Молитвы в скорбях и душевных обстояниях


Молитва прп. Симеона Нового Богослова1

Образ Господа нашего Иисуса Христа

Аудио:
00:20

Не попу­сти́ на меня́, Влады́ко Го́споди, искуше́ние и́ли скорбь, и́ли боле́знь свы́ше си́лы мое́й, но изба́вь от них и́ли да́руй мне кре́пость пере­не­сти́ их с благодаре́нием.

* * *

Молитва святым мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии

Мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София

Аудио:
01:28

Вас, святы́я му́ченицы, Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, сла́вим, велича́ем и ублажа́ем, ку́пно с му́дрою ма́терию Софи́ею, е́йже покланя́емся, я́ко о́браз богому́драго попече́ния явля́ющей. Умо­ли́, свята́я Ве́ро, Твор­ца́ ви́димых и неви́димых, да ве́ру кре́пку, небла́зненну и неруши́му пода́ст нам. Хода́тайствуй, свята́я Наде́ждо, пред Го́сподом Иису́сом за нас гре́шных, да упова́ние на блага́я Своя́ не отжене́т от нас, и от вся́кия ско́рби и ну́жды да изба́вит ны. Испове́ждь, свята́я Любы́, Ду́ху и́стины, Уте́шителю, напа́сти и печа́ли на́ша, да Той свы́ше сла́дость Небе́сную низпосле́т душа́м на́шим. Помози́те у́бо в беда́х на́ших, святы́я му́ченицы, и, ку́пно с му́дрою ма́терию ва́шею Софи́ею, моли́те Го́спода Бо́га, да сохрани́т (име­на) под покро́вом Свои́м, да ку́пно с ва́ми и со все́ми святы́ми превознесе́м и препосла́вим пресвято́е и вели́кое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Бо́га, предве́чнаго Влады́ки и благи́х Соде́теля, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Св. Ангелу-Хранителю2

Ангел-Хранитель

Аудио:
00:21

А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой святы́й, на соблюде́ние мне от Бо́га с небе́с да́нный! Приле́жно молю́ тя: ты мя днесь про­све­ти́, и от вся́кого зла сохра­ни́, ко благо́му дея́нию наста́ви, и на путь спасе́ния напра́ви. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери “Всех скорбящих Радость”

Икона Богородицы Всех скорбящих Радость

Аудио:
03:14

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, преблагослове́нная Ма́ти Хри­ста́ Бо́га, Спаси́теля на́шего, все́х скорбя́щих ра́досте, больны́х посеще́ние, немощны́х покро́ве и засту́пнице, вдови́ц и си́рых покрови́тельнице, ма́терей печа́льных всенаде́жная уте́шительнице, младе́нцев немощны́х кре́посте, и все́м безпомо́щным все­гда́ гото́вая по́моще и ве́рное прибе́жище! Тебе́, о Всеми́лостивая, даде́ся от Всевы́шняго благода́ть во е́же все́х заступа́ти и избавля́ти от скорбе́й и боле́зней, зане́ Сама́ лю́тыя ско́рби и боле́зни претерпе́ла еси́, взира́ющи на во́льное страда́ние Сы́на Тво­е­го́ возлю́бленнаго и Того́ на кре­сте́ распина́ема зря́щи, егда́ ору́жие, Симео́ном предрече́нное, се́рдце Твое́ про́йде: те́мже У́бо, о Ма́ти чадолюби́вая, вон­ми́ гла́су моле́ния на́шего, уте́ши на́с в ско́рби су́щих, я́ко ве́рная ра́дости хода́таица. Предстоя́щи престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, одесну́ю Сы́на Тво­е­го́, Хри­ста́ Бо́га на́шего, мо́жеши, а́ще восхо́щеши, вся́ на́м поле́зная испроси́ти: ра́ди с ве́рою серде́чною и любо́вию припа́даем к Тебе́, я́ко Цари́це и Влады́чице: слы́ши дщи́, и ви́ждь, и при­к­ло­ни́ у́хо Твое́, услы́ши моле́ние на́ше и изба́ви на́с от обстоя́щих бе́д и скорбе́й: Ты́ бо Ра́досте все́х ве́рных, я́ко ми́р и утеше́ние подае́ши. Се́ зри́ши беду́ на́шу и ско́рбь: яви́ на́м ми́лость Твою́, посли́ утеше́ние уя́звленному печа́лию се́рдцу на́шему, пока­жи́ и уди­ви́ на на́с гре́шных бога́тство милосе́рдия Тво­е­го́, пода́ждь на́м сле́зы покая́ния ко очище́нию грехо́в на́ших и утоле́нию гне́ва Бо́жия, да с чи́стым се́рдцем, со́вестию благо́ю и наде́ждою несумне́нною прибега́ем ко Тво­е­му́ хода́тайству и заступле́нию. При­и­ми́, Всеми́лостивая на́ша Влады́чице Богоро́дице, усе́рдное моле́ние на́ше Тебе́ приноси́мое, и не отри́ни на́с недосто́йных от Тво­е­го́ благосе́рдия, но пода́ждь на́м избавле́ние от ско́рби и боле́зни, защи­ти́ на́с от вся́каго наве́та вра́жия и кле­ве­ты́ челове́ческия, бу́ди на́м помо́щница неотсту́пная во вся́ дни́ жи́зни на́шея, я́ко да под Твои́м ма́терним покро́вом все­гда́ пребу́дем це́ли и сохране́ни Твои́м заступле́нием и моли́твами к Сы́ну Тво­е­му́ и Бо́гу Спаси́телю на́шему, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери “Утоли моя печали”

Икона Богородицы Утоли моя печали

Аудио:
01:08

Наде́ждо всем конце́м зем­ли́, Преч́истая Де́во, Гос­по­же́ Богоро́дице, утеше́ние на́ше! Не гнуша́йся нас гре́шных, на Твою́ бо ми́лость упова́ем: уга­си́ горя́щий в нас пла́мень грехо́вный и покая́нием оро­си́ изсо́хшая се́рдца на́ша; очи́сти ум наш от грехо́вных по́мыслов, при­и­ми́ моль­бы́, от души́ и се́рдца со воздыха́нием Тебе́ приноси́мыя. Бу́ди о нас хода́таица к Сы́ну Тво­е­му́ и Бо́гу и отвра­ти́ гнев Его́ Ма́терними Твои́ми моли́твами. Душе́вныя и теле́сныя я́звы исце­ли́, Гос­по­же́ Влады́чице, уто­ли́ боле́зни душ и теле́с, ути́ши бу́рю злых нападе́ний вра́жеских, оты­ми́ бре́мя грехо́в на́ших, и не оста́ви нас до кон­ца́ поги́бнути, и печа́лию сокруше́нная серд­ца́ на́ша уте́ши, да сла́вим Тя до после́дняго издыха́ния на́шего.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери “Покров Пресвятой Богородицы”

Покров Пресвятой Богородицы

Аудио:
03:10

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небе­се́ и зем­ли́ Цари́це, гра́да и стра­ны́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! При­и­ми́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, и воз­не­си́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Тво­е­го́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Тво­е­му́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осе­ни́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испро­си́ у Бо́га Сы́на Тво­е­го́ па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим стра́х Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние: все́м же на́м ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чисто­ты́ и пра́вды. Е́й, Гос­по­же́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собе­ри́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость под­дер­жи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостиваго Тво­е­го́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глу­би­ны́ грехо́вныя и про­све­ти́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на Стра́шнем суде́ Сы́на Тво­е­го́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотво­ри́. Ты́ бо еси́, Гос­по­же́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́ждо и Засту́пнице все́х притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́г дру́га и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.См. Скорбь, Чудо­твор­ные ико­ны Божи­ей Мате­ри.

Комментировать

*

2 комментария

  • Юлия, 22.12.2020

    Гос­по­ди Мило­сти­вый дай мне бла­го­сти Твоей!

    Ответить »
  • Роман, 27.03.2019

    Хоро­шие молитвы

    Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки