Молитва за скончавшихся внезапной (скоропостижной) смертью


См. также: «Поминовение усопших».

Господь Иисус Христос
Аудио:
06:42

Неисповеди́мы судьбы́ Твои́, Го́споди! Неизследимы пути́ Твои́! Дая́й дыха́ние вся́кой тва́ри и вся́ от не су́щих в бытие́ приведы́й, Ты́ о́вому посыла́еши А́нгела сме́рти в Де́нь, его́же не ве́сть, и в ча́с, его́же не ча́ет; о́ваго же исхища́еши из руки́ сме́рти, да́руеши живо́т при после́днем издыхании; о́вому долготерпи́ши и дае́ши вре́мя на покая́ние; о́ваго же, я́ко зла́к, сече́ши мече́м сме́рти во еди́ном часе́, во мгнове́нии о́ка; о́ваго поража́еши гро́мом и мо́лниею, о́ваго сожига́еши пла́менем, о́ваго же предае́ши в сне́дь звере́м дубравниим; о́вых повелева́еши поглоти́ти волна́м и безднам морски́м и пропастям земны́м; о́вых похища́еши я́звою губи́тельною, иде́же сме́рть я́ко жнец пожина́ет и разлуча́ет отца́ или́ ма́терь от ча́д и́х, бра́та от бра́та, супру́га от супру́ги, младе́нца отторга́ет от ло́на ма́терняго, бездыханными поверга́ет си́льных земли́, бога́тых и убо́гих. Что́ у́бо сие́ е́сть? Ди́вное и недоумева́емое на́ми смотре́ние Твое́, Бо́же!

Но Го́споди, Го́споди! Ты́ то́кмо Еди́н, ве́дый вся́, ве́си, чесо́ ра́ди быва́ет сия́ и чесо́ ра́ди бы́ть, я́ко ра́б Твой (и́мя) во еди́но мгнове́ние о́ка поже́рт бы́сть зиянием сме́рти. А́ще наказу́еши за мно́гая, тя́жкия прегреше́ния его́, мо́лим Тя́, Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши его́ и нака́жеши вконе́ц, но, по бла́гости Твое́й и по безприкла́дному Твоему́ милосе́рдию, яви́ ему́ ве́лию ми́лость Твою́ в проще́нии и оставле́нии грехо́в.

А́ще ли же усопший ра́б Тво́й, в житии́ се́м помышля́я Де́нь Су́дный, позна́ свое́ окая́нство и возжела́ принести́ Тебе́ плоды́ достойные покая́ния, но не дости́же сего́, зане́ по́зван бы́сть Тобо́ю в де́нь, его́же не веда, и в ча́с, его́же не жда, того́ у́бо ра́ди па́че мо́лим Тя́, Преблаги́й и Премилосе́рдый Го́споди, несоде́ланное покая́ние, е́же ви́десте о́чи Твои́, и неоконченное де́ло спасе́ния его́ испра́ви, устро́й, соверши́ Твое́ю неизрече́нною бла́гостию и человеколю́бием; еди́ну бо наде́жду и́мамы на Твое́ безконе́чное милосе́рдие: у Тебе́ бо су́д и наказа́ние, у Тебе́ пра́вда и неистощи́мая ми́лость; Ты́ наказу́еши, вку́пе же и ми́луеши; бие́ши, вку́пе же и прие́млеши; приле́жно мо́лим Тя́, Го́споди Бо́же на́ш, не накажи́ внеза́пу позванного к Тебе́ Стра́шным Судо́м Твои́м, но пощади́, пощади́ его́ и не отри́ни от лица́ Твоего́.

О, стра́шно внеза́пу впа́сти в ру́це Твои́, Го́споди, и предста́ти на су́д Тво́й нелицеприя́тный! Стра́шно отъити́ к Тебе́ без благода́тнаго напу́тствия, без Покая́ния и причаще́ния Святы́х Твои́х стра́шных и животворя́щих Та́йн, Го́споди! А́ще внеза́пу усопший приснопомина́емый на́ми ра́б Тво́й толи́ко многогрешен, толи́ко пови́нен е́сть осужде́нию на Твое́м пра́ведном суде́, мо́лим Тя́, умилосе́рдися над ни́м, не осуди́ его́ на ве́чное муче́ние, на ве́чную сме́рть; потерпи́ на́м еще́, да́ждь на́м долготу́ дни́й на́ших, е́же моли́тися Ти́ по вся́ дни́ о усо́пшем ра́бе Твое́м, до́ндеже услы́шиши на́с и прии́меши ми́лостию Твое́ю внеза́пу отше́дшаго к Тебе́; и да́ждь на́м, Влады́ко, омы́ти грехи́ его́ слеза́ми сокруше́ния и воздыханиями на́шими пред Тобо́ю, да не низведе́н бу́дет по грехо́м свои́м на ме́сто муче́ния ра́б Тво́й (и́мя), но да всели́тся в ме́сто упокое́ния.

Ты́ Са́м, Го́споди, повелева́еши ударя́ти в две́ри милосе́рдия Твоего́, мо́лим Тя́ у́бо, Преще́дрый Царю́, и не преста́нем умоля́ти Твое́ милосе́рдие и взыва́ти с ка́ющимся Дави́дом: поми́луй, поми́луй раба́ Твоего́, Бо́же, по вели́цей Твое́й ми́лости.

А́ще же недовольно Ти́ слове́с на́ших, сего́ ма́лаго моле́ния на́шего, умоля́ем Тя́, Го́споди, ве́рою в спаси́тельныя заслуги Твои́, упова́нием на искупительную и чудодейственную си́лу Твоея́ же́ртвы, принесе́нныя Тобо́ю за грехи́ всего́ ми́ра; мо́лим Тя́, о Сладча́йший Иису́се! Ты́ еси́ А́гнец Бо́жий, взе́мляй грехи́ ми́ра, распны́йся ра́ди на́шего спасе́ния! Мо́лим Тя́, я́ко Спаси́теля и Искупи́теля на́шего, спаси́ и поми́луй и ве́чныя му́ки изба́ви ду́шу приснопоминаемаго на́ми внеза́пу усо́пшаго раба́ Твоего́ (и́мя), не оста́ви его́ поги́бнути во ве́ки, но сподо́би дости́гнути ти́хаго приста́нища Твоего́ и упоко́й та́мо, иде́же вси́ святи́и Твои́ упокоева́ются.

Вку́пе же мо́лим Тя́, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, приими́ ми́лостию Твое́ю и все́х внеза́пу преста́вльшихся к Тебе́ рабо́в Твои́х (имена́), и́хже вода́ покры́, тру́с объя́т, уби́йцы уби́ша, о́гнь попали́, гра́д, сне́г, мра́з, го́лоть и ду́х бу́рен умертви́ша, гро́м и мо́лния попали́, губи́тельная я́зва порази́, или́ ино́ю ко́ею вино́ю умре́ша, по Твоему́ изволе́нию и попуще́нию, мо́лим Тя́, приими́ и́х под Твое́ благоутро́бие и воскреси́ и́х в жи́знь ве́чную, святу́ю и блаже́нную. Ами́нь.

Перевод: Неисповедимые судьбы Твои, Господи! Не исследованы пути Твои! Ты даёшь дыхание любому творению и всё привёл от небытия в бытие, Ты одному посылаешь Ангела смерти в день, его же не знает, и час, его же не ожидает; иного же похищаешь из руки смерти, даруешь ему жизнь при последнем издыхании; другого долго терпишь и даёшь время на покаяние; иного же, словно колос, тотчас, во одно мгновение ока, сечёшь мечом смерти; другого ударяешь громом и молнией, иного сжигаешь огнём, другого отдаёшь в пищу лесным животным; иных Ты повелеваешь поглотить волнам и пучине морской и пропастям земным, других похищаешь смертельными болезнями, когда смерть, словно жнец, который жнёт и разлучает, отца или мать от своих детей, брата от брата, мужа от жены, младенца отрывает от груди матери, бездыханно повергает сильных земли, богатых и убогих. Что это? Дивный и не постигаемый нашим умом Твой промысел, Боже!

Но Господи, Господи! Ты только Один знаешь всё, для чего это нужно и для чего это было, когда раб Твой (имя) в одно мгновение ока был поглощён смертью, когда та зевнула. Если наказываешь за многое и тяжёлы его грехи, молим Тебя, Много Милостивого и Всемилостивого Господа, да не яростию Своею осудишь его и безвозвратно накажешь, но, по благости Своей и по несравненной милости Своей, яви ему великую милость Свою в прощении и оставлении грехов.

Если же усопший раб Твой в сей жизни вспоминал о Судном Дне, познавая своё окаянство и желая принести Тебе плоды достойного покаяния, но не успел сего достигнуть, был позван Тобою в день, которого не знал, и в час, которого не ждал, поэтому молим Тебя, Преблагий и Премилостивый Господь, не произведённое покаяние, которое видели очи Твои, и неоконченное дело спасения его исправь, устрой, соверши Своею неизреченною благостию и человеколюбием; одну имеем надежду на Твое бесконечное милосердие: у Тебя суд и наказание, у Тебя правда и неиссякаемая милость; Ты наказываешь, а вместе с тем и милуешь; бьешь, а вместе с тем и принимаешь; прилежно молим Тебя, Господь и Бог наш, не наказывай внезапно позванного к Тебе Страшным Твоим Судом, но пощади, пощади его и не отвергни от Своего Лица!

О, страшно внезапно попасть в Твои руки, Господи, и предстать на Твой нелицеприятный Суд! Страшно предстать перед Тобой без благодатного напутствия, без Покаяния и причащения Святых Твоих страшных и животворящих Тайн, Господи! Если внезапно усопший непрестанно поминаемый нами раб Твой многогрешный, повинный осуждению на Твоём праведном суде, молим Тебя, прояви милосердие над ним, не осуди его на вечные муки, вечную смерть; потерпи нас ещё, дай нам как можно больше дней, чтобы молиться Тебе во все дни о рабе Твоём, до тех пор пока Ты услышишь нас и возьмёшь внезапно отшедшего к Тебе по милости Твоей; и дай нам, Владыка, омыть грехи его наши слезами раскаянием и воздыханием о их совершении перед Тобою, да не будет низведен из-за грехов своих на место мучения раб Твой (имя), но да поселится в место покоя.

Ты Сам, Господи, повелеваешь стучаться в двери милосердия Твоего (см.: Мф.7:7), молим Тебя, Прещедрый Царь, и не перестаём умолять Твоё милосердие и взывать с кающимся Давидом: Помилуй! Помилуй раба Твоего, Боже, по великой Твоей милости (Пс.50:1)!

Если же Тебе недостаточно молитв слов наших, после малого нашего моления, умоляем Тебя, Господи, верой в спасительные заслуги Твои, упованием на искупительную и чудодейственную силу Твоей жертвы, принесённой Тобой за грехи всего мира; молим Тебя, о Сладчайший Иисус! Ты – Агнец Божий, который берёт на Себя грехи мира (см.: Ин.1:29) и распинается ради нашего спасения! Молим Тебя, Спасителя и Искупителя нашего, спаси, и помилуй, и избави от вечной муки душу непрестанно поминаемого нами внезапно усопшего раба Твоего (имя), не оставь его погибнуть навсегда, но сподоби достигнуть тихого пристанища Твоего, и упокой там, где все Твои святые упокоеваются.

Вместе же молим Тебя, Господь и Бог наш Иисус Христос, Своей милостью прими и всех внезапно преставльшихся к Тебе рабов Твоих (имена), их же покрыла вода, схватило землетрясение, убили убийцы, попал в огонь или умерли от града, снега, мороза, голода и от бури, попала гром с молнией, поразила смертельная болезнь, или по какой-либо иной умерли причине, по Твоей воле и допущению, молим Тебя, прими их под Свою милость и воскреси их в жизнь вечную, святую и блаженную. Аминь.

Источник: Молитвы за всякого усопшего. Сост.: Татьяна Лагутина. “РИПОЛ Классик”

Неисповеди́мы судьбы́ Твои́, Го́споди! Неизследимы пути́ Твои́! Дая́й дыха́ние вся́кой тва́ри и вся́ от не су́щих в бытие́ приведы́й, Ты́ о́вому посыла́еши А́нгела сме́рти в Де́нь, его́же не ве́сть, и в ча́с, его́же не ча́ет; о́ваго же исхища́еши из руки́ сме́рти, да́руеши живо́т при после́днем издыхании; о́вому долготерпи́ши и дае́ши вре́мя на покая́ние; о́ваго же, я́ко зла́к, сече́ши мече́м сме́рти во еди́ном часе́, во мгнове́нии о́ка; о́ваго поража́еши гро́мом и мо́лниею, о́ваго сожига́еши пла́менем, о́ваго же предае́ши в сне́дь звере́м дубравниим; о́вых повелева́еши поглоти́ти волна́м и безднам морски́м и пропастям земны́м; о́вых похища́еши я́звою губи́тельною, иде́же сме́рть я́ко жнец пожина́ет и разлуча́ет отца́ или́ ма́терь от ча́д и́х, бра́та от бра́та, супру́га от супру́ги, младе́нца отторга́ет от ло́на ма́терняго, бездыханными поверга́ет си́льных земли́, бога́тых и убо́гих. Что́ у́бо сие́ е́сть? Ди́вное и недоумева́емое на́ми смотре́ние Твое́, Бо́же!

Но Го́споди, Го́споди! Ты́ то́кмо Еди́н, ве́дый вся́, ве́си, чесо́ ра́ди быва́ет сия́ и чесо́ ра́ди бы́ть, я́ко раба́ Твоя́ (и́мя) во еди́но мгнове́ние о́ка поже́рта́ бы́сть зиянием сме́рти. А́ще наказу́еши за мно́гая, тя́жкия прегреше́ния ея́, мо́лим Тя́, Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши ю́ и нака́жеши вконе́ц, но, по бла́гости Твое́й и по безприкла́дному Твоему́ милосе́рдию, яви́ е́й ве́лию ми́лость Твою́ в проще́нии и оставле́нии грехо́в.

А́ще ли же усопшая раба́ Твоя́, в житии́ се́м помышля́я Де́нь Су́дный, позна́ свое́ окая́нство и возжела́ принести́ Тебе́ плоды́ достойные покая́ния, но не дости́же сего́, зане́ по́звана бы́сть Тобо́ю в де́нь, его́же не веда, и в ча́с, его́же не жда, того́ у́бо ра́ди па́че мо́лим Тя́, Преблаги́й и Премилосе́рдый Го́споди, несоде́ланное покая́ние, е́же ви́десте о́чи Твои́, и неоконченное де́ло спасе́ния ея́ испра́ви, устро́й, соверши́ Твое́ю неизрече́нною бла́гостию и человеколю́бием; еди́ну бо наде́жду и́мамы на Твое́ безконе́чное милосе́рдие: у Тебе́ бо су́д и наказа́ние, у Тебе́ пра́вда и неистощи́мая ми́лость; Ты́ наказу́еши, вку́пе же и ми́луеши; бие́ши, вку́пе же и прие́млеши; приле́жно мо́лим Тя́, Го́споди Бо́же на́ш, не накажи́ внеза́пу позванную к Тебе́ Стра́шным Судо́м Твои́м, но пощади́, пощади́ ю́ и не отри́ни от лица́ Твоего́.

О, стра́шно внеза́пу впа́сти в ру́це Твои́, Го́споди, и предста́ти на су́д Тво́й нелицеприя́тный! Стра́шно отъити́ к Тебе́ без благода́тнаго напу́тствия, без Покая́ния и причаще́ния Святы́х Твои́х стра́шных и животворя́щих Та́йн, Го́споди! А́ще внеза́пу усопшая приснопомина́емая на́ми раба́ Твоя́ толи́ко многогрешна, толи́ко пови́нна е́сть осужде́нию на Твое́м пра́ведном суде́, мо́лим Тя́, умилосе́рдися над не́ю, не осуди́ ю́ на ве́чное муче́ние, на ве́чную сме́рть; потерпи́ на́м еще́, да́ждь на́м долготу́ дни́й на́ших, е́же моли́тися Ти́ по вся́ дни́ о усо́пшей ра́бе Твое́й, до́ндеже услы́шиши на́с и прии́меши ми́лостию Твое́ю внеза́пу отше́дшую к Тебе́; и да́ждь на́м, Влады́ко, омы́ти грехи́ ея́ слеза́ми сокруше́ния и воздыханиями на́шими пред Тобо́ю, да не низведе́на бу́дет по грехо́м свои́м на ме́сто муче́ния раба́ Твоя́ (и́мя), но да всели́тся в ме́сто упокое́ния.

Ты́ Са́м, Го́споди, повелева́еши ударя́ти в две́ри милосе́рдия Твоего́, мо́лим Тя́ у́бо, Преще́дрый Царю́, и не преста́нем умоля́ти Твое́ милосе́рдие и взыва́ти с ка́ющимся Дави́дом: поми́луй, поми́луй рабу́ Твою́, Бо́же, по вели́цей Твое́й ми́лости.

А́ще же недовольно Ти́ слове́с на́ших, сего́ ма́лаго моле́ния на́шего, умоля́ем Тя́, Го́споди, ве́рою в спаси́тельныя заслуги Твои́, упова́нием на искупительную и чудодейственную си́лу Твоея́ же́ртвы, принесе́нныя Тобо́ю за грехи́ всего́ ми́ра; мо́лим Тя́, о Сладча́йший Иису́се! Ты́ еси́ А́гнец Бо́жий, взе́мляй грехи́ ми́ра, распны́йся ра́ди на́шего спасе́ния! Мо́лим Тя́, я́ко Спаси́теля и Искупи́теля на́шего, спаси́ и поми́луй и ве́чныя му́ки изба́ви ду́шу приснопоминаемыя на́ми внеза́пу усо́пшия рабы́ Твоея́ (и́мя), не оста́ви ю́ поги́бнути во ве́ки, но сподо́би дости́гнути ти́хаго приста́нища Твоего́ и упоко́й та́мо, иде́же вси́ святи́и Твои́ упокоева́ются.

Вку́пе же мо́лим Тя́, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, приими́ ми́лостию Твое́ю и все́х внеза́пу преста́вльшихся к Тебе́ рабо́в Твои́х (имена́), и́хже вода́ покры́, тру́с объя́т, уби́йцы уби́ша, о́гнь попали́, гра́д, сне́г, мра́з, го́лоть и ду́х бу́рен умертви́ша, гро́м и мо́лния попали́, губи́тельная я́зва порази́, или́ ино́ю ко́ею вино́ю умре́ша, по Твоему́ изволе́нию и попуще́нию, мо́лим Тя́, приими́ и́х под Твое́ благоутро́бие и воскреси́ и́х в жи́знь ве́чную, святу́ю и блаже́нную. Ами́нь.

Перевод: Неисповедимые судьбы Твои, Господи! Не исследованы пути Твои! Ты даёшь дыхание любому творению и всё привёл от небытия в бытие, Ты одному посылаешь Ангела смерти в день, его же не знает, и час, его же не ожидает; иного же похищаешь из руки смерти, даруешь ему жизнь при последнем издыхании; другого долго терпишь и даёшь время на покаяние; иного же, словно колос, тотчас, во одно мгновение ока, сечёшь мечом смерти; другого ударяешь громом и молнией, иного сжигаешь огнём, другого отдаёшь в пищу лесным животным; иных Ты повелеваешь поглотить волнам и пучине морской и пропастям земным, других похищаешь смертельными болезнями, когда смерть, словно жнец, который жнёт и разлучает, отца или мать от своих детей, брата от брата, мужа от жены, младенца отрывает от груди матери, бездыханно повергает сильных земли, богатых и убогих. Что это? Дивный и не постигаемый нашим умом Твой промысел, Боже!

Но Господи, Господи! Ты только Один знаешь всё, для чего это нужно и для чего это было, когда раба Твоя (имя) в одно мгновение ока была поглощена смертью, когда та зевнула. Если наказываешь за многое и тяжёлы её грехи, молим Тебя, Много Милостивого и Всемилостивого Господа, да не яростию Своею осудишь её и безвозвратно накажешь, но, по благости Своей и по несравненной милости Своей, яви ей великую милость Свою в прощении и оставлении грехов.

Если же усопшая раба Твоя в сей жизни вспоминала о Судном Дне, познавая своё окаянство и желая принести Тебе плоды достойного покаяния, но не успел сего достигнуть, была позвана Тобою в день, которого не знала, и в час, которого не ждала, поэтому молим Тебя, Преблагий и Премилостивый Господь, не произведённое покаяние, которое видели очи Твои, и неоконченное дело спасения её исправь, устрой, соверши Своею неизреченною благостию и человеколюбием; одну имеем надежду на Твое бесконечное милосердие: у Тебя суд и наказание, у Тебя правда и неиссякаемая милость; Ты наказываешь, а вместе с тем и милуешь; бьешь, а вместе с тем и принимаешь; прилежно молим Тебя, Господь и Бог наш, не наказывай внезапно позванную к Тебе Страшным Твоим Судом, но пощади, пощади её и не отвергни от Своего Лица!

О, страшно внезапно попасть в Твои руки, Господи, и предстать на Твой нелицеприятный Суд! Страшно предстать перед Тобой без благодатного напутствия, без Покаяния и причащения Святых Твоих страшных и животворящих Тайн, Господи! Если внезапно усопшая непрестанно поминаемая нами раба Твоя многогрешная, повинная осуждению на Твоём праведном суде, молим Тебя, прояви милосердие над нею, не осуди её на вечные муки, вечную смерть; потерпи нас ещё, дай нам как можно больше дней, чтобы молиться Тебе во все дни о о рабе Твоей, до тех пор пока Ты услышишь нас и возьмёшь внезапно отшедшую к Тебе по милости Твоей; и дай нам, Владыка, омыть грехи её наши слезами раскаянием и воздыханием о их совершении перед Тобою, да не будет низведена из-за грехов своих на место мучения раба Твоя (имя), но да поселится в место покоя.

Ты Сам, Господи, повелеваешь стучаться в двери милосердия Твоего (см.: Мф.7:7), молим Тебя, Прещедрый Царь, и не перестаём умолять Твоё милосердие и взывать с кающимся Давидом: Помилуй! Помилуй рабу Твою, Боже, по великой Твоей милости (Пс.50:1)!

Если же Тебе недостаточно молитв слов наших, после малого нашего моления, умоляем Тебя, Господи, верой в спасительные заслуги Твои, упованием на искупительную и чудодейственную силу Твоей жертвы, принесённой Тобой за грехи всего мира; молим Тебя, о Сладчайший Иисус! Ты – Агнец Божий, который берёт на Себя грехи мира (см.: Ин.1:29) и распинается ради нашего спасения! Молим Тебя, Спасителя и Искупителя нашего, спаси, и помилуй, и избави от вечной муки душу непрестанно поминаемую нами внезапно усопшей рабы Твоей (имя), не оставь её погибнуть навсегда, но сподоби достигнуть тихого пристанища Твоего, и упокой там, где все Твои святые упокоеваются.

Вместе же молим Тебя, Господь и Бог наш Иисус Христос, Своей милостью прими и всех внезапно преставльшихся к Тебе рабов Твоих (имена), их же покрыла вода, схватило землетрясение, убили убийцы, попал в огонь или умерли от града, снега, мороза, голода и от бури, попала гром с молнией, поразила смертельная болезнь, или по какой-либо иной умерли причине, по Твоей воле и допущению, молим Тебя, прими их под Свою милость и воскреси их в жизнь вечную, святую и блаженную. Аминь.

Источник: Молитвы за всякого усопшего. Сост.: Татьяна Лагутина. “РИПОЛ Классик”

Комментировать

7 комментариев

 • Валентина, 15.09.2020

  Благодарю вас Сердечно За ПОМОЩЬ! Спаси и помоги вам, Господь! Аминь!

  Ответить »
 • Наталия, 11.04.2021

  Спасибо большое за молитвы, прямо до мурашек пробирает. Так случилось, что 04.04.2021. умерла моя любимая тетя Александра, ей Боженька не дал деток, она нам как мама. Не знаю что читать для успокоения души. Болела 5 дней. Вдохнула, выдохнула и голова упала. Подскажите как правильно отмолить её?

  Ответить »
  • Кирилл, 12.04.2021

   Наталия, такого понятия, как “отмолить”, в христианстве не существует. Но поминать усопших мы обязаны, см: Поминовение усопших.

   Ответить »
 • Irina, 09.05.2021

  I just lost my daughter,she was sick for long time and suffered sudden cardiac arrest. I took care of her all her life and still can not cope without her. I am very grateful for your site , God guided me to find it on the net, and the prayers helped me with my sorrow and the meaning of life and death. God bless your hard work with this site, it is very important to us! In Russian

  Ответить »
 • нина, 12.05.2021

  Впервые прочитала такую молитву об усопших. Спасибо

  Ответить »
 • галина, 02.07.2021

  Большое спасибо. Сделано все так, чтоб всем было понятно: сама молитва, перевод, и что, очень важно, батюшка прочел так, как необходимо ее читать. Спасибо за заботу о нас, убитых невосполнимым горем!

  Ответить »
 • Людмила, 24.08.2022

  Благодарю за возможность читать православные молитвы, в трудный час вы помогли мне в моей скорби и горе, утешил боль мою. Бесконечная благодарность вам.

  Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer