Служба во Святой и Вели́кий Четверг

После́дование у́трени

Свяще́нник: Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

И про́чее после́дование у́трени, я́коже в Вели́кий понеде́льник написа́шеся ( зри сноску № 5 ).

По оконча́нии ми́рной ектении́, начина́ют кли́рицы пе́ти аллилу́иа на о́ба ли́ка велегла́сно и со сладкопе́нием во глас 8 .

Посе́м пое́м тропа́рь ко́сно и велегла́сно и со сладкопе́нием ра́вно. Глас то́йже:

Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́ пра́веднаго Судию́ предае́т. Виждь име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тыя души́, учи́телю та́ковая дерзнувшия: И́же о всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва: Егда́ сла́внии ученицы́:

И ны́не: Егда́ сла́внии ученицы́:

Та́же диа́кон возглаша́ет: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелия Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Госпо́ди, поми́луй. (Три́жды).

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

И свяще́нник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Свяще́нник: От Луки́ Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон: Во́нмем.

Во вре́мя о́но, приближа́шеся пра́здник опресно́к, глаго́лемый Па́сха. И иска́ху архиере́е и кни́жницы, ка́ко бы́ша уби́ли Его́: боя́хуся бо люде́й. Вни́де же сатана́ во Иу́ду нарица́емого Искарио́т, су́ща от числа́ обоюна́десяте. И шед глаго́ла архиере́ом и воево́дам, ка́ко Его́ преда́ст им. И возра́довашася, и совеща́ша ему́ сре́бреники да́ти. И испове́да, и иска́ше подо́бна вре́мене, да преда́ст Его́ им без наро́да. Прии́де же день опресно́к, во́ньже подо́бно бе (вре́мя) жре́ти Па́сху. И посла́ Петра́ и Иоа́нна, рек: ше́дша угото́вайта нам па́сху, да я́мы. Они же реко́ста Ему́: где хо́щеши угото́ваем? Он же рече́ им: се восходя́щема ва́ма во град, сря́щет вы челове́к, в скуде́льнице во́ду нося́: по не́м иде́та в дом, во́ньже вхо́дит. И рце́та до́му влады́це: глаго́лет тебе́ Учи́тель, где есть оби́тель, иде́же пасху со ученики́ Мои́ми снем? И той ва́ма пока́жет го́рницу ве́лию по́стлану; ту угото́вайта. Ше́дша же обрето́ста, я́коже рече́ и́ма: и угото́васта пасху. И егда́ бысть час, возлеже́, и обана́десяте апо́стола с Ним. И рече́ к ним; жела́нием возжеле́х сию́ пасху я́сти с ва́ми, пре́жде да́же не прииму́ мук. Глаго́лю бо вам, я́ко отсе́ле не и́мам я́сти от него́, до́ндеже сконча́ются во Ца́рствии Бо́жии. И прии́м ча́шу, хвалу́ возда́в, рече́: приими́те сию́, и раздели́те себе. Глаго́лю бо вам, я́ко не и́мам пи́ти от плода́ ло́знаго, до́ндеже Ца́рствие Бо́жие прии́дет. И прии́м хлеб, хвалу́ возда́в преломи́, и даде́ им, глаго́ля: сие́ есть Те́ло Мое́, е́же за вы дае́мо: сие́ твори́те в Мое́ воспомина́ние. Та́кожде же и ча́шу по ве́чери, глаго́ля: сия́ ча́ша, Но́вый Заве́т Мое́ю Кро́вию, я́же за вы пролива́ется. Оба́че се рука предаю́щаго Мя со Мно́ю есть на трапе́зе. И Сын у́бо Челове́ческий иде́т по рече́нному; оба́че го́ре челове́ку тому́, и́мже предае́тся. И тии́ на́чаша искати в себе́, кото́рый у́бо от них хотя́й сие́ сотвори́ти? Бысть же и пря в них, кий мни́тся их бы́ти бо́лий? Он же рече́ им: ца́рие язы́к госпо́дствуют и́ми, и обладающии и́ми, благода́теле нарица́ются. Вы же не та́ко: но бо́лий в вас, да бу́дет я́ко мний: и ста́рей, я́ко служа́й. Кто бо бо́лий? возлежа́й ли, или́ служа́й? не возлежа́й ли? Аз же посреде́ вас есмь я́ко служа́й. Вы же есте́ пребы́вше со Мно́ю в напа́стех Мои́х. И Аз завещава́ю вам, я́коже завеща́ Мне Оте́ц Мой, Ца́рство: Да я́сте и пие́те на трапе́зе Мое́й, во Ца́рствии Мое́м, и ся́дете на престо́лех, судя́ще обемана́десяте коле́нома Изра́илевыма. Рече́ же Госпо́дь: Си́моне, Си́моне, се сатана про́сит вас, дабы се́ял я́ко пшени́цу; Аз же моли́хся о тебе́, да не оскуде́ет ве́ра твоя́: и ты не́когда обра́щься, утверди́ бра́тию твою́. Он же рече́ Ему́: Го́споди, с Тобо́ю гото́в есмь, и в темни́цу, и в смерть ити́. Он же рече́: глаго́лю ти, Пе́тре, не возгла́си́т пе́тел днесь, до́ндеже трикра́ты отве́ржешися Ме́не не ве́дети. И рече́ им: егда́ посла́х вы без влага́лища, и без ме́ха, и без сапо́г, еда́ что лише́ни бы́сте? Они́ же ре́ша: ничесо́же. Рече́ же им: но ны́не, и́же и́мать влага́лище, да во́змет, та́кожде и мех: а и́же не и́мать, да прода́ст ри́зу свою́, и ку́пит нож. Глаго́лю бо вам: я́ко еще пи́саное се, подоба́ет, да сконча́ется о Мне: е́же, и со беззако́нными вмени́ся. Ибо е́же о Мне, кончи́ну и́мать. Они́ же ре́ша: Го́споди, се ножа́ зде два. Он же рече́ им: дово́льно есть. И изше́д и́де по обы́чаю в го́ру Елео́нскую: по Не́мже идо́ша ученицы́ Его́.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И чтец псало́м 50.

Моли́твы же: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́: не глаго́лем, но начина́ем кано́н, творе́ние господи́на Космы́, глас 6 , ирмо́сы по два́жды, тропари́ же на 6 .

Кано́н, его́же краестро́чие: Ти макра́ пе́мпти макро́н и́мнон екса́до. Е́же есть: В Вели́кий четверто́к до́лгую песнь пою.

Песнь 1

Ирмо́с: Се́ченое сече́тся мо́ре чермно́е, волнопита́емая же изсуша́ется глубина́: та́яжде ку́пно безору́жным бы́вши проходи́ма, и всеору́жным гроб. Песнь же богокра́сная воспева́шеся: сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш. (Два́жды).

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Всевино́вная и пода́тельная жи́зни, безме́рная Му́дрость Бо́жия, созда́ храм Себе́ от чи́стыя Неискусому́жныя Ма́тере: в храм бо теле́сно оболки́йся, сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш. (Два́жды).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тайноводя́щи дру́ги Своя́, душепита́тельную уготовля́ет трапе́зу, безсме́ртия же вои́стину Му́дрость Бо́жия растворя́ет ча́шу ве́рным. Присту́пим благоче́стно и возопии́м: сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш. (Два́жды).

Сла́ва: Услы́шим вси ве́рнии, созыва́ющую высо́ким пропове́данием, несозда́нную и есте́ственную Прему́дрость Бо́жию. Вопие́т бо: вкуси́те, и разуме́вше, я́ко Христо́с Аз, возопи́йте: сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш.

И ны́не: Услы́шим вси ве́рнии:

Последи́ па́ки то́йже ирмо́с о́ба ли́ка вку́пе: Се́ченое сече́тся:

Песнь 3

Ирмо́с: Госпо́дь сый всех, и Зижди́тель Бог, созда́нное Безстра́стный обнища́в Себе́ соедини́, и Па́сха за я́же хотя́ше умре́ти. Сам сый Себе́ предпожре́: яди́те, вопия́, те́ло Мое́, и ве́рою утверди́теся. (Два́жды).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Изба́вительною всего́ ро́да челове́ча, Твое́ю, Бла́же, Твоя́ ученики́ напои́л еси́ весе́лия ча́шею, напо́лнив ю́: сам бо Себе́ священноде́йствуеши, пи́йте, вопия́, кровь Мою́ и ве́рою утверди́теся. (Три́жды).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Безу́мный муж, и́же в вас преда́тель, ученико́м Твои́м предре́кл еси́, Незло́биве, не уразуме́ет сих, и той несмы́слен сый не и́мать разуме́ти, оба́че во Мне пребу́дите, и ве́рою утверди́теся. (Два́жды).

Сла́ва: Безу́мный муж:

И ны́не: Безу́мный муж:

Последи́ па́ки то́йже ирмо́с о́ба ли́ка вку́пе: Госпо́дь сый всех:

И посе́м ектениа́ ма́лая: Па́ки и па́ки: Возгла́с священника: Я́ко Ты еси́ Бог наш:

Лик: Ами́нь.

Седа́лен, глас 1:

Подо́бен: Гроб Твой:

Езе́ра и исто́чники и моря́ сотвори́вый, смире́нию нас наказу́я изря́дному, ле́нтием опоя́сався ученико́в но́ги умы, смиря́яся премно́жеством благоутро́бия, и возвыша́я нас от про́пастей зло́бы, Еди́н Человеколю́бец.

Сла́ва: Глас 3:

Подо́бен: Боже́ственныя веры:

Смиря́яся за благоутро́бие, но́ги умы́л еси́ ученико́в Твои́х, и к тече́нию Боже́ственному Сия́ напра́вил еси́: не повину́яся же Петр умы́тися, а́бие Бо́жественному повину́ется повеле́нию, омыва́емь, и Тебе́ приле́жно моля́ся, дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не: Глас 4:

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:

Яды́й, Влады́ко, со ученики́ Твои́ми, таи́нственно яви́л еси́ всесвято́е Твое́ заколе́ние, и́мже тли изба́вихомся, честна́я Твоя́ почита́ющии страда́ния.

Песнь 4

Ирмо́с: Прови́дев проро́к та́йну Твою́ неизрече́нную, Христе́, провозгла́си́: положи́л еси́ тве́рдую любо́вь кре́пости, О́тче ще́дрый: Единоро́днаго бо Сы́на, Благи́й, очище́ние в мир послал еси́. (Два́жды).

Слава Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

На страсть всем су́щым из Адама, источи́вшую безстра́стие, Христе́, гряды́й, друго́м Твои́м рекл еси́: с ва́ми Пасхи сея́ причасти́тися возжела́х: Единоро́днаго бо Мя очище́ние, Оте́ц в мир посла́л есть. (Два́жды).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Причаща́яся ча́ши, ученико́м вопия́л еси́, Безсме́ртне: плода ло́знаго ктому́ не пию́ про́чее, с ва́ми живя́: Единоро́днаго бо Мя очище́ние, Оте́ц в мир посла́л есть. (Два́жды).

Сла́ва: Питие́ но́вое па́че сло́ва. Аз глаго́лю, во Ца́рствии Мое́м, Христо́с друго́м, пию́, я́коже бо Бог с ва́ми бо́ги бу́ду, рекл еси́: Единоро́днаго бо Мя очище́ние, Оте́ц в мир посла́л есть.

И ны́не: Питие́ но́вое па́че сло́ва:

Последи́ па́ки то́йже ирмо́с о́ба ли́ка вку́пе: Прови́дев проро́к:

Песнь 5

Ирмо́с: Сою́зом любве́ связу́еми апо́столи, влады́чествующему все́ми себе́ Христу́ возло́жше, кра́сны но́ги очища́ху, благовеству́юще всем мир. (Два́жды).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Неодержи́мую держа́щая, и превы́спреннюю на возду́се во́ду, бе́здны обуздова́ющая, и моря́ востязу́ющая Бо́жия Прему́дрость, во́ду во умыва́льницу влива́ет, но́ги же омыва́ет рабо́в Влады́ка. (Три́жды).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ученико́м показу́ет смире́ния о́браз Влады́ка, о́блаки облага́яй не́бо, препоясу́ется ле́нтием, и преклоня́ет коле́на, рабо́м омы́ти но́ги, в Его́же ру́це дыха́ние всех су́щих.

Сла́ва: Ученико́м показу́ет смире́ния о́браз:

И ны́не: Ученико́м показу́ет смире́ния о́браз:

Последи́ па́ки то́йже ирмо́с о́ба ли́ка вку́пе: Союзом любве́:

Песнь 6

Ирмо́с: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя, и волне́ния не ктому́ терпя́, я́ко Ио́на Влады́це вопию́ Ти: от тли мя возведи́. (Два́жды).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Го́спода глаша́ете Мя, о ученицы́, и учи́теля: есмь бо, Спа́се, вопия́л еси́. Те́мже подража́йте о́браз, Его́же во Мне ви́десте. (Три́жды).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Скве́рны Кто не име́я, омы́ти не тре́бует ног: чи́сти же, о ученицы́, вы, но не вси́: мгнове́нием бо безчи́нно еди́н от вас неи́стовствует.

Сла́ва: Скве́рны Кто не име́я:

И ны́не: Скве́рны Кто не име́я:

Последи́ па́ки ирмо́с о́ба ли́ка вку́пе: Бе́здна после́дняя, грехо́в:

И посе́м ектениа́ ма́лая: Па́ки и па́ки: и возгла́с свяще́нника: Ты бо еси́ Царь ми́ра:

Лик: Ами́нь.

Конда́к, глас 2:

Подо́бен: Вы́шних ища:

Хлеб прие́м в ру́це преда́тель, сокрове́нно ты́я простира́ет, и прие́млет це́ну Создавшаго Свои́ма рука́ма челове́ка: и неиспра́влен пребы́сть Иу́да раб и льстец.

И́кос: Тайной трапе́зе, в стра́се прибли́жившеся вси, чи́стыми душа́ми хлеб прии́мем спребыва́юще Влады́це, да ви́дим, ка́ко умыва́ет ноги ученико́в, и сотвори́м, я́коже ви́дим, друг дру́гу покаряю́щеся и друг другу но́зе умыва́юще. Христо́с бо та́ко повеле́ Свои́м ученико́м предре́к, та́ко твори́ти: но не услы́ша Иу́да раб и льстец.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы в Вавилоне пе́щнаго пла́мене не убоя́шася, но посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми поя́ху: благослове́н еси́ Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших. (Два́жды).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Помава́я главо́ю Иу́да, зла́я предзре́в подви́же, благовре́мение не́кий преда́ти Судию́ на осужде́ние, И́же всех есть Госпо́дь и Бог оте́ц на́ших. (Два́жды).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Вам Христо́с друго́м вопия́ше: еди́н преда́ст Мя. Весе́лия забы́вше, ско́рбию и стра́хом одержи́ми бяху, кто сей, скажи́, глаго́люще, Бо́же оте́ц на́ших? (Два́жды).

Сла́ва: И́же со Мно́ю руку́ свою́ в соли́ло вложи́т де́рзостию, тому оба́че до́бро бы врата́ жития́ проити́ никогда́же: сего́ и́же бе преда́тель явля́ше, Бог оте́ц на́ших.

И ны́не: И́же со Мно́ю руку́ свою́:

Последи́ па́ки то́йже ирмо́с о́ба ли́ка вку́пе: О́троцы в Вавилоне:

Песнь 8

Ирмо́с: За зако́ны оте́ческия блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши предбе́дствующе, царюющаго оплеваша повеле́ние безу́мное, и совокупле́ни, и́мже не свари́шася огне́м, Держа́вствующему досто́йную воспева́ху песнь: Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки. (Два́жды).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сообе́дницы блаже́ннии, в Сионе сло́вом претерпе́вше апо́столи после́доваху Па́стырю, я́ко а́гнцы, и совокупле́ни, его́же не разлучи́шася Христа́, боже́ственным сло́вом пита́еми, благода́рственно вопия́ху: Го́спода по́йте дела, и превозноси́те во вся ве́ки. (Два́жды).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Зако́нныя дружбы злоимени́тый Искарио́т во́лею забы́в, я́же но́зе умы, угото́ви на преда́ние: и Твой яды́й хлеб, те́ло Боже́ственное, воздви́же ков на Тя, Христе́, и вопи́ти не разуме́: Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Прии́маше реши́тельное греха́ те́ло безсо́вестный, и кровь излива́емую за мир Боже́ственную: но не стыдя́шеся пия́, ю́же продая́ше на цене́, о зло́бе же не негодова́, и вопи́ти не разуме́: Го́спода по́йте дела, и превозноси́те во вся ве́ки.

И ны́не: Прии́маше реши́тельное греха́:

Хвалим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, по́юще и превознося́ще Его́ во вся ве́ки.

Последи́ па́ки то́йже ирмо́с о́ба ли́ка вку́пе: За зако́ны оте́ческия:

Песнь 9

Ирмо́с: Стра́нствия Влады́чня, и безсме́ртныя трапе́зы, на го́рнем ме́сте, высо́кими умы́, ве́рнии, прииди́те наслади́мся, возше́дша Сло́ва, от Сло́ва научи́вшеся, Его́же велича́ем. (Два́жды).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Иди́те, ученико́м Сло́во рече́, па́сху на го́рничном ме́сте, е́юже ум утвержда́ется, и сию́ тайноводи́тельно угото́вите, безква́сным и́стинным сло́вом, тве́рдое же благода́ти велича́йте. (Два́жды).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Соде́тельницу Оте́ц пре́жде век Прему́дрость рожда́ет Мя, нача́ток путе́й, в дела́ созда́ ны́не та́йно соверша́емая: Сло́во бо несозда́нное сый естество́м, гла́сы присвоя́юся, Его́же ны́не прия́х. (Два́жды).

Сла́ва: Я́ко челове́к сый существо́м, не мечта́нием, си́це Бог нра́вом воздая́ния, естество́ соедини́вшееся Мне. Христа́ Еди́наго, тем Мя зна́йте, от них же, я́же есмь спаса́юща.

И ны́не: Я́ко челове́к сый существо́м:

Последи́ па́ки то́йже ирмо́с о́ба ли́ка вку́пе: Стра́нствия Влады́чня:

Посе́м канона́рх, стоя́ посреди́ це́ркви, пое́т ексапостила́рий:

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду в онь: просвети́ одея́ние души́ моея́, Светода́вче, и спаси́ мя.

Сла́ва: Черто́г Твой ви́жду:

И ны́не: Черто́г Твой ви́жду:

Посе́м чтец чтет обы́чная хвали́тныя псалмы́.

И пое́м стихи́ры самогла́сны на 4, глас 2:

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Стека́ется про́чее собо́рище иуде́йское, да Соде́теля и Зижди́теля вся́ческих Пила́ту преда́ст. О беззако́нных! О неве́рных! Я́ко Гряду́щаго суди́ти живы́м и ме́ртвым, на суд гото́вят; Исцеля́ющаго стра́сти ко страсте́м уготовля́ют? Го́споди долготерпели́ве, ве́лия Твоя́ ми́лость, сла́ва Тебе́.

Стих: Хвали́те Его́ во гласе трубнем, хвали́те Его́ во псалти́ри и гуслех.

Иу́да беззако́нный. Го́споди, омочи́вый на ве́чери руку́ в соли́ле с Тобо́ю, простре́ к беззако́нным ру́це прия́ти сре́бреники: и ми́ра умы́сливый це́ну, Тебе́ безце́ннаго не убоя́ся прода́ти: но́зе простры́й во еже умы́ти. Влады́ку облобыза́ льсти́вно, во е́же преда́ти беззако́нным: ли́ка же апо́стольскаго отве́ргся, и три́десять пове́рг сре́бреники, Твоего́ тридне́внаго воскресе́ния не ве́де, и́мже поми́луй нас.

Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Иу́да преда́тель льстив сый, льсти́вным лобза́нием предаде́ Спаса Го́спода, и Влады́ку всех, я́ко раба́ продаде́ иуде́ом: я́ко овча́ на заколе́ние, Та́ко после́доваше, А́гнец Бо́жий, Сын Отчий, Еди́н Многоми́лостивый.

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. Вся́кое дыхание да хвалит Го́спода.

Иу́да раб и льстец, учени́к и наве́тник, друг и диа́вол, от дел яви́ся: после́доваше бо Учи́телю, и на Него́ поуча́шеся преда́нию, глаго́лаше в себе́: преда́м Того́, приобря́щу собра́нная име́ния: иска́ше же и ми́ру про́дану бы́ти, и Иису́са ле́стию я́ти. Отдаде́ целова́ние, предаде́ Хри́ста. И я́ко овча́ на заколе́ние, си́це после́доваше Един Благоутро́бный и Человеколю́бец.

Сла́ва, и ны́не: Глас то́йже:

Его́же пропове́да А́гнца Иса́ия, гряде́т на заколе́ние во́льное, и плещи́ дае́т на раны, лани́ты на зауше́ния, лица же не отврати́ от срамоты́ заплева́ний, сме́ртию же безобра́зною осужда́ется. Вся Безгре́шный во́лею прие́млет, да всем да́рует из ме́ртвых воскресе́ние.

Посе́м чтец глаго́лет славосло́вие вседне́вное:

Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу:

Посе́м ектениа́: Испо́лним у́треннюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

По ектении́ пою́т о́ба ли́ка на стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 8:

Днесь е́же на Христа́ лука́вое собрася собо́рище, и на Него́ тще́тная сове́товаше, преда́ти Пила́ту на смерть непови́ннаго. Днесь име́нием удавле́ние Иу́да себе́ облага́ет, и лиша́ется обою́ду жи́зни, привре́менныя и боже́ственныя. Днесь Каиа́фа нево́лею проро́чествует: у́не, глаго́ля, Еди́ному умре́ти за лю́ди. Прии́де бо за грехи́ на́ша пострада́ти, да нас свободи́т от рабо́ты вра́жия, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Стих: Яды́й хле́бы Моя́, возвели́чи на Мя запина́ние.

Днесь Иу́да нищелю́бия сокрывает лице́, и лихои́мства открыва́ет зрак: не ктому́ о ни́щих пече́тся, не ктому́ ми́ро продае́т гре́шныя, но небе́сное ми́ро, и от Него́ усвоя́ет сре́бреники. Тече́т ко иуде́ом, глаго́лет беззако́нным: что ми хо́щете да́ти, и аз вам преда́м Его́? О сребролю́бия преда́теля! Удобопрода́тельную твори́т ку́плю, к во́ле купу́ющих, непродае́маго ку́плю твори́т. Не скуп явля́ется к цене́, но я́ко раба́ бежа́щаго продае́т: обы́чай бо кра́дущым мета́ти честна́я. Ны́не же пове́рже свята́я псом учени́к: бесова́ние бо сребролю́бия, на своего́ Влады́ку неи́стовитися сотвори́ его́. Его́же искуше́ния бежи́м, зову́ще: Долготерпели́ве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Исхожда́ше вон, и глаго́лаше вку́пе.

Нрав твой льсти исполня́ется, беззако́нный Иу́до: неду́гуя бо сребролю́бием, приобре́л еси́ человеконенавиде́ние. А́ще бо богатство люби́л еси́, почто́ ко Уча́щему о нищете́ прише́л еси́? А́ще же и люби́л еси́, вску́ю про́дал еси́ Безце́ннаго, предав на убие́ние? Ужасни́ся, со́лнце, возстени́, земле́, и дви́жащися возопи́й: незло́биве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Сло́во законопресту́пное возложи́ша на Мя.

Да никто́же, о ве́рнии, Влады́чния Ве́чери тайноненауче́н, никто́же отнюдь я́ко Иу́да льсти́вно да присту́пит к трапе́зе: он бо укру́х прие́м, на хле́ба уклони́ся. О́бразом у́бо сый учени́к, ве́щию же сый уби́йца, со иуде́и у́бо весели́ся, со апо́столы же водворя́яся: ненави́дя лобыза́ше, лобыза́я же продава́ше искупи́вшаго нас кля́твы, Бо́га и Спа́са душ на́ших.

Сла́ва: Глас то́йже:

Нрав твой льсти исполня́ется, беззако́нный Иу́до: неду́гуя бо сребролю́бием, приобре́л еси́ человеконенавиде́ние. А́ще бо бога́тство люби́л еси́, почто ко Уча́щему о нищете́ прише́л еси́? А́ще же и люби́л еси́, вску́ю про́дал еси́ Безце́ннаго, преда́в на убие́ние? Ужасни́ся, со́лнце, возстени́, земле́, и дви́жащися возопи́й: незло́биве Го́споди, сла́ва Тебе́.

И ны́не: Глас 5:

Тайново́дствуя Твоя́, Го́споди, ученики́, учи́л еси́ глаго́ля: о друзи, зри́те, да ники́йже страх вас разлучи́т от Мене́! А́ще бо и стражду, но за мир. Не блазни́теся у́бо о Мне: не приидо́х бо, да послу́жат Ми, но послужи́ти, и положи́ти ду́шу Мою́ избавле́ние за мир. А́ще у́бо вы дру́зи Мои́ есте́, Мене́ подражайте: хотя́й пе́рвый бы́ти, да бу́дет после́дний. Влады́ка, я́ко служи́тель. Пребу́дите во Мне, да гроздь принесете́: Аз бо есмь Лоза́ живо́тная.

Та́же: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти И́мени Твоему́, Вы́шний, возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ на вся́ку нощь.

Трисвято́е, по О́тче наш.

Посе́м: Свяще́нник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

Чтец: Ами́нь.

Тро́парь, глас 8:

Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́, пра́веднаго Судию́, предае́т. Виждь име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тыя души́, учи́телю та́ковая дерзну́вшия: И́же о всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Та́же ектениа́ сугубая: Поми́луй нас, Бо́же:

Возгла́с: Я́ко ми́лостив:

Лик: Ами́нь.

Посе́м: Прему́дрость.

Лик: Благослови́.

Свяще́нник: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Утверди́, Бо́же, Святу́ю Правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка.

Зде совокупля́ем и час пе́рвый.

Час пе́рвый

Чтец глаго́лет: Прииди́те, поклони́мся: (Три́жды).

И чтет после́дование часа́ по обычаю трехпса́лмный.

Тропари́ глаго́лем сия́:

Сла́ва: Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́, пра́веднаго Судию́, предае́т. Виждь име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тыя души́, учи́телю Та́ковая дерзну́вшия: И́же о всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И ны́не: Что Тя нарече́м, о Благода́тная:

Та́же и Чтец: Тропа́рь проро́чества, глас тре́тий: Зауше́нный за род челове́ческий, и не прогне́вавыйся, свободи́ от истле́ния живо́т наш, Го́споди, и спаси́ нас.

Сла́ва, и ны́не: Зауше́нный за род челове́ческий:

Свяще́нник: Во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас пе́рвый: Да разуме́ют язы́цы, я́ко И́мя Тебе́ Госпо́дь.

Лик: Да разуме́ют язы́цы, я́ко И́мя Тебе́ Госпо́дь.

Чтец, стих: Бо́же, кто́ уподо́бится Тебе́?

Лик: Да разуме́ют язы́цы, я́ко И́мя Тебе́ Госпо́дь.

Чтец: Да разуме́ют язы́цы.

Лик: Я́ко И́мя Тебе́ Госпо́дь.

Свяще́нник: Прему́дрость.

Чтец: Проро́чества Иереми́ина чте́ние.

Свяще́нник: Во́нмем.

Чтец: Го́споди, скажи́ ми, и уразуме́ю: тогда́ ви́дех начина́ния их. Аз же я́ко а́гня незло́бивое ведо́мое на заколе́ние не разуме́х, я́ко на мя помы́слиша по́мысл лука́вый, глаго́люще: Прииди́те и вложи́м дре́во в хлеб его́, и истреби́м его́ от земли́ живу́щих, и и́мя его́ да не помяне́тся ктому́. Госпо́дь Савао́ф, судя́й пра́ведно, испыту́яй сердца́ и утро́бы, да ви́жду мще́ние Твое́ на них, я́ко к Тебе́ откры́х оправда́ние мое́. Сего́ ра́ди сия́ глаго́лет Госпо́дь на мужы́ анафо́фски и́щущыя души́ моея́, глаго́лющыя: да не проро́чествуеши о И́мени Госпо́дни: а́ще ли же ни, у́мреши в рука́х на́ших. Сего́ ра́ди Сия́ глаго́лет Госпо́дь сил: се Аз посещу на них: ю́ноши их мече́м у́мрут, и сы́нове их и дще́ри их сконча́ются гла́дом. И́ останка не буде́т от них, наведу́ бо злая на живу́щыя во Анафо́фе, в ле́то посеще́ния их. Праведен еси́, Го́споди, я́ко отвеща́ю к Тебе́ оба́че судьбы, возглаго́лю к Тебе́: что я́ко путь нечести́вых спе́ется? угобзи́шася вси творя́щии беззако́ния? Насади́л еси́ их, и укорени́шася: чада сотвори́ша, и сотвори́ша плод: близ еси́ Ты уст их, дале́че же от утро́б их. И Ты, Го́споди, разуме́еши мя, видел мя еси́, и искуси́л еси́ се́рдце мое́ пред Тобо́ю: собери́ их я́ко о́вцы на заколе́ние, и очи́сти их в день заколе́ния их. Доко́ле пла́кати и́мать земля́, и трава́ вся се́льная и́зсхнет от зло́бы живущих на ней? Погибо́ша ско́ти и пти́цы, я́ко реко́ша: не у́зрит Бог путе́й на́ших. Но́зе твои́ теку́т, и разслабля́ют тя. Иди́те, собери́те вся зве́ри се́льныя, и да прии́дут сне́сти е́. Па́стырие мно́зи растли́ша виногра́д Мой, оскверни́ша часть Мою́, да́ша часть жела́емую Мою́ в пусты́ню непрохо́дную. Положи́ша в потребле́ние пагубы. Я́ко Сия́ глаго́лет Госпо́дь о всех сосе́дех лука́вых, прикаса́ющихся насле́дию Моему́, е́же раздели́х лю́дем Мои́м Изра́илю: се Аз исто́ргну их от земли́ их, и дом Иу́дин изве́ргну от среды́ их. И бу́дет, егда́ исто́ргну их, обращу́ся и поми́лую их, и вселю их, кого́ждо в достоя́ние свое́, и кого́ждо в зе́млю свою́.

Свяще́нник: Во́нмем. Прему́дрость.

Чтец: Проки́мен, глас осмый: Помоли́теся и воздади́те Го́сподеви Бо́гу на́шему.

Лик: Помоли́теся и воздади́те Го́сподеви Бо́гу на́шему.

Чтец, стих: Ве́дом во Иуде́и Бог, во Израи́ли ве́лие И́мя Его́.

Лик: Помоли́теся и воздади́те Го́сподеви Бо́гу на́шему.

Чтец: Помоли́теся и воздади́те.

Лик: Го́сподеви Бо́гу на́шему.

Чтец: Стопы моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́.

Трисвято́е, по Отче наш.

Свяще́нник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

Чтец: Ами́нь.

Конда́к, глас 2:

Хлеб прие́м в ру́це преда́тель, сокрове́нно тыя простира́ет, и прие́млет це́ну Создавшаго Свои́ма рука́ма челове́ка, и неиспра́влен пребы́сть Иу́да раб и льстец.

Го́споди, поми́луй. (40).

И зака́нчиваем час по обы́чаю.

Отпуст часа́ глаго́лем сей:

Гряды́й Госпо́дь на во́льную страсть на́шего ра́ди спасе́ния, Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Матере, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, святы́х и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и все́х святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Посе́м лик пое́т многоле́тие: Вели́каго Господи́на:

Часы́ тре́тий, шесты́й, девя́тый и изобрази́тельны

Начина́ет свяще́нник: Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь. И глаго́лем часы трипса́лмные, про́сто.

Тропа́рь и конда́к глаго́лем Вели́каго четвертка́:

Тропа́рь: Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́, пра́веднаго Судию́, предае́т. Виждь име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тыя души́, учи́телю та́ковая дерзну́вшия. И́же о всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Конда́к:

Хлеб прие́м в ру́це преда́тель, сокрове́нно ты́я простира́ет, и прие́млет це́ну Созда́вшаго Свои́ма рука́ма челове́ка, и неиспра́влен пребы́сть Иу́да раб и льстец.

По девя́том часе́ блаже́нны, ско́ро без пе́ния:

Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

Блаже́ни кротции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы лжу́ще, Мене́ ра́ди.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Помяни́ нас, Влады́ко, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Помяни́ нас, Святы́й, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Лик небе́сный пое́т Тя, и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Стих: Приступи́те к Нему́, и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.

Лик небе́сный пое́т Тя, и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Лик святы́х А́нгел и Арха́нгел, со все́ми Небе́сными си́лами, пое́т Тя, и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ве́рую во Еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ Не́бу и земли́: ( зри сноску № 12 ).

Осла́би, оста́ви, прости́. Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии, вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х:

Свяще́нник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

Чтец: Ами́нь. Хлеб прие́м в ру́це преда́тель, сокрове́нно тыя простира́ет, и прие́млет це́ну Создавшаго Свои́ма рука́ма челове́ка, и неиспра́влен пребы́сть Иу́да раб и льстец.

Го́споди, поми́луй. (40).

Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, неразде́льное Ца́рство, всех благи́х Вина́: благоволи́ же и о мне гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́, и всю мою́ отыми́ скве́рну, просвети́ мою́ мысль, да вы́ну сла́влю, пою́ и покланя́юся, и глаго́лю: Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

Посем свяще́нник возглаша́ет: Прему́дрость.

Лик: Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную, и Ма́терь Бога на́шего.

Свяще́нник: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м:

Свяще́нник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. (Три́жды). Благослови́.

Свяще́нник твори́т отпу́ст:

Гряды́й Госпо́дь на во́льную страсть на́шего ра́ди спасе́ния, Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Матере, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, святы́х и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Лик пое́т многоле́тие: Вели́каго Господи́на:

После́дование вече́рни во Святы́й и Вели́кий четверто́к

Собра́вшеся во храм, начина́ем вече́рню си́це:

Диа́кон возглаша́ет: Благослови́, Влады́ко:

Свяще́нник: Благослове́но Ца́рство Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Чтец: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. Царю́ Небе́сный: Трисвятое, по О́тче наш.

Свяще́нник возгла́с: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

Чтец: Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12). Сла́ва, и ны́не: Прииди́те, поклони́мся: (Три́жды).

И посе́м чтет обы́чный вече́рний псало́м 103 ( зри сноску № 1 ). Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды).

Посе́м ектениа́ вели́кая: Миром Го́споду помо́лимся.

И возгла́с свяще́нника: Я́ко подоба́ет Тебе́:

Лик: Ами́нь.

Та́же пою́т Го́споди, воззва́х: на о́ба ли́ка, во глас 2 -й:

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: Услы́ши мя, Го́споди: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя, вонми́ гла́су моле́ния моего́, внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. Услы́ши мя, Го́споди.

Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло, пред Тобо́ю: воздея́ние руку́ мое́ю же́ртва вече́рняя. Услы́ши мя, Го́споди.

И по чи́ну стихи́:

Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м:

Посе́м диа́кон исхо́дит и кади́т.

Та́же пое́м стихи́ры самогла́сны дне на 10, во глас 2:

Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися Имени Твоему́.

Стека́ется про́чее собо́рище иуде́йское, да Соде́теля и Зижди́теля всяческих Пила́ту предаст. О беззако́нных! О неве́рных! Я́ко грядущаго суди́ти живы́м и ме́ртвым, на суд гото́вят: Исцеляю́щаго стра́сти, ко страсте́м уготовля́ют. Го́споди долготерпели́ве, ве́лия Твоя́ ми́лость, сла́ва Тебе́.

Стих: Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си Мне.

Стека́ется про́чее собо́рище иуде́йское:

Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой.

Иу́да беззако́нный, Го́споди, омочи́вый на ве́чери руку́ в соли́ле с Тобо́ю, простре́ к беззако́нным ру́це прия́ти сре́бреники, и ми́ра умы́сливый це́ну, Тебе́ Безце́ннаго не убоя́ся прода́ти: но́зе простры́й, во е́же умы́ти, Влады́ку облобыза́ льсти́вно, во еже преда́ти беззако́нным, ли́ка же апо́стольскаго отве́ргся, и три́десять пове́рг сре́бреники, Твоего́ тридне́внаго воскресе́ния не ве́де, и́мже поми́луй нас.

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́, вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Иу́да беззако́нный, Го́споди:

Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто́ постои́т? Я́ко у Тебе́ очище́ние есть.

Иу́да преда́тель льстив сый, льсти́вным лобза́нием предаде́ Спа́са Го́спода, и Влады́ку всех, я́ко раба́ продаде́ иуде́ом: я́ко овча на заколе́ние, Та́ко после́доваше А́гнец Бо́жий, Сын О́тчий, Един Многоми́лостивый.

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Иу́да преда́тель льстив сый:

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния, да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Иу́да раб и льстец, учени́к и наве́тник, друг и диа́вол от дел яви́ся: после́доваше бо Учи́телю, и на Него́ поуча́шеся преда́нию, глаго́лаше в себе́: преда́м Того, и приобря́щу со́бранная име́ния: иска́ше же и ми́ру про́дану бы́ти, и Иису́са ле́стию я́ти. Отдаде́ целование, предаде́ Христа́. И я́ко овча́ на заколе́ние, си́це после́доваше А́гнец Божий, Еди́н Благоутро́бный и Человеколю́бец.

Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний его́.

Иу́да раб и льстец:

Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие.

Его́же пропове́да А́гнца Иса́ия, гряде́т на заколе́ние во́льное, и плещи́ дае́т на ра́ны, лани́ты на зауше́ния, лица́ же не отврати́ от срамоты́ заплева́ний, сме́ртию же безобра́зною осуждае́тся. Вся безгре́шный во́лею прие́млет, да всем да́рует из ме́ртвых воскресе́ние.

Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Его́же пропове́да А́гнца Иса́ия:

Сла́ва, и ны́не: глас 6:

Рожде́ние ехи́днов вои́стину Иу́да, я́дших ма́нну в пусты́ни, и ро́пщущих на Пита́теля: еще́ бо бра́шну су́щу во усте́х их, клевета́ху на Бо́га неблагода́рнии: и сей злочести́вый, Небе́сный Хлеб во усте́х нося́й, на Спа́са преда́тельство соде́ла. О нра́ва несы́тнаго, и де́рзости безчелове́чныя! Пита́ющаго продае́т, и Его́же любля́ше Влады́ку, предая́ше на смерть: вои́стину о́нех сын беззако́нный, и с ни́ми па́губу насле́дова. Но пощади́, Го́споди, ду́шы на́ша от та́коваго безчелове́чества, Еди́не в долготерпе́нии неизрече́нный.

Вход со Ева́нгелием.

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти.

Лик: Свете Ти́хий:

Посе́м диа́кон глаго́лет: Во́нмем.

Свяще́нник: Мир всем.

Диа́кон: Прему́дрость, во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас пе́рвый: Изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва, от мужа непра́ведна изба́ви мя.

Лик: Изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва, от мужа непра́ведна изба́ви мя.

Чтец, стих: И́же помы́слиша неправду в се́рдце весь день.

Лик: Изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва, от мужа непра́ведна изба́ви мя.

Чтец, стих: Изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва.

Лик: От мужа непра́ведна изба́ви мя.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Исхо́да чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Рече́ Госпо́дь Моисе́ю: соше́д засвиде́тельствуй людем, и очи́сти я днесь и утре: и да исперу́т ри́зы. И да бу́дут гото́вы в день тре́тий: в тре́тий бо день сни́дет Госпо́дь на го́ру Синайскую, пред все́ми людьми́. И устро́иши лю́ди о́крест, глаго́ля: внемли́те себе́ не восходи́ти на го́ру, и ничи́м же косну́тися ея́: всяк прикосну́выйся горе́, сме́ртию у́мрет. Не ко́снется ей рука́, ка́мением бо побие́тся, или́ стрело́ю устрели́тся, а́ще скот, а́ще челове́к, не бу́дет жив. Егда́ же гла́си и тру́бы и о́блак оты́дет от горы́, си́и взы́дут на го́ру. Сни́де же Моисе́й с горы́ к лю́дем, и освяти́ я́; и испра́ша ри́зы Своя́. И рече́ лю́дем: бу́дите гото́ви. Три дни не входи́те к жена́м. Бысть же в тре́тий день бы́вшу ко утру, и бы́ша гла́си и мо́лния, и о́блак мра́чен на горе́ Синайстей, глас тру́бный глаша́ше зело́: и убоя́шася вси лю́дие, и́же в полце́. Изведе́ же Моисе́й лю́ди во сре́тение Бо́гу из полка́, и ста́ша под горо́ю. Гора́ же Сина́йская дымя́шеся вся, схожде́ния ра́ди Бо́жия на ню бо огни́; и восхожда́ше дым, я́ко дым пе́щный: и ужасо́шася вси лю́дие зело́. Бы́ша же гла́си тру́бнии происходя́ще кре́пцы зело́. Моисе́й глаго́лаше, Бог же отвещава́ше ему́ гла́сом.

Чтец: Проки́мен, глас седмы́й: Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя.

Лик: Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя.

Чтец, стих: Изба́ви мя от де́лающих беззако́ние.

Лик: Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя.

Чтец: Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же.

Лик: И от востаю́щих на мя изба́ви мя.

Диа́кон: Прему́дрость,

Чтец: И́ова чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Рече́ Госпо́дь И́ову сквозь бурю и о́блаки: Кто́ сей скрыва́яй от Мене́ сове́т, содержа́й же глаго́лы в се́рдце, Мене́ же ли мни́тся утаи́ти? Препоя́ши я́ко муж чресла твоя́: вопрошу́ же тя, ты же Ми отвеща́й: Где был еси́, егда́ основа́х зе́млю? Возвести́ Ми, а́ще ве́си ра́зум. Кто положи́ ме́ры ея́, а́ще ве́си? Или́ кто наведы́й вервь на ню? На че́мже столпи́ ея́ утвержде́ни суть? Кто же есть положи́вый ка́мень краеуго́льный на ней? Егда́ (сотворены́) бы́ша зве́зды, восхвали́ша Мя гла́сом ве́лиим вси А́нгели Мои́. Загради́х же море́ враты́, егда́ излива́шеся из чре́ва ма́тере своея́ исходя́щее. Положи́х же ему́ о́блак во одея́ние, мгло́ю же пови́х е: И положи́х ему́ преде́лы, обложи́в затво́ры и врата. Рех же ему́: до сего́ до́йдеши, и не пре́йдеши но в тебе́ сокруша́тся во́лны твоя́. Или́ при тебе́ соста́вих свет у́тренний? Денни́ца же весть чин свой, я́тися крил земли́, оттрясти́ нечести́выя от ней. Или́ ты бре́ние взем от земли́ создал еси́ живо́тно, и глаго́ливаго сего́ посади́л еси́ на земли́? Отъя́л же ли еси́ от нечести́вых свет? Мы́шцу же го́рдых сокруши́л ли еси́? Прише́л же ли еси́ на исто́чники мо́ря? В следа́х же бе́здны ходи́л ли еси́? Отверза́ются же ли тебе́ стра́хом врата́ сме́ртная? Вра́тницы же а́довы ви́девше тя убоя́шася ли? Навы́кл же ли еси́ широты́ поднебе́сныя? Пове́ждь у́бо ми, коли́ка есть? К ко́ей же земли́ вселя́ется свет, тме же ко́е есть ме́сто? А́ще у́бо введе́ши мя в преде́лы их, а́ще же ли и ве́си стези́ их? Вем у́бо, я́ко тогда́ рожде́н еси́: число́ же лет твои́х мно́го. Прише́л же ли еси́ в сокро́вища сне́жная, и сокро́вища гра́дная ви́дел ли еси́? Подлежа́т же ли тебе́ в час враго́в, в день бра́ней и ра́ти? Отвеща́в же И́ов, рече́ ко Го́споду: Вем я́ко вся мо́жеши, невозмо́жно же Тебе́ ничто́же. Кто есть тая́й от Тебе́ сове́т? Щади́й же словеса́, и от Тебе́ мни́тся утаи́ти? Кто же возвести́т ми, и́хже не ве́дех, ве́лия и ди́вная, и́хже не знах? Послу́шай же мене́, Го́споди, да и аз возглаго́лю: вопрошу́ же Тя, Ты же мя научи́. Слу́хом у́бо у́ха слы́шах Тя пе́рвее, ны́не же о́ко мое́ ви́де Тя.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Госпо́дь дае́т мне язык науче́ния, е́же разуме́ти, егда́ подоба́ет рещи́ сло́во: положи́ мя у́тро у́тро, приложи́ ми ухо, е́же слы́шати. И наказа́ние Госпо́дне отверза́ет у́ши мои́, аз же не проти́влюся, ни противоглаго́лю. Плещи́ мой вдах на ра́ны, и лани́те мои́ на зауше́ния, лица́ же моего́ не отврати́х от студа́ заплева́ний. И Госпо́дь Госпо́дь помо́щник ми бысть: сего́ ра́ди не усрами́хся, но положи́х лице́ свое́ а́ки тве́рдый ка́мень, и разуме́х, я́ко не постыждуся: зане́ приближа́ется оправда́вый мя: кто пря́йся со мно́ю? Да сопротивоста́нет мне ку́пно: и кто судя́йся со мно́ю? да прибли́жится ко мне. Се Госпо́дь Госпо́дь помо́жет ми: кто озло́бит мя? Се вси вы, я́ко ри́за обетша́ете, и я́ко мо́лие изъя́ст вы. Кто в вас боя́йся Го́спода? Да послу́шает гла́са о́трока Его́: ходя́щий во тме, и несть им све́та, наде́йтеся на И́мя Госпо́дне, и утверди́теся о Бо́зе. Се вси вы огнь раждиза́ете, и укрепля́ете пла́мень: ходи́те све́том огня ва́шего и пла́менем, его́же разжего́сте: мене́ ра́ди бы́ша сия́ вам, в печа́ли у́спнете.

Та́же д иа́кон: Па́ки и па́ки:

И возгла́с свяще́нника: Я́ко Свят еси́, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем: Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху ны́не и при́сно.

Диа́кон глаго́лет велегла́сно: И во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь. Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды).

Сла́ва, и ны́не: Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Диа́кон: Во́нмем.

Свяще́нник возглаша́ет: Мир всем.

Чтец глаго́лет: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Проки́мен, глас шесты́й: Кня́зи лю́дстии собра́шася вку́пе, на Го́спода и на Христа́ Его́.

Лик: Кня́зи лю́дстии собра́шася вку́пе, на Го́спода и на Христа́ Его́.

Чтец, стих: Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным?

Лик: Кня́зи лю́дстии собра́шася вку́пе, на Го́спода и на Христа́ Его́.

Чтец: Князи, лю́дстии собра́шася вку́пе.

Лик: На Го́спода и на Христа́ Его́.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: К Кори́нфяном Послания свята́го апо́стола Павла чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Бра́тие, аз приях от Го́спода, е́же и преда́х вам: я́ко Госпо́дь Иису́с, в нощь, в ню́же пре́дан быва́ше, прие́м хлеб, и благодари́в, преломи́, и рече́: приими́те, яди́те, сие́ есть Те́ло Мое́, е́же за вы ломи́мое: сие́ твори́те в Мое́ воспомина́ние. Та́кожде и ча́шу по ве́чери, глаго́ля: Сия́ чаша Но́вый Заве́т есть в Мое́й Кро́ви: сие́ твори́те, ели́жды а́ще пие́те, в Мое́ воспомина́ние: Ели́жды бо а́ще я́сте хлеб сей, и чашу сию́ пие́те, смерть Госпо́дню возвеща́ете, до́ндеже у́бо прии́дет. Те́мже и́же а́ще яст хлеб сей, или́ пие́т чашу Госпо́дню недосто́йне, пови́нен бу́дет Те́лу и Кро́ви Госпо́дни. Да искуша́ет же челове́к себе́, и та́ко от хле́ба да яст, и от ча́ши да пие́т. Яды́й бо и пия́й недосто́йне, суд себе́ яст и пие́т, не разсужда́я Те́ла Госпо́дня. Сего́ ра́ди в вас мно́зи не́мощни и неду́жливи, и спят дово́льни. А́ще бо бы́хом себе́ разсужда́ли, не бы́хом осужде́ни были. Суди́ми же, от Го́спода наказу́емся, да не с ми́ром осу́димся.

Свяще́нник: Мир ти.

Чтец: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Аллилу́иа. (Три́жды).

И а́бие лик пое́т во глас 6: Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа.

Стихи́ же глаго́лются сия́:

Блаже́н разумева́яй на ни́ща и убо́га, в день лют изба́вит его́ Госпо́дь.

Стих: Врази́ мои́ ре́ша мне злая: когда́ у́мрет и поги́бнет И́мя его́?

Стих: Яды́й хле́бы моя́, возвели́чи на мя запина́ние.

Зде прие́м диа́кон от руку́ свяще́нника Свято́е Ева́нгелие, исхо́дит ца́рскими враты́ среди́ це́ркве на амво́н, и полага́ет е́ на анало́гии, возглаша́я велегла́сно:

Благослови́, Влады́ко, благовести́теля свята́го апо́стола и ева́нгели́ста Матфе́я.

Свяще́нник, знаменуя Его́, глаго́лет:

Бог моли́твами свята́го сла́внаго, всехва́льнаго апо́стола и ева́нгели́ста Матфеа, да даст тебе́ глаго́л благовеству́ющему си́лою мно́гою, во исполне́ние Ева́нгелия возлю́бленнаго Сы́на Своего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́.

Диа́кон: Ами́нь.

Свяще́нник: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия. Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: От Матфе́я Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Свяще́нник: Во́нмем.

Диа́кон: Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: Ве́сте я́ко по дво́ю дню Па́сха бу́дет, и Сын Челове́ческий пре́дан бу́дет на пропя́тие. Тогда́ собра́шася архиере́е, и кни́жницы, и ста́рцы людсти́и, во двор архиере́ов, глаго́лемаго Каиа́фы, и совеща́ша, да Иису́са ле́стию и́мут, и убию́т. Глаго́лаху же: но не в пра́здник, да не молва бу́дет в лю́дех. Иису́су же бы́вшу в Вифа́нии в дому́ Си́мона прокаже́ннаго, приступи́ к Нему́ жена́, сткля́ницу ми́ра иму́щи многоце́ннаго, и возлива́ше на главу́ Его́, возлежа́щу. Ви́девше же ученицы́ Его́, негодова́ша, глаго́люще: чесо́ ра́ди ги́бель си́я бысть? Можа́ше бо сие ми́ро продано́ бы́ти на мно́зе, и да́тися ни́щым. Разуме́в же Иису́с рече́ им: что́ тружда́ете жену́? Де́ло бо добро́ соде́ла о Мне. Всегда́ бо ни́щыя и́мате с собо́ю: Мене́ же не всегда́ и́мате. Возлия́вши бо Сия́ ми́ро сие́ на те́ло Мое, на погребе́ние Мя сотвори́. Ами́нь глаго́лю вам: иде́же а́ще пропове́дано бу́дет Ева́нгелие сие́ во всем ми́ре, рече́тся и е́же сотвори́ сия́, в па́мять ея́. Тогда́ шед еди́н от обоюна́десяте, глаго́лемый Иу́да Искарио́тский, ко архиере́ом, рече́: что́ ми хо́щете да́ти, и аз вам преда́м Его́? Они́ же поста́виша ему́ три́десять сре́бреник. И отто́ле иска́ше подо́бна вре́мене, да Его́ предаст. В пе́рвый же день опресно́чный приступи́ша ученицы́ Иису́сови, глаго́люще Ему́: где хо́щеши угото́ваем Ти я́сти па́сху? Он же рече́: иди́те во град ко о́нсице, и рцы́те ему́: Учи́тель глаго́лет: вре́мя Мое́ близ есть, у Тебе́ сотворю́ па́сху со ученики́ Мои́ми. И сотвори́ша ученицы́, я́коже повеле́ им Иису́с: и угото́ваша па́сху. Ве́черу же бы́вшу, возлежа́ше со обемана́десяте ученико́ма. Ве́дый Иису́с, я́ко вся даде́ Ему́ Оте́ц в ру́це, и я́ко от Бо́га изы́де, и к Бо́гу гряде́т: воста́в с ве́чери, и положи́ ри́зы, и прие́м ле́нтион, препоя́сася. Пото́м же вли́я воду во умыва́льницу, и на́чат умыва́ти но́ги ученико́м, и отира́ти ле́нтием, и́мже бе препоя́сан. Прии́де же к Си́мону Петру́, и глаго́ла Ему́ той: Го́споди, Ты ли мои́ умы́еши но́зе? Отвеща Иису́с, и рече́ ему́: е́же Аз творю́, ты не ве́си ны́не, разуме́еши же по сих. Глаго́ла Ему́ Петр: не умы́еши но́гу мое́ю во ве́ки. Отвеща́ ему́ Иису́с: а́ще не умыю тебе́, не и́маши ча́сти со мно́ю. Глаго́ла Ему́ Си́мон Петр: Го́споди, не но́зе мои́ то́кмо; но и ру́це, и главу́. Глаго́ла ему́ Иису́с: измове́нный не тре́бует то́кмо но́зе умыти, есть бо весь чист. И вы чи́сти есте́, но не вси. Ве́дяше бо предаю́щаго Его́, сего́ ра́ди рече́, я́ко не вси чи́сти есте́. Егда́ же умы́ но́ги их, прия́т ри́зы Своя́, возле́г па́ки, рече́ им: ве́сте ли, что́ сотвори́х вам; Вы глаша́ете мя Учи́теля и Го́спода: и до́бре глаго́лете, есмь бо. А́ще у́бо Аз умы́х ва́ши но́зе, Го́сподь и Учи́тель: и вы должни́ есте́ друг дру́гу умыва́ти но́зе. О́браз бо дах вам, да я́коже Аз сотвори́х вам, и вы твори́те. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам: несть раб бо́лий Го́спода своего́, ни посла́нник бо́лий посла́вшаго его́. А́ще сия́ ве́сте, блаже́ни есте́, а́ще твори́те я. И яду́щым им рече́: ами́нь глаго́лю вам, я́ко еди́н от вас преда́ст Мя. И скорбя́ще зело́, нача́ша глаго́лати Ему́ еди́н ки́йждо их: Еда́ аз есмь, Го́споди? Он же отвеща́в рече́: омочи́вый со Мно́ю в соли́ло руку́, той Мя преда́ст. Сын же Челове́ческий и́дет, я́коже есть пи́сано о Нем: го́ре же челове́ку тому, и́мже Сын Челове́ческий предае́тся: добро́ бы было ему́, а́ще не бы роди́лся челове́к той. Отвеща́в же Иу́да предаяй Его́, рече́: Еда́ аз есмь, Равви́? глаго́ла ему́: ты рече́. Яду́щым же им, прие́м Иису́с хлеб, и благослови́в преломи́, и дая́ше ученико́м, и рече́: приими́те, яди́те, сие́ есть Те́ло Мое. И при́ем ча́шу, хвалу́ возда́в, даде́ им, глаго́ля: пи́йте от нея́ вси. Сия́ бо есть Кровь Моя́ Но́ваго Заве́та, я́же за мно́гия излива́ема, во оставле́ние грехо́в. Глаго́лю же вам, я́ко не и́мам пи́ти от ны́не от сего́ плода ло́знаго, до дне того́, егда́ и пию́ с ва́ми но́во во Ца́рствии Отца́ Моего́. И воспе́вше, изыдо́ша в го́ру Елео́нску. Тогда́ глаго́ла им Иису́с: вси вы соблазните́ся о Мне в нощь сию́. Пи́сано бо есть: поражу́ па́стыря, и разыдутся о́вцы ста́да. По воскресе́нии же Мое́м, варя́ю вы в Галиле́и. Отвеща́в же Петр рече́ Ему́: а́ще и вси соблазня́тся о Тебе́, аз никогда́же соблажню́ся. Рече́ ему́ Иису́с: ами́нь глаго́лю тебе́, я́ко в сию́ нощь, пре́жде да́же але́ктор не возгла́си́т, трикра́ты отве́ржешися Мене́. Глаго́ла Ему́ Петр: а́ще ми есть и умре́ти с Тобо́ю, не отве́ргуся Тебе́. Та́кожде и вси ученицы́ ре́ша. Тогда́ прии́де с ни́ми Иису́с в весь нарица́емую Гефсима́ния, и глаго́ла ученико́м: седи́те ту, до́ндеже шед помолю́ся тамо. И пое́м Петра и о́ба Сы́на Зеведе́ова, начат скорбе́ти и тужи́ти. Тогда́ глаго́ла им Иису́с: приско́рбна есть душа́ Моя́ до сме́рти: пожди́те зде, и бди́те со Мно́ю. И преше́д мало, паде́ на лице́ Свое́м моля́ся, и глаго́ля: О́тче Мой, а́ще возмо́жно есть, да мимои́дет от Мене́ чаша сия́: Оба́че не я́коже Аз хощу, но я́коже Ты. Яви́ся же Ему́ а́нгел с Небесе́ укрепля́я Его́. И быв в по́двизе, приле́жнее моля́шеся. Бысть же пот Его́, я́ко ка́пля кро́ве ка́плющи на зе́млю. И воста́в от моли́твы, Прии́де ко ученико́м, и обре́те их спя́щих, и глаго́ла Петро́ви: Та́ко ли не возмого́сте еди́наго часа́ побде́ти со Мно́ю? Бди́те и моли́теся, да не вни́дете в напа́сть: дух бо бодр, плоть же немощна́. Па́ки втори́цею шед помоли́ся, глаго́ля: О́тче Мой, а́ще не может Сия́ ча́ша мимоити́ от Мене́, а́ще не пию́ ея́, бу́ди во́ля Твоя́. И прише́д обре́те их па́ки спя́щих: бе́ста бо им о́чи отяготе́не. И оста́вль их, шед па́ки помоли́ся трети́цею, то́же сло́во рек. Тогда́ прии́де ко ученико́м Свои́м и глаго́ла им: спи́те про́чее, и почива́йте: се прибли́жися час, и Сын Челове́ческий предае́тся в ру́ки гре́шников. Востаните, и́дем: се прибли́жися предаяй Мя. И еще́ Ему́ глаго́лющу, се Иу́да еди́н от обоюна́десяте прии́де, и с ним наро́д мног, со ору́жием и дреко́льми, от архиере́й и ста́рец людски́х. Предая́й же Его́, даде́ им зна́мение, глаго́ля: Его́же а́ще лобжу́, То́й есть: ими́те Его́. И а́бие присту́пль ко Иису́сови, рече́: ра́дуйся, Равви́, и облобыза́ Его́. Иису́с же рече́ ему́: дру́же, твори́ на не́же еси́ прише́л. Тогда́ присту́пльше возложи́ша ру́це на Иису́са, и я́ша Его́. И се еди́н от су́щих со Иису́сом, просте́р руку́, извлече́ нож свой: и уда́ри раба́ архиере́ова, и уре́за ему́ ухо. Тогда́ глаго́ла ему́ Иису́с: возврати́ нож твой в ме́сто его́: вси бо прие́мшии нож, ноже́м поги́бнут. Или́ мни́тся ти, я́ко не могу́ ны́не умоли́ти Отца́ Моего́, и предста́вит Ми вя́щше или́ двана́десяте легео́на а́нгел? Ка́ко же у́бо сбу́дутся Писа́ния, я́ко Та́ко подоба́ет бы́ти? В той час рече́ Иису́с наро́дом: я́ко на разбо́йника ли изыдо́сте со ору́жием и дреко́льми, я́ти Мя; по вся дни при вас седе́х уча в це́ркви, и не я́сте Мене́. Се же все бысть, да сбу́дутся Писа́ния проро́ческая. Тогда́ ученицы́ вси оста́вльше Его́ бежа́ша. Во́ини же е́мше Иису́са ведо́ша к Каиа́фе архиере́ови, иде́же кни́жницы и ста́рцы собра́шася. Петр же идя́ше по нем издале́ча, до двора́ архиере́ова: и вшед внутрь, седя́ше со слуга́ми, ви́дети кончи́ну. Архиере́е же и ста́рцы, и сонм весь, иска́ху лжесвиде́тельства на Иису́са, я́ко да убию́т Его́: И не обрета́ху, и мно́гим лжесвиде́телем присту́пльшим, не обрето́ша. По́слежде же приступи́ша два лжесвиде́теля, ре́ста: Сей рече́, могу разори́ти це́рковь Бо́жию, и треми́ де́ньми созда́ти ю́. И воста́в архиере́й рече́ ему́: ничесо́же ли отвещава́еши, что́ сий на Тя свиде́тельствуют? Иису́с же молча́ше. И отвеща́в архиере́й рече́ Ему́: заклина́ю Тя Бо́гом живы́м: да рече́ши нам, а́ще Ты еси́ Христо́с Сын Божи́й? глаго́ла ему́ Иису́с: ты рече́. Оба́че глаго́лю вам: отсе́ле у́зрите Сы́на Челове́ческаго седя́ща одесну́ю си́лы, и гряду́ща на о́блацех небе́сных. Тогда́ архиере́й растерза́ ри́зы Своя́ глаго́ля: я́ко хулу́ глаго́ла, что́ еще́ тре́буем свиде́телей? Се ны́не слы́шасте хулу́ Его́: Что́ ся вам мнит? Они же отвеща́вше ре́ша: пови́нен есть сме́рти. Тогда́ заплева́ша лице́ Его́ и па́кости ему́ де́яху, о́вии же за лани́ту уда́риша, глаго́люще: прорцы́ нам, Христе́, кто́ есть ударе́й Тя.

Петр же вне седя́ше во дворе́: и приступи́ к Нему́ еди́на рабы́ня глаго́лющи: и ты бе со Иису́сом Галиле́йским. Он же отве́ржеся пред все́ми, глаго́ля: не вем, что́ глаго́леши. Изше́дшу же ему́ ко врато́м, узре́ его́ друга́я, и глаго́ла им ту: и сей бе со Иису́сом Назоре́ом. И па́ки отве́ржеся с кля́твою: я́ко не зна́ю челове́ка. Пома́ле же приступи́вше стоя́щий, ре́ша Петро́ви: вои́стину и ты от них еси́: и́бо бесе́да твоя́ я́ве тя твори́т. Тогда́ на́чат роти́тися и кля́тися, я́ко не зна́ю челове́ка. И а́бие пе́тел возгла́си́. И помяну́ Петр глаго́л Иису́сов, рече́нный ему́: я́ко пре́жде да́же пе́тел не возгла́си́т, трикра́ты отве́ржешися Мене́. И изше́д вон пла́кася го́рько. У́тру же бы́вшу, сове́т сотвори́ша вси архиере́е и ста́рцы людсти́и на Иису́са, я́ко уби́ти Его́: И связа́вше Его́ ведо́ша, и преда́ша Его́ Понти́йскому Пила́ту иге́мону.

И по прочте́нии Ева́нгелия свяще́нник глаго́лет: Мир ти благовеству́ющему.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И по чи́ну Боже́ственная литурги́я Вели́каго Васи́лия.

Вме́сто же Херуви́мския пе́сни, пое́м во глас 6:

Ве́чери Твоея́ та́йныя днесь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя приими́: не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти дам я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя: помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м. (Два́жды).

По вели́ком же вхо́де повторя́ем: Ве́чери Твоея́ тайныя:

Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа. (Еди́ножды).

Вме́сто: Досто́йно есть: пое́м ирмо́с:

Стра́нствия Влады́чня и безсме́ртныя Трапе́зы, на го́рнем ме́сте, высо́кими умы, ве́рнии, прииди́те наслади́мся, возше́дша Сло́ва, от Сло́ва научи́вшеся; Его́же велича́ем.

Вме́сто же прича́стна, пое́тся то́йже тропа́рь: Ве́чери Твоея́ тайныя:

Вме́сто: Да испо́лнятся уста́ на́ша: пое́м то́йже тропа́рь, и аллилу́иа.

При окончании же литурги́и свяще́нник глаго́лет отпу́ст.

После́дование ма́лаго повече́рия

Свяще́нник начина́ет:

Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

И твори́т после́дование повече́рия по обы́чаю.

По́сле Ве́рую во Еди́наго Бога Отца́ Вседержи́теля, Творца́ Не́бу и земли́: пое́м трипе́снец господи́на Андре́я Кри́тскаго, глас 8 .

Песнь 5

Ирмо́с: Мрак души́ моея́ разжени́, Светода́вче Христе́ Бо́же, началоро́дную тьму изгнав бе́здны, и да́руй ми свет повеле́ний Твои́х, Слове́, да у́тренюя сла́влю Тя. (Два́жды).

При́пев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Украси́ся ве́черя, и угото́вася Тебе́ Па́сха, я́коже рекл еси́, Христе́: но Иу́да на преда́ние Твое́ поуча́шеся, и сый с Тобо́ю вне Твоея́ цены́, соглаша́шеся сребролю́бием.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Востае́т с ве́чери, и ле́нтием препоясу́ется по чре́слом Христо́с во́лею, и преклоня́ет вы́ю, Петру́ вопиющу: никогда же мои́ но́зе умы́еши, Тво́рче мой, но оба́че омый.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Прия́т хлеб в ру́це, на преда́ние Иу́да льсти́вый учени́к, и́мже и преда́ние соде́ла Тебе́, простира́ше но́зе, и́хже Сам еси́ омыл, и ле́нтием оте́рл.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Лобза́нием льсти́вным Иу́да тогда́ уста́ распира́ше Тебе́, и́миже Те́ло Твое́, Сло́ве, недосто́йно омака́ше, вопи́я Тебе́, ра́дуйся, учи́телю, лобза́тель и преда́тель, раб и льстец.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Петр, я́коже зря́ше содева́емая тогда́, у́жасом одержи́м быв, рабы́ни обличи́ся худы́м вопроше́нием: и́бо отве́ржеся Тебе́, Го́спода, не то́кмо я́коже рекл еси́, но и я́ко ве́дал еси́, вся ве́дый.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Зауша́ется Зижди́тель, и ударя́ется тварь поноше́нием Его́: тро́стию бие́тся хотя́, и вы́шняя преклоня́ются: оплева́ется Судия́, и основа́ния вся земна́я подвиза́ются.

Сла́ва: Те́рнием венчава́ется Бог, зе́млю всю украше́й цветы́, и ра́ны прие́млет, и терпи́т поноше́ние долготерпели́вно, и багряни́цу поруга́ния но́сит, и терпи́т вся Бог сый, и стра́ждет Свое́ю пло́тию.

И ны́не: Да вопие́т Иоа́нн, сказу́я уче́нии боже́ственными воплоше́ние Твое́: Сло́во плоть быв из Де́вы непрело́жно, и пребы́сть естество́м Бог, я́коже бе, не отступи́в оте́ческих Его́ недр.

Та́же ирмо́с о́ба ли́ка вку́пе: Мрак души́ моея́ разжени́:

Песнь 8

Ирмо́с: Покрыва́я вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй морю преде́л песо́к, и содержа́й вся: Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит луна́, Тебе́ прино́сит песнь вся тварь, я́ко Соде́телю всех во ве́ки. (Два́жды).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Одеваяй о́блаки не́бо, Иису́се, на престо́ле сла́вы ца́рствуя с нетле́нным Отце́м, Ты, прие́м ле́нтий, сим препоя́сался еси́ омы́ти но́ги бре́ннии, весь огнь сый, Сло́ве, а́ще и воплоти́лся еси́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Я́коже вся омыв, возле́г Иису́с к Свои́м ученико́м глаго́лет: ве́сте вси, что сотвори́х ны́не. Образ бо дах вам смире́ния всем: да и́же хо́щет пе́рвый бы́ти, да бу́дет всех после́дний произволе́нием.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́

Чи́сти у́бо есте́, но не вси вы, Христо́с друго́м возлежа́щым на ве́чери рече́. Еди́н у́бо к друго́му не доведя́ще, рече́, сло́ва: те́мже по сих глаго́лет яве и́мя преда́теля.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Я́коже Сия́ глаго́ля, на горе́ Елео́нстей прише́д, Судия́ всех со ученики́, тогда́ у́бо глаго́лаше: Прииди́те, и по́йдем отсю́ду, приспе́ бо уже́ преда́тель; никто́же отве́ржися Мене́, во́лею бо стра́жду.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

О ле́стнаго лобза́ния! Ра́дуйся, учителю, Христу́ Иу́да глаго́лет, вку́пе с сло́вом преда́ст на заколе́ние. Се бо даде́ зна́мение беззако́нным: его́же аз лобжу́, То́й есть, Его́же преда́ти вам обеща́хся.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ят быв, Бо́же наш, от беззако́нных люде́й, и не пререку́я отню́д, ни вопия́ А́гнче Бо́жий, претерпе́л еси́ вся, испыта́тися, и суди́тися, и бие́н бы́ти, свя́зан и ведо́м бы́ти со ору́жии и дреко́льми к Каиа́фе.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Да распне́тся, вопия́ху евре́йстии лю́дие со свяще́нники и кни́жники, Иису́с Христо́с. О лю́дие неве́рнии! Что́ бо сотвори́ Яви́выйся, Воздви́гнувый Ла́заря от гро́ба и путь Сотвори́вый челове́ком на спасе́ние?

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Пила́тову суди́щу беззако́ннии лю́дие, крича́ще вопия́ху: распни́ Сего́, отпусти́ же нам свя́зана су́ща Вара́вву уби́йцу: Христа́ же пе́рвее бив, возми́, возми́, распни́ со злоде́и.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

О несказа́ннаго истоща́ния! О неизглаго́ланнаго сове́та! Я́ко огнь сый, омы́л еси́ но́зе преда́телю, Спа́се: омы́в же не опали́л еси́, и подава́я хлеб на ве́чери, и та́йной слу́жбе науча́л еси́.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О но́ваго слы́шания! Бог Сын жены́, и безсе́менна Рождества́, безму́жная Ма́ти, и рожде́нное Бог. О ужа́снаго слы́шания! О зача́тия стра́шнаго! О де́вы нетле́ннаго Рождества! Вои́стину па́че ума́ вся, и вы́ше ве́дения.

Та́же ирмо́с о́ба ли́ка вку́пе: Покрыва́яй вода́ми:

Песнь 9

Ирмо́с: Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, воздви́гнувый рог спасе́ния нам, в дому́ дави́дове о́трока Своего́: в ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́, и напра́вил ны есть на путь ми́ра. (Два́жды).

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Па́ки вы спите́, Христо́с ученико́м рече́: бди́те, прибли́жися час, про́чее воста́ните, и́дем, дру́зи Мои́. Се преда́тель учени́к всю спи́ру име́я, гряде́т преда́ти Мя человекоуби́йцам.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Лобза́ние твое́ льсти́вное, и целова́ние го́рькое, кому́ зове́ши ле́стче? Глаго́ля бо, ра́дуйся, Равви́, Христо́с ко Иу́де веща́ше: дру́же, на не́же прише́л еси́, рече́: а́ще бо целова́ти прише́л еси́, что предлага́еши нож, ме́дом пома́занный?

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Пила́тову суди́щу непови́нный Судия́, во́лею прише́л еси́ предста́ти, Христе́, и изба́вити нас от долго́в на́ших. Те́мже претерпе́л еси́ благи́й пло́тию ура́нен бы́ти, да вси прии́мем свобожде́ние.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Милосе́рдия пучи́на, ка́ко предстои́т огнь Пила́ту, се́ну и тро́сти и земли́ су́щей, его́же не опали́ огнь Божества́, Христо́с, но пожида́ше терпели́вно и́же естество́м свобод, я́ко Человеколю́бец.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Возми́, возми́, распни́ глаго́лемаго Христа́, иуде́е взыва́ху Пила́ту иногда́: сей же ру́це омыва́ше, и тро́стию им писа́ше на Него́ вину́, всем да́рующую безсме́ртие.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Вопию́ще беззако́ннии Пила́ту изли́ше: возми́, возми́, распни́ Христа́, прося́ху уби́ти я́ко осужде́на. Не сей ли воскреси́ ме́ртвыя, прокаже́нныя очи́сти, кровоточи́вую исцели́, разсла́бленныя стягну́в?

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Что́ бо зло сотвори́, я́ко взыва́ете вельми́: возми́, возми́, распни́ Его́? Пила́т иногда́ вопия́ше лю́дем неразу́мным: вины́ не обрета́ю в Нем. Они́ же го́рько вопия́ху: возми́, возми́, распни́ Спа́са всех.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

О иуде́е беззако́ннии! О неразу́мнии лю́дие! Не помяну́сте ли что от чуде́с Христо́вых, мно́жество исцеле́ний? Но и всея́ его́ не разуме́ете ли Боже́ственныя си́лы, я́коже пе́рвии отцы́ ва́ши, ны́не же и вы не разуме́ете?

Сла́ва: Бие́н быв Зижди́телю мой, и преда́лся еси́ мене́ ра́ди распя́тися, да спасе́ние мое́ посреде́ земли́ соде́лав, источи́ши ми́рови жизнь, и обезсме́ртиши честно́ю Твое́ю Кро́вию, покланя́ющыяся Тебе́.

И ны́не: А́гница Твоя́, Влады́ко, предстоя́щи у Креста, и рыда́ющи, Тебе́, Творца́ вся́ческих, зря́ще Твое́ долготерпе́ние: во́лею бо роди́лся еси́ пло́тию, и стра́сти вся в ней претерпе́л еси́, да спасе́ши мир.

Та́же ирмо́с о́ба ли́ка вку́пе: Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев:

Чтец: Трисвято́е, по О́тче наш.

Свяще́нник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

Чтец: Ами́нь.

Конда́к, глас 8:

Нас ра́ди Распя́таго, прииди́те вси воспои́м: Того́ бо ви́де Мари́я на дре́ве, и глаго́лаше: а́ще и распя́тие терпи́ши, Ты еси́ Сын и Бог мой.

Го́споди, поми́луй. (40).

И про́чее после́дование повече́рия до конца́.


Источник: Службы Страстной седмицы Великого поста. - М. : Моск. патриархия, 1994. - 357 с.

Комментарии для сайта Cackle