Молитвы в бесовских напастях и искушениях


 

Псалом 90

Аудио:
1:21

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся, рече́т Го́сподеви: Засту́пник мо́й еси́ и Прибе́жище мое́, Бо́г мо́й, и упова́ю на Него́. Я́ко То́й изба́вит тя́ от се́ти ло́вчи и от сло­ве­се́ мяте́жна: плещ­ма́ Свои́ма осени́т тя́, и под кри­ле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя́ и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре­лы́ летя́щия во дни́, от ве́щи во тме́ преходя́щия, от сря́ща {от нападе́ния} и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ тво­ея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты́, Го́споди, упова́ние мое́: Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло́, и ра́на не прибли́жится теле­си́ тво­е­му́ {селе́нию тво­е­му́}: я́ко А́нгелом свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя́ во все́х путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́: на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и зми́я. Я́ко на Мя́ упо­ва́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне́, и услы́шу его́: с ни́м е́смь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́: долгото́ю дни́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Пере­вод: Живу­щий под кро­вом Все­выш­не­го под сенью Все­мо­гу­ще­го поко­ит­ся, гово­рит Гос­по­ду: «при­бе­жи­ще мое и защи­та моя, Бог мой, на Кото­ро­го я упо­ваю!» Он изба­вит тебя от сети лов­ца, от гибель­ной язвы, перья­ми Сво­и­ми осе­нит тебя, и под кры­лья­ми Его будешь без­опа­сен; щит и ограж­де­ние – исти­на Его. Не убо­ишь­ся ужа­сов в ночи, стре­лы, летя­щей днем, язвы, ходя­щей во мра­ке, зара­зы, опу­сто­ша­ю­щей в пол­день. Падут под­ле тебя тыся­ча и десять тысяч одес­ную тебя; но к тебе не при­бли­зит­ся: толь­ко смот­реть будешь оча­ми тво­и­ми и видеть воз­мез­дие нече­сти­вым. Ибо ты ска­зал: «Гос­подь – упо­ва­ние мое»; Все­выш­не­го избрал ты при­бе­жи­щем тво­им; не при­клю­чит­ся тебе зло, и язва не при­бли­зит­ся к жили­щу тво­е­му; ибо Анге­лам Сво­им запо­ве­да­ет о тебе – охра­нять тебя на всех путях тво­их: на руках поне­сут тебя, да не пре­ткнешь­ся о камень ногою тво­ею; на аспи­да и васи­лис­ка насту­пишь; попи­рать будешь льва и дра­ко­на. «За то, что он воз­лю­бил Меня, избав­лю его; защи­щу его, пото­му что он познал имя Мое. Воз­зо­вет ко Мне, и услы­шу его; с ним Я в скор­би; избав­лю его и про­слав­лю его, дол­го­тою дней насы­щу его, и явлю ему спа­се­ние Мое».2

Тол­ко­ва­ния 90-го псал­ма.

* * *

Молитва Честному Кресту (Да воскреснет Бог)

Да вос­крес­нет Бог…

* * *

Молитва Святому и Животворящему Кресту Господню

Аудио:
2:07

О, ди́вный чудоде́йственною си́лою четвероконе́чный и трисоста́вный Кре́ст Христо́в! У подно́жия тво­е­го́ во пра́х распросте́ртый, поклоня́юся ти́, честно́е Дре́во, отгоня́ющее от на́с вся́кое де́монское стреля́ние и освобожда́ющее на́с от все́х бе́д, скорбе́й и напа́стей. Ты́ бо еси́ Дре́во жи́зни, ты́ еси́ очище́ние возду́ха, освяще́ние свята́го хра́ма, огражде́ние на́шего жили́ща, охране́ние одра́ мое­го́, просвеще́ние ума́ мое­го́, се́рдца и все́х мои́х чу́вств. Твое́ свято́е зна́мение огражда́ет мя́ со дня́ мое­го́ креще́ния, оно́ со мно́ю и на мне́, во вся́ дни́ живо­та́ мое­го́, на су́ше и на вода́х, оно́ же сопровожда́ть мя́ бу́дет до моги́лы, осени́т и пра́х мо́й, оно́ бо, свято́е зна́мение чудоде́йственнаго Кре­ста́ Госпо́дня, возвести́т все́й вселе́нной о часе́ всео́бщаго воскресе́ния ме́ртвых и после́дняго стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Бо́жия.
О, Кре́сте Всечестны́й! Осене́нием твои́м вра­зу­ми́, научи́ и бла­го­сло­ви́ мя, недосто́йнаго, все­гда́ несомне́нно ве́рующаго в непобеди́мую си́лу твою́, огра­ди́ мя от вся́каго вра­га́ и супоста́та, исце­ли́ вся́ неду́ги моя́ душе́вныя и теле́сныя.
Го́споди, Иису́се Хри­сте́ Сы́не Бо́жий! Си́лою Честна́го и Животворя́щаго Кре­ста́ Тво­е­го́ поми́луй и спа­си́ мя, гре́шнаго. Ами́нь.3

* * *

Молитвы священномученику Киприану и мученице Иустине

Молитва 1‑я, священномученику Киприану

Аудио:
1:24

Святы́й уго́дниче Бо́жий, священному́чениче Киприа́не, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче о всех к тебе́ прибега́ющих! При­и­ми́ от нас, недосто́йных, хвале́ние сие́; испро­си́ у Го́спода Бо́га в не́мощех укрепле́ние, в печа́лех утеше́ние и всем вся поле́зная в жи́зни на́шей; воз­не­си́ ко Го́споду благомо́щную твою́ моли́тву, да огради́т нас от паде́ний грехо́вных, да научи́т нас и́стинному покая́нию, да изба́вит нас от плене́ния диа́вольскаго и вся́каго де́йства духо́в нечи́стых и укроти́т оби́дящих нас. Бу́ди нам кре́пкий побо́рник на вся вра­ги́ ви́димыя и неви́димыя; пода́ждь нам терпе́ние в искуше́ниих и в час кончи́ны на́шея яви́ нам заступле́ние от истяза́телей на возду́шных мыта́рствех; да води́мии тобо́ю, дости́гнем Го́рняго Иерусали́ма и сподо́бимся в Небе́снем Ца́рствии со все́ми святы́ми сла́вити и воспева́ти пресвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Свя­той угод­ник Божий, свя­щен­но­му­че­ник Кипри­ан, ско­рый помощ­ник и молит­вен­ник о всех к тебе при­бе­га­ю­щих! При­ми от нас, недо­стой­ных, хва­лу; испро­си у Гос­по­да Бога в немо­щах укреп­ле­ние, в печа­лях уте­ше­ние и всем всё полез­ное в жиз­ни нашей; воз­не­си ко Гос­по­ду силь­ную твою молит­ву, да огра­дит нас от паде­ний гре­хов­ных, да научит нас истин­но­му пока­я­нию, да изба­вит нас от пле­не­ния диа­воль­ско­го и вся­ко­го воз­дей­ствия духов нечи­стых и укро­тит оби­дя­щих нас. Будь нам креп­ким побор­ни­ком на вра­гов види­мых и неви­ди­мых; подай нам тер­пе­ние в иску­ше­ни­ях и в час кон­чи­ны нашей яви нам заступ­ле­ние от обли­чи­те­лей на воз­душ­ных мытар­ствах; да направ­ля­е­мые тобою, достиг­нем Небес­но­го Иеру­са­ли­ма и спо­до­бим­ся в Небес­ном Цар­ствии со все­ми свя­ты­ми сла­вить и вос­пе­вать пре­свя­тое имя Отца и Сына и Свя­то­го Духа во веки веков. Аминь.

Молитва 2‑я, священномученику Киприану и мученице Иустине

Аудио:
1:04

О, святи́и священному́чениче Киприа́не и му́ченице Иусти́но! Внемли́те смире́нному моле́нию на́шему. А́ще бо вре́менное житие́ ва́ше му́ченически за Хри­ста́ сконча́ли есте́, но ду́хом от нас не отступа́ете есте́, при́сно по за́поведем Госпо́дним ше́ствовати нас науча́юще и крест свой терпели́во нести́ нам посо́бствующе. Се, дерзнове́ние ко Хри­сту́ Бо́гу и Пречи́стей Его́ Ма́тери стяжа́ли есте́. Те́мже и ны́не бу́дите моли́твенницы и хода́таи о нас недосто́йных (име­на). Бу́дите нам засту́пницы креп́ции, да заступле́нием ва́шим сохраня́еми, невреди́мы от бесо́в, волхво́в и от челове́к злых пребу́дем, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источ­ник: Канон­ник. Канон свя­щен­но­му­че­ни­ку Кипри­а­ну и муче­ни­це Иустине

Пере­вод: О свя­тые свя­щен­но­му­че­ник Кипри­ан и муче­ни­ца Иусти­на! Внем­ли­те сми­рен­но­му моле­нию наше­му. Хотя вре­мен­ную жизнь вашу муче­ни­че­ски за Хри­ста окон­чи­ли, но духом от нас не отсту­пи­ли, все­гда запо­ве­дям Гос­под­ним сле­до­вать нас научая и крест свой тер­пе­ли­во нести нам помо­гая. Вот, дерз­но­ве­ние ко Хри­сту Богу и Пре­чи­стой Его Мате­ри обре­ли. Поэто­му и сей­час будь­те молит­вен­ни­ка­ми и про­си­те­ля­ми за нас недо­стой­ных (име­на). Будь­те нам заступ­ни­ка­ми силь­ны­ми, да заступ­ни­че­ством вашим охра­ня­е­мые, невре­ди­мы­ми от бесов, чаро­де­ев и от людей злых оста­нем­ся, про­слав­ляя Свя­тую Тро­и­цу, Отца и Сына и Свя­то­го Духа, ныне и все­гда и во веки веков. Аминь.


2 Сино­даль­ный перевод.
3 Из ака­фи­ста Чест­но­му и Живо­тво­ря­ще­му Кре­сту Господню.

 
См. так­же: БЕСЫ, ИСКУШЕНИЕ

Комментировать

*

14 комментариев

 • Мари­на, 24.02.2022

  Доб­рый день. В молит­ве “Моли́тва Свято́му и Животворя́щему Кре­сту́ Госпо́дню” долж­но быть так “Твое свя­тое зна­ме­ние ограж­да­ет мя со дня мое­го рож­де­ния, про­све­ща­ет мя со дня мое­го кре­ще­ния”. Исправь­те, пожалуйста.

  Ответить »
  • Редак­тор, 25.02.2022

   Мари­на, в пер­во­ис­точ­ни­ках (каноне и ака­фи­сте) при­во­дит­ся имен­но этот вариант.

   Ответить »
 • Любовь, 29.01.2022

  Уда­ли­лась молит­ва живо­тво­ря­ще­му чест­но­му кресту .
  Спа­си­бо огром­ное вам за сбор­ник молитв.
  Спа­си вас Господи

  Ответить »
  • Кирилл, 30.01.2022

   Она теперь на отдель­ной стра­ни­це, ссыл­ка на неё здесь же в Содержании.

   Ответить »
 • G. Egor Odlnets., 26.01.2022

  Сей­час всё очень хоро­шо но есть слож­но­сти с пере­во­дом пожертвований

  Ответить »
 • Ири­на, 14.01.2022

  Всем нам тер­пе­ния, и Веры бесконечной.

  Ответить »
 • Лилия, 10.09.2021

  Огром­ное вам спа­си­бо, все доступ­но, понят­но, про­сто хочет­ся читать и молить­ся. Хра­ни Вас Господь.

  Ответить »
 • Лилия, 26.07.2021

  Спа­си­бо! Очень хоро­ший сайт, всё понят­но об’яс­ня­е­те. Мно­го ново­го узна­ла и полу­чи­ла отве­ты на инте­ре­су­ю­щие вопр­сы. Очень хоро­шо всё струк­ту­ри­ро­ва­но. Мне, как нович­ку, луч­ше не найти!

  Ответить »
 • Ири­на, 12.06.2021

  Бла­го­да­рю! Спа­си Вас Господь!

  Ответить »
 • Irina‑S, 28.03.2021

  🙏Спа­си Господи

  Ответить »
 • Надеж­да, 08.07.2020

  Господи!Благодарю!!!Всем сест­рам и бра­ти­ям во Хри­сте Гос­по­де нашем,здравия душев­но­го и телесного!Всем добра и успе­хов во всех бла­гих начи­на­ни­ях и бла­го­по­луч­но­го их завершения!Божиих бла­го­сло­ве­ний на все бла­гое, и ‚все­гда в радо­сти пре­бы­ва­ния о Господе!Да про­слав­ля­ем Гос­по­да Бога наше­го, во Свя­той Тро­и­це Еди­но­го во все дни живо­та наше­го ‚и до послед­не­го издыхания!!!🙏🙏🙏Благодарю за ваш труд.Спасибо Вам всем огромное!

  Ответить »
 • Ири­на, 27.06.2020

  Бла­го­да­рю!!!

  Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки