Служба во Святой и Вели́кий Вторник

После́дование у́трени

Свяще́нник: Благослове́н Бог наш:

И соверша́ется после́дование у́трени, я́коже в Вели́кий понеде́льник ( зри сноску № 5 ).

И чте́тся кафи́сма 9-я (псалмы́ 64–69).

Седа́лен, глас 4:

Подо́бен: Вознесы́йся на Крест:

Жениха́, бра́тие, возлю́бим, свещы́ своя́ украси́м, в доброде́телех сия́юще и ве́ре пра́вой: да я́ко му́дрыя Госпо́дни де́вы готови́ вни́дем с Ним на бра́ки. Жени́х бо дары, я́ко Бог, всем подае́т нетле́нный вене́ц.

Сла́ва, и ны́не: Жениха́, бра́тие, возлю́бим:

И чте́тся кафи́сма 10 (псалмы́ 70–76).

Седа́лен, глас 4:

Подо́бен: Удиви́ся Иосиф:

Сове́т, Спа́се, беззако́нный на Тя, свяще́нницы и кни́жницы за́вистию собра́вше лю́те, в преда́тельство подвиго́ша Иуду: те́мже безсту́дно исхожда́ше, глаго́лаше на Тя беззако́нным лю́дем: что́ ми, глаго́лет, дади́те, и аз вам Его́ преда́м в ру́ки ва́ша; осужде́ния сего́ изба́ви, Го́споди, ду́шы на́ша.

Сла́ва, и ны́не: Сове́т, Спа́се, беззако́нный на Тя:

И чте́тся кафи́сма 11 (псалмы́ 77–84).

Та́же Седа́лен, глас 8:

Подобен: Прему́дрости:

Иу́да разумом сребролю́бствует, на учи́теля вражде́бне подвиза́ется, сове́тует, поуча́ется преда́нию, све́та отпа́дает, тьму прии́м, соглаша́ет це́ну, продае́т Безце́ннаго: те́мже и удавле́ние, возме́здие е́же соде́я обрета́ет окая́нный, и лю́тую смерть, преда́в Тебе́, Го́спода. Того́ нас ча́сти изба́ви, Христе́ Бо́же, прегреше́ний оставле́ние даруя, пра́зднующым ве́рою пречи́стую страсть Твою́.

Сла́ва, и ны́не: Иу́да ра́зумом сребролю́бствует:

Посе́м диа́кон возглаша́ет: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Свяще́нник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Свяще́нник: От Матфе́я Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон: Во́нмем.

И чтет свяще́нник Ева́нгелие:

Во вре́мя о́но, сове́т прие́мше вси фарисе́е на Иису́са, я́ко да обольстя́т Его́ сло́вом, посыла́ют к Нему́ ученики́ своя́ со Иродиа́ны, глаго́люще: Учи́телю, ве́мы я́ко и́стинен еси́, и пути́ Бо́жию вои́стину учи́ши, и не ради́ши ни о ко́мже: не зри́ши бо на лице́ челове́ком. Рцы у́бо нам, что Ти ся мнит? Досто́йно ли есть да́ти кинсо́н ке́сареви, или́ ни? Разуме́в же Иису́с лука́вство их, рече́: что́ Мя искуша́ете, лицеме́ри? Покажи́те Ми злати́цу кинсо́нную. Они́ же принесо́ша Ему́ пе́нязь. И глаго́ла им: чий о́браз сей и написа́ние? И глаго́лаша Ему́: ке́сарев. Тогда́ глаго́ла им: воздади́те у́бо ке́сарева ке́сареви: и Бо́жия Бо́гови. И слы́шавше ди́вишася: и оста́вльше Его́ отыдо́ша. В той день приступи́ша к Нему́ саддуке́е, и́же глаго́лют не бы́ти воскресе́нию: и вопроси́ша Его́, глаго́люще: Учи́телю, Моисе́й рече́: а́ще кто у́мрет не и́мый чад, да по́ймет брат его́ жену его́, и воскреси́т се́мя брата своего́. Бе́ша же в нас седмь бра́тия: и пе́рвый оже́нься у́мре, и не и́мый се́мене, оста́ви жену́ свою́ бра́ту своему́. Та́кожде же и вторы́й, и тре́тий, да́же до седма́го. Последи́ же всех у́мре и жена́. В воскреше́ние у́бо, кото́раго от седми́х бу́дет жена́? Вси́ бо име́ша ю́? Отвеща́в же Иису́с, рече́ им: прельща́етеся, не ве́дуще Писания, ни си́лы Бо́жия. В воскресе́ние бо ни же́нятся, ни посяга́ют, но я́ко а́нгели Бо́жии на Небеси́ суть. О воскресе́нии же ме́ртвых, не́сте ли чли рече́ннаго вам Бо́гом, глаго́лющим: Аз есмь Бог Авраа́мов, и Бог Исаа́ков, и Бог Иа́ковль; несть Бог, Бог ме́ртвых, но Бог живы́х. И слы́шавше наро́ди дивля́хуся о уче́нии Его́. Фарисе́е же слы́шавше, я́ко посрами́ саддуке́и, собра́шася вку́пе, и вопроси́ еди́н от них законоучи́тель, искуша́я Его́, и глаго́ля: Учи́телю, ка́я заповедь бо́льши есть в зако́не? Иису́с же рече́ ему́: возлюби́ши Го́спода Бо́га твоего́ всем се́рдцем Твои́м, и все́ю душе́ю твое́ю, и все́ю мы́слию твое́ю. Сия́ есть пе́рвая и бо́льшая заповедь. Втора́я же подо́бна ей: возлюби́ши и́скренняго твоего́ я́ко сам себе́. В сию́ обою́ за́поведию весь зако́н и проро́цы ви́сят. Со́браном же фарисе́ом вопроси́ их Иису́с, глаго́ля: что́ ся вам мнит о Христе́? Чий есть Сын? Глаго́лаша Ему́: Дави́дов. Глаго́ла им: ка́ко у́бо Дави́д Ду́хом Го́спода Его́ нарицает, глаго́ля: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви Моему́, седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие нога́ма Твои́ма. А́ще у́бо Дави́д нарица́ет Его́ Го́спода, ка́ко сын Ему́ есть? И никто́же можа́ше отвеща́ти Ему́ словесе́: ниже́ смея́ кто от того́ дне вопроси́ти Его́ ктому́. Тогда́ Иису́с глаго́ла к наро́дом и ученико́м Свои́м, глаго́ля: на Моисе́ове седа́лищи седо́ша кни́жницы и фарисе́е. Вся у́бо ели́ка а́ще реку́т вам блюсти́, соблюда́йте и твори́те, по дело́м же их не твори́те: глаго́лют бо и не творя́т. Связу́ют бо бремена́ тя́жка и бе́дне носи́ма, и возлага́ют на плеща́ челове́ческа, пе́рстом же свои́м не хотят дви́гнути их. Вся же дела́ своя́ творя́т, да ви́дими бу́дут челове́ки: разширя́ют же храни́лища своя́, и велича́ют воскри́лия риз свои́х. Лю́бят же преждевозлега́ния на ве́черях, и преждеседа́ния на со́нмищах, и целова́ния на то́ржищах, и зва́тися от челове́к: учи́телю, учи́телю. Вы же не нарица́йтеся учи́тели: еди́н бо есть ваш Учи́тель – Христо́с: вси же вы бра́тия есте́. И Отца́ не зови́те себе́ на земли́: еди́н бо есть Оте́ц ваш, И́же на Небесе́х. Ниже́ нарица́йтеся наста́вницы, еди́н бо есть Наста́вник ваш, Христо́с. Бо́лий же в вас, да бу́дет вам слуга́. И́же бо вознесе́тся, смири́тся: и смиря́яйся, вознесе́тся. Го́ре же вам, кни́жницы и фарисе́е, лицеме́ри, я́ко снеда́ете до́мы вдови́ц, и вино́ю дале́че моли́твы творя́ще: сего́ ра́ди ли́шшее прии́мете осужде́ние. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е, лицеме́ри, я́ко затворя́ете Ца́рствие Небе́сное пред челове́ки: вы бо не вхо́дите, ни входя́щих оставля́ете вни́ти. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е, лицеме́ри, я́ко прехо́дите мо́ре и су́шу, сотвори́ти еди́наго прише́льца: и егда́ бу́дет, творите́ его́ Сы́на гее́нны сугу́бейша вас. Го́ре вам, вожди́ слепи́и, глаго́люще: и́же а́ще клене́тся Це́рковию, ничесо́же есть: а и́же клене́тся зла́том церко́вным, до́лжен есть. Бу́и и слепи́и, ко́е бо бо́ле есть? Зла́то ли? или́ Це́рковь, святя́щая зла́то? И и́же а́ще клене́тся олтаре́м, ничесо́же есть: а и́же клене́тся да́ром и́же верху́ его́, до́лжен есть. Бу́и и слепи́и, что бо бо́ле? Дар ли, или́ олта́рь святя́й дар? И́же у́бо клене́тся олтаре́м, клене́тся им и Су́щим верху́ его́. И и́же клене́тся Це́рковию, клене́тся е́ю, и Живу́щим в ней. И клены́йся небесе́м, клене́тся престо́лом Бо́жиим, и Седя́щим на нем. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е, лицеме́ри, я́ко одеся́тствуете мя́тву, и копр, и ки́мин: и оста́висте вя́щшая зако́ну, суд, и ми́лость, и ве́ру. Сия́ же подоба́ше твори́ти, и о́нех не оставля́ти. Вожди́ слепи́и, оцежда́ющии комары́, вельблу́ды же пожира́юще. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е, лицеме́ри, я́ко очища́ете вне́шнее сткля́ницы и блю́да: внутрьу́ду же суть по́лни хище́ния и непра́вды. Фарисе́е слепы́й, очи́сти пре́жде вну́треннее сткля́ницы и блю́да, да бу́дет и вне́шнее и́ма чи́сто. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е, лицеме́ри, я́ко подо́битеся гробо́м пова́пленым, и́же внеу́ду у́бо явля́ются красны́, внутрьу́ду же по́лни суть косте́й ме́ртвых, и вся́кия нечистоты́. Та́ко и вы, внеу́ду у́бо явля́етеся челове́ком пра́ведни: внутрьу́ду же есте́ по́лни лицеме́рия и беззако́ния. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е, лицеме́ри, я́ко зи́ждете гро́бы проро́ческия, и кра́сите ра́ки пра́ведных. И глаго́лете: а́ще бы́хом бы́ли во дни оте́ц на́ших, не бы́хом у́бо о́бщницы им бы́ли во дни кро́ви проро́к. Те́мже са́ми свиде́тельствуете себе́, я́ко сы́нове есте́ изби́вших проро́ки. И вы испо́лните ме́ру оте́ц ва́ших. Змия́, порожде́ния ехи́днова, ка́ко убежите́ от суда́ огня́ гее́нскаго? Сего́ ра́ди се Аз послю́ к вам проро́ки, и прему́дры, и кни́жники: и от них убие́те и распне́те. И от них бие́те на со́нмищах ва́ших, и изжене́те от гра́да во град. Я́ко да прии́дет на вы вся́ка кровь пра́ведна, пролива́емая на земли́, от кро́ве А́веля пра́веднаго, до кро́ве Захарии, сы́на Варахи́ина, его́же уби́сте ме́жду це́рковию и олтаре́м. Ами́нь глаго́лю вам: я́ко прии́дут вся Сия́ на род сей. Иерусали́ме, Иерусали́ме, изби́вый проро́ки, и каме́нием побива́яй по́сланныя к тебе́, колькра́ты восхоте́х собра́ти ча́да твоя́, я́коже собира́ет ко́кош птенцы́ своя́ под криле́, и не восхоте́сте! Се оставля́ется вам дом ваш пуст. Глаго́лю бо вам, я́ко не и́мате Мене́ ви́дети отсе́ле, до́ндеже рече́те: благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Та́же чте́тся псало́м 50.

И посе́м свяще́нник и́ли диа́кон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя: моли́твами Всепречи́стыя Влады́чицы нашея́ Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и; си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́; предста́тельствы Честны́х Небе́сных Сил безпло́тных; честна́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна; святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол; и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго; и́же во святы́х Отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мир Лики́йских, чудотво́рца; и́же во святы́х оте́ц на́ших Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских; свята́го равноапо́стольнаго вели́каго князя Влади́мира и Святы́я равноапо́стольныя вели́кия княги́ни О́льги; и́же во святы́х оте́ц на́ших всея́ Росси́и чудотво́рцев Михаи́ла, Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Фили́ппа и Ермоге́на; святы́х сла́вных и добропобе́дных му́чеников; преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших; святы́х и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и свята́го, и́мярек, его́же есть храм) и всех святы́х, мо́лим Тя, Многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Лик: Го́споди, поми́луй. (12).

Свяще́нник: Ми́лостию и щедро́тами, и человеколю́бием:

Лик: Ами́нь.

Посе́м ектениа́ ма́лая.

Возгла́с: Ты бо еси́ Царь ми́ра:

Та́же конда́к, глас 2:

Подобен: Вы́шних ища́:

Час, душе́, конца́ помы́сливши, и посече́ния смоко́вницы убоя́вшися, да́нный тебе́ тала́нт трудолю́бно де́лай, окая́нная, бо́дрствующи и зову́щи: да не пребу́дем вне черто́га Христо́ва.

И́кос: Что́ уныва́еши, душе́ моя́ окая́нная? Что́ мечта́еши безвре́менно попече́ния неполе́зная? Что́ упражня́ешися к мимотеку́щым? После́днейший час есть отсе́ле, и разлучи́тися и́мамы от су́щих зде, до́ндеже вре́мя и́маши, возни́кни зову́щи: согреши́х Ти, Спа́се мой, не посецы́ мене́ я́коже непло́дную смоко́вницу, но я́ко благоутро́бен Го́споди, уще́дри со стра́хом зову́щую: да не пребу́дем вне черто́га Христо́ва.

Посе́м двоепе́снец, творе́ние господи́на Космы. Ирмо́сы по два́жды, тропари́ на 12: последи́ же ирмо́с, о́ба ли́ка вку́пе.

Песнь 8, глас 2:

Ирмо́с: Веле́нию мучи́телеву преподо́бнии трие́ о́троцы не повину́вшеся, в пещь вве́ржени, Бо́га испове́даху пою́ще: Благослови́те дела́ Госпо́дня Го́спода. (Два́жды).

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ле́ность дале́че нас отве́ржим, и све́тлыми свеща́ми безсме́ртнаго Жениха́ Христа́, пе́нием усря́щим, благослови́те, вопию́ще, дела Госпо́дня Го́спода. (4 раза).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Да удовле́ет общи́тельный души́ нашея́ еле́й в сосу́дех, я́ко да не на ку́плю поло́жше вре́мя по́честей, пое́м: благослови́те дела Госпо́дня Го́спода. (4 раза).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тала́нт ели́цы от Бо́га прия́сте, равноси́льную благода́ть, по́мощию да́вшаго Христа́ возрасти́те, пою́ще: благослови́те дела Госпо́дня Го́спода. (Два́жды).

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тала́нт ели́цы от Бо́га прия́сте:

И ны́не: Тала́нт ели́цы от Бо́га прия́сте:

И а́бие: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Та́же о́ба ли́ка соше́дшеся вку́пе пою́т ирмо́с: Веле́нию мучи́телеву:

Вели́чит душа́ моя́ Го́спода: и Честне́йшую: не пое́м, но а́бие:

Песнь 9

Ирмо́с: Невмести́маго Бо́га во чре́ве вмести́вшая, и Ра́дость ми́ру роди́вшая, Тя пое́м, Богоро́дице Де́во. (Два́жды).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ученико́м благи́й, бди́те, рекл еси́, во́ньже час прии́дет Госпо́дь, не разуме́ете, отда́ти кому́ждо. (6 раз).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Во второ́м Твое́м и Стра́шном прише́ствии, Влады́ко, десны́м овца́м мя сопричти́, прегреше́ний презре́в мои́х мно́жества. (4 раза).

Сла́ва: Во второ́м Твое́м и Стра́шном прише́ствии, Влады́ко:

И ны́не: Во второ́м Твое́м и Стра́шном прише́ствии, Влады́ко:

И па́ки вме́сто Досто́йно есть: о́ба ли́ка вку́пе пою́т ирмо́с: Невмести́маго Бога:

Посе́м ектениа́ ма́лая. Возгла́с: Я́ко Тя хва́лят вся Си́лы Небе́сныя:

Посе́м пое́т канона́рх, став пе́рвее посреде́ це́ркве, ексапостила́рий:

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду в онь: просвети́ одея́ние души́ моея́, Светода́вче, и спаси́ мя.

Сла́ва: Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой:

И ны́не: Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой:

Чтец чтет псалмы́ хвали́тны ( зри на у́трени Вели́каго понеде́льника, сноска № 7 ).

И пое́м стихи́ры самогла́сны на 4, глас

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Во све́тлостех святы́х Твоих, ка́ко вни́ду, недосто́йный? А́ще бо дерзну́ совни́ти в черто́г, оде́жда мя облича́ет, я́ко несть бра́чна, и свя́зан, изве́ржен буду от А́нгелов: очи́сти, Го́споди, скве́рну души́ моея́, и спаси́ мя я́ко Человеколю́бец.

Стих: Хвали́те Его́ во гласе трубнем, хвали́те Его́ во псалти́ри и гуслех.

Во све́тлостех святы́х Твои́х:

Глас 2: Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Душе́вною ле́ностию воздрема́вся, не стяжа́х, Женише́ Христе́, горя́ща свети́льника и́же от доброде́телей, и де́вам уподо́бихся бу́им, во вре́мя де́лания глумляся: утро́бы щедро́т Твои́х не затвори́ мне, Влады́ко, но оттря́с мой омраче́нный сон, возста́ви, и с му́дрыми введи́ де́вами в черто́г Твой, иде́же глас чи́стый пра́зднующих и вопию́щих непреста́нно: Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Душе́вною ле́ностию воздрема́вся:

Сла́ва, и ны́не: Глас 4:

Скры́вшаго тала́нт осужде́ние слы́шавши, о душе́, не скрыва́й словесе́ Бо́жия, возвеща́й чудеса́ Его́, да умно́жающи дарова́ние, вни́деши в ра́дость Го́спода твоего́.

Чтец: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу и на земли́ мир: ( зри на у́трени Вели́ка́го понеде́льника, сноска № 8 ).

Ектениа́: Испо́лним у́треннюю моли́тву на́шу Го́сподеви. ( зри сноску № 9).

И По́сле ектений пою́т о́ба ли́ка стихи́ры самогла́сны на стиховне, глас 6:

Прииди́те, ве́рнии, де́лаим усердно Влады́це: подава́ет бо рабо́м бога́тство, и по ра́венству ки́йждо да многоусугу́бим благода́ти тала́нт. Ов у́бо му́дрость да прино́сит де́лы благи́ми, ов же слу́жбу све́тлости да соверша́ет: да приобща́ется же сло́вом ве́рный, тайны́ ненауче́нному, и да расточа́ет бога́тство убо́гим други́й: си́це бо заимова́нное многоусугу́бим, и я́ко строи́телие ве́рнии благода́ти, влады́чния ра́дости сподо́бимся: тоя нас сподо́би, Христе́ Бо́же, я́ко Человеколю́бец.

Стих: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся; во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы Твоя́, и на дела Твоя́, и наста́ви сы́ны их.

Егда́ прии́деши во сла́ве, со а́нгельскими си́лами, и ся́деши на престо́ле, Иису́се, разсужде́ния, да мя, Пастырю Благи́й, не разлучи́ши, пути́ бо десны́я ве́си, развраще́ни же суть шу́ии. Да не у́бо с ко́злищи гру́баго мя грехо́м погуби́ши: но десны́м мя сочета́в овца́м, спаси́ я́ко Человеколю́бец.

Стих: И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Женише́, добро́тою кра́сный па́че всех челове́к, призвавый нас к трапе́зе духо́вней черто́га Твоего́, неле́пый мой зрак прегреше́ний совлецы́ прича́стием страда́ний Твои́х: и оде́ждею сла́вы украси́в Твоея́ красоты, сообе́дника све́тла мя покажи́ Твоего́ Ца́рствия, я́ко Милосе́рд.

Сла́ва, и ны́не: Глас 7.

Се тебе́ тала́нт Влады́ка вверяет, душе́ моя́, стра́хом приими́ дар, заи́мствуй да́вшему, раздава́й ни́щым, и стяжи́ дру́га Го́спода, да ста́неши одесну́ю Его́, егда́ прии́дет во славе, и услы́шиши блаже́нный глас: вни́ди, рабе, в ра́дость Го́спода твоего́. Той досто́йна мя сотвори́, Спа́се, заблуди́вшаго, вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости.

Чтец: Бла́го есть испове́датися: и про́чая из после́дования утрени и часов, я́коже в Вели́кий понеде́льник ( зри сноску № 5 ).

На 6-м часе́ по́сле пе́ния тропаре́й часа́ и чте́ния Богоро́дична: Я́ко не и́мамы дерзнове́ния: чтец возглаша́ет:

Тропа́рь проро́чества, глас пе́рвый47:

Безме́рно согреша́ющым, бога́тно прости́, Спа́се, и сподо́би нас неосужде́нно поклони́тися Твоему́ свято́му воскресе́нию, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Матере, еди́не Многоми́лостиве.

Сла́ва, и ны́не: Безме́рно согреша́ющым, богатно прости́, Спа́се:

Свяще́нник: Во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас шесты́й: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние.

Лик: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние.

Чтец, стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой.

Лик: Я́ко у Го́спода:

Чтец: Я́ко у Го́спода ми́лость.

Лик: И мно́гое у Него́ избавле́ние.

Свяще́нник: Прему́дрость.

Чтец: Проро́чества И́езеки́илева чте́ние.

Свяще́нник: Во́нмем.

Чтец: Внегда́ идя́ху (живо́тная), идя́ху (и коле́са), и внегда́ стоя́ти им, стоя́ху (и коле́са с ни́ми): и егда́ воздвиза́хуся от земли́, воздвиза́хуся с ни́ми (и коле́са), я́ко дух жи́зни бя́ше в колесе́х. И подо́бие над главо́ю живо́тных я́ко твердь, я́ко виде́ние криста́лла, просте́ртое над крила́ми их свы́ше. И под тве́рдию кри́ла их просте́рта, паря́ще друг ко дру́гу, кому́ждо два спряже́на, прикрыва́юще телеса́ их. И слы́шах глас крил их, внегда́ паря́ху, я́ко глас вод мно́гих, я́ко глас Бо́га Саддаи́; и внегда́ ходи́ти им, глас сло́ва я́ко глас полка́: и внегда́ стоя́ти им, почива́ху кри́ла их. И се глас превы́ше тве́рди су́щия над главо́ю их, внегда́ стояти им, низпуска́хуся кри́ла их. И над тве́рдию, я́же над главо́ю их, я́ко виде́ние ка́мене сапфи́ра, подо́бие престо́ла на нем, и на подо́бии престо́ла подо́бие, я́коже вид челове́чь све́рху. И ви́дех я́ко виде́ние иле́ктра, я́ко виде́ние огня́ внутрь Его́ о́крест от виде́ния чресл и вы́ше, и от виде́ния чресл да́же до до́лу ви́дех виде́ние огня, и свет Его́ о́крест. Я́ко виде́ние дуги́, егда́ есть на о́блацех в день дождя́, та́ко стоя́ние све́та о́крест. Сие́ виде́ние подо́бие сла́вы Госпо́дни.

Свяще́нник: Во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас четве́ртый: Да упова́ет Изра́иль на Го́спода от ны́не и до ве́ка.

Лик: Да упова́ет Изра́иль на Го́спода от ны́не и до ве́ка.

Чтец, Стих: Го́споди, не вознесе́ся се́рдце мое́, ниже́ вознесо́стеся о́чи мои́.

Лик: Да упова́ет Изра́иль:

Чтец: Да упова́ет Изра́иль на Го́спода,

Лик: От ны́не и до ве́ка.

Свяще́нник чтет Ева́нгелие.

По сконча́нии же Ева́нгелия чтец глаго́лет обы́чное после́дование часо́в ( зри сноску № 10 ).

После́дование вече́рни

Литурги́я Преждеосвяще́нных Даро́в во Святы́й и Вели́кий вто́рник

Соверша́ем я́коже в Вели́кий понеде́льник ( зри сноску № 13 ).

На Го́споди, воззва́х: Пое́м стихи́ры самогла́сны48 во глас 1:

Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися И́мени Твоему́.

Во Све́тлостех святы́х Твои́х, ка́ко вни́ду, недосто́йный? А́ще бо дерзну́ совни́ти в черто́г, оде́жда мя облича́ет, я́ко несть бра́чна, и свя́зан, изве́ржен бу́ду от А́нгелов: очи́сти, Го́споди, скве́рну души́ моея́, и спаси́ мя я́ко Человеколю́бец.

Стих: Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне.

Во Све́тлостех святы́х Твои́х:

Глас 2: Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой.

Душе́вною ле́ностию воздрема́вся, не стяжах, Женише́ Христе́, горя́ща свети́льника, и́же от доброде́телей, и де́вам уподо́бихся бу́им, во вре́мя де́лания глумля́ся: утро́бы щедро́т Твои́х не затвори́ мне, Влады́ко, но оттря́с мой омраче́нный сон, возста́ви, Ми́лостиве, и с му́дрыми введи́ де́вами в черто́г Твой, иде́же глас чи́стый пра́зднующих и вопию́щих непреста́нно: Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́, вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Душе́вною ле́ностию воздрема́вся:

Глас 4: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто́ постои́т? Я́ко у Тебе́ очище́ние есть.

Скры́вшаго тала́нт осужде́ние слы́шавши, о душе́, не скрыва́й словесе́ Бо́жия, возвеща́й чудеса́ Его́, да умножа́ющи дарова́ние, вни́деши в ра́дость Го́спода твоего́.

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Скрывшаго тала́нт осужде́ние слы́шавши:

Глас 6: Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Прииди́те, ве́рнии, де́лаим усе́рдно Влады́це: подава́ет бо рабо́м бога́тство, и по ра́венству ки́йждо многоусугу́бим благода́ти тала́нт: ов у́бо му́дрость да прино́сит де́лы благи́ми, ов же слу́жбу све́тлости да совершает? Да приобща́ется же сло́вом ве́рный, тайны́ ненауче́нному, и да расточа́ет бога́тство убо́гим други́й: си́це бо заимова́нное многоусугу́бим, и я́ко строи́телие ве́рнии благода́ти, Влады́чния ра́дости сподо́бимся: тоя нас сподо́би, Христе́ Бо́же, я́ко Человеколю́бец.

Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость и мно́гое у Него́ избавле́ние: и То́й изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний его́.

Прииди́те, ве́рнии, де́лаим усе́рдно:

Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие.

Егда́ прии́деши во сла́ве, со а́нгельскими си́лами, и ся́деши на престо́ле, Иису́се, разсужде́ния, да мя, Пастырю Благи́й, не разлучи́ши, пути́ бо десныя ве́си, развраще́ни же суть шу́ии. Да не у́бо с ко́злищи гру́баго мя грехо́м погуби́ши: но десны́м мя сочета́в овца́м, спаси́ я́ко Человеколю́бец.

Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Женише́, добро́тою кра́сный па́че всех челове́к, призва́вый нас к трапе́зе духо́вней черто́га Твоего́, неле́пый мой зрак прегреше́ний совлецы́, прича́стием страда́ний Твои́х: и оде́ждею сла́вы украси́в Твоея́ красоты́, сообе́дника све́тла мя покажи́ Твое́го Ца́рствия, я́ко Милосе́рд.

Сла́ва, и ны́не: Глас 7:

Се тебе́ тала́нт Влады́ка вверя́ет, душе́ моя́, стра́хом приими́ дар, заи́мствуй да́вшему ти, раздава́й ни́щым, и стяжи́ дру́га Го́спода, да ста́неши одесну́ю Его́, егда́ прии́дет во славе, и услы́шиши блаже́нный глас: вни́ди, рабе, в ра́дость Го́спода твоего́. Тоя досто́йна мя сотвори́, Спа́се, заблуди́вшаго, вели́кия ра́ди Твоея́ Ми́лости.

И быва́ет вход со Ева́нгелием. Та́же иере́й благословля́ет вход. Диа́кон же возглаша́ет: Прему́дрость, про́сти.

Лик: Свете Ти́хий:

Диа́кон: Во́нмем.

Свяще́нник: Мир всем.

Диа́кон: Прему́дрость, во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас шестый: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, Ты, и киво́т святы́ни Твоея́.

Лик: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, Ты, и киво́т святыни Твоея́.

Чтец, стих: Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость его́.

Лик: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, Ты, и киво́т святыни Твоея́.

Чтец: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой.

Лик: Ты, и киво́т святы́ни Твоея́.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Исхо́да чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Сни́де дщерь фарао́нова измы́тися на ре́ку, и рабы́ни ея́ прохожда́ху при реце́: и ви́девши ковче́жец в лучи́це, посла́вши рабы́ню, взя и́. Отве́рзши же ви́дит отроча́ пла́чущееся в ковче́жце, и пощаде́ е́ дщерь фарао́ня, и рече́: от дете́й евре́йских сие́. И рече́ сестра́ его́ дще́ри фарао́нове: хо́щеши ли призову́ ти жену́ корми́лицу от евре́й, и воздои́т ти отроча́? И рече́ ей дщерь фарао́нова: иди́. Ше́дши же отрокови́ца, призва́ ма́терь отроча́те. Рече́ же к ней дщерь фарао́нова: соблюди́ ми отроча́ сие́, и воздо́й ми е́: аз же дам ти мзду. Взя же отроча́ жена́, и доя́ше е́. Возмужа́вшу же отроча́ти, введе́ е́ ко дще́ри фарао́нове. И бысть ей в сы́на: и нарече́ и́мя ему́ Моисе́й, глаго́лющи: от воды́ взях его́.

Посе́м, диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас четве́ртый: Се что добро́, или́ что красно́? Но е́же жи́ти бра́тии вку́пе.

Лик: Се что добро́, или́ что красно́? Но е́же жи́ти бра́тии вку́пе.

Чтец, стих: Я́ко ми́ро на главе́, сходя́щее на браду́, браду́ Ааро́ню.

Лик: Се что добро́ или́ что красно́? Но е́же жи́ти бра́тии вку́пе.

Чтец: Се что добро́ или́ что красно́?

Лик: Но е́же жи́ти бра́тии вку́пе.

Посе́м возглаша́ет диа́кон: Повели́те.

Свяще́нник же, взем обе́ма рука́ма кади́льницу, и све́щник со свеще́ю, стои́т пред свято́ю трапе́зою зря к восто́ком и, назна́менуя крест, глаго́лет: Прему́дрость, про́сти. Та́же, обратя́ся на за́пад к наро́ду, глаго́лет:

Свет Христо́в просвеща́ет всех.

Чтец: И́ова чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Бысть я́ко день сей, сы́нове И́овлевы и дще́ри его́ пия́ху вино́ в дому́ бра́та своего́ старе́йшаго. И се ве́стник прии́де ко И́ову, и рече́ ему́: супру́ги воло́в оря́ху, и осли́цы пася́хуся близ их: И прише́дше плени́тели плени́ша их, и о́троки изби́ша мече́м, и спасо́хся аз еди́н, и приидо́х возвести́ти тебе́. Еще́ сему глаго́лющу, прии́де ин ве́стник, и рече́ ко И́ову: огнь спаде́ с небесе́, и пожже́ о́вцы, и па́стыри пояде́ подо́бие: спасо́хся же аз еди́н, и приидо́х возвести́ти тебе́. Еще́ сему́ глаго́лющу, прии́де ин ве́стник, и рече́ ко И́ову: ко́нницы сотвори́ша нача́льства три, и окружи́ша вельблю́ды, и плени́ша их, и о́троки изби́ша мечми́: спасо́хся же аз еди́н, и приидо́х возвести́ти тебе́. Еще́ сему́ глаго́лющу, ин ве́стник прии́де, глаго́ля И́ову: сыно́м Твои́м и дще́рем Твои́м яду́щым и пию́щым у бра́та своего́ старе́йшаго, внеза́пу ветр вели́к найде́ от пусты́ни, и косне́ся четы́рем угло́м хра́мины, и паде́ хра́мина на де́ти Твоя́, и сконча́шася: спасо́хся же аз еди́н, и приидо́х возвести́ти тебе́. Та́ко (услы́шав) И́ов, воста́в растерза́ ри́зы своя́, и остриже́ власы́ главы́ своея́ (и посы́па пе́рстию главу́ свою́) и пад на зе́млю, поклони́ся (Го́сподеви), и рече́: сам наг изыдо́х от чре́ва ма́тере моея́, наг и оты́ду та́мо: Го́сподь даде́, Госпо́дь отъя́т: я́ко Го́сподеви изво́лися, та́ко бысть: бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́но (во ве́ки). Во всех сих приключи́вшихся ему́ ничто́же согреши́ И́ов пред Го́сподем (ниже́ устна́ма свои́ма), и не даде́ безу́мия Бо́гу.

По исполне́нии парими́й глаго́лет свяще́нник: Мир ти.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец пое́т: Да испра́вится моли́тва моя́: по обычаю ( зри сноску № 14 ).

Посе́м три покло́ны вели́кия с моли́твою Свята́го Ефре́ма: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: Та́же прие́м диа́кон от руку́ свяще́нника Свято́е Ева́нгелие, исхо́дит ца́рскими враты́ на амво́н, предходи́шым ему́ свещам, и полага́ет е́ на анало́гии.

Свяще́нник же, стоя́ пред свято́ю трапе́зою, и зря к за́паду, возглаша́ет: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия. Та́же: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: От Матфе́я Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Свяще́нник: Во́нмем.

Диа́кон: Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: о дни и часе́ прише́ствия Сы́на Челове́ческаго никто́же весть, ни А́нгели Небе́снии, то́кмо Оте́ц Мой еди́н. Я́коже бо бысть во дни Но́евы: Та́ко бу́дет и прише́ствие Сы́на Челове́ческаго. Я́коже бо бе́ху во дни пре́жде пото́па, яду́ще и пию́ще, женя́щеся и посяга́юще, до него́же дне вни́де Но́е в ковче́г. И не уве́деша, до́ндеже прии́де вода, и взят вся, та́ко бу́дет и прише́ствие Сы́на Челове́ческаго. То́гда два бу́дета на селе́: еди́н пое́млется, а други́й оставля́ется. Две ме́люще в же́рновах: еди́на пое́млется, и еди́на оставля́ется. Бди́те у́бо, я́ко не ве́сте, в кий час Госпо́дь ваш прии́дет. Сие́ же ве́дите, я́ко а́ще бы ве́дал до́му влады́ка, в ку́ю стра́жу тать прии́дет, бдел у́бо бы, и не бы дал подкопа́ти хра́ма своего́. Сего́ ра́ди и вы бу́дите гото́ви, я́ко во́ньже час не мните́ Сын Челове́ческий прии́дет. Кто у́бо есть ве́рный раб и му́дрый, его́же поста́вит господи́н его́ над домом свои́м, еже дая́ти им пи́щу во вре́мя их? Блаже́н раб той, его́же прише́д господи́н его́ обря́щет та́ко творя́ща. Ами́нь, глаго́лю вам, я́ко над всем име́нием Свои́м поста́вит его́. А́ще ли же рече́т злый раб той в се́рдцы свое́м, косни́т господи́н мой приити́, и начне́т би́ти клевре́ты своя́, я́сти же и пи́ти с пия́ницами; Прии́дет господи́н раба́ того́ в день, во́ньже не ча́ет, и в час, во́ньже не весть, и проте́шет его́ полма, и часть его́ с неве́рными положи́т: ту бу́дет плачь и скре́жет зубо́м. Тогда́ уподо́бися Ца́рствие Небе́сное десяти́м девам, я́же прия́ша свети́льники своя́, и изыдо́ша в сре́тение жениху. Пять же бе от них му́дры, и пять юро́дивы. Юро́дивыя же прие́мшя свети́льники своя́, не взя́ша с собо́ю еле́а. Му́дрыя же прия́ша еле́й в сосу́дех, со свети́льники свои́ми. Коснящу же жениху, воздрема́шася вся, и спаху. Полу́нощи же вопль бысть, се жени́х гряде́т, исходи́те в сре́тение его́. Тогда́ воста́ша вся де́вы ты́я, и украси́ша свети́льники своя́. Юро́дивыя же му́дрым ре́ша, дади́те нам от еле́а ва́шего, я́ко свети́льницы на́ши угаса́ют. Отвеща́ша же му́дрыя, глаго́лющя: Еда́ ка́ко недоста́нет нам и вам? Иди́те же па́че к продаю́щым, и купи́те себе́. Иду́щым же им купи́ти, прии́де жених, и гото́вый внидо́ша с ним на бра́ки: и затворе́ны бы́ша две́ри. Последи́ же приидо́ша и про́чыя де́вы, глаго́лющя: Го́споди, Го́споди, отве́рзи нам. Он же отвеща́в рече́ им: ами́нь, глаго́лю вам, не вем вас. Бди́те у́бо: я́ко не ве́сте дне ни часа́, во́ньже Сын Челове́ческий Прии́дет. Я́коже бо челове́к не́кий отходя́ призва́ своя́ рабы, и предаде́ им име́ние свое́. И о́вому у́бо даде́ пять тала́нт, о́вому же два, о́вому же еди́н, кому́ждо проти́ву си́лы его́: и оты́де а́бие. Шед же прие́мый пять тала́нт, де́ла в них, и сотвори́ други́я пять тала́нт. Та́кожде и и́же два, приобре́те и той друга́я два. Прие́мый же еди́н, шед вкопа́ его́ в зе́млю, и скры сребро́ господи́на своего́. По мно́зе же вре́мени прии́де господи́н раб тех, и стяза́ся с ни́ми о словеси́. И присту́пль пять тала́нт прие́мый, принесе́ други́я пять тала́нт, глаго́ля: Го́споди, пять тала́нт ми еси́ пре́дал, се други́я пять тала́нт приобрето́х и́ми. Рече́ же ему́ госпо́дь его́: до́брый рабе, благи́й и ве́рный, о ма́ле был еси́ ве́рен, над мно́гими тя поста́влю: вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́, Присту́пль же и и́же два тала́нта прие́мый, рече́: Го́споди, два тала́нта ми еси́ пре́дал, се друга́я два тала́нта приобрето́х и́ма. Рече́ же ему́ Го́сподь его́: до́брый рабе, благи́й и ве́рный, о мале ми был еси́ ве́рен, над мно́гими тя поста́влю: вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́. Присту́пль же и прие́мый еди́н тала́нт рече́: Го́споди, ве́дях тя, я́ко же́сток еси́ челове́к, жне́ши иде́же не се́ял еси́, и собира́еши ю́дуже не расточи́л еси́, и убоя́вся шед скрых тала́нт твой в земли́: и се и́маши твое́. Отвеща́в же Госпо́дь его́ рече́ ему́: лука́вый рабе и лени́вый, ве́дяше я́ко жну иде́же не се́ях, и собира́ю ю́дуже не расточи́х: Подоба́ше у́бо тебе́ вда́ти сребро́ мое́ торжнико́м, и прише́д аз взял бых свое́ с ли́хвою. Возми́те у́бо от него́ тала́нт, и дади́те имущему де́сять тала́нт. Иму́щему бо везде́ дано́ бу́дет, и преизбу́дет: от не иму́щаго же, и еже мни́тся име́я, взя́то бу́дет от него́. И неключи́маго раба́ вве́рзите во тьму кроме́шную: ту бу́дет плачь и скре́жет зубо́м. Сия́ глаго́ля возгла́си́: име́яй у́шы слы́шати, да слы́шит. Егда́ же прии́дет Сын Челове́ческий в сла́ве Свое́й, и вси святи́и а́нгели с Ним, тогда́ ся́дет на престо́ле сла́вы Своея́, и соберу́тся пред Ним вси язы́цы: и разлучи́т их друг от дру́га, я́коже Па́стырь разлуча́ет овцы от ко́злищ. И поста́вит о́вцы одесну́ю Себе́, а ко́злища ошу́юю. Тогда́ рече́т Царь су́щым одесну́ю Его́: Прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Взалка́хся бо, и да́сте Ми я́сти: возжада́хся, и напои́сте Мя: стра́нен бех, и введо́сте Мене́: наг, и оде́ясте Мя: бо́лен, и посети́сте Мене́: в темни́це бех и приидо́сте ко Мне. Тогда́ отвеща́ют Ему́ пра́ведницы, глаго́люще: Го́споди, когда́ Тя ви́дехом а́лчуща и напита́хом? Или́ жа́ждуща и напои́хом? Когда́ же Тя ви́дехом стра́нна, и введо́хом? Или́ нага, и оде́яхом? Когда́ же Тя ви́дехом боля́ща или́ в темни́це, и приидо́хом к Тебе́? И отвеща́в Царь рече́т им: ами́нь, глаго́лю вам, поне́же сотвори́сте еди́ному сих бра́тий Мои́х ме́нших, Мне сотвори́сте. Тогда́ рече́т и су́щым ошу́юю Его́: иди́те от Мене́, прокля́тии, во огнь ве́чный, угото́ванный диа́волу и а́нгелом его́. Взалка́хся бо, и не да́сте Ми я́сти: возжада́хся, и не напои́сте Мене́: стра́нен бех, и не введо́сте Мене́: наг, и не одея́сте Мене́: Бо́лен, и в темни́це, и не посети́сте Мене́. Тогда́ отвеща́ют Ему́ и ти́и, глаго́люще: Го́споди, когда́ Тя ви́дехом а́лчуща, или́ жаждуща, или́ стра́нна, или́ нага, или́ бо́льна, или́ в темни́це и не послужи́хом Тебе́? Тогда́ отвеща́ет им, глаго́ля: ами́нь, глаго́лю вам, поне́же не сотвори́сте еди́ному сих ме́нших, ни Мне сотвори́сте. И и́дут си́и в муку ве́чную, пра́ведницы же в живо́т ве́чный. И бысть егда́ сконча́ Иису́с вся словеса́ Сия́, рече́ ученико́м Свои́м: ве́сте, я́ко по двою дню Па́сха бу́дет, и Сын Челове́ческий пре́дан бу́дет на пропя́тие.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И про́чее после́дование Литурги́и Преждеосвяще́нных Даро́в.

После́дование вели́каго повече́рия во Святы́й и Вели́кий вто́рник

Совершаем я́коже в Вели́кий понеде́льник ( зри сноску № 15 ).

По́сле славосло́вия вседне́внаго: Сла́ва в вы́шних Бо́гу: пое́м трипе́снец, творе́ние господи́на Андре́я Кри́тскаго49 .

Песнь 3, глас 2:

Ирмо́с: Непло́дствовавший мой ум, плодоно́сен, Бо́же, покажи́ ми, Де́лателю до́брых, Насади́телю благи́х, благоутро́бием Твои́м. (Два́жды).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Кончи́ны вре́мя, обрати́мся про́чее, Христо́с учи́т: Прии́дет бо во мгнове́нии, прии́дет и не уме́длит, суди́ти ми́ру всему.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Внеза́пное Своего́ прише́ствия Христо́с являя, рече́, Но́ево дре́вле ненаде́жное тле́ние, навести́ся хотящее земли́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Отве́рзеся черто́г, украси́ся с ним Боже́ственный брак, Жени́х близ призыва́яй нас, угото́вимся про́чее.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Си́монов дом, невмести́маго везде́, вмести́ Тя, Иису́се Царю́, и жена́ гре́шная ми́ром Тя пома́за.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Благово́ния таи́нственнаго испо́лнена жена́, пе́рваго изба́вися злово́ния, Спа́се, мно́гих грехо́в: ми́ро бо источа́еши жи́зни.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Небе́сная пи́ще, а́лчущым Животе́ Сам сый, ял еси́ Христе́ с челове́ки, проявля́я снизхожде́ние Твое́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Неблагода́рный учени́к, отве́ргся Тебе́, Христе́, собо́рище всебеззако́нных люде́й сподвиза́ше на Тя, на преда́ние обра́щся.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Со Отце́м Тебе́ Сы́ну, и Ду́ху Пра́вому, Еди́ному Естеству покланя́юся и воспева́ю, Ли́цы разделяя, и Существо́м соединяя.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ро́ждшая Тя А́гница, Па́стыря и А́гнца, при́сно мо́лит, Иису́се Бо́же, о всех лю́дех, ве́рующих в Тя.

Та́же о́ба ли́ка вку́пе пою́т ирмо́с: Непло́дствовавший мой ум:

Та́же: Го́споди, поми́луй. (Три́жды). Сла́ва, и ны́не:

Седа́лен, глас 1:

Подо́бен: Лик а́нгельский:

Се лука́вый сове́т вои́стину собра́ся неи́стовно, я́ко осу́жденика осуди́ти горе́ Седя́щаго, я́ко Судию́ всех Го́спода. Ны́не собира́ется с Пила́том И́род, А́нна вку́пе же и Каиа́фа, испыта́ти Еди́наго Долготерпели́ваго.

Песнь 8

Ирмо́с: В купине́ Моисе́ю Де́вы чудо, на Сина́йстей горе́, прообрази́вшаго иногда́, пои́те, благослови́те, и превозноси́те во вся ве́ки. (Два́жды).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Не неве́дый вре́мя на́шего сконча́ния, держа́й ве́ки, день о́ный не ве́дети предрече́: но преде́лы всем положи́ к смиреному́дрию.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Егда́ ся́деши, Суди́е, разлуча́яй, я́коже рекл еси́, Па́стырь от ове́ц ко́злища, Спа́се, стоя́ния о́наго изба́ви нас, не лиши́ же нас Боже́ственныя десни́цы Твоея́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ты еси́ Па́сха на́ша, пожре́ный за всех, я́ко А́гнец и Же́ртва, и прегреше́ний очище́ние, и Твоя́ Боже́ственныя страсти превозно́сим, Христе́, во вся ве́ки.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Дре́ву уподо́бися, и селу́, и хра́мине все житие́, душе́ моя́: те́мже стяжи́ к Бо́гу гото́во се́рдце, да не что тле́нием пло́ти оста́виши.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Не к фарисе́ом, Спа́се, ни к Си́мону то́кмо изво́лил еси́ во храм на снедь вни́ти: но уже и мытари́, вку́пе и блудни́цы, Твое́ почерпа́ют милосе́рдие.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сребролюбие рачи́тельствуяй преда́тель Иу́да, о истощи́вшемся ми́ре печа́шеся: про́чее же о прода́нии Влыды́ки, к беззако́нным прише́д о цене согласова́ше.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

О блаже́нных рук! О, власо́в и усте́н Целому́дренный блудни́цы! Имиже возлия́, Спа́се, ми́ро на но́зе Твои́, отира́ющи я, и ча́сто облобыза́ющи.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Возлежа́щу Тебе́, Сло́ве, жена́ предста́вши и у ног рыда́ющи, сткля́ницу, Спа́се, истощи́ ми́ра на главу́ Тебе́ Безсме́ртнаго Ми́ра.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Со Отцем Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Святу́ю Троицу в Бо́жестве́ Еди́ном сла́вим, вопию́ще: Свят, Свят, Свят еси́ во ве́ки.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́твами, Спа́се, Пречи́стыя Твоея́ Матере, и Твои́х апо́стол, ми́лости Твоя́ нам низпосли́ бога́тно, и мир Твой пода́ждь лю́дем Твои́м.

Хва́лим, Благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, поюще и превознося́ще во вся ве́ки.

Та́же о́ба ли́ка вку́пе пою́т ирмо́с: В купине́ Мойсе́ю Де́вы чу́до:

Песнь 9

Ирмо́с: Преесте́ственно пло́тию Заче́ншую во чре́ве, от Отца́ безле́тно предвозсия́вшее Сло́во, в пе́снех немо́лчных велича́ем ве́рнии. (Два́жды).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Де́лания вре́мя, спасе́ния наме́рение, тала́нт взе́мши дре́вний о́браз, душе́ моя́, купи́ ве́чную жизнь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Я́ко свещы́ све́тлыя украси́вше ду́шы, Жениху́ приходя́щу, к нетле́нному бра́ку, пре́жде заключе́ния двере́й, вни́дем с Ним.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Показа́ти хотя́, Иису́се, преесте́ственное Твоего́ смире́ния всем, ял еси́ в дому́ Си́монове вечеря́в, а́лчущих пи́ще.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Хлеб сый Животворя́щий, снел еси́, Иису́се, с Си́моном фарисе́ем, да блудни́ца приобря́щет некупи́мую благода́ть Твою́ истоща́нием ми́ра.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ру́це мои́ скверна́ве, устне́ блудни́чи во мне, нечи́сто мое́ житие́, растле́нны уды: но осла́би ми и оста́ви, вопие́т блудни́ца Христу́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Присту́пльши жена́ к нога́ма Твои́ма, Спа́се, возлива́ше ми́ро, благоуха́ния исполня́ющи, и ми́ра исполня́ема дел очище́ния.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Арома́ты богате́ю, доброде́тельми же нище́тствую, я́же и́мам, Тебе́ приношу́; даждь Сам, я́же и́маши, и осла́би ми, и оста́ви, вопие́т блудни́ца Христу́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ми́ро у мене́ тле́нное, ми́ро у Тебе́ жи́зни: Ми́ро бо Тебе́ И́мя излия́нное на досто́йныя. Но осла́би ми и оста́ви, вопие́т блудни́ца Христу́.

Сла́ва: Безнача́лен еси́, О́тче, несозда́нен еси́, Сы́не, сопресто́лен и Ду́ше, Еди́но Три, естество́м, и Три Ли́цами, Еди́н Бог И́стинный.

И ны́не: Богоро́дице, упова́ние чту́щих Тя при́сно, не преста́й моля́щи из Тебе́ роди́вшагося, изба́вити мя бед и вся́ких искуше́ний.

Та́же о́ба ли́ка вку́пе пою́т ирмо́с: Преесте́ственно пло́тию Заче́ншую.

И покло́н до земли́.

Чтец: Трисвято́е, по О́тче наш.

Свяще́нник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

Чтец: Аминь.

Конда́к, глас 4:

Па́че блудни́цы, Бла́же:

И про́чее после́дование повече́рия ( зри сноску № 16 ).

* * *

47

Тропа́рь проро́чества 108

48

стихи́ры самогла́сны – 1.

49

Трипеснец.


Источник: Службы Страстной седмицы Великого поста. - М. : Моск. патриархия, 1994. - 357 с.

Комментарии для сайта Cackle