Молитва за скончавшихся внезапной (скоропостижной) смертью


См. так­же: «Поми­но­ве­ние усоп­ших».

Господь Иисус Христос
Аудио:
06:42

Неисповеди́мы судь­бы́ Твои́, Го́споди! Неиз­сле­ди­мы пути́ Твои́! Дая́й дыха́ние вся́кой тва́ри и вся́ от не су́щих в бытие́ приведы́й, Ты́ о́вому посыла́еши А́нгела сме́рти в Де́нь, его́же не ве́сть, и в ча́с, его́же не ча́ет; о́ваго же исхища́еши из руки́ сме́рти, да́руеши живо́т при после́днем изды­ха­нии; о́вому долготерпи́ши и дае́ши вре́мя на покая́ние; о́ваго же, я́ко зла́к, сече́ши мече́м сме́рти во еди́ном часе́, во мгнове́нии о́ка; о́ваго поража́еши гро́мом и мо́лниею, о́ваго сожига́еши пла́менем, о́ваго же предае́ши в сне́дь звере́м дуб­рав­ни­им; о́вых повелева́еши поглоти́ти волна́м и без­днам морски́м и про­па­стям земны́м; о́вых похища́еши я́звою губи́тельною, иде́же сме́рть я́ко жнец пожина́ет и разлуча́ет отца́ или́ ма́терь от ча́д и́х, бра́та от бра́та, супру́га от супру́ги, младе́нца отторга́ет от ло́на ма́терняго, без­ды­хан­ны­ми поверга́ет си́льных зем­ли́, бога́тых и убо́гих. Что́ у́бо сие́ е́сть? Ди́вное и недоумева́емое на́ми смотре́ние Твое́, Бо́же! Но Го́споди, Го́споди! Ты́ то́кмо Еди́н, ве́дый вся́, ве́си, чесо́ ра́ди быва́ет сия́ и чесо́ ра́ди бы́ть, я́ко ра́б Твое́й (раба́ Твоя́) (и́мя) во еди́но мгнове́ние о́ка поже́рт(-та́) бы́сть зия­ни­ем сме́рти. А́ще наказу́еши за мно́гая, тя́жкия прегреше́ния его́ (ея́), мо́лим Тя́, Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши его́ (ю́) и нака́жеши вконе́ц, но, по бла́гости Твое́й и по безприкла́дному Тво­е­му́ милосе́рдию, яви́ ему́ (е́й) ве́лию ми́лость Твою́ в проще́нии и оставле́нии грехо́в. А́ще ли же усоп­ший(-шая) ра́б Тво́й (раба́ Твоя́), в житии́ се́м помышля́я Де́нь Су́дный, позна́ свое́ окая́нство и воз­же­ла́ при­не­сти́ Тебе́ пло­ды́ достой­ные покая́ния, но не дости́же сего́, зане́ по́зван(-на) бы́сть Тобо́ю в де́нь, его́же не веда, и в ча́с, его́же не жда, того́ у́бо ра́ди па́че мо́лим Тя́, Преблаги́й и Премилосе́рдый Го́споди, несоде́ланное покая́ние, е́же ви́десте о́чи Твои́, и неокон­чен­ное де́ло спасе́ния его́ (ея́) испра́ви, устро́й, совер­ши́ Твое́ю неизрече́нною бла́гостию и человеколю́бием; еди́ну бо наде́жду и́мамы на Твое́ безконе́чное милосе́рдие: у Тебе́ бо су́д и наказа́ние, у Тебе́ пра́вда и неистощи́мая ми́лость; Ты́ наказу́еши, вку́пе же и ми́луеши; бие́ши, вку́пе же и прие́млеши; приле́жно мо́лим Тя́, Го́споди Бо́же на́ш, не нака­жи́ внеза́пу позван­но­го(-ую) к Тебе́ Стра́шным Судо́м Твои́м, но поща­ди́, поща­ди́ его́ (ю́) и не отри́ни от лица́ Тво­е­го́. О, стра́шно внеза́пу впа́сти в ру́це Твои́, Го́споди, и предста́ти на су́д Тво́й нелицеприя́тный! Стра́шно отъ­и­ти́ к Тебе́ без благода́тнаго напу́тствия, без Покая́ния и причаще́ния Святы́х Твои́х стра́шных и животворя́щих Та́йн, Го́споди! А́ще внеза́пу усоп­ший(-шая) приснопомина́емый(-мая) на́ми ра́б Тво́й (раба́ Твоя́) толи́ко мно­го­гре­шен(-на), толи́ко пови́нен(-на) е́сть осужде́нию на Твое́м пра́ведном суде́, мо́лим Тя́, умилосе́рдися над ни́м (не́ю), не осу­ди́ его́ (ю́) на ве́чное муче́ние, на ве́чную сме́рть; потер­пи́ на́м еще́, да́ждь на́м дол­го­ту́ дни́й на́ших, е́же моли́тися Ти́ по вся́ дни́ о усо́пшем(-шей) ра́бе Твое́м(-е́й), до́ндеже услы́шиши на́с и прии́меши ми́лостию Твое́ю внеза́пу отше́дшаго(-ую) к Тебе́; и да́ждь на́м, Влады́ко, омы́ти гре­хи́ его́ (ея́) слеза́ми сокруше́ния и воз­ды­ха­ни­я­ми на́шими пред Тобо́ю, да не низведе́н(-на) бу́дет по грехо́м свои́м на ме́сто муче́ния ра́б Тво́й (раба́ Твоя́) (и́мя), но да всели́тся в ме́сто упокое́ния. Ты́ Са́м, Го́споди, повелева́еши ударя́ти в две́ри милосе́рдия Тво­е­го́, мо́лим Тя́ у́бо, Преще́дрый Царю́, и не преста́нем умоля́ти Твое́ милосе́рдие и взыва́ти с ка́ющимся Дави́дом: поми́луй, поми́луй раба́ Тво­е­го́ (рабу́ Твою́), Бо́же, по вели́цей Твое́й ми́лости. А́ще же недо­воль­но Ти́ слове́с на́ших, сего́ ма́лаго моле́ния на́шего, умоля́ем Тя́, Го́споди, ве́рою в спаси́тельныя заслу­ги Твои́, упова́нием на иску­пи­тель­ную и чудо­дей­ствен­ную си́лу Тво­ея́ же́ртвы, принесе́нныя Тобо́ю за гре­хи́ все­го́ ми́ра; мо́лим Тя́, о Сладча́йший Иису́се! Ты́ еси́ А́гнец Бо́жий, взе́мляй гре­хи́ ми́ра, распны́йся ра́ди на́шего спасе́ния! Мо́лим Тя́, я́ко Спаси́теля и Искупи́теля на́шего, спа­си́ и поми́луй и ве́чныя му́ки изба́ви ду́шу прис­но­по­ми­на­е­ма­го(-ыя) на́ми внеза́пу усо́пшаго(-шия) раба́ Тво­е­го́ (рабы́ Тво­ея́) (и́мя), не оста́ви его́ (ю́) поги́бнути во ве́ки, но сподо́би дости́гнути ти́хаго приста́нища Тво­е­го́ и упоко́й та́мо, иде́же вси́ святи́и Твои́ упокоева́ются. Вку́пе же мо́лим Тя́, Го́споди Иису́се Хри­сте́ Бо́же на́ш, при­и­ми́ ми́лостию Твое́ю и все́х внеза́пу преста́вльшихся к Тебе́ рабо́в Твои́х (име­на́), и́хже вода́ пок­ры́, тру́с объя́т, уби́йцы уби́ша, о́гнь попа­ли́, гра́д, сне́г, мра́з, го́лоть и ду́х бу́рен умертви́ша, гро́м и мо́лния попа­ли́, губи́тельная я́зва пора­зи́, или́ ино́ю ко́ею вино́ю умре́ша, по Тво­е­му́ изволе́нию и попуще́нию, мо́лим Тя́, при­и­ми́ и́х под Твое́ благоутро́бие и вос­кре­си́ и́х в жи́знь ве́чную, святу́ю и блаже́нную. Ами́нь.

Пере­вод: Неис­по­ве­ди­мые судь­бы Твои, Гос­по­ди! Не иссле­до­ва­ны пути Твои! Ты даёшь дыха­ние любо­му тво­ре­нию и всё при­вёл от небы­тия в бытие, Ты одно­му посы­ла­ешь Анге­ла смер­ти в день, его же не зна­ет, и час, его же не ожи­да­ет; ино­го же похи­ща­ешь из руки смер­ти, дару­ешь ему жизнь при послед­нем изды­ха­нии; дру­го­го дол­го тер­пишь и даёшь вре­мя на пока­я­ние; ино­го же, слов­но колос, тот­час, во одно мгно­ве­ние ока, сечёшь мечом смер­ти; дру­го­го уда­ря­ешь гро­мом и мол­нией, ино­го сжи­га­ешь огнём, дру­го­го отда­ёшь в пищу лес­ным живот­ным; иных Ты пове­ле­ва­ешь погло­тить вол­нам и пучине мор­ской и про­па­стям зем­ным, дру­гих похи­ща­ешь смер­тель­ны­ми болез­ня­ми, когда смерть, слов­но жнец, кото­рый жнёт и раз­лу­ча­ет, отца или мать от сво­их детей, бра­та от бра­та, мужа от жены, мла­ден­ца отры­ва­ет от гру­ди мате­ри, без­ды­хан­но повер­га­ет силь­ных зем­ли, бога­тых и убо­гих. Что это? Див­ный и не пости­га­е­мый нашим умом Твой про­мы­сел, Боже! Но Гос­по­ди, Гос­по­ди! Ты толь­ко Один зна­ешь всё, для чего это нуж­но и для чего это было, когда раб Твой (раба Твоя) (имя) в одно мгно­ве­ние ока был погло­щён (погло­ще­на) смер­тью, когда та зев­ну­ла. Если нака­зы­ва­ешь за мно­гое и тяжё­лы его (её) гре­хи, молим Тебя, Мно­го Мило­сти­во­го и Все­ми­ло­сти­во­го Гос­по­да, да не яро­стию Сво­ею осу­дишь его (её) и без­воз­врат­но нака­жешь, но, по бла­го­сти Сво­ей и по несрав­нен­ной мило­сти Сво­ей, яви ему (ей) вели­кую милость Свою в про­ще­нии и остав­ле­нии гре­хов. Если же усоп­ший (усоп­шая) раб Твой (раба Твоя) в сей жиз­ни вспо­ми­нал (вспо­ми­на­ла) о Суд­ном Дне, позна­вая своё ока­ян­ство и желая при­не­сти Тебе пло­ды достой­но­го пока­я­ния, но не успел сего достиг­нуть, был позван (была позва­на) Тобою в день, кото­ро­го не знал (зна­ла), и в час, кото­ро­го не ждал (жда­ла), поэто­му молим Тебя, Пре­б­ла­гий и Пре­ми­ло­сти­вый Гос­подь, не про­из­ве­дён­ное пока­я­ние, кото­рое виде­ли очи Твои, и неокон­чен­ное дело спа­се­ния его (её) исправь, устрой, совер­ши Сво­ею неиз­ре­чен­ною бла­го­стию и чело­ве­ко­лю­би­ем; одну име­ем надеж­ду на Твое бес­ко­неч­ное мило­сер­дие: у Тебя суд и нака­за­ние, у Тебя прав­да и неис­ся­ка­е­мая милость; Ты нака­зы­ва­ешь, а вме­сте с тем и милу­ешь; бьешь, а вме­сте с тем и при­ни­ма­ешь; при­леж­но молим Тебя, Гос­подь и Бог наш, не нака­зы­вай вне­зап­но позван­но­го (позван­ную) к Тебе Страш­ным Тво­им Судом, но поща­ди, поща­ди его (её) и не отверг­ни от Сво­е­го Лица! О, страш­но вне­зап­но попасть в Твои руки, Гос­по­ди, и пред­стать на Твой нели­це­при­ят­ный Суд! Страш­но пред­стать перед Тобой без бла­го­дат­но­го напут­ствия, без Пока­я­ния и при­ча­ще­ния Свя­тых Тво­их страш­ных и живо­тво­ря­щих Тайн, Гос­по­ди! Если вне­зап­но усоп­ший (усоп­шая) непри­ста­но поми­на­е­мый (поми­на­е­мая) нами раб Твой (раба Твоя) мно­го­греш­ный (мно­го­греш­ная), повин­ный (повин­ная) осуж­де­нию на Тво­ём пра­вед­ном суде, молим Тебя, про­яви мило­сер­дие над ним (нею), не осу­ди его (её) на веч­ные муки, веч­ную смерть; потер­пи нас ещё, дай нам как мож­но боль­ше дней, что­бы молить­ся Тебе во все дни о рабе Тво­ём (о рабе Тво­ей), до тех пор пока Ты услы­шишь нас и возь­мёшь вне­зап­но отшед­ше­го (отшед­шую) к Тебе по мило­сти Тво­ей; и дай нам, Вла­ды­ка, омыть гре­хи его (её) наши сле­за­ми рас­ка­я­ни­ем и воз­ды­ха­ни­ем о их совер­ше­нии перед Тобою, да не будет низ­ве­ден (низ­ве­де­на) из-за гре­хов сво­их на место муче­ния раб Твой (раба Твоя) (имя), но да посе­лит­ся в место покоя. Ты Сам, Гос­по­ди, пове­ле­ва­ешь сту­чать­ся в две­ри мило­сер­дия Тво­е­го (см.: Мф.7:7), молим Тебя, Пре­щед­рый Царь, и не пере­ста­ём умо­лять Твоё мило­сер­дие и взы­вать с каю­щим­ся Дави­дом: Поми­луй! Поми­луй раба Тво­е­го (рабу Твою), Боже, по вели­кой Тво­ей мило­сти (Пс.50:1)! Если же Тебе недо­ста­точ­но молитв слов наших, после мало­го наше­го моле­ния, умо­ля­ем Тебя, Гос­по­ди, верой в спа­си­тель­ные заслу­ги Твои, упо­ва­ни­ем на иску­пи­тель­ную и чудо­дей­ствен­ную силу Тво­ей жерт­вы, при­не­сён­ной Тобой за гре­хи все­го мира; молим Тебя, о Слад­чай­ший Иисус! Ты — Агнец Божий, кото­рый берёт на Себя гре­хи мира (см.: Ин.1:29) и рас­пи­на­ет­ся ради наше­го спа­се­ния! Молим Тебя, Спа­си­те­ля и Иску­пи­те­ля наше­го, спа­си, и поми­луй, и изба­ви от веч­ной муки душу непри­ста­но поми­на­е­мо­го (поми­на­е­мую) нами вне­зап­но усоп­ше­го (усоп­шей) раба Тво­е­го (рабы Тво­ей) (имя), не оставь его (её) погиб­нуть навсе­гда, но спо­до­би достиг­нуть тихо­го при­ста­ни­ща Тво­е­го, и упо­кой там, где все Твои свя­тые упо­ко­е­ва­ют­ся. Вме­сте же молим Тебя, Гос­подь и Бог наш Иисус Хри­стос, Сво­ей мило­стью при­ми и всех вне­зап­но пре­став­ль­ших­ся к Тебе рабов Тво­их (име­на), их же покры­ла вода, схва­ти­ло зем­ле­тря­се­ние, уби­ли убий­цы, попал в огонь или умер­ли от гра­да, сне­га, моро­за, голо­да и от бури, попа­ла гром с мол­нией, пора­зи­ла смер­тель­ная болезнь, или по какой-либо иной умер­ли при­чине, по Тво­ей воле и допу­ще­нию, молим Тебя, при­ми их под Свою милость и вос­кре­си их в жизнь веч­ную, свя­тую и бла­жен­ную. Аминь.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

6 комментариев

 • гали­на, 02.07.2021

  Боль­шое спа­си­бо. Сде­ла­но все так, чтоб всем было понят­но: сама молит­ва, пере­вод, и что, очень важ­но, батюш­ка про­чел так, как необ­хо­ди­мо ее читать. Спа­си­бо за забо­ту о нас, уби­тых невос­пол­ни­мым горем!

  Ответить »
 • нина, 12.05.2021

  Впер­вые про­чи­та­ла такую молит­ву об усоп­ших. Спасибо

  Ответить »
 • Irina, 09.05.2021

  I just lost my daughter,she was sick for long time and suffered sudden cardiac arrest. I took care of her all her life and still can not cope without her. I am very grateful for your site , God guided me to find it on the net, and the prayers helped me with my sorrow and the meaning of life and death. God bless your hard work with this site, it is very important to us! In Russian

  Ответить »
 • Ната­лия, 11.04.2021

  Спа­си­бо боль­шое за молит­вы, пря­мо до мура­шек про­би­ра­ет. Так слу­чи­лось, что 04.04.2021. умер­ла моя люби­мая тетя Алек­сандра, ей Божень­ка не дал деток, она нам как мама. Не знаю что читать для успо­ко­е­ния души. Боле­ла 5 дней. Вдох­ну­ла, выдох­ну­ла и голо­ва упа­ла. Под­ска­жи­те как пра­виль­но отмо­лить её?

  Ответить »
  • Кирилл, 12.04.2021

   Ната­лия, тако­го поня­тия, как “отмо­лить”, в хри­сти­ан­стве не суще­ству­ет. Но поми­нать усоп­ших мы обя­за­ны, см: Поми­но­ве­ние усоп­ших.

   Ответить »
 • Вален­ти­на, 15.09.2020

  Бла­го­да­рю вас Сер­деч­но За ПОМОЩЬ! Спа­си и помо­ги вам, Гос­по­ди! Аминь!

  Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки