Молитвы о сохранении дома от пожара


 

Молитва Богу

Аудио:
00:46

Тебя́, Бо́га, Отца́ Всемогу́щего, усе́рдно мо́лим о до́ме сем, живу́щих в нем и о всем иму́ществе, в нем находя́щемся: бла­го­сло­ви́, освя­ти́ си́лою Свято́го Кре­ста́, сохра­ни́ от о́гненного пла́мени, от уда́ра мо́лнии изба́вь и да́руй вся́кие бла́га. Бла­го­сло­ви́, Влады́ко, и освя­ти́ дом сей, как благослови́л Ты дом Авраа́ма, Исаа́ка, и Иа́кова, и да обита́ют в нем А́нгелы благослове́ния Тво­е­го́; живу́щих же в нем от разжже́ния огня́, мо́лнии и злоумышле́ния диа́вольского сохра­ни́ и спа­си́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери «Неопалимая Купина»1

Икона Богородицы Неопалимая Купина
Аудио:
02:28

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́! Припа́даем и покланя́емся Тебе́ пред свято́ю и пречестно́ю ико́ною Твое́ю, е́юже ди́вная и пресла́вная чуде­са́ содева́еши, от о́гненнаго запале́ния и молниено́снаго гро́ма жили́ща на́ша спаса́вши, неду́жныя исцеля́вши и вся́ко благо́е проше́ние на́ше во бла́го исполня́вши. Смире́нно мо́лим Тя, всеси́льная ро́да на́шего Засту́пнице: сподо́би ны, немощны́я и гре́шныя, Тво­е­го́ Ма́терняго заступле́ния и благопопече́ния. Спа­си́ и сохра­ни́, Влады́чице, под кро́вом ми́лости Тво­ея́ Це́рковь святу́ю, град сей (или́: весь сию́, или́: оби́тель сию́), всю стра­ну́ на́шу правосла́вную и вся ны, припа́дающия к Тебе́ с ве́рою и любо́вию и со умиле́нными слеза́ми Тво­е­го́ заступле́ния прося́щия. Ей, Гос­по­же́ Всеми́лостивая! Умилосе́рдися на нас, обурева́емых гре­хи́ мно́гими и не иму́щих дерзнове́ния ко Хри­сту́ Го́споду проси́ти Его́ о поми́ловании и проще́нии: Тебе́ у́бо предлага́ем к Нему́ на умоле́ние, Ма́терь Его́ су́щую. Про­стри́ к Нему́, о Всеблага́я, богоприи́мнеи ру́це Твои́ и предста́тельствуй за нас пред Его́ бла́гостию, прося́щи нам проще́ния прегреше́ний на́ших, благоче́стнаго ми́рнаго жития́, благи́я христиа́нския кончи́ны и добра­го отве́та на стра́шнем суде́ Его́. В час же гро́знаго посеще́ния Бо́жия, а́ще огне́м возгоря́тся до́мове на́ши, а́ще ли молниено́сным гро́мом устраша́еми бу́дем, яви́ нам ми́лостивное Твое́ заступле́ние и держа́вное вспоможе́ние да спаса́еми всеси́льными Твои́ми ко Го́споду моли́твами, вре́меннаго наказа́ния Бо́жия зде избе́гнем, ве́чное же блаже́нство ра́йское та́мо унасле́дуем и со все́ми святы́ми воспое́м пречестно́е и великоле́пое и́мя покланя́емыя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и Твое́ ве́лие к нам милосе́рдие, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Матерь Сладча́йшего Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́! При­па­да­ем и покланя́емся к Тебе перед свя­той и пре­чест­ной ико­ной Тво­ей, кото­рой ты див­ные и пре­слав­ные чуде­са дела­ешь, от пожа­ра и мол­нии дом наш спа­сав­шая, боль­ных исце­ляв­шая и вся­кое бла­гое проше́ние на́ше во бла́го испол­няв­шая. Смире́нно мо́лим Тебя, всеси́льная ро́да на́шего Засту́пница: сподо́би нас, немощ­ных и греш­ных, Тво­е­го́ Мате­рин­ско­го заступле́ния и благопопече́ния. Спа­си́ и сохра­ни́, Вла­ды­чи­ца, под кро́вом ми́лости Тво­ей Це́рковь святу́ю, этот город (или́: это село, или́: этот мона­стырь), всю стра­ну́ на́шу правосла́вную и всех нас, при­па­да­ю­щих к Тебе́ с ве́рою и любо­вью и с уми­лен­ны­ми сле­за­ми Тво­е­го́ заступле́ния про­ся­щих. О Гос­по­жа Все­ми­ло­сти­вая! Уми­ло­сер­дись на нас, под­вер­га­е­мых гре­хам мно­гим и не име­ю­щих дерз­но­ве­ние ко Хри­сту́ Го́споду про­сить Его́ о поми́ловании и проще́нии: Тебя предлага́ем к Нему́ на умоле́ние, истин­ную Матерь Его́. Про­стри́ к Нему́, о Всеблага́я, богоприи́мные руки Твои и предста́тельствуй за нас пред Его́ бла́гостию, про­ся́ нам проще́ния гре­хов на́ших, бла­го­че­сти­вой мир­ной жиз­ни, бла­гой хри­сти­ан­ской кончи́ны и доб­ро­го отве́та на Страш­ном Суде́ Его́. В час гроз­но­го посе­ще­ния Божье­го, если огнём воз­го­рят­ся дома на́ши, или мол­нией будем устра­ша­е­мы, пока­жи нам мило­стив­ное Твоё заступ­ле­ние и держа́вное вспоможе́ние, да спаса́емы вееси́льными Твои́ми ко Го́споду моли́твами, вре­мен­но­го наказа́ния Божье­го здесь избе­жим, веч­ное бла­жен­ство рай­ское там насле­ду­ем и со все­ми свя­ты­ми вос­по­ём пречестно́е и великоле́пое и́мя покла­ня­е­мой Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свя­то­го Ду́ха, и Твоё вели­кое к нам милосе́рдие, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»

Икона Покров Пресвятой Богородицы

Аудио:
02:39

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небе­се́ и зем­ли́ Цари́це, гра́да и стра­ны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице! При­и­ми́ хвале́бно благода́рственное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, и воз­не­си́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Тво­е­го́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Тво­е­му́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, осе­ни́ нас вседержа́вным покро́вом Твои́м, и испро­си́ у Бо́га Сы́на Тво­е­го́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чисто­ты́ и пра́вды. Ей, Гос­по­же́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собе­ри́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, ста́рость под­дер­жи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Тво­е­го́ заступле́ния, воздви́гни нас из глу­би­ны́ грехо́вныя и про­све­ти́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на стра́шнем суде́ Сы́на Тво­е­го́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотво­ри́. Ты бо еси́, Гос­по­же́, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и весь живо́т наш предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, Пресвята́я Дева, Матерь Гос­по­да выш­них сил, Цари­ца Неба и зем­ли, горо­да и стра­ны нашей Всемо́щная Заступ­ни­ца! При­ми хва­леб­но-бла­го­дар­ствен­ное это пе́ние от нас, недосто́йных рабов Твои́х, и воз­не­си́ моли́твы на́ши к Престо́лу Бо́га Сы́на Тво­е­го́, да будет мило­стив к непра́вдам на́шим, и про­длит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твоё и с верой и любо­вью покло­ня­ю­щим­ся чудотво́рному о́бразу Тво­е­му́. Раз­ве мы достой­ны от Него поми­ло­ва­ния, не Ты ли уми­ло­сти­вишь Его́ за нас, Вла­ды­чи­ца, пото­му что Тебе всё от Него́ воз­мож­но? Поэто­му к Тебе́ прибега́ем, слов­но к несо­мнен­ной и быст­рой Заступ­ни­це на́шей: услышь нас, моля­щих­ся к Тебе, осе­ни́ нас все­дер­жав­ным покро́вом Твои́м, и испро­си́ у Бо́га Сы́на Тво­е­го́: па́стырям на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телям му́дрость и си́лу, судьям пра́вду и нелицеприя́тие, настав­ни­кам ра́зум и смиренному́дрие, супру­гам любо́вь и согла́сие, детям послуша́ние, оби­жен­ным терпе́ние, оби­жа­ю­щим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чисто­ты́ и пра́вды. О Гос­по­жа Пресвята́я, стань мило­сти­вой к сла­бо­му наро­ду Тво­е­му; рас­се­ян­ных собе­ри́, заблуж­да­ю­щих­ся на путь пра­виль­ный наставь, ста́рость под­дер­жи́, моло­дёжь вра­зу­ми, мла­ден­цев воспита́й, и будь мило­сти­вой на всех нас призре́нием мило­сти­во­го Тво­е­го́ заступле́ния, под­ни­ми нас из глу­би­ны́ гре­хов и про­све­ти́ сер­деч­ные наши очи, что­бы видеть спа­се­ние, мило­сти­вой будь к нам здесь и там, в насто­я­щей жиз­ни и на страш­ном Суде Сы́на Тво­е­го́; сде­лай, что­бы умер­шие в ве́ре и покая́нии отцы и бра­тья наши в ве́чной жи́зни с Анге­ла­ми и со все́ми святы́ми жили вме­сте. Пото­му что Ты, Гос­по­жа, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́ге на́ша Наде́жда и Засту́пница всех тех, кото­рые при­бе­га­ют к Тебе́ с ве́рой. Мы к Тебе мо́лимся, и к Тебе́, как к Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себя и друг дру́га и всю нашу жизнь пре­да­ём, ны́не и все­гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Блаженному Василию, Христа ради юродивому2

Блаженный Василий Московский, Христа ради юродивый

Аудио:
01:03

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, и́стинный дру́же и ве́рный ра́бе Все­твор­ца́ Го́спода Бо́га, переблаже́нне Васи́лие! Услы́ши ны, многогре́шныя, ны́не вопию́щия к Тебе́ и призыва́ющия имя́ Твое́ свято́е, поми́луй ны, припа́дающия Днесь к пречи́стому о́бразу Тво­е­му́, при­и­ми́ ма́лое на́ше и недосто́йное сие́ моле́ние, умилосе́рдися над убо́жеством на́шим, и моли́твами Твои́ми исце­ли́ всяк неду́г и боле́знь души́ и те́ла на́шего гре́шнаго, и сподо́би ны тече́ние жи́зни сея́ невреди́мо от ви́димых и неви́димых враго́в безгре́шно прейти́, и христиа́нскую кончи́ну, непосты́дну, ми́рну, безмяте́жну, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дие получи́ти со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О вели́кий уго́дник Христо́в, и́стинный друг и ве́рный ра́б Все­твор­ца́ Го́спода Бо́га, переб­ла­жен­ный Васи­лий! Услышь нас, мно­го­греш­ных, ны́не вопи­ю­щих к Тебе́ и при­зы­ва­ю­щих Твоё свято́е имя́, поми́луй нас, припа́дающих сего­дня к пречи́стому о́бразу Тво­е­му́, при­ми ма́лое на́ше и недосто́йное это моле́ние, будь мило­стив к убо­же­ствам на́шим, и моли́твами Твои́ми исце­ли́ вся­кий неду́г и боле́знь души́ и те́ла на́шего гре́шного, и сподо́би нас в тече­ние жи́зни этой невреди́мо от ви́димых и неви́димых враго́в безгре́шно прой­ти́, и христиа́нскую кончи́ну, непо­стыд­ную, спо­кой­ную, без­мя­теж­ную, и Небес­но­го Цар­ства насле́дие полу­чить со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Никите Новгородскому3

Святитель Никита Печерский, Новгородский

Аудио:
01:12

О, архиере́ю Бо́жий, святи́телю Ники́то, услы́ши нас, гре́шных раб твои́х, сте́кшихся днесь в свяще́нный храм сей, моля́щихся тебе́ и к свяще́нной твое́й ра́це притека́ющих и умиле́нно вопию́щих: я́коже седя́ на престо́ле святи́тельства в Вели́ком Но́вегра́де сем, и еди́ножды належа́щу бездо́ждию дождь моли́твами свел еси́, и па́ки гра́ду сему́, о́гненным пла́менем обстои́му, мо́литвою пла́мень о́гненный угаси́л еси́. И ны́не мо́лим тя, о святи́телю Христо́в Ники́то, моли́ся ко Го́споду е́же изба́вити Вели́кий Но́вград сей и вся гра́ды и стра­ны́ христиа́нский от тру́са, пото́па, гла́да, огня́, гра́да, меча́ и от всех враго́в ви́димых и неви́димых. Я́ко да избра́нных моли́тв твои́х ра́ди спаса́еми, сла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивное предста́тельство ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, архи­ерей Бо́жий, святи́тель Ники­та, услы́шь нас, гре́шных рабов твои́х, сего­дня собрав­ших­ся в этом свя­щен­ном хра­ме, и моля­щих­ся к тебе и к свя­щен­ной твое́й раке при­бе­га­ю­щих и сми­рен­но вопию́щих: седя на свя­ти­тель­ском престо́ле в Вели́ком Нов­го­ро­де, ты одна­жды стес­нил без­до­ж­дие, дождь свёл с неба сво­и­ми моли́твами, и сно­во это­му горо­ду, когда он был окру­жён огнём, молит­вой пла­мя уга­сил. И ны́не мо́лим тебя, о свя­ти­тель Христо́в Ники­та, моли́ся ко Го́споду, да изба­вит Вели­кий Нов­го­род и все горо­да и хри­сти­ан­ские стра­ны от зем­ле­тря­се­ния, пото­па, голо­да, огня, гра­да, меча и от всех вра­гов ви́димых и неви́димых. Да избран­ных моли́тв твои́х ради спа­са­е­мы, сла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твоё ми́лостивное предста́тельство ны́не и все­гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки