Молитвы при охлаждении любви к ближним


 

Молитва ко Господу

Аудио:
00:35

Гос­по­ди, повсю­ду всем даю­щий жизнь и дыха­ние, и непре­стан­но чрез слу­же­ние тва­рей дока­зы­ва­ю­щий любовь Свою ко всем людям. Соде­лай в том и меня подоб­ным обра­зу Тво­е­му, что­бы и я неуто­ми­мо, Тебя ради и по Тво­е­му при­ме­ру, любил бла­го­род­ней­шее созда­ние Твое – ближ­не­го мое­го, и посту­пал с ним, как любовь того тре­бу­ет, чрез Иису­са Хри­ста, Гос­по­да наше­го. Аминь.

Молитва святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову

Апостол Иоанн Богослов
Аудио:
01:57

О, вели́кий апо́столе, евангели́сте громогла́сный, Богосло́ве изя́щнейший, тайнови́дче неизрече́нных открове́ний, де́вственниче и возлю́бленный напе́рсниче Христо́в Иоа́нне! При­и­ми́ на́с, гре́шных, под твое́ си́льное заступле́ние прибега́ющих. Испро­си́ у Всеще́драго Человеколю́бца Хри­ста́ Бо́га на́шего, И́же пред оче­сы́ твои́ми Кро́вь Свою́ за ны́, непотре́бныя рабы́ Своя́, излия́л е́сть, да не помяне́т беззако́ний на́ших, но да поми́лует на́с и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й: да да́рует на́м здра́вие душе́вное и теле́сное, вся́кое благоде́нствие и изоби́лие, наставля́я на́с обраща́ти о́ная во сла́ву Его́, Твор­ца́, Спаси́теля и Бо́га на́шего, по кончи́не же вре́менныя жи́зни на́шея от немилосе́рдых истяза́телей на возду́шных мыта́рствах да изба́вит на́с, и та́ко да дости́гнем, тобо́ю води́мии и покрыва́емии, Го́рняго о́наго Иерусали́ма, его́же сла́ву ты́ во открове́нии зре́л еси́, ны́не же несконча́емыя ра́дости наслажда́ешися. О вели́кий Иоа́нне! Сохра­ни́ вся́ гра́ды и стра­ны́ христиа́нския, хра́м се́й, служа́щих и моля́щихся в не́м, от гла́да, губи́тельства, тру́са и пото́па, огня́ и меча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни; изба́ви на́с от вся́кия беды́ и напа́сти и моли́твами твои́ми отвра­ти́ от на́с пра́ведный гне́в Бо́жий, и Его́ милосе́рдие на́м испро­си́, да вку́пе с тобо́ю сподо́бимся прославля́ти в невече́рнем дни́ пресвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Серафиму Саровскому1

Преподобный Серафим Саровский

Аудио:
01:40

О, пречу́дный о́тче Серафи́ме, вели́кий Саро́вский чудотво́рче, все́м прибега́ющим к тебе́ скоропослу́шный помо́щниче! Во дни́ земна́го жития́ тво­е­го́ никто́же от тебе́ то́щь и неуте́шен оты́де, но все́м в сла́дость бы́сть виде́ние ли́ка тво­е­го́ и благоуве́тливый гла́с слове́с твои́х. К си́м же и да́р исцеле́ний, да́р прозре́ния, да́р немощны́х ду́ш врачева́ния оби́лен в тебе́ яви́ся. Егда́ же приз­ва́ тя́ Бо́г от земны́х трудо́в к небе́сному упокое́нию, николи́же любы́ твоя́ пре­ста́ от на́с, и невозмо́жно е́сть исчи́слити чуде­са́ твоя́, умно́жившаяся, я́ко зве́зды небе́сныя; се́ бо по все́м конце́м зем­ли́ на́шея лю́дем Бо́жиим явля́ешися и да́руеши и́м исцеле́ния. Те́мже и мы́ вопие́м ти́: о, прети́хий и кро́ткий уго́дниче Бо́жий, дерзнове́нный к Нему́ моли́твенниче, николи́же призыва́ющия тя́ отрева́яй! Воз­не­си́ о на́с благомо́щную твою́ моли́тву ко Го́споду си́л, да да́рует на́м вся́ благопотре́бная в жи́зни се́й и вся́ к душе́вному спасе́нию поле́зная, да огради́т на́с от паде́ний грехо́вных и и́стинному покая́нию да научи́т на́с, во е́же безпреткнове́нно вни́ти на́м в ве́чное Небе́сное Ца́рство, иде́же ты́ ны́не в незаходи́мей сия́еши сла́ве, и та́мо воспева́ти со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Силуану Афонскому2

Преподобный Силуан Афонский

Аудио:
04:40

О, преди́вный уго́дниче Бо́жий, о́тче Силуа́не! По благода́ти, тебе́ от Бо́га да́нной, сле́зно моли́тися о все́й вселе́нней – ме́ртвых, живы́х и гряду́щих – не пре­мол­чи́ за на́с ко Го́споду, к тебе́ усе́рдно припа́дающих и тво­е­го́ предста́тельства уми́льно прося́щих (име­на́). Подви́гни, о всеблаже́нне, на моли́тву Усе́рдную Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, Преблагослове́нную Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, чу́дно призва́вшую тя́ бы́ти ве́рным де́лателем в Ея́ земно́м вертогра́де, иде́же избра́нницы Бо́жии о гресе́х на́ших ми́лостива и долготерпели́ва бы́ти Бо́га умоля́ют, во е́же не помяну́ша непра́вд и беззако́ний на́ших, но по неизрече́нной бла́гости Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́ уще́дрити и спа­сти́ на́с по вели́цей Его́ ми́лости. Е́й, уго́дниче Бо́жий, с Преблагослове́нною Влады́чицею ми́ра – Свя­тей­шею Игу­ме­ни­ею Афо́на и святы́ми подвиж­ни­ка­ми Ея́ земна́го жре́бия испро­си́ у святы́х святе́йшего Сло́ва святе́й горе́ Афо́нской и боголюби́вым пустын­но­жи­те­лем ея́ от все́х бе́д и наве́тов вра́жиих в ми́ре сохрани́тися. Да А́нгелы святы́ми от зо́л избавля́еми и Ду́хом Святы́м в ве́ре и братолю́бии укрепля́еми, до сконча́ния ве́ка о Еди́ней, Святе́й, Собо́рней и Апо́стольстей Це́ркви моли́твы творя́т и все́м спаси́тельный пу́ть указу́ют, да Це́рковь Земна́я и Небе́сная непреста́нно славосло́вит Твор­ца́ и Отца́ Све́тов, просвеща́ющи и освеща́ющи ми́р в ве́чной пра́вде и бла́гости Бо́жией. Наро́дом зем­ли́ все́й испро­си́ благоде́нственное и ми́рное житие́, ду́х смиренному́дрия и братолю́бия, добронра́вия и спасе́ния, ду́х стра́ха Бо́жия. Да не зло́ба и беззако́ние оже­сто­ча­ют се́рдца людски́я, могу­щие истреби́ти любо́вь Бо́жию в челове́цех и низ­верг­нуть и́х в богопроти́вную враж­ду́ и бра­то­убий­ство, но в си́ле Боже́ственныя люб­ве́ и пра́вды, я́коже на небе­си́ и на зем­ли́ да святи́тся и́мя Бо́жие, да бу́дет во́ля Его́ свята́я в челове́цех, и да воцари́тся ми́р и Ца́рствие Бо́жие на зем­ли́. Та́кожде и земно́му Оте́честву тво­е­му́ – зем­ли́ Росси́йстей испро­си́, уго́дниче Бо́жий, вожделе́нный ми́р и небе́сное благослове́ние, во е́же всемо́щным омофо́ром Ма́тере Бо́жия покрыва́ему, изба́витися ему́ от гла́да, губи́тельства, тру́са, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни и от все́х вра́г ви́димых и неви́димых, и та́ко святе́йшим домо́м Преблагослове́нныя Богоро́дицы до сконча́ния ве́ка ему́ пребы́ти, Кре­ста́ Животворя́щаго си́лою, и в люб­ви́ Бо́жией неоскудева́ему утверди́тися. На́м же все́м, во тьму́ грехо́в погружа́емым и покая́ния те́пла, ниже́ стра́ха Бо́жия не иму́щим и си́це безме́рно лю́бящаго на́с Го́спода непреста́нно оскорб­ля­ю­щим, испро­си́, о всеблаже́нне, у Всеще́драго Бо́га на́шего, да Свое́ю Всеси́льною благода́тию боже́ственне посети́т и оживотвори́т души́ на́ша, и вся́ку зло́бу и го́рдость жите́йскую, уны́ние и нераде́ние в сердца́х на́ших да упраздни́т. Еще́ мо́лимся, о е́же и на́м, благода́тию Всесвята́го Ду́ха укрепля́емым и любо́вию Бо́жию согре­ва­е­мым, в человеколю́бии и братолю́бии, сми­рен­но­муд­рен­ном срас­пи­на­нии дру́г за дру́га и за все́х, в пра́вде Бо́жией утверди́тися и в бла­го­дат­ной люб­ви́ Бо́жией бла­го­нрав­но укрепи́тися, и сыно­любне Тому́ прибли́житися. Да та́ко, творя́ще Его́ вся­свя­тую во́лю, во вся́ком благоче́стии и чисто­те́ вре́меннаго жития́ пу́ть непосты́дно пре́йдем и со все́ми святы́ми Небе́снаго Ца́рствия и Его́ Агн­ча­го бра́ка сподо́бимся. Ему́ же от все́х земны́х и небе́сных да бу́дет сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери “Умиление”

Икона Богородицы Умиление Смоленская

Аудио:
01:23

При­и­ми́, всеблагомо́щная, Пречи́стая Гос­по­же́, Влады́чице Богороди́тельнице, сия́ честны́я да́ры, Тебе́ еди́ней прикла́дныя, от нас, недосто́йных рабо́в Твои́х: от всех родо́в избра́нная, всех тва́рей небе́сных и земны́х вы́сшая я́вльшаяся, поне́же бо Тебе́ ра́ди бысть Госпо́дь Сил с на́ми, и Тобо́ю Сы́на Бо́жия позна́хом и сподо́бихомся свята́го Те́ла Его́ и пречи́стыя Кро́ве Его́; те́мже блаже́нна еси́ в ро́дех родо́в, Богоблаже́нная, Херуви́мов светле́йши и Серафи́мов честне́йши су́щая. И ны́не, всепе́тая Пресвята́я Богоро́дице, не преста́й моля́щися о нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, е́же изба́витися нам от вся́каго сове́та лука́ваго и вся́каго обстоя́ния и сохрани́тися нам неврежде́нным от вся́каго ядови́таго прило́га диа́вольскаго; но да́же до кон­ца́ моли́твами Твои́ми неосужде́нных нас соблю­ди́, я́ко да Твои́м заступле́нием и по́мощию спаса́еми, сла́ву, хва­лу́, благодаре́ние и поклоне́ние за вся в Тро́ице Еди́ному Бо́гу и всех Созда́телю возсыла́ем, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.См. ЛЮБОВЬ, БЛИЖНИЙ

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки