Молитвы узника (заключённого) и о заключённом


 

Молитвы заключенного

Молитва 1‑я, ко Господу

Господь Иисус Христос
Аудио:
1:55

 

Долготерпели́ве и Многоми́лостиве Го́споди! Припа́даю к Тебе́, а́з сы́й у́зник, моля́ся те́пле: я́коже си́льный Сампсо́н позна́ свое́ безси́лие, егда́ бе́ под стра́жею, и обрати́ся к Тебе́, всеси́льному Бо́гу, окова́нный пу́ты желе́зными; я́коже нечести́вый Манасси́я в плене́нии и темни́це взыс­ка́ Тебе́, и́стиннаго Бо́га; я́коже плене́ннии иуде́и па́че на зем­ли́ чужде́й уразуме́ша Тебе́, Бо́га оте́ц свои́х; я́коже блу́дный сы́н вос­по­мя­ну́ отца́ сво­е­го́, егда́, отше́д на стра­ну́ дале́че, нача́ изгиба́ти гла́дом: та́ко и а́з отны́не то́кмо познаю́ Тебе́ и приле́жнее молю́. Отчужде́н е́смь а́з ны́не обще́ния с челове́ки: но Ты́ еси́ взыску́яй отчужде́нных. Не́сть со мно́ю зде́ ни оте́ц, ни ма́ть, ни бра́т, ни еди́н от друго́в мои́х, да помо́гут ми́; не услы́шит отсю́да мое­го́ во́пля никто́же от ни́х: но Ты́ бли́з еси́ все́м скорбя́щим и призыва́ющим Тя́ во и́стине. О милосе́рдный Бо́же! А́ще а́з и па́че чис­ла́ пес­ка́ морска́го согреши́х и не сме́ю воззре́ти на высо­ту́ небе́сную от мно́жества грехо́в мои́х: но Ты́, непамятозло́бив сы́й, при­и­ми́ мя́ ка́ющагося. Тебе́ еди́ному согреши́х, но и Тебе́ еди́ному ка́юся, Всеми́лостиве Го́споди! пре́жде да́же до кон­ца́ не поги́бну, спа­си́ мя́.

Пере­вод: Дол­го­тер­пе­ли­вый и Мно­го­мило­сти­вый Гос­по­ди! Я — узник, кото­рый при­па­да­ет к Тебе и горя­чо молит­ся: как силь­ный Самп­сон, кото­рый узнал своё бес­си­лие, когда был под стра­жей, и обра­тил­ся к Тебе́, всеси́льному Бо́гу, окова́нный желе́зными уза­ми; как нечести́вый Манасси́я в пле­не­нии и тюрь­ме нашёл Тебя, и́стинного Бо́га; как пле­нён­ные иуде́и, кото­рые на чужой зем­ли́ узна­ли Тебя, Бо́га отцов свои́х; как блуд­ный сы́н вспом­нил отца́ сво­е­го́, когда он ушёл в далё­кую стра­ну и начал поги­бать от голо­да: так и я с это­го вре­ме­ни толь­ко о Тебе узнаю и Тебя при­леж­нее молю. Отчуж­дён я ны́не обще́ния с людь­ми: но Ты́ ищешь отчуж­дён­ных. Нет со мной здесь ни отца, ни мате­ри, ни бра­та, ни одно­го из дру­зей моих, кото­рые помо­гут мне; не услы́шит отсю́да мое­го́ во́пля никто из ни́х: но Ты близ ко все́м скорбя́щим и призыва́ющим Тебя в истине. О милосе́рдный Бо́же! Если я и согре­шил боль­ше, чем на море пес­ка, и не смею под­нять гла­за на высо­ту́ небе́сную от мно́жества грехо́в мои́х: но Ты́, непамятозло́бивый, при­ми меня каю­ще­го­ся. Перед Тобой одним я согре­шил, но и перед Тобой одним я каюсь, Все­ми­ло­сти­вый Го́споди! рань­ше, чем насту­пит конец моей гибе­ли, спа­си меня.

Молитва 2‑я, ко Господу

Аудио:
5:19

 

Го́споди Бо́же мо́й! По еди́ней то́кмо благода́ти Свое́й Ты́ от небы­тия́ мя́ в бытие́ приве́л еси́, и Свои́м о́бразом укра­си́ еси́ мя́. А́з не помы́слих дово́льне благодари́ти Тя́, ни я́ко дарова́л еси́ мне́ жи́знь, ниже́ я́ко поста́вил еси́ мя́ над все́ми земны́ми тва́рьми, а́ки царя́ и́х. Ты́ сподо́бил мя́ еси́ прия́ти свято́е Креще́ние, егда́ бе́х младе́нец. А́з же из де́тства мое­го́ не сохрани́х благода́ти креще́ния: наче́н бо измла́да лга́ти, скверносло́вити, составля́ти сладостра́стныя пе́сни, лени́тися, утаива́ти чужо́е, проти́вится повеле́нием мои́х роди́телей, презира́ти до́брые сове́ты старе́йших мя́, мла́дших же мене́ ле́ты всу́е би́ти руко́ю. Егда́ же приидо́х в во́зраст му́жества, преда́хся разли́чным страсте́м, пия́нству, блу­ду́, злоприобре́тению, гне́ву, го́рдости. И те́ло мое́ и ду́шу всеконе́чно оскверни́х грех­ми́. В ку́ю скве́рну теле́сную не впадо́х а́з окая́нный? В ко́ей нечи­сто­те́ пло́тстей не вообрази́х себе́ я́вственне и в сновиде́нии? Ко́е зло́ не помы́слих в души́ мое́й? Ко́ль мно́гая неподо́бная мечта́ния взыдо́ша в ду́шу мою́! Коли́ко себялю́бец бы́х а́з, не помышля́яй име́ти христиа́нския люб­ве́ к бли́жнему! Ожесточи́х а́з, окая́нный, мое́ се́рдце толи́ко, я́ко ни от моле́ний, ни от сле́з, ниже́ от сто́на стра́ждущих по мое́й зло́бе или́ коры́сти, не умиля́хся. По се́м же моя́ преступле́ния не испове́дах пред судия́ми. Мно́жицею лга́х на суде́ и не смуща́хся. Не бы́сть пред очи́ма мои́ма ни стыде́ния челове́ческа, ни стра́ха Бо́жия. Забыва́х зау́тра и в ве́чер твори́ти моли́твы, ниже́ еди́ною огради́ти себе́ кре́стным зна́мением, явля́яй себе́ я́ко безбо́жна. Уклоня́хся и в бесе́де с бли́жними мои́ма воспомина́ти и́мя мое­го́ Созда́теля и Спаси́теля. И́мя же вра­га́ спасе́ния мое­го́, диа́вола, — увы́ мне́, неразу́мному! — поча́сту воспомина́х. А́ще и прия́х блага́я от руки́ Тво­ея́, ми́лостиве Го́споди, а́ще и ви́дех боле́зни и ины́я посеще́ния на мои́х бли́жних: оба́че от сего́ не умудря́хся к покая́нию пред Тобо́ю. И та́ко до кон­ца́ а́з отступи́х от Тебе́, Го́спода мое­го́! Отыдо́х от Тебе́, я́ко блу́дный сы́н, на стра­ну́ дале́че: удали́хся не ме́стом, — вездесу́щ бо еси́ Ты́, и ничто́ не мо́жет от Тебе́ утаи́тися, — вои́стину же ду́хом и житие́м мои́м. О́браз и подо́бие Твое́ помрачи́х во мне́: уподо́бихся же па́че па́дшим духово́м, и́мже и преда́х себе́. О, могу́ ли помы́слити от нача́ла ми́ра бы́ти подо́бна мне́ гре́шному? Го́рше саме́х христоуби́йц а́з, окая́нный, согреши́х. Та́ко удали́вся Тебе́, достиго́х и до сея́ темни́цы, соде́яхся, и́менем и житие́м мои́м, престу́пник. Но Го́споди, Го́споди! Оста́вих Тя́, не оста́ви мене́. Не отвра­ти́ лица́ Тво­е­го́ от мене́, я́ко скорб­лю́. Не попу­сти́ мне́ поги́бнути со беззако́ньми мои́ми, а́ще и не досто́ин е́смь поми́лован от Тебе́ бы́ти. Поми́луй мя́, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й! И́ми же то́кмо ве́си судьба́ми, спа­си́ мя́, многогре́шнаго. Я́ко Ты́ еси́, Бо́же, Бо́г ка́ющихся, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Го́споди Бо́же мо́й! По одной толь­ко благода́ти Свое́й Ты́ от небы­тия́ меня в бытие́ при­вёл, и Свои́м о́бразом укра­сил меня. Я не поду­мал, как хоро­шо Тебя отбла­го­да­рить, ни за то, что Ты даро­вал мне́ жи́знь, ни за то, что Ты поста́вил меня над все́ми земны́ми тва­ря­ми, слов­но их царя́. Ты́ сподо́бил меня́ при­нять свято́е Креще́ние, когда я был ещё мла­ден­цем. Я же из де́тства мое­го́ не сохра­нил благода́ти креще́ния: начал с дет­ства лгать, сквер­но­сло­вить, состав­лять сладостра́стныя пе́сни, ленить­ся, воро­вать, про­ти­вить­ся пове­ле­ни­ям мои́х роди́телей, пре­зи­рать все до́брые сове́ты стар­ших, мла́дших же меня попу­сту изби­вать. Когда насту­пил во́зраст му́жества, пре­дал­ся разли́чным стра­стям, пья́нству, блу­ду́, злоприобре́тению, гне́ву, го́рдости. И те́ло моё и ду́шу всеконе́чно осквер­нил гре­ха­ми. В какую скве́рну теле́сную не впал я, окая́нный? В какой нечи­сто­те́ плот­ской не вооб­ра­зил себя на яву или во сне? Какое зло́ я не обду­мы­вал в душе мое́й? Какие мно­гие гряз­ные меч­ты вошли в ду́шу мою́! Сколь­ко себя­люб­цем был я, не думая иметь христиа́нской люб­ви к бли́жнему! Оже­сто­чил я окая́нный моё се́рдце столь­ко, сколь­ко ни от моле­ний, ни от слёз, ни даже от сто́на стра́ждущих по мое́й зло́бе или́ коры́сти, не уми­лял­ся. После же это­го я не испо­ве­дал мои пре­ступ­ле­ния перед судья­ми. Мно­го раз лгал на суде́ и не сму­щал­ся. Не было перед гла­за­ми мои­ми ни сты­да, ни стра́ха Божье­го. Забы­вал утром и вече­ром тво­рить моли́твы, ни даже одним огра­дить себя кре́стным зна́мением, пока­зы­вая себя без­бож­ни­ком. Укло­нил­ся и в бесе́де с бли́жними мои­ми вспо­ми­нать и́мя мое­го́ Созда́теля и Спаси́теля. И́мя вра­га́ спасе́ния мое­го́, диа́вола, — увы́ мне́, неразу́мному! — часто вспо­ми­нал. Если и при­нял бла­гая от руки́ Тво­ей, мило­сти­вый Го́споди, если и видел боле́зни и дру­гие посе­ще­ния мои́х бли́жних: даже от сего́ я не умуд­рял­ся к покая́нию пред Тобо́ю. И так до кон­ца я отсту­пил от Тебя, Гос­по­да мое­го! Ото­шёл от Тебя, слов­но блу́дный сы́н, в даль­нюю стра­ну (см.: Лк.15:11–32): уда­лил­ся не местом, посколь­ку Ты вез­де­сущ, и ничто не мо́жет от Тебя ута­ить­ся, а духом и жиз­нью мои­ми. Образ и подо­бие Твоё омра­чил во мне́: упо­до­бил­ся па́дшим духам, кото­рым и пре­дал себя. О, могу ли я най­ти кого=то от нача́ла ми́ра подоб­но­го мне́ греш­но­му? Хуже самих хри­сто­убийц я, окая́нный, согре­шил. Так уда­лил­ся от Тебя, что опу­стил­ся и до этой темни́цы, сде­ла­ся, мои­ми име­нем и жиз­нью, пре­ступ­ни­ком. Но Го́споди, Го́споди! Я оста­вил Тебя, не оставь меня. Не скры­вай лица Сво­е­го от раба Тво­е­го, ведь я в стес­нен­ном поло­же­нии. Поспе­ши, ответь мне! При­близь­ся к душе моей и избавь ее (Пс.68:18–19). Не допу­сти мне погиб­нуть с мои­ми без­за­ко­ни­я­ми, если я и не досто́ин поми­ло­ва­ния от Тебя. Боже, поми­луй меня по вели­кой Сво­ей мило­сти (Пс.50:1)! Теми путя­ми кото­ры­ми Ты один зна­ешь, спа­си́ меня, мно­го­греш­но­го. Пото­му что Ты, Бо́же, Бо́г каю­щих­ся, и Тебе́ сла́ву вос­сы­лаю, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и все­гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва заключенного в темнице*

(Тво­ре­ние свя­ти­те­ля Фила­ре­та Мос­ков­ско­го)

Аудио:
3:48

 

Го́споди Бо́же, Созда́телю и Спаси́телю мой, благослове́нно да бу́дет и́мя Твое́ свято́е!
Благодаре́ние и сла́ва Тебе́, Го́споди, о всех благи́х, я́же прия́х от Тебе́ в житии́ сем.
Ны́не же ско́рбь и боле́знь обрето́х, и и́мя Твое́ призыва́ю.
Поноше́ния нападо́ша на мя. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. Скорб­лю́ о сем, и по сей ско́рби разумева́ю, я́ко согреши́х пред Тобо́ю, и по грехо́м мои́м приидо́ша на мя беды́. И́бо пра́ведницы Твои́ не уныва́юще и в темни́цах поя́ху Тебе́, и во страда́ниях ра́довахуся.
И а́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко несть челове́ка, и́же не согреши́т.
Но Ты, Го́споди, гре­хи́ все­го́ ми́ра но́сиши и покая́нием очища́еши. Ве́рую, я́ко и мене́, гре́шнаго, не отве́ржеши от лица́ Тво­е­го́. За весь мир Единоро́дный Сын Твой излия́ Свою́ Боже́ственную Кровь. Ве́рую, я́ко и мене́ от грехо́в мои́х омы́ти мо́жет и хо́щет.
Сего́ ра́ди с Дави́дом глаго́лю: испове́м на мя беззако́ние мое́, Ты же, я́ко Благ, оста́ви нече́стие се́рдца моего́.
Страшу́ся суда́ и осужде́ния челове́ческаго, но наипа́че да бу́дет мне в страх Твой неумы́тный Суд и ве́чное осужде́ние.
А́ще непра́вда возста́нет на мя: дерза́ю сло́вом Дави́довым моли́тися Тебе́: услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, и вон­ми́ суду́ мое­му́, и пра́вдою Твое́ю изба́ви мя.
А́ще же непра́вду сотвори́х, милосе́рдием Твои́м непра́вду мою́ уврачу́й.
Не попу­сти́ уклони́тися се́рдцу мое­му́ во сло­ве­са́ лука́вствия, к сокры́тию и́стины и к ло́жному оправда́нию.
Помо­зи́ мне и уразуме́ти, и возненави́дети непра́вду мою́, возлюби́ти же пра́вду и во и́стине обре­сти́ облегче́ние души́ мое́й.
Облег­чи́ вре́мя бе́дствия мое­го́. А е́же поне­сти́ мне суж­де­но́, да поне­су́ с терпе́нием ра́ди очище́ния грехо́в мои́х и ра́ди умилостивле́ния Тво­е­го́ правосу́дия.
А́ще и стыд покры́ет мене́ пред не́кими челове́ки, да потерп­лю́ со смире́нием, да уми́лостивлю Тебе́, Го́споди, да не постыже́н бу́ду пред лице́м все­го́ ми́ра на Стра́шном Суде́ Твое́м.
Прихо­жду́ к Тебе ско́рбный и печа́льный, не лиши́ мене́ духо́внаго утеше́ния.
Прихо­жду́ к Тебе́ омраче́нный, яви́ мне свет упова́ния спасе́ния.
Припа́даю к Тебе́ изнемо́гший, возста́ви и утвер­ди́ мене́ благода́тию Твое́ю.
Па́че же все­го́ да́руй мне жела́ние и помо­зи́ мне, Го́споди, твори́ти во всем Твою́ во́лю, да в ми́ре со́вести просла́влю и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Пере­вод: Гос­по­ди Боже, Созда­те­лю и Спа­си­те­лю мой, бла­го­сло­вен­но да будет имя Твое святое!
Бла­го­да­ре­ние и сла­ва Тебе, Гос­по­ди, за всё хоро­шее, что я полу­чил от Тебя в этой жизни.
В насто­я­щее вре­мя я при­об­рёл скорбь и болезнь, и имя Твоё призываю.
Оскорб­ле­ния напа­ли на меня. Ты поло­жил меня в ров пре­ис­под­ний, во мрак, в без­дну (Пс.87:7). Скорб­лю об этом, и после сей скор­би пони­маю, что я согре­шил пред Тобой, и из-за гре­хов моих при­шли на меня беды. Ибо пра­вед­ни­ки Твои не уны­вая и в тем­ни­цах вос­пе­ва­ли Тебя, и во стра­да­ни­ях радовались.
Если Ты, Гос­по­ди, будешь заме­чать без­за­ко­ния, – Гос­по­ди! кто усто­ит? (Пс.129:3) Пото­му что нет тако­го чело­ве­ка, кото­рый не согрешит.
Но Ты, Гос­по­ди, гре­хи все­го мира носишь и пока­я­ни­ем очи­ща­ешь. Верю, что и меня, греш­но­го, не отверг­нешь от лица Тво­е­го (Пс.50:11). За весь мир Еди­но­род­ный Сын Твой излил Свою Боже­ствен­ную Кровь. Верю, что и меня от гре­хов моих омыть может и хочет.
Вот поче­му я вме­сте с Дави­дом гово­рю: испо­ве­даю Гос­по­ду пре­ступ­ле­ния мои (Пс.31:5), Ты же, посколь­ку Благ, снял с меня вину гре­ха мое­го (Пс.31:5).
Боюсь суда и осуж­де­ния чело­ве­че­ско­го, но осо­бен­но да будет мне в страх Твой непод­куп­ный Суд и веч­ное осуждение.
Если неправ­да воз­ста­нет на меня: дер­заю сло­вом Дави­да молит­ся Тебе: Услышь, Гос­по­ди, моль­бу мою о спра­вед­ли­во­сти (Пс.16:1), и встань на мою защи­ту (Пс.34:23) и по Сво­ей пра­вед­но­сти спа­си меня! (Пс.70:2)
Если я что-то непра­виль­но сде­лал, мило­сер­ди­ем Тво­им исправь мою ошибку.
Не попу­сти укло­нить­ся серд­цу мое­му в лука­вые сло­ва, к скры­тию исти­ны и к лож­но­му оправданию.
Помо­ги мне и пони­мать, и воз­не­на­ви­деть неправ­ду мою, воз­лю­бить прав­ду и в истине обре­сти облег­че­ние души моей.
Облег­чи вре­мя бед­ствия мое­го. А если мне суж­де­но поне­сти, да поне­су с тер­пе­ни­ем ради очи­ще­ния от гре­хов моих и ради уми­ло­стив­ле­ния Тво­е­го правосудия.
Если и стыд покро­ет меня перед неко­то­ры­ми из людей, да потерп­лю со сми­ре­ни­ем, да уми­ло­стив­лю Тебя, Гос­по­ди, да не буду застиг­нут перед лицом все­го мира на Страш­ном Суде Твоём.
При­хо­жу к Тебе скорб­ный и печаль­ный, не лиши меня духов­но­го утешения.
При­хо­жу к Тебе омра­чён­ный, пока­жи мне свет упо­ва­ния спасения.
Падаю перед Тобой на коле­ни изне­мог­ший, под­ни­ми и укре­пи меня бла­го­да­тью Твоей.
Более все­го даруй мне жела­ние и помо­ги мне, Гос­по­ди, научи меня испол­нять волю Твою (Пс.142:10), да в мире со сове­стью про­слав­лю имя Твоё свя­тое, Отца и Сына, и Свя­та­го Духа. Аминь.

Молитва к Божией Матери

Икона Божией Матери Владимирская

Аудио:
5:38

 

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода и Спаси́теля мое­го́! Вси́ челове́цы притека́ют к Тебе́ и никто́ притека́яй отхо́дит от Тебе́ всу́е, а́ще о до́бре про́сит. Еди́н ли а́з, гре́шник в темни́це седя́й, забве́н бу́ду от Тебе́? Мене́ ли еди́наго моли́тву не услы́шиши? Мене́ ли, прибега́ющаго к Тебе́, не прии́меши под кро́в Тво́й? О, ника́коже помышля́ю сему́ бы́ти! Поне́же Ма́терь еси́ Спаси́теля погиба́ющих гре́шников. Поне́же я́ко не́т ина́го Бо́га, ра́зве Иису́са Хри­ста́, Сы́на Тво­е­го́, со Отце́м и Святы́м Ду́хом во еди́ном Боже­стве́ покланя́емаго, та́ко не́сть ино́го у престо́ла Бо́жия ближа́йшаго хода́тая, я́ко же Ты́, Ма́ти Бо́жия! Ма́тернее Твое́ моле́ние мно́го мо́жет ко благосе́рдию Влады́ки. Пред Ни́м Тебе́ вся́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди, на Тя́ по Бо́зе все́ упова́ние мое́ возлага́ю. Сего́ ра́ди, хра­ню́ а́з пречи́стый о́браз Тво́й во узи́лищи мое́м, памяту́яй бли́зость Твою́ ко все́м скорбя́щим и заключе́нным. При­ве­ди́ мою́ ду́шу гре́шную к покая́нию. Беззако́ния бо моя́ превзыдо́ша гла­ву́ мою́: коли́ко досе́ле прогне́вах а́з Бо́га мое­го́ лжа́ми, хище́ньми, пия́нством, крамо́лми, жестокосе́рдием, безсове́стием. Безпреста́ни согреша́ю и в се́й темни́це ле́ностию, мечта́ниями, обма́нами, непоко́рством, досажде́ньми соу́зникам мои́м и развраще́нием и́х, татьба́ми и ропта́нием на мою́ у́часть. Кто­му́ не бы́сть у мене́ доны́не ни сле́з, ни умиле́ния, или́ же а́з пла́ках то́кмо от доса́ды моея́. При­ми­ри́ у́бо мене́, Благода́тная, с Бо́гом Сыно́м Твои́м. Сподо́би мя́ получи́ти разреше́ние во все́х гресе́х мои́х в та́йне покая́ния, и а́бие причасти́тися свята́го Те́ла и Кро́ве Сы́на Тво­е­го́. Помо­зи́ ми́ отны́не взненави́дети злы́я моя́ стра́сти и кре́пце во́инствовати проти́ву гре­ха́; зане́, а́ще в чесо́м и пока́юся, по ма́лем часе́ та́яжде тво­рю́, и си́це лжи́в пред Бо́гом обрета́юся. Испро­си́ ми́, Влады́чице Богоро́дице, благода́ть про́чее вре́мя живо­та́ мое­го́ в тве́рдом покая́нии сконча́ти. Ми́лующая гре́шники, не пре́зри мене́, пе́рваго из ни́х. Зри́ши моя́ беды́, зри́ши мою́ го́рьку жи́знь в се́й темни́це. Помо­зи́ ми́ претерпе́ти до кон­ца́ позо́р мо́й, тес­но­ту́ и про́чия темни́чныя лише́ния, да не впа­ду́ в отча́яние, да не дерз­ну́ воз­не­сти́ хулы́ на про́мысл Бо́жий, но то́кмо да скорб­лю́ и пла́чу о гресе́х мои́х, то́кмо от печа́ли моея́ о ча́дех мои́х и сро́дницех, от ни́х же разлуче́н е́смь, да обраща́юся ко утеше́нию в моли́тве. Уте́ши мое­го́ отца́ и ма́терь и сро́дники, и́же скорбя́т о мне́, для ни́х же а́з соде́яхся, я́ко ме́ртв. Наипа́че же, о человеколюби́вая Ма́ти, не лиши́ Тво­е­го́ покрови́тельства жену́ и ча́да моя́, и́хже оста́вих а́з, я́ко престу́пный оте́ц, зане́ они́ непови́нни су́ть во гресе́х мои́х. Препита́й и́х и сохра­ни́ здра́вы и богобоя́зненны. Да́руй ми́, напосле́док, ви́дети свобо́ду и со слеза́ми ра́дости облобыза́ти мои́х дома́шних. Из глу­би­ны́ души́ моея́ вопию́ к Тебе́, Цари́це Небе́сная, от одно­го́ о́браза Тво­е­го́ с предве́чным Младе́нцем, на ру́ку Твое́ю держи́мым, чу́вствуяй в се́рдце мое́м отра́ду: не отри́ни мене́, бу́ди ми́ Покрови́тельница во вся́ких мои́х ну́ждах, во вся́ком мое́м стра́хе и уны́нии, дне́м и но́щию, во здра́вии и боле́зни. Облег­чи́ моя́ душе́вныя и теле́сныя ско́рби, я́ко Ты́ еси́ все́х скорбя́щих ра́дость. Ми́лостива бу́ди ми́ не зде́ то́кмо, но и та́мо, в стране́ ве́чней. Не оста́ви мене́ без Тво­е­го́ заступле́ния в де́нь стра́шнаго втора́го прише́ствия Го́спода мое­го́. Е́й, Пресвята́я Богоро́дице! Не забу́ди тогда́ моея́ ве́ры, я́же к Тебе́, и недосто́йных мои́х моли́тв пред Тобо́ю. Да та́ко, бы́в на ве́чныя вре­ме­на́ поми́лован, в безконе́чныя же ве́ки бу́ду благодари́ти Тебе́ и славосло́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Пере­вод: О, Пресвята́я Дева, Матерь Го́спода и Спаси́теля мое­го́! Все люди при­бе­га­ют к Тебе́ и никто́ от них не ухо­дит от Тебя напрас­но, если о бого­угод­ном про́сит. Один ли я, гре́шник в тюрь­ме сижу, бу́ду забыт у Тебя? Меня ли одно­го молит­ву не услы­шишь? Мне ли, кото­рый при­бе­га­ет к Тебе, не при­мешь под кро́в Тво́й? О, нисколь­ко не могу я о таком поду­мать! Пото­му что Ты — Ма́терь Спаси́теля поги­ба­ю­щих гре́шников. Пото­му что не́т ника­ко­го дру­го­го Бо́га, как Иису́са Хри­ста́, Сы́на Тво­е­го́, со Отцом и Святы́м Ду́хом в одном Боже­стве́ покла­ня­е­мо­го, так нет нико­го дру­го­го у престо́ла Божья бли­жай­ше­го хода­тая, как Ты́, Матерь Божья! Мате­рин­ское Твоё моле­ние мно́го мо́жет для бла­го­сер­дия Влады́ки. Пред Ни́м Тебе всё воз­мож­но. Поэто­му, на Тебя после Бога всё упова́ние моё возлага́ю. Поэто­му, сохра­ню я пречи́стый о́браз Тво́й в тюрь­ме моей, вспо­ми­ная о бли­зо­сти Тво­ей ко всем скор­бя­щим и заклю­чён­ным. При­ве­ди́ мою́ ду́шу гре́шную к покая́нию. Гре­хи мои меня погло­ти­ли (Пс.37:5): сколь­ко до это­го я про­гнев­лял Бо́га мое­го́ лжа́ми, воров­ством, пьян­ством, мяте­жа­ми, жестокосе́рдием, бес­со­ве­сти­ем. Бес­пре­ста­но согре­шаю и в этой тюрь­ме лено­стью, меч­та­ни­я­ми, обма́нами, непоко́рством, доса­жде­ни­я­ми сока­мер­ни­кам мои́м и раз­вра­ще­ни­ям и́х, воров­ством и ропта́нием на мою́ у́часть. К тому же не было у меня это­го момен­та ни слёз, ни умиле́ния, или́ я пла­кал толь­ко от доса­ды моей. При­ми­ри меня, Благода́тная, с Бо́гом Сыно́м Твои́м. Сподо́би меня полу­чить разреше́ние от все́х гре­хов мои́х в та́йне покая́ния, и ско­ро при­ча­стить­ся свя­то­го Те́ла и Кро́ве Сы́на Тво­е­го́. Помо­ги мне с это­го момен­та воз­не­на­ви­деть злые мои стра́сти и креп­ко воин­ство­вать про­тив гре­ха́; если в чём и пока­юсь, то вско­ре сно­ва тво­рю, и так лжи­вым я перед Бо́гом нахо­жусь. Испро­си мне, о Вла­ды­чи­ца Бого­ро­ди­ца, благода́ть про́чее вре́мя моей жиз­ни в твёр­дом пока­я­нии уме­реть. Ми́лующая греш­ни­ков, не пре­не­бре­гай мной, пер­во­го из ни́х. Видишь мои беды, видишь мою́ го́рьку жи́знь в этой тюрь­ме. Помо­ги мне пре­тер­петь до кон­ца́ позо́р мо́й, тес­но­ту́ и про­чие тюрем­ные лише́ния, да не впа­ду́ в отча́яние, да не дерз­ну́ ска­зать хулы́ на про́мысл Бо́жий, но толь­ко да скорб­лю́ и пла́чу о гре­хах мои́х, толь­ко от печа́ли моей о детях мои́х и род­ствен­ни­ках, с кото­ры­ми я сей­час раз­лу­чён, да обра­ща­юсь к утеше́нию в моли́тве. Утешь мое­го́ отца́ и ма́терь и род­ствен­ни­ков, кото­рые скорбя́т о мне́, для ни́х я умер. О человеколюби́вая Ма́терь, не лиши́ Тво­е­го́ покрови́тельства жену и детей моих, кото­рых я оста­вил, как престу́пный оте́ц, пото­му что они́ непо­вин­ны в гре­хах мои́х. Вос­пи­тай и́х и сохра­ни́ здо­ро­вы­ми и бого­бо­яз­нен­ны­ми. Да́руй мне, напосле́док, видеть свобо́ду и со слеза́ми ра́дости обце­ло­вать мои́х дома́шних. Из глу­би­ны́ души́ моея́ вопию́ к Тебе́, о Цари́ца Небе́сная, от одно­го́ о́браза Тво­е­го́ с предве́чным Младе́нцем, на руке Тво­ей держи́мым, чув­ствуя в се́рдце мое́м отра́ду: не отверг­ни меня, будь мне Покро­ви­тель­ни­цей во вся́ких мои́х ну́ждах, во вся́ком моём стра́хе и уны́нии, днём и ночью, в здо­ро­вьи и боле́зни. Облег­чи мои душев­ные и телес­ные ско́рби, пото­му что Ты все́х скорбя́щих ра́дость. Ми́лостива будь мне не толь­ко здесь, но и там, в веч­ной стране. Не оставь меня без Тво­е­го́ заступле́ния в де́нь страш­но­го вто­ро­го прише́ствия Го́спода мое­го́. О Пресвята́я Богоро́дица! Не забу́дь тогда́ моей ве́ры к Тебе́, и недосто́йных мои́х моли́тв пред Тобо́ю. Да так, на веч­ные вре­ме­на поми́лован, в бес­ко­неч­ные ве́ки бу́ду бла­го­да­рить Тебя и сла­во­сло­вить Отца́ и Сы́на и Свя­то­го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва заключенного ко святому Иоанну Предтече

Св. Иоанн Предтеча

Аудио:
1:55

 

Предте́че и Крести́телю Христо́в Иоа́нне, пропове́дниче покая́ния! Ты́ непови́нне всажде́н бы́л еси́ в темни́цу: а́з же, вве́рженный в злоключе́ние сие́, досто́йное по де́лом мои́м прие́млю, я́ко престу́пник пра́вды и зако́на. Все­ли́ в мое́ се́рдце чу́вство покая́ния о гресе́х мои́х! Не́сть бо ни еди́ныя зло́бы ни беззако́ния, и́хже а́з, окая́нный, не соде́ях; престра́шни гре­си́ мои́. Учи́телю пра́вды! научи́ мя́ пра́во глаго́лати о мне́ само́м пред судия́ми. Не престава́яй и в темни́це облича́ти беззако́ннаго И́рода, да́руй ми́, да наипа́че зде́ облича́ет мене́ со́весть моя́, да от обличе́нии ея́ не воз­мо­гу́ на до́лзе вре́мени утаи́ти мое́ преступле́ние. А́ще же осужде́н бу́ду поне­сти́ наказа́ние, да́руй ми́ бы́ти терпели́ву, я́коже ты́ са́м терпели́вно не́сл еси́ усекнове́ние гла­вы́ тво­ея́, жела́нное от Иродиа́ды. Е́й, Крести́телю Христо́в! Про­стри́ ми́, рабу́ тво­е­му́, ру́ку, крести́вшую Хри­ста́ Спаси́теля мое­го́, да мя́ извлече́ши из глу­би­ны́ поги́бели. Ты́ еси́ бо́льший все́х в рожде́нных жена́ми, ты́ еси́ пе́рвый по Богоро́дице, пра́ведник меж­ду́ челове́ки. Сего́ ра́ди прибега́ю к тебе́ а́з, име́яй потре́бу в вели́цем хода́тае, я́ко вели́к е́смь гре́шник. У́бо и да осени́т мене́, недосто́йнаго, благода́ть твоя́, Предте́че Госпо́день.

Пере­вод: О Пред­те­ча и Кре­сти­тель Хри­стов Иоанн, про­по­вед­ник пока­я­ния! Ты́ не из-за вины был поса­жен в тем­ни­цу: я же, бро­шен­ный в это злоключе́ние, досто́йное по делам моим при­ни­маю, как престу́пник пра́вды и зако́на. Все­ли́ в моё се́рдце чу́вство покая́ния о гре­хах мои́х! Нет ни одно­го зло­го дела, ни без­за­ко­ния, кото­ро­го бы я, окая́нный, не сде­лал; самые страш­ные мои гре­хи. Учи­тель пра́вды! научи́ меня пра­виль­но гово­рить о мне́ само́м пред судья­ми. Не перестава́я и в темни́це обли­чать без­за­кон­но­го И́рода, да́руй мне, да и здесь обли­ча­ет меня совесть моя́, да от обли­че­ния её не смо­гу на дол­гое вре­мя скрыть моё преступле́ние. Если же суж­де­но будет поне­сти наказа́ние, да́руй мне быть тер­пе­ли­вым, как ты́ са́м с тер­пе­ние нёс отруб­лен­ную твою голо­ву, то что поже­ла­ла Иро­ди­а­да. О Кре­сти­тель Христо́в! Направь мне, рабу́ тво­е­му́, ру́ку, крести́вшую Хри­ста́ Спаси́теля мое­го́, да меня извле­чёшь из глу­би­ны́ поги́бели. Ты́ бо́льший из все́х в рож­дён­ных жен­щи­на­ми, ты́ пе́рвый по Богоро́дице, пра́ведник меж­ду́ людь­ми. Поэто­му я прибега́ю к тебе́, имея потреб­ность в вели­ком хода­тае, посколь­ку я вели­кий гре́шник. Да осени́т меня, недосто́йного, благода́ть твоя́, Пред­те­ча Госпо́день.

Молитва великомученице Анастасии Узорешительнице

Аудио:
01:03

О, многострада́льная и прему́драя великому́ченице Христо́ва Анастаси́е! Ты душе́ю на Небе­си́ у Престо́ла Госпо́дня предстои́ши, на зем­ли́ же да́нною тебе́ благода́тию разли́чная соверша́еши исцеле́ния. При́зри у́бо ми́лостивно на предстоя́щия лю́ди и моля́щияся пред о́бразом твои́м, прося́щия тво­ея́ по́мощи: про­стри́ ко Го́споду святы́я моли́твы твоя́ о нас и испро­си́ нам оставле́ние согреше́ний на́ших, неду́жным исцеле́ние, скорбя́щим и бе́дствующим ско́рую по́мощь: умо­ли́ Го́спода, да пода́ст всем нам христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на Стра́шнем Суде́ Свое́м, да сподо́бимся и мы ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Петру Афонскому

Тро­парь, глас 4

Аудио:
00:35

Мир оста́вил еси́, Пе́тре, Го́спода ра́ди своего́/ и крест восприи́м на ра́мо свое́,/ на го́ру дости́гл еси́ Афо́нскую,/ я́коже дре́вле фесви́тянин Илия́./ И в ней пребы́в поще́нием, и моли́твами, и бде́нием,/ Бо́га ми́лостива творя́,/ и Пречи́стую Богоро́дицу Моле́бницу предлага́я,/ сего́ ра́ди вопие́м ти:// моли́ Хри­ста́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Пере­вод: Мир оста­вил ты, Петр, Гос­по­да ради сво­е­го и крест под­нял на пле­чи свои, достиг Афон­ской горы, как ранее Илия Фесви­тя­нин. И там пре­бы­вал в поще­нии, молит­вах и бде­нии, уми­ло­стив­ляя Бога и пред­став­ляя перед собой Пре­чи­стую Бого­ро­ди­цу Молит­вен­ни­цей, пото­му взы­ва­ем к тебе: «Моли Хри­ста Бога, да спа­сет наши души».

Кондак, глас 2

Аудио:
00:20

Удали́в себе́ челове́ческаго сожи́тельства,/ в пеще́рах ка́менных и разсе́линах пожи́л еси́,/ жела́нием Боже́ственным и любо́вию, Пе́тре, Го́спода твоего́,/ от Него́же вене́ц прия́л еси́.// Моли́ непреста́нно спасти́ся нам.

Пере­вод: Уда­лив­шись от людей, в пеще­рах камен­ных и уще­льях ты жил, устрем­ле­ни­ем Боже­ствен­ным и любо­вью, Петр, к Гос­по­ду тво­е­му, от Него же ты при­нял венец. Моли не пере­ста­вая о спа­се­нии нашем.

Молитва заключенного к Ангелу-Хранителю

Ангел-Хранитель

Аудио:
3:39

 

А́нгеле Бо́жий, предстоя́й ми́ от купе́ли свята́го креще́ния! Коли́ко а́з, преогорчева́х тебе́ злы́ми по́мыслы, скве́рными сло­ве­сы́ и посты́дными дея́ньми в житии́ мое́м! Кто­му́ же, не па́мятовах, я́ко и́мам тя́ да́ннаго ми́ от Бо́га храни́теля. Егда́ а́з упива́хся вино́м, или́ безсту́дно пляса́х, или́ в блу­де́, хище́ниях и злоприобрете́ниих иждива́х житие́ мое́: и в си́и дни́ ты́ не отлуча́лся еси́ от мене́, но то́кмо, я́ко чи́стый ду́х, печа́лен бы́л еси́ о мне́, непотре́бнем ра́бе. Ко́ль мно́жицею а́з бы́х бли́з са́мыя сме́рти, творя́й престу́пныя дела́ и отню́дь не помышля́яй предста́ти внеза́пу Бо́гу Судии́! Сме́рть же не пости́же мене́ тогда́: и ве́м, я́ко ты́ отврати́л еси́ ю́ от мене́. Та́ко вы́ну охраня́еши мя́, и не еди́н а́з е́смь, вне­гда́ еди́н жи́тельствую во узи́лищи се́м, но с тобо́ю, храни́телю мо́й. А́ще и не ви́жду тебе́ теле́сными очи́ма, ты́ еси́ при́сно спребыва́яй окая́нной мое́й душе́ и те́лу. Я́коже со́лнце, пре­хо­дя́ скве́рныя ме́ста, не оскверня́ется, си́це и ты́, светоно́сный А́нгеле Бо́жий, не возгнуша́йся моея́ смра́дности, но николи́же отлуча́йся от мене́ и в се́й темни́це. Сохра­ни́ мя́ здра́ва но́щию и непристу́пна во сне́ диа́вольскому искуше́нию. Отже­ни́ от мене́ безсо́ние. Сопу́тствуй ми́, во дни́, на ки́йждо ча́с, во все́х вхо́дех и исхо́дех мои́х. Да́руй ми́ кре́пость теле́сных си́л, е́же поне­сти́ го́рькия рабо́ты, в наказа́ние мне́ налага́емыя, го́рькия же па́че по вине́ и́х. Засту­пи́ мя́ от зло́бы бесо́в, лю́те напа́дающих на мою́ ду́шу: и́бо от еди́наго манове́ния десни́цы тво­ея́ бежа́т бе́си. Па́че же все­го́ отже­ни́ от мене́ смяте́ние душе́вное и ро́пот вре́дный: сы́й бо смуще́н се́рдцем, не хощу́ ни на кого́ и ни на что́ благоприя́тно взира́ти и при́сно зде́ огорчева́юся. Да́руй оча́м мои́м сле́зы о гресе́х, усто́м же ти́хое глаго́лание. Не отсту­пи́ от мене́, святы́й А́нгеле, и егда́ душа́ моя́ начне́т разлуча́тися от те́ла, но предста́ни ми́ у сме́ртнаго мое­го́ одра́ ти́х и ра́достен; и́бо и́мам тогда́ ви́дети тебе́ бли́з су́ща. Не оста́ви и по́слежде мою́ ду́шу, я́же ти́ от Бо́га пре­да­на́ бы́сть непоро́чне, но я́же по сме́рти моея́ и́мать суди́тися, я́ко оскверне́нная мно́гими грех­ми́. О, храни́телю мо́й! При­зо­ви́ тогда́ помоли́тися о мне́ и про́чия безпло́тныя си́лы, да твои́м заступле́нием поми́лован бу́ду, гре́шный ра́б (и́мя), во ве́ки веко́в, ами́нь!

Пере­вод: А́нгел Бо́жий, ты сто­ишь око­ло меня от купе́ли свя­то­го креще́ния! Сколь­ко раз я огор­чил тебя злы́ми мыс­ля­ми, сквер­ны­ми сло­ва­ми и постыд­ны­ми дей­стви­я­ми в жиз­ни моей! К тому же не вспо­ми­нал, что имею тебя дан­но­го мне от Бо́га храни́теля. Когда я напи­вал­ся, или́ без стыд­ли­во­сти пля­сал, или́ в блу­де́, воров­стве и в хит­ром при­об­ре­те­нии денег изжил мою жизнь: и в эти дни́ ты́ не отлуча́лся от меня, но толь­ко, слов­но чи́стый ду́х, опе­ча­лен бы́л о мне́, непо­треб­ном ра́бе. Сколь­ко раз я был бли́з к сме́рти, совер­шая пре­ступ­ные дела́ и отню́дь не думая пред­стать вне­зап­но к Бо́гу Судье! Сме́рть же не постиг­ла меня тогда́: и знаю, как ты́ отвер­нул её от меня. Так все­гда охра­ня­ешь меня, и не оди́н я, когда оди́н живу в этой тюрь­ме, но с тобо́й, хра­ни­тель мо́й. Если я и не вижу тебя теле́сными гла­за­ми, ты́ все­гда нахо­дишь­ся око­ло ока­ян­ной мое́й души и те́ла. Как со́лнце пере­хо­дит скве́рные ме́ста и не оскверня́ется, так и ты́, светоно́сный А́нгеле Бо́жий, не отвра­тись от моей смрад­но­сти, но нико­гда не отлуча́йся от меня и в этой темни́це. Сохра­ни́ меня в здра­вии ночью и труд­ным для пося­га­тель­ства во сне диа́вольскому искуше́нию. Отго­ни́ от меня бес­со­ние. Сопут­ствуй мне, во дни́, на каж­дый ча́с, во все́х вхо­дах и исхо­дах мои́х. Да́руй мне кре́пость теле́сных си́л, что­бы поне­сти́ горь­кие рабо́ты, в наказа́ние мне́ налага́емые, го́рькие по вине́ и́х. Засту­пи́ меня́ от зло́бы бесо́в, тяж­ко напа́дающих на мою́ ду́шу: пото­му что от одно­го зна­ка дес­ни­цы тво­ей бежа́т бе́сы. Наи­бо­лее же все­го́ отго­ни́ от меня смяте́ние душе́вное и ро́пот вре́дный: посколь­ку сму­щён се́рдцем, не хочу́ ни на кого́ и ни на что́ благоприя́тно взира́ть и все­гда здесь огор­ча­юсь. Да́руй гла­зам мои́м слё­зы о гре­хах, устам же ти́хое глаго́ланье. Не отсту­пи́ от меня, свя­той А́нгел, и когда душа́ моя́ нач­нёт раз­лу­чать­ся от те́ла, но предста́ни мне у сме́ртной моей посте­ли тих и ра́достен; так, что мож­но будет меня видеть рядом с тобой. Не оста́вь и после мою́ ду́шу, кото­рая тебе от Бо́га была дана́ непо­роч­ной, но по сме́рти моей будет суди́ться, как осквер­нён­ная мно́гими гре­ха­ми́. О, хра­ни­тель мо́й! При­зо­ви́ тогда́ помоли́ться о мне́ и про­чих бес­плот­ных си́л, да твои́м заступле́нием поми́лован бу́ду, гре́шный ра́б (и́мя), во ве́ки веко́в, ами́нь!

Канон покаянный в заключении чтомый

Аудио:
12:32

 

Песнь 1

Ирмос: Помощ­ник и Покро­ви­тель бысть мне во спа­се­ние, Сей мой Бог, и про­слав­лю Его, Бог Отца мое­го, и воз­не­су Его: слав­но бо прославися.

Поми­луй мя, Боже, поми­луй мя.

Спа­се мой, Гос­по­ди, поми­луй мя, вопию из тем­ни­цы гре­хов­ныя, сла­во­слов­лю Имя Все­пра­вед­ное Твое, слав­но бо прославися.

Сла­ва Отцу и Сыну и Свя­то­му Духу.

Язвы гре­хов­ныя покры­ша мя, радо­сти зем­ныя аз лиша­ю­ся, оба­че, яко Мои­сей, Тя сла­во­слов­лю, слав­но бо прославися.

И ныне и прис­но и во веки веков. Аминь.

Неопаль­ная сущи яви­ла­ся еси Купи­но, Дево Все­не­по­роч­ная, при­з­ри на мое ока­ян­ство и из раб­ства гре­ха изве­ди, Богоблаженная.

Песнь 3

Ирмос: На недви­жи­мом, Хри­сте, каме­ни запо­ве­дей Тво­их утвер­ди мое помышление.

Поми­луй мя, Боже, поми­луй мя.

Паче всех чело­век аз пре­гре­ших и достой­но по делом моим при­ем­лю, но испра­ви, Гос­по­ди, сте­зи моя ко бла­гу и к запо­ве­дем Тво­им напра­ви помыш­ле­ния моя.

Сла­ва: Несть избав­ле­ние мне от зла­го мое­го обы­чая, аще бла­го­дать Твоя, Хри­сте, не обно­вит мя, даруй мне согре­ше­ний прощение.

И ныне: Никто­же не уте­шен от Тебе, Бла­гая, оти­дет, и мене не отри­ни, ниже погу­би, но поми­луй и спа­си душу мою.

Седа­лен

Мило­сер­дия Зижди­тель и Источ­ник щед­рот, при­з­ри на ока­ян­ней­ша­го паче все­го рода чело­ве­че­ска­го раба Тво­е­го и из тем­ни­цы гре­хов­ныя изве­ди душу мою, Ты бо еси упо­ва­ние мое и покой.

Песнь 4

Ирмос: Услы­ша про­рок при­ше­ствие Твое, Гос­по­ди, и убо­я­ся, яко хоще­ши от Девы роди­ти­ся и чело­ве­ком яви­ти­ся, и гла­го­ла­ше: услы­шах слух Твой и убо­ях­ся, сла­ва силе Тво­ей, Господи.

Поми­луй мя, Боже, поми­луй мя.

Слух Твой, Гос­по­ди, при­к­ло­ни к мое­му греш­но­му моле­нию, ибо в скор­би и немо­щи к Тебе аз вопию: разу­мею недо­сто­ин­ство свое и зрю прав­ду Твою, сла­ва силе Тво­ей, Господи.

Сла­ва: Непо­стиж­но милу­е­ши мя и нака­зуя убла­жа­е­ши, див­но про­мысл Свой явля­е­ши на мне, ока­ян­нем. Отрезв­лясь от гре­хов­на­го сна, Тебе, Все­дер­жи­те­лю, вопию: сла­ва силе Тво­ей, Господи.

И ныне: Мати Гос­по­да, роду хри­сти­ан­ско­му Ты, Все­ми­ло­сти­вая Гос­по­же, вку­пе и Заступ­ни­ца непо­стыд­ная, Надеж­до моя, поми­луй и спа­си мя.

Песнь 5

Ирмос: От нощи утре­ню­ю­ща, Чело­ве­ко­люб­че, про­све­ти, молю­ся, и наста­ви и мене на пове­ле­ния Твоя, и научи мя, Спа­се, тво­ри­ти волю Твою.

Поми­луй мя, Боже, поми­луй мя.

От нощи тьмы гре­хов­ныя к све­ту бла­го­да­ти Тво­ея взы­ваю сице: согре­шив­ша­го раба Тво­е­го ныне поми­луй, вра­зу­ми, обно­ви и научи тво­ри­ти волю Твою.

Сла­ва: Зако­ны Божии и чело­ве­че­ския пре­сту­пив­ши, достой­ное по делом сво­им при­ем­лю, но пока­я­ни­ем мя обно­ви и научи мя, Спа­се, тво­ри­ти волю Твою.

И ныне: Всебла­го­го Бога бла­гая Мати яви­ла­ся еси изба­ви­тель­ни­ца моя. Тем­же не лиши и мене мило­сти во вся дни живо­та мое­го, Дево Славная.

Песнь 6

Ирмос: Возо­пих всем серд­цем моим к щед­ро­му Богу, и услы­ша мя от ада пре­ис­под­ня­го, и воз­ве­де от тли живот мой.

Поми­луй мя, Боже, поми­луй мя.

Взы­ваю пока­ян­ным гла­сом к Вла­ды­ке мое­му: из ада поги­бе­ли воз­ве­ди мя и обно­ви поги­ба­ю­шую душу мою.

Сла­ва: От все­го серд­ца вопию Все­дер­жи­те­лю радост­но: Твор­че, поми­луй мя, наве­ки погиб­ша­го, и воз­ве­ди от тли живот мой.

И ныне: Благо­ухан­ный Цве­те незем­ныя чисто­ты, края ризы Сво­ея ко мне, ока­ян­но­му, при­ло­жи и исце­ли гре­хов­ныя стру­пы души моея.

Кондак, глас 5

Яко мило­сер­дия Источ­ник, и бла­го­сти Пучи­на, Хри­сте Боже, не пре­зри в скор­бех и бедах Тебе верою при­зы­ва­ю­щих, но яко щедр, поми­луй, и от уз ско­ро сво­бо­ди, да поем Ти: Аллилуя.

Икос

Неис­чер­па­е­мое Море бла­го­по­да­тель­ныя вла­ги, Дре­во Крест­ное, мерр­ския воды горечь на сла­дость пре­ме­ня­ю­ще, Змий пустын­ный, адска­го змия уку­ше­ние исце­ля­е­ши, Бла­гий Узо­ре­ши­те­лю, Пет­ра и Дани­и­ла из тем­ни­цы избав­ля­ю­щий, ныне мене, ока­ян­на­го, поми­луй и от уз ско­ро сво­бо­ди, да пою Ти: Аллилуиа.

Песнь 7

Ирмос: Согре­ши­хом, без­за­кон­но­ва­х­ом, неправ­до­ва­х­ом пред Тобою, ниже соблю­до­хом, ниже сотво­ри­хом, яко­же запо­ве­дал еси нам: но не пре­даждь нас до кон­ца, отцев Боже.

Поми­луй мя, Боже, поми­луй мя.

Вся запо­ве­ди без­бож­но, сквер­но разо­рив и ничто­же бла­гое сотво­рив, в пучи­ну гре­хов­ную и гее­ну страст­ную себе сама­го вверг, оба­че взы­ваю Мило­сер­дию Тво­е­му, не пре­даждь демо­ном душу мою, отцев Боже.

Сла­ва: Никия доб­ро­де­те­ли аз не испол­них, наг бла­го­да­ти Тво­ея явил­ся, ока­ян­ней­ший, каи­но­ву печать на себе ношу и из глу­би­ны сми­ре­ния вопию: не оста­ви мене погиб­ну­ти до кон­ца, отцев Боже.

И ныне: Лестви­це Небес­ная, Бога во пло­ти рожд­шая, ныне Божию бла­го­дать нам низ­ве­ди, радо­сти при­част­ни­ки нас сотво­ри, милость бо Твоя паче все­го наше­го неплод­ства духовнаго.

Песнь 8

Ирмос: Егоже Воин­ства Небес­ная сла­вят и тре­пе­щут Херу­ви­ми и Сера­фи­ми, и Его­же не видит око чело­ве­че­ское, востре­пе­щи, душе моя, и вос­клик­ни: пой­те, бла­го­сло­ви­те и пре­воз­но­си­те во вся веки.

Поми­луй мя, Боже, поми­луй мя.

Анге­ли про­слав­ля­ют Вели­че­ство Твое, Ты же и наш глас при­ни­ма­е­ши. Ныне мене, ока­ян­на­го, услы­ши, да про­слав­лю Тя, Все­б­ла­га­го, во веки.

Сла­ва: Несть про­ще­ния ми от зем­ных, ток­мо к Тебе воз­мо­гу при­бег­ну­ти, Ты же не оста­ви моле­ния мое­го тщет­на, пре­пе­тый и пре­воз­но­си­мый во веки.

И ныне: Слав­ная Дево, Рожд­шая в мир Твор­ца, бла­гость Свою про­стри на мене, веле­греш­на­го, по Бозе Ты нам пер­вей­шая и мило­стив­ней­шая Заступница.

Песнь 9

Ирмос: Безсе­мен­на­го зача­тия Рож­де­ство неска­зан­ное, Мате­ре без­муж­ныя нетле­нен Плод, Божие бо Рож­де­ние обнов­ля­ет есте­ства. Тем­же Тя вси роди, яко Бого­не­вест­ную Матерь, пра­во­слав­но величаем.

Поми­луй мя, Боже, поми­луй мя.

Без­п­ло­ден ум мой пре­бы­ва­ет, тос­ка и скорбь неот­ступ­но рас­хи­ща­ют мя. Боже, поми­луй мя, пад­ша­го, воз­ста­ви мя, долу лежа­ща­го, еле­ем Сво­им цель­бо­нос­ным исце­ли мя, недужнаго.

Сла­ва: Аще не милость Твоя, ско­ро во ад все­ли­лась бы душа моя. Ты же не оста­ви нико­гда­же мене, велие пока­зуя Свое милосердие.

И ныне: Безмуж­но рожд­ши, див­ное чудо яви­ла еси, преж­де Рож­де­ства и по Рож­де­стве Дева пре­бы­ва­е­ши. Слав­лю и вели­чаю Тя, Бого­ма­ти, все­гда, нико­гда­же отри­ни от мене бла­го­сти Своея.

Достой­но есть яко воис­тин­ну бла­жи­ти Тя Бого­ро­ди­цу, Прис­нобла­жен­ную и Пре­не­по­роч­ную и Матерь Бога наше­го. Чест­ней­шую Херу­вим и слав­ней­шую без срав­не­ния Сера­фим, без истле­ния Бога Сло­ва рожд­шую, сущую Бого­ро­ди­цу Тя величаем.

Молитва

Милосе́рдный и многоми́лостивый Бо́же, проро́ка Дании́ла во рве льви́нем и му́чеников Свои́х в темни́цах благода́тию не оста́вивый, но а́нгела укрепля́ющаго и́м посыла́вый, сла́вно Твое́ ми́лостивное ко мне́ смотре́ние, преклоня́ю коле́на се́рдца мое­го́ пред вели́чеством Тво­ея́ бла́гости и смире́нно про­шу́ Тя́: не отри́ни моли́твы моея́, но я́коже апо́столу Па́влу а́нгела мне́ посли́, укрепля́ющаго и наставля́ющаго мя́, окая́ннейшаго, на за́поведи Боже́ственныя Твоя́. Досто́йное по де́лом свои́м прие́млю, не посра­ми́ мое­го́ к Тебе́ упова́ния, но сотво­ри́ меня́ христиа́нином, правоше́ствующим путе́м за́поведей Твои́х. Ты́ бо еси́ упова́ние все́х христиа́н и вся́ содержа́щий Госпо́дь Иису́с Христо́с и Тебя́ прославля́ем во ве́ки. Ами́нь.

О заключенных

Молитва о в узах сущих

Аудио:
0:37

 

Го́споди Иису́се Хри­сте́ Бо́же наш, свята́го апо́стола Тво­е­го́ Пет­ра́ от уз и темни́цы без вся́каго вре­да́ свободи́вый, при­и­ми́, смире́нно мо́лим Ти ся, же́ртву сию́ ми́лостивно во оставле́ние грехо́в раба́ Тво­е­го́ (имя) в темни́цу всажде́ннаго, и моли́твами его́, я́ко Человеколю́бец, всеси́льною Твое́ю Десни́цею от вся́каго зла́го обстоя́ния изба́ви и на свобо́ду изведи́.

Пере­вод: Го́споди Иису́се Хри­сте́ Бо́же наш, свя­то­го апо́стола Тво­е­го́ Пет­ра́ от уз и тем­ни­цы без како­го-либо вре­да́ ты осво­бо­дил, смире́нно умо­ля­ем Тебя, при­ми эту же́ртву мило­стив­но во остав­ле­ние грехо́в раба́ Тво­е­го́ (имя) в темни́цу поса­жен­но­го, и моли́твами его́, пото­му что Человеколю́бец, все­силь­ной Тво­ей Дес­ни­цей от вся­ких пло­хих обсто­я­тельств избавь и освободи.


* Свя­ти­тель Фила­рет Мос­ков­ский (Дроз­дов). Молит­вы. Изна­чаль­но текст пред­на­зна­ча­ет­ся для чте­ния узни­ка­ми, но мы все – узни­ки тем­ни­цы греховной.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки