Служба во Святую и Вели́кую Среду

После́дование у́трени.

Свяще́нник: Благослове́н Бог наш:

И соверша́ется после́дование у́трени, я́коже в Вели́кий понеде́льник (зри сноску № 5).

И чте́тся кафи́сма 14 (псалмы́ 101–104).

Седа́лен, глас 3:

Подо́бен: Красоте́ девства:

Блудни́ца приступи́ к Тебе́, ми́ро со слеза́ми, излива́ющи на но́зе Твои́, Человеколю́бче, и смра́да зол избавля́ется повеле́нием Твои́м: дыша́ же благода́ть Твою́ учени́к неблагода́рный, сию́ отлага́ет и смра́дом одева́ется, сребролю́бием продая́ Тебе́: сла́ва, Христе́, благоутро́бию Твоему́.

Сла́ва, и ны́не: Блудни́ца приступи́ к Тебе́:

И чте́тся кафи́сма 15 (псалмы́ 105–108).

Седа́лен, глас 4:

Подобен: Удиви́ся Иосиф:

Иу́да льстец, сребролю́бия рачи́тельствуяй, преда́ти Тя, Го́споди, Сокро́вище Живота́, ле́стно поуча́шеся. Отону́дуже и упи́вся, тече́т ко иуде́ом, глаго́лет беззако́нным: что́ ми хо́щете да́ти, и аз вам преда́м, во е́же распя́ти Его́?

Сла́ва, и ны́не: Иу́да льстец, сребролю́бия рачи́тельствуяй:

И чте́тся кафи́сма 16 (псалмы́ 109–117).

Седа́лен, глас 1:

Подо́бен: Гроб Твой:

Блудни́ца в пла́че вопия́ше, Ще́дре, отира́ющи те́пле пречи́стеи Твои́ но́зе власы́ главы́ своея́, и из глубины́ стеня́щи: не отри́ни мя, ниже́ омерзи́, Бо́же мой: но приими́ мя ка́ющуюся, и спаси́, я́ко Еди́н Человеколю́бец.

Сла́ва, и ны́не: Блудни́ца в пла́че вопия́ше:

Посе́м диа́кон возглаша́ет: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

И свяще́нник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

И а́бие свяще́нник возглаша́ет: От Иоа́нна Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон: Во́нмем.

И чтет свяще́нник Ева́нгелие:

Во вре́мя о́но, свиде́тельствоваше наро́д сый со Иису́сом, егда́ Ла́заря возгла́си́ от гро́ба, и воскреси́ его́ от ме́ртвых. Сего́ ра́ди и сре́те Его́ наро́д, я́ко слы́шаша Его́ сие́ сотво́рша зна́мение. Фарисе́е же ре́ша к себе́: ви́дите, я́ко ника́я же по́льза есть, се мир по Нем и́дет. Бя́ху же не́цыи е́ллини от вше́дших, да покло́нятся в пра́здник. Си́и у́бо приступи́ша к Фили́ппу, и́же бе от Вифсаи́ды Галиле́йския и моля́ху его́, глаго́люще: Го́споди, хо́щем Иису́са ви́дети. Прии́де Фили́пп и глаго́ла Андре́ови: и па́ки Андре́й и Фили́пп глаго́ласта Иису́сови. Иису́с же отвеща́ и́ма, глаго́ля: прии́де час, да просла́вится Сын Челове́ческий. Ами́нь, ами́нь, глаго́лю вам: а́ще зе́рно пшени́чно пад на земли́ не у́мрет, то еди́но пребыва́ет: а́ще ли у́мрет, мног плод сотвори́т. Любя́й ду́шу свою́, погуби́т ю́: и ненави́дяй ду́шу свою́ в ми́ре сем, в животе́ ве́чнем сохрани́т ю́. А́ще кто Мне слу́жит, Мне да после́дствует: и иде́же есмь Аз, ту и слуга Мой бу́дет. И а́ще кто Мне слу́жит, почти́т его́ Оте́ц Мой. Ны́не душа́ Моя́ возмути́ся, и что́ реку? О́тче, спаси́ Мя от часа́ сего́: но сего́ ра́ди приидо́х на час сей. О́тче, просла́ви И́мя Твое́. Прии́де же глас с Небесе́: и просла́вих, и па́ки просла́влю. Наро́д же стоя́й слы́шав, глаго́лаху: гром бысть. Ини́и глаго́лаху: а́нгел глаго́ла Ему́. Отвеща́ Иису́с и рече́: не Мене́ ра́ди глас сей бысть, но наро́да ра́ди. Ны́не суд есть ми́ру сему: ны́не князь ми́ра сего́ изгна́н бу́дет вон. И а́ще Аз вознесе́н бу́ду от земли́, вся привлеку́ к Себе́. Сие́ же глаго́лаше, назна́менуя, ко́ею сме́ртию хотя́ше умре́ти. Отвеща Ему́ наро́д: мы слы́шахом от зако́на, я́ко Христо́с пребыва́ет во ве́ки: ка́ко Ты глаго́леши, вознести́ся подоба́ет Сы́ну Челове́ческому, кто́ есть сей Сын Челове́ческий? рече́ же им Иису́с: еще́ мало вре́мя Свет в вас есть: ходи́те, до́ндеже Свет и́мате, да тьма вас не и́мет: и ходя́й во тьме, не весть камо и́дет. До́ндеже Свет и́мате, веруйте во Свет, да сы́нове Све́та бу́дете. Сия́ глаго́ла Иису́с, и отше́д скры́ся от них. Толи́ка зна́мения сотво́ршу Ему́ пред ни́ми, не ве́роваху в Него́. Да сбу́дется сло́во Иса́ии проро́ка, е́же рече́: Го́споди, кто ве́рова слу́ху на́шему; и мы́шца Госпо́дня кому откры́ся? Сего́ ра́ди не можа́ху ве́ровати, я́ко па́ки рече́ Иса́иа. Ослепи́ очи их, и ока́менил есть сердца́ их, да не ви́дят очи́ма, ни разуме́ют се́рдцем, и обратя́тся, и исцелю́ их. Сия́ рече́ Иса́иа, егда́ ви́де сла́ву Его́, и глаго́ла о Нем. Оба́че у́бо и от князь мно́зи и ве́роваша в Него́; но фарисе́й ра́ди не испове́доваху, да не из со́нмищ изгна́ни бу́дут, возлюби́ша бо па́че сла́ву челове́ческую, не́же сла́ву Бо́жию. Иису́с же воззва́ и рече́: ве́руяй в Мя, не ве́рует в Мя, но в Посла́вшаго Мя. И ви́дяй Мя, ви́дит Посла́вшаго Мя. Аз свет в мир приидо́х, да всяк ве́руяй в Мя, во тьме не пребу́дет. И а́ще кто услы́шит глаго́лы Моя́ и не ве́рует, Аз не сужду́ ему́: не приидо́х бо, да сужду́ ми́рови, но да спасу́ мир. Отмета́яйся Мене и не прие́мляй глаго́л Мои́х, и́мать судящаго ему́: сло́во е́же глаго́лах, то су́дит ему́ в после́дний день. Я́ко Аз о Себе́ не глаго́лах: но посла́вый Мя Оте́ц, Той Мне заповедь даде́, что ре́ку и что возглаго́лю. И вем, я́ко за́поведь Его́ живо́т ве́чный есть: я́же у́бо Аз глаго́лю, я́коже рече́ Мне Оте́ц, та́ко глаго́лю.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Та́же, чте́тся псало́м 50.

Посе́м: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достояние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных, и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя; моли́твами Всепречи́стыя Влады́чицы нашея́ Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и: си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́; предста́тельствы Честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных; честна́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна; святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол; и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго; и́же во святы́х Отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мир Лики́йских, чудотво́рца; и́же во святы́х Оте́ц на́ших Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских; Свята́го равноапо́стольнаго вели́каго князя Влади́мира и Святы́я равноапо́стольныя вели́кия княги́ни Ольги; и́же во святы́х оте́ц на́ших всея́ Росси́и чудотво́рцев Михайла, Петра, Алекси́я, Ио́ны, Фили́ппа и Ермоге́на; святы́х сла́вных и добропобе́дных му́чеников; преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших: святы́х и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и свята́го, и́мярек, его́же есть храм) и всех святы́х, мо́лим Тя, Многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Лик: Го́споди, поми́луй. (12).

Свяще́нник: Ми́лостию и щедро́тами, и человеколю́бием.

Лик: Ами́нь.

Посе́м трипе́снец, творе́ние господи́на Космы, глас 2. Ирмо́сы по два́жды, тропари́ на 12: последи́ же ирмо́с, о́ба ли́ка вку́пе.

Песнь 3

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́ бо ся дух мой внегда́ пе́ти: несть свят, я́коже Бог наш, и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди. (Два́жды).

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Во тще́тных собо́рище беззако́нных, и мы́слию собира́ется злонра́вною, осужде́на Изба́вителя изрещи́ Тя, Христе́. Ему́же пое́м: Ты еси́ Бог наш, и несть свят па́че Тебе́, Го́споди. (6 раз).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Лю́тый сове́т беззако́нных, притворя́ется богобо́рныя души́ су́щий, я́ко злопотре́бна, пра́веднаго уби́ти Христа́. Ему́же пое́м: Ты еси́ Бог наш, и несть свят па́че Тебе́, Го́споди. (4 раза).

Сла́ва: Лю́тый сове́т беззако́нных:

И ны́не: Лютый сове́т беззако́нных:

Та́же о́ба ли́ка вку́пе пою́т ирмо́с: На камени мя ве́ры утверди́в:

Посе́м ектениа́ ма́лая.

Возгла́с: Ты бо еси́ Царь ми́ра:

Та́же, конда́к, глас 4:

Подобен: Вознесы́йся:

Па́че блудни́цы, Бла́же, беззако́нновав, слез ту́чи ника́коже Тебе́ принесо́х; но молча́нием моля́ся припа́даю Ти, любо́вию облобыза́я пречи́стеи Твои́ но́зе: я́ко да оставле́ние мне я́ко Влады́ка пода́си долго́в, зову́щу Ти, Спа́се: от скве́рных дел мои́х изба́ви мя.

Икос: Я́же пе́рвее блудни́ца жена́, внеза́пу целому́дренна яви́ся, возненави́девши дела сту́днаго греха́ и сла́дости теле́сныя, помина́ющи студ мно́гий и суд муче́ния, его́же прете́рпят блудни́цы и скве́рнии, от ни́хже пе́рвый есмь аз, и бою́ся: но пребыва́ю в злом обы́чаи безу́мный. Блу́дная же жена́ убоя́вшися, и потща́вшися ско́ро прии́де, вопию́щи ко Изба́вителю: Человеколю́бче и Ще́дре, от скве́рных дел мои́х изба́ви мя.

Песнь 8

Ирмо́с: Глаго́л мучи́телев поне́же превозмо́же, седмери́цею пещь разжже́на бысть иногда́, в не́йже о́троцы не опали́шася, царе́во попра́вше веле́ние, но вопия́ху: вся дела Госпо́дня Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки. (Два́жды).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Излива́ющи жена́ ми́ро честно́е, Влады́чню и Боже́ственному Стра́шному верху, Христе́, следо́в Твои́х пречи́стых прикосну́ся оскверне́ныма дла́нма и вопия́ше: вся дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки. (4 раза).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Слеза́ми омыва́ет но́зе, пови́нная грехо́м, Созда́вшаго и отира́ет власы́ Свои́ми. Те́мже в житии́ соде́янных не погреши́ избавле́ния, но вопия́ше: вся дела Госпо́дня Го́спода по́и́те и превозноси́те во вся ве́ки. (4 раза).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Священноде́йствуется избавле́ние благонра́вней, от спаси́тельных утро́б же и слез исто́чника, в Не́мже испове́данием измы́вшися, не стыдя́шеся, но вопия́ше: вся дела́ Госпо́дня Го́спода по́и́те и превозноси́те во вся ве́ки. (Два́жды).

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Священноде́йствуется избавле́ние благонравней:

И ны́не: Священноде́йствуется избавле́ние благонра́вней:

И а́бие: Хвалим, Благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Та́же, о́ба ли́ка вку́пе пою́т ирмо́с: Глаго́л мучи́телев поне́же:

Честне́йшую: не пое́м, но а́бие:

Песнь 9

Ирмо́с: Душа́ми чи́стыми и нескве́рными устна́ми, прииди́те возвели́чим Нескве́рную и Пречи́стую Ма́терь Еммануи́леву, Е́юже из Нея́ к Рожде́нному принося́ще моли́тву: пощади́ ду́ши на́ша, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас. (Два́жды).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Неразу́мен я́влься, и лука́в ревнообра́зник, дар достойно Боже́ствен сло́вом продае́т, и́мже долг разреши́ся грехо́в, кра́дый лю́тый Иу́да любобоже́ственную благода́ть, пощади́ ду́шы на́ша, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас. (4 раза).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Глаго́лет шед беззако́нным князе́м: что́ ми хо́щете да́ти, и аз Христа́ вам иско́маго хотя́щым преда́м, присвое́ние Христо́во Иу́да отри́нувый зла́том; пощади́ ду́шы на́ша, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас. (4 раза).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

О слепо́тнаго сребролю́бия, нечести́ве, отону́дуже забве́ние получи́л еси́, я́ко души́ ника́коже равностоя́телен мир, я́коже научи́лся еси́: отча́янием бо сам себе́ удави́л еси́, вже́гся, преда́телю: пощади́ ду́шы на́ша, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас. (Два́жды).

Сла́ва: О слепо́тнаго сребролю́бия, нечести́ве:

И ны́не: О слепо́тнаго сребролю́бия, нечести́ве:

Та́же, о́ба ли́ка вку́пе пою́т ирмо́с:

Душа́ми чи́стыми и нескве́рными устна́ми, прииди́те, возвели́чим Нескве́рную и Пре́чистую Ма́терь Еммануи́леиву, Е́юже из Нея́ к Рожде́нному принося́ще моли́тву: пощади́ ду́шы на́ша, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Посе́м ектениа́ ма́лая:

Возгла́с: Я́ко Тя хва́лят вся Си́лы Небе́сныя:

Посе́м канона́рх, стоя́ посреде́ це́ркве, пое́т ексапостила́рий:

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду в онь: просвети́ одея́ние души́ моея́, Светода́вче, и спаси́ мя.

Сла́ва: Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой:

И ны́не: Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой:

Чтец чтет псалмы́ обы́чныя ( зри на у́трени Вели́каго понеде́льника, сноска № 7 ).

И пое́м стихи́ры самогла́сны на 4. Глас 1 .

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Тебе́, Де́выя Сы́на, блудни́ца, позна́вши Бога, глаго́лаше, в пла́чи моля́щися, я́ко слез досто́йная соде́лавшая: разреши́ долг, я́коже и аз власы́: возлюби́ лю́бящую, пра́ведно ненави́димую, и близ мытаре́й Тебе́ пропове́м, благоде́телю Человеколю́бче.

Стих: Хвали́те Его́ во гласе трубнем, хвали́те Его́ во псалти́ри и гуслех.

Многоце́нное ми́ро блудни́ца смеси́ со слеза́ми, и излия́ на пречи́стеи но́зе Твои́, облобыза́ющи: о́ную а́бие оправда́л еси́, нам же прощение да́руй, пострада́вый о нас и спаси́ нас.

Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Егда́ гре́шная приноша́ше ми́ро, тогда́ учени́к соглаша́шеся пребеззако́нным. О́вая у́бо ра́довашеся, истоща́ющи ми́ро многоце́нное: сей же тща́шеся прода́ти безце́ннаго. Сия́ Влады́ку позна́ва́ше, а сей от Влады́ки разлуча́шеся. Сия свобожда́шеся, а Иу́да раб быва́ше врагу́. Лю́то есть ле́ность, ве́лие покая́ние: е́же мне да́руй, Спа́се, пострада́вый о нас, и спаси́ нас.

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

О, Иу́дина окая́нства! зря́ше блудни́цу целу́ющую стопы́, и умышля́ше ле́стию преда́ния целова́ние. О́ная власы́ разреши́, а сей я́ростию вяза́шеся, нося́ вме́сто ми́ра злосмра́дную зло́бу. За́висть бо не весть предпочита́ти поле́зное. О, Иу́дина окая́нства! от него́же изба́ви, Бо́же, ду́шы на́ша.

Сла́ва: Глас 2: Гре́шная тече́ к ми́ру, купи́ти многоце́нное ми́ро, е́же пома́зати Благоде́теля, и Миропода́телю вопия́ше: даждь ми ми́ро, да пома́жу и аз Очи́стившаго вся моя́ грехи́.

И ны́не: Глас 6: Погруже́нная грехо́м обре́те Тя, Приста́нище спасе́ния, виждь и ми́ра со слеза́ми растворя́ющую, Тебе́ вопия́ше: виждь согреша́ющих покая́ния ожида́яй, но, Влады́ко, спаси́ мя от волны́ грехо́вныя, вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости.

Чтец: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир: ( зри на утрени Вели́каго понеде́льника, сноска № 8 ).

Ектениа́: Испо́лним у́треннюю моли́тву на́шу Го́сподеви: ( зри сноску № 9 ).

И по́сле ектении́ пою́т о́ба ли́ка стихи́ры самогла́сны на стихо́вне, глас 6:

Днесь Христо́с прихо́дит в дом фарисе́ов, и жена́ гре́шница, приступи́вши к нога́м, валя́шеся вопию́щи: виждь погруже́нную грехо́м, отча́янную дея́ний ра́ди, негнуша́емую от Твоея́ бла́гости: и даждь ми, Го́споди, оставле́ние злых, и спаси́ мя.

Стих: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся: во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела Твоя́, и наста́ви сы́ны их.

Простре́ блудни́ца власы́ Тебе́, Влады́це, простре́ Иу́да ру́це беззако́нным: о́ва у́бо прия́ти оставле́ние, ов же взя́ти сре́бреники. Те́мже Тебе́ вопие́м про́даному, и свобо́ждшему нас, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Приступи́ жена́ злосмра́дная и оскверне́ная, сле́зы пролива́ющи, лю́бящи, Спа́се, страсть испове́дающи: ка́ко воззрю́ к Тебе́, Влады́це? Сам бо прише́л еси́ спасти́ блудни́цу: из глубины́ уме́ршую мя воскреси́, И́же Ла́заря воздви́гнувый из гро́ба четверодне́вна: приими́ мя, окая́нную, Го́споди, и спаси́ мя.

Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Отча́янная жития́ ра́ди, и уве́домая нра́ва ра́ди, ми́ра нося́щая приступи́ Тебе́ вопию́щи: да не отве́ржеши мене́ блудную, Роди́выйся от Де́вы: да не пре́зриши моя́ сле́зы, Ра́досте А́нгелов. Но приими́ мя ка́ющуюся, юже не отри́нул еси́ согреша́ющую, Го́споди, вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости.

Сла́ва, и ны́не: Самогласен, глас 8 . Творе́ние Кассиа́ны и́нокини:

Го́споди, и́же во мно́гия грехи́ впа́дшая жена́, Твое́ ощути́вшая Бо́жество́, мироно́сицы взе́мши чин, рыда́ющи ми́ро Тебе́ пре́жде погребе́ния прино́сит, увы мне! глаго́лющи, я́ко нощь мне есть разжже́ние блуда невозде́ржанна, мра́чное же и безлу́нное раче́ние греха́. Приими́ моя́ исто́чники слез, И́же облака́ми производя́й мо́ря во́ду, приклони́ся к мои́м воздыха́нием серде́чным, приклони́вый Небеса́, неизрече́нным Твои́м истоща́нием: да облобыжу́ пречи́стеи Твои́ но́зе, и отру́ сия́ па́ки главы́ мое́я́ власы́, и́хже в раи́ Ева, по полу́дни, шу́мом у́ши огласи́вши, стра́хом скры́ся. Грехо́в мои́х мно́жества, и суде́б Твои́х бе́здны кто́ изсле́дит? Душеспа́сче Спа́се мой, да мя, Твою́ рабу́, не пре́зриши, И́же безме́рную име́яй ми́лость.

Чтец: Бла́го есть испове́датися: и про́чая из после́дования утрени и часо́в, я́коже в Вели́кий понеде́льник ( зри сноску № 5 ).

На 6 -м часе́ по́сле пе́ния тропаре́й часа́ и чте́ния Богоро́дична: Я́ко не и́мамы дерзнове́ния: чтец возглаша́ет:

Тропа́рь проро́чества, глас осмы́й50 :

Днесь лука́вое собра́ся со́нмище, и на Тя тще́тная поучи́шася. Днесь от согла́сия удавле́ние Иу́да обруча́ет, Каиа́фа же не́волею испове́дует: я́ко еди́н за всех восприе́млеши смерть во́лею. Изба́вителю наш, Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не: Днесь лука́вое собрася со́нмище:

Свяще́нник: Во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас четве́ртый: Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, сотвори́вый Не́бо и зе́млю.

Лик: Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, сотвори́вый Не́бо и зе́млю.

Чтец, стих: Се, ны́не благослови́те Го́спода вси раби́ Госпо́дни.

Лик: Благослови́т тя Госпо́дь:

Чтец: Благослови́т тя Госпо́дь от Си́она.

Лик: Сотвори́вый Не́бо и зе́млю.

Свяще́нник: Прему́дрость.

Чтец: Проро́чества Иезеки́илева чте́ние.

Свяще́нник: Во́нмем.

Чтец: Рече́ (Госпо́дь) ко мне: сы́не челове́чь, послю́ тя Аз к до́му Изра́илеву, огорчева́ющым Мя, и́же огорчи́ша Мя, са́ми и отцы́ их отверго́шася Мене́ до дне́шняго дне. И сы́нове жестоколи́чнии, и твердосерде́чнии: Аз послю́ тя к тем и рече́ши к ним: Та́ко глаго́лет Адонай Госпо́дь. А́ще у́бо услы́шат или́ убоя́тся: зане́ дом огорчева́яй есть, и позна́ют, я́ко проро́к еси́ ты посреде́ их. И ты, сы́не челове́чь, да не убои́шися их, ни ужаса́йся от лица́ их: зане́ разсвере́пеют и обы́дут тя о́крест, посреди́ бо скорпи́ев ты живе́ши: слове́с их не убо́йся и от лица́ их не ужаса́йся, зане́ дом огорчева́яй есть. И возглаго́леши словеса́ Моя́ к ним, а́ще у́бо услы́шат, или́ убоя́тся, зане́ дом прогне́ваяй есть. И ты, сы́не челове́чь, послу́шай глаго́лющаго к тебе́, не бу́ди огорчева́яй, я́коже дом преогорчева́яй: отве́рзи уста́ твоя́, и снеждь, я́же Аз даю тебе́. И ви́дех, и се рука просте́рта ко мне, и в ней сви́ток кни́жный. И разви́ его́ пре́до мно́ю, и в том пи́сана бы́ша пре́дняя и за́дняя: и впи́сано бя́ше в нем рыда́ние, и жа́лость, и го́ре. И рече́ ко мне: сы́не челове́чь, снеждь сви́ток сей, и иди́, и рцы сы́ном изра́илевым. И отверзо́х уста́ моя́, н напита́ мя сви́тком сим. И рече́ ко мне: сы́не челове́чь, уста́ твоя́ снедя́т и чре́во твое́ насы́тится сви́тка се́го да́ннаго тебе́: и снедо́х его́, и бысть во устех мои́х, я́ко мед, сла́док.

Свяще́нник: Во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас шестый: Боя́щиися Го́спода, Благослови́те Го́спода.

Лик: Боя́щиися Го́спода, Благослови́те Го́спода.

Чтец, стих: Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те раби́ Го́спода.

Лик: Боя́щиися Го́спода, Благослови́те Го́спода.

Чтец: Боя́щиися Го́спода.

Лик: Благослови́те Го́спода.

Посе́м свяще́нник чтет Ева́нгелие.

По сконча́нии же ева́нгельскаго чте́ния чтец глаго́лет обы́чное после́дование часо́в ( зри сноску № 11 ).

На изобрази́тельных по́сле конда́ка среды: Па́че блудни́цы: глаго́лется конда́к хра́ма свята́го и́ли святы́я.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́шы раб Твои́х, иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И чтет конда́к хра́ма Богоро́дицы: а́ще же ни, глаго́лется сей:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гласы, но предвари́ я́ко Блага́я на по́мощь нас ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

На изобрази́тельных, прикло́ншымся нам на зе́млю, глаго́лет настоя́тель вме́сто отпу́ста: Гряды́й Госпо́дь на во́льную страсть: моли́тву сию́:

Влады́ко Многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами Всепречи́стыя Влады́чицы нашея́ Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и: си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста; предста́тельствы честны́х Небе́сных Сил безпло́тных; честна́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна; святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол; святы́х сла́вных и добропобе́дных му́чеников; преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших; святы́х и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех Твои́х святы́х, благопри́ятну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та: умири́ на́шу жизнь, Го́споди, поми́луй нас и мир Твой и спаси́ ду́шы на́ша, я́ко Благ и Человеколю́бец.

И по исполне́нии тоя воста́вшым нам, преклоня́ется и той к предстоя́щым, и про́сит проще́ния, глаго́ля:

Благослови́те, отцы святи́и, прости́те ми гре́шному, я́же согреши́х во всей жи́зни мое́й, и во всей святе́й Четыредеся́тнице, сло́вом, де́лом, помышле́нием и все́ми мои́ми чувствы.

Предстоя́щии же отвеща́ют: Бог да прости́т ти, честны́й о́тче.

И быва́ет проще́ние по обы́чаю.

После́дование вече́рни

Литурги́я Преждеосвяще́нных Даро́в во Святу́ю и Вели́кую сре́ду

Совершается после́дование вечерни, я́коже в Вели́кий понеде́льник (зри сноску № 13).

На Го́споди, воззва́х: пое́м стихи́ры самогла́сны51 во глас 1:

Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися И́мени Твоему́.

Тебе́, Де́выя Сы́на, блудни́ца позна́вши Бо́га, глаго́лаше, в пла́чи моля́шися, я́ко слез досто́йная соде́лавшая; разреши́ долг, я́коже и аз власы́: возлюби́ лю́бящую, пра́ведно ненави́димую, и близ мытаре́й Тебе́ пропове́м, Благоде́телю Человеколю́бче.

Стих: Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си Мне.

Многоце́нное ми́ро блудни́ца смеси́ со слеза́ми, и излия́ на пречи́стеи но́зе Твои́, облобыза́ющи; о́ную а́бие оправда́л еси́, нам же проще́ние да́руй, пострада́вый о нас, и спаси́ нас.

Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой.

Егда́ гре́шная приноша́ше ми́ро, тогда́ учени́к соглаша́шеся пребеззако́нным. Овая у́бо ра́довашеся, истоща́ющи ми́ро многоце́нное; сей же тща́щеся прода́ти Безце́ннаго. Сия́ Влады́ку позна́ваше, а сей от Влады́ки разлуча́шеся. Сия́ свобожда́шеся, а Иу́да раб быва́ше врагу́. Лю́то есть ле́ность, ве́лие покая́ние: е́же мне да́руй, Спа́се, пострада́вый о нас, и спаси́ нас.

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

О, Иу́дина окая́нства! зря́ше блудни́цу целу́ющую стопы́, и умышля́ше ле́стию, преда́ния целова́ние. О́ная власы́ разреши́, а сей я́ростию вяза́шеся, нося́ вме́сто ми́ра злосмра́дную зло́бу: за́висть бо не весть предпочита́ти поле́зное. О, Иу́дина окая́нства! от него́же изба́ви, Бо́же, ду́шы на́ша.

Глас 2: Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто́ постои́т? я́ко у Тебе́ очище́ние есть.

Гре́шная тече́ к ми́ру, купи́ти многоце́нное ми́ро, е́же пома́зати Благоде́теля, и миропрода́телю вопия́ше; даждь ми ми́ро, да пома́жу и аз Очи́стившаго вся моя́ грехи́.

Глас 6: Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Погруже́ная грехо́м, обре́те Тя приста́нище Спа́сения, виждь и ми́ра со слеза́ми растворя́ющую. Тебе́ вопия́ше; виждь согреша́ющих покая́ния ожида́яй: но, Влады́ко, спаси́ мя от волны́ грехо́вныя, вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости.

Стих: От стражи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния, да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Днесь Христо́с прихо́дит в дом фарисе́ов, и жена́ гре́шница приступи́вши к нога́м, валя́шеся вопию́щи: виждь погруже́ную грехо́м, отча́яную дея́ний ра́ди, негнуша́емую от Твоея́ благости, и даждь ми, Го́споди, оставле́ние злых, и спаси́ мя.

Стих: Яко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний его́.

Простре́ блудни́ца власы́ Тебе́, Влады́це, простре́ Иу́да ру́це беззако́нным: о́ва у́бо прия́ти оставле́ние, ов же взя́ти сре́бреники. Те́мже Тебе́ вопие́м про́даному, и свобо́ждшему нас: Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие.

Приступи́ жена́ злосмра́дная и оскверне́ная, сле́зы пролива́ющи, лю́бящи, Спа́се, страсть испове́дающи: ка́ко воззрю́ к Тебе́, Влады́це? Сам бо прише́л еси́ спасти́ блудни́цу. Из гро́ба уме́ршую мя воскреси́, И́же Ла́заря воздви́гнувый из гро́ба четверодне́вна: приими́ мя окая́нную, Го́споди, и спаси́ мя.

Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Отчаяная жития́ ра́ди, и уве́домая нра́ва ра́ди, ми́ра нося́щая приступи́ Тебе́ вопию́щи: да не отве́ржеши мене́ блудную, Роди́выйся от Де́вы, да не пре́зриши моя́ сле́зы, Ра́досте А́нгелов. Но приими́ мя ка́ющуюся, юже не отри́нул еси́ согреша́ющую, Го́споди, вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости.

Сла́ва, И ны́не: Глас 8:

Го́споди, я́же во мно́гия грехи́ впа́дшая жена́, Твое́ ощути́вшая Бо́жество́, мироно́сицы взе́мши чин, рыда́ющи ми́ро Тебе́ пре́жде погребе́ния прино́сит, увы мне́, глаго́лющи, я́ко нощь мне есть разжже́ние блуда́ невозде́ржанна, мра́чное же и безлу́нное раче́ние греха́. Приими́ моя́ исто́чники слез, И́же облака́ми производя́й мо́ря во́ду. Приклони́ся к мои́м воздыха́нием серде́чным, Приклони́вый Небеса́, неизрече́нным Тво́им истоща́нием, да облобыжу́ пречи́стеи Твои́ но́зе, и отру́ сия́ па́ки главы́ мое́я́ власы́, и́хже в раи́ Е́ва, по полу́дни, шу́мом у́ши огласи́вши, стра́хом скры́ся. Грехо́в мои́х мно́жества, и суде́б Твои́х бе́здны кто́ изсле́ди́т? Душеспа́сче Спа́се мой, да мя, Твою́ рабу, не пре́зриши, И́же безме́рную име́яй ми́лость.

И а́бие быва́ет вход со Ева́нгелием. Та́же свяще́нник благословля́ет вход.

Диа́кон же возглаша́ет: Прему́дрость, про́сти.

Лик: Свете Ти́хий:

Посе́м Диа́кон: Во́нмем.

Свяще́нник: Мир всем.

Диа́кон: Прему́дрость. Во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас четве́ртый: Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Лик: Испове́дайтеся Бо́гу Небесному:

Чтец, стих: Испове́дайтеся Бо́гу бого́в, я́ко в век ми́лость Его́.

Лик: Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Чтец: Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному.

Лик: Я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Исхо́да чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Бысть во дни мно́гия о́ны, вели́к быв Моисе́й, изы́де к бра́тиям Свои́м сыно́м Изра́илевым: разуме́в же боле́знь их, ви́де челове́ка еги́птянина бию́ща не́коего евре́янина от бра́тий его́ сыно́в Изра́илевых. Обозре́вся же се́мо и ова́мо никого́же ви́де: и порази́в еги́птянина, скры его́ в песце́. Изше́д же во вторы́й день, ви́де два му́жа евре́янина бию́щыяся и глаго́ла оби́дящему: чесо́ ра́ди ты бие́ши и́скренняго? Он же рече́: кто тя поста́ви князя и судию́ над на́ми? Еда́ уби́ти мя ты хо́щеши, и́мже о́бразом убил еси́ вчера́ еги́птянина? Убоя́ся же Моисе́й и рече́: а́ще си́це явле́н бысть глаго́л сей. Услы́ша же фарао́н глаго́л сей, и иска́ше уби́ти Моисе́а. Оты́де же Моисе́й от лица фарао́нова и всели́ся в земли́ Мадиа́мстей: прише́д же в зе́млю Мадиа́мскую, се́де при кла́дязе. Свяще́ннику же мадиа́мскому бе́ша седмь дще́рей, пасу́щих о́вцы отца́ своего́ Иофо́ра: прише́дше же че́рпаху до́ндеже напо́лниша коры́та, напои́ти о́вцы отца́ своего́ Иофо́ра. Прише́дше же па́стырие, изгна́ша я: воста́в же Моисе́й изба́ви их, и нали́я им, и напои́ о́вцы их. Приидо́ша же к Рагуи́лу отцу́ своему: он же рече́ им: что я́ко ускори́сте приити́ днесь? О́ныя же реко́ша: челове́к еги́птянин изба́ви нас от па́стырей, и начерпа́ нам, и напои́ о́вцы на́ша. Он же рече́ дще́рем сво́им: и где есть? И вску́ю си́це оста́висте челове́ка. Призови́те у́бо его́, да яст хлеб. Всели́ся же Моисе́й у челове́ка: и даде́ Сепфо́ру дщерь свою́ Моисе́ю в жену́. Во чре́ве же заче́нши жена́, роди́ сы́на: и нарече́ Моисе́й и́мя ему́, Гирса́м, глаго́ля: я́ко пришле́ц есмь в земли́ чужде́й. Еще́ же заче́нши роди́ сы́на втора́го, и нарече́ и́мя ему́, Елиезе́р, глаго́ля: Бог бо Отца́ моего́ помо́щник мой, и изба́ви мя от руки́ фарао́новы.

Посе́м диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас четве́ртый: Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри.

Лик: Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри.

Чтец, стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, и пред А́нгелы воспою́ Тебе́.

Лик: Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри.

Чтец: Го́споди, ми́лость Твоя́ во век.

Лик: Дел руку́ Твое́ю не пре́зри.

Посе́м возглаша́ет диа́кон: Повели́те.

Свяще́нник же, взем обе́ма рука́ма кади́льницу и све́щник со свеще́ю, стои́т пред свято́ю трапе́зою, зря к восто́ком и назна́менуя крест, глаго́лет: Прему́дрость, про́сти. Та́же, обратя́ся на за́пад, к наро́ду глаго́лет: Свет Христо́в просвеща́ет всех.

Чтец: И́ова чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Бысть я́ко день сей, и приидо́ша А́нгели Бо́жии предста́ти пред Го́сподем: и диа́вол прии́де посреде́ их предста́ти пред Го́сподем. И рече́ Госпо́дь диа́волу: отку́ду ты гряде́ши? Тогда́ рече́ диа́вол пред Го́сподем: проше́д поднебе́сную, и обше́д всю зе́млю, приидо́х. И рече́ Госпо́дь к диа́волу: внял ли еси́ у́бо (мы́слию твое́ю) рабу́ Моему́ И́ову? я́ко несть та́кова от су́щих на земли́; челове́к незло́бив, и́стинен, непоро́чен, благочести́в, удаля́яйся от вся́каго зла, еще́ же придержи́тся незло́бия: ты же рекл еси́ име́ния его́ погуби́ти вотще́. Отвеща́в же диа́вол Го́сподеви, рече́: ко́жу за ко́жу, и вся ели́ка и́мать челове́к, даст за ду́шу свою́. Оба́че посли́ руку́ Твою́, и косни́ся косте́м Его́, и плоти Его́, а́ще не в лице́ Тя благослови́т. Рече́ же Госпо́дь диа́волу: се предаю́ ти его́: то́кмо ду́шу его́ соблюди́. Изыде же диа́вол от лица́ Госпо́дня, и порази́ И́ова гно́ем лю́тым от ног да́же до главы́. И взя (И́ов) чреп, да острога́ет гной свой, и той седя́ше на гно́ищи вне гра́да. Вре́мени же мно́гу мину́вшу, рече́ к нему́ жена́ его́, глаго́лющи: доко́ле терпи́ши? се пожду́ вре́мя еще́ мало, ча́ющи наде́жди спасе́ния моего́: се бо потреби́ся от земли́ па́мять твоя́, сы́нове твоя и дще́ри, моего́ чре́ва боле́зни и труды́, и́миже вотще́ труди́хся с боле́зньми: ты же сам в гнои черве́й седи́ши, обнощева́я вне без покро́ва, и аз скитаю́щися и служа́щи, ме́сто от ме́ста преходя́щи, и дом от до́му, ожида́ющи со́лнца когда́ зайде́т, да почи́ю от трудо́в мои́х, и от боле́зней, я́же мя ны́не обде́ржат. Но рцы глаго́л не́кий ко Го́споду, и умри́. Он же воззре́в рече́ к ней: вску́ю бо еди́на от безу́мных жен возглаго́лала еси́? а́ще блага́я прия́хом от руки́ Госпо́дни, злых ли не стерпи́м? Во всех сих приключи́вшихся ему́, ничи́мже согреши́ И́ов устна́ма пред Бо́гом, (и не даде́ безу́мия Бо́гу).

И по исполне́нии пари́мий глаго́лет свяще́нник: Мир ти.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец же пое́т: Да испра́вится моли́тва моя́: по обычаю ( зри сноску № 14 ).

Посе́м три покло́ны вели́кия с моли́твой Свята́го Ефре́ма: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: Та́же прие́м диа́кон от руку́ свяще́нника Свято́е Ева́нгелие, исхо́дит ца́рскими враты на амво́н, предходя́щым ему́ свеща́м, и полага́ет е́ на анало́гий.

Свяще́нник же, стоя́ пред свято́ю трапе́зою, и зря к за́паду, возглаша́ет:

Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия. Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: От Матфе́я Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Свяще́нник: Во́нмем.

Диа́кон: Во вре́мя о́но, Иису́су бы́вшу в Вифа́нии в дому́ Си́мона прокаже́ннаго, приступи́ к Нему́ жена́ сткля́ницу ми́ра иму́щи многоце́ннаго, и возлива́ше на главу́ Его́ возлежа́ща. Ви́девше же ученицы́ Его́, негодова́ша, глаго́люще: чесо́ ра́ди ги́бель сия́ бысть? Можаше бо сие́ ми́ро продано́ бы́ти на мно́зе, и да́тися ни́щым. Разуме́в же Иису́с рече́ им: что́ тружда́ете жену́? де́ло бо добро́ соде́ла о Мне. Всегда́ бо ни́щыя и́мате с собо́ю: Мене́ же не всегда́ и́мате. Возлия́вши бо сия́ ми́ро сие́ на те́ло Мое, на погребе́ние Мя сотвори́. Ами́нь глаго́лю вам: иде́же а́ще пропове́дано бу́дет Ева́нгелие сие́ во всем ми́ре, рече́тся, и е́же сотвори́ сия́, в па́мять ея́. Тогда́ шед еди́н от обоюна́десяте, глаго́лемый Иу́да Искарио́тский, ко архиере́ом, рече́: что́ ми хо́щете да́ти, и аз вам преда́м Его́? Они́ же поста́виша ему́ три́десять сре́бреник. И отто́ле иска́ше подо́бна вре́мене, да Его́ преда́ст.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И про́чее после́дование Преждеосвяще́нной. По́сле возгла́са: Благослове́ние Госпо́дне на вас: иере́й произно́сит после́дний раз в посту́ моли́тву Свята́го Ефре́ма Си́рина: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: и покло́ны вели́кия три.

После́дование ма́лаго повече́рия во Святу́ю и Вели́кую сре́ду.

И совершаем после́дование Его́ по Часосло́ву.

Нача́ло обы́чное. По О́тче наш:

Свяще́нник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

Чтец: Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12). Сла́ва, и ны́не: Прииди́те, поклони́мся: (Три́жды). Псалмы́ 50, 69, 142.

Славосло́вие вседне́вное: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир: Та́же: Сподо́би, Го́споди, в нощь сию́:

По́сле Ве́рую во Еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля: пое́м трипе́снец, глас 6 , господи́на Андре́я, Вели́каго четвертка.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́ша проро́к прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся: я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися, и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше: услы́шах слух Твой, и убоя́хся, сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. (Два́жды).

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Го́рница по́стланная прия́т Тя, Создате́ля и стаи́нники, и та́мо пасху сконча́л еси́, и та́мо соде́лал еси́ та́инства: та́мо бо двема́ по́сланома ны́не ученико́ма Твои́ма, Па́сха угото́вася Тебе́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Иди́те ко о́нсице, вся Ве́дый предглаго́лет апо́столом, и блаже́н есть, и́же мо́жет ве́рно прия́ти Го́спода: го́рницу у́бо се́рдце предъугото́вав и ве́черю благоче́стие.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Нрав сребролю́бия, и о́браз твой безу́мия испо́лнь, несмы́сленный Иу́до: вве́рен бо быв еди́н то́кмо ковче́жцу, вся́ко не преклони́лся еси́ к милосе́рдию: но заключи́л еси́ жесто́каго твоего́ се́рдца утро́бу, преда́в Еди́наго Благоутро́бнаго.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Нрав богоуби́йц прода́нию сребролю́бца смеси́выйся: ов у́бо ко убие́нию вооружи́ся, ов же к сре́бреником устремля́шеся: удавле́нием бо тогда́ предразсуди́в покая́ние зле, е́же жи́ти лиши́ся.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Лобыза́ние испо́лнено льсти, е́же ра́дуйся, со ору́жием, льсти́вый Иу́до: язы́ком у́бо провещава́еши я́же к соедине́нию, нра́вом же помава́еши к разстоя́нию: предати бо беззако́нником Благоде́теля ле́стне поучи́лся еси́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Лобыза́еши и продае́ши, Иу́до, целу́еши и не стыди́шися, ле́стию притеки́й. Кто ненави́дя лобыза́ет треокая́нне? Кто любя́ продае́т на цене́? Лобыза́ние твоего́ безсту́днаго злосове́тия облича́ет произволе́ние.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Неразде́льное существо́м, неслитное Ли́цы, благословлю Тя, Тро́ическое Еди́но Бо́жество́, я́ко единоца́рственное и сопресто́льное, вопию́ Тебе́ песнь вели́кую, в вы́шних трегу́бо песносло́вимую.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Зача́тие па́че сло́ва, Рождество́ Твое́ па́че естества, Богороди́тельнице: о́во у́бо от Ду́ха без се́мене, о́во же зако́нов естества́ тая́щееся, я́ко нетле́нно, и па́че естества́ вся́каго рожде́ния: Бог бо ражда́емое.

Та́же, о́ба ли́ка вку́пе пою́т ирмо́с: Услы́ша проро́к:

Го́споди, поми́луй. (Три́жды). Сла́ва, и ны́не:

Седа́лен, глас 4:

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:

Ядый, Влады́ко, со ученики́ Твои́ми, таи́нственно яви́л еси́ всесвято́е Твое́ заколе́ние, и́мже тли изба́вихомся, честна́я Твоя́ почита́ющим страда́ния.

Песнь 8

Ирмо́с: Его́же во́инства небе́сная сла́вят, и трепе́щут Херуви́ми и Серафи́ми, вся́ко дыха́ние и тварь, по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся ве́ки. (Два́жды).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Зако́нное сконча́в повеле́ние, скрижа́ли зако́нныя написа́вый в Сина́и, снеде́ у́бо па́сху дре́внюю и сено́вную, бысть же Па́сха та́йная и живоже́ртвенная.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

От ве́ка сокрове́нную, Христе́, Прему́дрость тайноводя́, показа́л еси́ ку́пно всем апо́столом, Спа́се, на ве́чери, ю́же це́рквам преда́ша богоно́снии.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Еди́н от вас ле́стию преда́ст Мя, евре́ем прода́в в нощь сию́, сие́ Христо́с возопи́в смуща́ше дру́ги: тогда́ еди́н ко еди́ному недоумева́яся колеба́шеся.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Смири́вся нас ра́ди Богатый, от ве́чери воста́в, ле́нтий прие́м, сим препоя́сался еси́, и прикло́нь вы́ю, омы́л еси́ но́ги ученико́в и преда́теля.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Па́че ума, и неизрече́нна разума высоте́ Твое́й, Иису́се, кто не удиви́тся! я́ко бре́нию предста́л еси́, Соде́телю вся́ческих, омыва́я у́бо но́ги, отира́я же и́ ле́нтием.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Учени́к, его́же любля́ше Госпо́дь, на пе́рси возле́г рече́ к Нему́: кто́ есть предая́й Тя? Христо́с же ко о́ному: сей вложи́вый в соли́ло ны́не руку́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Учени́к хлеб прие́мый, по хле́бе отлуча́ется, прода́нию поуча́яйся, тече́т ко иуде́ем, глаго́лет беззако́нным: что́ мне хо́щете да́ти, и аз Его́ вам предам?

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Еди́наго Бога по существу́ чту, три Ипоста́си пою́ определи́тельне, и́ныя, но не и́наковыя: поне́же Бо́жество еди́но, в трие́х Ли́цех, и́бо Оте́ц, и Сын, и Боже́ственный Дух.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Изба́ви нас, Иису́се Спа́се наш, от ле́сти лука́ваго, и напа́сти, приими́ Богоро́дицу моля́щуюся непреста́нно: Ма́ти бо есть, и мо́жет Тя умоли́ти.

Хва́лим, Благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Та́же о́ба ли́ка вку́пе пою́т ирмо́с: Его́же во́инства Небе́сная сла́вят:

Песнь 9

Ирмо́с: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ Несказа́нное Ма́тере безму́жныя нетле́нен плод: Бо́жие бо Рожде́ние обновля́ет естества. Те́мже Тя вси роди, я́ко богоневе́стную Ма́терь, правосла́вно велича́ем. (Два́жды).

Слава Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Вели́кое та́инство Твоего́ вочелове́чения, на ве́чери совозлежа́шу Тебе́ ученико́м Твои́м, Человеколю́бче, откры́в рекл еси́: яди́те хлеб живо́тный ве́рою, пи́йте и кровь излия́нную от богоре́бреннаго заколе́ния.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сень небе́сная яви́ся го́рница, иде́же Па́сху Христо́с соверши́: ве́черя безкро́вная и слове́сная служба, трапе́за же та́мо соверше́нных та́ин, мы́сленный же́ртвенник.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Па́сха Христо́с есть вели́кая и всече́стная, снеде́н быв я́ко хлеб: закла́н же я́ко овча́: Той бо вознесе́ся о нас же́ртва: Того́ те́ла благоче́стно, и Того́ кро́ве вси та́йно причаща́емся.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Хлеб благосло́ви́в, хлеб сый Небе́сный, благодари́в Отцу́ роди́телю, прие́мый, и ча́шу ученико́м дава́л еси́: приими́те, яди́те, вопия́, сие́ есть те́ло Мое́, и кровь нетле́нныя жи́зни.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ами́нь глаго́ля, рече́ ро́ждиям Лоза, апо́столом Христо́с и́стина: отсе́ле не и́мам пи́ти от лозы питие́, до́ндеже пию́ е но́вое, во славе Отца́ Моего́, с ва́ми, насле́дники мои́ми.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Продае́ши на три́десятих сре́бреницех Го́спода и не помышля́еши, Иу́до беззако́нный, ве́чери та́инство, или́ честно́е умове́ние. О ка́ко попо́лзся паде́нием, в коне́ц све́та прише́л еси́, удавле́ние облобыза́в!

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ру́це просте́рл еси́, и́миже хлеб прия́л еси́ нетле́ния, прия́ти сре́бреники, уста́ к целова́нию принося́ льсти́вно, и́миже те́ло Христо́во и кровь прия́л еси́: но го́ре тебе́, я́коже рече́ Христо́с.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Христо́с учреди́ мир Небе́сный и Боже́ственный Хлеб: Прииди́те у́бо христолю́бцы, бре́нными устна́ми, чи́стыми же се́рдцы, прии́мем ве́рно жре́мую Па́сху, в нас священноде́йствуемую.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Отца́ просла́вим, Сы́на превознесе́м, Боже́ственному Ду́ху ве́рно поклони́мся, Тро́ице Неразде́льней, Еди́нице по существу́: я́ко Све́ту и Све́том, и Животу́ и Живото́м, Животворя́щему и просвеща́ющему концы́.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Черто́г Небе́сный, и Неве́ста Присноде́ва, еди́на яви́лася еси́, Бо́га носи́вши, ро́ждши же непрело́жно, из Тебе́ воплоще́нна. Те́мже Тя вси ро́ди, я́ко Богоневе́стную Ма́терь, правосла́вно велича́ем.

Та́же о́ба ли́ка вку́пе пою́т ирмо́с: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́. Несказанное:

Трисвято́е, по О́тче наш.

Свяще́нник, возгла́с: Яко́ Твое́ есть Ца́рство:

Чтец: Ами́нь.

Та́же, конда́к, глас 2: Хлеб прие́мь в ру́це преда́тель, сокрове́нно тыя простира́ет, и прие́млет це́ну Созда́вшаго Свои́ма рука́ма челове́ка, и неиспра́влен пребы́сть Иу́да раб и льстец.

Го́споди, поми́луй. (40). И моли́тву сию́:

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час: и про́чая по Часосло́ву.

По оконча́нии после́дования ма́лаго повече́рия свяще́нник возглаша́ет: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. (Три́жды). Благослови́.

Свяще́нник: Христо́с, И́стинный Бог наш:

Лик: Ами́нь.

Посе́м свяще́нник глаго́лет:

Помо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле и о Господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем митрополи́те (или́ архиепи́скопе, или́ епи́скопе) (и́мярек).

Лик: Го́споди, поми́луй. (На ка́ждое проше́ние).

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и воинстве ея́.

О ненави́дящих и лю́бящих нас.

О ми́лующих и служа́щих нам.

О запове́давших нам недосто́йным моли́тися о них.

О избавле́нии плене́нных.

О отше́дших отце́х и бра́тиях на́ших.

О в мо́ри пла́вающих.

О в не́мощех лежа́щих.

Помо́лимся и о изоби́лии плодо́в земны́х.

И о вся́кой души́ христиа́н правосла́вных.

Ублажи́м правосла́вныя архие́реи и кти́торы Свята́го хра́ма сего́.

Роди́тели на́ша, и вся пре́жде отше́дшия отцы и бра́тию на́шу, зде лежа́щия, и повсю́ду, правосла́вныя.

Свяще́нник: Рцем и о себе́ саме́х.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

Свяще́нник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Лик: Ами́нь.

Коне́ц ма́лаго повече́рия.

* * *

50

Тропа́рь проро́чества 130

51

стихи́ры самогла́сны – 2


Источник: Службы Страстной седмицы Великого поста. - М. : Моск. патриархия, 1994. - 357 с.

Комментарии для сайта Cackle