Молитвы о гордом и строптивом


Молитва св. Иоанна Кронштадтского*

Господь Иисус Христос

Аудио:
00:18

Го́споди, научи раба́ Твое́го, в диа́вольскую го́рдость впа́вшего, кро́тости и смире́нию и отжени́ от се́рдца его́ мрак и бре́мя сатани́нской горды́ни!

* * *

Св. Алексию, человеку Божию

Преподобный Алексий, человек Божий

Аудио:
01:03

О, Христо́в уго́дниче, святы́й челове́че Бо́жий Алекси́е! При́зри ми́лостивно на нас, раб Бо́жиих (имена), и простри́ моли́твенно ко Го́споду Бо́гу честни́и ру́це твои́, и испроси́ нам от Него́ оставле́ние согреше́ний на́ших во́льных и нево́льных, ми́рную и христиа́нскую жития́ кончи́ну и до́брый отве́т на Стра́шнем суде́ Христо́ве. Ей, уго́дниче Бо́жий, не посрами́ упова́ния на́шего, е́же на тя, по Бо́зе и Богоро́дице, возлага́ем; но бу́ди нам помо́щник и покрови́тель во спасе́ние; да твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость от Го́спода, просла́вим человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ свято́е заступле́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

* * *

Преподобному Силуану Афонскому

Преподобный Силуан Афонский

Аудио:
05:21

О, преди́вный уго́дниче Бо́жий о́тче Силуа́не! По благода́ти, тебе́ от Бо́га да́нной, сле́зно моли́тися о всей вселе́нней – ме́ртвых, живы́х и гряду́щих – не премолчи́ за нас ко Го́споду, к тебе́ усе́рдно припа́дающих и твоего́ предста́тельства уми́льно прося́щих (имена). Подви́гни, о всеблаже́нне, на моли́тву Усе́рдную Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, Преблагослове́нную Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, чу́дно призва́вшую тя бы́ти ве́рным де́лателем в Ея́ земно́м вертогра́де, иде́же избра́нницы Бо́жии о гресе́х на́ших ми́лостива и долготерпели́ва бы́ти Бо́га умоля́ют, во е́же не помяну́ти непра́вд и беззако́ний на́ших, но по неизрече́нной бла́гости Го́спода на́шего Иису́са Христа́ уще́дрити и спасти́ нас по вели́цей Его́ ми́лости. Ей, уго́дниче Бо́жий, с Преблагослове́нною Влады́чицею ми́ра — Святе́йшею Игу́мениею Афо́на и святы́ми подви́жниками Ея́ земна́го жре́бия испроси́ у святы́х Святе́йшаго Сло́ва Святе́й Горе́ Афо́нской и боголюби́вым пустынножи́телем ея́ от всех бед и наве́тов вра́жиих в ми́ре сохрани́тися. Да А́нгелы святы́ми от зол избавля́еми и Ду́хом Святы́м в ве́ре и братолю́бии укрепля́емы, до сконча́ния ве́ка о Еди́ней, Святе́й, Собо́рней и Апо́стольстей Це́ркви моли́твы творя́т и всем спаси́тельный путь указу́ют, да Це́рковь земна́я и Небе́сная непреста́нно славосло́вит Творца́ и Отца́ Све́тов, просвеща́ющи и освяща́ющи мир в ве́чней пра́вде и бла́гости Бо́жией. Наро́дом земли́ всей испроси́ благоде́нственное и ми́рное житие́, дух смиренному́дрия и братолю́бия, добронра́вия и спасе́ния, дух стра́ха Бо́жия. Да не зло́ба и беззако́ние ожесточа́ют сердца́ людски́я, могу́щия истреби́ть любо́вь Бо́жию в челове́цех и низве́ргнуть их в богопроти́вныя вражду́ и братоуби́йства, но в си́ле Боже́ственныя любве́ и пра́вды, я́коже на Небеси́ и на земли́ да святи́тся и́мя Бо́жие, да бу́дет во́ля Его́ свята́я в челове́цех, и да воцари́тся мир и Ца́рствие Бо́жие на земли́. Та́кожде и земно́му Оте́честву твоему́ — земли́ Росси́йстей испроси́, уго́дниче Бо́жий, вожделе́нный мир и небе́сное благослове́ние, во е́же, всемо́щным омофо́ром Ма́тере Бо́жия покрыва́емому, изба́витися ему́ от гла́да, губи́тельства, тру́са, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни и от всех враг ви́димых и неви́димых, и та́ко святе́йшим до́мом Преблагослове́нныя Богоро́дицы до сконча́ния ве́ка ему́ пребы́ти, Креста́ Животворя́щаго си́лою и в любви́ Бо́жией; неоскудева́ему утверди́тися. Нам же всем, во тьму грехо́в погружа́емым и покая́ния тепла́, ниже́ стра́ха Бо́жия не иму́щим и си́це безме́рно лю́бящаго нас Го́спода непреста́нно оскорбля́ющим, испроси́, о всеблаже́нне, у Всеще́драго Бо́га на́шего, да Свое́ю всеси́льною благода́тию боже́ственне посети́т и оживотвори́т ду́ши на́ша, и вся́ку зло́бу и го́рдость жите́йскую, уны́ние и нераде́ние в сердца́х на́ших да упраздни́т. Еще́ мо́лимся, о е́же и на́м, благода́тию Всесвята́го Ду́ха укрепля́емым и любо́вию Бо́жиею согрева́емым, в человеколю́бии и братолю́бии, смиренному́дренном сраспина́нии друг за дру́га и за всех, в пра́вде Бо́жией утверди́тися и в благода́тней любви́ Бо́жией благонра́вно укрепи́тися, и сынолю́бне Тому прибли́житися. Да та́ко, творя́ще Его́ всясвяту́ю во́лю, во вся́ком благоче́стии и чистоте́ вре́меннаго жития́ путь непосты́дно прейде́м и со все́ми святы́ми Небе́снаго Ца́рствия и Его́ А́гнчаго бра́ка сподо́бимся. Ему́ же от всех земны́х и небе́сных да бу́дет сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


* Праведный Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. Том 1. 171.

См. ГОРДОСТЬ

Комментировать

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer