Молитвы о воинах


О даровании мужества

Великомученику Георгию Победоносцу

Великомученик Георгий Победоносец
Аудио:
01:25

Святы́й, сла́вный и всехва́льный великому́чениче Христо́в Гео́ргие! Со́браннии во хра́ме твое́м и пред ико́ною твое́ю свято́ю покланя́ющиися лю́дие мо́лим тя́, изве́стный жела́ния на́шего хода́таю: моли́ с на́ми и о на́с умоля́емаго от Своего́ благосе́рдия Бо́га, да ми́лостиво услы́шит на́с, прося́щих Его́ благосты́ню (имена́), и не оста́вит вся́ на́ша ко спасе́нию и житию́ ну́жная проше́ния, и да укрепи́т же да́нною тебе́ благода́тию во бране́х правосла́вное во́инство, и си́лы возстаю́щих вра́г на́ших да низложи́т, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́рзость и́х да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы́ и́мамы Боже́ственную по́мощь: и все́м в ско́рби и обстоя́нии су́щим многомо́щное яви́ твое́ заступле́ние: умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Созда́теля, изба́вити на́с от ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ испове́дуем предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

* * *

Священномученику Ермогену, патриарху Московскому

Священномученик Ермоген, патриарх Московский и всея Руси

Аудио:
01:52

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, святи́телю о́тче на́ш Ермоге́не! К тебе́, моли́твеннику те́плому и предста́телю пред Бо́гом непосты́дному, усе́рдно притека́ем, в ну́ждах и ско́рбех на́ших утеше́ния и по́мощи прося́ще. В дре́внюю годи́ну искуше́ний, внегда́ обыше́дше обыдо́ша страну́ на́шу нечести́вии врази́, Госпо́дь яви́ тя́ Це́ркви Свое́й столпа́ непоколеби́ма и лю́дем росси́йским па́стыря до́бра, ду́шу свою́ за о́вцы положи́вша и лю́тыя во́лки дале́че отгна́вша. Ны́не у́бо при́зри и на ны́, недосто́йныя ча́да твоя́ (имена́), умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем тебе́ призыва́ющия. Кре́пость бо на́ша в на́с оскуде́ и вра́жия ловле́ния и се́ти обыдо́ша на́с. Помози́ на́м, засту́пниче на́ш! Утверди́ на́с в ве́ре святе́й: научи́ на́с всегда́ твори́ти за́поведи Бо́жия и вся́ преда́ния церко́вная, от оте́ц на́м запове́данная. Па́стырем на́шим бу́ди архипа́стырь, во́ином во́ждь духо́вный, боля́щим вра́ч, печа́льным уте́шитель, гони́мым засту́пник, ю́ным наста́вник, все́м же благосе́рдный оте́ц и за вся́ те́плый моли́твенник я́ко да моли́твами твои́ми огражда́еми, непреста́нно воспое́м и просла́вим всесвято́е и́мя Живонача́льныя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь!

* * *

Мученику Иоанну Воину

Мученик Иоанн Воин

Аудио:
01:15

О, вели́кий Христо́в му́чениче Иоа́нне, правосла́вных побо́рниче, враго́в прогони́телю и оби́димых засту́пниче! Услы́ши на́с, в беда́х и ско́рбех моля́щихся тебе́, я́ко дана́ тебе́ бы́сть благода́ть от Бо́га печа́льныя утеша́ти, немощны́м помога́ти, непови́нныя от напра́сныя сме́рти избавля́ти и за все́х зле́ стра́ждущих моли́тися. Бу́ди у́бо и на́м побо́рник кре́пок на вся́ ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша, я́ко да твое́ю по́мощию и побо́рством по на́с посра́мятся вси́ явля́ющии на́м зла́я. Умоли́ Го́спода на́шего, да сподо́бит ны́, гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Своя́ (имена́), получи́ти от Него́ неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго Бо́га, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь!

* * *

Святому благоверному князю Александру Невскому

Благоверный князь Александр Невский

Аудио:
02:21

Ско́рый помо́щниче все́х усе́рдно к тебе́ прибега́ющих и те́плый на́ш пред Го́сподом предста́телю, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре! При́зри ми́лостиво на мя́ недосто́йнаго, мно́гими беззако́нии непотре́бна себе́ сотво́ршаго раба́ твоего́ (и́мя), к ра́це моще́й твои́х (ко святе́й ико́не твое́й) ны́не притека́юща и из глубины́ се́рдца к тебе́ взыва́юща. Ты́ в житии́ твое́м ревни́тель и защи́тник правосла́вныя ве́ры бы́л еси́: и на́с в не́й те́плыми твои́ми к Бо́гу моли́твами непоколеби́мы утверди́. Ты́ вели́кое возложе́нное на тя́ служе́ние тща́тельно проходи́л еси́: и на́с твое́ю по́мощию пребыва́ти коего́ждо, в не́же при́зван е́сть, наста́ви. Ты́, победи́в полки́ супоста́та, от преде́лов Росси́йских того́ отгна́л еси́: и на на́с ополча́ющихся все́х ви́димых и неви́димых враго́в низложи́. Ты́, оста́вив тле́нный вене́ц ца́рства земна́го, избра́л еси́ безмо́лвное житие́, и ны́не пра́ведно венце́м нетле́нным увенча́нный на небесе́х ца́рствуеши: исхода́тайствуй и на́м, смире́нно мо́лим тя́, житие́ ти́хое и безмяте́жное, и к ве́чному Ца́рствию ше́ствие неукло́нное твои́м предста́тельством устро́й на́м. Предстоя́ же со все́ми святы́ми престо́лу Бо́жию, моли́ся о все́х правосла́вных христиа́нех, да сохрани́т и́х Госпо́дь Бо́г Свое́ю благода́тию в ми́ре, здра́вии, долгоде́нствии и вся́ком благополу́чии в должа́йшая ле́та, да при́сно сла́вим и благослови́м Бо́га в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

* * *

Преподобному Сергию Радонежскому

Преподобный Сергий Радонежский

Аудио:
02:49

О, свяще́нная главо́, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́ш Се́ргие, моли́твою твое́ю, и ве́рою и любо́вию я́же к Бо́гу, и чистото́ю се́рдца, еще́ на земли́ во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы ду́шу твою́ устро́ивый, и а́нгельскаго обще́ния и Пресвяты́я Богоро́дицы посеще́ния сподо́бивыйся, и да́р чудоде́йственныя благода́ти прие́мый, по отше́ствии же твое́м от земны́х наипа́че к Бо́гу прибли́живыйся и небе́сныя си́лы приобщи́выйся, но и от на́с ду́хом любве́ твоея́ не отступи́вый, и честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сосу́д благода́ти по́лный и преизлива́ющийся, на́м оста́вивый! Ве́лие име́я дерзнове́ние ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ рабы́ Его́ (имена́), су́щей в тебе́ благода́ти Его́ ве́рующия и к тебе́ с любо́вию притека́ющия: испроси́ на́м от великодарови́таго Бо́га на́шего вся́кий да́р, все́м и коему́ждо благопотре́бен, ве́ры непоро́чны соблюде́ние, градо́в на́ших утвержде́ние, ми́ра умире́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, от наше́ствия иноплеме́нных сохране́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, па́дшим возставле́ние, заблужда́ющим на пу́ть и́стины и спасе́ния возвраще́ние, подвиза́ющимся укрепле́ние, благоде́лающим в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, младе́нцем воспита́ние, ю́ным наставле́ние, неве́дущим вразумле́ние, сирота́м и вдови́цам заступле́ние, отходя́щим от сего́ вре́меннаго жития́ к ве́чному благо́е уготовле́ние и напу́тствие, отше́дшим блаже́нное упокое́ние, и вся́ ны́ споспешеству́ющими твои́ми моли́твами сподо́би в де́нь стра́шнаго суда́ шу́ия ча́сти изба́витися, десны́я же страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный о́ный гла́с Влады́ки Христа́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное ва́м ца́рствие от сложе́ния ми́ра.

* * *

О даровании победы в сражении

Аудио:
00:47

Да воскре́снет Бо́г и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящие Его́. Я́ко исчеза́ет ды́м, да исче́знут; я́ко та́ет во́ск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут гре́шницы от лица́ Бо́жия, а пра́ведницы да возвеселя́тся. Госпо́дь Бо́г благослове́н, поспеши́т на́м Бо́г спасе́ний на́ших. Ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х, Бо́г Изра́илев, То́й да́ст си́лу и держа́ву лю́дем Свои́м.

* * *

О победе на море

Апостолу Андрею Первозванному

Апостол Андрей Первозванный

Аудио:
02:02

Первозва́нне апо́столе Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Це́ркве после́дователю верхо́вный, всехва́льне Андре́е! Сла́вим и велича́ем апо́стольския труды́ твоя́, сла́дце помина́ем твое́ благослове́нное к на́м прише́ствие, ублажа́ем честна́я страда́ния твоя́, я́же за Христа́ претерпе́л еси́, лобыза́ем свяще́нныя мо́щи твоя́, чти́м святу́ю па́мять твою́ и ве́руем, я́ко жи́в Госпо́дь, жи́ва же и душа́ твоя́, и с Ни́м во ве́ки на небеси́ пребыва́еши, иде́же и на́с любо́вию твое́ю не оставля́еши, я́коже возлюби́л еси́ отцы́ на́ша, егда́ Ду́хом Святы́м прозре́л еси́ земли́ на́шея ко Христу́ обраще́ние. Ве́руем же, я́ко мо́лиши и о на́с Бо́га, зря́ во све́те Его́ вся́ ну́жды на́ша. Та́ко сию́ ве́ру на́шу во хра́ме Твое́м испове́дуем, и Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ мо́лим, да моли́твами твои́ми пода́ст на́м (имена́) вся́ потре́бная ко спасе́нию на́с гре́шных; да я́коже ты́ а́бие по гла́су Го́спода оста́вль мре́жи твоя́, неукло́нно Тому́ после́довал еси́, си́це и ки́йждо от на́с не свои́х да и́щет, но е́же к созида́нию бли́жняго, и о го́рнем зва́нии да помышля́ет. Иму́ще же тя́ предста́теля и моли́твенника о на́с, упова́ем, я́ко моли́тва твоя́ мно́го мо́жет пред Го́сподем и Спаси́телем на́шим Иису́сом Христо́м, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Святителю Николаю Чудотворцу

Святитель Николай Мирликийский, чудотворец

Аудио:
01:54

О, до́брый на́ш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши на́с гре́шных (имена́), моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́: ви́ждь на́с немощны́х, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных. Потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вите на́с в грехо́внем плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о на́с недосто́йных Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́ же ты́ со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к на́м сотвори́ Бо́га на́шего в ны́нешнем житии́ и в бу́дущем ве́це, да не возда́ст на́м по де́лом на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по Свое́й бла́гости возда́ст на́м. На твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и ко пресвято́му о́бразу твоему́ припа́дающе, по́мощи про́сим: изба́ви на́с, уго́дниче Христо́в, от зо́л находя́щих на на́с, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет на́с напа́сть и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Нико́лае, Христа́ Бо́га на́шего, да пода́ст на́м ми́рное житие́ и оставле́ние грехо́в, душа́м же на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

* * *

Молитва блгв. кн. Александра Невского перед Невской битвой

Аудио:
01:34

Бо́же хва́льный и пра́ведный, Бо́же вели́кий и кре́пкий, Бо́же преве́чный, сотвори́вый не́бо и зе́млю и поста́вивый преде́лы язы́ков, и жи́ти и́м повеле́вый, не преступа́я в чужие ча́сти, и да́вый рабо́м Свои́м упова́ние – преве́чное Твое́ Сло́во, во е́же не боя́тися ма́лому ста́ду от убива́ющих те́ло; милосе́рдия же ра́ди неизрече́нныя ми́лости Твоея́, посла́л еси́ единоро́днаго Сы́на Твоего́ на спасе́ние и избавле́ние ро́да челове́ча. И ны́не, Влады́ко преще́дрый, слы́ши словеса́ варва́ра сего́, прегордо хва́лящагося разори́ти святу́ю Твою́ Це́рковь, и потреби́ти ве́ру Правосла́вную, и пролия́ти кро́вь христиа́нскую: при́зри с небесе́ и ви́ждь и посети́ виногра́д Сво́й, суди́ оби́дящим мя́ и возбрани́ борю́щимся со мно́ю; приими́ ору́жие и щи́т и ста́ни в по́мощь мне́, да не реку́т врази́ на́ши: где́ е́сть Бо́г и́х? Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш и на Тя́ упова́ем, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Аминь.

* * *

О сохранении жизни на поле брани

Ко Пресвятой Богородице

Владимирская икона Божией Матери

Аудио:
00:12

Ма́ти Бо́жия! Сохрани́ мя́ под покро́вом Твои́м. Ами́нь.

* * *

Ко Пресвятей Богородице о воинах, на поле брани сущих

Молитва утверждена на заседании Священного Синода 29 декабря 2022 года (журнал № 131)

Пресвятая Богородице, теплая наша Заступнице и Спасение всем, призывающим Тя! Не имамы иныя помощи, разве Тебе, Владычице, Ты бо еси едина надежда и упование наше. Не презри слез наших и не отрини усердных молений, но спаси от смерти и от бед сохрани воинов наших [имярек], на поле брани сущих. Укрепи их дух, утверди в заповедех Сына Твоего, умножи в них веру, просвети ум, даждь мужество во бранех, да, непорочно исполнивше ратное служение, целы и невредимы возвратятся в домы своя и прославят пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное заступление. Аминь.

* * *

Матере ко Пресвятей Богородице о воине, на поле брани сущем

Молитва утверждена на заседании Священного Синода 29 декабря 2022 года (журнал № 131)

К кому возопию, Владычице, кому повем скорбь сердца моего, аще не Тебе, Царице Милосердая? Душа моя смятеся и уны дух мой, но скоро услыши молитву мою, веру укрепи, терпением огради и благою надеждою оживи. Пресвятая Богородице, Дево Чистая! Заступи, сохрани, покрый милостию Твоею чадо мое, воина [имярек], на поле брани сущаго, утверди его в вере истинней, огради от злобы врагов видимых и невидимых, сохрани его цела и невредима, подаждь силу ратное свое служение, яко крест, безпорочно понести и паки его в дом отчий возврати. Аминь.

* * *

Св. Архистратигу Божию Михаилу

Михаил Архангел, Архистратиг

Аудио:
00:59

О, святы́й Михаи́ле Арха́нгеле, поми́луй на́с, гре́шных, тре́бующих твоего́ заступле́ния, сохрани́ на́с, рабо́в Бо́жиих (имена́), от все́х ви́димых и неви́димых вра́г, па́че же подкрепи́ от у́жаса сме́ртнаго и от смуще́ния диа́вольскаго, и сподо́би на́с непосты́дно предста́ти Созда́телю на́шему в ча́с стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Его́. О, всесвяты́й, вели́кий Михаи́ле Архистрати́же! Не пре́зри на́с, гре́шных, моля́щихся тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м в ве́це се́м и бу́дущем, но сподо́би на́с та́мо ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Великомученику Георгию Победоносцу

Великомученик Георгий Победоносец

Аудио:
01:25

Святы́й, сла́вный и всехва́льный великому́чениче Христо́в Гео́ргие! Со́браннии во хра́ме твое́м и пред ико́ною твое́ю свято́ю покланя́ющиися лю́дие мо́лим тя́, изве́стный жела́ния на́шего хода́таю: моли́ с на́ми и о на́с умоля́емаго от Своего́ благосе́рдия Бо́га, да ми́лостиво услы́шит на́с, прося́щих Его́ благосты́ню (имена́), и не оста́вит вся́ на́ша ко спасе́нию и житию́ ну́жная проше́ния, и да укрепи́т же да́нною тебе́ благода́тию во бра́нех правосла́вное во́инство, и си́лы возстаю́щих вра́г на́ших да низложи́т, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́рзость и́х да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы́ и́мамы Боже́ственную по́мощь: и все́м в ско́рби и обстоя́нии су́щим многомо́щное яви́ твое́ заступле́ние: умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Созда́теля, изба́вити на́с от ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ испове́дуем предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Взыскание погибших»

Икона Богородицы «Взыскание погибших»

Аудио:
01:08

Засту́пнице усе́рдная, благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю а́з окая́нный и па́че все́х челове́к гре́шнейший; вонми́ гла́су моле́ния моего́, и во́пль мо́й и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, и а́з, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты́, всеблага́я и милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́ отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго; поми́луй мя́, ка́ющагося во злы́х де́лех мои́х, и обрати́ на пу́ть пра́вый заблу́ждшую, окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все́ упова́ние мое́. Ты́, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя́ под кро́вом Твои́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»

Икона Покров Пресвятой Богородицы

Аудио:
02:59

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осени́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́ па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим стра́х Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние: все́м же на́м ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чистоты́ и пра́вды. Е́й, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на Стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́ждо и Засту́пнице все́х притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́г дру́га и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

О раненных

Ко Господу о воине, на поле брани ураненном

Молитва утверждена на заседании Священного Синода 29 декабря 2022 года (журнал № 131)

Господи, Иисусе Христе Боже наш, молитвами Всепречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, силою честнаго и животворящаго Креста, предстательством честных небесных Сил бесплотных, святых врачей и целителей: апостола и евангелиста Луки, святых чудотворцев и безсребренников Кира и Иоанна, Космы и Дамиана, святаго великомученика Пантелеимона и учителя его Ермолая, преподобнаго Агапита Печерского, святителя земли Крымския и исповедника Луки, исцели воина Твоего [имярек], на поле брани ранами уязвленнаго, утеши его надеждою на Тя и верою Православною укрепи. Услыши, Господи Человеколюбче, воздыхания сродник его. Да, восстав от одра болезни, послужит и поработает Тебе до скончания жизни своей и прославит Тя, исцеляющаго и врачующаго вся, со Отцем и Святым Духом. Аминь.

* * *

Матере ко Пресвятей Богородице о исцелении воина, на поле брани ураненнаго

Молитва утверждена на заседании Священного Синода 29 декабря 2022 года (журнал № 131)

К кому возопию, Владычице? К кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой слезный и воздыхание мое приимет, аще не Ты, Мати Божия, Заступнице и Прибежище во всех бедах нам грешным? Услыши вопль мой, Всемилосердая Целительнице, яко умножишася скорби сердца моего, и яви милость Свою на одре болезни возлежащему и раною уязвленному, чаду моему воину [имярек], исцели его тяжкия душевныя и телесныя болезни, и воздвигни от одра немощи цела и всесовершенна, да воспевает Твое теплое заступление. Аминь.

* * *

Об избавлении от плена

Матере (сродников) ко Пресвятей Богородице о избавлении воинов, в пленении сущих

Молитва утверждена на заседании Священного Синода 29 декабря 2022 года (журнал № 131)

О, Всепетая Богородице, всех скорбящих Радосте и обидимых Заступнице! Услыши молитву мою, прошения моего не отрини и помилуй чадо мое (отца моего, мужа моего), воина [имярек] в пленении сущаго! Сохрани его цела и невредима, огради его от злобы пленивших его и не даждь ему убиену быти от рук их, веру истинную в нем укрепи и скоро тяжкаго пленения избави, да в разуме воспевает Тя, Царице Небесная, и Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом во веки веков. Аминь.

* * *

Ко святым о избавлении воинов [воина], в пленении сущих [сущем]

Молитва утверждена на заседании Священного Синода 29 декабря 2022 года (журнал № 131)

Преблаженнии и богоноснии избранницы Христовы: многосветлая звездо, Крестителю и Предтече Спасов Иоанне; святителю предивный и милостивый, великий чудотворче Николае; святый великомучениче и скорый плененных свободителю, Победоносче Георгие; великая в женах Анастасие Узорешительнице и вси святии! Молим вас мы, недостойнии: укрепите воинов [воина] [имярек], в пленении сущих [сущаго], от уз вражиих их [его] избавите, всякаго злаго обстояния свободите и на спасения стези направите, да, в домы своя возвратившеся, прославят [дом свой возвратився, прославит] Истиннаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа и ваше милостивое предстательство во веки веков. Аминь.

Святителю Николаю Чудотворцу

Святитель Николай Мирликийский

Аудио:
01:52

О, до́брый на́ш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши на́с гре́шных (имена́), моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́: ви́ждь на́с немощны́х, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных. Потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вите на́с в грехо́внем плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о на́с недосто́йных Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́ же ты́ со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к на́м сотвори́ Бо́га на́шего в ны́нешнем житии́ и в бу́дущем ве́це, да не возда́ст на́м по де́лом на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по Свое́й бла́гости возда́ст на́м. На твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и ко пресвято́му о́бразу твоему́ припа́дающе, по́мощи про́сим: изба́ви на́с, уго́дниче Христо́в, от зо́л находя́щих на на́с, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет на́с напа́сть и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Нико́лае, Христа́ Бо́га на́шего, да пода́ст на́м ми́рное житие́ и оставле́ние грехо́в, душа́м же на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

* * *

Святому великомученику Димитрию Солунскому

Великомученик Димитрий Солунский

Аудио:
01:19

Святы́й и сла́вный великому́ченице Христо́в Дими́трие, ско́рый помо́щниче и те́плый засту́пниче с ве́рою притека́ющих к тебе́! Предстоя́ со дерзнове́нием Небе́сному Царю́, испроси́ у Него́ проще́ния согреше́ний на́ших, и о е́же изба́витися на́м от всегуби́тельныя я́звы, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и ве́чныя ка́зни: моли́ благода́ть Его́, е́же уще́дрити гра́д се́й, (оби́тель сию́) и вся́кую страну́ христиа́нскую: исхода́тайствуй у Царя́ ца́рствующих на враги́ побе́ду и одоле́ние, ми́р, тишину́, тве́рдость в ве́ре и преспе́яние во благоче́стии: на́м же, чту́щим честну́ю па́мять твою́ (имена́), испроси́ благода́тное укрепле́ние на дела́ блага́я, да благоуго́дное Влады́це на́шему Христу́ Бо́гу зде́ творя́ще, сподо́бимся моли́твами твои́ми насле́довати Ца́рствие Небе́сное и та́мо прославля́ти Его́, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, во ве́ки веко́в.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»

Икона Богородицы Покров Пресвятой Богородицы

Аудио:
02:59

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осени́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́ па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим стра́х Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние: все́м же на́м ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чистоты́ и пра́вды. Е́й, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на Стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́ждо и Засту́пнице все́х притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́г дру́га и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец»

Икона Богородицы Умягчение злых сердец (Семистрельная)

Аудио:
00:55

О, многострада́льная Ма́ти Бо́жия, Превы́сшая все́х дще́рей земли́, по чистоте́ Свое́й и по мно́жеству страда́ний, Тобо́ю на земли́ перенесе́нных, приими́ многоболе́зненныя воздыха́ния на́ша и сохрани́ на́с под кро́вом Твоея́ ми́лости. Ино́го бо прибе́жища и те́плаго предста́тельства ра́зве Тебе́ не ве́мы, но, я́ко дерзнове́ние иму́щая ко И́же из Тебе́ рожде́нному, помози́ и спаси́ ны́ моли́твами Свои́ми, да непреткнове́нно дости́гнем Ца́рствия Небе́снаго, иде́же со все́ми святы́ми бу́дем воспева́ти в Тро́ице Еди́ному Бо́гу ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Икона Богородицы Всех скорбящих Радость

Аудио:
03:33

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, преблагослове́нная Ма́ти Христа́ Бо́га, Спаси́теля на́шего, все́х скорбя́щих ра́досте, больны́х посеще́ние, немощны́х покро́ве и засту́пнице, вдови́ц и си́рых покрови́тельнице, ма́терей печа́льных всенаде́жная уте́шительнице, младе́нцев немощны́х кре́посте, и все́м безпомо́щным всегда́ гото́вая по́моще и ве́рное прибе́жище! Тебе́, о Всеми́лостивая, даде́ся от Всевы́шняго благода́ть во е́же все́х заступа́ти и избавля́ти от скорбе́й и боле́зней, зане́ Сама́ лю́тыя ско́рби и боле́зни претерпе́ла еси́, взира́ющи на во́льное страда́ние Сы́на Твоего́ возлю́бленнаго и Того́ на кресте́ распина́ема зря́щи, егда́ ору́жие, Симео́ном предрече́нное, се́рдце Твое́ про́йде: те́мже у́бо, о Ма́ти чадолюби́вая, вонми́ гла́су моле́ния на́шего, уте́ши на́с в ско́рби су́щих, я́ко ве́рная ра́дости хода́таица. Предстоя́щи престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, одесну́ю Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, мо́жеши, а́ще восхо́щеши, вся́ на́м поле́зная испроси́ти: ра́ди с ве́рою серде́чною и любо́вию припа́даем к Тебе́, я́ко Цари́це и Влады́чице: слы́ши дщи́, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́, услы́ши моле́ние на́ше и изба́ви на́с от обстоя́щих бе́д и скорбе́й: Ты́ бо Ра́досте все́х ве́рных, я́ко ми́р и утеше́ние подае́ши. Се́ зри́ши беду́ на́шу и ско́рбь: яви́ на́м ми́лость Твою́, посли́ утеше́ние уя́звленному печа́лию се́рдцу на́шему, покажи́ и удиви́ на на́с гре́шных бога́тство милосе́рдия Твоего́, пода́ждь на́м сле́зы покая́ния ко очище́нию грехо́в на́ших и утоле́нию гне́ва Бо́жия, да с чи́стым се́рдцем, со́вестию благо́ю и наде́ждою несумне́нною прибега́ем ко Твоему́ хода́тайству и заступле́нию. Приими́, Всеми́лостивая на́ша Влады́чице Богоро́дице, усе́рдное моле́ние на́ше Тебе́ приноси́мое, и не отри́ни на́с недосто́йных от Твоего́ благосе́рдия, но пода́ждь на́м избавле́ние от ско́рби и боле́зни, защити́ на́с от вся́каго наве́та вра́жия и клеветы́ челове́ческия, бу́ди на́м помо́щница неотсту́пная во вся́ дни́ жи́зни на́шея, я́ко да под Твои́м ма́терним покро́вом всегда́ пребу́дем це́ли и сохране́ни Твои́м заступле́нием и моли́твами к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу Спаси́телю на́шему, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Смоленская» («Одигитрия»)

Икона Богородицы «Одигитрия» Смоленская

Аудио:
01:41

О, пречу́дная и превы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, пресвята́я Одиги́трие Мари́е! Услы́ши ны́, гре́шныя и недосто́йныя, в ча́с се́й пред пречи́стым о́бразом Твои́м припа́дающия, и си́це уми́льно глаго́лющия: изведи́ на́с от ро́ва страсте́й, Одиги́трие блага́я, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и злы́х клеве́т и от непра́веднаго наве́та вра́жия: мо́жеши бо, о благода́тная Ма́ти на́ша, не то́чию от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спасти́: ра́зве бо Тебе́ ины́я предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниих и те́плыя хода́таицы о на́с гре́шных к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, не и́мамы: Его́же умоли́, Влады́чице, спасти́ на́с и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бити, да спасе́ннии Тобо́ю сла́вим Тя́ и в бу́дущем ве́це, я́коже спасе́ния на́шего вино́вницу, и превозно́сим всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

О воинах, без вести пропавших

Ко Пресвятей Богородице

Молитва утверждена на заседании Священного Синода 29 декабря 2022 года (журнал № 131)

О, Всесвятая Владычице Богородице, Взыскание погибших, странных Питательнице и заблуждших Путеводительнице! Воина [имярек], о немже не имамы извещения покрый честным Твоим омофором, сохрани от всех напастей вражиих, избави пленения и лютыя смерти, от отчаяния огради, да с благодарением и любовию воспевает Твое теплое заступление. Аминь.

* * *

Об успехе в ратном деле

Святому благоверному князю Александру Невскому

Благоверный князь Александр Невский

Аудио:
02:15

Ско́рый помо́щниче все́х усе́рдно к тебе́ прибега́ющих и те́плый на́ш пред Го́сподом предста́телю, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре! При́зри ми́лостиво на мя́ недосто́йнаго, мно́гими беззако́нии непотре́бна себе́ сотво́ршаго раба́ твоего́ (и́мя), к ра́це моще́й твои́х (ко святе́й ико́не твое́й) ны́не притека́юща и из глубины́ се́рдца к тебе́ взыва́юща. Ты́ в житии́ твое́м ревни́тель и защи́тник правосла́вныя ве́ры бы́л еси́: и на́с в не́й те́плыми твои́ми к Бо́гу моли́твами непоколеби́мы утверди́. Ты́ вели́кое возложе́нное на тя́ служе́ние тща́тельно проходи́л еси́: и на́с твое́ю по́мощию пребыва́ти коего́ждо, в не́же при́зван е́сть, наста́ви. Ты́, победи́в полки́ супоста́та, от преде́лов Росси́йских того́ отгна́л еси́: и на на́с ополча́ющихся все́х ви́димых и неви́димых враго́в низложи́. Ты́, оста́вив тле́нный вене́ц ца́рства земна́го, избра́л еси́ безмо́лвное житие́, и ны́не пра́ведно венце́м нетле́нным увенча́нный на небесе́х ца́рствуеши: исхода́тайствуй и на́м, смире́нно мо́лим тя́, житие́ ти́хое и безмяте́жное, и к ве́чному Ца́рствию ше́ствие неукло́нное твои́м предста́тельством устро́й на́м. Предстоя́ же со все́ми святы́ми престо́лу Бо́жию, моли́ся о все́х правосла́вных христиа́нех, да сохрани́т и́х Госпо́дь Бо́г Свое́ю благода́тию в ми́ре, здра́вии, долгоде́нствии и вся́ком благополу́чии в должа́йшая ле́та, да при́сно сла́вим и благослови́м Бо́га в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Комментировать

*

25 комментариев

 • Людмила, 10.05.2020

  Помолилась в День 9 Мая! Это самое главное в такой праздник.

  Ответить »
 • р.Б. Валентина, 28.03.2022

  Спаси, Господи, Россию и русский народ. Запад лютует, скрещет зубами фашизм и капитализм не жалеет бумажной массы для оружия.…

  Ответить »
  • Елена, 25.08.2022

   🙏🙏🙏

   Ответить »
   • Георгий, 15.02.2023

    Бог Духовные болезни человека лечит попусканием телесных страданий. Если есть у нас боль, значит есть и болезнь. Наше время больно и мы больны вместе с ним, хотя для многих это не очевидно. Давайте прекратим тыкать в друг друга пальцем (“это же не наш метод” :-).
    Забудьте про свои права. Все “майданы” делят народ на две группы безмолствующее большинство и буйную толпу требователей своих прав и справедливости. “майданов” было много, хороших результатов после них ни одного (может это мнение ошибочно, тогда поправте) .
    Пора бы нам вспомнить о своих обязанностях: супругов друг пера другом, родителей петр детьми и детей перед родителям старыми. Чуть не забыл об обязанностях перед Богом. Если бы у нас здесь было бы все хорошо то не послал бы Бог нам такого горького лекарства как война.
    В мире люди забыл про Бога, кто помнит о Нем, те не радеют о делах Его.
    А на войне не верующих нет, каждый молит Бога как может. Люди на войне живут с мыслью о Боге и о Его милости, а так и до раскаивания не далеко. « Пока гром не грянет, мужик не перекрестится» Не это ли лекарство войны?
    А у Бога мертвых нет, есть только достойные вечной жизни и не достойные. А земная жизнь это всего лишь средство достижения вечной Жизни.
    Всей страной не спастись, и о городах не стоит переживать, как Господь о стенах Иерусалима. О чем стоит больше переживать, о неизвестном нам человеке или о спасении своей души? Такой здоровый христианский эгоизм.
    А на войне Бог знает как спасти народ свой по обе стороны линии фронта
    Фразы все избитые, но акценты в них теряются и смысл замыливается.

    Ответить »
  • Кирилл, 29.03.2022

   Разве запад напал? Разве он лишил жизни тысячи братьев и сестёр, разве он лишили крова миллионы, разве он сделал изгоем некогда великую державу?

   Ответить »
   • Елена, 25.08.2022

    Запад не напал! Но он готовился к войне!

    Ответить »
    • Кирилл, 25.08.2022

     Елена, почувствуйте разницу: СССР готовился к войне, а Германия напала…

     Ответить »
     • Петр, 06.09.2022

      Точнее и не скажешь.… Цена огромная… множество человеческих жизней…Стерт с лица земли Мариуполь вместе с жителями, и не только Харьков, погибло огромное количество невинных детей, стариков, женщин… Николаев, Винница, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье… Это не военные люди, они просто мирно спали у себя дома и никого не трогали.. То есть есть у кого то право прийти к соседу и потому что он не нравится сжечь его дом вместе с его семьей? чем тут гордиться? Это значит спасти соседа? от чего? от его имущества ? лишить жизни его родных и близких? или для того что бы другие соседи живущие на этой же улице просто боялись? какая цель может оправдать убийство братьев, сестер, детей? потому-что он говорит по другому…думает иначе…или у него другие взгляды.. или дружит с другими… Это и есть основание, чтобы прийти и сжечь его дом вместе с ним и его семьей? Такая логика оправдания? Таких соседей на улице очень много… говорят на разных языках, у них другие обычаи, и кто дал право к ним приходить и угрожать смертью, если они с вами не согласны? Маразм и оправдания переходят все возможные границы разума и человечности…Бог дал кому-то такое право? Задумайтесь над этим…за это придётся отвечать многим поколениям россиян, в первую очередь перед Богом и перед всем миром, никто этого не простит и не забудет… немцам до сих пор вспоминают… Нет никого в мире кто бы поддерживал эту войну… Все в мире ее осуждают…Абсолютно все!!!

   • polianthes09mail-ru, 24.08.2022

    Вы выберетесь из интернета и пообщайтесь с беженцами из Донецка, Луганска, Мариуполя. Они вам расскажут кто куда кого загнал и кто куда упал. Если что могу дать адрес и с волонтёрами познакомить, которые знакомы с темой.

    Ответить »
    • Кирилл, 27.09.2022

     Взаимно рекомендую познакомиться с беженцами, только теми, кто вынужден был уехать после оккупации Донбасса. 

     Вот из архива 2014 года:
     “Приговор Донецку прямо сейчас на наших глазах подписывает безжалостный россиянин, который вторгся сюда, как Мамай. В Донецк его никто не приглашал. Ни законный мэр, ни горсовет, ни почетные граждане города, ни журналисты, ни общественники, ни бизнесмены. Мы не звали Гиркина в Донецк с его террористами. Я, как коренной дончанин, родившийся в Донецке и 30 лет в нем проживший, не звал в свой город этого российского преступника, который не имеет к Донбассу никакого отношения. Все, что произойдет в Донецке теперь, после его прихода, я, как коренной дончанин, возлагаю целиком на его совесть. У меня есть на это моральное право.
     Донецк оккупирован военными формированиями гражданина другой страны. Гиркин вполне мог пощадить город и не заходить в него. Но он сделал выбор войти в Донецк и готовить его к долгой обороне. Все дальнейшие разрушения и трупы на его совести.”

     Ответить »
     • buhrada2006gmail-com, 26.11.2022

      А на чьей совести трупы людей и разрушения за период 2014–2022? Всё люди, кто проживал в этот период на территориях ДНР и ЛНР вам точно скажут, кто в этом виноват. Только никого не волновало в мире как эти люди жили всё этот время. Как восстанавливали разбитые школы и садики? Как восстанавливали разбитые котельные и трансформаторные станции? Как учились в подвалах дети? И , заметьте, никто их не кормил, кроме России. А откуда и кто стрелял мои сограждане видели из окон своих домов. А мир молчал!!!

     • Кирилл, 01.12.2022

      После 2014 года это была оккупированная территория, беззаконно захваченная иностранными наёмниками (“отпускниками”) и сепаратистами под руководством военной администрации другой страны. Если бы не было оккупации, то не было бы и деоккупации, не логично ли? Не будем переворачивать ситуацию с ног на голову. Поэтому все трупы и разрушения на совести оккупантов.

   • Нателла, 10.04.2022

    А чьё оружие, кто его поставляет?

    Ответить »
    • Кирилл, 19.04.2022

     Поставляет тот, у кого покупают или тот, кто желает оказать помощь. Вспомним предыдущий ленд-лиз в помощь СССР против оккупантов.

     Ответить »
     • ep0204, 13.10.2022

      Слова Патриарха Тихона (Белавина) 7 апреля 1925 г. «Пора понять верующим христианскую точку зрения, что “судьбы народов от Господа устрояются”, и принять всё происшедшее как выражение воли Божией.»
      Коротко, понятно и неоспоримо! Мира вам.

     • Кирилл, 14.10.2022

      Нужно иметь в виду, что Господь либо благословляет угодное Ему, либо попускает неугодное. Братоубийственные войны, беззаконное насилие т.п. Бог попускает.

     • ep0204, 07.10.2022

      Ээээ… батенька, да от ваших цитат, пятой колонной попахивает:) Но ничего! Питер и Москва – это не вся Россия:) И до вас прозрение докатится.

     • Кирилл, 07.10.2022

      Как раз то, что мы видим за последние месяцы только подтверждает вышесказанное, а теперь и буквально каждый день подтверждает, достаточно карту посмотреть. Не замечаете?

     • ep0204, 21.04.2022

      Вы рассматриваете происходящее только в одной плоскости – в материальной. Но мы то с вами находимся на православном портале, поэтому и смотреть должны шире и глубже. Если Бог попустил данное испытание нашему народу, значит мы небезнадёжны и у нас есть шанс освободиться и очиститься от грязи и того мОрока в который нас погружали последние 30-ть. А виноваты в случившемся, мы все (вы, я, россияне, украинцы), с нашего молчаливого согласия нас 30-ть лет сорили и разъединили.

     • Кирилл, 23.04.2022

      Нет, не в одной, для меня как раз важнее нравственная и духовная оценка происходящего. Катастрофическое падение нашего народа началось не в этом году, это лишь продолжение многолетнего гибельного пути. Я тоже очень надеюсь, что в итоге мы сможем выйти из тупикового положения, в которое себя загнали. Только цена этого (во всех смыслах) слишком высока, слишком низко пришлось упасть.

      Владимир Сергеевич Соловьев. «Мнимые и действительные меры к подъему народного благосостояния». Сентябрь 1892 г.:

      “Представим себе человека, от природы здорового сильного, умного, способного и незлого, — а именно таким и считают все, и весьма справедливо, наш русский народ.
      Мы узнаём, что этот человек или народ находится в крайне печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован. Если мы хотим ему помочь, то, конечно, прежде всего постараемся узнать, в чем дело, отчего он попал в такое жалкое положение.
      И вот мы узнаём, что он, в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения.
      Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют. Всякого и из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к врагам — а врагами своими он считает всех соседей. И вот, вместо того, чтобы жить своим честным трудом на пользу себе и ближним, он готов тратить все свое состояние и время на борьбу против мнимых козней.
      Воображая, что соседи хотят подкопать его дом и даже напасть на него вооруженною рукой, он предлагает тратить огромные деньги на покупку пистолетов и ружей, на железные заборы и затворы. Остающееся от этих забот время он считает своим долгом снова употреблять на борьбу — с своими же домашними…
      Узнав все это и желая спасти несчастного, мы не станем, конечно, ни снабжать его деньгами, ни лечить от лихорадки или чего-нибудь другого. Мы постараемся убедить его, что мысли его ложны и несправедливы. Если он не убедится и останется при своей мании, то ни деньги, ни лекарства — не помогут. Если же убедится и образумится, откажется от нелепых идей и обидных действий, то будучи человеком умным, способным и крепким, легко найдет в самом себе средства восстановить свое здоровье и поправить свои дела.”

     • ep0204, 21.04.2022

      Кирилл, вы действительно думаете, что такие испытания сами собой выпали на наш народ? И виноваты в происходящем только те, кто не пригласил, напал, не уговорил и не построил жилья для «суверенных» соседей – т.е. небольшая группа людей?

     • Кирилл, 21.04.2022

      Факторов могло быть много, но из песни слова не выкинешь, любая война начинается с нападения. Нет нападения – нет войны. Простой и очевидный факт.

     • yarinka, 19.04.2022

      Сравнили…
      Видимо, вы не в курсе целостности событий, начиная с 2014 года.. и даже ранее..

     • Кирилл, 19.04.2022

      Более, чем в курсе… Понимаю, что пропаганда внушает различные конспирологические теории из серии “если бы, да кабы”, но лучше руководствоваться фактами, а не домыслами. Факт состоит в том, что рядом с нами суверенное государство, у этого государства есть органы власти и президент. Покушение на территориальную целостность государства является агрессией, захватом, войной, террористической акцией.
      Если бы кого-то действительно интересовала участь небольшого количества жителей соседнего государства, то нужно было пригласить их к нам. Построить для них комфортное жильё, выдать земельные участки, пособия для обустройства. Очевидно, что такой путь был бы несравненно, во много раз дешевле (во всех смыслах) того, что избран сейчас.

 • yarinka, 19.04.2022

  Благодарю от души! Божьей Благодати всем нам! Спаси и Сохрани истинных рабов Твоих!

  Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки