Молитвы при потере кормильца


См. также: «Поминовение усопших».

Пророку Божию Илии

Пророк Илия Фесвитянин

Аудио:
03:33

О, прехва́льный и пречу́дный проро́че Бо́жий Илие́, просия́вый на земли́ равноа́нгельным житие́м твои́м, пла́меннейшею ре́вностию по Го́споде Бо́зе Вседержи́тели, еще́ же зна́мении и чудесы́ пресла́вными, та́же, по кра́йнему благоволе́нию к тебе́ Бо́жию, преесте́ственно восхище́нный на о́гненней колесни́це с пло́тию твое́ю на Не́бо, сподо́бльшийся бесе́довати с Преобрази́вшимся на Фаво́ре Спаси́телем ми́ра, и ны́не в ра́йских селе́ниих непреста́нно пребыва́яй и предстоя́й Престо́лу Небе́снаго Царя́! Услы́ши на́с, гре́шных и непотре́бных (имена́), в ча́с се́й предстоя́щих пред свято́ю твое́ю ико́ною и усе́рдно прибега́ющих к хода́тайству твоему́. Моли́ о на́с Человеколю́бца Бо́га, да пода́ст на́м ду́х покая́ния и сокруше́ния о гресе́х на́ших и всеси́льною свое́ю благода́тию да помо́жет на́м оста́вити пути́ нече́стия, преспева́ти же во вся́ком де́ле бла́зе; да укрепи́т на́с в борьбе́ со страстьми́ и похотьми́ на́шими; да всади́т в се́рдце на́ше ду́х смире́ния и кро́тости, ду́х братолю́бия и незло́бия, ду́х терпе́ния и целому́дрия, ду́х ре́вности к сла́ве Бо́жией и спасе́нию бли́жних. Упраздни́ моли́твами твои́ми, проро́че, злы́я обы́чаи ми́ра, па́че же поги́бельный и тлетво́рный ду́х ве́ка сего́, заража́ющий христиа́нский ро́д неуваже́нием к Боже́ственней правосла́вней ве́ре, к уста́вом Святы́я Це́ркве и к за́поведем Госпо́дним, непочте́нием к роди́телем и власте́м придержащим, и низверга́ющий люде́й в бе́здну нече́стия, развраще́ния и поги́бели. Отврати́ от на́с, пречу́дне проро́че, предста́тельством твои́м пра́ведный гне́в Бо́жий и изба́ви вся́ гра́ды и ве́си Оте́чества на́шего от бездо́ждия и гла́да, от стра́шных бу́рь и землетрясе́ний, от смертоно́сных я́зв и боле́зней, от наше́ствия враго́в и междоусо́бныя бра́ни. Укрепи́ твои́ми моли́твами, пресла́вне, предержащии вла́сти на́ша в вели́цем и многотру́днем по́двизе народоправления, благопоспе́шествуй и́м во все́х благи́х дея́ниих и начина́ниих к водворению ми́ра и пра́вды в стране́ на́шей. Посо́бствуй христолюби́вому во́инству во бране́х со врага́ми на́шими. Испроси́, проро́че Бо́жий, от Го́спода па́стырем на́шим святу́ю ре́вность по Бо́зе, серде́чное попече́ние о спасе́нии пасо́мых, му́дрость во уче́нии и управле́нии, благоче́стие и кре́пость во искуше́ниях, судия́м испроси́ нелицеприя́тие и безкоры́стие, правоту́ и сострада́ние к оби́димым, все́м нача́льствующим попече́ние о подчине́нных, ми́лость и правосу́дие, подчине́нным же поко́рность и послуша́ние ко власте́м и усе́рдное исполне́ние свои́х обя́занностей; да та́ко в ми́ре и благоче́стии пожи́вше в се́м ве́це, сподо́бимся прича́стия ве́чных бла́г в Ца́рствии Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет че́сть и поклоне́ние со безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Святителю Николаю Чудотворцу

Св. Николай Чудотворец

Аудио:
01:46

О, до́брый на́ш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши на́с гре́шных (имена́), моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́: ви́ждь на́с немощны́х, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных. Потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вите на́с в грехо́внем плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о на́с недосто́йных Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́ же ты́ со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к на́м сотвори́ Бо́га на́шего в ны́нешнем житии́ и в бу́дущем ве́це, да не возда́ст на́м по де́лом на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по Свое́й бла́гости возда́ст на́м. На твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и ко пресвято́му о́бразу твоему́ припа́дающе, по́мощи про́сим: изба́ви на́с, уго́дниче Христо́в, от зо́л находя́щих на на́с, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет на́с напа́сть и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Нико́лае, Христа́ Бо́га на́шего, да пода́ст на́м ми́рное житие́ и оставле́ние грехо́в, душа́м же на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

* * *

Святителю Иоанну Милостивому, патриарху Александрийскому

Святитель Иоанн Милостивый

Аудио:
02:21

Святи́телю Бо́жий Иоа́нне, ми́лостивый защи́тниче си́рых и су́щих в напа́стех! К тебе́ прибега́ем и тебе́ мо́лимся, раби́ Твои́ (имена́), я́ко ско́рому покрови́телю все́х и́щущих от Бо́га утеше́ния в беда́х и ско́рбех. Не преста́й моли́тися ко Го́споду о все́х с ве́рою притека́ющих к тебе́! Ты́, преиспо́лнен сы́й Христо́вой любви́ и бла́гости, яви́лся еси́ я́ко чу́дный черто́г доброде́тели милосе́рдия и стяжа́л себе́ и́мя «Ми́лостивый». Ты́ бы́л еси́ я́ко река́, непреста́нно теку́щая ще́дрыми ми́лостьми и все́х жа́ждущих оби́льно напоя́ющая. Ве́руем, я́ко, по преселе́нии от земли́ на не́бо, усугу́бися в тебе́ да́р благода́ти сея́ и я́ко соде́лался еси́ неисчерпа́емый сосу́д вся́кия благосты́ни. Сотвори́ у́бо свои́м хода́тайством и заступле́нием пред Бо́гом «вся́кия уте́хи», да вси́, прибега́ющии к тебе́, обрета́ют ми́р и безмяте́жие: да́руй и́м утеше́ние в печа́лех вре́менных и посо́бие в ну́ждах жите́йских, всели́ в ни́х наде́жду ве́чнаго упокое́ния в Ца́рствии Небе́сном. В житии́ свое́м на земли́ ты́ бы́л приста́нище все́м су́щим во вся́кой беде́ и ну́жде, оби́димым и неду́гующим; ни еди́н от притека́вших к тебе́ и проси́вших у тебе́ ми́лости лише́н бы́сть твоея́ благосты́ни. То́жде и ны́не, ца́рствуя со Христо́м на небеси́, яви́ все́м покланя́ющимся пред честно́ю твое́ю ико́ною и моля́щимся о по́мощи и заступле́нии. Не то́чию са́м ты́ твори́л ми́лость безпомо́щным, но и се́рдца други́х воздвига́л к утеше́нию немощны́х и к призре́нию убо́гих. Подви́гни у́бо и ны́не се́рдца ве́рных к заступле́нию си́рых, утеше́нию скорбя́щих и успокое́нию неиму́щих. Да не оскудева́ют в ни́х да́ры ми́лости, па́че же да весели́тся в ни́х (и в до́му се́м, призрева́ющем стра́ждущих), ми́р и ра́дость о Ду́хе Свя́те, – во сла́ву Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Святителю Спиридону Тримифунтскому

Святитель Спиридон Тримифунтский

Аудио:
01:48

О, всеблаже́нный святи́телю Спиридо́не, вели́кий уго́дниче Христо́в и пресла́вный чудотво́рче! Предстоя́й на небеси́ Престо́лу Бо́жию с ли́ки А́нгел, при́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щии зде́ лю́ди (имена́) и прося́щия си́льныя твоея́ по́мощи. Умоли́ благоутро́бие Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит на́с по беззако́нием на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й! Испроси́ на́м у Христа́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное, земли́ благопло́дие и во все́м вся́кое изоби́лие и благоде́нствие, и да не во зло́ обрати́м блага́я, дару́емая на́м от ще́драго Бо́га, но во сла́ву Его́ и в прославле́ние твоего́ заступле́ния! Изба́ви все́х, ве́рою несумне́нною к Бо́гу приходя́щих, от вся́ких бе́д душе́вных и теле́сных, от все́х томле́ний и диа́вольских наве́тов! Бу́ди печа́льным уте́шитель, неду́гующим вра́ч, в напа́стех помо́щник, наги́м покрови́тель, вдови́цам засту́пник, си́рым защи́тник, младе́нцем пита́тель, ста́рым укрепи́тель, стра́нствующим путево́ждь, пла́вающим ко́рмчий, и исхода́тайствуй все́м, кре́пкия по́мощи твоея́ тре́бующим, вся́, я́же ко спасе́нию поле́зная! Я́ко да твои́ми моли́твами наставля́еми и соблюда́еми, дости́гнем в ве́чный поко́й и ку́пно с тобо́ю просла́вим Бо́га, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Святителю Митрофану Воронежскому

Святитель Митрофан Воронежский

Аудио:
02:15

Святи́телю о́тче Митрофа́не, нетле́нием честны́х моще́й твои́х и мно́гими благодея́ньми, чуде́сно соде́янными и содева́емыми тобо́ю с ве́рою к тебе́ притека́ющим, уве́рившеся, я́ко и́маши ве́лию благода́ть у Го́спода Бо́га на́шего, всесмире́нно припа́даем вси́ и мо́лимся тебе́: моли́ о на́с (имена́) Христа́ Бо́га на́шего, да ниспо́слет все́м, чту́щим святу́ю па́мять твою́ и усе́рдно к тебе́ прибега́ющим, бога́тыя ми́лости Своя́: да утверди́т во святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й ду́х пра́выя ве́ры и благоче́стия, ду́х ве́дения и любве́, ду́х ми́ра и ра́дости о Ду́хе Свя́те, да вси́ чле́ны ея́, чи́сты от мирски́х искуше́ний и плотски́х похоте́й и зла́го де́йствия злы́х духо́в, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии за́поведей Его́ ко спасе́нию ду́ш свои́х. Па́стырем ея́ да да́ст святу́ю ре́вность попече́ния о спасе́нии люде́й, и́м вве́ренных, да неве́рующих просветя́т, неве́дущих наставят, сомнева́ющихся вразумя́т и удостоверят, отпа́дших от Правосла́вныя Це́ркве обратя́т в святы́я не́дра ея́, ве́рующих соблюду́т в ве́ре, гре́шных подвигнут к покая́нию, ка́ющихся утешат и укрепят в исправле́нии жи́зни, раскаявшихся и исправившихся утвердят в свя́тости жи́зни: и та́ко все́х введу́т указанным от Него́ путе́м в угото́ванное ве́чное Ца́рство святы́х Его́. Е́й, святи́телю Бо́жий, да устро́иши моли́твами твои́ми вся́ блага́я душа́м и телесе́м на́шим: да и мы́ просла́вим в душа́х и телесе́х на́ших Го́спода и Бо́га на́шего, Иису́са Христа́, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом сла́ва и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери “Покров Пресвятой Богородицы”

Икона Богородицы Покров Пресвятой Богородицы

Аудио:
02:42

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осени́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́ па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим стра́х Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние: все́м же на́м ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чистоты́ и пра́вды. Е́й, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на Стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́ждо и Засту́пнице все́х притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́г дру́га и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Спорительница хлебов»

Икона Богородицы Спорительница хлебов

Аудио:
02:01

О, Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Преми́лостивая Влады́чице, Цари́це Небесе́ и земли́, вся́каго до́ма и семе́йства христиа́нскаго Благоустрои́тельнице, тружда́ющихся благослове́ние, нужда́ющихся неистощи́мое бога́тство, си́рых и вдови́ц и все́х люде́й Корми́тельнице! Пита́тельнице на́ша, ро́ждшая Пита́теля Вселе́нныя и Спори́тельнице хле́бов на́ших: Ты́, Влады́чице, ниспосыла́еши Твое́ Ма́тернее благослове́ние градо́м на́шим, села́м и ни́вам и коему́ждо до́му, на Тя́ упова́ние иму́щему. Те́мже с благогове́йным тре́петом и сокруше́нным се́рдцем смире́нно мо́лим Тя́: бу́ди и на́м, гре́шным и недосто́йным рабо́м Твои́м, му́драя Домострои́тельнице, житие́ на́ше до́бре устроя́ющая. Вся́кое же соо́бщество, вся́кий до́м и семе́йство во благоче́стии и правосла́вии, единомы́слии, послуша́нии и дово́льстве соблюди́. Ни́щия и неиму́щия пропита́й, ста́рость поддержи́, младе́нцы воспита́й, все́х вразуми́ преи́скренне взыва́ти ко Го́споду: «Хле́б на́ш насу́щный да́ждь на́м дне́сь». Сохрани́, Пречи́стая Ма́ти, лю́ди Твоя́ от вся́кия ну́жды, боле́зни, гла́да, губи́тельства, гра́да, огня́, от вся́каго зла́го обстоя́ния и Вся́каго нестрое́ния. Оби́тели на́шей (ве́си), дома́м и семе́йствам и вся́кой души́ христиа́нстей и все́й стране́ на́шей исхода́тайствуй ми́р и ве́лию ми́лость, да сла́вим Тя́, Преми́лостивую Пита́тельницу и Корми́тельницу на́шу, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Утоли моя печали»

Икона Богородицы Утоли моя печали

Аудио:
01:06

Наде́ждо все́м конце́м земли́, Пречи́стая Де́во, Госпоже́ Богоро́дице, утеше́ние на́ше! Не гнуша́йся на́с гре́шных, на Твою́ бо ми́лость упова́ем: угаси́ горя́щий в на́с пла́мень грехо́вный и покая́нием ороси́ изсо́хшая сердца́ на́ша; очи́сти у́м на́ш от грехо́вных по́мыслов, приими́ мольбы́, от души́ и се́рдца со воздыха́нием Тебе́ приноси́мыя. Бу́ди о на́с хода́таица к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу и отврати́ гне́в Его́ Ма́терними Твои́ми моли́твами. Душе́вныя и теле́сныя я́звы исцели́, Госпоже́ Влады́чице, утоли́ боле́зни ду́ш и теле́с, утиши́ бу́рю злы́х нападе́ний вра́жеских, отыми́ бре́мя грехо́в на́ших, и не оста́ви на́с до конца́ поги́бнути, и печа́лию сокруше́нная сердца́ на́ша уте́ши, да сла́вим Тя́ до после́дняго издыха́ния на́шего.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Икона Богородицы Всех скорбящих Радость

Аудио:
03:02

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, преблагослове́нная Ма́ти Христа́ Бо́га, Спаси́теля на́шего, все́х скорбя́щих ра́досте, больны́х посеще́ние, немощны́х покро́ве и засту́пнице, вдови́ц и си́рых покрови́тельнице, ма́терей печа́льных всенаде́жная уте́шительнице, младе́нцев немощны́х кре́посте, и все́м безпомо́щным всегда́ гото́вая по́моще и ве́рное прибе́жище! Тебе́, о Всеми́лостивая, даде́ся от Всевы́шняго благода́ть во е́же все́х заступа́ти и избавля́ти от скорбе́й и боле́зней, зане́ Сама́ лю́тыя ско́рби и боле́зни претерпе́ла еси́, взира́ющи на во́льное страда́ние Сы́на Твоего́ возлю́бленнаго и Того́ на кресте́ распина́ема зря́щи, егда́ ору́жие, Симео́ном предрече́нное, се́рдце Твое́ про́йде: те́мже У́бо, о Ма́ти чадолюби́вая, вонми́ гла́су моле́ния на́шего, уте́ши на́с в ско́рби су́щих, я́ко ве́рная ра́дости хода́таица. Предстоя́щи престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, одесну́ю Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, мо́жеши, а́ще восхо́щеши, вся́ на́м поле́зная испроси́ти: ра́ди с ве́рою серде́чною и любо́вию припа́даем к Тебе́, я́ко Цари́це и Влады́чице: слы́ши дщи́, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́, услы́ши моле́ние на́ше и изба́ви на́с от обстоя́щих бе́д и скорбе́й: Ты́ бо Ра́досте все́х ве́рных, я́ко ми́р и утеше́ние подае́ши. Се́ зри́ши беду́ на́шу и ско́рбь: яви́ на́м ми́лость Твою́, посли́ утеше́ние уя́звленному печа́лию се́рдцу на́шему, покажи́ и удиви́ на на́с гре́шных бога́тство милосе́рдия Твоего́, пода́ждь на́м сле́зы покая́ния ко очище́нию грехо́в на́ших и утоле́нию гне́ва Бо́жия, да с чи́стым се́рдцем, со́вестию благо́ю и наде́ждою несумне́нною прибега́ем ко Твоему́ хода́тайству и заступле́нию. Приими́, Всеми́лостивая на́ша Влады́чице Богоро́дице, усе́рдное моле́ние на́ше Тебе́ приноси́мое, и не отри́ни на́с недосто́йных от Твоего́ благосе́рдия, но пода́ждь на́м избавле́ние от ско́рби и боле́зни, защити́ на́с от вся́каго наве́та вра́жия и клеветы́ челове́ческия, бу́ди на́м помо́щница неотсту́пная во вся́ дни́ жи́зни на́шея, я́ко да под Твои́м ма́терним покро́вом всегда́ пребу́дем це́ли и сохране́ни Твои́м заступле́нием и моли́твами к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу Спаси́телю на́шему, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Комментировать

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer