О Тебе радуется на греческом языке (греч. Ἐπὶ σοὶ χαίρει)


Греческий

Транскрипция

Церковнославянский

Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις, Ἀγγέλων τὸ σύστημα, καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος, ἡγιασμένε ναέ, καὶ Παράδεισε λογικέ, παρθενικὸν καύχημα, ἐξ ἧς Θεός ἐσαρκώθη, καὶ παιδίον γέγονεν, ὁ πρὸ αἰώνων ὑπάρχων Θεὸς ἡμῶν∙ τὴν γὰρ σὴν μήτραν, θρόνον ἐποίησε, καὶ τὴν σὴν γαστέρα, πλατυτέραν οὐρανῶν ἀπειργάσατο. Ἐπὶ σοὶ χαίρει Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις, δόξα σοι. Эпи́ си́ хэ́ри, Кэхаритомэ́ни, па́са и кти́сис, Ангэ́лён то́ си́стима, кэ́ анфро́пон то́ гэ́нос, игиасмэ́нэ наэ́, кэ́ Пара́дисэ лёгикэ́, парфэнико́н ка́фхима, экс и́с Фэо́с эсарко́фи, кэ́ пэди́он гэ́гонэн, о про́ эо́нон ипа́рхон фэо́с имо́н∙ ти́н га́р си́н ми́тран, фро́нон эпи́исэ, кэ́ ти́н си́н гастэ́ра, плятитэ́ран урано́н апирга́сато. Эпи́ си́ хэ́ри кэхаритомэ́ни, па́са и кти́сис, до́кса си. О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, А́нгельский собо́р и челове́ческий род, освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный, де́вственная похвало́, из нея́же Бог воплоти́ся и Младе́нец бысть, пре́жде век Сый Бог наш. Ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́. И чре́во Твое́ простра́ннее небе́с соде́ла. О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва тебе́.