Молитвы в бесовских напастях и искушениях


Псалом 90

Аудио:
1:21

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся, рече́т Го́сподеви: Засту́пник мо́й еси́ и Прибе́жище мое́, Бо́г мо́й, и упова́ю на Него́. Я́ко То́й изба́вит тя́ от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна: плещма́ Свои́ма осени́т тя́, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя́ и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни́, от ве́щи во тме́ преходя́щия, от сря́ща {от нападе́ния} и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты́, Го́споди, упова́ние мое́: Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло́, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́ {селе́нию твоему́}: я́ко А́нгелом свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя́ во все́х путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́: на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и зми́я. Я́ко на Мя́ упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне́, и услы́шу его́: с ни́м е́смь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́: долгото́ю дни́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Перевод: Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение – истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: «Господь – упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое».2

Толкования 90-го псалма.

* * *

Молитва Честному Кресту (Да воскреснет Бог)

Да воскреснет Бог…

* * *

Молитва Святому и Животворящему Кресту Господню

Аудио:
2:07

О, ди́вный чудоде́йственною си́лою четвероконе́чный и трисоста́вный Кре́ст Христо́в! У подно́жия твоего́ во пра́х распросте́ртый, поклоня́юся ти́, честно́е Дре́во, отгоня́ющее от на́с вся́кое де́монское стреля́ние и освобожда́ющее на́с от все́х бе́д, скорбе́й и напа́стей. Ты́ бо еси́ Дре́во жи́зни, ты́ еси́ очище́ние возду́ха, освяще́ние свята́го хра́ма, огражде́ние на́шего жили́ща, охране́ние одра́ моего́, просвеще́ние ума́ моего́, се́рдца и все́х мои́х чу́вств. Твое́ свято́е зна́мение огражда́ет мя́ со дня́ моего́ креще́ния, оно́ со мно́ю и на мне́, во вся́ дни́ живота́ моего́, на су́ше и на вода́х, оно́ же сопровожда́ть мя́ бу́дет до моги́лы, осени́т и пра́х мо́й, оно́ бо, свято́е зна́мение чудоде́йственнаго Креста́ Госпо́дня, возвести́т все́й вселе́нной о часе́ всео́бщаго воскресе́ния ме́ртвых и после́дняго стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Бо́жия.
О, Кре́сте Всечестны́й! Осене́нием твои́м вразуми́, научи́ и благослови́ мя, недосто́йнаго, всегда́ несомне́нно ве́рующаго в непобеди́мую си́лу твою́, огради́ мя от вся́каго врага́ и супоста́та, исцели́ вся́ неду́ги моя́ душе́вныя и теле́сныя.
Го́споди, Иису́се Христе́ Сы́не Бо́жий! Си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Твоего́ поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго. Ами́нь.3

* * *

Молитвы священномученику Киприану и мученице Иустине

Молитва 1‑я, священномученику Киприану

Аудио:
1:24

Святы́й уго́дниче Бо́жий, священному́чениче Киприа́не, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче о всех к тебе́ прибега́ющих! Приими́ от нас, недосто́йных, хвале́ние сие́; испроси́ у Го́спода Бо́га в не́мощех укрепле́ние, в печа́лех утеше́ние и всем вся поле́зная в жи́зни на́шей; вознеси́ ко Го́споду благомо́щную твою́ моли́тву, да огради́т нас от паде́ний грехо́вных, да научи́т нас и́стинному покая́нию, да изба́вит нас от плене́ния диа́вольскаго и вся́каго де́йства духо́в нечи́стых и укроти́т оби́дящих нас. Бу́ди нам кре́пкий побо́рник на вся враги́ ви́димыя и неви́димыя; пода́ждь нам терпе́ние в искуше́ниих и в час кончи́ны на́шея яви́ нам заступле́ние от истяза́телей на возду́шных мыта́рствех; да води́мии тобо́ю, дости́гнем Го́рняго Иерусали́ма и сподо́бимся в Небе́снем Ца́рствии со все́ми святы́ми сла́вити и воспева́ти пресвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Святой угодник Божий, священномученик Киприан, скорый помощник и молитвенник о всех к тебе прибегающих! Прими от нас, недостойных, хвалу; испроси у Господа Бога в немощах укрепление, в печалях утешение и всем всё полезное в жизни нашей; вознеси ко Господу сильную твою молитву, да оградит нас от падений греховных, да научит нас истинному покаянию, да избавит нас от пленения диавольского и всякого воздействия духов нечистых и укротит обидящих нас. Будь нам крепким поборником на врагов видимых и невидимых; подай нам терпение в искушениях и в час кончины нашей яви нам заступление от обличителей на воздушных мытарствах; да направляемые тобою, достигнем Небесного Иерусалима и сподобимся в Небесном Царствии со всеми святыми славить и воспевать пресвятое имя Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь.

Молитва 2‑я, священномученику Киприану и мученице Иустине

Аудио:
1:04

О, святи́и священному́чениче Киприа́не и му́ченице Иусти́но! Внемли́те смире́нному моле́нию на́шему. А́ще бо вре́менное житие́ ва́ше му́ченически за Христа́ сконча́ли есте́, но ду́хом от нас не отступа́ете есте́, при́сно по за́поведем Госпо́дним ше́ствовати нас науча́юще и крест свой терпели́во нести́ нам посо́бствующе. Се, дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу и Пречи́стей Его́ Ма́тери стяжа́ли есте́. Те́мже и ны́не бу́дите моли́твенницы и хода́таи о нас недосто́йных (имена). Бу́дите нам засту́пницы креп́ции, да заступле́нием ва́шим сохраня́еми, невреди́мы от бесо́в, волхво́в и от челове́к злых пребу́дем, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источник: Канонник. Канон священномученику Киприану и мученице Иустине

Перевод: О святые священномученик Киприан и мученица Иустина! Внемлите смиренному молению нашему. Хотя временную жизнь вашу мученически за Христа окончили, но духом от нас не отступили, всегда заповедям Господним следовать нас научая и крест свой терпеливо нести нам помогая. Вот, дерзновение ко Христу Богу и Пречистой Его Матери обрели. Поэтому и сейчас будьте молитвенниками и просителями за нас недостойных (имена). Будьте нам заступниками сильными, да заступничеством вашим охраняемые, невредимыми от бесов, чародеев и от людей злых останемся, прославляя Святую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.


2 Синодальный перевод.
3 Из акафиста Честному и Животворящему Кресту Господню.

 
См. также: БЕСЫ, ИСКУШЕНИЕ

Комментировать

*

14 комментариев

 • Марина, 24.02.2022

  Добрый день. В молитве “Моли́тва Свято́му и Животворя́щему Кресту́ Госпо́дню” должно быть так “Твое святое знамение ограждает мя со дня моего рождения, просвещает мя со дня моего крещения”. Исправьте, пожалуйста.

  Ответить »
  • Редактор, 25.02.2022

   Марина, в первоисточниках (каноне и акафисте) приводится именно этот вариант.

   Ответить »
 • Любовь, 29.01.2022

  Удалилась молитва животворящему честному кресту .
  Спасибо огромное вам за сборник молитв.
  Спаси вас Господи

  Ответить »
  • Кирилл, 30.01.2022

   Она теперь на отдельной странице, ссылка на неё здесь же в Содержании.

   Ответить »
 • G. Egor Odlnets., 26.01.2022

  Сейчас всё очень хорошо но есть сложности с переводом пожертвований

  Ответить »
 • Ирина, 14.01.2022

  Всем нам терпения, и Веры бесконечной.

  Ответить »
 • Лилия, 10.09.2021

  Огромное вам спасибо, все доступно, понятно, просто хочется читать и молиться. Храни Вас Господь.

  Ответить »
 • Лилия, 26.07.2021

  Спасибо! Очень хороший сайт, всё понятно об’ясняете. Много нового узнала и получила ответы на интересующие вопрсы. Очень хорошо всё структурировано. Мне, как новичку, лучше не найти!

  Ответить »
 • Ирина, 12.06.2021

  Благодарю! Спаси Вас Господь!

  Ответить »
 • Irina‑S, 28.03.2021

  🙏Спаси Господи

  Ответить »
 • Надежда, 08.07.2020

  Господи!Благодарю!!!Всем сестрам и братиям во Христе Господе нашем,здравия душевного и телесного!Всем добра и успехов во всех благих начинаниях и благополучного их завершения!Божиих благословений на все благое, и ‚всегда в радости пребывания о Господе!Да прославляем Господа Бога нашего, во Святой Троице Единого во все дни живота нашего ‚и до последнего издыхания!!!🙏🙏🙏Благодарю за ваш труд.Спасибо Вам всем огромное!

  Ответить »
 • Ирина, 27.06.2020

  Благодарю!!!

  Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки