Молитва за скончавшихся внезапной (скоропостижной) смертью


См. так­же: «Поми­но­ве­ние усоп­ших».

Господь Иисус Христос
Аудио:

Неисповеди́мы судь­бы́ Твои́, Го́споди! Неиз­сле­ди­мы пути́ Твои́! Дая́й дыха́ние вся́кой тва́ри и вся́ от не су́щих в бытие́ приведы́й, Ты́ о́вому посыла́еши А́нгела сме́рти в Де́нь, его́же не ве́сть, и в ча́с, его́же не ча́ет; о́ваго же исхища́еши из руки́ сме́рти, да́руеши живо́т при после́днем изды­ха­нии; о́вому долготерпи́ши и дае́ши вре́мя на покая́ние; о́ваго же, я́ко зла́к, сече́ши мече́м сме́рти во еди́ном часе́, во мгнове́нии о́ка; о́ваго поража́еши гро́мом и мо́лниею, о́ваго сожига́еши пла́менем, о́ваго же предае́ши в сне́дь звере́м дуб­рав­ни­им; о́вых повелева́еши поглоти́ти волна́м и без­днам морски́м и про­па­стям земны́м; о́вых похища́еши я́звою губи́тельною, иде́же сме́рть я́ко жнец пожина́ет и разлуча́ет отца́ или́ ма́терь от ча́д и́х, бра́та от бра́та, супру́га от супру́ги, младе́нца отторга́ет от ло́на ма́терняго, без­ды­хан­ны­ми поверга́ет си́льных зем­ли́, бога́тых и убо́гих. Что́ у́бо сие́ е́сть? Ди́вное и недоумева́емое на́ми смотре́ние Твое́, Бо́же! Но Го́споди, Го́споди! Ты́ то́кмо Еди́н, ве́дый вся́, ве́си, чесо́ ра́ди быва́ет сия́ и чесо́ ра́ди бы́ть, я́ко ра́б Твое́й (раба́ Твоя́) (и́мя) во еди́но мгнове́ние о́ка поже́рт(-та́) бы́сть зия­ни­ем сме́рти. А́ще наказу́еши за мно́гая, тя́жкия прегреше́ния его́ (ея́), мо́лим Тя́, Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши его́ (ю́) и нака́жеши вконе́ц, но, по бла́гости Твое́й и по безприкла́дному Тво­е­му́ милосе́рдию, яви́ ему́ (е́й) ве́лию ми́лость Твою́ в проще́нии и оставле́нии грехо́в. А́ще ли же усоп­ший(-шая) ра́б Тво́й (раба́ Твоя́), в житии́ се́м помышля́я Де́нь Су́дный, позна́ свое́ окая́нство и воз­же­ла́ при­не­сти́ Тебе́ пло­ды́ достой­ные покая́ния, но не дости́же сего́, зане́ по́зван(-на) бы́сть Тобо́ю в де́нь, его́же не веда, и в ча́с, его́же не жда, того́ у́бо ра́ди па́че мо́лим Тя́, Преблаги́й и Премилосе́рдый Го́споди, несоде́ланное покая́ние, е́же ви́десте о́чи Твои́, и неокон­чен­ное де́ло спасе́ния его́ (ея́) испра́ви, устро́й, совер­ши́ Твое́ю неизрече́нною бла́гостию и человеколю́бием; еди́ну бо наде́жду и́мамы на Твое́ безконе́чное милосе́рдие: у Тебе́ бо су́д и наказа́ние, у Тебе́ пра́вда и неистощи́мая ми́лость; Ты́ наказу́еши, вку́пе же и ми́луеши; бие́ши, вку́пе же и прие́млеши; приле́жно мо́лим Тя́, Го́споди Бо́же на́ш, не нака­жи́ внеза́пу позван­но­го(-ую) к Тебе́ Стра́шным Судо́м Твои́м, но поща­ди́, поща­ди́ его́ (ю́) и не отри́ни от лица́ Тво­е­го́. О, стра́шно внеза́пу впа́сти в ру́це Твои́, Го́споди, и предста́ти на су́д Тво́й нелицеприя́тный! Стра́шно отъ­и­ти́ к Тебе́ без благода́тнаго напу́тствия, без Покая́ния и причаще́ния Святы́х Твои́х стра́шных и животворя́щих Та́йн, Го́споди! А́ще внеза́пу усоп­ший(-шая) приснопомина́емый(-мая) на́ми ра́б Тво́й (раба́ Твоя́) толи́ко мно­го­гре­шен(-на), толи́ко пови́нен(-на) е́сть осужде́нию на Твое́м пра́ведном суде́, мо́лим Тя́, умилосе́рдися над ни́м (не́ю), не осу­ди́ его́ (ю́) на ве́чное муче́ние, на ве́чную сме́рть; потер­пи́ на́м еще́, да́ждь на́м дол­го­ту́ дни́й на́ших, е́же моли́тися Ти́ по вся́ дни́ о усо́пшем(-шей) ра́бе Твое́м(-е́й), до́ндеже услы́шиши на́с и прии́меши ми́лостию Твое́ю внеза́пу отше́дшаго(-ую) к Тебе́; и да́ждь на́м, Влады́ко, омы́ти гре­хи́ его́ (ея́) слеза́ми сокруше́ния и воз­ды­ха­ни­я­ми на́шими пред Тобо́ю, да не низведе́н(-на) бу́дет по грехо́м свои́м на ме́сто муче́ния ра́б Тво́й (раба́ Твоя́) (и́мя), но да всели́тся в ме́сто упокое́ния. Ты́ Са́м, Го́споди, повелева́еши ударя́ти в две́ри милосе́рдия Тво­е­го́, мо́лим Тя́ у́бо, Преще́дрый Царю́, и не преста́нем умоля́ти Твое́ милосе́рдие и взыва́ти с ка́ющимся Дави́дом: поми́луй, поми́луй раба́ Тво­е­го́ (рабу́ Твою́), Бо́же, по вели́цей Твое́й ми́лости. А́ще же недо­воль­но Ти́ слове́с на́ших, сего́ ма́лаго моле́ния на́шего, умоля́ем Тя́, Го́споди, ве́рою в спаси́тельныя заслу­ги Твои́, упова́нием на иску­пи­тель­ную и чудо­дей­ствен­ную си́лу Тво­ея́ же́ртвы, принесе́нныя Тобо́ю за гре­хи́ все­го́ ми́ра; мо́лим Тя́, о Сладча́йший Иису́се! Ты́ еси́ А́гнец Бо́жий, взе́мляй гре­хи́ ми́ра, распны́йся ра́ди на́шего спасе́ния! Мо́лим Тя́, я́ко Спаси́теля и Искупи́теля на́шего, спа­си́ и поми́луй и ве́чныя му́ки изба́ви ду́шу прис­но­по­ми­на­е­ма­го(-ыя) на́ми внеза́пу усо́пшаго(-шия) раба́ Тво­е­го́ (рабы́ Тво­ея́) (и́мя), не оста́ви его́ (ю́) поги́бнути во ве́ки, но сподо́би дости́гнути ти́хаго приста́нища Тво­е­го́ и упоко́й та́мо, иде́же вси́ святи́и Твои́ упокоева́ются. Вку́пе же мо́лим Тя́, Го́споди Иису́се Хри­сте́ Бо́же на́ш, при­и­ми́ ми́лостию Твое́ю и все́х внеза́пу преста́вльшихся к Тебе́ рабо́в Твои́х (име­на́), и́хже вода́ пок­ры́, тру́с объя́т, уби́йцы уби́ша, о́гнь попа­ли́, гра́д, сне́г, мра́з, го́лоть и ду́х бу́рен умертви́ша, гро́м и мо́лния попа­ли́, губи́тельная я́зва пора­зи́, или́ ино́ю ко́ею вино́ю умре́ша, по Тво­е­му́ изволе́нию и попуще́нию, мо́лим Тя́, при­и­ми́ и́х под Твое́ благоутро́бие и вос­кре­си́ и́х в жи́знь ве́чную, святу́ю и блаже́нную. Ами́нь.

Пере­вод: Неис­по­ве­ди­мые судь­бы Твои, Гос­по­ди! Не иссле­до­ва­ны пути Твои! Ты даёшь дыха­ние любо­му тво­ре­нию и всё при­вёл от небы­тия в бытие, Ты одно­му посы­ла­ешь Анге­ла смер­ти в день, его же не зна­ет, и час, его же не ожи­да­ет; ино­го же похи­ща­ешь из руки смер­ти, дару­ешь ему жизнь при послед­нем изды­ха­нии; дру­го­го дол­го тер­пишь и даёшь вре­мя на пока­я­ние; ино­го же, слов­но колос, тот­час, во одно мгно­ве­ние ока, сечёшь мечом смер­ти; дру­го­го уда­ря­ешь гро­мом и мол­нией, ино­го сжи­га­ешь огнём, дру­го­го отда­ёшь в пищу лес­ным живот­ным; иных Ты пове­ле­ва­ешь погло­тить вол­нам и пучине мор­ской и про­па­стям зем­ным, дру­гих похи­ща­ешь смер­тель­ны­ми болез­ня­ми, когда смерть, слов­но жнец, кото­рый жнёт и раз­лу­ча­ет, отца или мать от сво­их детей, бра­та от бра­та, мужа от жены, мла­ден­ца отры­ва­ет от гру­ди мате­ри, без­ды­хан­но повер­га­ет силь­ных зем­ли, бога­тых и убо­гих. Что это? Див­ный и не пости­га­е­мый нашим умом Твой про­мы­сел, Боже! Но Гос­по­ди, Гос­по­ди! Ты толь­ко Один зна­ешь всё, для чего это нуж­но и для чего это было, когда раб Твой (раба Твоя) (имя) в одно мгно­ве­ние ока был погло­щён (погло­ще­на) смер­тью, когда та зев­ну­ла. Если нака­зы­ва­ешь за мно­гое и тяжё­лы его (её) гре­хи, молим Тебя, Мно­го Мило­сти­во­го и Все­ми­ло­сти­во­го Гос­по­да, да не яро­стию Сво­ею осу­дишь его (её) и без­воз­врат­но нака­жешь, но, по бла­го­сти Сво­ей и по несрав­нен­ной мило­сти Сво­ей, яви ему (ей) вели­кую милость Свою в про­ще­нии и остав­ле­нии гре­хов. Если же усоп­ший (усоп­шая) раб Твой (раба Твоя) в сей жиз­ни вспо­ми­нал (вспо­ми­на­ла) о Суд­ном Дне, позна­вая своё ока­ян­ство и желая при­не­сти Тебе пло­ды достой­но­го пока­я­ния, но не успел сего достиг­нуть, был позван (была позва­на) Тобою в день, кото­ро­го не знал (зна­ла), и в час, кото­ро­го не ждал (жда­ла), поэто­му молим Тебя, Пре­б­ла­гий и Пре­ми­ло­сти­вый Гос­подь, не про­из­ве­дён­ное пока­я­ние, кото­рое виде­ли очи Твои, и неокон­чен­ное дело спа­се­ния его (её) исправь, устрой, совер­ши Сво­ею неиз­ре­чен­ною бла­го­стию и чело­ве­ко­лю­би­ем; одну име­ем надеж­ду на Твое бес­ко­неч­ное мило­сер­дие: у Тебя суд и нака­за­ние, у Тебя прав­да и неис­ся­ка­е­мая милость; Ты нака­зы­ва­ешь, а вме­сте с тем и милу­ешь; бьешь, а вме­сте с тем и при­ни­ма­ешь; при­леж­но молим Тебя, Гос­подь и Бог наш, не нака­зы­вай вне­зап­но позван­но­го (позван­ную) к Тебе Страш­ным Тво­им Судом, но поща­ди, поща­ди его (её) и не отверг­ни от Сво­е­го Лица! О, страш­но вне­зап­но попасть в Твои руки, Гос­по­ди, и пред­стать на Твой нели­це­при­ят­ный Суд! Страш­но пред­стать перед Тобой без бла­го­дат­но­го напут­ствия, без Пока­я­ния и при­ча­ще­ния Свя­тых Тво­их страш­ных и живо­тво­ря­щих Тайн, Гос­по­ди! Если вне­зап­но усоп­ший (усоп­шая) непри­ста­но поми­на­е­мый (поми­на­е­мая) нами раб Твой (раба Твоя) мно­го­греш­ный (мно­го­греш­ная), повин­ный (повин­ная) осуж­де­нию на Тво­ём пра­вед­ном суде, молим Тебя, про­яви мило­сер­дие над ним (нею), не осу­ди его (её) на веч­ные муки, веч­ную смерть; потер­пи нас ещё, дай нам как мож­но боль­ше дней, что­бы молить­ся Тебе во все дни о рабе Тво­ём (о рабе Тво­ей), до тех пор пока Ты услы­шишь нас и возь­мёшь вне­зап­но отшед­ше­го (отшед­шую) к Тебе по мило­сти Тво­ей; и дай нам, Вла­ды­ка, омыть гре­хи его (её) наши сле­за­ми рас­ка­я­ни­ем и воз­ды­ха­ни­ем о их совер­ше­нии перед Тобою, да не будет низ­ве­ден (низ­ве­де­на) из-за гре­хов сво­их на место муче­ния раб Твой (раба Твоя) (имя), но да посе­лит­ся в место покоя. Ты Сам, Гос­по­ди, пове­ле­ва­ешь сту­чать­ся в две­ри мило­сер­дия Тво­е­го (см.: Мф.7:7), молим Тебя, Пре­щед­рый Царь, и не пере­ста­ём умо­лять Твоё мило­сер­дие и взы­вать с каю­щим­ся Дави­дом: Поми­луй! Поми­луй раба Тво­е­го (рабу Твою), Боже, по вели­кой Тво­ей мило­сти (Пс.50:1)! Если же Тебе недо­ста­точ­но молитв слов наших, после мало­го наше­го моле­ния, умо­ля­ем Тебя, Гос­по­ди, верой в спа­си­тель­ные заслу­ги Твои, упо­ва­ни­ем на иску­пи­тель­ную и чудо­дей­ствен­ную силу Тво­ей жерт­вы, при­не­сён­ной Тобой за гре­хи все­го мира; молим Тебя, о Слад­чай­ший Иисус! Ты — Агнец Божий, кото­рый берёт на Себя гре­хи мира (см.: Ин.1:29) и рас­пи­на­ет­ся ради наше­го спа­се­ния! Молим Тебя, Спа­си­те­ля и Иску­пи­те­ля наше­го, спа­си, и поми­луй, и изба­ви от веч­ной муки душу непри­ста­но поми­на­е­мо­го (поми­на­е­мую) нами вне­зап­но усоп­ше­го (усоп­шей) раба Тво­е­го (рабы Тво­ей) (имя), не оставь его (её) погиб­нуть навсе­гда, но спо­до­би достиг­нуть тихо­го при­ста­ни­ща Тво­е­го, и упо­кой там, где все Твои свя­тые упо­ко­е­ва­ют­ся. Вме­сте же молим Тебя, Гос­подь и Бог наш Иисус Хри­стос, Сво­ей мило­стью при­ми и всех вне­зап­но пре­став­ль­ших­ся к Тебе рабов Тво­их (име­на), их же покры­ла вода, схва­ти­ло зем­ле­тря­се­ние, уби­ли убий­цы, попал в огонь или умер­ли от гра­да, сне­га, моро­за, голо­да и от бури, попа­ла гром с мол­нией, пора­зи­ла смер­тель­ная болезнь, или по какой-либо иной умер­ли при­чине, по Тво­ей воле и допу­ще­нию, молим Тебя, при­ми их под Свою милость и вос­кре­си их в жизнь веч­ную, свя­тую и бла­жен­ную. Аминь.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

3 комментария

 • Ната­лия, 11.04.2021

  Спа­си­бо боль­шое за молит­вы, пря­мо до мура­шек про­би­ра­ет. Так слу­чи­лось, что 04.04.2021. умер­ла моя люби­мая тетя Алек­сандра, ей Божень­ка не дал деток, она нам как мама. Не знаю что читать для успо­ко­е­ния души. Боле­ла 5 дней. Вдох­ну­ла, выдох­ну­ла и голо­ва упа­ла. Под­ска­жи­те как пра­виль­но отмо­лить её?

  Ответить »
  • Кирилл, 12.04.2021

   Ната­лия, тако­го поня­тия, как “отмо­лить”, в хри­сти­ан­стве не суще­ству­ет. Но поми­нать усоп­ших мы обя­за­ны, см: Поми­но­ве­ние усоп­ших.

   Ответить »
 • Вален­ти­на, 15.09.2020

  Бла­го­да­рю вас Сер­деч­но За ПОМОЩЬ! Спа­си и помо­ги вам, Гос­по­ди! Аминь!

  Ответить »
Размер шрифта: A- 16 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: Arial Times Georgia
Текст: По левому краю По ширине
Боковая панель: Свернуть
Сбросить настройки