«О Тебе радуется» на греческом языке (греч. Ἐπὶ σοὶ χαίρει)


Греческий Транскрипция Церковнославянский
Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις, Ἀγγέλων τὸ σύστημα, καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος, ἡγιασμένε ναέ, καὶ Παράδεισε λογικέ, παρθενικὸν καύχημα, ἐξ ἧς Θεός ἐσαρκώθη, καὶ παιδίον γέγονεν, ὁ πρὸ αἰώνων ὑπάρχων Θεὸς ἡμῶν∙ τὴν γὰρ σὴν μήτραν θρόνον ἐποίησε, καὶ τὴν σὴν γαστέρα πλατυτέραν οὐρανῶν ἀπειργάσατο. Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις, δόξα σοι. Эпи́ си́ хэ́ри, Кэхаритомэ́ни, па́са и кти́сис, Ангэ́лон то си́стима, кэ анфро́пон то гэ́нос, игиасмэ́нэ наэ́, кэ Пара́дисэ лойикэ́, парфэнико́н ка́фхима, экс ис Фэо́с эсарко́фи, кэ пэди́он гэ́гонэн, о про эо́нон ипа́рхон фэо́с имо́н; тин гар син ми́тран фро́нон эпи́исэ, кэ тин син гастэ́ра платитэ́ран урано́н апирга́сато. Эпи́ си́ хэ́ри, кэхаритомэ́ни, па́са и кти́сис, до́кса си. О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, А́нгельский собо́р и челове́ческий род, освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный, де́вственная похвало́, из нея́же Бог воплоти́ся и Младе́нец бысть, пре́жде век Сый Бог наш. Ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́. И чре́во Твое́ простра́ннее небе́с соде́ла. О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва тебе́.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки