Молитвы в тревоге за будущее


Псалом 126

Аудио:
0:36

А́ще не Госпо́дь сози́ждет до́м, всу́е труди́шася зи́ждущии: а́ще не Госпо́дь сохрани́т гра́д, всу́е бде́ стреги́й. Всу́е ва́м е́сть у́треневати: воста́нете по седе́нии яду́щии хле́б боле́зни, егда́ да́ст возлю́бленным Свои́м со́н. Се́, достоя́ние Госпо́дне сы́нове, мзда́ пло­да́ чре́вняго. Я́ко стре́лы в руце́ си́льнаго, та́ко сы́нове оттрясе́нных. Блаже́н, и́же испо́лнит жела́ние свое́ от ни́х: не постыдя́тся, егда́ глаго́лют враго́м свои́м во врате́х.

Пере­вод: Если Гос­подь не сози­ждет дома, напрас­но тру­дят­ся стро­я­щие его; если Гос­подь не охра­нит горо­да, напрас­но бодр­ству­ет страж. Напрас­но вы рано вста­е­те, позд­но про­си­жи­ва­е­те, еди­те хлеб печа­ли, тогда как воз­люб­лен­но­му Сво­е­му Он дает сон. Вот насле­дие от Гос­по­да: дети; награ­да от Него – плод чре­ва. Что стре­лы в руке силь­но­го, то сыно­вья моло­дые. Бла­жен чело­век, кото­рый напол­нил ими кол­чан свой! Не оста­нут­ся они в сты­де, когда будут гово­рить с вра­га­ми в воро­тах.1

Молитва пред иконой Божией Матери «Смоленская» («Одигитрия»)

Икона Богородицы «Одигитрия» Смоленская

Аудио:
1:36

О, Пречу́дная и Превы́шшая всех тва́рей Цари́це Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Хри­ста́ Бо́га на́шего Ма́ти, Пресвята́я Одиги́трие Мари́е! Услы́ши ны, гре́шныя и недосто́йныя, в час сей пред пречи́стым о́бразом Твои́м прип́адающия, и си́це уми́льно глаго́лющия: изве­ди́ нас от ро́ва страсте́й, Одиги́трие блага́я, изба́ви нас от вся́кия ско́рби и печа́ли, огра­ди́ от вся́кия напа́сти и злых клеве́т и от непра́веднаго наве́та вра́жия: мо́жеши бо, о благода́тная Ма́ти на́ша, не то́чию от вся́каго зла сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спа­сти́: ра́зве бо Тебе́ ины́я Предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниих и те́плыя Хода́таицы о нас гре́шных к Сы́ну Тво­е­му́, Хри­сту́ Бо́гу на́шему, не и́мамы: Его́же умо­ли́, Влады́чице, спа­сти́ нас и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бити, да спасе́ннии Тобо́ю сла́вим Тя и в бу́дущем ве́це, я́коже спасе́ния на́шего вино́вницу, и превозно́сим всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О Пречу́дная и Превы́шшая всех тва́рей Цари­ца Бого­ро­ди­ца, Небес­но­го Царя́, и Хри­ста́, и Бо́га на́шего Матерь, Пресвята́я Одиги́трие (Путе­во­ди­тель­ни­ца) Мария! Услышь нас, греш­ных и недо­стой­ных, в этот час перед пречи́стым о́бразом Твои́м при­па­да­ю­щих, и так уми́льно гово­ря­щих: выве­ди нас от ро́ва стра­стей, Одиги́трия (Путе­во­ди­тель­ни­ца) блага́я, избавь нас от вся­кой ско́рби и печа́ли, огра­ди́ от вся­кой напа́сти и злых кле­вет и от непра́ведного поку­ше­ния вра́жиего: можешь, о благода́тная Ма́терь на́ша, не толь­ко от вся­ко­го зла сохра­нить Тво­их людей, но и вся­ким благодея́нием снаб­дить и спа­сти: кро­ме Тебя дру­гой Пред­ста­тель­ни­цы в бедах и обсто­я­ни­ях и усерд­ной Хода­та­и­ни­цы о нас гре́шных к Сы́ну Тво­е­му́, Хри­сту́ Бо́гу на́шему, не име­ем: Его умо­ли́, Вла­ды­чи­ца, спа­сти́ нас и Небес­но­го Цар­ства сподо́бить, да спа­сён­ные Тобой сла́вим Тебя и в бу́дущем веке, слов­но спасе́ния на́шего вино́вницу, и превозно́сим всесвято́е и великоле́пное и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимого и покланя́емого Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»

Икона Богородицы Покров Пресвятой Богородицы

Аудио:
02:52

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небе­се́ и зем­ли́ Цари́це, гра́да и стра­ны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице! При­и­ми́ хвале́бно благода́рственное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, и воз­не­си́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Тво­е­го́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Тво­е­му́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, осе­ни́ нас вседержа́вным покро́вом Твои́м, и испро­си́ у Бо́га Сы́на Тво­е­го́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чисто­ты́ и пра́вды. Ей, Гос­по­же́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собе­ри́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, ста́рость под­дер­жи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Тво­е­го́ заступле́ния, воздви́гни нас из глу­би­ны́ грехо́вныя и про­све­ти́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на стра́шнем суде́ Сы́на Тво­е­го́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотво­ри́. Ты бо еси́, Гос­по­же́, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и весь живо́т наш предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О Пре­свя­тая Дева, Матерь Гос­по­да выш­них сил, Неба и зем­ли Цари­ца, горо­да и стра­ны нашей Все­мощ­ная Заступ­ни­ца! При­ми хва­леб­но бла­го­дар­ствен­ное это пе́ние от нас, недосто́йных рабов Твои́х, и воз­не­си́ моли́твы на́ши ко Престо́лу Бо́га Сы́на Тво­е­го́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и про­длит благода́ть Свою́ чту­щим всечестно́е и́мя Твоё и с верой и любо­вью покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Тво­е­му́. Пото­му что мы не достой­ны от Него быть поми­ло­ван­ным, если не Ты уми­ло­сти­вишь Его о нас, Вла­ды­чи­ца, пото­му что всё Тебе́ от Него́ воз­мож­но. Поэто­му к Тебе при­бе­га­ем, слов­но к несо­мнен­ной и ско­рой Заступ­ни­це нашей: услышь нас, моля­щих­ся к Тебе, осе­ни нас все­дер­жав­ным покро­вом Тво­им, и испро­си у Бога Сы́на Тво­е­го́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судьям пра́вду и нели­це­при­я­тие, настав­ни­кам ра́зум и смиренному́дрие, супру­гам любо́вь и согла́сие, детям послуша́ние, оби­жен­ным терпе́ние, оби­дя­щим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, раду­ю­щим­ся воздержа́ние, всем нам дух ра́зума и бла­го­че­стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чисто­ты́ и пра́вды. О Гос­по­жа Пресвята́я, уми­ло­сер­дись на немощ­ных людей Тво­их; раз­се­ян­ных собе­ри́, заблуд­ших на путь пра­виль­ный наста́вь, ста́рость под­дер­жи́, юным дай цело­муд­рие, мла­ден­цев воспита́й, и посмот­ри на всех нас мило­сер­ди­ем тво­им мило­сти­во­го Тво­е­го заступ­ле­ния, под­ни­ми нас из глу­би­ны́ гре­хов и про­све­ти́ сер­деч­ные о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, будь к нам мило­сти­вая здесь и там, в стране зем­ной жиз­ни на чуж­бине и на страш­ном суде Сы́на Тво­е­го́; умер­ших в ве́ре и пока­я­нии от этой жиз­ни отцов и бра­тьев наших в ве́чной жи́зни с Анге­ла­ми и со все́ми святы́ми посе­ли. Пото­му что Ты, Гос­по­жа, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Боге нашем Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с верой. К Тебе молим­ся, и к Тебе́, слов­но к Все­мо­гу­щей Помощ­ни­це, сами себя и друг дру́га и всю жизнь нашу пре­да­ем, ны́не и все­гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святой великомученице Варваре2

Великомученица Варвара Илиопольская

Аудио:
04:12

Прему́драя и всекра́сная свята́я великому́ченице Христо́ва Варва́ро! Блаже́нна еси́, я́ко преми́рная му́дрости Бо́жия пло́ть и кро́вь не яви́ тебе́, но Са́м Бо́г Оте́ц Небе́сный, И́же тебе́, ве́ры ра́ди от неве́рнаго отца́ оста́вленную, изгна́нную и умерщвле́нную, в дще́рь Себе́ возлю́бленную прия́т: за тле́нное земна́го име́ния насле́дие пло́ти нетле́ние даро­ва́; тру­ды́ му́ченическия упокое́нием небе́снаго изме­ни́ Ца́рствия; вре́менное твое́ житие́, сме́ртию Его́ ра́ди пресече́нное, сицево́ю возпросла́ви по́честию, я́ко ду́шу с ли́ки небе́сных вчи­ни́ духо́в, те́ло же, на зем­ли́ в хра́ме и́х а́нгельском положе́нное, а́нгелом запове́да сохрани́ти це́ло, че́стно и многочуде́сно. Блаже́нна еси́, Хри­сту́ Сы́ну Бо́жию, Жени­ху́ Небе́сному уневеще́нная де́во, Его́же добро́ты тво­ея́ рачи́теля име́ти жела́ющи, всю́ себе́ страда́нием, ра́нами, у́дов ре́занием и са́мыя гла­вы́ усече́нием, а́ки у́тварьми дража́йшими потща́лася еси́ украси́ти; да та́ко, я́ко жена́ ве́рна гла­ве́ свое́й му́жу, Хри­сту́ ду́хом и те́лом соедини́шися неразлу́чно, глаго́лющи: обрето́х, Его́же воз­лю­би́ душа́ моя́, удержа́х Его́, и не оста́вих Его́. Блаже́нна еси́, я́ко Святы́й Ду́х на тебе́ почи́л е́сть, и́мже духо́вными духо́вная разсужда́ти науче́на, вся́ ду́хи лука́вствия во и́долах, я́ко па́губныя отри́нула еси́, и еди́наго Бо́га Ду́ха позна́вши, я́ко и́стинная покло́нница, ду́хом и и́стиною кла́нятися изво́лила еси́, пропове́днически глаго́лющи: Тро́ицу чту́, еди́но Боже­ство́. Сию́ Святу́ю Тро́ицу, Ю́же в живо­те́ и сме́рти испове́данием и страда́нием свои́м просла́вила еси́, умо­ли́ о мне́, предста́тельнице моя́, я́ко да и а́з все­гда́ тро́йственною, ве́ры, люб­ве́ и наде́жды, ту́южде Святу́ю Тро́ицу почита́ю доброде́телию. И́мам свети́льник ве́ры, но пра́зден благи́х де́л еле́я, ты́, му́драя де́во, страда́льческую пло́ть твою́, кро́ве испо́лненну и ра́нами прелива́ющуся, а́ки свети́льник иму́щая, да́ждь от еле́я тво­е­го́, да те́м душе́вную мою́ све­щу́ украси́вши, сподо́блюся по тебе́ вни́ти в черто́г небе́сный. Пресе́льник а́з е́смь на зем­ли́ и пришле́ц, я́коже вси́ отцы́ мои́; бла́г ве́чных насле́днице и, блаже́нная, обе́да в Ца́рствии Небе́сном прича́стнице, я́ко в стра́нствии жития́, трапе́зы боже́ственныя угоще́ния, си́це и во исхо́де от ми́ра, жела́емаго сподо́би мя́ напу́тствования; и егда́ в коне́ц сно́м сме́рти нач­ну́ усыпа́ти, косни́ся тогда́ изнемога́ющия пло́ти моея́, я́ко ино­гда́ а́нгел Илии́, глаго́лющи: воста́ни, я́ждь и пи́й, я́ко да благода́тию боже́ственных Те́ла и Кро́ве та́ин укрепле́н, пре­иду́ в кре́пости я́ди тоя́ дале́кий пу́ть сме́рти, да́же до горы́ небе́сныя; и та́мо, Его́же ты́ чрез три́ о́кна ба́нныя пре́жде ве́рою Бо́га Тро́ицу узре́ла еси́, Сего́ ку́пно с тобо́ю лице́м к лицу́ да удосто́юся ви́дети, и сла́вити Его́ в несконча́емыя ве́ки, ами́нь.

Пере­вод: Пре­муд­рая и пре­крас­ная свя­тая вели­ко­му­че­ни­ца Хри­сто­ва Вар­ва­ра! Ты счаст­ли­ва, пото­му что над­мир­ная муд­рость Божья не пока­за­ла тебе плоть и кровь, но Сам Бог Отец Небес­ный при­нял тебя, воз­люб­лен­ную, к Себе в доче­ри из-за веры в Него от невер­но­го отца, кото­рый тебя оста­вил, изгнал и умерт­вил: вме­сто тлен­но­го зем­но­го име­ния Он даро­вал тебе нетлен­ное насле­дие пло­ти; муче­ни­че­ские тру­ды Он изме­нил на успо­ко­е­ние Небес­но­го Цар­ствия; вре­мен­ная твоя жизнь, смер­тью из-за Него пре­кра­тив­ша­я­ся, такою Он про­сла­вил поче­стью, что душу Он поста­вил с хора­ми небес­ных духов, тело же, на зем­ле в хра­ме их ангель­ском поло­жен­ное, анге­лам Он запо­ве­до­вал сохра­нить в целост­но­сти, поче­сти и тво­ря­щее мно­гии чуде­са. Ты счаст­ли­вая, пото­му что Хри­сту Сыну Божию, Небес­но­му Жени­ху, ста­ла неве­стой, кото­ро­го кра­со­ты тво­ей поклон­ни­ка иметь ты жела­ла, всю себя стра­да­ни­ям, ранам, конеч­но­стей отре­за­ни­ем и самой голо­вы усе­че­ни­ем, слов­но доро­гой утва­рью, поспе­шив укра­сить; да таким обра­зом, как вер­ная жена голо­ве сво­ей мужу-Хри­сту духом и телом соеди­ни­лась нераз­луч­но, гово­ря: обре­ла того, кого воз­лю­би­ла моя душа, удер­жа­ла Его, и не оста­ви­ла Его. Ты счаст­ли­вая, пото­му что Свя­той Дух на тебе почил, Кото­рым духов­ны­ми духов­ная ты научи­лась рас­суж­дать, все духи лукав­ства в идо­лах, как пагуб­ные отверг­ла, и одно­го Бога Духа позна­ла, как истин­ная поклон­ни­ца, духом и исти­ной поже­ла­ла покло­нить­ся, слов­но про­по­вед­ник гово­ря: почи­таю Тро­и­цу, одно Боже­ство. Эту Свя­тую Тро­и­цу, Кото­рую в жиз­ни и смер­ти испо­ве­да­ни­ем и стра­да­ни­я­ми сво­и­ми ты про­сла­ви­ла, умо­ли о мне, пред­ста­тель­ни­ца моя, дабы и я все­гда трой­ствен­ною доб­ро­де­те­лью – верой, любо­вью и надеж­дой – ту же, ту же Свя­тую Тро­и­цу почи­тал. Имею све­тиль­ник веры, но он пуст и не име­ет мас­ла бла­гих дел, ты же, муд­рая дева, стра­даль­че­ское тело твоё, кро­вью испол­нен­ное рана­ми, кото­рые пере­ли­ва­ют­ся, слов­но све­тиль­ник име­ешь, дай мне от елея тво­е­го (см.: Мф.25:8), да им душев­ную мою све­чу ты укра­сишь, да спо­доб­люсь после тебя вой­ти в небес­ный чер­тог (см.: Мф.25:10). Стран­ник я у Тебя и при­шлец, как и все отцы мои (Пс.38:13); благ веч­ных наслед­ни­ца, счаст­ли­вая, и обе­да в Небес­ном Цар­ствии при­част­ни­ца, как в стран­ствии жиз­ни, тра­пезы боже­ствен­но­го уго­ще­ния, так и при смер­ти, спо­до­би меня жела­е­мо­го напут­ство­ва­ния; и когда нач­ну уми­рать, тогда кос­нись изне­мо­га­ю­щей моей пло­ти, как когда-то ангел Ильи ска­зал: под­ни­мись, ешь и пей, что бы да таин бла­го­да­ти боже­ствен­ных Тела и Кро­ви укре­пив­шись, я про­шёл бы силой этой пищей далё­кий путь смер­ти, пря­мо до небес­ных высот; и там того, кото­ро­го ты через три окна бан­ные рань­ше верой уви­де­ла, Бога Тро­и­цу, Его вме­сте с тобой лицом к лицу да удо­сто­юсь видеть и сла­вить в веч­ной жиз­ни, ами́нь.

Святителю Николаю Чудотворцу

Святитель Николай Чудотворец

Аудио:
01:49

О, до́брый наш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши нас гре́шных (име­на), моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́; виждь нас не́мощных, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных; потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вити нас в грехо́внем пле­ну́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о нас недосто́йных Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́же ты со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к нам сотво­ри́ Бо́га на́шего в ны́нешнем житии́ и в бу́дущем ве́це, да не возда́ст нам по дело́м на́шим и по нечи­сто­те́ серде́ц на́ших, но по свое́й бла́гости возда́ст нам. На твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и ко пресвято́му о́бразу тво­е­му́ припа́дающе, по́мощи про́сим: изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от зол находя́щих на нас, и укро­ти́ во́лны страсте́й и бед возстаю́щих на нас, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет нас напасть и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Нико́лае, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да пода́ст нам ми́рное житие́ и оставле́ние грехо́в, душа́м же на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, до́брый наш па́стырь и бого­муд­рый настав­ник, святи́тель Христо́в Нико­лай! Услышь нас гре́шных (име­на), кото­рые молят­ся к тебе и при­зы­ва­ют в по́мощь быст­рое твоё пред­ста­тель­ство; посмот­ри на нас не́мощных, со всех сто­рон улов­ля­е­мых, вся­ко­го бла́га лишён­ных и умо́м от малоду́шия помра­чён­ных; поспе­ши, угод­ник Бо́жий, не оста́вить нас в грехо́внем пле­ну́, да не бу́дем в ра́дость вра­гам на́шим и не умрём в лука́вых делах на́ших. Моли́ о нас недосто́йных Соде­те­ля на́шего и Влады́ку, Кото­ро­му ты с бес­плот­ны­ми хора­ми пред­сто­ишь: мило­сти­ва к нам рас­по­ло­жи Бо́га на́шего в ны́нешней жиз­ни и в бу́дущем веке, да не возда́ст нам по делам на́шим и по нечи­сто­те́ серде́ц на́ших, но по свое́й бла́гости возда́ст нам. Мы на твоё бо хода́тайство упо­ва­ем, твои́м предста́тельством хва́лимся, твоё заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и к пресвято́му о́бразу тво­е­му́ при­пав, помо­щи про­сим: избавь нас, угод­ник Христо́в, от напа­да­ю­щих на нас зол , и укро­ти во́лны страсте́й и бед, вос­ста­ю­щих на нас, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не пой­ма­ет нас напасть и не пото­нем в море гре­хов и в ти́не стра­стей на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Нико­лай, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да пода́ст нам спо­кой­ную жизнь и остав­ле­ния грехо́в, душа́м на́шим спасе́ние и вели­кую ми́лость, ны́не и все­гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


* Сино­даль­ный перевод.

Комментировать

*

4 комментария

 • Оль­га, 25.12.2022

  Спа­си­бо боль­шое за Вашу помощь, за созда­ние тако­го Сайта !
  Хра­ни Вас Гос­подь , Спа­си­бо Гос­по­ди за всё 🙏

  Ответить »
 • Ната­лья, 03.05.2021

  Посто­ян­но обра­ща­юсь к Ваше­му сай­ту, дове­ряю инфор­ма­ции, раз­ме­щен­ной на нём! Очень Вам бла­го­дар­на! Спа­си Вас и Ваших род­ных Господь!

  Ответить »
 • Інна, 24.01.2021

  Спа­си Гос­по­ди вас за доб­рые дела, и всем созда­те­лям сайта!!!

  Ответить »
 • Сне­жа­на, 08.11.2020

  Бла­го­да­рю Вас от всей души за вашу рабо­ту) мно­го лет поль­зу­юсь Вашим сайтом…🙏🙏🙏

  Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки