В 15-й день

Успе́ние Пресвяты́я Сла́вныя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4. Глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Безсме́ртным успе́нием Бо́жия Ма́тере/ а́нгельский собо́р ра́дуется:/ и Сия́ отходя́щи,/ во оби́тели ве́чныя вселя́ется,/ и к весе́лию Небе́сному преходя́щи,/ в Боже́ственную ра́дость/ и ве́чное наслажде́ние.

Жи́зни Вы́шния жела́ющи,/ сию́ оста́вила еси́, Богороди́тельнице Отрокови́це,/ де́вства цве́те,/ Христа́ ро́ждшая, всех Живота́;/ благогове́йно предстоя́ше апо́стольский собо́р/ честно́му Твоему́ погребе́нию, Богоневе́стная.

Твои́м исхо́дным пе́нием и надгро́бным/ возду́х у́бо освяти́ся,/ восхожде́нием Твои́м, Ма́ти Бо́га Человеколю́бца,/ чу́до стра́шное, Богоро́дице Неискусому́жная./ Те́мже ве́рно покланя́ем Ти ся, ве́рнии,/ Богоро́дице Неискусобра́чная.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Прииди́те, всеми́рное успе́ние/ Всенепоро́чныя Богоро́дицы пра́зднуем,/ дне́сь бо А́нгели торжеству́ют/ честно́е преставле́ние Бо́жия Ма́тере/ и к весе́лию нас, земны́х, призыва́ют,/ вопи́ти немо́лчным гла́сом:/ ра́дуйся, преста́вльшаяся от земли́/ и к Небе́сным оби́телем пресе́льшаяся./ Ра́дуйся, я́же учени́ческий лик/ о́блаком ле́гким во еди́но собра́вшая./ Ра́дуйся, упова́ние и спасе́ние на́ше,/ Тя бо христиа́нский род непреста́нно ублажа́ет.

Проки́мен дне.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Собо́р учени́к/ и Боже́ственных апо́стол/ собра́ся погребсти́/ богоприя́тное те́ло/ еди́ныя Богома́тере.

Стих: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой,/ Ты и Киво́т святы́ни Твоея́.

Ты, И́же из Нея́/ возсия́вый неизрече́нно,/ сыноле́пно дух всечи́стый/ рука́ми Твои́ми приими́/ Богоро́дицы, Влады́ко.

Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною/ и не отве́ржется ея́.

Егда́ ко из Тебе́ Ро́ждшемуся/ преста́вилася еси́,/ снидо́шася на о́блацех/ те́ло Твое́ погребсти́,/ Де́во, апо́столи.

Сла́ва, и ны́не:

Две́ри Небе́сныя,/ возми́теся,/ зря́ще две́рь Вы́шняго,/ иду́щу со сла́вою/ к Сы́ну и Бо́гу.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

Ектения́ ма́лая и отпу́ст.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Пое́м: Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры, глас 1:

О, ди́вное чу́до!/ Исто́чник Жи́зни/ во гро́бе полага́ется,/ и ле́ствица к Небеси́ гроб быва́ет./ Весели́ся, Гефсима́ние,/ Богоро́дичен святы́й до́ме./ Возопие́м, ве́рнии,/ Гаврии́ла иму́ще чинонача́льника:/ Благода́тная, ра́дуйся,/ с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость. (Три́жды)

Ди́вны Твоя́ та́йны, Богоро́дице:/ Вы́шняго престо́л/ яви́лася еси́, Влады́чице,/ и от земли́ к Небеси́ преста́вилася еси́ дне́сь./ Сла́ва Твоя́ боголе́пная,/ богоподо́бными сия́ющи чудесы́./ Де́вы с Ма́терию Царе́вою,/ на высоту́ вознеси́теся./ Благода́тная, ра́дуйся,/ с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.

(Три́жды)

Твое́ сла́вят успе́ние/ Вла́сти и Престо́ли,/ Нача́ла и Госпо́дства,/ Си́лы и Херуви́ми и стра́шнии Серафи́ми,/ ра́дуются земноро́днии,/ о Боже́ственней Твое́й сла́ве крася́щеся,/ припа́дают лю́дие со Арха́нгелы и А́нгелы и воспева́ют:/ Благода́тная, ра́дуйся,/ с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость. (Два́жды)

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Богонача́льным манове́нием,/ отвсю́ду Богоно́снии апо́столи,/ о́блаки высо́це взима́еми,/ доше́дше пречи́стаго и живонача́льнаго Твоего́ те́ла,/ любе́зно лобыза́ху./ Превы́шшия же Небе́сныя си́лы,/ с свои́м Влады́кою прише́дше,/ богоприя́тное и пречи́стое те́ло предсыла́юще,/ у́жасом одержи́ми;/ прекра́сно же предыдя́ху/ и неви́димо вопия́ху превы́шним чинонача́лием:/ се Всецари́ца Богоотрокови́ца прии́де./ Возьмите врата́ и Сию́ преми́рно подыми́те,/ Присносу́щнаго Ма́терь Све́та,/ Тоя́ бо ра́ди всеро́дное челове́ком спасе́ние бы́сть./ На Ню́же взира́ти не мо́жем,/ и Той досто́йную че́сть возда́ти не́мощно:/ Тоя́ бо преизя́щное прехо́дит всяк ум./ Те́мже, Пречи́стая Богоро́дице,/ при́сно с Живоно́сным Царе́м и Рождество́м живу́щи,/ моли́ся вы́ну сохрани́ти и спасти́/ от вся́каго прило́га проти́внаго/ но́выя лю́ди Твоя́:/ Твое́ бо предста́тельство стяжа́хом,/ во ве́ки светоявле́нно блажа́ще.

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три.

Бытия́ чте́ние (глава́ 28):

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь./ И обре́те ме́сто, и спа та́мо,/ за́йде бо со́лнце;/ и взят от ка́мения ме́ста того́,/ и положи́ возгла́вие себе́,/ и спа на ме́сте о́ном. И сон ви́де:/ и се ле́ствица утвержде́на на земли́,/ ея́же глава́ досяза́ше до небе́с,/ и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по ней./ Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́:/ Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́,/ и Бог Исаа́ков, не бо́йся:/ земля́, иде́же ты спи́ши на ней,/ тебе́ дам ю́ и се́мени твоему́./ И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й,/ и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки,/ и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м./ И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще по́йдеши,/ и возвращу́ тя в зе́млю сию́,/ я́ко не и́мам тебе́ оста́вити,/ до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́./ И воста́ Иа́ков от сна своего́, и рече́:/ я́ко е́сть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех./ И убоя́ся, и рече́:/ я́ко стра́шно ме́сто сие́,/ не́сть сие́, но дом Бо́жий,/ и сия́ врата́ Небе́сная.

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние (главы́ 43 и 44):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осма́го и про́чее,/ сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего/ и я́же спасе́ния ва́шего,/ и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь./ И обрати́ мя на пу́ть врат святы́х вне́шних, зря́щих на восто́ки,/ и сия́ бя́ху затворе́на./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся,/ и никто́же про́йдет сквозе́ их,/ я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на./ Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб:/ по пути́ ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет./ И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му,/ и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

При́тчей чте́ние (глава́ 9):

Прему́дрость созда́ себе́ дом и утверди́ столпо́в се́дмь./ Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши свое́й вино́,/ и угото́ва свою́ трапе́зу./ Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи:/ и́же е́сть безу́мен, да уклони́тся ко мне./ И тре́бующим ума́ рече́:/ прииди́те, яди́те мой хлеб и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам./ Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете,/ и взыщи́те ра́зума, да поживете́,/ и испра́вите ра́зум в ве́дении./ Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие,/ облича́яй же нечести́ваго опоро́чит себе́./ Обличе́ние бо нечести́вому – ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́,/ облича́й прему́дра, и возлю́бит тя./ Да́ждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет,/ сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти./ Нача́ло прему́дрости – страх Госпо́день,/ и сове́т святы́х – ра́зум./ Разуме́ти бо зако́н по́мысла е́сть блага́го:/ сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

На лити́и стихи́ры самогла́сны, глас 1:

Подоба́ше самови́дцем Сло́ва и слуга́м/ и е́же по пло́ти Ма́тере Его́ успе́ние ви́дети,/ коне́чное ели́ко на Ней та́инство,/ я́ко да не то́кмо е́же от земли́ Спа́сово восхожде́ние у́зрят,/ но и Ро́ждшия Его́ преставле́нию свиде́тельствуют./ Те́мже, отвсю́ду Боже́ственною си́лою собра́вшеся,/ Сио́на достиго́ша/ и на Не́бо иду́щую предсыла́ху, вы́шшую Херуви́м,/ Е́йже и мы с ни́ми покланя́емся,/ я́ко моля́щейся о душа́х на́ших.

Глас 2. Анато́лиево:

И́же Небе́с вы́шшая су́щи,/ и Херуви́м сла́внейшая,/ и всея́ тва́ри честне́йшая,/ я́же премно́гия ра́ди чистоты́/ Присносу́щнаго Существа́ прия́телище бы́вши,/ в Сыно́вне ру́це дне́сь всесвяту́ю предае́т ду́шу,/ и с Не́ю исполня́ются вся́ческая ра́дости,/ и нам да́рует ве́лию ми́лость.

Глас то́йже. Иоа́нново:

Всенепоро́чная Неве́ста/ и Ма́ти Благоволе́ния О́тча,/ Я́же Бо́гу пронарече́нная,/ во Свое́ Ему́ жили́ще несли́тнаго соедине́ния/ дне́сь пречи́стую ду́шу Творцу́ и Бо́гу предае́т,/ Ю́же Безпло́тных си́лы боголе́пно подъе́млют,/ и к Животу́ преставля́ется,/ су́щая Ма́ти Живота́,/ Свеща́ непристу́пнаго Све́та,/ спасе́ние ве́рных/ и упова́ние душ на́ших.

Глас 3. Ге́рманово:

Прииди́те, вси концы́ земни́и,/ честно́е преставле́ние Богома́тере восхва́лим:/ в ру́це бо Сы́на ду́шу непоро́чную положи́./ Те́мже святы́м успе́нием Ея́ мир оживотвори́ся,/ во псалме́х, и пе́ниих, и пе́снех духо́вных/ со Безпло́тными и апо́столы пра́зднует све́тло.

Сла́ва, глас 5. Феофа́ново:

Прииди́те, празднолю́бных собо́р,/ прииди́те, и лик соста́вим,/ прииди́те, венча́ем пе́сньми Це́рковь,/ упокое́нием Ковче́га Бо́жия./ Дне́сь бо Не́бо простира́ет не́дра,/ прие́мля Ро́ждшую все́ми Невмести́маго,/ и земля́, Исто́чник Жи́зни отдаю́щи, благослове́ние,/ украша́ется благоле́пием./ А́нгели лик составля́ют со апо́столы,/ ужа́сно взира́юще/ от живота́ в Живо́т преставля́ему,/ Ро́ждшую Нача́льника жи́зни./ Вси поклони́мся Ей, моля́щеся:/ сро́дна присвое́ния не забу́ди, Влады́чице,/ ве́рно пра́зднующих всесвято́е Твое́ успе́ние.

И ны́не, глас то́йже:

Воспо́йте, лю́дие,/ Ма́тери Бо́га на́шего, воспо́йте:/ дне́сь бо всесве́тлую ду́шу Свою́ в пречи́стыя дла́ни/ И́же из Нея́ Вопло́щшагося без се́мене предае́т,/ Его́же и мо́лит непреста́нно/ дарова́ти вселе́нней мир и ве́лию ми́лость.

На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 4:

Прииди́те, воспое́м, лю́дие,/ Пресвяту́ю Де́ву Чи́стую,/ из Нея́же неизрече́нно про́йде,/ вопло́щся, Сло́во О́тчее,/ зову́ще и глаго́люще:/ благослове́нна Ты в жена́х,/ блаже́нное чре́во, вмести́вшее Христа́./ Того́ святы́м рука́м ду́шу преда́вши,/ моли́ся, Пречи́стая,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Воскресни́, Го́споди, в поко́и Твои́,/ Ты и Киво́т святы́ни Твоея́.

Дави́дскую пе́снь дне́сь, лю́дие, воспое́м Христу́ Бо́гу:/ приведе́тся, рече́, Царю́ де́вы в след Ея́,/ и и́скренняя Ея́ приведе́тся в весе́лии и ра́довании./ И́бо от се́мене Дави́дова,/ Ея́же ра́ди мы обожи́хомся,/ в ру́це Своего́ Сы́на, и Влады́ки/ сла́вно и па́че сло́ва прелага́ется,/ Ю́же, я́ко Ма́терь Бо́жию, воспева́юще,/ вопие́м и глаго́лем:/ спаси́ нас, испове́дающих Тя, Богоро́дицу,/ от вся́каго обстоя́ния/ и изба́ви от бед ду́ши на́ша.

Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною,/ и не отве́ржется ея́.

Всечестно́е Твое́ успе́ние,/ Пресвята́я Де́во Чи́стая,/ А́нгел мно́жество на Небеси́/ и челове́ческий род на земли́, ублажа́ем,/ я́ко Ма́ти была́ еси́ Творца́ всех, Христа́ Бо́га,/ Того́ моля́щи не преста́й о нас, мо́лимся,/ и́же на Тя с Бо́гом упова́ние поло́жших,/ Богоро́дице Всепе́тая и Неискусобра́чная.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Егда́ изшла́ еси́, Богоро́дице Де́во,/ ко из Тебе́ Ро́ждшемуся неизрече́нно,/ бя́ше Иа́ков, брат Бо́жий и пе́рвый священнонача́льник,/ Петр же, честне́йший верхо́вник,/ Богосло́вов нача́льник,/ и ве́сь Боже́ственный апо́стольский лик,/ явле́нным богосло́вием песносло́вяще/ Боже́ственное и стра́шное Христа́ Бо́га смотре́ния та́инство/ и живонача́льное и богоприя́тное Твое́ те́ло погре́бше,/ ра́довахуся, Всепе́тая./ Превы́ше же пресвяты́я и старе́йшия а́нгельския си́лы,/ чудеси́ дивя́щеся,/ прини́кше друг ко дру́гу, глаго́лаху:/ возьми́те ва́ша врата́/ и восприими́те Ро́ждшую небесе́ и земли́ Творца́,/ славословле́ньми же воспое́м честно́е и свято́е те́ло,/ вмести́вшее на́ми Неви́димаго и Го́спода./ Те́мже и мы, па́мять Твою́ пра́зднующе,/ вопие́м Ти, Препе́тая:/ христиа́нский рог вознеси́ и спаси́ ду́ши на́ша.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь,

глас 1:

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́,/ во успе́нии ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице,/ преста́вилася еси́ к животу́, Ма́ти су́щи Живота́,/ и моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти души́ на́ша. (Три́жды)

И чте́ние.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, три́жды.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Всечестны́й лик прему́дрых апо́стол собра́ся,/ чу́дно погребсти́ сла́вно те́ло Твое́ пречи́стое, Богоро́дице Всепе́тая./ С ни́миже воспе́ша и А́нгел мно́жество, преставле́ние Твое́ че́стно хва́ляще,/ е́же ве́рою пра́зднуем.

Сла́ва, и ны́не, то́йже. И чте́ние.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

В рождестве́ Твое́м зача́тие безсе́менное,/ во успе́нии Твое́м ме́ртвость нетле́нная,/ чу́до в чудеси́ сугу́бо стече́ся, Богоро́дице:/ ка́ко бо Неискусому́жная Младопита́тельница чи́ста су́щи?/ Ка́ко же Ма́ти Бо́гу мертвоно́сна мироуха́ющи?/ Те́мже со А́нгелом вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По по́лиеле́и седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Возопи́й, Дави́де, что сей пра́здник,/ его́же воспе́л еси́ дре́вле в кни́зе псало́мстей?/ Я́ко Дще́рь, Богоотрокови́цу и Де́ву, преложи́ Ю́ на о́ны оби́тели Христо́с,/ И́же из Нея́ без се́мене ро́ждся./ И сего́ ра́ди ра́дуются ма́тери, и дще́ри, и неве́сты Христо́вы, вопию́ще:/ ра́дуйся, преста́вившаяся к Вы́шнему Ца́рствию.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6. Византи́ево:

Егда́ преставле́ние пречи́стаго Твоего́ те́ла готовля́шеся,/ тогда́ апо́столи, обстоя́ще одр,/ с тре́петом зря́ху Тя;/ и о́ви у́бо, взира́юще на те́ло,/ у́жасом одержи́ми бя́ху,/ Петр же со слеза́ми вопия́ше Ти:/ О Де́во,/ ви́жду Тя я́сно просте́рту про́сту,/ Живота́ всех, и удивля́юся,/ в Не́йже всели́ся бу́дущия жи́зни наслажде́ние./ Но, о Пречи́стая,/ моли́ся приле́жно Сы́ну и Бо́гу Твоему́/ спасти́ся ста́ду Твоему́ невреди́му.

Кано́на два, кир Космы́ и кир Иоа́нна. Ирмосы́ обои́х кано́нов по два́жды, тропари́ же на 12. Катава́сия, ки́йждо лик свой ирмо́с.

Кано́н пе́рвый, его́же краегране́сие: Да торжеству́ют Богому́дрии. Глас 1.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Преукраше́нная Боже́ственною сла́вою,/ свяще́нная и сла́вная, Де́во, па́мять Твоя́/ вся собра́ к весе́лию ве́рныя,/ начина́ющей Мариа́ме, с ли́ки и тимпа́ны,/ Твоему́ пою́щия Единоро́дному:/ сла́вно я́ко просла́вися.

Да провожда́ют невеще́ственнии чи́нове/ небоше́ственное в Сио́н Боже́ственное те́ло Твое́,/ внеза́пу же сте́кшеся апо́стол мно́жество от коне́ц, Богоро́дице, Тебе́ предста́ша а́бие,/ с ни́миже, Чи́стая, Твою́ честну́ю, Де́во, па́мять сла́вим.

Побе́дныя по́чести взяла́ еси́ на естество́, Чи́стая, Бо́га ро́ждши,/ оба́че же, подо́бящися Творцу́ Твоему́ и Сы́ну,/ па́че естества́ повину́ешися есте́ственным зако́ном./ Те́мже уме́рши, с Сы́ном востае́ши, ве́чнующи.

Други́й кано́н Иоа́нна Дамаски́на, глас 4.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ успе́ние.

Де́вы отрокови́цы, с Мариами́ею проро́чицею пе́снь исхо́дную ны́не воскли́кните:/ Де́ва бо и еди́на Богома́ти ко прия́тию Небе́сному преставля́ется.

Досто́йно, я́ко одушевле́нное Тя Не́бо, прия́ша Небе́сная, Пречи́стая, Боже́ственная селе́ния,/ и предста́, све́тло укра́шена, я́ко Неве́ста, Всенепоро́чная, Царю́ и Бо́гу.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Соде́тельная и содержи́тельная всех/ Бо́жия Му́дросте и Си́ло,/ непрекло́нну, недви́жиму Це́рковь утверди́, Христе́,/ еди́н бо еси́ Свят,/ во святы́х почива́яй.

Жену́ Тя ме́ртвенну, но па́че естества́ и Ма́терь Бо́жию/ ви́девше, Всенепоро́чная, сла́внии апо́столи/ ужа́сно прикаса́хуся рука́ми сла́вою облиста́ющей,/ я́ко богоприя́тное Селе́ние ви́дяще.

Пости́же ру́це досади́тельныя де́рзаго, усече́нием суд нане́с,/ Бо́гу сохра́ньшу че́сть одушевле́нному Киво́ту, сла́вою Божества́,/ в Не́мже Сло́во пло́ть бы́сть.

Ин

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стиый Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней па́мяти Твое́й/ венце́в сла́вы сподо́би.

От ме́ртвых чресл произве́дшися, естество́м подо́бна, Чи́стая, исхожде́ние разреши́,/ ро́ждши же су́щую Жи́знь,/ к Жи́зни преста́вися Боже́ственней и Ипоста́сней.

Лик Богосло́вов от коне́ц, свы́ше же А́нгел мно́жества/ к Сио́ну идя́ху всеси́льным манове́нием,/ достодо́лжно, Влады́чице, Твоему́ погребе́нию служа́ще.

Ипакои́, глас 8:

Блажи́м Тя, вси ро́ди, Богоро́дице Де́во,/ в Тя бо Невмести́мый Христо́с Бог наш вмести́тися благоволи́./ Блаже́ни есмы́ и мы, предста́тельство Тя иму́ще:/ де́нь бо и но́щь мо́лишися о нас и ро́ди христиа́нстии Твои́ми моли́твами утвержда́ются./ Тем, воспева́юще, вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Ре́чи проро́ков и гада́ния/ воплоще́ние прояви́ша от Де́вы Твое́, Христе́:/ сия́ние блиста́ния Твоего́ во свет язы́ков изы́дет,/ и возгласи́т Тебе́ бе́здна с весе́лием:/ си́ле Твое́й Сла́ва, Человеколю́бче.

Ви́дите, лю́дие, и чуди́теся:/ Гора́ бо свята́я и я́вственная Бо́гу в Небе́сныя оби́тели превы́шше взе́млется,/ Не́бо земно́е в Небе́сное и нетле́нное селе́ние вселя́емо.

Жи́зни присносу́щныя и лу́чшия сме́рть Твоя́ бы́сть прехожде́ние, Чи́стая,/ от привре́менныя к Боже́ственней вои́стинну и непреходи́мей преставля́я Тя, Чи́стая,/ в весе́лии Сы́на зре́ти Твоего́ и Го́спода.

Взя́шася две́ри Небе́сныя, и А́нгели воспе́ша,/ и прия́т Христо́с де́вства Свое́й Ма́тере сосу́д;/ Херуви́ми подъя́ша Тя с весе́лием,/ Серафи́ми же сла́вят, ра́дующеся.

Ин

Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий Сове́т,/ е́же от Де́вы воплоще́ния/ Тебе́, Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Чу́до бя́ше зре́ти Не́бо всех Царя́ одушевле́нное,/ испражне́ния преходя́щее земна́я, я́ко чу́дна дела́ Твоя́!/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

А́ще и непости́жный Сея́ Плод, И́мже небеса́ бы́ша,/ погребе́ние прия́т во́лею, я́ко мертв;/ ка́ко погребе́ния отве́ржется неискусобра́чно Ро́ждшая?

В преставле́нии Твое́м, Ма́ти Бо́жия, простра́ннейшее те́ло Твое́ и богоприя́тное/ а́нгельская во́инства свяще́нными кри́лы тре́петом и ра́достию покрыва́ху.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Бо́жию и неизрече́нную добро́ту/ доброде́телей Твои́х, Христе́, испове́м:/ от Присносу́щныя бо Сла́вы/ Соприсносу́щное и Ипоста́сное возсия́вый Сия́ние,/ из де́вственныя утро́бы/ су́щим во тьме́ и се́ни вопло́щся,/ возсия́л еси́ Со́лнце.

Я́ко на о́блаце, Де́во, апо́стольский лик носи́мь,/ к Сио́ну от коне́ц служи́ти Тебе́, О́блаку ле́гкому, собира́шеся:/ от Нея́же Вы́шний Бог су́щим во тьме́ и се́ни Пра́ведное возсия́ Со́лнце.

Труб богоприя́тнии язы́цы богосло́вных муже́й благогла́снейше Богоро́дице вопия́ху,/ исхо́дную возглаша́юще пе́снь Ду́хом:/ ра́дуйся, нетле́нный Исто́чниче/ Бо́жия живонача́льнаго и спаси́тельнаго всем воплоще́ния.

Ин

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о честне́м успе́нии Твое́м:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ от земли́ преста́вилася еси́ к ве́чным оби́телем/ и к безконе́чней жи́зни,/ всем, воспева́ющим Тя,/ спасе́ние подава́ющая.

Да возглася́т трубы́ богосло́вов дне́сь,/ язы́к же многовеща́нный челове́ческий ны́не да восхва́лит,/ да огласи́т же возду́х, безме́рным сия́я све́том,/ А́нгели да пою́т Пречи́стыя Де́вы успе́ние.

Сосу́д подоба́ше избра́нный, пе́нием Ти ве́сь удивля́емь, Деви́це, исхо́ден,/ ве́сь освяще́н Бо́гови, всем богоприя́тен,/ и сей и́стинно явля́емый, Богоро́дице Всепе́тая.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Морски́й пучиноро́дный ки́тов вну́тренний о́гнь –/ тридне́внаго Твоего́ погребе́ния проображе́ние,/ его́же Ио́на проро́к показа́ся./ Спасе́н бо, я́ко и предпосла́ся, неврежде́н, вопия́ше:/ пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди.

Дае́т Тебе́ я́же Превы́ше естества́ Царь всех Бог:/ в рождестве́ бо Де́ву я́коже сохрани́, та́ко во гро́бе те́ло соблюде́ нетле́нно/ и спросла́ви Боже́ственным преставле́нием,/ че́сть Тебе́, я́ко Сын Ма́тери, да́руя.

Вои́стинну Тя, я́ко све́тел све́щник невеще́ственнаго Све́та,/ кади́льницу злату́ю Боже́ственнаго У́гля, во Свята́я святы́х всели́,/ ру́чку и жезл, скрижа́ль богопи́санную, ковче́г святы́й,/ трапе́зу Сло́ва жи́зни, Де́во, Рождество́ Твое́.

Ин

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Из Тебе́ Жи́знь возсия́, ключи́ де́вства не руши́вши;/ ка́ко у́бо пречи́стое и живонача́льное Твое́ те́ло/ искуше́ния сме́рти бы́сть прича́стно?

Жи́зни бы́вши храм, жи́знь присносу́щную улучи́ла еси́:/ сме́ртию бо к животу́ премину́ла еси́,/ Я́же Жи́знь ро́ждши воипоста́сную.

Конда́к, глас 2:

В моли́твах Неусыпа́ющую Богоро́дицу/ и в предста́тельствах непрело́жное упова́ние/ гроб и умерщвле́ние не удержа́ста:/ я́коже бо Живота́ Ма́терь/ к животу́ преста́ви/ во утро́бу Всели́выйся присноде́вственную.

И́кос:

Огради́ моя́ помышле́ния, Христе́ мой,/ и́бо Сте́ну ми́ра воспе́ти дерза́ю, Чи́стую Ма́терь Твою́,/ на столпе́ глаго́л укрепи́ мя и в тя́жких мы́слех заступи́ мя,/ Ты бо взыва́ющим и прося́щим ве́рою моле́ния исполня́еши./ Ты мне у́бо да́руй язы́к прино́сен18 и по́мысл непосты́ден:/ вся́кое бо дая́ние сия́ния от Тебе́ низпосыла́ется, Светопода́телю,/ во утро́бу всели́выйся присноде́вственную.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Безсту́дней я́рости же и огню́/ Боже́ственное жела́ние сопротивля́яся,/ о́гнь у́бо ороша́ше,/ я́рости же смея́шеся,/ богодохнове́нною слове́сною преподо́бных тривеща́нною цевни́цею/ противовеща́я мусики́йским орга́ном посреди́ пла́мене:/ препросла́вленный отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.

Богоде́ланныя скрижа́ли Моисе́й, пи́санныя Боже́ственным Ду́хом, я́ростию сокруши́,/ но сего́ Влады́ка Ро́ждшую неврежде́нну в Небе́сныя сохра́нь до́мы ны́не вну́трь всели́./ С Не́ю игра́юще, вопие́м Христу́:/ препросла́вленный отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.

В кимва́лех – усты́ чи́стыми, мусики́йски же – се́рдцем све́тлым,/ доброгла́сною трубо́ю – высо́кою мы́слию,/ Де́вы и Чи́стыя в наро́читый избра́нный де́нь преставле́ния,/ де́тельными пле́щуще рука́ми, вопие́м:/ препросла́вленный отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.

Богому́дрии, собери́теся, лю́дие:/ Бо́жия бо сла́вы Селе́ние от Сио́на преставля́ется к Небе́сному жили́щу,/ иде́же глас чист пра́зднующих,/ глас несказа́ннаго ра́дования, и в весе́лии вопию́щих Христу́:/ препросла́вленный отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.

Ин

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии,/па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Ю́ноши и де́вы, Де́выя же и Богома́тере па́мять чту́ще,/ ста́рцы, и мона́си, ца́рие и судии́, по́йте:/ оте́ц на́ших Го́споди и Бо́же, благослове́н еси́.

Да востру́бят трубо́ю духо́вною го́ры Небе́сныя,/ да ра́дуются хо́лми, и да игра́ют Боже́ственнии апо́столи:/ Цари́ца к Сы́ну преставля́ется, с Ним ца́рствующи.

Всесвяще́нное преставле́ние Боже́ственныя Твое́й и Нетле́нныя Ма́тере/ преми́рныя Вы́шних сил совокупи́ чи́ны,/ весели́тися с су́щими на земли́, Тебе́ пою́щими:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Пла́мень, ороша́ющ преподо́бныя,/ злочести́выя же попаля́ющ,/ А́нгел Бо́жий всемо́щный показа́ отроко́м,/ живонача́льный же исто́чник соде́ла Богоро́дицу,/ тлю сме́рти и живо́т точа́щу пою́щим:/ Соде́теля еди́наго пои́м, изба́вленнии,/ и превозно́сим во вся ве́ки.

Глаго́лы после́доваху Боже́ственному Ковче́гу свяще́нному/ все мно́жество Богосло́вов в Сио́не:/ ка́мо и́деши ны́не, Ски́ние, – зову́ще, – Бо́га Жива́го?/ Не преста́й призира́ющи ве́рою пою́щия:/ Соде́теля еди́наго пое́м, изба́вленныя, и превозно́сим во вся ве́ки.

Я́коже, возде́вши ру́це, исхо́диши, Всенепоро́чная,/ ру́це, и́миже Бо́га носи́ла еси́ пло́тию,/ со дерзнове́нием, я́ко Ма́ти, рекла́ еси́ к Рожде́нному:/ я́же Ми дал еси́, во ве́ки сохрани́, вопию́щия Тебе́:/ Соде́теля еди́наго пое́м, изба́вленнии, и превозно́сим во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Па́мять Твою́, Чи́стая Де́во,/ Нача́ла же, и Вла́сти, и Си́лы, А́нгели, Арха́нгелы,/ Престо́ли, Госпо́дьства, Херуви́ми сла́вят и стра́шнии Серафи́ми;/ челове́ческий же род – пое́м и превозно́сим во вся ве́ки.

И́же стра́нно всели́выйся, Богоро́дице, в чи́стое чре́во Твое́, воплоща́емь,/ Сей, всесвяще́нный дух Твой прие́м,/ у Себе́ упоко́й, я́ко должни́к Сын./ Те́мже Тя пое́м, Де́во, и превозно́сим во вся ве́ки.

О, вы́ше ума́ чуде́с Присноде́вы же и Богома́тере!/ Во гроб бо все́льшися, показа́ рай./ Ему́же предстоя́ще дне́сь, ра́дующеся, пое́м:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

На 9-й пе́сни Честне́йшую: не пое́м, но пое́м припе́вы пра́здника: Ро́ди вси, блажи́м Тя,/ еди́ну Богоро́дицу. Или́: А́нгели, успе́ние Пречи́стыя ви́девше, удиви́шася,/ ка́ко Де́вая восхо́дит от земли́ на Не́бо. Та́же ирмо́с: Побежда́ются естества́ уста́вы: И вторы́й лик пое́т то́йже припе́в и ирмо́с. И на ки́йждо тропа́рь пою́т то́йже припе́в по еди́ножды.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Побежда́ются естества́ уста́вы/ в Тебе́, Де́во Чи́стая:/ де́вствует бо рождество́ и живо́т предобруча́ет сме́рть;/ по рождестве́ Де́ва и по сме́рти жива́,/ спаса́еши при́сно, Богоро́дице, насле́дие Твое́.

Дивля́хуся А́нгельския си́лы, в Сио́не смотря́юще своего́ Влады́ку,/ же́нскую ду́шу рука́ми нося́щаго,/ пречи́сто бо Ро́ждшей сыноле́пно провозглаша́ше:/ гряди́, Чи́стая, с Сы́ном и Бо́гом просла́влена бу́ди.

Опря́та19 лик апо́стольский богоприя́тное те́ло Твое́,/ со стра́хом зря́ще и гла́сом ве́лиим веща́юще:/ в Небе́сныя до́мы к Сы́ну восходя́щи, спаса́еши при́сно, Богоро́дице, насле́дие Твое́.

Посе́м пе́рвый лик пое́т втора́го кано́на припе́в: Велича́й, душе́ моя́,/ от земли́ на Не́бо честно́е преставле́ние Бо́жия Ма́тере. И ирмо́с: Всяк земноро́дный: И втор лик пое́т то́йже припе́в и ирмо́с. И на ки́йждо тропа́рь пою́т то́йже припе́в по еди́ножды.

Ин

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное преставле́ние Богома́тере,/ и да вопие́т:/ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Прии́де в Сио́н, на Боже́ственную и ту́чную Го́ру жива́го Бо́га,/ возра́дуемся, Богоро́дицу зря́ще:/ к зело́ бо лу́чшей и Боже́ственней се́ни,/ я́ко Ма́терь, Сию́ во Свята́я святы́х Христо́с преста́ви.

Прииди́те, ве́рнии, ко гро́бу присту́пим Бо́жия Ма́тере/ и обы́мем, се́рдцы и устна́ми, очесы́ и лице́м чи́сто прикаса́ющеся/ и почерпа́юще исцеле́ний незави́стныя да́ры от исто́чника приснотеку́щаго.

Приими́ от нас пе́снь исхо́дную, Ма́ти жива́го Бо́га,/ и светоно́сною Твое́ю и Боже́ственною осени́ благода́тию,/ во́инству – победи́тельная, христолю́бным лю́дем – мир,/ оставле́ние20 – пою́щим и душа́м спасе́ние подаю́щи.

Та́же о́ба ли́ка, сше́дшеся вку́пе, пою́т пе́рваго кано́на припе́в и ирмо́с: Побежда́ются естества́: И втора́го кано́на припе́в и ирмо́с: Всяк земноро́дный: И покло́н.

Свети́лен.

Подо́бен: Не́бо звезда́ми:

Апо́столи, от коне́ц совоку́пльшеся зде,/ в Гефсимани́йстей ве́си погреби́те те́ло Мое́,/ и Ты, Сы́не и Бо́же Мой, приими́ дух Мой. (Три́жды).

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

В сла́вном успе́нии Твое́м/ Небеса́ ра́дуются,/ и а́нгельская возра́довашася во́инства,/ вся же земля́ весели́тся,/ пе́снь Тебе́ исхо́дную провозглаша́ющи,/ Ма́тери все́ми Влады́чествующаго,/ Неискусобра́чная Пресвята́я Де́во,/ Я́же род челове́ческий изба́вльшая/ прароди́тельнаго осужде́ния. (Два́жды).

От коне́ц стеко́шася/ апо́столов лу́чшии,/ богонача́льным манове́нием, погребсти́ Тя,/ и от земли́ взе́млему Тя к высоте́ зря́ще,/ глас Гаврии́лов ра́достию вопия́ху Тебе́:/ ра́дуйся, Носи́ло Божества́ всего́./ Ра́дуйся, Еди́на, земна́я с Вы́шними/ Рождество́м Твои́м совоку́пльшая.

Я́же Живо́т ро́ждшая,/ к жи́зни премину́ла еси́,/ честны́м успе́нием Твои́м, безсме́ртней,/ доринося́щим Тя А́нгелом,/ Нача́лом и Си́лам,/ апо́столом и проро́ком/ и всей тва́ри,/ прие́мшу же нетле́нными дла́ньми Сы́ну Твоему́/ непоро́чную ду́шу Твою́,/ Де́во Ма́ти Богоневе́сто.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

На безсме́ртное Твое́ успе́ние,/ Богоро́дице, Ма́ти Живота́,/ о́блацы апо́столы по возду́ху восхища́ху,/ и, по ми́ру разсе́янныя,/ во еди́ном ли́це предста́ша пресвято́му Твоему́ те́лу,/ е́же и погре́бше че́стно,/ глас Тебе́ Гаврии́лов, пою́ще, вопия́ху:/ ра́дуйся, Благода́тная, Де́во,/ Ма́ти Безневе́стная,/ Госпо́дь с Тобо́ю./ С ни́миже, я́ко Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст, и дае́тся еле́й от канди́ла Пресвяты́я Богоро́дицы, и час 1-й, и коне́чный отпу́ст.

На ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны, 1-го кано́на пе́снь 3-я, на 4 и 2-го кано́на пе́снь 6-я, на 4.

А́ще изво́лит предстоя́тель, антифо́ны пра́здника21

Антифо́н 1:

Стих 1: Воскли́кните Го́сподеви, вся земля́.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 2: Испове́дайтеся Ему́, хвали́те И́мя Его́.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 3: Во Гра́де Го́спода сил, во Гра́де Бо́га на́шего.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 4: Бы́сть в ми́ре ме́сто Его́ и жили́ще Его́ – в Сио́не.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Сла́ва, и ны́не: Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Антифо́н 2:

Стих 1: Лю́бит Госпо́дь врата́ Сио́ня, па́че всех селе́ний Иа́ковлих.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, во святы́х ди́вен Сый, пою́щия Ти: аллилу́ия.

Стих 2: Пресла́вная глаго́лашася о Тебе́, Гра́де Бо́жий.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, во святы́х ди́вен Сый, пою́щия Ти: аллилу́ия.

Стих 3: Бог основа́ и́ в век.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, во святы́х ди́вен Сый, пою́щия Ти: аллилу́ия.

Стих 4: Освяти́л е́сть Селе́ние Свое́ Вы́шний.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, во святы́х ди́вен Сый, пою́щия Ти: аллилу́ия.

Сла́ва, и ны́не: Единоро́дный Сы́не:

Антифо́н 3:

Стих 1: Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́.

Тропа́рь: В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́:

Стих 2: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми?

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́:

Стих 3: Ча́шу спасе́ния прииму́ и И́мя Госпо́дне призову́.

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́:

Вход

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м ко Христу́. Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, во святы́х ди́вен Сый, пою́щия Ти: аллилу́ия.

По вхо́де тропа́рь пра́здника. Сла́ва, и ны́не: конда́к. Проки́мен, глас 3, песнь Богоро́дицы: Вели́чит душа́ моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м. Стих: Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, се бо отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. Апо́стол к Филипписи́ем, зача́ло 240. Аллилу́ия, глас 2: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, Ты и Киво́т святы́ни Твоея́. Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною и не отве́ржется ея́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 54. Вме́сто Досто́йно: пое́м ирмо́с: Побежда́ются естества́ уста́вы: И до отда́ния. Прича́стен: Ча́шу спасе́ния прииму́:

На трапе́зе утеше́ние бра́тии. А́ще ли бу́дет пра́здник сей в сре́ду или́ в пято́к, разреша́ем то́чию на ры́бу и вино́. А́ще ли в понеде́льник, и миря́не разреша́ют на мя́со, и сы́ры, и яйца. Мона́си же то́чию на ры́бу и вино́. Пра́зднуется у́бо сей пра́здник де́вять дний.

Подоба́ет ве́дати: а́ще случи́тся пра́здник Пресвяты́я Богоро́дицы Успе́ния в Неде́лю: В суббо́ту на ма́лой вече́рни на Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны гла́са 4. Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ра воскре́сна еди́на и пра́здника, стихо́вна вели́кия вече́рни, с припе́вы пра́здника. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Тропа́рь воскре́сный. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Ектении́ ма́лая и отпу́ст.

На вели́цей вече́рни, по обы́чной кафи́зме, на Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны три, и восто́чен Анато́лиев еди́н, и пра́здника 6. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Вход. Проки́мен дне и чте́ния три пра́здника.

На лити́и стихи́ры и Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь пра́здника, три́жды, и чте́ние в Посла́ниях.

На у́трени. На Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сный, два́жды. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. По обы́чных кафи́змах седа́льны воскре́сны с Богоро́дичны их и чте́ние во Ева́нгелии толково́м, Неде́ля рядова́я. Та́же Многоми́лостиво, и тропари́: А́нгельский собо́р: и седа́льны вси пра́здника, по еди́ножды, и чте́ние пра́здника. Степе́нна гла́са, проки́мен и Ева́нгелие пра́здника. Та́же Воскресе́ние Христо́во: псало́м 50 и целова́ние Ева́нгелия, по обы́чаю. Посе́м Сла́ва: Моли́твами Богоро́дицы: И ны́не, то́йже. Стихи́ра пра́здника. Кано́н воскре́сный со ирмосо́м на 4, и Богоро́дицы на 2, и пра́здника о́ба кано́на на 8. Катава́сия, ирмосы́ пра́здника, обои́х кано́нов. По 3-й пе́сни конда́к воскре́сный, ипакои́ пра́здника еди́ножды. По 6-й пе́сни конда́к пра́здника, и и́кос, и чтем Про́лог. На 9-й пе́сни припе́вы не пое́м, но Честне́йшую: Свети́лен воскре́сный. Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4, и пра́здника 4, с припе́вы пра́здника. Сла́ва, пра́здника. И ны́не: Преблагослове́нна еси́: и славосло́вие вели́кое. Трисвято́е. Тропа́рь воскре́сный то́чию. Ектении́ и отпу́ст. Дае́тся же и еле́й от канди́ла пра́здника. Та́же стихи́ра ева́нгельская, и оглаше́ние, и обы́чное исхожде́ние, и час 1-й в притво́ре.

На 1-м часе́, тропа́рь воскре́сный. Сла́ва, пра́здника. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По О́тче наш: конда́к воскре́сный и отпу́ст. Та́кожде и на про́чих часе́х тропа́рь воскре́сный. Сла́ва, пра́здника. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. Конда́к пра́здника и воскре́сный глаго́лем, пременя́юще.

На Литурги́и: Блаже́нны воскре́сны гла́са на 6 и пра́здника, пе́снь 3-я на 4. По вхо́де тропа́рь воскре́сный и пра́здника Сла́ва, конда́к воскре́сный. И ны́не, пра́здника. Проки́мен, Апо́стол, аллилу́ия, Ева́нгелие, и прича́стен дне и пра́здника.

Похвалы́,

или́ свяще́нное после́дование на свято́е преставле́ние Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры пра́здника, глас 1:

Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,/ Го́споди, услы́ши глас мой.

О» ди́вное чу́до: (зри день сей вы́ше).

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́/ вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Ди́вны Твоя́ та́йны, Богоро́дице: (зри день сей вы́ше).

Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?/ Я́ко у тебе́ очище́ние е́сть.

Твое́ сла́вят успе́ние: (зри день сей вы́ше).

И́ны стихи́ры из Иерусали́мскаго после́дования, глас 6:

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,/ упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Дне́шний де́нь та́йно/ вели́кий псалмопе́вец прообразова́ше, глаго́ля:/ воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой,/ Ты и Киво́т святы́ни Твоея́./ И па́ки: предста́, глаго́ля, Цари́ца одесну́ю Тебе́,/ ря́сны златы́ми оде́яна, преиспещре́на./ Сия́ бо е́сть благослове́нная суббо́та,/ сей е́сть упокое́ния Боже́ственный де́нь,/ в о́ньже почи́ от живота́ Ма́ти су́щи Живота́,/ смотре́нием е́же на сме́рть,/ пло́тию суббо́тствовавшая и преста́вльшаяся,/ и на Небеса́ возше́дшая/ си́лою И́же из Нея́ вопло́щшагося Христа́ Бо́га,/ и с Ним во ве́ки веко́в ве́чнующая,/ и да́рующая нам живо́т ве́чный,/ с любо́вию чту́щим свято́е Ея́ успе́ние.

Глас 2. Подо́бен: Егда́ от Дре́ва Тя ме́ртва:

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния/ да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Егда́ от ми́ра, Жи́знь су́щи,/ ро́ждшая Жи́знь вся́ческих, Сы́на Бо́жия во пло́ти,/ взе́млема была́ еси́,/ восходя́щи во вхо́ды боже́ственныя, Небе́сныя, Чи́стая,/ тогда́ чу́до сбы́сться,/ е́же возгласи́ Дух Святы́й:/ кто Сия́, ны́не восходя́щая от пусты́ни?/ Вся же со стра́хом вопия́ху:/ Сла́ва восхожде́нию Твоему́, Любоблага́я.

Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость и мно́гое у Него́ избавле́ние,/ и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний его́.

Егда́ во гро́бе, Мариа́м,/ в Гефсима́нии положи́лася еси́ пло́тию,/ естества́ Оживотвори́тельнице,/ тогда́ вся тва́рь, зря́щи Тя, ужасе́ся;/ Творе́ц же дух Твой, ру́це распросте́р,/ благода́тне прия́т, я́ко должни́к Сын./ Е́же Безпло́тных чи́ни зря́ще,/ со стра́хом вопия́ху:/ Сла́ва восхожде́нию Твоему́, Любоблага́я.

Стих: Хвали́те Го́спода, вси язы́цы,/ похвали́те Его́, вси лю́дие.

Егда́ трие́ свяще́нницы,/ Ареопаги́т о́ный и Иерофе́й с Диони́сием,/ Твое́ боже́ственное уви́деша, Всенетле́нная, успе́ние,/ тогда́, сле́зы точа́ще, глаго́лют си́це:/ ка́ко стерпи́м страда́ние в ми́ре?/ В Тебе́ бо, о Де́во,/ Сы́на Твоего́ мне́хом зре́ти и утеша́хомся.

Глас 5: Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,/ и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Тебе́, оде́ющуюся све́том, я́ко ри́зою,/ Сы́на Бо́жия ро́ждшую,/ лик учени́к Его́ ви́дев ме́ртву,/ во гро́бе, мра́ка испо́лненном, просте́рту,/ благосе́рдный плач восприи́м, рыда́я, глаго́лаше:/ увы́ мне, сладча́йшая Мариа́м,/ Ю́же вма́ле име́х утеше́ние/ и, ви́дя Тебе́, мнех Учи́теля моего́ зре́ти,/ но се ны́не ви́жду Тя по зако́ну естества́ подъе́мшу сме́рть./ О, ка́ко Тя погребу́, Де́во,/ или́ ка́ко плащани́цами обвию́?/ Ки́има же рука́ма прикосну́ся нетле́нному Твоему́ те́лу?/ Или́ ки́я пе́сни воспою́, Твоему́ исхо́ду досто́йныя?/ Ка́ко же стерплю́, Госпоже́, Твое́, ско́рбное ми, отше́ствие?/ Или́ ка́ко безтру́дно понесу́ всетя́жкое сиротство́?/ Недоумева́ю, Блаже́нная Богоро́дице Мари́е,/ и боле́зненным се́рдцем соплета́ю песнопе́ния,/ и велича́ю Тя, Влады́чице,/ песносло́влю зача́тие Твое́,/ почита́ю Твое́ боже́ственное рождество́,/ чту восхожде́ние Твое́, Де́во./ Ублажа́ю же успе́ние Твое́/ и всесвято́е погребе́ние Твое́ со преставле́нием, зовы́й:/ Го́споди, Сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не, глас 1:

Богонача́льным манове́нием: (зри день сей вы́ше).

Вход. Проки́мен, глас 2:

Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой,/ Ты и Киво́т святы́ни Твоея́. Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною/ и не отве́ржется ея́.

Чте́ния три (зри день сей вы́ше).

Стихи́ры на лити́и и стихо́вне пра́здника (зри день сей вы́ше).

На благослове́нии хле́бов Тропа́рь, глас 1:

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́,/ во успе́нии ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице,/ преста́вилася еси́ к животу́, Ма́ти су́щи Живота́,/ и моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти души́ на́ша. (Три́жды.)

И быва́ет благослове́ние хле́бов и раздробле́ние, и, а́ще изво́лит настоя́тель, чрез диа́конов дае́т всей це́ркви.

По возгла́се: Благослове́ние Госпо́дне на вас: быва́ет чте́ние о успе́нии Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, и а́ще изво́лит настоя́тель, с не́киим сокраще́нием, да в ме́ру бу́дет слу́жба.

НА У́ТРЕНИ

По шестопса́лмии и по вели́цей ектении́ поставля́ется посреде́ це́ркве укра́шенный анало́гий, и пева́ему: Бог Госпо́дь и яви́ся нам: исхо́дит от алтари́ предстоя́тель, неся́ о́браз или́ плащани́цу Успе́ния Пресвяты́я Богоро́дицы, после́дуют же ему́ свяще́нницы в облаче́нии, и полага́ется о́браз на анало́гий (плащани́ца же – на гробни́цу), и раздае́т предстоя́тель свещи́ бра́тии, и благословля́ет диа́коном и пономаре́м раздая́ти свещи́ та́кожде и наро́ду. И пою́тся си́и тропари́ из Иерусали́мскаго после́дования, кадя́щу предстоя́телю святы́м и о́бразу (или́ плащани́це).

Глас 2. Подо́бен: Благообра́зный Ио́сиф:

Благообра́зных учени́к лик ны́не Боже́ственный, о Честна́я,/ нескве́рное те́ло Твое́ слеза́ми чи́стыми омочи́в, я́ко арома́ты,/ во гро́бе, че́стне погреба́я, положи́,/ но тридне́вно преста́вилася еси́, Влады́чице,/ подаю́щи ми́рови Боже́ственную ми́лость.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху:

Егда́ снизшла́ еси́ к сме́рти, Живота́ Ма́ти безсме́ртная,/ тогда́ ад удиви́ся и ужасе́ся стра́шно,/ егда́ же узре́лася еси́ преста́вльшися на Небеса́, Мариа́м, от гро́ба,/ вся си́лы Небе́сныя взыва́ху:/ живоно́сная Ма́ти Живота́ на́шего, Сла́ва Тебе́.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Свяще́нным ученико́м, в Гефсима́нию те́ло Ма́тере Бо́жия нося́щим,/ пе́снь, ю́же возглаша́ю, прили́чна е́сть./ Сего́ ра́ди Христа́ Ма́тери,/ вои́стинну Еди́ней Богоотрокови́це, возопи́йте:/ воста́ни, о Влады́чице, подаю́щи всем ве́лию ми́лость.

Возглаша́ет канона́рх, на глас 5: благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. И чтет 1-й стих 17-я кафи́змы: Блаже́ни непоро́чнии:

Статия́ пе́рвая

1. Блаже́ни непоро́чнии в пу́ть, ходя́щим в зако́не Госпо́дни.

Жи́знь, во гро́бе положи́лся еси́, Христе́,/ и Ма́терь Живота́ полага́ется:/ стра́нное виде́ние А́нгелом и челове́ком.

2. Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его́, всем се́рдцем взы́щут Его́.

Велича́ем Тя, Богоро́дице Чи́стая,/ и чтим свято́е Твое́ успе́ние,/ и покланя́емся честно́му гро́бу Твоему́.

3. Не де́лающии бо беззако́ния в путе́х Его́ ходи́ша.

Мариа́м, ка́ко умира́еши, Жи́знь ве́рных?/ Ка́ко же гроб вмести́ Твое́ те́ло,/ вмести́вшее Невмести́маго все́ми?

4. Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́.

Небе́с Царя́, Бо́га, ро́ждшая,/ в Небе́сное Ца́рство прелага́ешися, Чи́стая, ца́рски.

5. Дабы́ испра́вилися путие́ мой, сохрани́ти оправда́ния Твоя́.

От земли́ преста́вилася еси́/ и от земли́ ника́коже отлучи́лася еси́, Всесвята́я Богоро́дице,/ избавля́ющи ве́сь мир от бед.

6. Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́.

Вся земля́ сла́вит погребе́ние Твое́, Христе́,/ и пое́т, Влады́ко, погреба́льная Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере всеблагогове́йно.

7. Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́тимися судьба́м пра́вды Твое́я.

А́нгели, зря́ще Тя, Чи́стая, просте́рту ме́ртву,/ Живо́т ми́ру возсия́вшую,/ соужаса́ющеся, дивля́хуся.

8. Оправда́ния Твоя́ сохраню́́, не оста́ви мене́ до зела́.

Па́ки по́слан бы́сть Гаврии́л от Бо́га/ и Твое́ благовеству́ет изше́ствие,/ Пренебе́сная, Нетле́нная, Чи́стая.

9. В чесо́м испра́вит юне́йший пу́ть свой? Внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́.

В черто́г Боже́ственный Тебе́, Неве́сту Бо́жию,/ Жени́х призыва́ет, Богоневе́сто,/ весели́тися при́сно боголе́пно.

10. Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х.

До Престо́ла Бо́жия,/ иде́же свет Тро́ицы стра́шный и непристу́пный,/ дости́гла еси́ и почи́ла еси́, Де́во, и́стинно.

11. В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́.

Преста́вльшися от земли́, Бо́гу предста́ла еси́, Богоро́дице,/ от Бо́га ника́коже отлуче́на бы́вши/ николи́же от утро́бы ма́тере.

12. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Честно́е Твое́ те́ло, Де́во,/ тле́ния и во гро́бе не уве́де,/ но с те́лом прешла́ еси́ от земли́ к Небеси́.

13. Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твои́х.

Всесвято́е Твое́ лице́, Пречи́стая, и ме́ртвое я́ко рай явля́шеся,/ благода́тию и жи́знию ды́шущее взира́ющим.

14. На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве.

От нас, чад Твои́х, Ма́ти,/ любо́вь на́шу и пе́снь исхо́дную приими́,/ приноси́мую из глубины́ души́.

15. В за́поведех Твои́х поглумлю́ся и уразуме́ю пути́ Твоя́.

Отве́рзи, Ма́ти, честне́и Твои́ о́чи/ и на чад со́бранных при́зри,/ Твое́ успе́ние сла́вящих че́стно.

16. Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х.

Отве́рзи уста́ и да́ждь нам благослове́ние, Пресвята́я Богоро́дице,/ преста́вльшаяся от нас коне́чне.

17. Возда́ждь рабу́ Твоему́, живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́.

Не оста́ви нас ны́не, си́рых, Ма́ти,/ от земли́ на Не́бо ны́не взе́млема,/ сопребыва́ти иму́щая Сы́ну и Бо́гу.

18. Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́.

О́крест одра́ Твоего́ предстоя́ще,/ те́пле взыва́ем Тебе́, Де́во:/ поми́луй, Всесвята́я, спаси́ всех ве́рных.

19. Пришле́ц аз е́смь на земли́, не скрый от мене́ за́поведи Твоя́.

Прииди́ ны́не, А́нно, ста́ни с на́ми,/ нача́льствующи во пра́зднестве Твоея́ Святы́я Дще́ре, Богома́тере.

20. Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя.

Прииди́те, дади́м сла́ву и хвалу́ Бо́гу,/ призва́вшему Сию́ во Свята́я,/ я́ко Святу́ю, святы́х бо́льшую.

21. Запрети́л еси́ го́рдым, про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х.

Ны́не прия́т Не́бо пресла́вно Цари́цу вселе́нныя и весели́тся,/ ца́рствующую зря́ще с Бо́гом.

22. Отыми́ от мене́ поно́с22 и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х.

Бог сла́вы, Сын Твой, Чи́стая,/ со сла́вою, я́ко Ма́тери, прия́т Тя/ и посади́ одесну́ю Себе́.

23. И́бо седо́ша кня́зи и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х.

Облече́нна и преукраше́нна благода́тию,/ ны́не предста́ла еси́ Бо́гу,/ я́ко Цари́ца и Ма́ти Бо́жия.

24. И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ е́сть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́.

А́нгели, Де́во, служа́ху на земли́,/ А́нгели и ны́не на Небесе́х предстоя́т Тебе́ раболе́пно.

25. Прильпе́ земли́ душа́ моя́, живи́ мя по словеси́ Твоему́.

А́нгельская во́инства, слете́вше,/ со стра́хом обстоя́ху,/ Твое́, Честна́я Влады́чице, преставле́ние зря́ще.

26. Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя еси́, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

И ны́не у́мныя си́лы, мы́сленно с на́ми предстоя́ще, пою́т,/ преставле́ние сла́вяще Твое́.

27. Пу́ть оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х.

От коне́ц приидо́ша ученицы́ Христо́ви/ послужи́ти погребе́нию Твоему́, Влады́чице,/ и воспе́ти Твое́ успе́ние, Чи́стая.

28. Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния, утверди́ мя в словесе́х Твои́х.

Христо́с Бог, Де́во, А́нгели Своя́/ и Боже́ственныя апо́столы посла́ на погребе́ние Ма́тере сыноле́пно.

29 Пу́ть непра́вды отста́ви от мене́ и зако́ном Твои́м поми́луй мя.

Вся души́ святы́х пра́отец, и проро́к, и пра́ведник снидо́шася,/ исхо́дную принося́ще пе́снь.

30. Пу́ть и́стины изво́лих и судьбы́ Твоя́ не забы́х.

Тебе́, Богоро́дице Чи́стая, живу́щую и ны́не по сме́рти,/ сла́вит все мно́жество Небе́сных и земны́х.

31. Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́.

Живе́ши и по сме́рти, Живоприе́мный Исто́чниче,/ от живота́ бо к Животу́ прешла́ еси́,/ я́ко ро́ждшая Присноживо́тный Живо́т.

32. Пу́ть за́поведей Твои́х теко́х, егда́ разшири́л еси́ се́рдце мое́.

А́ще и умира́еши, Де́во, ны́не по подо́бию на́шему,/ но всех Цари́ца явля́ешися,/ я́ко заче́ншая Творца́ вся́ческих.

33. Законоположи́ мне, Го́споди, пу́ть оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и вы́ну.

А́ще и сокрыва́ешися во гро́бе ма́лем, Де́во,/ но са́мое Не́бо Тебе́ отве́рзеся,/ и на престо́л прия́т Тебе́ Бог.

34. Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м.

Из недр О́тчих роди́выйся Бог/ и в не́дра Твоя́, Непоро́чная, вше́дый/ прия́т во объя́тия Тебе́, Чи́стая.

35. Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х.

Бог погребе́ся, и Ма́ти Бо́жия,/ Бог в те́мная сни́де, и Ма́ти Бо́жия.

36. Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство.

Сы́на, Де́во, и на Кресте́ не оста́вила еси́,/ сего́ ра́ди и Той не оста́ви Тя,/ Тебе́ ны́не предстоя́ теле́сне.

37. Отврати́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́, в пути́ Твое́м живи́ мя.

Гроб Сы́на прославля́еши ма́терски,/ и Той, Де́во, Твое́ свято́е успе́ние воспрославля́ет боже́ственне.

38. Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в страх Твой.

Восхвали́ша Тебе́ вси А́нгели Бо́жии,/ егда́ вы́ше Небе́с возшла́ еси́,/ и, па́дше, поклони́шася че́стно.

39. Отыми́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х, я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги.

К Престо́лу прише́дши Всевы́шняго Бо́га,/ па́дши, ра́бски поклони́лася еси́/ и предста́ла еси́, зря́щи Бо́га.

40. Се, возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя.

О, ра́дости неизрече́нныя!/ О, че́сти безме́рный!/ Мариа́м со Иису́сом, Сы́ном Свои́м, ца́рствует на Небеси́ и на земли́.

41. И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́.

Богоро́дице Де́во, преста́вльшися от земли́,/ су́щих на земли́ не оста́ви,/ сохраня́ющи покланя́ющихся преставле́нию Твоему́.

42. И отвеща́ю поноша́ющим ми сло́во, я́ко упова́х на словеса́ Твоя́.

От Небесе́, Ма́ти, иде́же ны́не обита́еши,/ призре́вши на зе́млю, бу́ди благоутро́бна/ и поми́луй мир, Блага́я.

43. И не отыми́ от уст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х.

Апо́столи, Богоро́дице Чи́стая,/ егда́ пресвято́е те́ло Твое́ ви́деша,/ припа́дше, поклони́шася че́стно.

44. И сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка.

Исхо́дныя псалмы́, и пе́ния, и пе́сни, лик соста́вльше, поя́ху Тебе́,/ чудя́щеся сла́ве Твое́й, Чи́стая.

45. И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х.

Боголе́пным, Де́во, Твои́м та́мо сия́нием озаря́еми,/ ра́довахуся и мня́ху Сы́на Твоего́ зре́ти.

46. И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся.

Живонача́льному Твоему́ те́лу/ ки́ими рука́ми ны́не прико́снемся, Всенепоро́чная, глаго́лаху,/ Сло́ва Пита́тельнице, Чи́стая?

47. И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́.

Ка́я словеса́, Де́во, Тебе́ изрече́м ны́не?/ Ки́я пе́сни, Препе́тая Влады́чице, принесе́м успе́нию Твоему́?

48. И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х.

Мариа́м Де́во, прия́тное Бо́гу и́мя и существо́,/ ка́ко умерла́ еси́, обожи́вшая естество́ сме́ртных?

49. Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал ми еси́.

Ка́ко ви́дена была́ еси́ бездыха́нна,/ вся́кое дыха́ние Даю́щаго неизрече́нно ро́ждшая?/ О, сбытия́, Де́во, но́ваго!

50. То мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя.

Преше́дшая естества́ уста́вы,/ ка́ко подклоня́ешися уста́вом естества́, Влады́чице,/ и сме́рти, я́коже мы, иску́с прия́ла еси́?

51. Го́рдии законопреступова́ху до зела́, от зако́на же Твоего́ не уклони́хся.

Рождество́м Твои́м, Де́во,/ гро́зное сме́рти устремле́ние останови́вшая,/ ка́ко ны́не наше́ствию сме́рти уступа́еши?

52. Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся.

Огнено́сная купина́,/ ка́ко клеща́ми сме́рти объя́та была́ еси́, Богоневе́сто,/ носи́вшая О́гнь Божества́?

53. Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой.

Почи́ла еси́, Де́во, а не умерла́ ны́не,/ и, в лу́чшем животе́ и безсме́ртнем пробу́ждшися,/ обрела́ся еси́ во пло́ти.

54. Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́ на ме́сте прише́льствия моего́.

Боже́ственный киво́т заве́та с на́ми Бо́жия/ в ски́нии ди́вней, в до́ме Бо́жии, всели́ся.

55. Помяну́х в нощи́ и́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой.

Злата́я ста́мна, в не́йже ма́нна небе́сная соблюде́ся,/ преложи́ся от земли́ Богоотрокови́ца Мариа́м к Бо́гу.

56. Сей бы́сть мне, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х.

Бо́га и Сло́ва крило́ на крило́ Небе́сное восхо́дит па́че сло́ва,/ Богоневе́ста Чи́стая.

57. Ча́сть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой.

Ева́нгельский многоце́нный би́сер усокро́виществовася ны́не/ в та́йная сокро́вища Бо́жия.

58. Помоли́хся Лицу́ Твоему́ всем се́рдцем мои́м, поми́луй мя по словеси́ Твоему́.

Смотре́ния Бо́га вопло́щшагося/ сокраще́нный е́сть о́браз сие́ са́мое та́инство,/ преставле́ние Твое́ к Бо́гу.

59. Помы́слих пути́ Твоя́ и возврати́х но́зе мой во свиде́ния Твоя́.

Ви́дяще Тя, Де́во, Ма́терь Бо́жию,/ мне́хом ви́дети Бо́га при́сно./ Ка́ко же ны́не стерпи́м отлуче́ние?

60. Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́.

Тебе́, стяжа́вшую Ду́ха Бо́жия,/ в Тебе́, Богоневе́сто, все́льшагося, бездыха́нну ви́дя,/ и наш дух оскудева́ет.

61. У́жа гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего́ не забы́х.

Богоро́дице Де́во, ра́досте на́ша,/ Богоро́дице, пропове́дание на́ше,/ Богоро́дице, ка́мо отхо́диши от нас?

62. Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твое́й.

Ка́мо отхо́диши, Де́во?/ Ка́мо преставля́ешися ны́не?/ Превы́ше Небе́с возлете́ла еси́,/ оста́вльши на земли́ птенцы́.

63. Прича́стник аз е́смь всем боя́щимся Тебе́ и храня́щим за́поведи Твоя́.

Дави́де богоо́тче, бу́ди с на́ми ны́не,/ во исхо́де Ма́тере Бо́га на́шего/ и в благознамени́тый де́нь пра́здника.

64. Ми́лости Твое́й, Го́споди, испо́лнь земля́, оправда́нием Твои́м научи́ мя.

Возопи́й и ны́не ко А́нгелом Бо́жиим:/ возьми́те врата́ прия́ти Ма́терь Бо́жию боголе́пно.

65. Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́.

Кра́сный добро́тою, Ца́рь Небе́сный,/ ны́не добро́ты Ма́тере вожделе́/ и призва́ Ю в Небеса́.

66. Бла́гости, и наказа́нию, и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах.

А́ще и прие́млеши погребе́ние, Де́во, я́ко сме́ртная,/ но, я́ко Ма́ти Бо́жия, востае́ши Ду́хом Бо́жиим, Вседе́тельным.

67. Пре́жде да́же не смири́тимися, аз прегреши́х, сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х.

Богоприе́мное те́ло, а́ще и во гроб вселя́ется,/ но во гро́бе пребы́ти не навы́че,/ востае́т же си́лою Боже́ственною.

68. Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Погребе́ние Твое́, Богоро́дице, ле́ствице Небе́сная,/ Тебе́ ле́ствица бы́сть,/ е́юже возшла́ еси́ к Бо́гу, су́щему верху́ ей.

69. Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́.

Светоно́сный све́щник незаходи́маго Све́та/ под земле́ю вма́ле сокрыва́ется,/ но полага́ется све́тло на высоте́.

70. Усыри́ся, я́ко млеко́, се́рдце их, аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся.

Бы́вши еди́ножды от Бо́га проклята́, земли́/ освяти́ся погребе́нием Бо́га на́шего/ и ны́не па́ки погребе́нием Твои́м, Ма́ти.

71. Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м.

С Небесе́ паде́ бе́дне безпло́тный дре́вле,/ Превы́ше Небе́с чу́дно быва́ет ны́не плотоно́сная Де́ва Мариа́м.

72. Благ мне зако́н уст Твои́х, па́че ты́сящ зла́та и сребра́.

Твое́, Чи́стая, вели́чие и Сла́ва вни́де пред лице́ сла́вы Го́спода,/ преста́вльшейся Тебе́ от земли́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Воспева́ем, Сло́ве, Тебе́, всех Бо́га,/ со Отце́м и Святы́м Твои́м Ду́хом,/ и сла́вим Боже́ственный зрак Твой.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Блажи́м Тя, вси ро́ди, Богоро́дице Присноде́во Влады́чице,/ и сла́вим успе́ние Твое́.

И па́ки пе́рвый лик пе́рвый стих:

Жи́знь, во гро́бе положи́лся еси́, Христе́,/ и Ма́терь Живота́ полага́ется:/ стра́нное виде́ние А́нгелом и челове́ком.

Та́же ектения́ ма́лая и возгла́с:

Я́ко благослови́ся Твое́ И́мя и просла́вися Твое́ Ца́рство,/ Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха,/ ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И, покади́вшу иере́ю, ле́вый лик начина́ет втору́ю статию́.

Статия́ втора́я

Досто́йно е́сть велича́ти Тя, Жизнода́вца,/ возвели́чившаго живоно́сное преставле́ние Ма́тере Твоея́ Чи́стыя.

73. Ру́це Твои́ сотвори́сте мя и созда́сте мя: вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м.

Досто́йно е́сть велича́ти Тя, Богоро́дице,/ ду́шу Боже́ственную и непоро́чную в ру́це Бо́га положи́вшую.

74. Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвесели́тся, я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х.

О, чудесе́ но́ваго!/ Две́рь в Две́ри, Не́бо в Не́бо ны́не и́дет/ и Престо́л Бо́жий на Престо́л Бо́жий.

75. Разуме́х, Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́.

Ста и удиви́ся все мно́жество А́нгелов,/ зря́ще Христа́ Бо́га непристу́пнаго,/ приступа́юща к Ма́тери, че́сть Ей воздаю́ща.

76. Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя, по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́.

Ужасе́ся, Бо́га тре́петно зря́ще, низходя́щаго па́ки,/ и ду́шу на ру́це прие́млющаго,/ и возше́дшаго во сла́ве Боже́ственней.

77. Да прии́дут мне щедро́ты Твои́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ е́сть.

Ужасни́ся, Не́бо, и ты, земле́, внуши́ глаго́лы:/ Бог, И́же над все́ми, пе́рвее сни́де/ и ны́не второ́е на зе́млю ра́ди Ма́тере.

78. Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х.

Прему́дрость дом Свой,/ от земли́ преста́вивши в дом Свой пренебе́сный,/ испо́лни ны́не сла́вы Боже́ственныя.

79. Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́ и ве́дящии свиде́ния Твоя́.

Не от Не́ба сни́де Богоневе́стная Де́ва,/ но на Небеса́ взы́де,/ я́ко ро́ждшая Небе́снаго Царя́.

80. Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не постыжу́ся.

Ны́не прохо́дно бы́сть Не́бо и челове́ком,/ прииди́те у́бо, вси христоно́снии,/ взы́дем с Ма́терию Бо́жиею.

81. Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́х.

В зе́млю пони́кла еси́, неора́нная земле́ Госпо́дня,/ Клас живота́ израсти́вшая,/ и во стране́ произни́кла еси́ Небе́сней.

82. Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя?

Со́лнце, ви́девшее пре́жде заше́дшее Со́лнце Пра́вды,/ ви́дит ны́не и Луну́ заше́дшую,/ Де́ву и Ма́терь Све́та.

83. Зане́ бых я́ко мех на сла́не, оправда́ний Твои́х не забы́х.

Гроб несве́тлый покры́ приосене́нную и светоно́сную го́ру Госпо́дню,/ покры́вшую Небеса́ доброде́телию.

84. Коли́ко е́сть дней раба́ Твоего́? Когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд?

А́ще и преста́вилася еси́ от земли́ к Небе́сным, Де́во,/ оба́че вся земля́ сора́дуется/ и сла́вит преставле́ние Твое́.

85. Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди.

А́ще и в Небеси́ заключи́ся нетле́нное те́ло Твое́, Де́во,/ оба́че благода́ть Твоя́ излия́ся/ и исполня́ет все лице́ земли́.

86. Вся за́поведи Твоя́ и́стина, непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми.

В пе́снех к Бо́гу, моли́твах и поще́ниих, Де́во,/ в сия́ дни упражня́ющися,/ ожидала еси́ преставле́ния Твоего́.

87. Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́, аз же не оста́вих за́поведей Твои́х.

Ра́дуется душа́, и лице́ све́том блиста́ет,/ отходя́щей Тебе́ ко Го́споду,/ Всесвята́я Госпоже́ ве́рных.

88. По ми́лости Твое́й живи́ мя, и сохраню́ свиде́ния уст Твои́х.

Се, ве́рнии, надгро́бную пе́снь соверша́ем Тебе́,/ нача́тку жи́зни на́шея,/ предстоя́ще гро́бу Твоему́ благоче́стно.

89. Во век, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на Небеси́.

Любо́вию, ве́рнии, ны́не у́тренююще,/ славосло́вим Тя, Влады́чице, Де́во Непоро́чная,/ и сла́вим успе́ние Твое́.

90. В род и род и́стина Твоя́: основа́л еси́ зе́млю, и пребыва́ет.

Помяни́ нас во Ца́рствии Небе́снем,/ преставле́ние Твое́ ве́рно пою́щих,/ Де́во Богоневе́сто.

91. Учине́нием Твои́м пребыва́ет де́нь, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́.

Ны́не Си́льный, я́коже предрекла́ еси́,/ вели́чие Тебе́, Пречи́стая Де́во, сотвори́,/ Не́ба и земли́ Созда́тель.

92. Я́ко а́ще бы не зако́н Твой поуче́ние мое́ был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м.

Предстои́ши ны́не Божеству́ Триипоста́сному,/ лице́м к лицу́ зря́щи,/ иде́же лица́ покрыва́ют Серафи́ми.

93. Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя еси́.

Не́бо ны́не сра́дуется земле́ и сликовству́ет,/ челове́цы со А́нгелы соедини́шася,/ преста́вльшейся Чи́стей на Не́бо.

94. Твой е́смь аз, спаси́ мя, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х.

Иоаки́м ны́не сра́дуется сла́ве Дще́ри свое́й и Богоотрокови́цы,/ неизрече́нней и Боже́ственней и́стинно.

95. Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя́ разуме́х.

Ге́фсимания, Блаже́нный и де́вственный гроб прие́мшая, ублажа́ется,/ честву́ема, я́ко черто́г ца́рский.

96. Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́.

Прииди́те, ве́рнии,/ свято́му гро́бу Го́спода и Всесвяты́я Его́ Ма́тере поклони́мся/ со стра́хом и ра́достию.

97. Ко́ль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, ве́сь де́нь поуче́ние мое́ е́сть.

Иерусали́м обы́мем вси усе́рдно/ и у́зрим та́инства Бо́жия,/ нас ра́ди соверши́вшаяся.

98. Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя́ е́сть.

А́нгели че́стно сопровожда́ют честны́й гроб Твой, Чи́стая,/ све́том свяще́нным мо́лниеносно сия́ющий,/ просвеща́емый све́том Бо́жиим.

99. Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ е́сть.

Ужасо́шася вси ду́си возду́шнии/ о е́же на Небеса́ восхожде́нии Твое́м/ и вострепета́ша держа́вы Твоея́, Чи́стая.

100. Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х.

Вострепета́ сатана́, узре́в свет сла́вы Ма́тере Бо́жия,/ от высоты́ мо́лниевидно проше́дший да́же до а́да,/ и, пла́ча и стени́, взыва́ше:/ что мне и Тебе́, Ма́ти Бо́жия?

101. От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́.

О бога́тства Христа́ Бо́га!/ О безме́рная глубино́ любве́!/ И до́льнейшия страны́ земли́ испо́лни пресла́внаго явле́ния Ма́тере.

102. От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́.

Пре́жде нас ра́ди во ад Христо́с сни́де,/ ны́не же Де́ва Мариа́м взы́де на Не́бо,/ в ра́дость и по́мощь нам.

103. Ко́ль сла́дка горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м.

Схожде́нию Бо́жию и восхожде́нию Твоему́, Де́во,/ покланя́юся, сла́влю я́ и чту,/ я́ко вины́ вхо́да моего́ в живо́т.

104. От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк пу́ть непра́вды.

По́яс честны́й, во свиде́ние Твоего́ с пло́тию ны́не к Бо́гу преставле́ния,/ вручаеши, Де́во, Фоме́.

105. Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой и свет стезя́м мои́м.

А́ще и ны́не па́ки не приспе́ Фома́ близне́ц,/ но та́ин сподо́бися,/ пресла́вным воскресе́нием Христа́.

106. Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́.

О бори́тельный и стропти́вый ро́де евре́йский!/ Сы́на кресту́ пре́дал еси́/ и ны́не ру́це воздвиза́еши на Ма́терь.

107. Смири́хся до зела́, Го́споди, жи́ви мя по словеси́ Твоему́.

Ка́ко киво́ту киво́та Бо́га Жи́ва прикосну́тися, лука́ве, дерзну́л еси́?/ Но пости́же суд отсече́нием.

108. Во́льная уст мои́х благоволи́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя.

До́ле Тя, Чи́стая, апо́столи обстоя́ху,/ горе́ же си́лы срета́ху Тебе́,/ я́ко А́нгелов еси́ Влады́чица и сме́ртных.

109. Душа́ моя́ в ру́ку Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего́ не забы́х.

Плач свяще́нный соверша́юще Тебе́, Де́во, взыва́ху:/ ка́ко Тя, Бо́жию пала́ту, покры́ем земле́ю мертволе́пно?

110. Положи́ша гре́шницы се́ть мне, и от за́поведей Твои́х не заблуди́х.

Ка́ко Тя гро́бу предади́м, Чи́стая,/ Сы́на и Сло́ва рай слове́сный,/ па́че ума́ и сло́ва?

111. Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца моего́ су́ть.

Словесы́ Боже́ственными богопропове́дники утеша́ющи,/ мно́жество ско́рби разреши́ла еси́,/ возглаго́лавши ма́терним о́бразом к ним, Богома́ти.

112. Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние.

Ча́да Го́спода и Сы́на Моего́!/ Ра́дости отше́ствия Моего́ к Бо́гу/ не претворя́йте в плач слеза́ми ва́шими.

113. Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х.

Хода́таица к Бо́гу се отхожду́ Превы́ше ми́ра,/ с ва́ми же е́смь в ми́ре при́сно, со Го́сподем,/ я́коже обеща́лся е́сть.

114. Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя́ упова́х.

Ужаса́емся прикосну́тися всесвято́му и богоприе́мному те́лу Твоему́, Чи́стая, раби́ Твои́,/ и погребсти́ Ма́терь Живота́.

115. Уклони́теся от мене́, лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́.

Ки́я оде́жды, ки́я пелены́, Де́во, и ми́ры,/ ки́я же надгро́бныя пе́сни погребе́нию Твоему́ принесе́м, Чи́стая?

116. Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, и жив бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего́.

Ца́рие зе́мстии и бога́тии лю́дстии мо́лятся лицу́ Твоему́, Де́во,/ я́ко Дще́ри Царя́ Небе́снаго.

117. Помози́ ми и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну.

Бог в Ма́тери почи́ на земли́, я́ко Младе́нец,/ ны́не же на Не́бе почи́ет/ и всели́тся Ма́ти в Бо́зе.

118. Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их.

Ны́не Мариа́м весели́тся,/ всенепоро́чное те́ло Го́спода, обоже́нное,/ зря́щи на Престо́ле Бо́жии.

119. Преступа́ющий непщева́х вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́.

Ны́не услы́шала еси́ та́мо неизрече́нные глаго́лы, Де́во,/ и безве́стная и та́йная прему́дрости яви́ Тебе́ Бог.

120. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся.

Взя́тся от земли́ пресла́вный град Госпо́день,/ о не́мже пресла́вная глаго́лашася,/ и введе́ся в дом Бо́жий.

121. Сотвори́х суд и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби́дящим мя.

Взя́тся от земли́ земля́ неоскверне́нная и де́вственная,/ из Нея́же созда́ся но́вый Ада́м,/ пра́отца Ада́ма Созда́тель.

122. Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии.

Не́бо ны́не колесни́цу Бо́жию тьмочи́сленно Святу́ю прие́млет,/ со тьма́ми А́нгелов, пресла́вно.

123. О́чи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́ и в сло́во пра́вды Твое́й.

Дне́сь от земли́ чи́стый и всесвяте́йший О́браз новоле́пно возно́сится та́мо,/ иде́же первообра́зное быва́ет.

124. Сотвори́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й и оправда́нием Твои́м научи́ мя.

Благосоде́ланный О́браз,/ Красоту́ земли́ преизоби́льную,/ ны́не боголе́пно прелага́ет Бог на Не́бо.

125. Раб Твой е́смь аз, вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твои́.

Кни́га та́инственная, в не́йже написа́ся Бо́жие Сло́во,/ в ру́це Бо́га полага́ется,/ в написа́ние Небе́сных та́ин.

126. Вре́мя сотвори́ти Го́сподеви, разори́ша зако́н Твой.

Я́ко голуби́ца, уя́звленная любо́вию, Де́во,/ Престо́л Бо́жий облета́еши,/ отлете́вши от гне́зда, е́же на земли́.

127. Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия.

Земли́ и Не́ба Всецари́це, Ди́вная Мари́е,/ в Ца́рство введи́ сла́вящих успе́ние Твое́.

128. Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся, всяк пу́ть непра́вды возненави́дех.

Успи́, Чи́стая, успе́нием Твои́м живоно́сным,/ утиши́ Це́ркве собла́зны/ и утверди́ ю́, я́ко Блага́я.

129. Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испыта́ и́ душа́ моя́.

Воспева́ем ны́не успе́ние и погребе́ние Твое́, Чи́стая,/ и вси ве́рно ублажа́ем Тя,/ иску́плени от сме́рти Твои́м Рожде́нием.

130. Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы.

Тя, Одр честны́й, святы́й и богоприе́мный,/ на одре́ че́стно зря́ще,/ апо́столи вопия́ху со пла́чем.

131. Уста́ мои́ отверзо́х и привлеко́х дух, я́ко за́поведей Твои́х жела́х.

Наляцы́, Честна́я, Присноде́вая Де́во Мари́е,/ и успева́й, и ца́рствуй во ве́ки веко́в с Бо́гом.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Безнача́льне Бо́же, Соприсносу́щне Сло́ве и Ду́ше Святы́й,/ вознеси́ рог христиа́н,/ я́ко Всеми́лостивый и Благи́й.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Жи́знь ро́ждшая, Всенепоро́чная Чи́стая Де́во,/ и к Жи́зни преста́вльшаяся ны́не,/ и́стинныя жи́зни сподо́би и вся ве́рныя.

И па́ки вторы́й лик стих пе́рвый:

Досто́йно е́сть велича́ти Тя, Жизнода́вца,/ возвели́чившаго живоно́сное преставле́ние Ма́тере Твоея́ Чи́стыя.

Та́же ма́лая ектении́ и возгла́с:

Я́ко святи́ся и просла́вися всечестно́е и великоле́пое И́мя Твое́,/ Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха,/ ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И, покади́вшу иере́ю, пра́вый лик начина́ет тре́тию статию́.

Статия́ тре́тия, глас 3:

132. При́зри на мя и поми́луй мя, по суду́ лю́бящих и́мя Твое́.

Ро́ди вси пе́снь погребе́нию Твоему́ прино́сят, Де́во.

133. Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние.

Гряди́ се́мо, вся тва́рь,/ пе́сни исхо́дныя принесе́м Де́ве.

134. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́.

Ученицы́ Христа́ моего́/ погреба́ют те́ло Ма́тере Бо́га моего́.

135. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́нгелов и Арха́нгелов чи́ни,/ предстоя́ще, воспева́ют неви́димо.

136. Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́.

Жены́ честны́я со апо́столы/ вопия́ху, пла́чуще.

137. Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́.

Неискусому́жная Де́во, Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ ка́ко стерпи́м боле́знь?

138. Запове́дал еси́ пра́вду, свиде́ния Твоя́, и и́стину зело́.

Твое́ ны́не отше́ствие – ра́дость всему́ ми́ру,/ нам же плач ско́рбный.

139. Иста́яла мя е́сть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́.

От Ма́терния любве́ Твоея́ и попече́ния Твоего́/ да не оста́нем си́ры.

140. Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и раб Твой возлюби́ е́.

Све́те наш, Де́во,/ ка́ко стерпи́м не зре́ти Твоего́ сла́дкаго о́ка?

141. Юне́йший аз е́смь и уничиже́н, оправда́ний Твои́х не забы́х.

Ка́ко боголю́бная Твоя́ и богосло́вная уста́/ молча́нием, увы́, связа́шася?

142. Пра́вда Твоя́ пра́вда во век, и зако́н Твой и́стина.

От Ма́тере Учи́теля на́шего не отсту́пим,/ апо́столи вопия́ху.

143. Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́.

На о́блацех па́ки предпо́слем Тя, Де́во, до Небе́сных.

144. Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, вразуми́ мя, и жив бу́ду.

Жезл святы́й, положе́нный во гро́бе,/ жи́знь израща́ет.

145. Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взыщу́.

Во гро́бе положи́ся/ ме́ртвыя от гробо́в Воздви́гшая Рождество́м Свои́м.

146. Воззва́х Ти, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ния Твоя́.

Ка́мо отхо́диши, Ма́ти?/ Друг и де́вственник сыноле́пно вопия́ше.

147. Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х.

В ра́дость Сы́на Твоего́ отхо́диши, Богома́ти,/ и весели́шися, и ра́дуешися.

148. Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м.

Еда́ па́ки в Ка́ну на брак/ ны́не позвана́ еси́ со апо́столы?

149. Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й, по судьбе́ Твое́й живи́ мя.

Поими́, Де́во, к Боже́ственному Твоему́ Сы́ну/ и мене́ ны́не, Твое́ ча́до.

150. Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Твоего́ удали́шася.

Преста́ви мя, Ма́ти, ны́не Твои́м преставле́нием/ к Ро́ждшемуся из Тебе́.

151. Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои́ и́стина.

Да сопредстои́м на Небеси́ сла́ве,/ я́коже при Кресте́ страда́нию.

152. Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век основа́л я́ еси́.

Со тьма́ми умо́в сни́де Влады́ка:/ Гефсима́ние, весели́ся.

153. Ви́ждь смире́ние мое́ и изми́ мя, я́ко зако́на Твоего́ не забы́х.

Ученико́в лик, весели́ся,/ зря Го́спода во сла́ве.

154. Суди́ суд мой и изба́ви мя, словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя.

Вся земля́ да взыгра́ет,/ Бо́га, па́ки сходя́ща, дне́сь зря́щи.

155. Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша.

Изы́дем ско́ро во сре́тение Го́спода,/ па́ки снизше́дшаго.

156. Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя.

Да услы́шим вси Бо́га,/ собесе́дующа ны́не Ма́тери Всенепоро́чней.

157. Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х не уклони́хся.

О Сладча́йшая Ма́ти,/ к Сладча́йшему Сы́ну прииди́, ра́дующися.

158. Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша.

Ви́ждь, се ны́не Сын Твой прии́де/ во Своя́ Тебе́ прия́ти.

159. Ви́ждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя.

Приидо́х, глаго́лет,/ да пред лице́м сла́вы Отца́ яви́тся Сла́ва Ма́тере Мое́й.

160. Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твое́й.

Сла́влю Твое́, Бо́же Мой,/ к Сы́ну Ма́терь глаго́лет,/ кра́йнее благоутро́бие.

161. Кня́зи погна́ша мя ту́не, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́.

Сла́влю Тя, Сы́не Мой,/ и покланя́юся сла́ве Твоего́ вели́чествия.

162. Возра́дуюся аз о словесе́х Твои́х, я́ко обрета́яй коры́сть мно́гу.

Близ Отца́ Моего́ прииди́, бли́жняя Моя́,/ от земли́ воста́вши.

163. Непра́вду возненави́дех и омерзи́х, зако́н же Твой возлюби́х.

Ты сад заключе́нный,/ иде́же дре́во жи́зни и безсме́ртия.

164. Седмери́цею днем хвали́х Тя о судьба́х пра́вды Твое́й.

Ты еси́ исто́чник запечатле́нный,/ в не́мже пото́к сла́дости всенеизрече́нныя.

165. Мир мног лю́бящим зако́н Твой, и не́сть им собла́зна.

Песносло́влю, Сы́не Мой,/ Божества́ Твоего́ Пребоже́ственнаго держа́ву.

166. Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди, и за́поведи Твоя возлюби́х.

Песносло́влю, Бо́же мой,/ снизхожде́ние Твое́ и человеколю́бие.

167. Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и возлюби́ я́ зело́.

Прииди́, кра́сная Моя́,/ да наслажда́ешися красоты́ Сы́на Твоего́ и Созда́теля.

168. Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ моя́ пред Тобо́ю, Го́споди.

Прииди́, Ма́ти Моя́,/ в ра́дость Боже́ственную и в Ца́рство.

169. Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя.

Прииди́, Мари́е,/ иде́же спокланя́емь е́сть Оте́ц, Сын и Дух.

170. Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя.

Что Ти возда́м, Богочелове́че Сы́не Мой,/ Раба́ Влады́це?

171. Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научи́ши мя оправда́нием Твои́м.

Что ны́не Ти принесу́ на Небеси́, Бо́же Мой,/ а́ще не ду́шу и те́ло?

172. Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя́.

Сла́влю Отца́,/ воспева́ю Тя, Сы́на Моего́,/ и покланя́юся Ду́ху.

172а. Я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда.

Сла́ва Тебе́, Богоро́дице,/ Сла́ва Твоему́ рождеству́,/ Сла́ва и успе́нию.

173. Да бу́дет рука́ Твоя́, е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих.

Ада́м и Е́ва чудя́хуся, зря́ще сла́ву Де́вы.

174. Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ е́сть.

Иоаки́м и А́нна, блаже́ни есте́,/ ро́ждше ми́рови Дще́рь.

175. Жи́ва бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне.

Препросла́вленную, в превы́спренняя всели́вшуюся,/ я́ко Ма́терь Бо́жию.

176. Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее, взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.

Мир Це́ркви, лю́дем Твои́м спасе́ние/ да́руй Твои́м успе́нием.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

О Тро́ице, Бо́же мой,/ О́тче, Сы́не и Ду́ше,/ поми́луй мир.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ви́дети Сы́на Твоего́ Ца́рство/ сподо́би, Де́во, Твоя́ рабы́.

Та́же о́ба ли́ка стих пе́рвый:

Ро́ди вси пе́снь погребе́нию Твоему́ прино́сят, Де́во.

И пото́м Благослове́нны, на глас 5:

Благослове́нная Влады́чице,/ просвети́ мя све́том Сы́на Твоего́.

А́нгельский собо́р удиви́ся,/ зря Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшуюся,/ ду́шу же в ру́це Бо́га преда́вшую/ и с Бо́гом возше́дшую, Пренепоро́чная,/ со сла́вою Боже́ственною в Небе́сная.

Благослове́нная Влады́чице,/ просвети́ мя све́том Сы́на Твоего́.

Почто́ ра́дость со слеза́ми,/ Богопропове́дницы, растворя́ете?/ Прише́д близне́ц, свы́ше вразумля́емь,/ приглаша́ше апо́столом:/ ви́дите вы по́яс и уразуме́йте,/ Де́ва воскре́се от гро́ба.

Благослове́нная Влады́чице,/ просвети́ мя све́том Сы́на Твоего́.

Учени́к, неве́ривый, Влады́чице,/ Воскресе́нию Сы́на Твоего́,/ ны́не уверя́ет про́чих о воста́нии Твое́м, глаго́ля:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,/ воскресе́ние же Де́вы рцы́те.

Благослове́нная Влады́чице,/ просвети́ мя све́том Сы́на Твоего́.

Богоно́сным, Де́во, ученико́м,/ собра́вшимся ко гро́бу Твоему́ и рыда́ющим,/ яви́выйся Фома́ рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Живу́ю помышля́ете?/ Воскре́се бо, я́ко Бо́га Роди́тельница.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во Еди́ном Существе́,/ с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Жизнода́вца ро́ждши,/ к жи́зни нестаре́емей прешла́ еси́,/ ра́дость же, Де́во, в печа́ли ме́сто подала́ еси́ ученико́м,/ из гро́ба тридне́вно воста́вшая Де́во,/ я́коже и Госпо́дь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды.)

Егда́ же пою́тся Благослове́нны, кадя́т два диа́кона или́ диа́кон со иере́ем. По Благослове́нных ектения́ ма́лая. Возгла́с: Я́ко Тя хва́лят вся си́лы Небе́сныя, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и Тебе́ сла́ву возсыла́ют ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Та́же Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са: От ю́ности моея́: Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

Сла́ва: Моли́твами Богоро́дицы: И ны́не: то́йже. Поми́луй мя, Бо́же:

Стихи́ра, глас 6: Егда́ преставле́ние пречи́стаго Твоего́ те́ла готовля́шеся: (зри день сей вы́ше).

Посе́м: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́: И по возгла́се кано́ны пра́здника.

Ирмосы́ 1-го кано́на по два́жды. Тропари́ обои́х кано́нов без повторе́ния. Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́: ирмосы́ втора́го кано́на, на два ли́ка.

Ипакои́, конда́к, припе́вы на 9-й пе́сни, Свети́лен: Апо́столи от коне́ц: и хвали́тные стихи́ры (зри в Слу́жбе пра́здника).

Та́же вели́кое славосло́вие.

При пе́нии: Святы́й Бо́же: плащани́ца (или́ о́браз) Успе́ния Пресвяты́я Богоро́дицы кре́стным хо́дом обно́сится вокру́г хра́ма и полага́ется на пре́жнее ме́сто при пе́нии тропаря́: В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́: В сие́ вре́мя целу́ем святу́ю плащани́цу (или́ о́браз), и помазу́ет настоя́тель освяще́нным еле́ем. Ектении́. Отпу́ст и час 1-й. Вме́сто: Избра́нной Воево́де: пое́тся конда́к: В моли́твах Неусыпа́ющую Богоро́дицу:

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

После Вознесения Господа матерь Божия оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в доме его родителей близ горы Елеонской. Для апостолов и всех верующих Она была утешением и назиданием. Беседуя с ними, матерь Божия поведала о чудесных событиях Благовещения, бессемейного зачатия и нетленного от Нее рождения Христа, его младенчества и всей земной жизни. Подобно апостолам, Она насаждала и утверждала Христианскую Церковь Своим присутствием, словом и молитвами. Благоговение апостолов к Пресвятой Деве было чрезвычайно. По приятии Святого Духа в знаменательный день Пятидесятницы они пребывали в Иерусалиме около 10 лет, служа спасению иудеев и желая чаще видеть и слышать от Нее Божественные слова. Многие из новопросвещенных верою приходили даже из дальних стран в Иерусалим, чтобы видеть и слышать Пречистую Богородицу.

Во время гонения, воздвигнутого Иродом на юную Церковь Христову (Деян.12:1–3), Пресвятая Дева Мария вместе с апостолом Иоанном Богословом в 43-м году удалилась в Ефес, в котором проповедовать Евангелие выпал жребий апостолу Иоанну Богослову. Она была также на Кипре у святого Лазаря Четверодневного, там епископствовавшего, и на Святой Горе Афонской, о которой, как говорит святой Стефан Святогорец, матерь Божия пророчески сказала: «Это место будет Мне в жребий, данный Мне от Сына и Бога Моего. Я буду Заступница месту этому и Богу о нем Ходатаица».

Благоговение древних христиан к матери Божией было так велико, что они сохранили все о Ее жизни, что только могли заметить из Ее слов и деяний, и даже передали нам о Ее внешнем виде.

По преданию, основанному на словах священномучеников Дионисия Ареопагита (13 октября 96 г.) и Игнатия Богоносца (†20 декабря 107 г.), святитель Амвросий Медиоланский в творении «О девственницах» писал о матери Божией: «Она была Девою не телом только, но и душою, смиренна сердцем, осмотрительна в словах, благоразумна, немногоречива, любительница чтения, трудолюбива, целомудренна в речи. Правилом Ее было – никого не оскорблять, всем благожелать, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здравомысленной, любить добродетель. Когда Она хоть бы выражением лица обидела родителей, когда была в несогласии с родными? Когда погордилась пред человеком скромным, посмеялась над слабым, уклонилась от неимущего? У Нее не было ничего сурового в очах, ничего неосмотрительного в словах, ничего неприличного в действиях: телодвижения скромные, поступь тихая, голос ровный; так что телесный вид Ее был выражением души, олицетворением чистоты. Все дни Свои Она обратила в пост: сну предавалась только по требованию нужды, но и тогда, как тело Ее покоилось, духом Она бодрствовала, повторяя во сне читанное, или размышляя о приведении в исполнение предположенных намерений, или предначертывая новые. Из дома выходила только в церковь, и то в сопутствии родных. Впрочем, она хотя и являлась вне дома Своего в сопровождении других, но лучшим стражем для Себя была Она Сама; другие охраняли только тело Ее, а нравы Свои Она блюла Сама». По преданию, сохраненному церковным историком Никифором Каллистом (ХIV в.), матерь Божия «была роста среднего или, как иные говорят, несколько более среднего; волосы златовидные; глаза быстрые, с зрачками как бы цвета маслины; брови дугообразные и умеренночерные, нос продолговатый, уста цветущие, исполненные сладких речей; лицо не круглое и не острое, но несколько продолговатое; кисти рук и пальцы длинные... Она в беседе с другими сохраняла благоприличие, не смеялась, не возмущалась, особенно же не гневалась; совершенно безыскусственная, простая, Она нимало о Себе не думала и, далекая от изнеженности, отличалась полным смирением. Относительно одежд, которые носила, Она довольствовалась их естественным цветом, что еще и теперь доказывает Ее священный головной покров. Коротко сказать, во всех Ее действиях обнаруживалась особая благодать». (Никифор Каллист заимствовал свое описание у святителя Епифания Кипрского, †12 мая 403 г.; Письмо к Феофилу об иконах. Перевод текста Епифания помещен в Великих Четиих-Минеях митрополита Макария. М., 1868, сентябрь, с. 363).

Обстоятельства Успения Божией матери известны в Православной Церкви от времен апостольских. В I веке о Успении Ее писал священномученик Дионисий Ареопагит. Во II веке сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на Небо находится в сочинениях Мелитона, епископа Сардийского. В IV веке на предание об Успении матери Божией указывает святитель Епифаний Кипрский. В V веке святитель Ювеналий, Патриарх Иерусалимский, говорил святой благоверной греческой царице Пульхерии: «Хотя в Священном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины Ее, впрочем, мы знаем о них из древнейшего и вернейшего предания». Это предание с подробностью собрано и изложено в церковной истории Никифора Каллиста в XIV веке.

Ко времени Своего Блаженного Успения Пресвятая Дева Мария опять прибыла в Иерусалим. Слава Ее как матери Божией уже распространилась по земле и многих завистливых и гордых вооружила против. Враги покушались на Ее жизнь, но Бог хранил Пресвятую Деву.

Дни и ночи Она проводила в молитве. Нередко Пресвятая Богородица приходила ко Святому Гробу Господню, воскуряла здесь фимиам и преклоняла колена. Не раз покушались враги Спасителя препятствовать посещать Ей святое место и выпросили у первосвященников стражу для охраны Гроба Спасителя. Но Святая Дева, никем не зримая, продолжала молиться пред ним. В одно из таких посещений Голгофы пред Нею предстал Архангел Гавриил и возвестил о Ее скором переселении из этой жизни в жизнь Небесную, вечно Блаженную. В залог Архангел вручил Ей пальмовую ветвь. С Небесной вестью возвратилась Божия матерь в Вифлеем с тремя Ей прислуживавшими девами (Сепфорой, Евигеей и Зоилой). Затем Она вызвала праведного Иосифа из Аримафеи и учеников Господа, которым возвестила о Своем скором Успении. Пресвятая Дева молилась также, чтобы Господь послал к Ней апостола Иоанна. И Дух Святой восхитил его из Ефеса, поставив рядом с тем местом, где возлежала матерь Божия. После молитвы Пресвятая Дева воскурила фимиам, и Иоанн услышал голос с Неба, заключавший Ее молитву словом «аминь». Божия матерь заметила, что этот голос означает скорое пребытие апостолов и Святых Сил Бесплотных. Апостолы, число которых и исчислить нельзя, слетелись, говорит святой Иоанн Дамаскин, подобно облакам и орлам, чтобы послужить матери Божией. Увидев друг друга, апостолы радовались, но в недоумении взаимно спрашивали: для чего Господь собрал их в одно место? Святой Иоанн Богослов, с радостными слезами приветствуя их, сказал, что для Божией матери настало время отойти ко Господу. Войдя к матери Божией, они увидели Ее благолепно сидящей на ложе, исполненную духовного веселия. Апостолы приветствовали Ее, а затем поведали о их чудесном восхищении с места проповеди. Пресвятая Дева прославляла Бога, что Он услышал Ее молитву и исполнил желание Ее сердца, и начала беседу о предстоящей Ее кончине. Во время этой беседы также чудесным образом предстал и апостол Павел с учениками своими: Дионисием Ареопагитом, дивным Иерофеем, Божественным Тимофеем и другими из числа 70 апостолов. Всех их собрал Святой Дух, чтобы они сподобились благословения Пречистой Девы Марии и благолепнее устроили погребение матери Господней. Каждого из них Она призывала к Себе по имени, благословляла и хвалила веру и их труды в проповедании Христова Евангелия, каждому желала вечного Блаженства и молилась с ними о мире и благосостоянии всего мира.

Настал третий час, когда должно было совершиться Успение Божией матери. Пылало множество свечей. Святые апостолы с песнопениями окружали благолепно украшенный одр, на котором возлежала Пречистая Дева Богородица. Она молилась в ожидании Своего исхода и пришествия Своего вожделенного Сына и Господа. Внезапно облистал неизреченный Свет Божественной славы, пред Которым померкли пылавшие свечи. Видевшие ужаснулись. Верх помещения как бы исчез в лучах необъятного Света, и сошел Сам Царь славы, Христос, окруженный множеством Ангелов, Архангелов и других Небесных Сил с праведными душами праотцев и пророков, некогда предвозвещавших о Пресвятой Деве. Увидев Своего Сына, Божия матерь воскликнула: «Величит душа моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе, Спасе Моем, яко призре на смирение Рабы Своея», – и, поднявшись с ложа для встречи Господа, поклонилась ему. Господь приглашал Ее в обители Вечной Жизни. Без всякого телесного страдания, как бы в приятном сне, Пресвятая Дева предала душу в руки Своего Сына и Бога.

Тогда началось радостное Ангельское пение. Сопровождая чистую душу Богоневесты с благоговейным страхом как Царицы Небесной, Ангелы взывали: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах! Се Царица, Богоотроковица, прииде, возьмите врата и сию премирно подымите, Присносущнаго матерь Света; тоя бо ради всеродное человеком спасение бысть. На Нюже взирати не можем, и Той достойную честь воздати немощно» (стихира праздника на «Господи, воззвах»). Небесные врата возвысились, встретив душу Пресвятой Богородицы, Херувимы и Серафимы с радостью прославили Ее. Благодатное лицо Богоматери сияло славой Божественного девства, а от тела разливалось благоухание.

Дивна была жизнь Пречистой Девы, дивно и Успение Ее, как воспевает Святая Церковь: «Бог вселенной показует на Тебе, Царица, чудеса, превышающие законы природы. И во время рождения Он сохранил Твое девство, и во гробе соблюл от истления тело Твое» (канон 1, песнь 6, тропарь 1). Благоговейно и со страхом лобызая пречистое тело, апостолы освящались от него и исполнялись благодати и духовной радости. Для большего прославления Пресвятой Богородицы всемогущая сила Божия исцеляла больных, с верою и любовию прикасавшихся к священному одру. Оплакав свою разлуку с матерью Божией на земле, апостолы приступили к погребению Ее пречистого тела. Святые апостолы Петр, Павел, Иаков с другими из числа 12 апостолов понесли на своих плечах одр, на котором возлежало тело Приснодевы. Святой Иоанн Богослов шел впереди с райской светозарной ветвью, а прочие святое и множество верных сопровождали одр со свечами и кадилами, воспевая священные песни. Это торжественное шествие началось от Сиона через весь Иерусалим в Гефсиманию.

При первом его движении над пречистым телом Богоматери и всеми провожавшими Ее внезапно появился обширный и светозарный облачный круг, наподобие венца, и к лику апостолов присоединился лик Ангельский. Слышалось пение Небесных Сил, прославлявших Божию матерь, которое вторило земным голосам. Этот круг с Небесными певцами и сиянием двигался по воздуху и сопровождал шествие до самого места погребения. Неверующие жители Иерусалима, пораженные необычайным величием погребального шествия и озлобленные почестями, воздаваемыми матери Иисуса, донесли о том первосвященникам и книжникам. Пылая завистью и мщением ко всему, что напоминало им Христа, они послали своих слуг, чтобы те разогнали сопровождавших и самое тело матери Божией сожгли. Возбужденный народ и воины с яростью устремились на христиан, но облачный венец, сопровождавший по воздуху шествие, опустился к земле и как бы стеною оградил его. Преследователи слышали шаги и пение, но никого из провожавших не видали. Многие из них были поражены слепотой. Иудейский священник Аффония из зависти и ненависти к матери Иисуса Назорея хотел опрокинуть одр, на котором возлежало тело Пресвятой Девы, но Ангел Божий невидимо отсек его руки, которые прикоснулись к гробу. Видя такое чудо, Аффония раскаялся и с верою исповедал величие матери Божией. Он получил исцеление и примкнул к сонму сопровождавших тело Богоматери, став ревностным последователем Христа. Когда шествие достигло Гефсимании, там с плачем и рыданием началось последнее целование пречистого тела. Лишь к вечеру святое апостолы могли положить его во гроб и закрыть вход в пещеру большим камнем. Три дня они не отходили от места погребения, совершая непрестанные молитвы и псалмопения. По премудрому смотрению Божию апостолу Фоме не суждено было присутствовать при погребении матери Господней. Придя в третий день в Гефсиманию, он с горькими слезами повергся пред гробовой пещерой и громко выражал сожаление о том, что не удостоился последнего благословения матери Божией и прощания с Ней. Апостолы в сердечной жалости о нем решились открыть пещеру и доставить ему утешение – поклониться святым останкам Приснодевы. Но, открыв гроб, они нашли в нем одни только Ее погребальные пелены и убедились таким образом в дивном вознесении Пресвятой Девы с телом на Небо.

Вечером в тот же день, когда апостолы собрались в доме для подкрепления себя пищей, им явилась Сама матерь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с вами – во все дни». Это так обрадовало апостолов и всех бывших с ними, что они подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя («часть Господа») и выкликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам». (Этим было положено начало чину возношения панагии – обычаю возношения части хлеба в честь матери Божией, который и доныне хранится в монастырях.)

Пояс Богоматери, Ее святые одежды, хранимые с благоговением и разделяемые по лицу земли на части, творили и творят чудеса. Ее многочисленные иконы всюду изливают токи исцелений и знамений, а святое тело Ее, взятое на Небо, свидетельствует о нашем будущем пребывании с ним. Оно не оставлено случайным переменам преходящего мира, но несравненно более возвышено преславным вознесением на Небеса.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы с особой торжественностью совершается в Гефсимании, на месте Ея погребения. Нигде сердце так не печалится при разлучении с матерью Божией и нигде так не ликует, убеждаясь в Ее предстательстве за мир.

Святой град Иерусалим отделяется от Елеонской (Масличной) горы долиной Кедрона, или Иосафата. У подножия Елеонской горы находится Гефсиманский сад, масличные деревья которого плодоносят и сейчас.

Святой Богоотец Иоаким преставился 80-летним старцем через несколько лет после Введения во храм Пресвятой Девы. Святая Анна, оставшись вдовой, переселилась из Назарета в Иерусалим и жила близ храма. В Иерусалиме она приобрела два имения: первое у Гефсиманских ворот, а второе – в долине Иосафата. Во втором поместье она устроила склеп для почивших членов семьи, где и была погребена вместе с Иоакимом. Там, в Гефсиманском саду, Спаситель часто молился со Своими учениками.

Пречистое тело матери Божией было погребено на семейном кладбище. С самого погребения Ее христиане благоговейно чтили гроб матери Божией и устроили на том месте храм. В храме хранились драгоценные пелены, которыми было повито пречистое и благоухающее тело.

Святой Патриарх Иерусалимский Ювеналий (420–458) утверждал перед императором Маркианом (450–457) достоверность предания о чудесном восшествии матери Божией на Небо и послал его супруге, святой Пульхерии (†453; память 10 сентября), погребальные пелены матери Божией, которые взял из Ее гроба. Святая Пульхерия положила эти пелены во Влахернском храме.

Сохранились свидетельства, что в конце VII века над подземным храмом Успения Пресвятой Богородицы существовала верхняя церковь, с высокой колокольни которой был виден купол Храма Воскресения Господня. Следов этой церкви ныне не видно. В IX веке близ подземного Гефсиманского храма была выстроена обитель, в которой подвизались более 30 монахов.

Большим разрушениям подвергся храм в 1009 году от гонителя святых мест Хакима. Значительные изменения, следы которых остались и поныне, произвели крестоносцы в 1130 году. В XI-ХII веках исчезла из Иерусалима часть вырезанного камня, на котором Спаситель молился в ночь его предания. Эта часть камня до VI века находилась в Гефсиманской базилике.

Но, несмотря на разрушения и изменения, общий первоначальный крестообразный план храма сохранился. При входе в храм по бокам железных дверей стоят четыре мраморных колонны. Чтобы войти в храм, надо спуститься по лестнице из 48 ступеней. На 23-й ступени на правой стороне находится придел в честь святых Богоотцев Иоакима и Анны с их гробницей, а напротив, на левой стороне – часовня праведного Иосифа Обручника с его гробницей. Правый придел принадлежит Православной Церкви, а левый – Армяно-Григорианской (с 1814 года).

Храм Успения матери Божией имеет следующие размеры: в длину 48 аршин, в ширину 8 аршин. Ранее в храме кроме дверей были и окна. Весь храм украшен множеством лампад и приношений. В усыпальницу матери Божией ведут два маленьких входа: входят западными дверями, а выходят северными. Усыпальница Пречистой покрыта драгоценными занавесами. Погребальное ложе матери Божией высечено из камня по образу древнееврейских гробниц и очень сходно с Гробом Господним. За усыпальницей находится алтарь храма, в котором ежедневно совершается Божественная литургия на греческом языке.

Масличные деревья на восточной и северной сторонах храма в ѴII-VIII веках приобрели православные у турок. Католики приобрели масличные деревья на восточной и южной сторонах в 1803 году, а армяно-григориане – на западной стороне в 1821 году.

12 августа в Малой Гефсимании в 2 часа ночи настоятель Гефсиманского храма совершает Божественную литургию. По окончании литургии в 4 часа утра настоятель в полном облачении совершает краткий молебен перед святой плащаницей, возлагает ее на руки и торжественно несет вплоть до храма в Гефсимании, где находится святая гробница матери Божией. Все члены Русской Духовной Миссии в Иерусалиме во главе с начальником Миссии ежегодно участвует в перенесении святой плащаницы, называемом «литанией».

Чин погребения матери Божией в Гефсимании начинается по обычаю утром 14 августа. Множество народа во главе с архиереями и клириками отправляются от Иерусалимской Патриархии (возле Храма Воскресения Христова) в печальный путь. По узким улочкам Святого Града погребальная процессия движется в Гефсиманию. В первых рядах шествия несут икону Успения Пресвятой Богородицы. По дороге икону встречают богомольцы, лобызают лик Пречистой и подносят к иконе детей разных возрастов. За духовенством в два ряда шествуют чернецы – монахи и монахини Святого Града: греки, румыны, арабы, русские. Шествие, продолжительностью около двух часов, завершается параклисом в Гефсиманском храме. Перед престолом, за усыпальницей матери Божией, сооружается возвышенность, на которой в благоухающих цветах и миртах, покрытая драгоценными пеленами покоится плащаница Пресвятой Богородицы.

«О, дивное чудо! Источник Жизни во гробе полагается, и лествица к Небеси гроб бывает...» – здесь, у гроба Самой Пречистой, эти слова пронзают своим первоначальным смыслом и печаль растворяется радостью: «Благодатная, радуйся, с Тобою Господь, подаяй мирови Тобою велию милость!»

Многочисленные паломники, прикладываясь к иконе Успения Пресвятой Богородицы, по древнему обычаю, наклонившись, проходят под ней.

В день отдания праздника (23 августа) снова совершается торжественное шествие В обратный путь святая плащаница Пресвятой Богородицы переносится духовенством во главе с настоятелем-архимандритом Гефсимании.

На Руси Праздник Успения Пресвятой Богородицы издревле стал одним из самых почитаемых. В «Повести временных лет» преподобного Нестора Летописца рассказывается о том, что в 866 году Русские языческие дружины, предводительствуемые киевскими князьями Аскольдом и Диром, потерпели поражение под Константинополем. Это произошло следующим образом. Поначалу Русские корабли потопили множество греческих кораблей, и город был осажден. Император вместе с Патриархом Константинопольским Фотием всю ночь молились во Влахернском храме. Затем с песнопениями вынесли погребальную ризу Богоматери и омочили ее в море, после чего внезапно поднялась буря и разметала корабли. Для первых Русских христиан это событие знаменовало победу христианства над язычеством и потому стало одной из причин особого почитания ризы Богоматери и Ее Успения на Руси. Изначально праздник Успения оказался связанным с почитанием Пресвятой Богородицы во Влахернском храме.

Этому празднику посвящались многочисленные храмы. В Киево-Печерском патерике есть сказание об основании преподобными Антонием и Феодосием Успенского храма в созданной ими обители, что сопровождалось чудесами (место для храма, а также его размеры были указаны свыше). В последующие времена киевские монахи, основатели монастырей, по примеру Киево-Печерской Лавры, посвящали их главные храмы Успению. Успению Пресвятой Богородицы посвятил святой великий князь Владимир деревянный храм во Владимире (992 год), на его месте в ХII веке был построен Успенский собор святом князем Андреем Боголюбским. Успению были посвящены соборы XII века в Смоленске и Суздале. Успенским стал главный собор Московского Кремля, основанный в 1326 году при великом князе Иоанне Калите святом Митрополитом Петром как залог процветания Московского княжества. Успению посвящены также собор Почаевской Лавры, заложенный в 1237 году киевскими иноками, спасавшимися от татар, освященный чудесным явлением Богоматери в 1240 году. Кафедральный Успенский собор в Ростове Великом также построен, по преданию, святым князем Владимиром. Переяславльский храм, соборы Троице-Сергиевой Лавры, Псково-Печерского монастыря и множество других больших и малых храмов Русской земли посвящены этому празднику.

На Руси издревле чтутся чудотворные иконы Успения, среди которых следует назвать Киево-Печерскую (врученную, по преданию, греческим строителям Успенского собора Самой Царицей Небесной); две иконы Московского Успенского собора (одна из которых написана на гробовой доске святителя Алексия, Митрополита Московского, написание же другой приписывают святому Митрополиту Петру); Псково-Печерскую (с которой связано спасение от поляков Пскова и Печерского монастыря в 1581 году) и другие.

Литература:

1. О великих Господских и Богородичных праздниках. Киев, 1835.

2. Тихомиров Е. Жизнь Пресвятой Богородицы. М., 1884.

3. Христианские праздники. Успение Пресвятой Богородицы. Под ред. проф. М. Скабаллановича. Киев, 1916.

4. Церковная проповедь на двунадесятые праздники. Ч. 1. Сост. П. Смирнов. Киев, 1904.

5. Успенский собор Московского Кремля. Материалы и исследования. М., 1985.

Похвальное слово на Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы святого Феодора Исповедника, игумена Студийского

С трудом проходя чрез слабый орган нашего голоса, слово для похвалы настоящему священнославному дню нуждается во гласе трубы, в звуке рога, громогласно звучащего и потрясающего концы земли. Но Царица и Госпожа всего взирает на одно намерение души. Итак, прииди ко мне, вся поднебесная, все архиереи и иереи, иноки и миряне, цари и князи, мужи и жены, юноши и девы, колена и языки из всякого рода и племени, прииди, светло радуясь, дабы праздновать праздник матери Господа, Марии, погребение и преселение Ее. Ибо Она отходит от земного и приближается к горам вечным, будучи истинно горою Сионом, юже благоволи Бог обитати в ней, как гласит лира Псалмопевца (Пс.67:16–17). Ныне земное небо, облеченное одеждою нетления, переносится к лучшему, вечному жилищу. Ныне духовная и освещенная Богом луна, шествуя навстречу Солнцу правды, лишается настоящей, временной жизни и вместе с тем, восходя, просвещается славою бессмертия. Ныне позлащенный и Богосоделанный ковчег переселяется из земной скинии в небесный Иерусалим, в покой бесконечный, о чем нам и Богоотец Давид, воспевая как бы на кифаре, говорит: приведутся Царю девы (Пс.44:15), т. е. души после Нее принесутся Тебе.

Итак, теперь Богородица, смежив вещественные очи, приносит нам великие, никогда не заходящие, духовные светила, бодрствование и ходатайство за мир пред лицем Божиим. Теперь, когда молчат Ее Богодвижные уста, издававшие членораздельный голос, Она открывает Свои присноглаголющие, умоляющие за весь род (наш), уста. Ныне, опустив Свои телесные руки, которыми носила Бога, Она, став бессмертною, воздвигает руки ко Господу о всей вселенной. Ныне, сокрыв подобный солнцу естественный вид Свой, Она сияет, однако, на написанной иконе Своей, которую предлагает земнородным для благотворного лобызания и приличествующего поклонения, хотя еретики и не хотят сего. Итак, воспарив горе, чистая голубица не перестает охранять дольнее. Отшедши телом, Она с нами – духом; быв возведена на Небо, Она отгоняет демонов, является Ходатаицею к Богу. Древле смерть воцарилась чрез праматерь Еву, ныне же, прикоснувшись Блаженной Дщери ее, она умерщвлена, быв побеждена тем же, от чего получила силу. Посему да возрадуются жено, наследовав славу, вместо бесчестия. Да радуется освободившаяся от клятвы Ева, поскольку она принесла благословенный плод – Марию. Да взыграет вся тварь, орошаемая таинственными водами нетления из девственного источника, утоляя ими смертоносную жажду. Таково празднуемое нами ноне. Таково воспеваемое. что дал нам корень Иессеев, принесший цвет – Христа, священный жезл Ааронов процветший, духовный рай, где древо жизни, духовный луг девственных ароматов, цветущая и боговозделанная ветвь зрелой и точащей жизнь лозы; высокий и превознесенный херувимский престол Царя всех, дом, полный славы Господней, святая завеса Христова, светлейшая страна восточная, уснувшая в мире и правде; говорю «уснувшая», а не «умершая» – потому, что Ты перенесена, но не перестала покровительствовать роду человеческому. Какими же словами мы изъясним Твое таинство? Умом колеблемся, слабый язык не говорит, писать не умеем, ибо оно (таинство) славно, высоко и превосходит всякий ум: оно не имеет ничего подобного себе, или сходного с собою, чтобы мы могли легко изъяснить его из наших дел. Ты изменила природу неизреченным Рождеством Твоим: слыхал ли кто когда-либо, чтобы дева зачала бессеменно? О, чудо! матерь рождающая есть в то же время нетленная Дева, потому, конечно, что Рождаемое был Бог. Одно это, отличное от других, Ты по справедливости имеешь в животворном Успении: нетление того и другого – души и тела. Но пусть уже Сион поведает нам чудеса сего дня. Исполнен был предел жизни, наступал час разрешения. Святейшая матерь Божия предвидела, как подобало, время Своего преложения. Ибо кто, христолюбцы, не припишет этого матери Божией и Начальнице пророков в большей мере, чем какому-либо пророку, находящемуся в рабском состоянии? Что же Она сказала после того, как узнала и почувствовала это? «Наступил час исхода Моего, приспело время преселения Моего к Тебе. Да будут, Господи, при Мне люди, которые совершили бы погребение Мое; пусть присутствуют служители, которые погребли бы Меня, и Я в руки Твои предам дух Мой, а в руки учеников неприкосновенное и богоприятное тело Мое, из Которого воссиял Ты, Безсмертный. Пусть предстанут для утешения Моего рассеянные по концам земли проповедники и служители Евангелия Твоего. Ибо если праведного Еноха, живущего доселе, Ты по Своей благости изволил перенести (Быт.5:24) и Илию Фесвитянина на огненной колеснице унес из сей известной в неведомые страны (4Цар.2:11), обоих ожидающих Твоего славного и страшного пришествия; если, кроме того, Ты соделал, что Аввакум в одно мгновение был чудесно перенесен от Иерусалима до Вавилона и возвращен назад (Дан.14:36–39), то что невозможно Тебе, когда Ты возжелаешь?» Лишь только Всехвальная Дева изрекла это, явились, всякий из своего места, двенадцать апостолов, как облака, на крылах Духа несомые к Облаку Света, пока не стали там (на землю) твердою ногою. А что им сказала Богоименитая, многопленная и носящая великое имя? Посмотрев вокруг с Своего ложа и видя ожидающих учеников, Она сказала: «Да возрадуется душа моя о Господе, и да будет для Меня славою и величием во всех языках земных, что Он собрал ко Мне основания Церкви, князей вселенной, славных служителей Моего погребения. О, великое чудо! О, дар сыновней любви! Небо, содержащее в себе светила мира, является жилищем для Меня. Кров небесный отверзается, принося Мне таинников и священнослужителей. Иудейское соборище уже не будет неистовствовать против Меня; священнический совет уже не вооружит дерзновенной руки для убийства Моего. Прежде сии кровожадные старались погубить матерь и Младенца, но не достигли цели: ибо им воспрепятствовало Высочайшее провидение. Я переселяюсь к безопасным жилищам, к покою, чуждому тревог и скорби, где лукавый не простирает сетей своей злобы, где Я буду наслаждаться сладостями Господними; и Я, бывшая светлым храмом его, узрю храм Господень».

Но что отвечали Деве Блаженные апостолы своими или пророческими словами? Они говорили: «Радуйся, лествица, простирающаяся от земли до неба, как видел патриарх Иаков (Быт.28:12). Радуйся, предивная купина, из которой явился ангел Господень в пламени огненном, – купина, которую не сжигал пылающий огонь, как было показано высочайшему зрителю Бога Моисею (Исх.3:2). Радуйся, богоприятное руно, из которого истекла небесная роса, чаша, полная воды, по дивному Гедеону (Суд.6:37). Радуйся, град Царя Великого, который, удивляясь, величают цари, как изображает песнописец Давид (Пс.47:3). Радуйся, мысленный Вифлеем, дом Евфрафов, из которого вошел Царь славы, дабы быть князем во Израиле, его же исходы из начала от дней века, как говорит Божественный Михей (Мих.5:2). Радуйся, приосененная гора девственная, из которой явился Святой Израилев, как взывает Богодухновенный Аввакум (Аввак.3:3). Радуйся, златый и светоносный светильник, из которого излился неприступный свет Божества сидящим во тьме и сени смертной, по Богодухновенному Захарии (Зах.4:2). Радуйся, общее очищение смертных, чрез Которую от востока солнца и до запада Имя Господне славится между народами, и во всяком месте приносится фимиам Имени его, по святейшему Малахии (Мал.1:11). Радуйся, легкое облако, на котором воссел Бог, согласно священногласному Исаии (Ис.19:1). Радуйся, священная книга заповедей Господних, новописанный закон благодати, которым мы познаем угодное Богу, как сказал многоплачевный Иеремия (Вар.4:1). Радуйся, дверь затворенная, чрез которую вошел и вышел Господь Бог Израилев, по Боговидцу Иезекиилю (Иез.44:1–2). Радуйся, невозделанная высочайшая Гора, от Которой отсечен краеугольный Камень, как говорит высший среди богословов Даниил (Дан.2:3–4)». И какой ум вместит? Какое слово сравнится с тем, что воспевали и говорили там, как ублажали Ее богословцы?..

Но когда они свято совершили должное и святое, предстал Сам Господь со славою силы Своей и всем воинством Небесным. И незримо совершали служение Бесплотные, а телесно – апостолы, явившиеся песнопевцами Божественного величия. Смешанное было собрание, и лик состоял из Небесных и земных (пусть никто не дивится нашему слову, возвещающему дела, достойные Бога), Ангелов, Архангелов, Господств, Престолов, Начал, Властей, Сил, Херувимов, Серафимов, апостолов, мучеников, праведных, из которых одни шли впереди, другие навстречу, одни вели, другие следовали, – все же единогласно с радостью взывали: «Пойте Господу! Хвалите Господа! Благословен Господь на праведной горе святей его! И да воздвигнется небо в высоту!» Итак, христолюбцы, слышал ли кто от века подобную песнь? Видел ли кто такое погребальное шествие? Знал ли кто-либо когда такое преселение, какого удостоилась матерь Господа моего». И это справедливо: ибо кто выше Той, Которая выше всех? Ужасается дух мой, когда размышляет о величии исхода Твоего, о Дево! Изумляется ум мой, рассуждая о дивном успении Твоем; связуется язык мой, когда повествует о таинстве Твоего воскресения. И подлинно, кто достойно слышаны сотворит все хвалы Твои, и кто возвестит все чудеса Твои? Какой высокий ум выскажет, какой красноречивый язык передаст достоинства и дела Твои, представит и изобразит Твои таинства, славы, праздники, хвалы? Ты превосходишь, несравненно превышаешь величием всякую высочайшую часть неба, сиянием святости – свет солнца, заслугами – достоинство ангелов и бесплотное существо всех разумных и умопостигаемых Сил.

О, светлое и славное торжество Твое! Так скажу я, радуясь. О, дивное и полное знаменательностью прешествие Твое! О, погребение Твое, дающее нетленную жизнь, Родительница света!.. Но, проходя облака, и восходя на Небо, и войдя во Святое Святых во гласе радования и исповедания, удостой, о Богородице, благословить земной круг, спасительно умеряя Твоими молитвами растворение воздуха, даруя дожди во благовремении, управляя ветрами, делая плодородной землю, Церковь спокойною, утверждая Православие, охраняя Отечество, покровительствуя всему народу Христову, прощая, наконец, и мое дерзновение. ибо это было Твое слово: Ты, матерь Божия, пророчествовала о будущем: се бо отныне ублажат Мя вси роди (Лк.1:48). Итак, поскольку слова Твои не могут не исполниться, то приими и это слово недостойного раба Твоего, которое я произнес соответственно силам моим, и воздаждь ми радость спасения Твоего. Силою молитв Твоих укрепи меня с подчиненным мне стадом во Христе Иисусе, Господе нашем. ему же Слава и честь и владычество со Всемогущим Отцем и Животворящим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

(Церковная проповедь на двунадесятые праздники. Ч. 1. Сост. П. Смирнов. Киев, 1904, с. 534–539).

Слу́жба ра́ди Новгоро́дския ико́ны Софи́и, Прему́дрости Бо́жии

Поско́льку пра́зднование ико́не Софи́и, Прему́дрости Бо́жией, поло́жено на день Успе́ния Пресвято́й Богоро́дицы, то Слу́жба ра́ди э́той ико́ны перено́сится на како́й-либо день в пери́од попра́зднства пра́здника Успе́ния, вплоть до отда́ния (23 августа). В новгоро́дской тради́ции Слу́жба ра́ди ико́ны Софи́и, Прему́дрости Бо́жией, соверша́ется в ближа́йшую Неде́лю по пра́зднике Успе́ния Пресвято́й Богоро́дицы. И́ну Слу́жбу Ипоста́сней Прему́дрости Бо́жией, Спаси́телю нашему Го́споду Иису́су Христу́, зри 16 а́вгуста.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: ста́вим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры Успе́ния, глас 1 (Зри день сей выше).

И́ны стихи́ры Софи́и, глас то́йже.

Подо́бен: О, ди́вное чу́до:

О ди́вное чу́до!/ Единоро́дный Сын и Сло́во Бо́жие/ в Деви́чу утро́бу вселя́ется/ и без се́мене созида́ется,/ и Ада́м от кля́твы свобожда́ется./ Воспои́м, ве́рнии,/ прему́дрость Бо́жию сокрове́нную, Софи́ю нарече́нную:/ Благода́тная, ра́дуйся,/ с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.

Ди́вны Твоя́ та́йны, Христе́ Бо́же,/ прему́дростию Твое́ю/ устро́ивый челове́ка,/ того́ па́че всех тва́рей/ почти́л еси́ сла́вою боголе́пною/ и того́ богоподо́бными дарова́л еси́ чудесы́,/ от сих же всех Еди́ну Пренепоро́чную/ Ма́терь Де́ву избра́л еси́./ Благода́тная, ра́дуйся,/ с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.

Твое́ сла́вят Боже́ственное смотре́ние/ Вла́сти и Престо́ли,/ Нача́ла и Госпо́дствия,/ Си́лы и Херуви́ми и стра́шнии Серафи́ми,/ ра́дуются земноро́днии,/ неизрече́нней Твое́й прему́дрости дивя́щеся,/ припа́дают же Арха́нгели и А́нгели к Непоро́чней Твое́й Ма́тери, пою́ще:/ Благода́тная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже: Богонача́льным манове́нием: (Зри день сей выше).

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три Богоро́дичная (Зри день сей выше).

На лити́и и стихо́вне стихи́ры Успе́ния (Зри день сей выше).23.

На благослове́нии хле́бов Тропа́рь, глас 1:

Преве́чная Прему́дросте, Христе́ Бо́же наш!/ Боже́ственным смотре́нием Свои́м преклони́вый Небеса́,/ благоволи́л еси́ всели́тися во утро́бу Чи́стыя Отрокови́цы,/ средосте́ние вражды́ разруши́в,/ освяти́л еси́ естество́ на́ше/ и Ца́рствие Твое́ нам отве́рзл еси́;/ сего́ ра́ди Тебе́, Творца́ на́шего и Изба́вителя,/ и ро́ждшую Тя,/ спасе́ния на́шего та́йне послужи́вшую Де́ву Чи́стую,/ правосла́вно велича́ем.

Ин Тропа́рь, глас 4:

Ве́лия и неизрече́нная Прему́дрости Бо́жии си́ла/ смотре́ния плотска́го та́инства!/ Софи́е Преимени́тая,/ де́вственных душе́ и неизглаго́ланнаго де́вства чи́стаго,/ смире́нныя му́дрости и́стино,/ поко́ище Свята́го Ду́ха,/ пречестны́й хра́ме непостижи́мыя сла́вы Его́,/ огнезра́чный престо́ле Христа́ Бо́га на́шего,/ в Тя бо всели́ся неизрече́нно Сло́во Бо́жие, и пло́ть бы́сть,/ Неви́димый яви́ся,/ и неприкоснове́нный из Тебе́ изы́де,/ и с челове́ки поживе́, врага́ иско́ннаго уловля́я/ и челове́ки от кля́твы дре́вния свобожда́я,/ возводя́ па́ки, отню́дуже испадо́хом./ Мо́лимтися, Влады́чице,/ отягче́нныя ны во гресе́х лю́тых поми́ловати/ и спасти́ души́ на́ша,/ и, я́ко человеколюби́вая и милосе́рдая Цари́ца,/ Ма́ти Прему́дрости Бо́жия Сло́ва,/ при́зри на ны, гре́шныя лю́ди Твоя́,/ и умилосе́рдися, заступи́ от напа́стей и скорбе́й лю́тых/ и гра́ды на́ша невреди́мы сохрани́,/ иде́же ны́не и́мя Твое́ пресвято́е боголе́пно сла́вится.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь Успе́ния, два́жды. Сла́ва: Софи́и. И ны́не: Успе́ния.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:

И́же всея́ тва́ри Соде́телю, Вы́шний Царю́,/ Сло́во О́тчее и Си́ло огнезра́чная, Прему́дросте Бо́жия,/ И́же на Престо́ле светоза́рне седя́й боже́ственныя Свое́й сла́вы, воспева́емый от А́нгел,/ просвети́ сердца́ ве́рующих в Тя Свои́ми чуде́сными заря́ми/ и душе́вныя на́ша и теле́сныя боле́зни исцели́, мо́лимтися,/ и Це́рковь Свою́ на ка́мени за́поведей Твои́х утверди́,/ и страну́ на́шу в Правосла́вии соблюди́,/ и на враги́ побе́ду и одоле́ние да́руй, Еди́не Человеколю́бче.

Сла́ва, и ны́не, Успе́ния (Зри день сей выше).

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:

Свята́я Софи́е, Прему́дросте Бо́жия,/ обходя́щи вся страны́ в кру́зех го́рьских24,/ осия́ющи на гора́х Арара́тских, в ке́дрех Лива́нских,/ вся везде́ устроя́еши,/ устро́й се́рдца на́ша в стра́се Го́спода Бо́га на́шего,/ да рцем вси:/ ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость Его́,/ и ра́зуму Его́ не́сть числа́.

Сла́ва, и ны́не, Успе́ния (Зри день сей выше).

По полиеле́и седа́лен Успе́ния (Зри день сей выше).

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6: Егда́ преставле́ние пречи́стаго Твоего́ те́ла готовля́шеся: (Зри день сей выше).

Кано́н Успе́ния пе́рвый, глас 1. Ин кано́н Софи́и, Прему́дрости Бо́жии, глас 4, его́же краегране́сие по алфави́ту, да́же до осмы́я пе́сни, и обно́сит в себе́ 18 букв, по три бу́квы в пе́сни. Осма́я и девя́тая Творца́ и́мя зна́менуют. А по четве́ртому стиху́ в ко́ейждо пе́сни, успе́нскаго втора́го кано́на с прило́гом, ра́венства ра́ди стихотво́рнаго ме́тра.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Неизрече́нным веле́нием пешехо́дца прия́л еси́/ и непроходи́мое мо́ре изсуши́л еси́,/ изра́ильтеския лю́ди, обраще́нныя от Еги́пта, спасл еси́,/ исхо́дную пе́снь пою́ Тебе́, Го́споди.

Припе́в: Прему́дросте Бо́жия, Софи́е преимени́тая,/ спаси́ ны, гре́шныя рабы́ Твоя́.

Аз прему́дрость всели́х, рече́ при́точник от лица́ Госпо́дня,/ Мой сове́т и утвержде́ние, е́же е́сть Единоро́дный Сын и Сло́во Бо́жие./ Аз, рече́, лю́бящия Мя люблю́,/ а взыска́ющии Мене́ обря́щут благода́ть.

Бог прему́дростию Свое́ю зе́млю основа́,/ угото́ва же Небеса́ му́дростию,/ положи́ о́блак во одея́ние, и соста́вив свет у́тренний,/ вра́тницы же а́довы, той ви́девше, убоя́шася.

Всем се́рдцем взы́щем прему́дрость Бо́жию, от Пречи́стыя Де́вы в пло́ть прише́дшую,/ да не по́ткнутся но́ги на́ша,/ и не убои́мся стра́шнаго, наше́дшаго на ны, устремле́ния нечести́вых.

Богоро́дичен: Досто́йно, я́ко одушевле́нное Тя Не́бо,/ прия́ша Небе́сная, Пречи́стая, Боже́ственная селе́ния,/ и предста́, све́тло укра́шена, я́ко Неве́ста Всенепоро́чная, Царю́ и Бо́гу.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Утвержда́яй гро́м и созида́яй дух,/утверди́ мене́, Го́споди,/ да Тя пою́ и́стинно/ и творю́ во́лю Твою́,/ я́ко не́сть свят, я́ко Ты, Бо́же наш.

Госпо́дь бу́дет на всех путе́х на́ших,/ и утверди́т но́ги на́ша, да не по́ткнемся, а́ще стя́жем прему́дрость Его́,/ и обы́мет нас и даст глава́м на́шим вене́ц благослове́н.

Дар благ дае́т нам Софи́я, Прему́дрость Бо́жия,/ и путе́м пра́вым тещи́ наставля́ет нас,/ а́ще тече́м путе́м тем, не за́пнемся/ и сохраня́ем себе́ в живо́т ве́чный.

Егда́ же уны́ем, да взы́щем Прему́дрость Бо́жию, Софи́ю имену́емую,/ и даст нам весе́лие и ра́дость, и сохрани́т нас от вся́кия неприя́зни,/ и пока́жет нам пу́ть живо́тный.

Богоро́дичен: Лик богосло́вов от коне́ц,/ свы́ше же А́нгел мно́жества к Сио́ну идя́ху всеси́льным манове́нием,/ достодо́лжно, Влады́чице, Твоему́ погребе́нию служа́ще,/ и вку́пе лику́юще, и надгро́бную пе́снь пою́ще:/ ра́дуйся, Неве́сто Присноде́вая.

Конда́к и и́кос Успе́ния (Зри день сей выше).

Ин конда́к Софи́и, глас 8:

Притеце́м, лю́дие, к чу́дному о́бразу Прему́дрости Бо́жии, Цари́цы и Богоро́дицы:/ Царя́ Небе́снаго Ма́ти, Христа́ Бо́га на́шего,/ услы́ши нас, гре́шных и недосто́йных раб Твои́х,/ в час сей припа́дающих и моля́щихся с воздыха́нием и слеза́ми,/ уми́льно глаго́лющих и приле́жно вопию́щих:/ от бед изба́ви нас, Влады́чице,/ и заступи́, и не пре́зри воздыха́ния на́шего и слез,/ и изми́ нас от вся́кия ско́рби и напа́сти, я́ко мо́жеши, хотя́щи,/ ра́зве Тебе́ Предста́тельницы ины́я и хода́тая те́пла не и́мамы к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему,/ да спасе́т Тебе́ ра́ди души́ на́ша.

Седа́лен, глас 4:

Прему́дрость Бо́жия светоза́рно сия́ет чуде́сными заря́ми,/ весе́лия исполня́я приходя́щих с ве́рою/ и боле́зни душе́вныя и теле́сныя нам исцеля́я,/ мы же, взира́юще на огнезра́чное Тоя́ воображе́ние, покланя́емся, глаго́люще:/ спаси́ рабы́ Своя́, Соде́телю вся́ческим, от напа́стных обстоя́ний,/ моли́твами Пречи́стыя Твое́й Ма́тере.

Сла́ва, и ны́не, ипакои́ Успе́ния (Зри день сей выше).

Пе́снь 4

Ирмо́с: Услы́шах Твое́, Христе́, вои́стинну пресла́вное,/ я́ко безсме́ртен сый Бог,/ уподо́бися сме́ртным челове́ком/ и пребы́сть, е́же бе,/ и того́ ра́ди Твою́ сла́влю си́лу.

Жены́ не́кия прему́дрость Бо́жию взыска́ша и восле́д Той идо́ша,/ блудни́цы же целому́дренны бы́ша, и тьму́ во свет претвори́ша,/ и мучи́телей посрами́ша, и живо́т ве́чный насле́доваша.

Зело́ люби́ма е́сть прему́дрость Бо́жия,/ е́же е́сть смотре́ния та́инство всем челове́ком,/ е́йже ничто́же то́чно е́сть25 под небесе́м, да сохраня́ем ту, я́ко зе́ницу о́ка,/ и упоко́ит нас в де́нь Су́дный.

И́же неизрече́нною му́дростию сло́вом соста́вивый вся́ческая Бог,/ ея́же по смотре́нию Софи́ю именова́,/ да пропове́мы ту на кра́ех высо́ких/ и тоя́ ра́ди обря́щем благода́ть и ми́лость в де́нь Су́дный.

Богоро́дичен: В преставле́нии Твое́м, Ма́ти Бо́жия,/ простра́ннейшее те́ло Твое́ и богоприя́тное/ а́нгельская во́инства свяще́нными кри́лы тре́петом и ра́достию покрыва́ху и си́це вопия́ху:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Ре́вность пришле́т лю́ди ненака́занныя,/ законопресту́пныя евре́и,/ и о́гнь по́яст супоста́ты Твоя́,/ я́ко Тя, Распя́таго,/ лестца́ именова́ша.

Концы́ вселе́нныя, и вся, и́же на ней,/ и не́бо небесе́м Прему́дрость основа́,/ та бо всех нас созда́, то́ю ца́рие ца́рствуют,/ и си́льнии де́ржат зе́млю, и му́дрии пи́шут пра́вду.

Лю́дие земни́и, почти́те Прему́дрость Бо́жию, Софи́ю имену́емую,/ да во ве́ки ца́рствуете и жи́ви бу́дете,/ сий бо нам исправля́ет пу́ть спасе́ния,/ не чту́щии же той во дне а́да обрета́ются.

Ме́рило ле́стно – ме́рзость пред Го́сподем, прему́дрости рачи́тель глаго́лет,/ ме́рило же пра́ведное прия́тно Ему́ е́сть,/ уста́ же благочести́вых поуча́тся прему́дрости.

Богоро́дичен: Сосу́д подоба́ше избра́нный,/ пе́нием Ти ве́сь удивля́емь, Деви́це, исхо́ден,/ ве́сь освяще́н Бо́гови, всем богоприя́тен,/ и сей и́стинно явля́емый, Богоро́дице Всепе́тая.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Пучи́ною жите́йскою/ дея́ньми мои́ми снидо́х во ад,/ но, я́ко от ки́та Ио́на, та́ко вопию́:/ из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ Сы́не Бо́жий и Сло́ве.

Нача́ток прему́дрости – стяжа́ти ве́ру несумне́нную, да то́ю насле́дим блага́я;/ не дади́м сна очи́ма и взы́щем Прему́дрость Бо́жию,/ не уклони́мся ни на де́сно, ни на шу́ее,/ да спасе́мся, а́ки се́рна от тене́т.

О́чи на́ша да зрят к прему́дрости Бо́жия Ма́тере,/ в Ню́же неизрече́нно Бог Сло́во всели́ся/ и, от Тоя́ пло́ть заи́мовав, недомы́сленно роди́ся;/ дне́сь апо́стольский лик Тоя́ погребе́нию по возду́ху стека́ется, исхо́дную пе́снь пою́ще:/ благослове́н из Тебе́ рожде́йся Бог наш.

Почти́м, лю́дие, прему́дрость Бо́жию, Софи́ю имену́емую,/ да обы́мет нас, плени́цу грехо́в на́ших разруши́т/ и даст глава́м на́шим вене́ц,/ и то́ю, я́ко любоде́льная пчела́, потщи́мся/ и сла́вими все́ми бу́дем.

Богоро́дичен: Жи́зни бы́вши храм, жи́знь присносу́щную улучи́ла еси́,/ сме́ртию бо к животу́ премину́ла еси́, И́же Жи́знь ро́ждши воипоста́сную, тем вопие́м Ти:/ из глубины́ зол возведи́ ны, мо́лимтися, Влады́чице Всепе́тая.

Конда́к, глас 4:

Притеце́м, правосла́внии лю́дие,/ к прему́дрости Бо́жии/ и ви́дим чудотво́рную ико́ну Пречи́стыя Богома́тере,/ Ю́же имену́ем по явле́нию Софи́ю, Прему́дрость Бо́жию,/ зане́ храм бы́сть одушевле́н Единоро́днаго Сы́на и Сло́ва Бо́жия./ Сия́ у́бо светолу́чно сия́ет в пречестне́м хра́ме Свое́м/ и се́рдца на́ша весели́т, приходя́щих с ве́рою/ и взира́ющих со стра́хом и благогове́нием на пречи́стую сию́ ико́ну,/ помышля́юще в сердца́х на́ших,/ я́ко вои́стинну Прему́дрости Бо́жии е́сть селе́ние/ и та́инства Его́ смотре́ние,/ на упова́ние бо ве́рным/ воображе́ние огнезра́чное Ея́ зрим/ и покланя́емся, я́ко и́стинному и пренепоро́чному Ея́ де́вству/ в рождестве́ и по рождестве́ па́ки;/ от Нея́же изы́де О́гнь Боже́ственный,/ попаля́я тле́нныя стра́сти/ и просвеща́я души́ на́ша и чи́сты сотворя́я,/ И́мже и ве́ки сотвори́ Оте́ц,/ Той же и Му́дрость, Сло́во и Си́ла нарече́тся,/ сия́ние сла́вы и О́браз О́тчи Ипоста́си./ И па́ки у́бо мо́лим/ и, припа́дающе, лобыза́ем пречестну́ю ико́ну Прему́дрости Бо́жия Ма́тере/ и велегла́сно вопие́м:/ о Милосе́рдая Влады́чице,/ спаси́ рабы́ Своя́ от наси́лия диа́воля,/ от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни,/ я́ко Ты еси́ всех благи́х Пода́тельница и Покрови́тельница/ притека́ющим к Тебе́ с ве́рою и прося́щим ве́лия ми́лости.

И́кос:

Утверди́ ум мой благ и помышле́ние, Бо́же О́тче Вседержи́телю,/ и́бо Засту́пницу ми́рови, Пренепоро́чную Неве́сту Де́ву, воспе́ти дерза́ю,/ Ея́же де́вственную ду́шу Це́рковь Твою́ Боже́ственную наре́кл еси́,/ и, воплоще́ния ра́ди Сло́ва Твоего́, Софи́ю, Прему́дрость Бо́жию, именова́л еси́,/ и в тоя́ и́мя царю́ Иустиниа́ну це́рковь созда́ти повеле́л еси́,/ и пребоже́ственному Кири́ллу фило́софу во явле́нии/ деви́цу избра́нну, и́менем Софи́ю, си́речь му́дрость Бо́жию, дарова́л еси́./ Зрак лица́ Ея́ огневи́ден вообрази́л еси́,/ от Нея́же изы́де о́гнь Божества́ Твоего́, си́речь Единоро́дный Сын Твой,/ попаля́я стра́сти на́ша тле́нныя,/ криле́ же Той, я́ко безпло́тным небе́сным си́лам, дарова́л еси́,/ вене́ц же ца́рский на главу́ Ея́ возложи́л еси́/ и в десни́цу Ея́ ски́петр вдал еси́,/ в шу́ице же Ея́ недове́домая сокрове́нная та́йна,/ ея́же непости́жно ве́дати и А́нгелом,/ торо́цы26 во у́шию Ея́, житие́ а́нгельское/ и поко́ище Свята́го Ду́ха Твоего́ явля́ющим,/ препоя́сание чресл Ея́ – старе́йшинство и святи́тельство,/ но́зе же имя́ше на ка́мени, я́ко же на нем утверди́ Це́рковь Твою́./ О́браз же Христа́ Твоего́ над главо́ю Тоя́,/ преклоне́ние небесе́м и смотре́ния плотска́го та́инство, явля́еши,/ я́коже е́сть Сын пре́жде век Твоего́ О́тча сия́ния,/ то́йже и под ле́ты от Пренепоро́чныя Де́вы без се́мене роди́ся,/ по всему́ тоя́ подо́бию приобщи́вся./ Сего́ ра́ди вопие́м вси,/ я́ко Та е́сть вои́стинну Прему́дрость Бо́жия, прия́телище и се́нь Небе́сная/ и всех благи́х Пода́тельница и Покрови́тельница/ притека́ющим к Ней с ве́рою и прося́щим ве́лия ми́лости.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Ю́ноши три в Вавило́не,/веле́ние мучи́телево на бу́йство прело́жше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Рука́ избра́нных удержи́т прему́дрость Бо́жию,/ лу́чши бо е́сть сребра́ и зла́та,/ и на версе́х стен пропове́дуется, и во врате́х си́льных приседи́т, и, дерза́ющи, глаго́лет:/ ра́дуйтеся со мно́ю, взыска́ющии мене́.

Сла́ву прему́дростию Бо́жиею насле́дова,/ та бо е́сть долгота́ жития́, и ле́та жи́зни да́рует,/ и мир прилага́ет, вся блага́я исправля́ет,/ и пу́ть жи́зни сохраня́ет нам.

Творя́й пра́вду насле́дит прему́дрость Бо́жию, Софи́ю именова́нную,/ я́ко бла́га сосца́ ея́ па́че вина́ и воня́ ми́ра ея́ па́че всех арома́т./ Взы́щем ту и восле́д ея́ тече́м,/ да суд и пра́вду да́рует нам.

Богоро́дичен: Всесвяще́нное преставле́ние Боже́ственныя Твое́я и Нетле́нныя Ма́тере/ преми́рныя Вы́шних сил совокупи́ чи́ны/ весели́теся с су́щими на земли́, Тебе́ пою́щими:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Вся́ческая, Влады́ко, прему́дростию Твое́ю соста́вил еси́,/ земли́ же па́ки утверди́л еси́, я́коже ве́си, дно,/ основа́нием водрузи́вый на вода́х безме́рных./ Тем вси вопие́м, воспева́юще:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Софи́е, Прему́дрость Бо́жия имену́емая, Саме́м Го́сподем нарече́нная,/ царю́ Иустиниа́ну в созда́нии чу́днаго хра́ма А́нгелом открове́нная,/ те́мже вси вопие́м, воспева́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Изра́илю повеле́ Госпо́дь в Силоа́ме ски́нию поткну́ти и ту че́стно храни́ти,/ кольми́ па́че честне́йши одушевле́нная ски́ния,/ не Веселе́илом сотворе́нная, но Саме́м Бо́гом учине́нная и Софи́я нарече́нная,/ в Ню́же Сам Бог Сло́во всели́ся;/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Мы́сленный виногра́д храм Софи́и, Прему́дрости Бо́жии,/ си́речь чре́во Пресвяты́я Богома́тере,/ от него́же изы́де О́гнь Боже́ственный, пожига́яй на́ша душетле́нныя стра́сти;/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Богоро́дичен: О, вы́ше ума́ чуде́с Присноде́вы же и Богома́тере!/ Во гроб бо всели́выйся, показа́ рай./ Ему́же предстоя́ще дне́сь, ра́дующеся, пое́м и си́це глаго́лем:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

На 9-й пе́сни Честне́йшую: не пое́м, но пое́м припе́вы Успе́ния: Го́споди вси, блажи́м Тя,/ еди́ну Богоро́дицу. Или́: А́нгели, успе́ние Пречи́стыя ви́девше, удиви́шася,/ ка́ко Де́вая восхо́дит от земли́ на Не́бо. Та́же ирмо́с: Побежда́ются естества́ уста́вы: И вторы́й лик пое́т то́йже припе́в и ирмо́с. И на ки́йждо тропа́рь пою́т то́йже припе́в по еди́ножды.

Посе́м пе́рвый лик пое́т Успе́нскаго втора́го кано́на припе́в: Велича́й, душе́ моя́,/ от земли́ на Не́бо честно́е преставле́ние Бо́жия Ма́тере. И ирмо́с: Сокрове́нное Бо́жие: И вторы́й лик пое́т то́йже припе́в и ирмо́с. И на ки́йждо тропа́рь пою́т то́йже припе́в по еди́ножды.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Сокрове́нное Бо́жие неизрече́нное/ в Тебе́ соверша́ется я́вственное та́инство,/ Де́во Пречи́стая,/ и́бо Бог из Тебе́ воплоти́ся за милосе́рдие./ Те́мже Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Егда́ недоумева́шеся ца́рь, в ко́е и́мя сози́ждет це́рковь Бо́жию,/ тогда́ яви́ся А́нгел о́троку, стрегу́щему ору́дия, во о́бразе ка́женика, глаго́ля:/ клену́тися во и́мя Софи́и, Прему́дрости Бо́жии,/ в Ея́же и́мя це́рковь сия́ зи́ждется.

Он же, уве́дев явле́ние, ра́достен бе зело́,/ и на соверше́ние избра́нныя це́ркве Бо́жии тща́тельно каса́ется,/ и сея́ ра́ди вины́ венце́м прему́дрости облага́ется/ и во благоче́стии пе́рвый ца́рь нарица́ется.

На́шего ра́ди спасе́ния Единоро́дный Сын и Сло́во Бо́жие/ храм Себе́ созда́ в пречестне́м чре́ве Де́вы Мари́и/ и Ту Софи́ю именова́, Прему́дрость Бо́жию,/ е́же е́сть де́вственных душа́,/ те́мже Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Богоро́дичен: Приими́ от нас пе́снь исхо́дную, Ма́ти Жива́го Бо́га,/ и светоно́сною Твое́ю и Боже́ственною осени́ благода́тию,/ христолюби́вым лю́дем мир, грехо́в оставле́ние пою́щим и душа́м спасе́ние подаю́щи,/ те́мже Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Та́же о́ба ли́ка, сше́дшеся вку́пе, пою́т пе́рваго Успе́нскаго кано́на припе́в и ирмо́с: Побежда́ются естества́ уста́вы: И втора́го кано́на припе́в и ирмо́с: Сокрове́нное Бо́жие: И покло́н.

Свети́лен:

Та́инство превели́ко и А́нгелом несказа́нно,/ О́тчим благоволе́нием и Ду́ха Свята́го де́йством/ проро́чеством соверше́ние испо́лнишеся,/ Сло́во Безнача́льно, нача́ло прии́м, я́ко Челове́к,/ от Де́вы роди́ся на спасе́ние ми́ру и челове́ком на избавле́ние.

Сла́ва, и ны́не, Успе́ния (Зри день сей выше).

На хвали́тех стихи́ры Успе́ния, на 4, глас 4 (Зри день сей выше).

Сла́ва, и ны́не, глас 6: На безсме́ртное Твое́ успе́ние: (Зри день сей выше).

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст. И дае́тся еле́й от канди́ла Пресвяты́я Богоро́дицы. И час 1-й. И коне́чный отпу́ст.

На Литурги́и Слу́жба Успе́ния Богоро́дицы.

Моли́тва

Непостижи́мая и Всепе́тая Прему́дросте Бо́жия, Софи́е Преимени́тая, де́вственных душе́, си́речь Единоро́дный Сы́не, Сло́ве Бо́жий, приими́ моле́бное сие́ пе́ние от недосто́йных и скве́рных уст на́ших. А́ще и пи́сана су́ть: не кра́сна пе́снь во усте́х гре́шничих, оба́че же разбо́йник еди́нем сло́вом спасе́ся, мыта́рь воздыха́нием оправда́ся и ханане́ина дще́рь ма́терним проше́нием исцели́ся, поне́же Ты, Го́споди, Благ и Человеколюби́в, гряду́щаго в мир просвеща́еши, и грехи́ гре́шником отпуща́еши, и ра́зумом неразу́мных наполня́еши, и буияго умудря́еши, и жа́ждущия благи́х слове́с души́ уче́нием Твои́м, я́ко самаряны́ню водо́ю живо́ю, напая́еши, блудника́ целому́дренна устроя́еши, разбо́йнику рай отверза́еши, зане́ Ты еси́ всех благи́х Пода́тель, и Вразуми́тель, и животу́ Храни́тель, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву и хвалу́, че́сть и благодаре́ние и славословле́ние возсыла́ем и поклоне́ние твори́м со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, и со Пресвято́ю и Пренепоро́чною Твое́ю Ма́терию, Влады́чицею на́шею Богоро́дицею и Присноде́вою Мари́ею, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святая София Премудрость Божия. Издавна человек был убежден, что Премудрость – полнота знания о Боге и мире, ведение прошлого и будущего – исключительная принадлежность Божества. Апостол Павел в Послании к Коринфянам (1Кор.3:19) с максимальной полнотой выразил эту мысль об ограниченности человеческого знания. По словам святого Григория Нивского, «мир, ограниченный своими пределами, не вместит в себе понятия беспредельной премудрости» (Святой Григорий Нисский. Против Евномия).

Многозначность слова «премудрость» обнаруживается уже в Священном Писании. Апостол Павел использует его по отношению к Господу Иисусу Христу (1Кор.1:24), одному из Божественных свойств (1Кор.1:21), христианскому вероучению (1Кор.2:7), риторской «премудрости слова» (1Кор.1,17). Пророк Исаия духом премудрости называет служебного духа (Ис.11:2), а паламиты (ХIV в.) именем «премудрость» обозначили одну из Божественных энергий. В богослужении возгласом «премудрость» молящимся дается указание о высоком значении и глубокой содержательности (премудрости) следующего далее пения и чтения.

Ветхозаветная традиция осмысления религиозного творчества как проявления исключительного дара духовной мудрости была воспринята христианством и претворилась в прекрасные произведения искусства, возвышенно именуемые «умозрением в камне и красках». Один из первых христианских храмов при святом Константине Великом (1337) был освящен во имя Святой Софии. Факт этот говорит о продолжении христианством еще одной ветхозаветной традиции – строить во имя и для имени Первого Творца, «храм имени Моему» (2Пар.6:8), «дом, в котором пребывало бы имя Мое» (3Цар.8:16). Вместе с тем для христианского мастера, сознающего полноту христианского Откровения, творить – значило не копировать ветхозаветные образцы, но создавать более совершенные произведения. Эту мысль ясно выразил продолжатель дела равноапостольного Константина император Юстиниан (1565), воскликнувший по окончании строительства храма Святой Софии: «Одолех тя, Соломоне».

Освящение церкви во имя Святой Софии без дальнейшего разъяснения этого имени, видимо, дает основание предполагать, что сначала храм посвящался Богу без разделения Лиц в Троице. Однако в действительности дело обстоит иначе. Авторитет апостола Павла, назвавшего Иисуса Христа Премудростью Божией (1Кор.1;24), и святоотеческие свидетельства (Святой Ириней Лионский. Отрывки, Святой Григорий Нисский. Против Евномия, Блаженный Иероним. К Павлину об изучении Священного Писания, Блаженный Августин. О граде Божием, Ориген. Против Цельса) не оставляют сомнений относительно того, что храм нарекался во имя Господа Иисуса Христа, Бога-Слова. Об этом прямо говорится в «Сказании о Святой Софии Царьградской»: Ангел, явившийся сыну одного из строителей, повелевает назвать храм Софией во имя Второго Лица Троицы: «Оттоле же прият такое наречение церкви, (да) именуется Святая София Слово Божие, нареченное от ангела Господня». Эту мысль подтверждает и то обстоятельство, что храмовые праздники «Отверзения» и «Обновления» храма приходились на канун Рождественского сочельника – 22 и 23 декабря.

Значимость наречения именем Софии одного из первых христианских храмов при Константине Великом станет особенно понятной, если вспомнить, что именно это время потребовало чрезвычайных усилий Церкви в борьбе с гностицизмом и арианством, неверно понимавшими место и значение Премудрости Божией в жизни мира. Отношение к миру как к порождению падшей мудрости и к Единородному Сыну как к творению, лишь причастному Отчей Премудрости, требовало от православных деятельного восстановления славы Иисуса Христа – Премудрости Божией, что и было достигнуто исповеданием Никейского Символа веры и посвящением одного из первых христианских храмов Софии.

В одном из списков «Сказания о Святой Софии Царьградской» говорится, что на месте явления Ангела «честна икона Великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа утвердися». Это сообщение подтверждает Антоний Новгородский в своем «Паломнике», указывая, что в церкви Великой Софии «начертано бысть на стене образ святыя Софии». В некоторых списках «Паломника» Антония Новгородского говорится и о содержании образа: это или «ангел», или «три ангела». В последнем случае, вероятно, имеется в виду образ «Ветхозаветной Троицы». Этим сведения о первой иконе Софии ограничиваются.

Исследователи разногласят о первоначальном типе византийской иконографии Софии. Одни находят его в выдержанном в античных традициях изображении ангелоподобной «женской» фигуры с хартией или книгой в руке, сопровождаемом надписью «София». Такой предстает премудрость на миниатюре Псалтири Парижской библиотеки, на миниатюре, опубликованной в книге «Искусство Византии в собраниях СССР». М., 1977, и в убранстве монреальского собора (надпись: «Sapientia Dei»).

Другие исследователи считают, что источником иконографии Софии Премудрости Божией является изображение Христа в ангельском облике, как на миниатюре Супрасльской Псалтири (ХIV в.), на которой изображена крылатая фигура, поддерживающая руками трехкупольный портик, и содержится надпись: «Премудрость Божия». Однако подобные изображения вряд ли могли найти одобрение в православной среде Византии, где свежа была горькая память о многочисленных ересях, провозглашавших Спасителя Ангелом по естеству.

Третий ряд исследователей считают, что христианским первоисточником иконографии Премудрости была простая по форме и замыслу икона Спаса-Вседержителя с соответствующей надписью, похожая на ту, которая воспроизведена на миниатюре лионской рукописи Психомахия Пруденция, где изображен Иисус Христос с книгой в руке и надписью: «Sancta Sophia». Впоследствии видный богослов XVII века инок Евфимий находил подобную композицию наиболее подходящей для выражения идеи Софии: «Приличнее мниться писати Святую Софию, рекше: мудрость, воплощеннаго Христа Бога, яко и пишется муж совершен, яко бе».

Но и такая композиция иконы Софии не могла вполне удовлетворить византийских иконописцев. Она отличалась от обычных икон Спаса-Вседержителя лишь надписью, не выражала всех идей и образов, вкладываемых христианским богословием в понятие Премудрости Божией. Начался столетиями длившийся процесс усложнения композиции иконы. Поначалу иконописцы прибавляли к изображению Спасителя образы предстоящих ему Небесных Сил. Композиционная перестройка позволила выделить икону Софии из ряда других Господских икон, придала ей самобытность. Это обстоятельство, вероятно, и побудило некоторых церковных археологов считать ее началом иконографии Софии Премудрости Божией. При этом они ссылались на отчасти сохранившиеся изображения двух Ангелов и надпись «София Иисус Христос» на утраченной росписи в александрийских катакомбах.

Необходимость воссоздания образов Небесных Сил на иконе осознавалась и Русскими иконописцами. Митрополит Макарий, повелев начертать образ Софии над западными дверьми новгородского собора, посчитал необходимым прибавить к нему изображения двух Архангелов «по странам, на поклонение всем православным крестьяном». А позднее в московских государевых палатах был написан «Спас на херувимах» с подписью «Премудрость Ис.Хс.».

Привнесением образов Небесных Сил в икону Софии византийская иконопись не ограничилась. Это понятно. Подобное усложнение отвечало требованиям богословской идеи Премудрости лишь постольку, поскольку выражало необходимость особого почитания Софии. Однако оно почти ничего не говорило о Ее природе

Изображения Небесных Сил на иконе не удовлетворяли и Русских иконописцев. Когда пришел их черед разрабатывать композицию образа Премудрости Божией, они переместили изображения Ангелов из центра к периферии иконной плоскости, сообщив им иное, нежели на византийской иконе, назначение.

Однако подобное перемещение вряд ли могло произойти, если бы еще в Византии композиция иконы не подвергалась коренной перестройке: центральное место в ней заняло изображение Ангела в царскоархиерейском облачении. Смысл образа ясен – представить Бога-Слово в его ветхозаветном предзнаменовании как Ангела Великого Совета. Понять, что речь идет именно о Боге, а не о служебном духе, можно из того, что Русские иконописцы иногда изображали его с крестчатым нимбом (как на росписи наружной стены московского Успенского собора). Само же погрудное изображение Спасителя в «совершенном возрасте», возрасте его евангельского служения, заключенное в круг, было помещено над изображением Ангела. Такую композицию обнаружил Н. Кондаков, на странице одной синайской рукописи.

Совмещение изображений Ангела и Спасителя придало иконе совершенно новый смысл и звучание, сделало ее олицетворением вневременного характера Промышления и Домостроительства Божия, символом премудрого единства Ветхого и Нового Заветов.

Церковных археологов, наряду с поисками византийских корней иконы Софии, издавна волновал вопрос о времени и обстоятельствах появления ее на Руси. Приблизительное время (XI в.) называет священник Сильвестр: «Князь Великий Владимир Ярославич повеле в Новгороде поставити церковь камену, святую Софию, Премудрость Божия тогдыже написана». Большую определенность содержат сведения относительно места первого появления иконы на Руси и происхождения ее. Местом, по общему мнению, является Новгород, а происхождение византийское: «из Корсуни», «греческий перевод», «греческих живописцев». До нашего времени первая икона Софии не дошла, и об облике ее и содержании можно лишь догадываться.

Вопрос о времени появления на Руси иконы Софии – вопрос не праздный. Дело в том, что летописи, археология и анализ композиций сохранившихся памятников так или иначе связывают историю иконы со временем и деятельностью Митрополита Макария (XVI в.). Но связь такая верна в том случае, если речь идет о Русском новгородском продолжении греческой иконы Премудрости.

В письменных источниках икона впервые упоминается в связи с осуществленной под руководством Митрополита Макария работой по украшению Новгородской Софии. Он «самую чюдную икону святую Софею выше воздвиг» и велел написать ее вместе с другими образами над западными дверьми храма, где прежде была другая фреска. Можно предположить, что сам Митрополит участвовал в разработке композиции новгородской иконы. Известно, что он был иконописцем и крупнейшим реформатором церковного искусства, прилежание имевшим и «до самых вещей, еже бысть сия вещь сделати, еже из начала града не бывала, даже бы и та вещь была к дому Святей Софии». Но каковы бы ни были обстоятельства появления новой иконы, она сразу же приобрела значение символа новгородской кафедры и стала традиционным даром новгородских архипастырей.

«На новгородской иконе изображена на первом плане человекообразная фигура юношеского возраста, подобная ангелу, с длинными, разделенными надвое волосами и с большими крыльями, одетая в царский хитон или саккос, с омофором и бармами поверх саккоса; на голове венец с городами; в правой руке – длинный жезл, в левой – свиток. Она восседает на византийской подушке золотого престола. По сторонам фигуры предстоят в наклонном положении: справа – Святая Дева с Предвечным Младенцем на круглом диске, держимом у груди обеими руками, а слева – Иоанн Предтеча во власянице и хламиде. Над головой центральной фигуры в малом круге поясной образ Спасителя, а выше образа, во всю ширину иконы, радуга, украшенная рядом звезд, посреди же ее – престол с книгой». Судя по описанию, Русские иконописцы, сохранившие в неприкосновенности лишь центр византийской иконы, отнюдь не были творчески незрелыми копиистами греческого извода. Созданная новгородцами икона – явление самобытное, имеющее «черты самостоятельного Русского творчества и религиозного миросозерцания», более глубокое и содержательное, нежели византийский образец. Замена в Русской иконе образов двух Архангелов изображениями Богоматери и Иоанна Предтечи установила смысловую связь между композициями новгородской Софии и широко распространенной в православном искусстве иконы «Деисуса» (у старообрядцев новгородская икона так и называется – «Предста Царица одесную Тебе»), что обогатило и усложнило богословское содержание иконы образами Божественного Домостроительства и тайны Воплощения.

Еще более самобытен другой элемент новгородской композиции Софии – радуга. Символика образа радуги восходит к ветхозаветной традиции, где она служит знамением завета Бога с миром (Быт.9:13), славы Божества (Иез.1:27, 28) и святости. В славянских представлениях радуга издавна олицетворяла подвластные Ангелам небесные хранилища воды и «Божий престол», который на иконе воссоздан и в виде радуги, и в виде собственно престола с лежащим на нем Евангелием. Однако, что особенно важно, образ радуги связывает в единую цепь идею ветхозаветного и новозаветного Домостроительства с эсхатологическими чаяниями Церкви, переданными в «Откровении» Иоанна Богослова словами: «И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облаченного облаком: над головой его была радуга, и лице его как солнце, и ноги его как столпы огненные; в руке у него была книжка раскрытая» (Откр.10:1, 2).

Образы Богоматери, Иоанна Предтечи, Ангелов, радуги на иконе выступают в качестве дополнения преобладающей в композиции христологической темы. Христианское учение о Втором Лице Троицы передается в иконе сразу на четырех смысловых уровнях: как Бога-Слова – в образе лежащего на престоле Евангелия, как воплощенного Второго Лица Троицы – в образе Младенца на лоне Богоматери, как Творца и Домостроителя – в образе Ангела Великого Совета, как Спасителя – в облике Иисуса Христа в период евангельского служения.

Дальнейшее развитие христологической темы в Русской иконографии Софии можно проследить на новгородской иконе, называемой «Крестная». Композиция ее существенно отличается от композиции храмовой иконы. В центре иконы изображен Спаситель на Кресте – в момент завершения его искупительного служения на земле. Изображено и Домостроительство, но не в глаголах пророков и не в тайне Воплощения, как на предыдущей иконе, а в дарах Святого Духа, деяниях Соборов и таинствах Церкви.

Прямым продолжением начатой в иконе «Крестная» темы соборности и Евхаристии в деле церковного Домостроительства Премудрости служит третий тип новгородских икон Софии, представленный иконой из собора Малого Кириллова монастыря близ Новгорода. Соборность на ней передана не аллегорически в виде столпов, а реалистическим изображением соборных заседаний, тогда как таинство Причащения воссоздано через образы Спасителя, сидящего с чашей в руке, и приготавливающих трапезу слуг. В целом композиция знаменует церковное осмысление слов Писания «Премудрость построила себе дом, вытесала себе семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу» (Притч.9:1, 2).

Как следует из всех трех вариантов иконографии новгородской иконы, иконописцы от образа Иисуса Христа Премудрости Божией постепенно переходили к наиболее полному раскрытию идеи его Домостроительства. Это ярко проявилось в более поздних двух киевских иконах Софии, где изображения Спасителя уступают место образам Церкви и Богоматери в окружении ангельского и пророческого чинов.

Обозрение иконографии Софии Премудрости Божией позволяет сделать вывод, что в христианском искусстве существует большая группа различных по выражению и содержанию икон, носящих общее имя «София». Церковная археология издавна пыталась систематизировать эти сложные образы. Однако деление ею икон на византийские, новгородские и киевские приводило к смешению там, где требовалось разделение, и к разделению, где требовалось единство. Сами же иконописцы были гораздо точнее и глубже в понимании смыслового строя икон и подразделяли их исходя не из территориального признака, а из содержания. Они различали иконы Софии Премудрости двух групп. В первой господствовала христологическая тема и вся композиция служила как бы иллюстрацией слов Послания апостола Павла о Премудрости (1Кор.1:24). К этой большой группе относятся обе византийские иконы и первая новгородская. Во второй же группе преобладала тема Божественного Домостроительства, и композиция строилась, опираясь на текст из книги Притч о Премудрости, создавшей себе дом (Притч.9:1, 2). К этой группе можно отнести обе киевские иконы, вторую и третью новгородские. Софийные иконы обеих, несмешиваемых в сознании иконописцев, групп имели и соответствующую содержанию надпись: первые – «София Премудрость Божия», вторые – «Премудрость созда себе дом».

Список типов христианской иконографии Софии Премудрости Божией был бы не полон, если бы в числе их, как вероятных, не были упомянуты изображения, входящие в убранство константинопольского и киевского храмов Софии. Они не имеют соответствующих теме надписей, но, по мнению некоторых церковных археологов, тесно сопряжены с темой своим содержанием. Прежде всего это касается изображения Богоматери с Архангелом в мозаике алтаря и Спасителя с Богоматерью, Архангелом и императором Львом Мудрым в нартексе константинопольской Софии, а также мозаичных образов Богоматери и Евхаристии апостолов в алтаре киевской Софии. Действительно, поскольку изображения Спасителя, Богоматери, Евхаристии и Небесных Сил традиционно включают в систему образов софийных икон, то было бы естественным и их отдельные изображения считать самостоятельными типами иконографии Софии. Однако допуская такую возможность, следует помнить, что характерной чертой иконографии Софии Премудрости, особенно в ее Русских образцах, является широкий образный охват этапов и слоев религиозного бытия, ветхозаветного и новозаветного, эсхатологического, догматического, сакраментального, нравственного. Вся история и жизнь христианства предстают на иконах Софии как нераздельное целое, символизирующее тайну Божественной Премудрости и Ее Домостроительства. И именно такое всестороннее освещение темы, вероятно, являлось условием наречения иконы «Премудрость».

Вместе с вопросом о возможном софийном значении различных иконографических изводов предметом данного внимания богословов, церковных археологов, историков, гимнографов был вопрос о возможности приложения имени Премудрости к другим высшим явлениям тварного Бытия: Богоматери, Церкви, человеческой душе или к некоторым святым.

В Русской гимнографии известен случай одновременного приложения имени Премудрости ко Второму Лицу Пресвятой Троицы – Богу-Слову и к Богоматери (в службе новгородской Софии, ин тропарь 4-го гласа, ин кондак 8го гласа и др.).

Разночтения имени «София» возникли сравнительно поздно. Наиболее подробный список эпитетов Божества и Богоматери в сочинении «Семьдесят имен Богу». Мудростью называют только Спасителя. Также строители храма Новгородской Софии не сомневались в том, что «воздвиже храм велик и пречестен Святыя Софея, иже есть Божия Слово Премудрости» (Книга Степенная, ч. 1). И новгородские иконописцы, помещавшие на первое место в композиции храмовой иконы христологические образы, твердо знали, что именно следует подразумевать под словом «София»: раскрытое апостолом Павлом учение о Господе Иисусе Христе – Премудрости и Силе Божией.

Высокие наименования – Сосуда, Сени, Престола, Храма Божия – издавна прилагались к лицу Богоматери. В службе Новгородской Софии сказано: «Храм Софии Премудрости Божии сиречь чрево Пресвятыя Богоматери». Дева Мария – Храм Премудрости, первый из храмов Софии, и потому нет никакого противоречия в том, что храмовые праздники в софийных соборах на Руси совпадали с праздниками Богородичными (на Рождество Богоматери в Киеве и на Успение во всех других церквах Софии). Значение такого совпадения заключается в том, что в одном случае празднуется Рождество храма Премудрости, а в другом – «преложение земной сей храмины в Небесную».

Предпочтительность наречения Богоматери Храмом Премудрости в то же время не исключает приложения к Ее лицу самого имени «София». Дева Мария – «Сосуд избранный», но в христианском понимании такой сосуд не есть нечто безразличное к своему содержанию. В противном случае пришлось бы согласиться с гностиками, утверждающими, что «Он прошел через Марию, как вода через трубу» (Святой Ириней Лионский. Против ересей), то есть прошел через Нее, ничего не дав и ничего не восприняв. Православное учение о тайне Воплощения указывает на более соответствующие самой природе материнства и Сыновства отношения между Девой Марией и Спасителем, отношения взаимосвязи и взаимопроникновения. От Богоматери воспринял Бог-Слово плоть, стал причастен людям. Но процесс восприятия Богом плоти не мог быть односторонен. Бог-Слово приобщался через Деву Марию человечеству. Богоматерь через Него приобщалась Божеству и, что особенно важно сейчас, вместе с тем приобщалась и его Премудрости. Святой Афанасий различал Премудрость, Единородную Богу, и «премудрость, изобразившуюся в мире» (Святой Афанасий Александрийский. Слово второе на ариан). Первая есть София в собственном смысле этого слова, Премудрость по природе, вторая – Премудрость по причастию. И очевидно, что Богоматерь, в самом акте Своего материнства причастившаяся Единородной Премудрости, также является носительницей высокого имени «София» не по природе, а по причастности.

Из слов святого Афанасия Александрийского о явленной в мире Премудрости следует, что не только Богоматерь, но и Церковь, святые, иконы, душа человека, в той мере, в какой они проникнуты духом Божественной Премудрости, также достойны Ее имени. В творении все причастно Творцу, все несет на себе отпечаток его Созидания и Промысла. Автор Ареопагитик пишет, что «Премудрость создала себе дом, приготовила в нем твердую пищу, поставила сосуды и чашу: отсюда каждый, богоприлично рассматривающий Божественные вещи, легко может видеть, всесовершенный Промысл есть причина бытия и благоденствия всего существующего» (Послание к Титу). Все сущее, имеющее своей Первопричиной Святую Софию – Премудрость Божественную, причастно Ей, софийно по имени. По словам святого Афанасия Александрийского, «Бог благоволит, чтобы Премудрость его снизошла к тварям, чтобы во всех вообще тварях и в каждой порознь были положены некий отпечаток и подобие его образа и чтобы приведенное в бытие оказалось и премудрым и достойным Бога делом» (Святой Афанасий Александрийский. Слово второе на ариан).

Служба новгородской иконе Софии, Премудрости Божией, содержит тексты, которые прославляют Ипостасную Премудрость Господа нашего Иисуса Христа, Премудрость Божию, явленную в Пресвятой Богородице, как причастной Божественной славе Своего Сына, а также премудрость Божию, открывающуюся в творении мира и в Домостроительстве спасения человека через искупительную жертву Господа Иисуса Христа.

Служба, помещенная 16 августа, в день празднования Нерукотворенного образа Господа нашего Иисуса Христа, посвящена сугубому прославлению Ипостасной Премудрости Божией, Спасителю нашему Господу Иисусу Христу (зри день 16-й). Служба эта, а также акафист и молитва, были составлены кафедральным протоиереем Василием Нордовым к празднованию 300-летнего юбилея вологодского кафедрального Софийского собора 15–17 августа 1868 года (см. Прибавление к «Вологодским епархиальным ведомостям», 1868, сентября 1 и 15, №№ 17 и 18, с. 460–488).

Литература:

1. Инок Зиновий Отенский. Сказание известно, что есть София Премудрость Божия. – Вестник Общества древнерусского искусства. Вып. 1, 1874.

2. Сказание о Святой Софии Царьградской. – Памятники древней письменности и искусства. Вып. 78, СПб., 1889.

3. Красносельцев Н. Ф. Типик Церкви Святой Софии в Константинополе (IX в.). Одесса, 1892.

4. Виленский С. Г. Византийско-славянские сказания о создании храма Святой Софии Царьградской. Одесса, 1900.

5. Айналов Д. В. Примечания к тексту книги «Паломник» Антония Новгородского. – Журнал Министерства народного просвещения, 1906, июнь.

6. [Инок Евфимий.] Вопросы и ответы из Русской иконописи XVII в. – Вестник Общества древнерусского искусства. Вып. 1, 1874.

7. Айналов Д., Редина Е. Киево-Софийский собор. СПб., 1889.

8. Кондаков Н. Византийские церкви и памятники Константинополя. Одесса, 1886.

9. Павлов А. Историческое описание святыни Новгородской. СПб., 1847.

10. В. Р-в (Рудаков В. Е.) София. Энциклопедический словарь. Изд. Брокгауз и Ефрон. СПб., 1900.

11. Соловьев П., протоиерей. Новгородский Софийский собор. Записки Археологического общества. Т. 2. СПб., 1865.

12. П. Л-в (протоиерей Лебединцев П. Г.). София Премудрость Божия в иконографии Севера и Юга России. Киевская старина, 1884, декабрь.

13. Митрополит Евгений (Болховитинов). Описание Киевософийского собора и киевской иерархии. Киев, 1825.

14. Пальмов И. Н. Святая София Константинопольская. Оттиски из журнала «Светильник», 1915, № 5–8.

15. Никольский А. София Премудрость Божия. СПб., 1905.

16. Толстой М. Иконы Софии Премудрости Божией. – Душеполезное чтение, 1890, № 4.

17. Афанасьев А. София Премудрость Божия в христианской иконографии. – ЖМП, 1982, № 8, с. 72–78.

* * *

18

прино́сен – ясный, отчетливый

19

опря́та – украсил, приготовил к погребе́нию

20

оставле́ние – прощение

21

Об антифонах праздника Успения, употребляющихся в Константинопольской и Элладской Церквах, смотри: Журнал Московской Патриархии, 1983, № 6; с. 64–68. Там же приведены антифоны на праздники: Рождество Пресвятой Богородицы; Введение во храм Пресвятой Богородицы; Сретение Господне; Благовещение Пресвятой Богородицы; в Неделю 1-ю Великого Поста, Торжество Православия; в Неделю 3-ю Великого Поста, Крестопоклонную.

22

поно́с – поношение

23

Сего́ ра́ди стихо́вна и про́чая пи́сана пра́зднества Успе́ния Пресвяты́я Богоро́дицы, поне́же Та е́сть це́рковь одушевле́нная Прему́дрости и Сло́ву Бо́жию, Софи́я имену́емая.

24

го́рьских – горных

25

еи́же ничто́же то́чно е́сть – нет ничего, равнаго ей

26

торо́цы – тороки, слухи (лента с длинными концами, повязанная на голове у Ангела; иконографический символ для обозначения органа Божественного слуха)

Комментарии для сайта Cackle