Молитва великомученице Анастасии Узорешительнице


Великомученица Анастасия Узорешительница

Тропарь, глас 4*

Победоно́снаго Воскресе́ния/ истинноимени́тая нарече́на еси́, му́ченице Христо́ва,/ побе́ды на вра­ги́ поста́вила еси́ мук терпе́нием,/ Хри­ста́ ра́ди, Жени­ха́ твоего́,/ Его́же возлюби́ла еси́./ Того́ моли́// спа­сти́ ду́ши на́ша.

Пере­вод: Побе­до­нос­но­му Вос­кре­се­нию истин­но одно­имен­ной назва­на ты (Ана­ста­сия от греч. Ανάσταση — Вос­кре­се­ние), муче­ни­ца Хри­сто­ва, побе­ду над вра­га­ми одер­жа­ла ты тер­пе­ни­ем муче­ний Хри­ста ради, Жени­ха тво­е­го, Кото­ро­го воз­лю­би­ла ты. Его моли о спа­се­нии душ наших.

Кондак, глас 2*

Во искуше́ниих и ско́рбех су́щии,/ к тво­е­му́ хра́му притека́юще,/ прие́млют честна́я дарова́ния/ от живу́щия в тебе́ Боже́ственныя благода́ти, Анастаси́е:// ты бо при́сно ми́ру то́чиши исцеле́ния.

Пере­вод: В иску­ше­ни­ях и скор­бях нахо­дя­щи­е­ся, к тво­е­му хра­му при­хо­дя, полу­ча­ют почтен­ные даро­ва­ния от живу­щей в тебе Боже­ствен­ной бла­го­да­ти, Ана­ста­сия, ибо ты все­гда исто­ча­ешь для мира исцеления.

Молитва**

О, многострада́льная и прему́драя великому́ченице Христо́ва Анастаси́е! Ты душе́ю на Небе­си́ у Престо́ла Госпо́дня предстои́ши, на зем­ли́ же да́нною тебе́ благода́тию разли́чная соверша́еши исцеле́ния. При́зри у́бо ми́лостивно на предстоя́щия лю́ди и моля́щияся пред о́бразом твои́м, прося́щия тво­ея́ по́мощи: про­стри́ ко Го́споду святы́я моли́твы твоя́ о нас и испро­си́ нам оставле́ние согреше́ний на́ших, неду́жным исцеле́ние, скорбя́щим и бе́дствующим ско́рую по́мощь: умо­ли́ Го́спода, да пода́ст всем нам христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на Стра́шнем Суде́ Свое́м, да сподо́бимся и мы ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Краткое житие

День памя­ти 22 декабря/4 января

Была доче­рью бога­то­го и знат­но­го рим­ля­ни­на. Всем име­ни­ем сво­им слу­жи­ла узни­кам тюрем, сре­ди кото­рых было нема­ло хри­сти­ан. За мило­сер­дие и само­от­вер­жен­ное слу­же­ние заклю­чен­ные назва­ли ее Узо­ре­ши­тель­ни­цей, т. е. «облег­ча­ю­щей око­вы». Нако­нец, и в ней при­зна­ли хри­сти­ан­ку и под­верг­ли муче­ни­ям. Одна­ко св. Ана­ста­сия оста­лась вер­ной Хри­сту. Св. муче­ни­це молят­ся об облег­че­нии уз нахо­дя­щих­ся в зато­че­нии, об обра­ще­нии ко Хри­сту заблуд­ших и впад­ших в тяж­кие преступления.


Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

2 комментария

  • Ири­на, 10.08.2021

    Вели­ко­му­че­ни­це, Узо­ре­ши­тель­ни­це Ана­ста­сие, моли Бога о Нас.

    Ответить »
  • Иван, 13.07.2021

    Очень полез­но..

    Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки