Молитвы о России


 

Молитва ко Господу о спасении России1

Господь Иисус Христос
Аудио:
01:45

Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же на́ш, при­и­ми́ от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, усе́рдное моле́ние сие́ и, прости́в на́м вся́ согреше́ния на́ша, помя­ни́ все́х враго́в на́ших, ненави́дящих и оби́дящих на́с, и не возда́ждь и́м по де́лом и́х, но, по вели́цей Твое́й ми́лости, обра­ти́ и́х: неве́рных — ко правове́рию и благоче́стию, я́ко да ни еди́н от ни́х поги́бнет на́с ра́ди, недосто́йных; ве́рных же — во е́же уклони́тся от зла́ и твори́ти благо́е.
На́с же все́х и Це́рковь Твою́ Святу́ю — всеси́льною Твое́ю кре́постию от вся́каго зла́го обстоя́ния ми́лостивно изба́ви, и стра­ну́ Росси́йскую от лю́тых враго́в и вла́сти и́х сво­бо­ди́. Ве́рных рабо́в Твои́х — в ско́рби и печа́ли — де́нь и но́щь вопию́щих к Тебе́, многоболе́зненный во́пль услы́ши, многоми́лостиве Бо́же на́ш, и изве­ди́ из истле́ния живо́т и́х. Пода́ждь же ми́р и тиши­ну́, любо́вь, и утвержде́ние, и ско́рое примире́ние лю́дем Твои́м, и́хже — Честно́ю Твое́ю Кро́вию — искупи́л еси́.
Но и отсту­пив­шим от Тебе́, и Тебе́ не и́щущим — явле́н бу́ди, вое́же ни еди́ному от ни́х поги́бнути, но все́м спасти́ся и в ра́зум и́стины при­и­ти́: да вси́ в соглас­нем единомы́слии и в непреста́нной люб­ви́ просла́вят пречестно́е и́мя Твое́, терпеливоду́шне, незло­би­ве, Го́споди, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва ко Господу о России

Аудио:
02:10

На Отчи́зну на́шу, Росси́ю, изле́й благода́ть Твою́, Бо́же! Да соединя́тся все́ наро́ды, ее насе­ля­ю­щие, в одну́ семью, Тебя́, Отца́ Небес­но­го, единомы́сленно испо­ве­да­ю­щую, всю́ жи́знь свою́ единоду́шно по ве́ре устроя́ющую, да бу́дет еди́но ста́до и еди́ный Па́стырь, да бу́дет хле́б насу́щный и духо́вный для все́х без изъя́тия. Да бу́дет ми́р и любо́вь меж­ду́ все́ми и да бу́дут безси́льны ко́зни враго́в вну́тренних и вне́шних, злы́х се́ятелей пле́вел на ни́ве Твое́й, писа́нием, сло́вом или́ де́лом вно­ся­щих шат­кость в умы́, го́речь в се́рдца, собла́зн, раз­дор и вся́кую скве́рну в жи́знь.
Пошли́, Го́споди, де́лателей до́брых на ру́сскую ни́ву Твою́, да огла­сят они́ ее гла­го­ла­ми пра́вды Твое́й, да просветя́т ее приме́ром жи́зни по ве́ре. Пошли́, Го́споди, наро́ду чут­кость се́рдца, да разуме́ет о́н святы́е ре́чи избра́нников Твои́х, да разуме́ет о́н святу́ю во́лю Твою́ и неизме́нно и с ра́достию твори́т ее, да бу́дет Ру́сь вои́стину свя́та, да соедини́тся она́ единомы́сленно и единоду́шно в одно́ вели́кое Бра́тство Христо́во, мы́слию, сло́вом и де́лом ве́рное Бо́гу и Хри­сту́ Его́. Да бу́дет Ру́сь на́ша по́длинно церко́вной дер­жа­вой, во все́х дела́х свои́х руко­вод­ству­ю­щей­ся уче́нием правосла́вной Це́ркви.
Го́споди, Влады́ко ми́ра! Посе­ти́ стра­ну́ на́шу благода́тию Свое́ю, да облече́тся она́ свя́тостию, я́ко ри́зою, и да бу́дут сы́ны ее во смире́нии свое́м досто́йны оде́жды брач­ной, в не́йже вни́ти надлежи́т в черто́г Ца́рствия Тво­е­го́. Ами́нь.

* * *

Молитва ко Господу об Отечестве исп. Николая (Могилевского), митрополита Алма-Атинского2

Господь Иисус Христос

Аудио:
02:03

Го́споди Бо́же, Спаси́телю на́ш! К Тебе́ припа́даем с сокруше́нным се́рдцем и испове́дуем гре­хи́ и беззако́ния на́ша, и́ми же раздражи́хом Твое́ благоутро́бие и затвори́хом щедро́ты Твоя́. Сего́ ра́ди пра́ведный су́д Тво́й пости́же на́с, Го́споди: раздо́ры и нестрое́ния объя́ша на́с, уби́йства и кровопроли́тия, враж­да́ и зло́ба умно́жишася до зела́.
Но, Премилосе́рдый Го́споди, при́зри с высо­ты́ Святы́я Тво­ея́ на сле́зныя моль­бы́ ни́щих ско́рбных люде́й Твои́х, пре­ло­жи́ гне́в Тво́й на милосе́рдие и да́ждь на́м по́мощь от ско́рби. Ве́мы, я́ко от ле́т дре́вних в годи́ны искуше́ний стра­на́ на́ша то́кмо ве́рою Христо́вою от ги́бели спаса́шеся, то́кмо моли́твою и слеза́ми покая́ния от ко́зней и сете́й вра́жиих избавля́шеся.
Сего́ ра́ди во умиле́нии се́рдца вопие́м Тебе́: охра­ни́ и ны́не Оте́чество на́ше от враго́в, губя́щих е́, вос­пла­ме­ни́ в сердца́х на́ших любо́вь к Це́ркви Твое́й Свято́й и научи́ на́с кре́пко, да́же до сме́рти стоя́ти за ве́ру святу́ю Твою́ и за сла́ву И́мени Тво­е­го́ Свята́го, и та́ко утвер­ди́ и воспросла́ви Це́рковь Твою́ всеси́льною кре́постию Твое́ю и от вся́каго зла́го обстоя́ния изба́ви ю́.
О распе́нших Тя́ моли́вый, Го́споди, и рабо́м Твои́м о вразе́х моли́тися повеле́вый, ненави́дящих и оби́дящих на́с про­сти́, не возда́ждь и́м, Го́споди, по дело́м и́х и по лука́вству начина́ния и́х, не ве́дят бо, что́ творя́т, но к бра­то­люб­но­му и доброде́тельному наста́ви жи́тельству, да обратя́тся к Тебе́, сво­е­му́ Влады́це, и ку́пно с сына́ми Це́ркви Тво­ея́, просла́вят Тебе́ Еди́наго в Тро́ице сла́вимаго Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва по соглашению о спасении России

Аудио:
01:05

Гос­по­ди Боже наш, Иису­се Хри­сте, Пре­чи­сты­ми Тво­и­ми уста­ми Ты ска­зал нам: «Если двое из вас согла­сят­ся на зем­ле про­сить о вся­ком деле, то чего бы ни попро­си­ли, будет им от Отца Мое­го Небесного».
С глу­бо­кой верой в непре­лож­ность слов Тво­их и без­мер­ное мило­сер­дие Твое про­сим Тебя — услы­шать всех моля­щих­ся рабов Тво­их, согла­сив­ших­ся сми­рен­но про­сить Тебя об умно­же­нии люб­ви и иско­ре­не­нии вся­ко­го зла и нена­ви­сти в Рос­сии, о спа­се­нии и бла­го­по­лу­чии стра­ны нашей, о вере и муд­ро­сти рус­ских пра­ви­те­лей и люб­ви их к сво­е­му народу.
Одна­ко не как мы хотим, а как Ты, Гос­по­ди; да будет на всё воля Твоя свя­тая. Аминь.

* * *

Покаянная молитва ко Господу во дни смуты

Аудио:
01:32

Го́споди, Бо́же Вседержи́телю, при́зри на на́с, гре́шных и недосто́йных ча́д Твои́х, согреши́вших пред Тобо́ю, прогне́вавших бла́гость Твою́, навлек­ших гне́в Тво́й пра́ведный на ны́, па́дших во глу­би­ну́ грехо́вную.
Ты́ зри́ши, Го́споди, не́мощь и ско́рбь душе́вную, ве́си растле́ние умо́в и серде́ц на́ших, оскуде́ние ве́ры, отступле́ние от за́поведей Твои́х, умноже́ние нестрое́ний семе́йных, разъ­еди­не­ния и раздо́ры церко́вныя, Ты́ зри́ши печа́ли и ско́рби на́ша, от боле́зней, гла́дов и междоусо́бныя бра́ни происходящия.
Но, Премилосе́рдый и Человеколюби́вый Го́споди, вра­зу­ми́, наста́ви и поми́луй на́с, недосто́йных. Испра́ви жи́знь на́шу грехо́вную, уто­ли́ раздо́ры и нестрое́ния, собе­ри́ расточе́нныя, соеди­ни́ разсе́янныя, пода́ждь ми́р стране́ на́шей и изба́ви ю́ от тя́жких бе́д и несча́стий.
Всесвяты́й Влады́ко, про­све­ти́ ра́зум на́ш све́том уче́ния Ева́нгельскаго, возгре́й серд­ца́ на́ша теплото́ю благода́ти Тво­ея́ и напра́ви я́ к де́ланию за́поведей Твои́х, да просла́вится в на́с всесвято́е и пресла́вное и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва ко Пресвятой Богородице о России

Богородица

Аудио:
00:16

Засту́пнице зем­ли́ Росси́йстей и непреста́нная за нас моли́твеннице, мир наро́ду у Го́спода испро­си́, да святи́тся в нас и́мя Бо́жие во ве́ки. Ами́нь.

* * *

Святителю Тихону, патриарху Московскому3

Святитель Тихон (Белавин) Московский

Аудио:
02:46

О, па́стыре наш до́брый, святы́й вели́кий Патриа́рше Ти́хоне, я́ко град го́рний ты яви́лся еси́ — до́брая дела́ твоя́ и доны́не све́тятся пред челове́ки. Ве́мы, я́ко ты, пред­стоя́ престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, ве́лие и́маши дерзнове́ние в моли́твах пред Го́сподем.
Воззри́ и ны́не на нас, гре́шных и недосто́йных чад твои́х, к тебе́ бо, я́ко иму́щему ве́лие дерзнове́ние пред Творце́м вся́ческих, ны́не припа́даем и усе́рдно мо́лимся: умо­ли́ Го́спода, да пода́ст нам реши́мость стяжа́ть благоче́стие отце́в на́ших, его́же ты стяжа́л еси́ от ю́ности твоея́.
Ты в житии́ свое́м ре́вностный защи́титель и храни́тель и́стинныя ве́ры был еси́, помо­зи́ и нам незы́блемо соблю­сти́ ве́ру Правосла́вную. Ти́хая душа́ твоя́ зело́ преуспе́ла в боже́ственном смиренному́дрии, научи́ и нас ра́зум наш пита́ти не многомяте́жной му́дростию челове́ческой, но смире́нным позна́нием во́ли Бо́жией. Ты пред лице́м лю́тых враго́в Христо́вых И́стиннаго Бо́га дерзнове́нно испове́дал еси́, моли́твою свое́ю укре­пи́ нас, малоду́шных, да и мы все­гда́ и всю́ду противоста́нем ду́ху безбо́жия и льсти.
Ей, уго́дниче Бо́жий, не пре́зри нас, моля́щихся тебе́ (име­на), и́бо не то́кмо от бед и скорбе́й избавле́ния про́сим, но си́лы и тве́рдости, великоду́шия и люб­ви́ про́сим, да́бы переноси́ть о́ныя напа́сти, востаю́щия на ны. Испро­си́ нам неосла́бное терпе́ние да́же до кон­ца́ жития́ на́шего, мир с Го́сподом и грехо́в отпуще́ние.
О́тче святы́й! Укро­ти́ в стране́ на́шей ве́тры неве́рия и сму́ты, да водвори́т Госпо́дь на зем­ле́ Росси́йстей тиши­ну́ и благоче́стие и любо́вь нелицеме́рную. Моли́твами твои́ми да сохрани́т ю от междоусо́бныя бра́ни, да укрепи́т Святу́ю Це́рковь на́шу Правосла́вную, да не оскуде́ет она́ и́стинными па́стырями, до́брыми де́лателями, пра́во пра́вящими сло́во Ева́нгельской и́стины. Упа­си́ и заблу́ждшия о́вцы ста́да Христо́ва.
Наипа́че же моли́ Го́спода сил, да возроди́тся Ру́сская зем­ля́ святы́м покая́нием, и еди́ным се́рдцем и еди́ными усты́ просла́вит Ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Святым новомученикам и исповедникам Российским

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской

Аудио:
02:12

Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Це́ркве Росси́йския, услы́шите усе́рдную моль­бу́ на́шу! Ве́мы, я́ко не́ции от вас, еще́ о́троцы су́ще, послу́шающе о дре́влих страстоте́рпцех, в се́рдце свое́м помы́слиша, коли́ко прелюбе́зно и доброхва́льно есть таковы́м подража́ти, и́хже ни му́ки, ни смерть не разлучи́ша от люб­ве́ Бо́жия.
Бла́го же вам, я́ко после́довали есте́ ве́ре и терпе́нию тех, о ни́хже слы́шасте и и́хже возлюби́сте. А поне́же на вся́кое вре́мя возмо́жно е́сть наи­ти́ на ны́ испыта́нием неча́янным, испроси́те от Го́спода нам му́жества дар, Иже толи́ко благопотре́бен есть в житии́ челове́честем.
Вся кон­цы́ оте́чества на́шего страда́ньми свои́ми освяти́вшии, я́ко о́бщии за вся́ ны моли́твенницы, умоли́те Бо́га, изба́вити лю́ди Своя́ от и́га, ужа́снейшаго па́че вся́каго ино́го. Да упраздня́тся раско́лы в Це́ркви на́шей, да бу́дут вси́ еди́но и да изведе́т Госпо́дь на жа́тву де́латели Своя́, си́есть да не оскудева́ет Це́рковь па́стырьми до́брыми, и́же и́мут просвеща́ти све́том и́ститнныя ве́ры сто́ль вели́кое мно́жество люде́й, ве́ре ненауче́нных или от ве́ры отврати́вшихся.
Недосто́йни есмы́ ми́лости Бо́жия, оба́че страда́ний ра́ди ва́ших Христо́с Бог наш да уще́дрит и поми́лует всех нас, в по́мощь вас призыва́ющих. Мы же Ему́, Спаси́телю на́шему со Отце́м и со Святы́м Ду́хом, сокруше́ние о гресе́х и благодаре́ние за вся́ все­гда́ да прино́сим, сла́вяще Его́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

18 комментариев

 • Роман, 09.03.2022

  Доб­рый день пра­во­слав­ные, есть вопрос , в молит­ве пишет­ся “ее” , а если слу­шать батюш­ка гово­рит “её” , поче­му не при­сут­ству­ет бук­ва “ё”.

  Ответить »
  • Редак­тор, 15.03.2022

   Роман, здрав­ствуй­те! В цер­ков­но­сла­вян­ском язы­ке нет бук­вы ё.

   Ответить »
 • uliay25-03–67mail-ru, 04.03.2022

  Спа­си Гос­по­ди люди твоя. Зашла на этот сайт и лег­че на душе ста­ло, сколь­ко молитв о Рос­сии. Давай­те все вме­сте молит­ся за Рос­сию и весь пра­во­слав­ный мир. Да и за весь Хри­сти­ан­ский мир. Вме­сте мы силь­нее. Спа­си нас Господи.

  Ответить »
 • Вита­лий, 02.10.2021

  Думаю, что пра­виль­ней будет молить­ся о спа­се­нии всех людей, живу­щих на духов­но- исто­ри­че­ском про­стран­стве Свя­той Руси

  Ответить »
 • Анна, 04.09.2020

  Под­ска­жи­те, пожа­луй­ста, нет ли опе­чат­ки в молит­ве к Пре­ствя­той Бого­ро­ди­це — “Засту́пнице зем­ли́ Росси́йстей” ?

  Ответить »
  • Кирилл, 05.09.2020

   Нет, всё вер­но. Это цер­ков­но­сла­вян­ский язык.

   Ответить »
 • Еле­на, 05.08.2020

  При­со­еди­ня­юсь

  Ответить »
 • Еле­на, 05.08.2020

  Ой как хоро­шо, что есть люди кото­рые молят­ся за Рос­сию, а то я дума­ла как бы молит­ся по состо­я­нию! Спа­си вас Господи!!!

  Ответить »
 • Ната­лия, 04.06.2020

  исправь­те пожа­луй­ста ошиб­ку в пер­вой молит­ве. Не “из нетле­ния изве­ди живот”, а ” из истле­ния изве­ди”. А то смысл про­ти­во­по­лож­ный. Спа­си Господь!!! 

  Ответить »
  • Редак­тор, 04.06.2020

   Ната­лия, бла­го­да­рим, исправлено.

   Ответить »
 • Мари­на, 30.03.2020

  Сей­час, как никогда,актуальны эти молит­вы. Все еще в силе? Я тоже присоеденюсь

  Ответить »
 • Татья­на, 26.09.2019

  Бра­тья и сест­ры, про­сим Ваших молитв по согла­ше­нию, по воз­мож­но­сти каж­дый день в 21 час! Хра­ни Вас Бог. 

  Ответить »
  • Marina Michina, 04.01.2020

   Вре­мя мос­ков­ское? А сей­час ещё моли­тесь? Хочу при­со­еди­нить­ся к общей молитве.

   Ответить »
   • Татья­на, 14.01.2020

    Да! Вре­мя московское. 

    Если не полу­ча­ет­ся в 21ч. мож­но при­со­еди­нить­ся в 22ч.и позже..

    Помо­щи Вам Божией! 

    Ответить »
  • Еле­на, 06.08.2020

   Ска­жи­те пожа­луй­ста в21 по Мос­ков­ско­му вре­ме­ни суток?

   Ответить »
 • Лидия, 26.03.2019

  Сла­ва Отцу и Сыну и Свя­то­му Духу!

  Ответить »
  • Тати­а­на, 27.02.2022

   Гос­по­ди Иису­се Хри­сте Сыне Божий, поми­луй нас, грешных!

   Бла­го­сло­ве­ния Гос­под­не­го на нашу общую горя­чую молитву!!!

   Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки