брыми де́лательми, пра́во пра́вщими сло́во ева́нгельския и́стины; упа­си́ и заблу́ждшия о́вцы ста́да Христо́ва. Наипа́че же моли́ Го́спода Сил, да возроди́тся ру́сская зем­ля́ святы́м покая́нием и еди́ным се́рдцем и еди́ными усты́ просла́вит ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я**

О, па́стырю до́брый, святи́телю о́тче наш Ти́хоне, Патриа́рше Це́ркве Ру́сския! Ты мно́гия тру­ды́ в жи́зни вре́менней подъя́л еси́. Про­сто­та́ и любы́ твоя́, дух ми́рен и кро́ток, та́же и сло́во, благода́ти испо́лненное, по се́рдцу бы́ша лю́дем зем­ли́ на́шея, и́же и предложи́ша тя Бо́гу на по́двиг вели́кий и многотру́дный. Егда́ же богобо́рцы и хули́телие воздвиго́ша на Це́рковь Христо́ву гоне́ние, ему́же не бе ра́внаго от ве́ка, Сам Госпо́дь Вседержи́тель избра́ и соде́ла тя Патриа́рха. Ты же, святи́телю, сраспина́яся Хри­сту́ и Це́ркви Его́, со ско́рбию лю́ди к покая́нию призыва́л еси́. И кто изочте́т страда́ния твоя́? Заточе́ние бо темни́чное, кле­ве­ты́ и суды́ гони́телей со смире́нием претерпева́я, враго́м Христо́вым моли́твою сле́зною и кро́ткою противуста́л еси́ и архиере́и, пресви́теры, мона́хи и мирски́я на по́двиг му́ченический благослови́л еси́. Те́мже мо́лим тя, святи́телю Христо́в, бу́ди нам дерзнове́нный засту́пник и не оста́ви ны, немощна́я ча́да твоя́. Испро­си́ у Го́спода нам грехо́в проще́ние, ве́ры утвержде́ние, скорбе́й осла́бу, по́мыслов чисто­ту́, да, в покая́нии и моли́тве пребыва́юще, украси́м себе́ целому́дрием, любо́вию и смире́нием, и та́ко Ца́рствия Небе́снаго дости́гнем, иде́же с тобо́ю сподо́бимся прославля́ти Святу́ю Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Краткое житие

Дни памя­ти 25 марта/7 апре­ля, 26 сентября/9 октября

При­нял пат­ри­ар­ше­ство в тяже­лое для Оте­че­ства и Церк­ви вре­мя: боль­ше­вист­ской сму­ты, граж­дан­ской вой­ны, рас­ко­лов, гоне­ний на веру. Твер­дым пере­не­се­ни­ем испы­та­ний, муд­рым руко­вод­ством и забо­той о бла­ге Церк­ви, про­сто­той и отзыв­чи­во­стью заслу­жил обще­на­род­ную любовь и почи­та­ние. Свя­то­му Тихо­ну молят­ся о спа­се­нии Рос­сии, об избав­ле­нии от без­бо­жия, ере­сей, рас­ко­лов и меж­до­усо­биц, о твер­дом испо­ве­да­нии Пра­во­сла­вия, о муже­стве перед лицом смер­тель­ной опас­но­сти, за свя­щен­но­на­ча­лие цер­ков­ное, о мире и согла­сии меж­ду пас­ты­ря­ми и пасомыми.Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

1 Комментарий

  • Бай­ба­ко­ва Надежда, 09.02.2022

    Очень бла­го­да­рю Пре­свя­тую Тро­и­цу, Пре­свя­тую Бого­ро­ди­цу, всех свя­тых и вас тоже бла­го­да­рю за ваш свя­той сайт. Буду вам писать. Поклон вам за вели­кий труд!!!

    Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки