Молитвы в отчаянии


Молитва 1-я ко Господу

Господь Иисус Христос

Аудио:
01:15

О, Ди́вный Созда́телю, Человеколюби́вый Влады́ко, Многоми́лостивый Го́споди! С се́рдцем сокруше́нным и смире́нным си́це молю́ Тя: не возгнуша́йся гре́шнаго моле́ния моего́, не отри́ни слез мои́х и воздыха́ния, услы́ши мене́, я́коже ханане́ю, не пре́зри мене́, я́коже блудни́цу, яви́ и на мне, гре́шнем, вели́кую ми́лость человеколю́бия Твоего́: ри́зою Твое́ю честно́ю защити́, поми́луй и подкрепи́ мя, да вся посыла́емыя от Тебе́ беды́ и напа́сти со благодаре́нием в наде́жде ве́чных благ претерплю́; изря́днее же печа́ль мою́ на ра́дость претвори́, да не в отча́яние впаду́ и поги́бну аз, окая́нный. Ты бо еси́ исто́чник ми́лости и непосты́дная спасе́ния на́шего наде́жда, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва 2-я ко Господу

Аудио:
01:44

Влады́ко Го́споди небесе́ и земли́, Царю́ веко́в! Благоволи́ отве́рсти мне́ две́рь покая́ния, и́бо я́ в боле́зни се́рдца моего́ молю́ Тебя́, и́стиннаго Бо́га, Отца́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Све́та ми́ру: при́зри мно́гим Твои́м благоутро́бием и приими́ моле́ние мое́; не отврати́ его́, но прости́ мне́, впа́дшему во мно́гая прегреше́ния. И́бо ищу́ поко́я и не обрета́ю, потому́ что́ со́весть моя́ не проща́ет меня́. Жду́ ми́ра, и не́т во мне́ ми́ра, по причи́не глубо́каго мно́жества беззако́ний мои́х. Услы́ши, Го́споди, меня́, в отча́янии находя́щагося. И́бо я́, лише́нный вся́кой готовности и вся́кой мы́сли ко исправле́нию себя́, припа́даю к щедро́там Твои́м: поми́луй меня́, пове́рженнаго на зе́млю и осужде́ннаго за грехи́ мои́. Обрати́, Го́споди, пла́ч мо́й в ра́дость мне́, расто́ргни вре́тище и препоя́ши меня́ весе́лием. И благоволи́, да получу́ успокое́ние, ка́к избра́нные Твои́, Го́споди, от кото́рых отбежали боле́зни, печа́ль и воздыха́ние, и да отве́рзется мне́ две́рь Ца́рствия Твоего́, дабы́, воше́дши с наслаждающимися све́том лица́ Твоего́, Го́споди, получи́ти мне́ жи́знь ве́чную во Христе́ Иису́се Го́споде на́шем. Ами́нь.

* * *

Псалом 39

Аудио:
2:36

Терпя́ потерпе́х Го́спода, и вня́т ми́ и услы́ша моли́тву мою́: и возведе́ мя от ро́ва страсте́й и от бре́ния ти́ны, и поста́ви на ка́мени но́зе мои́ и испра́ви стопы́ моя́: и вложи́ во уста́ моя́ пе́снь но́ву, пе́ние Бо́гу на́шему. У́зрят мно́зи и убоя́тся, и упова́ют на Го́спода. Блаже́н му́ж, ему́же е́сть и́мя Госпо́дне упова́ние его́, и не призре́ в суеты́ и неистовле́ния ло́жная. Мно́га сотвори́л еси́ Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, чудеса́ Твоя́, и помышле́нием Твои́м не́сть кто́ уподо́бится Тебе́: возвести́х и глаго́лах: умно́жишася па́че числа́. Же́ртвы и приноше́ния не восхоте́л еси́, те́ло же сверши́л ми́ еси́: всесожже́ний и о гресе́ не взыска́л еси́. Тогда́ ре́х: се́, прииду́: в глави́зне кни́жне пи́сано е́сть о мне́: е́же сотвори́ти во́лю Твою́, Бо́же мо́й, восхоте́х, и зако́н Тво́й посреде́ чре́ва моего́. Благовести́х пра́вду в це́ркви вели́цей, се́, устна́м мои́м не возбраню́: Го́споди, Ты́ разуме́л еси́. Пра́вду Твою́ не скры́х в се́рдцы мое́м, и́стину Твою́ и спасе́ние Твое́ ре́х, не скры́х ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ от со́нма мно́га. Ты́ же, Го́споди, не удали́ щедро́т Твои́х от мене́: ми́лость Твоя́ и и́стина Твоя́ вы́ну да засту́пите мя́. Я́ко одержа́ша мя́ зла́я, и́мже не́сть числа́: постиго́ша мя́ беззако́ния моя́, и не возмого́х зре́ти: умно́жишася па́че вла́с главы́ моея́, и се́рдце мое́ оста́ви мя́. Благоволи́, Го́споди, изба́вити мя́: Го́споди, во е́же помощи́ ми, вонми́. Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе и́щущии ду́шу мою́, изъя́ти ю́: да возвратя́тся вспя́ть и постыдя́тся хотя́щии ми́ зла́я. Да прии́мут а́бие сту́д сво́й глаго́лющии ми́: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси́ и́щущии Тебе́, Го́споди, и да реку́т вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́. А́з же ни́щ е́смь и убо́г, Госпо́дь попече́тся о мне́: Помо́щник мо́й и Защи́титель мо́й еси́ Ты́, Бо́же мо́й, не закосни́.

Перевод: Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой; извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои; и вложил в уста мои новую песнь – хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и помышлениях Твоих о нас – кто уподобится Тебе! – хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения Ты не восхотел; Ты открыл мне уши; всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном написано о мне: я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом; я не возбранял устам моим: Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня; милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно, ибо окружили меня беды неисчислимые; постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу: их более, нежели волос на голове моей; сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня; Господи! поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей! Да будут обращены назад и преданы посмеянию желающие мне зла! Да смятутся от посрамления своего говорящие мне: «хорошо! хорошо!» Да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя, и любящие спасение Твое да говорят непрестанно: «велик Господь!» Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты – помощь моя и избавитель мой, Боже мой! не замедли.1

* * *

Псалом 101

Аудио:
2:53

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и во́пль мо́й к Тебе́ да прии́дет. Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́: в о́ньже а́ще де́нь скорблю́, приклони́ ко мне́ у́хо Твое́: в о́ньже а́ще де́нь призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя́. Я́ко изчезо́ша я́ко ды́м дни́е мои́, и ко́сти моя́ я́ко суши́ло сосхо́шася. Уя́звлен бы́х я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое́, я́ко забы́х сне́сти хле́б мо́й. От гла́са воздыха́ния моего́ прильпе́ ко́сть моя́ пло́ти мое́й. Уподо́бихся нея́сыти пусты́нней, бы́х я́ко нощны́й вра́н на ны́рищи {на разва́лине}. Бде́х и бы́х я́ко пти́ца осо́бящаяся на зде́ {на кро́ве}. Ве́сь де́нь поноша́ху ми́ врази́ мои́, и хва́лящии мя́ мно́ю {на мя́} кленя́хуся. Зане́ пе́пел я́ко хле́б ядя́х и питие́ мое́ с пла́чем растворя́х, от лица́ гне́ва Твоего́ и я́рости Твоея́: я́ко возне́с низве́ргл мя́ еси́. Дни́е мои́ я́ко се́нь уклони́шася, и а́з я́ко се́но изсхо́х. Ты́ же, Го́споди, во ве́к пребыва́еши, и па́мять Твоя́ в ро́д и ро́д. Ты́ воскре́с уще́дриши Сио́на: я́ко вре́мя уще́дрити его́, я́ко прии́де вре́мя. Я́ко благоволи́ша раби́ Твои́ ка́мение {о ка́мении} его́, и пе́рсть его́ уще́дрят. И убоя́тся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси́ ца́рие зе́мстии сла́вы Твоея́: я́ко сози́ждет Госпо́дь Сио́на и яви́тся во сла́ве Свое́й. Призре́ на моли́тву смире́нных и не уничижи́ моле́ния и́х. Да напи́шется сие́ в ро́д и́н, и лю́дие зи́ждемии восхва́лят Го́спода: я́ко прини́че с высоты́ святы́я Своея́, Госпо́дь с небесе́ на зе́млю призре́, услы́шати воздыха́ние окова́нных, разреши́ти сы́ны умерщвле́нных: возвести́ти в Сио́не и́мя Госпо́дне и хвалу́ Его́ во Иерусали́ме, внегда́ собра́тися лю́дем вку́пе и царе́м, е́же рабо́тати Го́сподеви. Отвеща́ ему́ на пути́ кре́пости его́: умале́ние дни́й мои́х возвести́ ми: не возведи́ мене́ во преполове́ние дни́й мои́х: в ро́де родо́в ле́та Твоя́. В нача́лех Ты́, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю су́ть небеса́. Та́ поги́бнут, Ты́ же пребыва́еши: и вся́ я́ко ри́за обетша́ют, и я́ко оде́жду свие́ши я́, и изменя́тся. Ты́ же то́йжде еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют. Сы́нове ра́б Твои́х вселя́тся, и се́мя и́х во ве́к испра́вится.

Господи! услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня; в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое; в день, [когда] воззову [к Тебе], скоро услышь меня; ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня; сердце мое поражено, и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой; от голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне; я стал как филин на развалинах; не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами, от гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня. Дни мои – как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, – ибо пришло время; ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют. И убоятся народы имени Господня, и все цари земные – славы Твоей. Ибо созиждет Господь Сион и явится во славе Своей; призрит на молитву беспомощных и не презрит моления их. Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с небес призрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его – в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царства для служения Господу. Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: Боже мой! не восхити меня в половине дней моих. Твои лета в роды родов. В начале Ты, [Господи,] основал землю, и небеса – дело Твоих рук; они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их, и изменятся; но Ты – тот же, и лета Твои не кончатся. Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицем Твоим.1

* * *

Святителю Иоанну Златоусту

Святитель Иоа́нн Златоуст

Аудио:
03:00

О, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте! Ты́ мно́гая и разли́чная дарова́ния от Го́спода прия́л еси́, и я́ко ра́б благи́й и ве́рный, вся́ да́нныя тебе́ тала́нты до́бре умно́жил еси́: сего́ ра́ди вои́стину вселе́нский учи́тель бы́л еси́, я́ко вся́к во́зраст и вся́ко зва́ние от тебе́ поуча́ется. Се́ бо отроко́м послуша́ния о́браз яви́лся еси́, ю́ным – целому́дрия свети́ло, муже́м – трудолю́бия наста́вник, ста́рым – незло́бия учи́тель, и́ноком – воздержа́ния пра́вило, моля́щимся – во́ждь от Бо́га вдохнове́нный, му́дрости и́щущим – ума́ просвети́тель, вити́ям доброглаго́ливым – сло́ва жива́го исто́чник неисчерпа́емый, благотворя́щим – милосе́рдия звездо́, нача́льствующим – правле́ния му́драго о́браз, пра́вды ревни́телем – дерзнове́ния вдохнови́тель, пра́вды ра́ди гони́мым – терпе́ния наста́вник: все́м вся́ бы́л еси́, да вся́ко не́кия спасе́ши. Над все́ми же си́ми стяжа́л еси́ любо́вь, я́же е́сть сою́з соверше́нства, и то́ю, я́ко си́лою Боже́ственною, вся́ дарова́ния в души́ твое́й во еди́но совокупи́л еси́, и ту́южде любо́вь разделе́нная примиря́ющую, в толкова́нии слове́с апо́стольских все́м ве́рным пропове́дал еси́. Мы́ же гре́шнии, по еди́ному ки́йждо свое́ дарова́ние иму́ще, едине́ния ду́ха в сою́зе ми́ра не и́мамы, но быва́ем тщесла́вии, дру́г дру́га раздража́юще, дру́г дру́гу зави́дяще: сего́ ра́ди дарова́ния на́ша разделе́нная не в ми́р и спасе́ние, но во вражду́ и осужде́ние на́м преложи́шася. Те́мже к тебе́, святи́телю Бо́жий, припа́даем, раби́ Бо́жии (имена́), раздо́ром обурева́еми, и в сокруше́нии се́рдца про́сим: моли́твами твои́ми отжени́ от серде́ц на́ших вся́ку го́рдость и за́висть, на́с разделяющии, да во мно́зех у́дех еди́но те́ло церко́вное невозбра́нно пребу́дем, да по словеси́ твоему́ моли́твенному возлю́бим дру́г дру́га и единомы́слием испове́мы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Преподобному Силуану Афонскому

Преподобный Силуан Афонский

Аудио:
04:43

О, преди́вный уго́дниче Бо́жий, о́тче Силуа́не! По благода́ти, тебе́ от Бо́га да́нной, сле́зно моли́тися о все́й вселе́нней – ме́ртвых, живы́х и гряду́щих – не премолчи́ за на́с ко Го́споду, к тебе́ усе́рдно припа́дающих и твоего́ предста́тельства уми́льно прося́щих (имена́). Подви́гни, о всеблаже́нне, на моли́тву Усе́рдную Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, Преблагослове́нную Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, чу́дно призва́вшую тя́ бы́ти ве́рным де́лателем в Ея́ земно́м вертогра́де, иде́же избра́нницы Бо́жии о гресе́х на́ших ми́лостива и долготерпели́ва бы́ти Бо́га умоля́ют, во е́же не помяну́ша непра́вд и беззако́ний на́ших, но по неизрече́нной бла́гости Го́спода на́шего Иису́са Христа́ уще́дрити и спасти́ на́с по вели́цей Его́ ми́лости. Е́й, уго́дниче Бо́жий, с Преблагослове́нною Влады́чицею ми́ра – Святейшею Игумениею Афо́на и святы́ми подвижниками Ея́ земна́го жре́бия испроси́ у святы́х святе́йшего Сло́ва святе́й горе́ Афо́нской и боголюби́вым пустынножителем ея́ от все́х бе́д и наве́тов вра́жиих в ми́ре сохрани́тися. Да А́нгелы святы́ми от зо́л избавля́еми и Ду́хом Святы́м в ве́ре и братолю́бии укрепля́еми, до сконча́ния ве́ка о Еди́ней, Святе́й, Собо́рней и Апо́стольстей Це́ркви моли́твы творя́т и все́м спаси́тельный пу́ть указу́ют, да Це́рковь Земна́я и Небе́сная непреста́нно славосло́вит Творца́ и Отца́ Све́тов, просвеща́ющи и освеща́ющи ми́р в ве́чной пра́вде и бла́гости Бо́жией. Наро́дом земли́ все́й испроси́ благоде́нственное и ми́рное житие́, ду́х смиренному́дрия и братолю́бия, добронра́вия и спасе́ния, ду́х стра́ха Бо́жия. Да не зло́ба и беззако́ние ожесточают се́рдца людски́я, могущие истреби́ти любо́вь Бо́жию в челове́цех и низвергнуть и́х в богопроти́вную вражду́ и братоубийство, но в си́ле Боже́ственныя любве́ и пра́вды, я́коже на небеси́ и на земли́ да святи́тся и́мя Бо́жие, да бу́дет во́ля Его́ свята́я в челове́цех, и да воцари́тся ми́р и Ца́рствие Бо́жие на земли́. Та́кожде и земно́му Оте́честву твоему́ – земли́ Росси́йстей испроси́, уго́дниче Бо́жий, вожделе́нный ми́р и небе́сное благослове́ние, во е́же всемо́щным омофо́ром Ма́тере Бо́жия покрыва́ему, изба́витися ему́ от гла́да, губи́тельства, тру́са, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни и от все́х вра́г ви́димых и неви́димых, и та́ко святе́йшим домо́м Преблагослове́нныя Богоро́дицы до сконча́ния ве́ка ему́ пребы́ти, Креста́ Животворя́щаго си́лою, и в любви́ Бо́жией неоскудева́ему утверди́тися. На́м же все́м, во тьму́ грехо́в погружа́емым и покая́ния те́пла, ниже́ стра́ха Бо́жия не иму́щим и си́це безме́рно лю́бящаго на́с Го́спода непреста́нно оскорбляющим, испроси́, о всеблаже́нне, у Всеще́драго Бо́га на́шего, да Свое́ю Всеси́льною благода́тию боже́ственне посети́т и оживотвори́т души́ на́ша, и вся́ку зло́бу и го́рдость жите́йскую, уны́ние и нераде́ние в сердца́х на́ших да упраздни́т. Еще́ мо́лимся, о е́же и на́м, благода́тию Всесвята́го Ду́ха укрепля́емым и любо́вию Бо́жию согреваемым, в человеколю́бии и братолю́бии, смиренномудренном сраспинании дру́г за дру́га и за все́х, в пра́вде Бо́жией утверди́тися и в благодатной любви́ Бо́жией благонравно укрепи́тися, и сынолюбне Тому́ прибли́житися. Да та́ко, творя́ще Его́ всясвятую во́лю, во вся́ком благоче́стии и чистоте́ вре́меннаго жития́ пу́ть непосты́дно пре́йдем и со все́ми святы́ми Небе́снаго Ца́рствия и Его́ Агнчаго бра́ка сподо́бимся. Ему́ же от все́х земны́х и небе́сных да бу́дет сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Взыскание погибших»2

Икона Богородицы Взыскание погибших

Аудио:
01:06

Засту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший. Вонми́ гла́су моле́ния моего́ и вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́ и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго. Поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́ждшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́. Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Защитница Усердная, сострадательная Матерь Господа, к Тебе прибегаю я, презренный и самый грешный из всех людей. Услышь голос моления моего и вопль мой и стенание услышь. Ибо беззакония мои выше головы моей, и я, как корабль в пучину, погружаюсь в море грехов моих. Но Ты, Всеблагая и Милосердная Владычица, не отвергай меня, отчаявшегося и во грехах погибающего. Помилуй меня, кающегося в злых делах моих, и обрати на правый путь заблудшую несчастную мою душу. На Тебя, Владычица моя Богородица, возлагаю всю надежду мою. Ты, Матерь Божия, сохрани и соблюди меня под покровом Твоим теперь, всегда и навеки. Аминь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Споручница грешных»

Икона Богородицы Споручница грешных

Аудио:
03:14

О, Влады́чице Преблагослове́нная, Защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние прибега́ющих к Тебе́! Вем, вои́стинну вем, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия. Но и́мам мно́гия о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ милосе́рдие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в их покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя ду́ши моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́ныя прие́мшее, взира́я, дерзну́х и аз гре́шный прибе́гну с покая́нием ко Твоему́ благосе́рдию. О, Всеми́лостивая Влады́чице! Пода́ждь ми ру́ку по́мощи и испроси́ у Сы́на Твоего́ и Бо́га ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко Той, Его́же родила́ еси́, Сын Тво́й есть вои́стинну Христо́с, Сын Бо́га жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й коему́ждо по дело́м его́; ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́шую к Бо́гу хода́таицу, зело́ лю́бящую род христиа́нский, и спору́чницу покая́ния; вои́стинну бо несть нам ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же, упова́я на Тя, постыде́ся когда́, и Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бысть. Того́ ра́ди и аз Твою́ неисче́тную бла́гость молю́: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне заблу́ждшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́ скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́ окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный враг похи́тити мя и́щет, но умоли́ о мне рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́ и изба́вит мя от па́губы моея́, я́ко да и аз, со все́ми получи́вшими проще́ние, воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне заступле́ние в жи́зни сей и в несконча́емом ве́це. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Утоли моя печали»

Икона Богородицы «Споручница грешных»

Аудио:
01:06

Наде́ждо всем конце́м земли́, Пречи́стая Де́во, Госпоже́ Богоро́дице, утеше́ние на́ше! Не гнуша́йся нас гре́шных, на Твою́ бо ми́лость упова́ем: угаси́ горя́щий в нас пла́мень грехо́вный и покая́нием ороси́ изсо́хшая сердца́ на́ша; очи́сти ум наш от грехо́вных по́мыслов, приими́ мольбы́, от души́ и се́рдца со воздыха́нием Тебе́ приноси́мыя. Бу́ди о нас хода́таица к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу и отврати́ гнев Его́ Ма́терними Твои́ми моли́твами. Душе́вныя и теле́сныя я́звы исцели́, Госпоже́ Влады́чице, утоли́ боле́зни душ и теле́с, ути́ши бу́рю злых нападе́ний вра́жеских, отыми́ бре́мя грехо́в на́ших, и не оста́ви нас до конца́ поги́бнути, и печа́лию сокруше́нная сердца́ на́ша уте́ши, да сла́вим Тя до посл́едняго издыха́ния на́шего.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Нечаянная радость»

Икона Богородицы «Нечаянная Радость»

Аудио:
06:23

О, Пресвята́я Де́во, Всеблага́го Сы́на Ма́ти Всеблага́я, гра́да и свята́го хра́ма сего́ Покрови́тельнице, всех су́щих во гресе́х, ско́рбех, беда́х и боле́знех ве́рная Предста́тельнице и Засту́пнице! Приими́ моле́бное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, Тебе́ возноси́мое, и я́коже дре́вле гре́шника, на всяк день мно́гажды пред честно́ю ико́ною Твое́ю моли́вшагося, не презре́ла еси́, но дарова́ла еси́ ему́ неча́янную ра́дость покая́ния и преклони́ла еси́ Сы́на Твоего́ мно́гим и усе́рдным к Нему́ хода́тайством к проще́нию сего́ гре́шнаго и заблу́дшагося, та́ко и ны́не не пре́зри моле́ния нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, и умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да и всем нам, с ве́рою и умиле́нием поклоня́ющимся пред цельбоно́сным о́бразом Твои́м, да́рует неча́янную по коего́ждо потре́бе ра́дость: гре́шником, погря́зшим во глубине́ зол и страсте́й, — вседе́йственное вразумле́ние, покая́ние и спасе́ние; су́щим в ско́рбех и печа́лех — утеше́ние; обрета́ющимся в беда́х и озло́блениих — соверше́нное сих избы́тие; малоду́шным и ненаде́жным — наде́жду и терпе́ние; в ра́дости и изоби́лии живу́щим — непреста́нное Благоде́телю Бо́гу благодаре́ние; бе́дствующим — милосе́рдие; су́щим в боле́зни и долгонеду́жии и оста́вленным врача́ми — неча́емое исцеле́ние и укрепле́ние; ижди́вшим от неду́га ум — ума́ возвраще́ние и обновле́ние; отходя́щим в ве́чную и несконча́емую жизнь — па́мять сме́ртную, умиле́ние и сокруше́ние о гресе́х, дух бодр и тве́рдую на милосе́рдие Судии́ наде́жду.
О, Госпоже́ Пресвята́я! Умилосе́рдися о всех чту́щих всечестно́е и́мя Твое́ и всем яви́ всемо́щный покро́в Твой и заступле́ние: во благоче́стии, чистоте́ и честне́м жи́тельстве пребыва́ющия до сконча́ния их во бла́гости соблюди́; злы́я бла́ги сотвори́; заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви; вся́кому де́лу благо́му и Сы́ну Твоему́ уго́дному споспешеству́й; вся́кое де́ло зло́е и богопроти́вное разруши́; в недоуме́нии и тру́дных и опа́сных обстоя́ниих обрета́ющимся незри́мую по́мощь и вразумле́ние с Небесе́ ниспосли́, от искуше́ний, собла́знов и поги́бели спаси́, от всех злых челове́к и от враго́в ви́димых и неви́димых защити́ и сохрани́; пла́вающим спла́вай, путеше́ствующим спутеше́ствуй; су́щим в ну́жде и гла́де бу́ди Пита́тельница; неиму́щим кро́ва и приста́нища бу́ди покро́в и прибе́жище; наги́м пода́ждь одея́ние, оби́димым и непра́ведно гони́мым — заступле́ние; клевету́, поноше́ние и хуле́ние терпя́щия незри́мо оправда́й; клеветники́ и хули́тели пред все́ми обличи́; ожесточе́нно вражду́ющим неча́емое пода́ждь примире́ние и всем нам — друг ко дру́гу любо́вь, мир, и благоче́стие, и здра́вие с долгоде́нствием. Супру́жества в любви́ и единомы́слии сохрани́; супру́ги, во вражде́ и разделе́нии су́щия, умири́, соедини́ я́ друг ко дру́гу и положи́ им сою́з любве́ неразруши́мый; ма́терем детородя́щим ско́рое пода́ждь разреше́ние, младе́нцы воспита́й, ю́ныя уцелому́дри, отве́рзи им ум к восприя́тию вся́каго поле́знаго уче́ния, стра́ху Бо́жию, воздержа́нию и трудолю́бию наста́ви; от дома́шния бра́ни и вражды́ единокро́вныя ми́ром и любо́вию огради́; безма́терних сиро́т бу́ди Ма́терь, от вся́каго поро́ка и скве́рны отврати́ я́ и всему́ благо́му и богоуго́дному научи́, прельще́нныя же и во грех и нечистоту́ впа́дшия, скве́рну греха́ отъя́вши, из бе́здны поги́бели изведи́; вдов бу́ди Уте́шительница и Помо́щница, ста́рости бу́ди жезл; от внеза́пныя сме́рти без покая́ния всех нас изба́ви и всем нам христиа́нскую кончи́ну живота́ на́шего, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и до́брый отве́т на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве да́руй: преста́вльшияся в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ со А́нгелы и все́ми святы́ми жи́ти сотвори́; сконча́вшимся внеза́пною сме́ртию ми́лостива бы́ти Сы́на Твоего́ умоли́ и о всех усо́пших, и́же не и́мут сро́дников, о упокое́нии их Сы́на Твоего́ умоля́ющих, Сама́ бу́ди непреста́нная и те́плая Моли́твенница и Хода́таица: да вси на Небеси́ и на земли́ ве́дят Тя, я́ко тве́рдую и непосты́дную Предста́тельницу ро́да христиа́нскаго, и, ве́дуще, сла́вят Тя и Тобо́ю Сы́на Твоего́, с Безнача́льным Его́ Отце́м и Единосу́щным Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»

Икона Богородицы Покров Пресвятой Богородицы

Аудио:
03:12

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осени́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́ па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим стра́х Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние: все́м же на́м ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чистоты́ и пра́вды. Е́й, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на Стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́ждо и Засту́пнице все́х притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́г дру́га и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


1 Синодальный перевод.

См. также: Отчаяние, Чудотворные иконы Божией Матери.

Комментировать

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer