Молитвенные песнопения богослужений


Ска­чать в фор­ма­те MS Word

 

Литургия

Символ веры

Аудио:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Твор­ца́ не́бу и зем­ли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Хри­ста́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небе­са́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет кон­ца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Пере­вод: Верую во еди­но­го Бога Отца, Все­дер­жи­те­ля, Твор­ца неба и зем­ли, все­го види­мо­го и неви­ди­мо­го. (Верую) и во еди­но­го Гос­по­да Иису­са Хри­ста, Сына Божия, Еди­но­род­но­го, рож­ден­но­го от Отца преж­де всех веков; Све­та от Све­та, Бога истин­но­го от Бога истин­но­го, рож­ден­но­го, не создан­но­го, одно­го суще­ства с Отцом, через Кото­ро­го все сотво­ре­но; Для нас людей и для наше­го спа­се­ния сшед­ше­го с небес, при­няв­ше­го плоть от Духа Свя­то­го и Марии Девы, и сде­лав­ше­го­ся чело­ве­ком; Рас­пя­то­го же за нас при Пон­тии Пила­те, стра­дав­ше­го и погре­бен­но­го; И вос­крес­ше­го в тре­тий день, соглас­но с Писа­ни­я­ми (про­ро­че­ски­ми). И вос­шед­ше­го на небе­са и сидя­ще­го спра­ва от Отца; И опять име­ю­ще­го прий­ти со сла­вою судить живых и мерт­вых, цар­ству, Кото­ро­го не будет кон­ца. (Верую) и в Духа Свя­то­го, Гос­по­да, пода­ю­ще­го жизнь, исхо­дя­ще­го от Отца, покло­ня­е­мо­го и про­слав­ля­е­мо­го рав­но со Отцом и Сыном, гово­рив­ше­го через про­ро­ков. (Верую) и во Еди­ную, Свя­тую, Собор­ную (Все­лен­скую) и Апо­столь­скую Цер­ковь. Испо­ве­дую одно Кре­ще­ние во остав­ле­ние гре­хов. Ожи­даю вос­кре­се­ния мерт­вых. И жиз­ни буду­ще­го века. Истин­но так.

Отче наш

Аудио:

О́тче наш, Иже еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Пере­вод: Отче наш, сущий на небе­сах! Да свя­тит­ся имя Твое, да при­и­дет Цар­ствие Твое; да будет воля Твоя и на зем­ле, как на небе; хлеб наш насущ­ный дай нам на сей день; и про­сти нам дол­ги наши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам нашим; и не вве­ди нас в иску­ше­ние, но избавь нас от лукавого.

Вечерня

Великое славословие

Аудио:

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на зем­ли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́.
Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же Отче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Хри­сте́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, Агн­че Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй гре­хи́ ми́ра, при­и­ми́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Яко Ты еси́ един Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.
На всяк день бла­го­слов­лю́ Тя и вос­хва­лю́ и́мя Твое́ во ве́ки и в век ве́ка.
Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.
Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вра­зу­ми́ мя оправда́нием Твои́м (три­жды).
Го́споди, Прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исце­ли́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́.
Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой; яко у Тебе́ исто́чник живо­та́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас (три­жды).
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Песнь «Свете Тихий»

Господь Иисус Христос
Аудио:

Све́­те Ти́хий свя­ты́я сла́­вы Безсме́ртнаго От­ца́ Не­бе́с­на­го, Свя­та́­го Блаже́ннаго, Иису́­се Христе́!
Прише́дше на за́пад со́лн­ца, ви́­дев­ше свет вече́рний, по­е́м От­ца́, Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха, Бо́га.
Досто́ин еси́ во вся вре­ме­на́ пет бы́­ти гла́сы пре­по­до́б­ны­ми, Сы́­не Бо́­жий, Жи­во́т дая́й, те́м­же мир Тя сла́вит!

Пере­вод: Иису­се Хри­сте, Тихий (ясный, радост­ный) Свет свя­той сла­вы Бес­смерт­но­го Отца Небес­но­го, Свя­то­го Бла­жен­но­го! Мы, дожив­ши до сол­неч­но­го зака­та, и уви­дав­ши вечер­ний свет, про­слав­ля­ем Отца, Сына и Свя­то­го Духа Бога. Тебя, Сыне Божий, сле­ду­ет вос­пе­вать во все вре­ме­на голо­са­ми свя­тых людей, ибо Ты все­му пода­ешь жизнь; поэто­му Тебя про­слав­ля­ет вся все­лен­ная.1

Прокимен воскресный2

Аудио:

Гос­по́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.
Облече́ся Гос­по́дь в си́­лу и препоя́сася.
И́бо утвер­ди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.
До́­му Тво­ему́ по­до­ба́­ет святы́ня, Го́с­по­ди, в дол­го­ту́ дний.

Пере­вод: Гос­подь цар­ству­ет; Он обле­чен вели­чи­ем, обле­чен Гос­подь могу­ще­ством [и] пре­по­я­сан: пото­му все­лен­ная твер­да, не подвиг­нет­ся. Дому Тво­е­му, Гос­по­ди, при­над­ле­жит свя­тость на дол­гие дни.3

Прокимен великий4

Аудио:

Кто бог ве́­лий я́ко Бог наш? Ты еси́ Бог творя́й чудеса́.
Стих 1: Сказа́л еси́ в лю́­дех си́­лу Твою́.
Стих 2: И рех: ны́­не нача́х, сия́ изме́на десни́цы Вы́шняго.
Стих 3: Помяну́х де́ла Гос­по́д­ня, я́ко помя­ну́ от нача́ла чу­де­са́ Твоя́. И па́­ки: Кто бог ве́лий:

Пере­вод: Кто Бог так вели­кий, как Бог [наш]! Ты – Бог, тво­ря­щий чуде­са. Ты явил могу­ще­ство Свое сре­ди наро­дов. И ска­зал я: «вот мое горе – изме­не­ние дес­ни­цы Все­выш­не­го». Буду вспо­ми­нать о делах Гос­по­да; буду вспо­ми­нать о чуде­сах Тво­их древ­них. И сно­ва: Кто Бог так вели­кий…3

Молитва «Сподоби, Господи»

Аудио:

Спо­до́­би, Го́с­по­ди, в ве́чер сей без гре­ха́ сохрани́тися нам.
Бла­го­сло­ве́н еси́, Го́с­по­ди Бо́­же оте́ц на́­ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́­ки, ами́нь.
Бу́­ди, Го́с­по­ди, ми́­лость Твоя́ на нас, я́ко­же упова́хом на Тя.
Бла­го­сло­ве́н еси́, Го́с­по­ди, нау­чи́ мя оправда́нием Твои́м.
Бла­го­сло­ве́н еси́, Вла­ды́­ко, вра­зу­ми́ мя оправда́нием Твои́м.
Бла­го­сло­ве́н еси́, Свя­ты́й, про­све­ти́ мя оправда́нии Твои́ми.
Го́с­по­ди, ми́­лость Твоя́ во век; дел ру­ку́ Твое́ю не пре́зри.
Те­бе́ по­до­ба́­ет хва­ла́, Те­бе́ по­до­ба́­ет пе́­ние, Те­бе́ сла́­ва по­до­ба́­ет, Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Спо­до­би, Гос­по­ди, в день сей без гре­ха сохра­нить­ся нам. Бла­го­сло­вен Ты, Гос­по­ди, Боже отцов наших, и хваль­но и про­слав­ле­но имя Твоё вове­ки. Аминь. Да будет, Гос­по­ди, милость Твоя на нас, как мы упо­ва­ем на Тебя. Бла­го­сло­вен Ты, Гос­по­ди, научи меня пове­ле­ни­ям Тво­им. Бла­го­сло­вен Ты, Вла­ды­ка, вра­зу­ми меня пове­ле­ни­я­ми Тво­и­ми. Бла­го­сло­вен Ты, Свя­той, про­све­ти меня пове­ле­ни­я­ми Тво­и­ми. Гос­по­ди, милость Твоя вовек, созда­ний рук Тво­их не пре­зри. Тебе подо­ба­ет хва­ла, Тебе подо­ба­ет пение, Тебе сла­ва подо­ба­ет, Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, ныне, и все­гда, и во веки веков. Аминь.

Песнь в честь Воскресшего Христа

Воскресение Господа нашего Иисуса Христа

Аудио:

Воскресе́ние Хрис­то́­во ви́­дев­ше, поклони́мся Свя­то́­му Го́с­по­ду Иису́­су, еди́­но­му безгре́шному. Кре­сту́ Тво­ему́ покланя́емся, Хрис­те́, и свято́е Воскресе́ние Твое́ по­е́м и сла́­вим: Ты бо еси́ Бог наш, ра́­зве Те­бе́ ино́го не зна́ем, и́мя Твое́ имену́ем. Прииди́те вси ве́рнии, поклони́мся Свя­то́­му Христо́ву Воскресе́нию: се бо при­и́де Кресто́м ра́­дость все­му́ ми́­ру, всег­да́ благословя́ще Го́с­по­да, по­е́м Воскресе́ние Его́: распя́тие бо пре­тер­пе́в, сме́р­тию смерть разруши́.

Пере­вод: Уви­дев­ши Хри­сто­во вос­кре­се­ние, будем покла­нять­ся Свя­то­му Гос­по­ду Иису­су, еди­но­му без­греш­но­му, Хри­сте! Мы покла­ня­ем­ся Тво­е­му Кре­сту, вос­пе­ва­ем и про­слав­ля­ем свя­тое Твое вос­кре­се­ние; ибо Ты – Бог наш, кро­ме Тебя дру­го­го мы не зна­ем и имя Твое при­зы­ва­ем. При­и­ди­те, все веру­ю­щие (хри­сти­ане), покло­ним­ся свя­то­му Хри­сто­ву Вос­кре­се­нию, ибо чрез крест (Его) наста­ла радость для все­го мира. Вос­хва­ляя все­гда Гос­по­да, будем вос­пе­вать вос­кре­се­ние Его, ибо, пре­тер­пев­ши крест­ные стра­да­ния, смер­тью (Сво­ею) Он уни­что­жил смерть (для людей).1

Ангельское приветствие Богородице

Икона Богородицы Игоревская

Аудио:

Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, ра́­дуй­ся, Бла­го­да́т­ная Ма­ри́е, Гос­по́дь с То­бо́ю; благослове́нна Ты в же­на́х и бла­го­сло­ве́н Плод чре́­ва Тво­его́, я́ко Спа́­са роди­ла́ еси́ душ на́ших.

Пере­вод: Бого­ро­ди­ца Дева Мария, испол­нен­ная бла­го­да­ти Божи­ей, радуй­ся! Гос­подь с Тобою; бла­го­сло­вен­на Ты меж­ду жена­ми и бла­го­сло­вен Плод, Тобою рож­ден­ный, пото­му что Ты роди­ла Спа­си­те­ля душ наших.

См. тол­ко­ва­ние.

Утверди, Боже. Молитва из последования Утрени

1.
2.

Утвер­ди́, Бо́­же, свя­ту́ю пра­во­сла́в­ную ве́­ру, ве́­ру пра­во­сла́в­ных хри­сти­а́н. Утвер­ди́, Бо́­же, во век, во век ве́ка.


3 Сино­даль­ный перевод.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

7 комментариев

 • Гали­на Ли, 13.03.2021

  Спа­си­бо, очень полез­ный сайт. Спа­си всех нас, Боже!

  Ответить »
 • Юрий, 16.12.2020

  Есть чему учиться

  Ответить »
 • Раи­са, 05.09.2020

  Здрав­ствуй­те, так жаль, что про­па­ла воз­мож­ность слу­шать аудио 😟🥺

  Ответить »
  • Кирилл, 06.09.2020

   Вре­мен­ная про­бле­ма, зав­тра поста­ра­ем­ся исправить.

   Ответить »
 • Вяче­слав, 22.02.2020

  Очень полез­ная инфор­ма­ция. Спа­си Гос­по­ди за труды!

  Ответить »
 • еле­на, 16.11.2019

  Спа­си Гос­по­ди и поми­луй уже года два поль­зу­юсь тем,что слу­шаю Псал­тирь И вот загля­ну­ла на дру­гие стра­ни­цы, и нашла очень мно­го цен­но­го и полез­но­го для себя .Напри­мер молит­вы о крест­ни­ках. Спасибо .

  Ответить »
 • Сер­гей, 15.02.2019

  Спа­си­бо очень хоро­ший сайт. Спа­си всех Господь!

  Ответить »
Размер шрифта: A- 16 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: Arial Times Georgia
Текст: По левому краю По ширине
Боковая панель: Свернуть
Сбросить настройки