В ожидании кончины


См. так­же: «Поми­но­ве­ние усоп­ших».

 

Предсмертная молитва иеросхим. Парфения Киевского1

Икона Господа Иисуса Христа

Аудио:
03:07

Когда я, удру­чен­ный болез­нью, восчув­ствую, при­бли­же­ние кон­чи­ны зем­но­го бытия мое­го: Гос­по­ди, поми­луй меня.
Когда бед­ное серд­це мое при послед­них уда­рах сво­их будет изны­вать и томить­ся смерт­ны­ми мука­ми: Гос­по­ди, поми­луй меня.
Когда очи мои в послед­ний раз оро­шат­ся сле­за­ми при мыс­ли, что в тече­ние моей жиз­ни оскорб­лял я Тебя, Боже, гре­ха­ми мои­ми: Гос­по­ди, поми­луй меня.
Когда частое бие­ние серд­ца ста­нет уско­рять исход души моей: Гос­по­ди, поми­луй меня.
Когда смерт­ная блед­ность лица мое­го и холо­де­ю­щее тело мое пора­зит стра­хом близ­ких моих: Гос­по­ди, поми­луй меня.
Когда зре­ние мое помра­чит­ся и пре­се­чет­ся голос, ока­ме­не­ет язык мой: Гос­по­ди, поми­луй меня.
Когда страш­ные при­зра­ки и виде­ния ста­нут дово­дить меня до отча­я­ния в Тво­ем мило­сер­дии: Гос­по­ди, поми­луй меня.
Когда душа моя, пора­жен­ная вос­по­ми­на­ни­я­ми моих пре­ступ­ле­ний и стра­хом суда Тво­е­го изне­мо­жет в борь­бе с вра­га­ми мое­го спа­се­ния, силя­щи­ми­ся увлечь меня в область мра­ка муче­ний: Гос­по­ди, поми­луй меня.
Когда смерт­ный пот оро­сит меня, и душа с болез­нен­ны­ми стра­да­ни­я­ми будет отда­лять­ся от тела: Гос­по­ди, поми­луй меня.
Когда смерт­ный мрак закро­ет от мут­но­го взо­ра мое­го все пред­ме­ты мира сего: Гос­по­ди, поми­луй меня.
Когда в теле моем пре­кра­тит­ся все ощу­ще­ние, оце­пе­не­ют жилы и ока­ме­не­ют мыш­цы мои: Гос­по­ди, поми­луй меня.
Когда до слу­ха мое­го не будут уже дохо­дить люд­ские речи и зву­ки зем­ные: Гос­по­ди, поми­луй меня.
Когда душа пред­ста­нет лицу Тво­е­му, Боже, в ожи­да­нии Тво­е­го назна­че­ния: Гос­по­ди, поми­луй меня.
Когда ста­ну вни­мать пра­вед­но­му при­го­во­ру суда Тво­е­го, опре­де­ля­ю­ще­го веч­ную участь мою: Гос­по­ди, поми­луй меня.
Когда тело, остав­лен­ное душею, сде­ла­ет­ся добы­чей чер­вей и тле­ния и, нако­нец, весь состав мой пре­вра­тит­ся в горсть пра­ха: Гос­по­ди, поми­луй меня.
Когда труб­ный глас воз­бу­дит всех при вто­ром Тво­ем при­ше­ствии и рас­кро­ет­ся кни­га дея­ний моих: Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Сыне Божий, поми­луй мя греш­но­го раба Тво­е­го (имя). В руце Твои, Гос­по­ди, пре­даю дух мой. Аминь.

* * *

Молитва иная

Аудио:
01:39

О́тче Небе́сный, искупи́телю Иису́се Хри­сте́, Бо́же Душе́ Святы́й, и́стинный, еди́ный и высоча́йший Уте́шитель! Когда́ испо́лнится вре́мя мое́, кото́рое Ты́ положи́л мне́, когда́ дости́гнут преде́ла сво­е­го́ дни́ мои́, кото́рыя Ты́ начерта́л в кни́ге Твое́й, то́ да́руй мне́ блаже́нное и ми́рное отше́ствие из сея́ жи́зни, изго­ни́ из меня́ любо́вь к ми́ру и жела́ние жи́ти до́лее; да́руй мне́ се́рдце, с ра́достию гото́вое к отше­ствию отсю́да. Воз­бра­ни́ вся́кому у́жасу и стра́ху; соблю­ди́ меня́ от искуше́ния вра́жескаго. Воору­жи́ ду́шу мою́ ору́жиями пра́вды Твое́й, щито́м ве́ры и шле́мом спасе́ния; пото­му́ что́ Ты́, Го́споди Иису́се Хри­сте́, е́сть моя́ прему́дрость, моя́ пра́вда, мое́ освяще́ние и искупле́ние, моя́ жи́знь, мое́ утеше́ние, ми́р мо́й и ра́дость моя́. Воз­ло­жи́ на меня́ бра́чную оде́жду пра́вды Твое́й, да яви́тся душа́ моя́ пред Тобо́ю чи́ста, без пят­на и поро́ка, и да́й мне́ услы́шати ра́достное сло́во Твое́: при­и­ди́, благослове́нный от Го́спода, насле­дуй Ца́рство Отца́ тво­е­го́, угото́ванное тебе́ от нача́ла, и вни́ди в ра́дость Го́спода тво­е­го́. Ами́нь.

* * *

Святой великомученице Варваре

Великомученица Варвара Илиопольская

Аудио:
04:05

Прему́драя и всекра́сная свята́я великому́ченице Христо́ва Варва́ре! Блаже́нна еси́, я́ко преми́рная му́дрости Бо́жия пло́ть и кро́вь не яви́ тебе́, но Са́м Бо́г Оте́ц Небе́сный, И́же тебе́, ве́ры ра́ди от неве́рнаго отца́ оста́вленную, изгна́нную и умерщвле́нную, в дще́рь Себе́ возлю́бленную прия́т: за тле́нное земна́го име́ния насле́дие – пло́ти нетле́ние даро­ва́; тру­ды́ му́ченическими упокое́нием Небе́снаго изме­ни́ Ца́рствия; вре́менное твое́ житие́, сме́ртию Его́ ра́ди пресече́нное, сицево́ю воспросла́ви по́честию, я́ко ду́шу с ли́ки небе́сных вчи­ни́ духо́в, те́ло же, на зем­ли́ в хра́ме и́х а́нгельском положе́нное, а́нгелом запове́да сохрани́ти це́ло, че́стно и многочуде́сно. Блаже́нна еси́, Хри­сту́ Сы́ну Бо́жию, Жени­ху́ Небе́сному уневе́щенная де́во, Его́ же добро́ты тво­ея́ рачи́теля име́ти жела́ющи, всю́ себе́ страда́нием, ра́нами, удо́в ре́занием и са́мыя гла­вы́ усече́нием, а́ки у́тварьми дража́йшими потща́лася еси́ украси́ти: да та́ко, я́ко жена́ ве́рна гла­ве́ свое́й му́жу, Хри­сту́ ду́хом и те́лом соедини́шися неразлу́чно, глаго́лющи: обрето́х. Его́ же воз­лю­би́ душа́ моя́, удержа́х Его́, и не оста́вих Его́. Блаже́нна еси́, я́ко Святы́й Ду́х на тебе́ почи́л е́сть, и́мже духо́вными духо́вная разсужда́ти науче́на, вся́ ду́хи лука́вствия во и́долех я́ко па́губная отри́нула еси́, и еди́наго Бо́га Ду́ха позна́вши, я́ко и́стинная покло́нница, ду́хом и и́стиною кла́нятися изво́лила еси́, пропове́днически глаго́лющи: Тро́ицу чту́, еди́но Боже­ство́. Сию́ Святу́ю Тро́ицу, Ю́же в живо­те́ и сме́рти испове́данием и страда́нием свои́м просла́вила еси́, умо­ли́ о мне́, предста́тельнице моя́, я́ко да и а́з все­гда́ тро́йственною, ве́ры, люб­ве́ и наде́жды, ту́южде Святу́ю Тро́ицу почита́ю доброде́телию. И́мам свети́льник ве́ры, но пра́зден благи́х де́л еле́а: ты́, му́драя де́во, страда́льческую пло́ть твою́, кро́ве испо́лнену и ра́нами про­ли­ва­ю­щу­ю­ся, а́ки свети́льник иму́щая, да́ждь от еле́а тво­е­го́, да те́м душе́вную мою́ све­щу́ украси́вши, сподо́блюся и а́з, недосто́йный ра́б тво́й (и́мя) по тебе́ вни́ти в черто́г небе́сный. Пресе́льник а́з е́смь на зем­ли́ и пришле́ц, я́коже вси́ отцы́ мои́: бла́г ве́чных насле́днице и блаже́нная обе́да в Ца́рствии Небе́сном прича́стнице, я́ко в стра́нствии жития́, трапе́зы боже́ственныя угоще́ния, си́це и во исхо́де от ми́ра, жела́емаго сподо́би мя́ напу́тствования: и егда́ в коне́ц сно́м сме́рти нач­ну́ усыпа́ти, косни́ся тогда́ изнемога́ющия пло́ти моея́, я́ко ино­гда́ а́нгел Илии́, глаго́лющи: воста́ни, я́ждь и пи́й, я́ко да благода́тию боже́ственных Те́ла и Кро́ве Та́йн укрепле́н, прейду́ в кре́пости я́ди тоя́ дале́кий пу́ть сме́рти, да́же до го́ры небе́сныя: и та́мо, Его́же ты́ чрез три́ о́кна ба́нныя пре́жде ве́рою Бо́га Тро́ицу Узре́ла еси́, Сего́ ку́пно с тобо́ю лице́м к лицу́ да удосто́юся ви́дети, и сла́вити Его́ в несконча́емыя ве́ки. Ами́нь.

* * *

Псалом 38

Аудио:
1:25

 

Ре́х: сохра­ню́ пути́ моя́, е́же не согреша́ти ми́ язы́ком мои́м: положи́х усто́м мои́м храни́ло, вне­гда́ воста́ти гре́шному пре­до мно́ю. Онеме́х и смири́хся, и умолча́х от бла́г, и боле́знь моя́ обнови́ся. Согре́яся се́рдце мое́ во мне́, и в поуче́нии мое́м разгори́тся о́гнь: глаго́лах язы́ком мои́м: ска­жи́ ми, Го́споди, кончи́ну мою́ и чис­ло́ дни́й мои́х, ко́е е́сть, да разуме́ю, что́ лиша́юся а́з. Се́, пя́ди положи́л еси́ дни́ моя́, и соста́в мо́й я́ко ничто́же пред Тобо́ю: оба́че вся́ческая суе­та́ вся́к челове́к живы́й. У́бо о́бразом хо́дит челове́к, оба́че всу́е мяте́тся: сокро́вищствует, и не ве́сть, кому́ собере́т я́. И ны́не кто́ терпе́ние мое́? не Госпо́дь ли? и соста́в мо́й от Тебе́ е́сть. От все́х беззако́ний мои́х изба́ви мя́: поноше́ние безу́мному да́л мя́ еси́. Онеме́х и не отверзо́х у́ст мои́х, я́ко Ты́ сотвори́л еси́. Отста́ви от мене́ ра́ны Твоя́: от кре́пости бо руки́ Тво­ея́ а́з изчезо́х. Во обличе́ниих о беззако́нии наказа́л еси́ челове́ка, и иста́ял еси́ я́ко паучи́ну ду́шу его́: оба́че всу́е вся́к челове́к. Услы́ши моли́тву мою́, Го́споди, и моле́ние мое́ вну­ши́, сле́з мои́х не пре­мол­чи́: я́ко пресе́лник а́з е́смь у Тебе́ и пришле́ц, я́коже вси́ отцы́ мои́. Осла́би ми́, да почи́ю, пре́жде да́же не оти­ду́, и кто­му́ не бу́ду.

Пере­вод:2 Я ска­зал: буду я наблю­дать за путя­ми мои­ми, что­бы не согре­шать мне язы­ком моим; буду обуз­ды­вать уста мои, доко­ле нече­сти­вый пре­до мною. Я был нем и без­гла­сен, и мол­чал даже о доб­ром; и скорбь моя подвиглась. Вос­пла­ме­ни­лось серд­це мое во мне; в мыс­лях моих воз­го­рел­ся огонь; я стал гово­рить язы­ком моим: ска­жи мне, Гос­по­ди, кон­чи­ну мою и чис­ло дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот, Ты дал мне дни, как пяди, и век мой как ничто пред Тобою. Под­лин­но, совер­шен­ная суе­та – вся­кий чело­век живу­щий. Под­лин­но, чело­век ходит подоб­но при­зра­ку; напрас­но он суе­тит­ся, соби­ра­ет и не зна­ет, кому доста­нет­ся то. И ныне чего ожи­дать мне, Гос­по­ди? надеж­да моя – на Тебя. От всех без­за­ко­ний моих избавь меня, не пре­да­вай меня на пору­га­ние безум­но­му. Я стал нем, не откры­ваю уст моих; пото­му что Ты соде­лал это. Откло­ни от меня уда­ры Твои; я исче­заю от пора­жа­ю­щей руки Тво­ей. Если Ты обли­че­ни­я­ми будешь нака­зы­вать чело­ве­ка за пре­ступ­ле­ния, то рас­сып­лет­ся, как от моли, кра­са его. Так, суе­тен вся­кий чело­век! Услышь, Гос­по­ди, молит­ву мою и внем­ли воп­лю мое­му; не будь без­мол­вен к сле­зам моим, ибо стран­ник я у Тебя и при­шлец, как и все отцы мои. Отсту­пи от меня, что­бы я мог под­кре­пить­ся, преж­де неже­ли отой­ду и не будет меня.


1 Пре­по­доб­ный Пар­фе­ний Киев­ский (Крас­но­пев­цев). Молит­вы и наставления.

2 Сино­даль­ный перевод.

См. СМЕРТЬ

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки