Молитвы великомученику Никите Готфскому


Великомученик Никита Готфский

Тропарь, глас 4*

Аудио:
0:27

 

Крест Христо́в, я́ко не́кое ору́жие усе́рдно восприи́м,/ и к боре́нию враго́в прите́кл еси́,/ и за Хри­ста́ пострада́в,/ после­ди́ огне́м свяще́нную твою́ ду́шу Го́споду пре́дал еси́:/ отону́дуже и даро́в исцеле́ния/ от Него́ сподо́бился еси́ прия́ти,/ великому́чениче Ники́то./ Моли́ Хри­ста́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Пере­вод: Крест Хри­стов, как буд­то ору­жие сме­ло взяв, на бит­ву про­тив вра­гов ты поспе­шил и за Хри­ста постра­дал, после чего и свя­щен­ную твою душу отдал Гос­по­ду, пото­му и удо­сто­ил­ся от Него полу­чить дар исце­ле­ний, вели­ко­му­че­ник Ники­та. Моли Хри­ста Бога о спа­се­нии душ наших.

Кондак, глас 2*

Пре́лести посе́к держа́ву стоя́нием твои́м,/ и побе́ды прии́м вене́ц во страда́льчествех твои́х,/ со А́нгелы сла́вне ра́дуешися,/ Ники́то тезоимени́те,// с ни́ми Хри­ста́ Бо́га моля́ непреста́нно о всех нас.

Пере­вод: Гос­под­ство заблуж­де­ний ты уни­что­жил сво­им про­ти­во­сто­я­ни­ем и полу­чил венец побе­ды в муче­ни­че­стве сво­ем, с анге­ла­ми, про­слав­ля­е­мый, раду­ешь­ся, Ники­та побе­де одно­имен­ный (Ники­та от греч. νίκη — побе­да), с ними Хри­ста Бога моля непре­стан­но обо всех нас.

Молитва 1‑я

О, вели́кий страстоте́рпче Христо́в и чудотво́рче великому́чениче Ники́то! Припа́дающе к свято́му и чудотво́рному о́бразу тво­е­му́, по́двиги же и чуде­са́ твоя́ и мно́гое сострада́ние твое́ к лю́дем прославля́юще, мо́лим тя приле́жно: яви́ нам смире́нным и гре́шным свято́е и многомо́щное твое́ заступле́ние, се бо грех ра́ди на́ших не и́мамы свобо́ды чад Бо́жиих, е́же о потре́бах на́ших Го́спода и Влады́ку на́шего дерзнове́нно проси́ти, но тебе́ моли́твенника к Нему́ благоприя́тнаго предлага́ем и о твое́м предста́тельстве взыва́ем, испро­си́ нам у Го́спода благопотре́бныя да́ры душа́м и телесе́м на́шим, ве́ру пра́вую, спасе́ния наде́жду несомне́нную, любо́вь же ко всем нелицеме́рную, во искуше́ниих му́жество, в злострада́ниих терпе́ние, в моли́твах постоя́нство, душ и теле́с здра́вие, зем­ли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, жите́йских потре́б дово́льство, ми́рное и благоче́стное на зем­ли́ житие́, христиа́нскую жития́ кончи́ну и до́брый отве́т на стра́шнем суди́ще Христо́вом. Еще́ же, о страстоте́рпче Христо́в, у Царя́ Небе́снаго испро­си́ стране́ на́шей Росси́йстей мир, здра́вие и спасе́ние, и на вра­ги́ побе́ду и одоле́ние, благоустрое́ние, тиши­ну́ и благоде́нствие. Христолюби́вому во́инству бу́ди сора́тай и помо́щник на вра­ги́ и всем лю́дем правосла́вным яви́ твое́ свято́е заступле́ние: боля́щия исце­ли́, скорбя́щия уте́ши, бе́дствующим помо­зи́. Ей, уго́дниче Бо́жий и му́чениче долготерпели́вый! Не забу́ди святу́ю оби́тель твою́ и вся живу́щия в ней и подвиза́ющияся и́нокини же и мирски́я, но поспеш́и им в смире́нии и терпе́нии носи́ти и́го Христо́во и от вся́ких бед и искуше́ний ми́лостивне изба́ви. Всех у́бо нас при­ве­ди́ в ти́хое приста́нище спасе́ния и насле́дники сподо́би бы́ти пресве́тлаго Ца́рствия Христо́ва святы́ми твои́ми моли́твами, да сла́вим и пое́м вели́кия щедро́ты Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, и твое́ свято́е заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, вели́кий Христо́в страстоте́рпче Ники́то! Услы́ши моли́тву нас, гре́шных, и изба́ви нас (име­на) от вся́кия печа́ли и находя́щия напа́сти, от внеза́пныя сме́рти и от вся́каго зла: в час же разлуче́ния души́ от те́ла отже­ни́, страстоте́рпче, вся́кую лука́вую мысль и лука́выя бе́сы, я́ко да прии́мет ду́ши на́ша с ми́ром в ме́сто све́тло Христо́с Госпо́дь Бог наш, я́ко от Него́ очище́ние грехо́в, и Той есть спасе́ние душ на́ших, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Личное прошение

О, вели́кий страстоте́рпче Христо́в и чудотво́рче, великому́чениче Ники́те! Услы́ши нас, моля́щихся тебе́ со слеза́ми (име­на), и умо­ли́ Хри­ста́ Бо́га, да поми́лует нас и пода́ст (содер­жа­ние про­ше­ния), да сла́вим и пое́м вели́кия щедро́ты Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Краткое житие

День памя­ти 15/28 сентября

Вели­ко­му­че­ник Ники­та при­нял муче­ни­че­скую смерть за Хри­ста в IV в. во вре­мя меж­до­усоб­ной вой­ны меж­ду гота­ми-хри­сти­а­на­ми и языч­ни­ка­ми. Тело его было бро­ше­но в костер, одна­ко не сго­ре­ло. Друг Ники­ты ночью отыс­кал остан­ки муче­ни­ка, и те дол­гое вре­мя пре­бы­ва­ли у него, а затем были пере­не­се­ны в Кили­кию и по при­чине мно­же­ства чудес и исце­ле­ний сде­ла­лись извест­ны­ми все­му цер­ков­но­му наро­ду. Осо­бен­но молят­ся вмч. Ники­те об изгна­нии злых духов.


* Минея. 15‑е сентября.


Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки