I. Житийные чтения Пролога на Господские и Богородичные праздники и на дни памяти святых вселенской церкви, русских и обще-славянских1

Январь

1. Память обрезанию Святому Господа нашего Иисуса Христа. (1 янв.)2

Хотяи Господь наш Бог, яко сердца человецьская (человечьскыя Сп.) сведый и будущая (я) ведый, смотрения (οἰκονομίαν) оуверити въчеловечения своего, да не кто (Сф. не кто, – Сп. никто – μήτισ) от еретик имать глаголати, яко по призрачьству (Сп. призрачью – φαντασίαν) родися, a не по истине (Сф. нашю) въсприяти (восприят) плоть (Сп. в нашю плоть одеся), еже и (Сп. еже, – Мен. – ὅπερ καὶ) мнози от еретик дерьзнуша (Сф. дьрзоша, Сп. дерзнуша) рещи; купно да разориться (Сф. и да разорит, Сп. купно же и да разорит – ἅμα δὲ καὶ ἵνα λύσῃ) всяк извет июдейскый, еже не глаголати, яко не положи (Сф. не пожи, Сп. не положи, – οὐκ ἐπολιτεύσατο) по обычаю тех и по повелению, исполняется вся (Сф. испълняет вься, Сп. исполни бо вся, иже в законе). И по осьми днии своего от Девы рождества Божественнаго хоте ити на место (с – Сф.) родителю своею (Сп. родителма своима), иде же обычай имеаху (Сф. и Сп. имеяху) обрезоватися (Сф. и Сп. обычай имеяху Иудеи...). И обрезан бысть, и наречено бысть имя ему ИС (так и Сф., Сп. ИС), нареченное от ангела. И пакы же (Сф. и пакы шьд, Сп. и паки съшед) с родительма, питаем же бе человецькы (Сф. питаем же бе человечьскы), приспевая мудростию и телом (ἡλικίᾳ, возрастом) и благодатью на спасение наше (в греч. нет этих слов).

2.1 Св. Василий Великий (1 янв.)3

В святых отец наш Василии бе в царство Оуалента. того же Оуалента, Ариевы мысли мудрьствующи дерзнувши облици (Сф. моудрствующа, дерзнув обличи) и едва (И ЕДВА так и в Сф.) не оувеща ереси отвращатися (Сф. отврещися). аще не срамеющася (Сф. не срамеющаяся) видяше и. обличаше ересы до конца не отвергся бы (Сф. видяше и обаче аще ереси до коньца не отвергл ся бы). н и в церковь приде служащю великому Василию. и дары принесе. бе же Василии сын Василия иже от Понта и Емилья (Сф. Емилия, – Емилии, Εμμελίασ) иже от Каппадокия.4 иже премудростию и разумом вся ветхъия и оунъия яко к собе приведе. изрядно же толми быв. благоговеин. яко стоятель быти престола царскаго. иде же и многы подвигы подъим правоверию. и царя и епархы оудивив. и еретичкая оуста заградив словом (Сф. еретичьская уста заградив словесы). и книгы многы списав (Сф. книг много списав). И бещисльная чудеса створив с миром к Господу отъиде.

2.2 Св. Василий Великий (1 янв.)5

Сей доспе в лета Уалентова, в няже и о святей вере дерзнув, еже на Ариево злословие. Ему же, Арию, приложився царь, яко огненным судом опагубляя церкви. Бяше же ему отец от Понта, мати же от Каппадокии. В словесех же не точию онех, но и ветхая пройде: всяким бо видом прошед наказание и на коемждо державу стяжа. И действеннаго ради воздержания, мудролюбие име. И того ради боговидения сущих на престол архиерейский возведен бысть, идеже многи подвиги о православней вере подъят. Твердою мудростию и непреложною епарха ужасив, и словеса изрек, имиже иноверных мудрования яко громом ударив. И обычное уставление показав и сущих разум состави соделованно. И всякой добродетели Христову паству научив, ко Господу отъиде. Бяше же святый возрастом высок, телом сухоняв и черн во образе; видом похил (хилый, тощий), горбонос, брови окружены; браду же имея долгу и редку, в мале чело высоко; кроток, средовек, в сединах доволен. Совершается же праздник его во святей велицей Церкви (св. Софии Константинопольской).

3. Св. Сильвестр, папа Римский (2 янв.)6

Селивестр премудрый за многую его добродетель по умертвии Малтиада (Мильтиада) епископа поставлен быв (в) старейшим Риме епископ (епископом), поручена же бывши ему церкви и великое священое стадо крестьянское. Многы подвиг притерпев и многа чюдеса створив, и великаго Констянтина перваго в крестьянех царствоваго на Христову веру настави, святым крещением телесную проказу и страсти душевныя, явлением святую апостолу Петра и Павла очисти и устрои; (повеле) кумирныя храмы разорити, церкви же во имя Господа нашего Иисуса Христа и Бога Отца и святых апостол мученик здати. Но и до Византии по цари иде, многы на спасение приведе, и тако в старости глубоче к Господу отиде радуяся.

4. Чудо св. Сильвестра и прение его с жиды (2 янв.)

По крещении Великаго Константина, слух бысть всем жидом, яко затворитися кумирницам их и жидовским церквам, христианом же во всяком месте созидати церкви, в славу Святыя Троицы. И приидоша жидове на Силвестра, да прятся с ним пред царем. Бе же жидов сто и двадесять, добре умеющих закон. Первое же царя укориша, яко прельщена Силвестром, потом нападоша на Силвестра и на Христа хулу глаголюще. Святитель же, яко изящен воин, богоносных муж и святых пророк проречением, яже о Христове пришествии, аки пращею ва обе руце бияше я: еллины, яко бесовския рабы, жиды же, яко отпадша славы Божия. И не возмогоша вси противитися ему. Замврий же повеле царю привести вола, хотя чудо деяти, и рече: «аз убо словом умерщвлю его, его же ты, Силвестре, прею не сотвориши». Силвестр же рече: «несть ми повелено Христом животных умерщвляти, но человеки заблуждьшыя на путь истинный наставляти». Приведен же бысть вол к царю и всему множеству сошедшуся. Замврий же некое слово рече во ухо волу – и пад вол умре. Жидове же и еллини прошаху убити Силвестра. Силвестр же, возшед на столп, помаваше рукою, веля молчати. Молчанию же бывшу, рече Силвестр: «повели, царю, да его же вола уморил Замврий, того же и жива сотворит». Замврий же рече: «никто же от человек может жива сотворити его; аще ли ты сего оживиши, мы вси крестимся». Силвестр же рече: «во имя Отца и Сына и Святаго Духа», – и им вола за ухо, постави и жива. Тогда повеле царь жидом креститися, не хотящыя же мечем погубити. Мнози же боляре, видевше чудо, крестишася с домы своими; еллинския же церкви сожгоша огнем; имения же жидовская даде царь Силвестру. Силвестр же, многи церкви созда и многи от еллин крестив, ко Господу отъиде.

5. Сказание Христова пришествия к морю, прежде даже не прииде ко Иордану креститися (3 янв.)

Вся исполняяй Господь наш Иисус Христос, яже на небеси и на земли, тогда к морю прииде, хотя е освятити Своими стопами и прославити и почести водное естество. Абие же море недра простер, с радостию прия Господа, глаголя: «приидите вся животная малая с великими и простирающеся поклонится, Иже исперва ны сотворил и живот нам дарова. Вси противнии дуси Пришедшаго вострепещите и вси нижние вихри умолчите и пришедше поклонитеся силы величеству. И вси студенцы и ветри устройтеся, и волны утишитеся, и Господа животу и смерти с радостию приимите. Кто возвестит вселенней днесь, яко по пучине ходит Господь? Возвеселюся от Вышняго, яко херувимов святейши бых Божиим пришествием и серафимскую постелю приях, яко убо седащаго на крилу ветренюю зде имам ходяща, прикасающася версех моих. Аз имам храняща превышша всея твари, Сего во своих недрех имам вмещена и пеша ходяща. Ныне же убо к тому не нарекуся море, но купель небесная. Себо уже бых светлее свещи, лучы испущая небесныя, ныне уводобихся солнцу, лучы пущающу. Ныне бых небо, Творца имея». И яко вся тварь веселящися вкупе, земля и море и небесная, и вси светяхуся благодатию. Заблуждшии возвращахуся и грешнии помиловахуся и нечестивии благочестивии бываху, болящии во здравие прихождаху, мертвии возстаяху, беси отгоними бываху, и недузи отбегаху, и смерть ужасашеся, и держимии от врага, видевше славу Господа пришедша, изрешитися от уз моляху. И вся тварь Христовы пришествием на земли освящашеся и от скорби в веселие прелагашеся крещением Господа нашего Иисуса Христа. Ему же слава ныне и присно и во веки веков.

6. Сказание Иоанна Златоустого о приходе Христове от моря на землю и ко Иордану грядуща (4 янв.)

Днесь спасение сбывается пророчеством Исаии глаголюща: да возвеселится пустыня, да процветает яко крин, да вельми ублажится пустыня Иорданова (Ис. 35:2), видящи Христа, грядуща ко Иордану, да водное освятит естество. Иордан исполняшеся вод, и множество народа схождаше к нему. Иоанн велегласно глаголаше, обличая жидовское злодейство: «исчадия ехиднова сотворите плоды покаяния (Лк. 3:7), да егда приближится крестяй огнем и духом, послушествуемый сый от Отца с небесе и Духом Святым показуем Сын Божий, тому веруйте и со мной прославите Его и яко Богу поклонитеся». Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и со Святым Духом ныне и присно и во веки веков.

7. Святое Богоявление Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (6 янв.)

Святое Богоявление празднуем Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в Церкви, еже по градех во святых церквах, всенощное бдение от вечера дне совершающе. Сам бо Слово и Бог, в ветхаго Адама оболкийся и вся законная совершивый, к великому Иоанну Предтечи приходит креститися. Иже и прещаше Ему, глаголя: аз требую от Тебе креститися и Ты ли грядеши ко мне (Мф. 3:14). Да внегда остави уже, от Господа слышав, Иже приидох, рече, всякое оправдание исполнити, и еже о крещении быти познав, остави его. И крестився Христос всякое естество человеческое освяти и всякий же человеческий грех потопи во струях Иорданских; абие взыде от воды и ветхаго во гресех человека обновив и украсив и небесное царствие тому даровав.

8. Филипп, митрополит Московский и всея России чудотворец (9 янв.)

Сей святый и приснопамятный Филипп родися в царствующем граде Москве от благочестиву и благородну родителю от синклита (свиты) царска, отца именем Стефана, по реклу (по прозвищу) Колычева, и матере благоплодныя, именем Варвары, яже последи (впоследствии) во ангельстем чине (во иночестве) нареченна бысть Варсонофиа. И живяста оба в заповедех Господних без порока, и сего ради подаде има Бог плод благородный, во свидетельство добродетели их, – родиста сего блаженнаго отрока и нарекоста имя ему Феодор, и банею бытия (крещением) омывается, и во всяком наказании воспитаста его. По времени же дав бысть на учение грамоте, прилежанием же и трудом скоро извыче, не внимаше бо играм пустошным, якоже обычай есть детем. Родителие же его, видя нравом такова, радовахуся о сем и повелеша ему со отроки на конех ездити. Он же никакоже о том брежаше, но всегда книги прочиташе и досточудных мужей жительства разсмотряше и от сего наставляшеся к лучшим. По сем вразумляется и войнской храбрости, но и в том сый другов убо своих отверзашеся, иных же и единовозрастных ему мудрования и сопребывания удаляшеся, и мнози дивляхуся о благонравии его. По смерти же великаго князя Василия Иоанновича восприемлет скиптры царства, отчее наследие, сын его великий князь Иоанн Васильевич всея России. Ему же тогда Феодор за премногую его добродетель любим бывает и с прочими благородными в послужение царское учиняется. И ниже в том сый измени благонравие свое, но и тогда смиренномудрием украшашеся и сего ради наипаче любим бе царем. В тридесятое же лето возроста его, случися ему внити в церковь во время литургии, Божию некоему смотрению призревшу нань – и слыша евангельское слово, сице глаголемо: «никтоже может двема господинома работати». И от сего уязвися сердцем, мнев, яко к нему сие речеся, и нача размышляти, како бы оставити сие житие. Воспомянув же о лавре Соловецких, яко тамо монаси добре жительствуют, и восхоте отъити тамо. И сотворив убо первее поклонение обычное в местех святых, со слезами припадая к чудотворным ракам святых, объемля и целуя их. И тако изыде с молитвою, утаився от всех, оставив царское приближение, отечество же и род, нужными покрывалы точию одеян. Приходит же прежде в пределы великаго Новаграда, ко езеру Онегу, и тамо вселися в весь, именуему Кижу, и приста у некоего жителя веси тоя и живяше у него. Видя же господин его благонравна и смирена суща, вручает ему овец своих паству: Господу предзревшу о нем, да прежде словесных безсловесныя добре упасет. Родителие же его повсюду в градех искавше, не обретоша его и много плакаша о нем. Предоблий (мужественный, славный) же юноша, пожив в местех онех не мало дний, отходит оттуду в Соловецкий остров и приемлем бывает от тамо сущаго игумена, иже повелевает ему труждатися в монастирских службах. Он же, страхом Божиим ограждься, со тщанием и смирением, в простоте сердца, разумне вся творяше повеленная. Дрова убо секий и землю копая во ограде и камение пренося, онагда же и гной на плещу своею носяше и иная тяжчайшая дела творяше. Многащи же угнетаем и бием от неразумных не гневашеся, но с радостию терпяше вся и со смиренномудрием, никим ведом, кто и откуду есть. И сице искусився в терпении, умоляет игумена пострищи себе. И постриже и, и наречен бысть вместо Феодора – Филипп. И предаде его в послушание некоему мужу дивну, иеромонаху, именем Ионе, от негоже всяку заповедь и всяку добродетель во смирении души делы извыче. Посем в поварню от игумена посылаем бывает и тамо с молчанием на братию работаше, огнь бо згнещая и дрова секий. Пребыв же в той службе дний не мало и отходит в пекальницу (в пекарню) и ниже в сей службе разленяется, но и тамо дрова убо на раме своем влечаше и воду носяше, и сего ради славим бысть всеми, тамо сущими. Он же, не восхотев славы, изыде из монастыря в пустыню и тамо, к Богу ум возвысив, в молитвах точию упражняшеся. И тако не мала лета препроводи и во обитель паки возвратися и паки прежних трудов касашеся ту. Видя же его игумен сице превосходяща подвиги и смирением многим украшена, радовашеся о нем зело и имяше его споспешника си – и попечение о начальных службах устрояти ему повеле. Он же и сия вся по чину управляше и 9 лет сице пожив, молитвы и благословения отча насыщаяся. Потом и на игуменство его, вместо себе, советом братии поставляет. Преподобный же, аще и старейшинство приемлет, но никакоже измени нрава своего прежняго. Болма (наиболее) бо простирая себе на подвиг и множае себе телесным вдаяше трудом, и сего ради хвалима и почитаема себя видя, и вменяше си тщету быти, от юности бо смирением украшен, – и сего ради остави игуменство и отыде паки в пустыню, токмо приходяше в монастырь причащения ради пречистаго Тела и Крове Христа Бога нашего. В то же время старейшинствующу первому игумену, иже постриже святого, иже пребысть лето едино и пол и преставися. И поставиша паки Филиппа. И большими подвиги подвизався, на совершенныя добродетели восходит. И дойде слава о нем благоверному царю и великому князю Иоанну Васильевичу всея России. В та же времена митрополиту Афанасию всея России престол оставльшу, и возводим бывает царем святый Филипп на престол российской митрополии. Православнии же тогда народи во всякой тишине пребывающе и любви; враг же зря вся сия, искони ненавидя истины и вместо любве ненависть воздвиже, и воздвизает многомятежную бурю, православных христиан в ненависть прелагает, еже друг на друга. И вельможи меж себе содеявше ненависть за возлюбление, гордость за смирение вознесоша и злыми своими гнусными умышлении друг на друга аки змии распыхахуся, и самого благочестиваго царя возмутиша зелне на гнев и на ярость воздвигоша. И от тех злых советов верных слуг и известных сродников и приятелей нача страшитися и на боляр своих неукротимо гневашеся. И ради таковых соблазнов сотворяет совет и собирает весь освященный собор и свой совет открывает, чтобы его благословили царство свое разделити и свой особно царский двор учинити. Блаженному же Филиппу согласившуся со епископы, и укрепльшеся вси между себе, еже противу такого начинания крепце стояти. Един же епископ, славолюбив сый, и общий совет извесе, прочии же своего совета отпадоша и не токмо царева страха убоявшеся умолчаша, но и на блаженнаго Филиппа инии от них возсташа. Царю же, совет свой утверждающу, и нача по воли своей и по совету онех дело свое совершати, и которые князи и боляре и прочии велможи ему угождающе, называше их опричницами, иных же князей и боляр и прочих велмож нарицаше земскими, такожде и всю землю своего державства раздели. Блаженный же Филипп царя молит, паче же и обличает, еже такового начинания престати, и того ради царь гневашеся на святого и муками и изгнанием претяше. Он же яко адамант непоколебим пребываше и царево прещение ни во что же вменяше, о истинне же глаголати не престаяше. Угодницы же царевы – Пимен архиепископ Новгородский и прочии с ним, и от палаты царевы Малюта Скуратов и Василий Грязной со единомышленниками всяк ков подвизающе на святого, тщахуся с престола его изгнати, увещавают царя, еже бы ему своего совета не отпадати. Царю же не просто изврещи его хотящу, но вскоре по извещению лживых свидетелей посылает в Соловки Суждальскаго владыку Пафнутиа, да князя Василия Темкина испытати о блаженном, каково было прежнее житие его. Дошедше же посланнии Соловецкаго монастыря и покушахуся на угождение царю творити. Живущих убо иноков овех убо ласканием и мздоимством, овех же сановными почестми умякчиша, да по их хотению наречие воздадят на святого; овем же и страхом прещения претяху. Богоносным же и честным старцем многи раны сотвориша, повелевающе им на святого неподобная глаголати. Они же, благочестия нрав имуще, всякия скорби с радостию приемлюще, яко едиными усты истину сказаша, яко непорочно его житие и по Бозе бяше. Они же ни слышати хотяху о том, но яко же им годе содеявше и возвратишася к Москве. И взяша с собою того же монастыря игумена Паисию, ему же епископский сан обещаша, и ины клеветники, ложная словеса имущыя, и воставиша я пред царем. Они же ложныя и многосмутныя свои свитки положиша. Царь же, слышав о книгах, яко суть ему угодны, повеле пред собою и пред боляры прочести, и вскоре хотя гнев свой исполнити, посылает болярина своего Алексиа Басманова со многими воины. Он же, пришед в соборную церковь, повеле пред всем народом лжесоставныя на святого книги чести. Потом, пришедшии с ним нападоша на святого, аки суровии зверие, и совлекоша с него святительский сан и возложиша ризы иноческия, многошвенныя и раздранныя, и изгнаша его из церкви, и посадиша его на возило (телегу), и вне града повезоша, ругающеся и метлами биюще. Конечнее же в заточение изгнанием осуждается во Отрочь монастырь града Тфери, и много зла на пути блаженный пострада от скудоумных приставников. Проходящу же святому уже к совершению лета в заточении скорбми скончаваем от приставников. – Во время же оно царю шествие творящу в великий Новград и не дошед града, в немже блаженный заточен, предпомянутый препосит (πρεπόσιτος – старшина, начальник), Малюта Скуратов, внезапу без опасения прииде в келлию святого. Блаженный же прежде триех днех пришествия его к сущим ту глаголаше: «се уже совершение моего подвига приспе», – и причастися честных и животворящих Таин Христа Бога нашего. Той же предпомянутый Малюта, лестию припад, глаголаше: «владыко святый, подаждь благословение царю ити в великий Новград». Святый же рече: «твори, якоже хощеши, о любезне, на неже пришел еси». Каменосердечный же ов муж заят праведнаго уста подглавием (подушкой), и тако святый предаде душу свою в руце Божии, в лето 7078 (1570), декемврия в 23 день. Воставшии же на него вси Божие отмщение прияша. Понеже бо уведев царь, яко лукавством сложишася на святого и изыскав известно, повеле я изгнати по различным странам. Мнози бо от них на пути различныя смерти прияше, иных же смерти предаде. По преставлении же царя и великаго князя Иоанна Василиевича всея России, приимшу хоругви российския державы сыну его, благочестивому царю и великому князю Феодору Иоанновичю всея России самодержцу, в седьмое лето благочестивыя державы его, в двадесять первое лето по преставлении святого, Соловецкаго монастыря игумен Иаков и братия молиша благочестиваго царя, да повелит тело святого из Отроча монастыря в Соловецкий монастырь пренести. Ов же им повелевает, и обретоша тело святого цело и нерушимо, яко и ризам его не прикоснутися тлению, и миру искипети от мощей святого, и благоуханием весь град исполнися. И тако во свой монастырь честне пренесоша и погребоша его на месте, иде же сам уготова. Богу нашему слава, ныне и присно и во веки веков.

9. Св. Григорий Нисский (10 янв.)7

Великаго Василия, архиепископа Кесария (я) Кападокиискыя, бе т святыи Григории брат присныи (γνήσιος). Бяше же мудр и добронравьн, им же (ἐξ οὗ) и бысть епископ в острове (Нусстем, – Сп. Пр., – εἰσ Νύσσην). В тоже время быша мнози еретици и боряхуся с крьстияны; н т (сей) святыи инъгда беседоуя к ним от святых писании, и инъгда же пиша, вся победи и ересь погоуби. Обрет же ся и на вторем сборе в Константини граде, – тако же словом моужьствова, яко же заградити еретичьская оуста, правоверныя же радости (исполни). Пришед же к церкви своей и к стадоу, добре напитав е и наоучив, и многы книгы Богодъхновеньныи доушепользъны писав, в чьстьнеи старости и в добре седив к Христоу отъиде, радоуяся и веселяся.

10. Преп. Павел Комельский, иже на Обноре (11 янв.)

Сей преподобный отец наш Павел Обнорский рождение имея и воспитание в пресловущем граде Москве. По времени же родителя святого восхотеша браку сочтати его; Павел же не восхоте сему быти и отъиде от родителей своих, вся оставив, ничто же взя с собою. И прииде в Прилук, – Прилук же той бяше под областию Живоначальныя Троицы и обители преподобнаго отца нашего и чудотворца Сергия, – и ту пострижеся в монастыре Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И убо мало пребысть ту и оттуду иде во обитель Живоначальныя Троицы, к преподобному Сергию. И пребысть у преподобнаго лет пятьнадесять во отходней (уединенной) келлии и посем испроси благословение у преподобнаго Сергия жити в пустыни. И отъиде в пустыню, и живяше тамо и паки преходя от места на место. И абие прииде во обитель Пречистыя Богородицы и к преподобному Кириллу Белоезерскому чудотворцу и тамо во отходней келлии пребываше у него святый Павел. И посем прииде в пустыню на Одром реку, и ту пребыв мало во отходе, (в уединении) и от того места прииде в Галич и в велицей пустыни у Пречистыя Богородицы живяше во отходе. И от того места изгнан бысть преподобный отец игуменом того монастыря, и паки святый отъиде на Городец и на низу у святого мученика Феодора во обители пребываше. И оттоле во иных местех пустых живяше святый лета довольна, от мира и человек удалялся. Посем же прииде на Комельский лес и пребысть ту на реце, нарицаемей Грязивице, и ту убо святый обрете древо дуплено велико, глаголемое липа, и в него вселися и пребысть в нем до трех лет в воздержании велице, и в посте и в слезах Богу работая день и нощь. И от того места паки прииде на место, иде же ныне честная святого обитель стоит благодатию Христовою, и ту поживе лета довольна блаженный Павел в посте велице. Ядь же святого бяше хлеб и вода и то пооскуду, точию в субботу и в неделю, в пять же дней ничто же вкушаше, но пребывая во отходней своей келлии в славословениих, еже к Богу. И многи труды подъят святый, Господа ради, и скорби от бесов: обаче вся сия претерпе благодатию Христовою. Иногда бо, нашедшим бесом на келлию святого и хотящим испроврещи ю, блаженный же отец наш Павел не устрашися коварств их, но победи силою креста Христова. И посем нашедшим на святого разбойником и много бивше его и раны многи давше святому и все имение взяше, еже имея святый, и посем блаженному отцу связавше руце и нозе и оставиша его тако в келлии, неразрешена (связаннаго), и отъидоша в путь свой. Святому же пребывшу многи дни связану, и посем приидоша к святому людие, Богом наставляеми, в пустыню, и видевше отца связана, разрешивше его и отъидоша от святаго в путь свой. Святый же вся сия терпяще, Господа ради. И паки прилетаху к святому в келлию птицы многи и зверие дивии кровоядцы прихождаху ко отцу, и кротцы бываху молитвами святого, и что им отец веляше – творяху. И посем многащи святый слышав звон на месте том велик, иде же честная святого отца обитель стоит, даже и до сего дне. И паки отъиде блаженый со учеником своим во град Москву и поведа святейшему митрополиту Фотию вся видения о месте святем. И абие митрополит благослови святого церковь создати, и ученика его, именем Алексиа, пресвитером постави. И паки митрополит вда милостыню многу святому на создание церкви, и благослови их, и отпусти в пустыню. И посем блаженный отец Павел созда церковь в пустыни Комельской во имя Живоначальныя Троицы, и обитель устрои, и братию собра, преднареченнаго же Алексиа игуменом постави. Сам же преподобный отец наш Павел живяше во отходней своей келлии, токмо в субботу и в неделю во обитель прихождаше, наказуя и уча ученики своя о Господе по чину жити и по уставу святых отец. Посем же паки плениша Агаряне град Кострому и окрестныя веси и множество людей оружием побиша, а иных мечи изсекоша, иных же в плен отведоша с женами и детьми, град же Кострому огню придаша. И посем не по мнозе времени преподобный Павел преставися к Богу от трудов, в вечный и неизреченный покой от сея жизни, и память добру оставль учеником своим. Преставися преподобный в лето 6937 (1429), месяца Ианнуария, в десятый день. Жив же святый всех лет живота своего сто и дванадесять.

11. Преп. Михаил Клопский, Христа ради юродивый (11 янв.)

Монастырь есть, называемый Клопско, в нем же храм Живоначальныя Троицы, за пятьнадесять поприщ от великаго Новаграда, близ реки, нарицаемыя Веряжи; иже прежде не многим знаем бе монастырь он, последи же от всех славим, чудес ради святого. В том же монастыре игумен бе Феодосий, муж добродетелен, при том убо игумене Феодосии прииде в монастырь сей блаженный Михаил, и никто же весть, откуду прииде или от коею родителю родися. Пришедшу же святому в монастырь он в летнее время; братиям же утренню поющим, и абие приспе время девятыя песни, священник же прииде к келлии покадити, сущи ей близ церкве, и обрете келлию отверсту, замчене ей сущи. Он же влезе в келлию свою и обрете человека, седяща в чернеческих одеждах, и свещу горящу пред ним, и пишуща Деяния святых Апостол. Священник же шед поведа игумену и братии о сем. Игумен же с братиею по утрени прииде к келлии и обрете ю заключену извнутрь. И абие игумен нача молитву творити – и не бысть глас, и много толкий в двери с прилежанием – и никако же бысть гласа. Игумен же и братия, раскладше верх (разобравши крышу), влезоша внутрь келлии и видеша келлию извнутрь затворену, и посем повеле игумен двери разбити келлии, и влезоша в ню и видеша старца пишуща. И нача игумен вопрошати его, глаголя: «Повеждь ми, человек ли еси или дух?» Святый же тая же вещая, яже слыша от игумена. Игумен же начат молитву творити, он же такоже молитву творяше. И начат крестом ограждати блаженнаго и фамиамом кадити. Он же от фимиама уклоняшеся и яко урод (юрод) вменяше себе быти. Посем же вниде в церковь святый на литургию дне того и нача пети с клиросники Единороднаго Сына Слова Божия воплощение. И посем даша ему апостол чести, и слышав игумен, яко источник течаше воды живы изо уст его. И посем святый всегда начат от дне того пети в церкве и чести в трапезе. Игумен, же и братия слышавше толику сладость во чтении от уст его и всем послушающим в сладость чтомаго от него, и по исхождении из трапезы взем игумен за руку святого и введе и в келлию. Святый же от того времени начат жити в монастыре Святыя Троицы. Игумен же и братия имене святого не возмогоша уведети, кто бе или откуда прииде. Но токмо князь Константин, сын Димитриев, прииде в обитель Живоначальныя Троицы и слыша святого чтуща в трапезе, и прииде князь близ святого, и позна его, и рече, яко сей есть Михаил, сын Максимов. Святый же отвеща: «Един создавый весть, кто есмь аз». Игумен же глаголя ему: «точно, чадо, имени твоего не повеси?» Святый же рече, яко Михаил нарицаюся. И паки святый хлеба единою в седмице вкушаше, такожде и воду единою пияше в седмице, и то по оскуду. Егда же святого труд телесный понуждаше тогда на земли пометаше и абие. В келлии бо ничтоже имеяше, ни риз, ни рогожи блаженный, но токмо едину ризу, еюже тело покрываше. Труды же его кто исповесть, или кий язык изглаголет? Яко стень бо тело имея от великих трудов и воздержания. И посем бывшу бездождию в великом Новеграде и во окрестных местех три лета, не токмо же источником, но и рекам изсякнути от бездождия. И абие помолися святый – и потрясеся место и изыде источник воды неисчерпаемыя, даже и до днесь. И вси приходящии людие приимаху от него воду на потребу себе. Иногда же, во время глада, множество пропиташе нищих, и житницы в монастире святого от раздаяния тщи быша, и молитвами своими наполни святый. И посем много пророчествовав о взятии великаго Новаграда, и чудеса сотворив многа о Христе, и умре. И погребен бысть игуменом и братиями честно в монастыре Живоначальныя Троицы на Клопске, идеже и подвизася. И положено бысть честное и трудолюбное его тело одесную страну церкве Святыя Троицы, идеже и до ныне с верою приходящии ко гробу его святому многа и различна исцеления от всех недуг приемлют в славу Христа Бога нашего.

12. Память св. Саввы, архиеп. Сербского (14 янв.)

Сего убо блаженнаго и святителем сопрестольнаго святого и преподобнаго отца нашего Саввы житие сице бяше. Бысть убо благородну и правоверну родителю сын и любим бяше зело има. И измлада возлюби Бога всем сердцем и всею душею своею и, евангельский глас услышав глаголющ: иже оставит отца или матерь и вся красная мира сего – сторицею приимет и жизнь вечную наследит, – и оставль убо отца своего и матерь и вся красная мира сего и, взем крест, последова Христу и бежа во святую гору (на Афон). И вшед в монастырь святого великаго мученика Христова Пантелеимона, рекомаго Русы (Русик), и прият святый монашеский образ. Трудолюбивое же его житие кто исповесть? Трудився бо добре пощением и бдением и молитвами, яко превзыти ему житием вся монахи, сущие в месте том. Его же видев Бог, Иже вся провидя и ведый, хотяй всем спастися и в разум истины приити. Божественным посещением и благодатию Святого Духа разжегся, им же не себе единаго на высоту возвед довольне, но собою путь и родителема показав – и тех привести к добродетели ангельскаго жития возвед. Восхоте же посетити и видети отечество свое, слышаше бо о них, яко бяху овцы, не имуще пастыря. Господу же Богу поспешествующу ему, труды его премногими кралевскаго и святительскаго священия земли отечествия его сподобися получити. И слыша о нем вселенский патриарх Мануил, сияше бо в мире яко солнце, добродетели ради его архиепископа постави его Сербския земли и врученное ему стадо пасти добре преда. И епископы постави, и весь священнический и монашеский чин уставив умножи, и архиепископию создав, и украсив всяческими добротами. И паки оставив вся, иде во Иерусалим поклонитися гробу Господню и всем святым местом, таже и в Синай желание получив. Бог бо рабом Своим исполняет вся прошения их, якоже и сему святому; желаше бо и моляше в той же стране прияти конец жития своего, яко же и бысть. Дошед бо Тернова и в царских палатах предаде дух свой Господеви, Его же и возлюби; честное же тело его положено бысть во гробе. Многу же времени мимошедшу, боголюбивая его чада земли отечествия его со всяким усердием дошедше и обретоша цело и никакоже разрушимо, любезно восприимше от земленых недр принесоша со всякою честию в землю отечествия своего, идеже и ныне лежит. Того молитвами, Христе Боже, помилуй вас, яко человеколюбец.

13. Преп. Павел Фивейский (15 янв.)8

То (сь – сей) бе в царство Декия, быв (бысть же) от Египта, (от) града Фивейскаго. Ими же (имеяше же) зять (зятя зловерва) и въсхоте зять его предати (и) князю, яко (аки) крестьяна, да наследит часть имения его. И преже увидев се (Павел), нощью бежав, вниде в гору пустыня (отъиде в пустыню) и помалу ходя внутрьняя пустыня и обрете пещеру и вселися в ню. И отдевашеся от скоры (коры) финиковы сшивая и питашеся от плода его. Хотя же Бог явити житие его на пользу (всем), веде и тамо великаго Антонья, помыслившаго яко глубльшаго ин никто же не вниде в пустыню (помыслившего, яко ин не живет никто же дале его в пустыни); но обрет (же) и (сего) чюдися. Наченшима же (има) беседовати, приде вран нося хлеб цел и дасть има. И обратив же ся (обратився назад – στραφεὶς) Антонии, да принесет ему ризу, и обрете и умерша и прослави Бога.

14. Поклонение веригам св. ап. Петра (16 янв.)9

В оны дни (κὰτ’ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν) Ирод царь ят Иякова, брата Иоанна Богословца, и мечем посече и. И увидев, яко угодно бысть Июдеем, ят (и) Петра и связа ужема двема въверже и в темницю. Ангел же Господень, (в полунощи) пришед в темницю, раздреши (его) от ужю (от уз) и отверзе нощию двери темници, и пусти и. И тако избеже, избави из руку Иродову. Неции же от верных, ужа (те) обретъше, чтуще святаго ради, но прият ю схраниша и последи честьными цари принесены быша в Констянтин град и положены быша в церкви святаго Петра, близ сущи святыя София, и оттоле чтоме еста и поклоняеме в честь святаго апостола Петра.

15. Преп. Антоний Великий (17 янв.)10

Великый Антонии Египтянин, в постнице велик, быв богату родителю сын и оун (же) сы (еще) остави вся и иночьствовав.11 И бьен быв от бесов (иже хотяху его прогнати), и помолися к Богу ранами и ицели (от ран исцели его). Вся же силы бесовьскыя (терпеньем) победи. Тако разуме проказы их и обличи... яко ни единому же их...12 Пощении же многыми и сухопребывании13 (и) молитвами притерпев (пребысть неискусен от них) святыи неоскудно, не преста (боряся с ними). Проразумения того ради сподобися (и) знамении мног (но и праведных и грешных душа знаяше) оны к Богу взносимы, оны же в ад сводими. И то (т бе) при велицем Костянтине подвизаяся и о Арьеве же ерсси (подвизался и) пророчьствовав. Бывша же ученицы его мнози и приятели (причастницы) пощению его: великыи Афанасии, и Паоул Фивейскыи, и великыи Ларион. Поживе же лет 95 и умре, и погребен быв от двою ученику своею на месте незнаеме.14

16. Память св. Афанасия и Кирилла (18 янв.)15

Святыи убо Афанасии бе в царство великаго Констянтина. Приде же от Александрия, послан быв Александром архиепископом на Никеискыи сбор. (Тогда сы) архидьякон (премудр) сы (духом)... (подобен быв на сборе) посрамив Ариа. По смерти же Александра святаго, патриархом быв Александрии. Правыя ради веры много искусен быв (искушен) и прогневан быв, и бежав изгнан. За 42 лет по Христе пострадав с миром оуспе.16

Святый же Кюрил бе при Феодосьи малем, сестрицичь (племянник) Феофила, патриарха того же града Александрьскаго, его же бысть (престола) наместьник. Приде же и т (он) на снемшиися (συγκροτηθεῖσαν) сбор в Ефес на потребление нечестиваго Нестория первая нося в епископех (τὰ πρῶτα φέρων εν επισκόπιος). Посем в мънозех исправлениих въсия, ко Господу отиде, въсприим живот вечный.17

17. Свв. Макарий Римский и Макарий Египетский (19 янв.)18

И тою обою един святый Макарии Римлянин отцем с женою съчтан, преже дажь не примесися ей, оставль ю, взиска спасен быти. И поим и ангел, веде поприщ 20 от рая и всели и ту, иде же и обретоша три мниси: Феофил, Сергии, Фугин, им же сказа чюдеса преславна и знаменья.19

А другыи святыи Макарии, мал телом, приимыи на бесы власть, от Александрия быв и многим терпением и бдением и пощением всяку добродетель оуправив; много бо знаменьи и чудодеяньи сподобися, и добре пожив, Богу оугодив, с миром оуспе.20

18. Препод. Евфимий Великий (20 янв.)

Сей преподобный отец наш Великий Евфимий бяше в царство Гратианово. В Мелетине Никейския митрополии родився от родителей благочестивых Павла и Дионнисы, по великому Иоанну Предтечи, от неплодныя и безчадныя утробы, имже и звание по обетованию имеяше, яко и благодушствовати родителем его и требующим милостыню подати и молящим о рождении, тем же и гласу свыше пришедшу. Сей, по смерти отца своего, приведен быв материю своею ко Евтропию великому, епископу Мелетийскому, и от него чину клирическому причитается. Быв же и во учительских беседах нарочит и всех иже с собою постом и добродетельным вданием превзыде. И понужден быв священничество прияти и священических постник и монастирей прилежание восприяти. Двадесять и девять лет имый возраста своего, отыде во Иеросалим и в некоем горы вертепе с преподобным Феоктистом учиняется, идеже и злыя недуги от многих прогна. Глаголется же, яко именем Господним зело малым и скудным хлебцем четырем стом из обители изшедшим и на пути обрет загладневших препита. Не точию же сам силою Божиею неплодство разрешив изыде, но и иныя безчадныя жены благочадны и плодовиты показа. И по великому Илии, яко и сей небесныя хляби отверзе и землю, неплодием недуговавшу, напои. Яви же и преподобнаго светлость звездою и огненнаго столпа, внегда тому святую службу служащему безкровную Жертву, его же предстоящи видевше с небесе сшедша и с преподобным близ его стояща, донележе совершися жертвенное время. Помыслы и чувства пришедших и божественнаго причащения прияти мысленно прозираше, да иже с чистою совестию или которою скверною всеконечному очищению знамение бываше. Сей блаженный ко Господу отыде лет сый девятидесяти и седми, в царство Льва Великаго. И, изшед, предстоит святей и единосущней Троице, вельми славим в святых и преподобных и праведных. Бяше же видом благоличен, нравом препрост, убелизен образом, возрастом доволен, сед власы, брада даже до колену. Глаголется же о нем, яко некоему хотяще монаху умрети, иже мняшеся мнозем целомудр и постным воздержанием, но не бяше таков, но весьма бяше непотребен. Видяше сий блаженный ангела с трезубом душу его извлачаща и купно глас услышати, сокровныя постыдения объявляюща монаха онаго. Совершается же собор его во святей велицей церкви.

19. Преп. Геннадий Костромской и Любимоградский (23 янв.)

Сей бе Литовския зеыли, в рождении именован Григорий, красен бе зело; единороден же отца славна, именем Иоанна, матере же Елены, благочестивыма сущема. Непрестанно подвизаяся в посте и в молитве и в церковном стоянии день и нощь, сего ради родителя его велие на него негодование имеяху и глаголоста ему с прещением: «или еси, сыне, наю страж церковный, понеже преизлишествуеши в подвизе церковнем присно, сим от всех нама стыд содеваеши?» Преподобный же отвеща има: «о, родителие мои прелюбезнейшии, не стужайте ми, аз детския игры творити не хощу, Бог бо о мне елико хощет и сотворит». И оттоле боле подвизався на труды и присно мысляше, како бы ему отыти в российския страны. И избра себе время благополучно, отыде от родитель своих в некую страну, и совлече ризы своя светлыя и отдаде убогим, у них же взя худыя и облечеся и хождаше по литовским странам и по пустыням, и многи от зверей и от гадов страсти подъя. И посем дойде царствующаго града Москвы и хождаше в нем, притекая к ракам святых чудотворцев и приникая в пречестныя обители, внимая, где бы ему пострищися. И обрете себе друга, именем Феодора, млада суща и зело боящася Бога. И пойде с ним в великий Новград и тамо хождаста по всем святым местом, и отыдоста на Свиру реку в пустыню к преподобному Александру и молиста его, да бы я одеял в монашескую ризу. Преподобный же Александр рече подругу его Феодору: «ти, чадо Феодоре, имаши водити зверя белоглаваго, а ты, чадо Григорие, будеши пастырь словесным овцам и иноком наставник; иди на Комельский лес к преподобному Корнилию, и той тя наставит, а в нашей пустыне юным отроком невозможно труда понести». Они же препочиша ту дней четыренадесять и, вземше от него благословение, отыдоша в Вологодския пределы и приидоша в пустыню к Корнилию Комельскому. Корнилий же вопрошаше их: «что, чада, приидоста во убогую пустыню сию?» Они же отвещаста ему: «желаем, отче, монашескаго жития». Корнилий же рече: «ты, чадо Григорие, вниди в келлию убогую мою, а ты, чадо Феодоре, имаши жену водити и чада рождати», – еже и бысть о нем, по пророчеству преподобных отцев Александра и Корнилия. Григория же постриже в монашеский чин и нарече имя ему Генадий. Генадий же в монашестве вельми подвизася и труды ко трудом прилагаше. Братия же вельми на него ропщуще; преподобный же Корнилий его вельми укрепляше; он же ничесому внимаше. Ненавидяй же добра диавол от братий воздвизает негодование и на самого преподобнаго Корнилия. Корнилий же, ем Генадия, отходит в Костромския пределы, в дивий лес, на Сурское езеро. Живущии же тамо христиане вельми им возрадовашася и соградиша им келлию четверопредельну и приношаху им хлеб и мед, зане близ бе ту угодие бортное. Святии же Корнилий и Генадий труды к трудом прилагаху: лес секуще и землю орюще и тамо четыре пруда ископаста. И того ради великим князем Василием Иоанновичем и великою княгинею Еленою знаема беста. Немалу же времени прешедшу, благословением отца своего Корнилия и по повелению великаго князя, Генадий в той пустыни храм Преображения Господня воздвизает и другий преподобнаго Сергия, Радонежскаго чудотворца. Сам же труды велия стяжа, еще же и вериги тяжки ношаше. Некогда же случися ему приити в Москву со ученики своими Серапионом и Уаром, и прият бысть честно от болярыни Иулиании Феодоровны, жены Романа Юрьевича, благословения ради чад ея, Даниила и Никиты, и дщери ея Анастасии Романовны. И егда благословяше ю глаголя: «ты еси розга прекрасная и ветвь плодовитая, будеши нам государыня царица благоверная всему миру», – якоже и бысть, по пророчеству его, Богу тако содействующу Своею благодатию. Многа же и ина чудеса в животе своем чудодействоваше. Такоже и по смерти с верою приходящим исцеления даруя. И, добре управив стадо свое, в Господу отыде, в лето 7073 (1565), месяца Ианнуария в 23 день. Богу нашему слава ныне и присно.

20. Память св. Григория Богослова, патриарха Константинопольского (25 янв.)

Великий Григорий Богослов наказатель и победитель и учитель в своем житии быв. Той же Великаго Василия и Григория, своего отца, и брата своего Кесария и Горгонию, сестру свою, словесы погребальными почте; темже, иже о нем нецыи что списаша – не отъинуде, но от своих его словес вземше скозаша причту. Толико же едино рещи нужно, яко аще подобаше быти в человецех образ некий и столп по части от всех сложен добродетелей – сие бяше Великий Григорий. Житием убо светел, действием же благоискусен. И толико в боговидение прииде, яко всем покарятися премудрости его, в словесех и во учениих: тем и богословия имя себе стяжав. Бяше же по образу телесному лицем смирен, блед вмале, вежди возведены и густы, тих поглядом, брадою же не долгою, но густою и широкою, и краем ея продымлена, плешив, сед власы. Совершается же собор его во святей велицей церкви у святой Анастасии, в Домнинове емволе, и в церкви святых Апостол великих, идеже честное его тело лежит: Константин христолюбивый и всечестный царь, от Назианза, града Каппадокийския страны, принес положи.

21. Перенесение мощей св. Златоуста (27 янв.)21

Изгнан бысть Иоан Златоустьць от престола своего Евдоксиею царицею и заточен в Команы Арменьския, иде же лежит мощи святого Василиска, иде же явися ему (св. Василиск), глаголя: «не бойся, брате, заоутра будеве оба купно у владыки Христа». Яви же ся (ему) и слуге церковному, глаголя: «оуготовай место великому мученнику, святителю Иоану, грядет бо». Изменив же (облекшись) белыи ризы, и службу сотвори (λειτουργὴσας) и рек (св. Златоуст) иже глаголаше всегда: «Слава Богу всех ради» (Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν), и предасть в руце Господни святую свою душу, и положен бысть близь гроба св. Василиска. Мину же лет 30 и 3, приде в Константин град Прокл, епископ Кузичьский.22 И виде многи не приходящая к церкви Иоана деля, приде к Феодосью царю, въспомяну хитростью Иоана, глаголя сице: «бывшю ми оубо оу церкви и видех некия моужи отступивша от нея Иоана ради». И рече царь: «почто им же, рече, несть чудес». И каже творяше их Иоан (и рассказали патр. о чудесах, сотворенных Иоанном). «Единою слуажщю ему, приде некая жена от Ариевы ереси и въсхоти искусити и прияти лестью от руку его причастье, – и обретеся камень велик в устех ея. И паки оучащю ему люди, некто въсхоте похулити – протяжеся язык его до земли. Егда же служа, молитву творя за верныя, то вси слышаху ангела глаголюща: «аминь, будет то». И по вся дни много бяхуть знаменья». И се слышав Феодосьи, послушав, перенесе мощи его. И сретоша весь град свещами, и прияты быша честно от царя и от патриарха и людии и положени быша в церкви святых апостол.

22. Память св. Ефрема Сирина (28 янв.)23

То(т) бе от восток, Сирин родом, от града Едескаго родителю крестьянину, пребыв (жив) от Констянтина града (царствования – βασιλείας) великаго до Оуалента. Егда бе отрочатем, видеста родителя его в сне виноград на языце его возрастъшь на сажень исполньша всю землю, и прихожаху птица небесная и ядяху от плода его. Виноград являшеся хотяще ему подати разум. И толми быв на добродетель славен, яко мнозем на ползу быти. Пришед же к великому Василию в Кесарию поставлен быв от него прозвитером (и вместе с посвящением) проглагола елиньски (а), первое сирьски глагола. Посем написа книгы душепользны и многа научив, полезньствовав, в глоубоце старости, благодаря, к Господу отиде.

23. Преп. Ефрем, Новгородский чудотворец (28 янв.)

Той преподобный отец наш Ефрем, родом Угрин, чином же бяше великих князей и страстотерпец, Бориса и Глеба болярин, в чести служаше им конюшества; имеяше же два единородных брата Георгия и Моисея. Егда же во время убиения великаго страстотерпца Бориса посланнии от окаяннаго брата его Святополка начаша святого убивати, тогда святый страстотерпец Борис, сняв с себе свою княжескую гривну златую, положи на брата преподобнаго Ефрема втораго – Георгия, украшения ради великаго своего княжения. Георгий же, яко верный слуга, пад на тело святаго; тии же окаяннии отсекоша главу его, гривну же златую ту взяша себе. По подобну же времени, по неправедном кровопролитии том, преподобный Ефрем прииде на то место, идеже святый Борис убиен бысть, и поискав телесе брата своего Георгия и не обрете, но токмо взя главу брата своего Георгия и крыяше ю у себе до преставления своего. Егда же преставися, тогда повеле во свой гроб ко своему телеси положити и тую главу брата своего, яко о том повествует историа в житии святого и преподобнаго Ефрема. Третий же брат его Моисей яко прекрасный Иосиф пострада от жены ляхини за лепоту лица своего. Та убо окаянная ляхиня присно зря лепоту лица его, понеже раб дому мужа ея бе, и восхоте с ним смеситися и не одоле его на похоть свою, и оболга его мужу своему любодеянием и повеле обрезати его тайныя уды. Святый же Моисей от тоя лютыя беды поболев немало и оздраве, и тайно господина своего от дому отъиде и пострижеся от некоего монаха Киевопечерскаго монастыря, якоже о его страдании повествует Киевопечерский патерик, и сие дозде.

Речем же паки о житии преподобнаго отца Ефрема. По убиении убо святую страстотерпцу, великих князей Бориса и Глеба, преподобный Ефрем изыде от дому своего и достиже града Торжка и обрете место близ града того велми красно, на брегу реки Тфери, и воздвиже ту храм во имя государей своих великих князей и страстотерпец Бориса и Глеба, и возгради обитель, и собра монахов множество, и доволно труды к трудом прилагаше, в посте же и молитве непрестанно пребывая и братию поучая, сам же всем во всем образ бывая, и тако преставися от тленных в вечный покой в лето 6523 (1015). Память же его святая соборная церковь прия праздновати месяца Иануария в 28 день. О родителю же его и о пострижении и о рукоположении архимандричества преподобнаго, в кая времена и лета и при коих великих князех и коим ариереом хиротонисан и коего лета, того не обретохом. По преставлении же своем преподобный Ефрем многа и неизреченная чудеса сотвори: слепыя просвети и болящия исцели и ненаказанныя страху Божию наказа и целомудрствовати устроив. Овогда же единою, яко второй пророк Илия, молений ради и воздыханий сердечных к нему всего града людей Торжка, еже о бездождии молитвою своею ко Господеви Богу, дождь с небесе сведе, и того ради в той день во обители своей всех граждан торжествовати радостно сотвори. Честныя же и святыя мощи его целы и нетленны соблюдаются и приходящим с верою многую цельбу подают и до сего дне, в славу Святыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, Единаго всех Бога, Ему же слава ныне и присно и во веки веков.

24. Собор святых трех святителей Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго. (30 янв.)

В царство благовернаго и христолюбиваго царя Алексия Комнина, приимшаго по царе Никофоре Ватаниоте державу царскую, распря бысть велика в Константине граде между учащимися словесному наказанию книжному. Овем убо провозглашающим Великаго Василия, высокоглааголива нарицающе его, якоже сущим всем изобретша естествославием и добродетелми, малым точию ангелом не равна, ниже удобь прощающа и нравом сумнена и ничтоже человеческо имуща, – снижающим же божественнаго Иоанна Златоуста, яко супротивна оному предлежаща, зане удобну сущу и скороприводну на покаяние. Инии же паки сего Златоустаго возношающе, яко прилежаща человеком по слабости естества и поучением всех наставляюща и на покаяние призывающа множеством благочесных словес, по разуму жестоких словес Великаго Василия и Григория презирающе. Инем же Григорию Богослову прилежащим, яко убо сему рекуще величием и различием и яснословием словес и речми неудобь разумными всех, сущих в еллинском учении прослышанных, ни во чтоже вменившу, тако и в нас ныне сущих всех превозшедшу и сего велми похваляюще; овии же снижающе его. И от сего убо случися разделитися множеству книжник и людей: ови убо иоанняне нарищахуся, инии же григориане, прочии же василиане; о сих убо именех словеснии препирахуся, и сим убо тако сущим. По времени же напоследок явишася велиции сии в явлении, по единому особь прежде, таже купно яве, а не во сне, Иоанну епископу град Евхаитскаго: во всех бо ему словесну сущу мужу и учению еллинскому изучену опасно, яко же и труд писания его являет, и на добродетель конечную возшедшу. И едиными усты рекоша ему трие сии святители: мы убо, якоже зриши, едино есмы у Бога и ничто же есть в нас супротивно или распренно, но времены особными кийждо нас божественным Духом подвизаем на спасение человеком, и яже пущени бывахом, тако и предахом, и первый убо в нас несть, ниже вторый. Такоже, аще единого речеши, и другая оба не непоследуют. Сего ради востав повелевай сварящимся нас ради – не разделятися. Подвиг убо нам, яко живым сущим, сице и по преставлении умиревати и в совокупление приводити концы. Ктому уже во един день совокупи нас, якоже тебе подобно о празднице нашем сотворити, и прочим предаждь, яко мы едино есмы у Бога. Тем убо совершающим память нашу на спасение поспешим, надеемся бо и мы нечто имети от Бога. Сице рекше, явишася паки яко к небеси восходяща и светом неизреченным просвещаеми, но имени друг друга призывающе. Преподобный же муж Евхаитский Иоанн востав, якоже святии сказаша ему сотворити, множества людская собрав, явлен убо бяше добродетелию, везде праздник сей праздновати преда Божиим церквам. И смотри убо зде мужа сего премудрости, понеже бо обрете Иануария месяца в первый день Великаго Василия имуща память, в двадесять же пятый – божественнаго Григория, в двадесять же седьмый священнаго Златоустаго, – совокупи паки их в тридесятый, того же месяца, каноны и тропари и похвалы украсив их, яко же подобно. Яко убо мню упованием онех вся сотворишася и ничто же лишаеми, яже на похваление. Яко убо всех превосходяща, елико овем сотворена быша и елико сотворитися имут. Беша же видом телесным и образом святии сице: божественный Златоуст видом тела мал бяше зело возрастом, велию главу имея над плечи висящу, тонок зело опасно, широк ноздрьми, лицем блед с белию, глубоки чашки имея и зраки в сих име велики, имиже и случашеся видение весело возсияти, аще же и прочее образа жестокое показашеся; высоко чело, и велико, брови высоце начертане, уши имея велице, браду же малу и зело редку, размешену белию, власы русы, челюсти влущене. Равно имеяше пощение, даже и до конца. Толико убо о нем нужно рещи: яко словом всех премудрых превзыде, паче же убо жестотою по разуму и гладостию и откровением глагол. Толико же божественныя писания яве показа, якоже ин никто же, и толико бо евангельскому споспешествова, яко аще не бы сей святый, аще и страшно рещи, подобаше паки быти на земли Христову второму пришествию. На добродетели же и действие и зрение толик явися, якоже до конца всех превшедшу; милостыни же и любве бысть источник, братолюбия же и поучения ревнитель истинный. Поживе же всех лет своих шестьдесят три; паствив Христову церковь лет шесть. Великий же Василий бяще возрастом высок, сух излише плотию, черн видом, лице ему яко желтию размешено, горбонос, брови окружене имеяше, чело высоко, лице долго и смугло, влущени скрании и тихи имея, браду довольно долгу и в пол седу. Сий бо словесы не токмо ныне сущих, но и древних превзыде, вся бо наказание прошед; не токмо бо словом поучившуся премудрости, но во всем крепость стяжа – и от сея на видение вшедшу ему. На престол возведен бысть четыредесяти лет сый тогда и, пять лет держав церковь, ко Господу отиде. Священный же Богослов по составу возраста телеснаго смирен и видом весел, тупонос, праве брови имея, кроток в позревии и тих, браду не долгу, часту же и просту, мало русу, великоплешив, белы власы. Сие же есть о нем рещи достойно: яко аще бы потребно было в человецех образ некий сотворити сий и тело всякия добродетели составлено быти, таков бяше великий Григорий, красотою жития всех успевших делом превзыде. Толико же на боговидение взыде, яко всем побежденым бывати премудростию его, словесы же и велении, отъонудуже и богословия имя стяжа. Держа церковь Царя града лет 12, всех же жития его лет 80. Триех сих молитвами, Христе Боже наш, в совокуплении мира сохрани и небесному царствию сподоби нас, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

25. Св. муч. Кир и Иоанн (31 янв.)24

Та бесша при Диоклитиане цари. Бе святыи Кюр от Александрия, врач хытростию. Врачюя же туне, поуча люди вере Христове. Оклеветан же быв к князю града того и убоявжеся бежа в Аравию и быв мьних. И обрете место близ моря и вселися ту.

Святый же Иоанн вшед в монастырь в Иерусалим, и слышав о чудесех святаго Юра (Кюра), иде и бе с ним. Яти (же) бывше крестьяне, именем Афанасии с треми с своими дщерми – с Федотьею и Фектистою и с Дуксиею (Евдоксией) князем и мучими быти си. И убоявшися святая, да не акы жена оустрашися, идоста и оукреписта ю. Сего ради ята бывши, по мнозех томленьих и та усечена бывши.

26. Преп. Никита, архиеп. Новгородский (31 янв.)

Сей убо блаженный Никита бысть черноризец обители Печерския, яже в Киеве, рождение же его коего града или веси и родителема наименования не обретохом, но точию свидетельство прияхом от отец того же монастиря, идеже блаженный ангельскаго образа сподоблся. По некоем убо времени в мале хижине себе затвори и велиаром запят бысть, и до толика прельсти его диавол, яко мнетися со ангелом Божиим беседоваши ему. И по совещанию беса, мнимаго ангела, нача прилежати книгам ветхаго завета и извество их извыче и многа предглаголаша людем будущая. И пройде слава повсюду о нем и бысть разумно от сего всем, яко прельщен есть от врага. И собрашася преподобнии отцы: игумен тоя же обители Никон и Иоанн, иже по нем бывый игумен, и Пимен постник и инии мнози богоноснии отцы, и приидоша к прельщенному и, помолившеся Богови, отгнаша беса от него, и ктому не виде его. Изведоша же прельщеннаго из келлии и вопрошаху его о ветсем законе, хотяще слышати от него что. Он же кланяшеся им, глаголя, яко николи же читах сих книг. глаголаху же отцы: «како ты прежде умел еси изуст жидовския книги, ныне же ни единаго слова веси, ниже знаеши?» Он же точию глаголаше: «простите мя». Посем же преблаженнии отцы едва изучиша его грамоте. Блаженный же Никита, помощию Божиею и молитв ради преподобных отец, избыв диавольския прелести, вдаде себе оттуду в воздержание и послушание и глубочайшее смирение и прилежа крепце православных честных церковых кормил и боговдохновенных книг прочитанием весь смысл к божественному разуму вперив. И в сем блазем житии время доволно пребысть, яко превзыти ему многих ту отец добродетелми. И за премногую его добродетель в священный поемлется клирос, взят быв на епископство великому Нову граду. Святый же, паству свою приим и различными добротами учреди ю, наипаче же украси воздержанием, молчанием, пощением, смирением и любовию и милостынею совершеною чистотою же и целомудрием, и правдою, и всеми благими делы Богови угоди. Противу же благому его и непорочному житию даде ему Бог дар чудотворения. Некогда убо бездождию бывшу, и помолився Богу, дождь с небесе сведе. Иногда же и пожар граду молитвою угаси, и упасе стадо Христово добре, содержа престол великаго Нова града тринадесять лет. И преставися ко Господу в вечную жизнь в лето шесть тысящь шестьсот шестое (1098), месяца Иануария, в тридесять первый день. И погребоша его честно, великия церкве в приделе святых богоотец Иоакима и Анны. Посем четыреста и пятдесят лет преидоша, отнеле же тело блаженнаго Никиты во гробе сохранено бяше. В лето седмь тысящь пятьдесят девятое (1551), при державе благочестиваго царя Иоанна, Самодержца всея России, сына великаго князя Василия, и при митрополите Макарии и при архиепископе великаго Нова града Феодосии, обретошася мощи святителя Никиты целы и весма нерушимы. И ныне исцеления многа источают приходящим с верою и до сего дне. Богу нашему слава ныне и присно и во веки веков.

Февраль

1. Сретение Господне (2 февр.)25

Да уверить (ἵνα βεβαιώσῃ) плътьское смотрение (τήν ἔνα-σαρκον οἰκονομίαν – воплощение) Господь наш Иисус Христос, яко по истине человек бысть, вся по Июдеискому законоу сотворь, ни сего оставль, в твори яко же бе обычаи Июдеом по четырих бо десяте днии всяко отроча жидовьское приношаста родителя (я) в церковь с двема гърличищема ли с двема птенцема голоубинома благословит ся. Се же и Господь наш Иисус Христос сотворив, и с истинною (κατὰ αλήθειαν) материю Богородицею и с мнящимся (καὶ τοῦ νομιξομένου) отцем Иосифъм приде в церковь Божию, прият святъим Сумеонъм правьдникъм (праведным), иже взят и на роуце свои и рече: ныне (я) отпущаеши раба своего, Владыко, по глаголоу Твоемоу с миръм, яко видеста очи мои спасение Твое. Тако же и Анна пророчица соущи исповедаше и благодари Богоу. Того ради уставлен бысть таковый праздник во Славу Божию.

2. Преп. Кирилл, Новоезерский-Белозерский чудотворец (4 февр.)

Сей блаженный Кирилл родися от благочестиву и богату родителю, града Галича. Егда же ему бывшу во утробе матерни, во время божественнаго пения, возгласи трикраты: свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь вся земля славы Его. Отроку же еще сущу, юну телом и не доспевшу совершенаго возраста, прииде желание, еже быти монаху, и отъиде втай от родитель своих, от града Галича, на реку Обнору. Слышал бо бе от родитель своих о обители преподобнаго Корнилиа, составленной от него, бе бо обитель от града Галича осмьдесять поприщ. И идущу ему путем, обрете на пути старца, сединами украшена. Оному же, вопросившу отрока, камо грядеши? он же поведа ему, яко ко обители грядет преподобнаго Корнилиа. И шествующим им путем, во вторый день доидоста обители преподобнаго Корнилия. И уже видети им монастирь, старец поучив отрока доволно и сотворь молитву на долг час, и по молитве обратися ко отроку, показуя перстом ко обители, и рече: «иди, чадо, скоро ко блаженному Корнилию, аз ти буду помощник и умолю блаженнаго Корнилия, да будеши монах». Юноша же пад на ногу блаженнаго старца, прося от него благословения и молитвы. Старец же рече: «востани, чадо, Бог всяческих Творец да благословит тя и сподобит тя великому ангельскому образу и да будеши сосуд избран Божественнаго Духа». И оттоле старец невидим бысть. Отрок же, зря семо и овамо, и нигде же обреташе старца, и разумев, яко посещение бысть Божие, и благодари о сем Бога. И пришед в монастирь, моли преподобнаго Корнилия со слезами, да будет монах. Видев же его преподобный и разуме прозорливыма очима, яко сосуд избран Святаго Духа хощет быти, постриже его и нарече имя ему Кирилл. Бе же тогда святый пятинадесяти лет, егда прия монашеский образ. И оттоле весь предаде себе Богови и вдаяшеся на труды многи. Родителем же его, поискавшим всюду, и не обретоша, и плакухася лишения его. По седми же лет отхождения его, уведавше родителие его о блаженном, яко во обители преподобнаго Корнилия пребывает. И по второмнадесять лет отхождения святаго отец его прииде во обитель преподобнаго Корнилия и пострижеся ту, и наречено имя ему Варсонофий, и дается в послушание блаженному Кириллу. И не по мнозе времени по пострижении отца его прииде некто от дому матери блаженнаго Кирилла и поведа ему о матери его, яко и та поживе добродетелным путем и прият ангельский образ, и наречено имя ей Елена, и с миром успе. Отцу же его, пребывшу в монастире три лета в посте и в молитвах, и ко Господу отъиде. Блаженный же, по умертвии родителей своих, на вящшая добродетели восходит и начат на болий подвиг простиратися и труды к трудом прилагати, оногда в поварне, иногда же в пекарне, вся службе монастиря того обхождаше. И восхоте оттуда блаженный отъити и обходити святыя места Российския земли и поклонитися святым местам и достигнути пустыни и вселитися тамо, идеже Господь повелит. И поведа мысль свою преподобному Корнилию. Он же наказав его довольно от божественных писаний, и отпусти с миром. Блаженный же помолися со слезами и отъиде из обители ко окиану-морю, и тамо обхождаше вся поморския страны, скитаяся в пустынях; пища же его былие и трава, и вахта, и кора сосновая, и губа всякая, и со зверьми живяше двадесять лет. И оттуду отоиде в поморския страны и тамо обходи вся святая места. И оттуду пойде и дойде великаго Новаграда и Псковския страны, и тамо святым местом поклонися. И оттуду помысли, како бы ему достигнути, еже в кое место вселитися. И став на молитву, и моляшеся Богу и пречистей Его Богоматери, да открыет ему место на покой старости его, и абие слышит глас с небесе, глаголющ: «О блаженный Кирилле, возлюблениче Мой, уже вся благая восприял еси, Моим заповедем был еси хранитель, тесный и прискорбный прошел еси путь, и ныне гряди к Белу-езеру, тамо бо уготових тебе место, в нем же возможеши спастися». И абие со гласом оным свет велий возсия к полунощным странам Бела-езера, и гласом оным аки перстом показуя место то, идеже ныне монастырь стоит. Блаженный же Кирилл от гласа онаго и видения радости многи исполнися, разуме бо, яко не презре Господь прошения его, и скоро востав изыде в путь свой радуяся. И дойде Тихфина, монастыря пречистыя Богородицы, и тамо пребысть в паперти три дня, моляся Богу и пречистей Его Богоматери. И явися ему во сне пречистая Богородица, и рече ему тихим гласом: «угодниче Пресвятыя Троицы, рабе мой Кирилле, пойди на восточную страну к Белу-езеру и явит тебе Господь, Сын Мой и Бог, покой старости твоей». Святый же радости многи исполнися, изыде из монастыря и идяше в путь свой, радуяся. И прииде близ Нова-Езера, на Кобылину Гору, и обозрев семо и овамо и видев на восточней стране посреди Езера остров, древесы велми украшен, и из того острова, идеже (ныне) монастырь стоит, виде столп огнен, стоящ от земли до небесе. Блаженный же скоро потече на то место, идеже виде огненный столп, паче же непщеваше во уме своем, яко быти месту тому, еже ему Бог обеща и пречистая Его Богомати. Прииде же блаженный Кирилл, среди Нова Езера, на красный остров и, походив на нем, обрете на восточней стране древо велие, именуемо ель, и вселися под тем древом в лето 7025, (1517), марта в 4 день, и сотвори себе блаженный под тем древом хижицу, древа того ветвей уторгнув, и ночи от путнаго шествия. Явися же ему во сне ангел Господень, во образе мужа, в белых ризах, и глагола ко блаженному: «Отче Кирилле, обходил еси близ окиана-моря и Псковския страны, и Новогородския и тамо не обрел еси себе места покойна, зде же уготова тебе Господь место». И возбудися блаженный от сна своего и пойде по острову и видев от хижи своея стопы человеческия; человек же той невидим бысть. И иде блаженный в весь Шиднем и проси того острова у христиан, иде же вселитися. Они же повелеша ему ту пребывати. Блаженный же постави келлейцу малу, в приидущее же лето постави церковь малу во имя Воскресения Христова и другую – во имя пречистыя Боргородицы, честнаго Ея одигитрия. И ту ему пребывающу, труды его и молитвы и пощение кое слово изглаголати может и яже претерпе от бесов и от человек скорби? И потом, братии собране бывши, и пустыня распространися молитвами святаго Кирилла. И потом в старости добре пожив и чудеса сотворив и прежде отхождения своего ко Господу прорече о Российской земли: «будет убо беда велия на земли нашей и гнев велий на людех, и падут от острия меча и пленени будут от язык, и труси, и глади, и моры будут велицы, якоже яви ми Господь». И тогда ко блаженному приступи ученик его, именем Дионисий, и начат вопрошати преподобнаго, глаголя: «повеждь нам, отче, потом что будет»? Он же рече ему: «абие видел на престоле царя сидяща и пред ним стояща два отрока, храбра зело и умилена, имуща на главах венцы царские, и вдаде им Господь в руце их оружие на сопротивныя враги, и поклонятся ему вси язы́цы, и будет царство наше умирено Богом и устроено. Вы же, отцы и братия, молитеся со слезами Богу и пречистей Его Богоматери о державе царства Российския земли». И по сем успе святый в безконечные веки, и погребоша его одесную страну церкве, на месте, идеже сам повеле, в лето 7045, (1534), месяца февруария в 4 день.

3. Св. Димитрий Прилуцкий (11 февр.)

Сей преподобный и богоносный отец наш Димитрий бысть родом Российскаго царства, от страны Московския от града Переяславля, от благочестиву и верну родителю родися. И посем крестиша и во имя Отца и Сына и Святого Духа. Измлада извыче божественным книгам, паче же превосходя разумом и смиреною мудростию многих сверстников своих. Многими же обычаи подобяся святый Иоанну Златоустому, тако же ни от слуг почести приимаше святый, но токмо смиренномудрие всегда скрываше в сердце своем. Внимаше бо блаженный о будущем веце и о суде Божии и о воздаянии комуждо по делом его и о царствии небеснем и праведных радости и веселии райския породы (παραδισος – рай). Разсмотрев убо святый от ветхаго и новаго Завета сего света житие скоро минующее и посем остави мир сей суетный, и умилися душею в страх Божий, и бысть монах в том же граде Переславли, в монастыре Пречистыя Богородицы на Горицах, иже тако нарицаемо место. И паки много потрудився на добродетель трезвением и молитвою и чистотою и смирением последним и любовию духовною ко всем. И оттуду обрете плод спасения, поучаяся в законе Господин день и нощь, трудолюбный и присный богоугодный подвизатель, целомудрием и чистым сердцем взыская Бога, и – просто рещи – ангельское житие имея. Хотяше бо святый видети та места, идеже желают ангели приникнути, яже уготова Бог любящим Его. И тако блаженному монашествующу, монаси же и простая чадь любяще святаго за многую его добродетель. И посем сподоби его Бог священства дар прияти: постави его Бог наставника и учителя людем Своим, яко же добрый воин хотя угодити господину своему. И паки в та же времена святому отцу нашему Сергию устрояющу монастирь в Радонежи Святыя Троицы и общее житие управляше по воли Божией. Святый же Димитрий обычай имея часто приходити к святому Сергию и беседоваше о Христе, како бы общее житие управити и люди избранныя Богу привести. Поистине, просвети Бог Российскую землю сими святыми Своими угодники, преподобными отцы нашими новыми чудотворцы! И посем божественный Димитрий церковь воздвиже, во имя святого Николая чудотворца, и монастирь постави у езера, близ града Переяславля, и бысть в нем игумен. И прихождаху к нему ползы ради душевныя, монахи же и белцы, и поучая их блаженный со смирением, хотящих с ним жительствовати и простыя во святый монашеский чин облачая, – и тако стадо Божие случая Христовых словесных овец. Посем же и общее житие устроив снятый своею лепотою. И тако повинующеся братия святому с любовию и с послушанием во всем, яко ангелу Божию и истинному наставнику, паче же небесному царствию ходатаю изрядному. И посем оттуду отъиде блаженный Димитрий на Вологду, и тамо церковь созда всемилостиваго Спаса, на освящение водам, и братию собра многу и общее житие состави, и добре упас стадо Христово словесных овец. И посем преставися ко Господу преподобный отец наш Димитрий, в лето шесть тысящ девятьсотное (1392).

4. Память св. благовернаго князя Всеволода Псковскаго, нареченнаго в святом крещении Гавриила (11 февр.)

Сей ибо бысть святый, благоверный великий князь Всеволод, нареченный во святом крещении Гавриил, сын великаго князя Мстислава, сына Владимира Манамаха (Мономаха), правнук же бяше великому князю Всеволоду, сыну Ярославлю, внуку равноапостольнаго великаго князя Владимира, иже просветил бяше Российскую землю святым крещением. Бысть же сице: в лето шесть тысящ шестьсот двадесять пятое (1117), князь великий Владимир Манамах посади сына своего Мстислава в Беле-граде, с великаго Нова-града, а в его место в великом Нове-граде посади внука своего, сына Мстиславова, сего блаженнаго князя Всеволода. Посем блаженный нача богоугодно жити и праведно правити власть свою, якоже лепо бе православным князем. Бяше же святый всеми благими делы исполнен: богобоязнен и правдив, тих и кроток, и любовь нелицемерну имяше равно ко всем, церковный чин и монашеский любяше и милостыню даяше им многу, и чтяше, яко братию Божию; вдовиц и сирот заступаше и миловаше нищия и немощныя упокоеваше и кормлю доволну подавая. И по времени отъиде святый из Нова-града в Переяславль и тамо живяше. Отцу же святаго, Мстиславу, преставльшуся в Киеве, в его место брат Мстиславль седе в Киеве, Ярополк. В то же время некий князь, именем Георгий, подвижеся на святаго Всеволода, хотя взяти град Переяславль. Святый же услыша брань хотяшую быти и абие отъиде из града без крове в великий Нов-град, а град Переяславль остави князю тому. Посем в великом Нове-граде воздвиже церковь каменну велию, на память роду своему, на месте глаголемом Опока, во имя святаго Крестителя Господня Иоанна, честнаго его рождества, и украси ю чудну зело всем; и иного имения даде и сел на устроение той святей церкви, и иныя святыя церкви многи постави святый. Посем же шедшу святому с Новогородцы ратию на Суждаль и Ростов, хотя святый попленити грады те, и бысть сеча велика, и поможе Бог суждальцем и ростовцем, и побиени быша новогородцы. Великаго же Ново-града людие, наваждением диаволим, восташа на блаженнаго князя Всеволода, глаголюще; «несть нам от Тебе помощи», – и абие изгнаша святаго из града. Святый же отъиде во град Киев к стрыю (дяде) своему, князю Ярополку, сыну Владимирову. Ярополк же вдаде святому князю Всеволоду, сроднику своему, Вышеград, и в том граде пребывшу святому мало время. Посем же приидоша мужие града Пскова к святому в Вышеград и молиша и, яко да идет к ним княжити, не бяше бо у них в то время князя во граде Пскове. Святый же пойде княжити во град Псков, и абие бывшу святому противу града Полоцка, и слышав князь Полоцкий Василко приход святаго и скоро изыде противу ему, и ту целовася со святым о Христе, и многи вдаде дары святому, и проводи его с великою радостию. И посем народи града Пскова со священным чином изыдоша против святаго князя Всеволода с честными кресты и тако прияша его во град. И бысть радость велика во граде Пскове святаго ради прихода. И святому такожде радующуся о пришествии своем во град Псков якоже в горний Иерусалим, провидя бо духом, яко честным его мощем положеным быти в нем. И абие начат княжити и праведно правити власть свою, и до исхода души своея. Народи же латинстии вси бояхуся имени святаго и не смеяху приходити на град Псков. Пребысть же святый во граде Пскове едино лето, тако Господу Богу человеколюбцу изволившу. И абие в болезнь телесную впаде и пречистаго Тела Христова и Крове причистися, во исход души своея, и мир дав домочадцем своим и гражданом, и отыде ко Господу, и приложися ко отцем своим, идеже вси святии почивают. Бысть же преставление святаго в четверток сырныя недели, в лето шесть тысящ шестьсот четыредесять шестое (1136), месяца Февруария, в 11 день. И тако проводивше святаго честно вси граждане и игумены и священных множества. И положише в церкви святаго великомученика Димитрия Селунскаго, бранное же оружие его и щит поставлено бысть на гробе святаго, на похвалу и на утверждение граду Пскову, даже до днесь. Посем же слышавше Новогородцы преставление святаго благовернаго князя Всеволода Псковскаго и прислаша Полюда протопопа и с ним благоговейных мужей по мощи святаго. Протопоп же приступил и восхоте взяти честныя мощи святаго, и не подвижется рака с места своего, но токмо спусти ноготь с честныя своея руки, и дастся Полюдови протопопу. Он же, взем на благословение великому Нову-граду и на исцеление недугов, и отъиде во своя. И начаша многа исцеления и различна бывати с верою приходящим, даже и до днесь, от гроба святаго, о Христе Иисусе Господе нашем. Ему же слава ныне и присно и во веки веков.

5. Св. Алексий, митрополит Киевский и всея России чудотворец (12 февр.)

Сей иже во святых отец наш Алексий рода бе болярска, от страны северныя, града Чернигова, отца Феодора и матери Марии, при великом князя Иоанне, сыне князя Даниила, ему же сей князь великий Иоанн от купели приемник бысть, и наречено бысть имя ему Елевферий. И в юности своей грамоте научився и из млада Бога возлюбив. Оставль же родителя своя и женитьбу и Богу единому работати возжеле, и прииде в монастирь святаго Богоявления, еже есть на Москве, и пострижеся в монашеский чин от игумена Стефана, брата чудотворца Сергия, и наречен бысть Алексий, тогда сущу ему двадесяти лет. И пребысть в монашеском чину четыредесят лет. И ради добродетелнаго его жития честен бысть и славим всеми, яко и сам князь великий Симеон и Феогност митрополит зело возлюбиста его, и за премногую его добродетель постави его Феогност митрополит во епископы, во град Владимир. По преставлении же Феогноста митрополита великий князь Иоанн посла святаго Алексия в Царь-град на поставление Российския митрополии. И Божием убо поспешением достиже Царяграда и поставлен бысть на митрополию Российскую от патриарха Филофея. И прииде от Царяграда на свою митрополию Российския земли и прибысть, уча слову Божию и исправляя истинную православную веру и чудеса творя многа. И к царю Жанбеку (Жанибеку) шествие сотворь и царицу его Тайдулу, зело болящу очима, исцели, и велию честь от царя и от царицы приим, и отпущен бысть на Россию, мир церквам и тишину всему христианству нося. Посем же святый Алексий митрополит воздвиже церковь каменну, во имя архангела Михаила, честнаго его чуда, внутрь града Москвы, и монастырь общему житию постави, еже есть и до сего дне, зовомый Чудов, в нем же и по преставлении своем повеле чудотворныя своя и многоцелебныя мощи положити. И по мнозех добродетелех великий чудотворец Алексий преставися в лето шесть тысящ осмьсот осмьдесят шестое (1378), Февруария во вторыйнадесять день. Пребысть в святительстве двадесять и четыре лета, добре церковь Божию упас и Христово словесное стадо православных христиан, и бысть всех лет живота его осмьдесят пять лет. Тогда же епископи и весь освященный собор пеша над ним обычное надгробное пение, и положиша чудотворныя его мощи в созданнем от него монастыре, в церкви чуда святаго архистратига Михаила, иже ту в пределе честнаго Благовещения владычицы нашея Богородицы и присно Девы Марии. Преблагий же и премилостивый и человеколюбивый Христос Бог наш, иже всегда прославляющих Его прославляет, паки болша хотя прославити угодника Своего святителя Алексия. Некогда, по Божию строению, во время божественныя литургии, церковный верх святаго архистратига Михаила, иже чудотворивый сей Алексий митрополит созда, от ветхости велми обвалися, священницы же и вси людие, благодатию всемогущаго Бога и молитвами угодника Его святителя Алексия, вси невредими быша. И тако, Божиею волею, повеле благочестивый великий князь Василий создати новую церковь, во имя чуда архистратига Михаила, ветхую же церковь разбравше и место очистишя. И егда начаша рвы копати, во основание новыя церкве, и обретоша в земли многоцелебеныя мощи святителя Алексия митрополита целы и невредимы, и ризы его неистлевша, но яко вчера облечена; по представлении же его прейде шестьдесят лет. И паки начаша прилежати о церковном здании и, Богу поспешествующу, церковь воздвижена бысть и всячески украшена и освящению бывшу. Внесоша же в ню и чудотворныя мощи святителя Алексия в раце, с подобающим славословием и многою честию, и поставиша ту же, в приделе преславнаго Благовещения владычицы нашея Богородицы и присно Девы Марии, иде же всем, с верою приходящим, исцеления подавая неисчетна. По сих же, летом довольным минувшим, создаша церковь во имя святаго чудотворца митрополита Алексия, вкупе же и трапезу. И яже о церкви всему правилу молитвенному и освящению исполнену, тогда же честныя и многоцелебныя мощи святителя Алексия принесени быша, с подобаюшею честию и ублажением, от великия церкве святаго архангела Михаила чудесе, из придела Благовещения пречистыя Богородицы, в новосозданную святаго Алексия имене церковь, и поставиша в раце на десной стране у стены, иде же суть и до ныне видима всеми, обилно исцеление подавающе приходящим к нему с верою. И от многих мало мне вспомянути подобает, ниже да умолчано будет нечто от чудес святаго Алексия. Не токмо бо стяжа дар от Бога, еже немощныx исцеляти, но и мертвыя воскрешати. Прилучися же некоему отроку болети, именем Димитрию, и сему от зельныя болезни изнемогшу яко и умрети. Принесоша же его в монастырь к чудотворцу Алексию в погребальных ризах, во время божественныя литургии. И свершене бывши божественней службе, и изшедшим братиям из церкви архангела Михаила в трапезу ясти, того же отрока оставише у раки святаго Алексия; родителие же его, пришедше, хотяще его погребсти. Отроча же бяше трием летом суще. Влезоста же в церковь священницы и родителие его, хотяще над ним отпевати погребальная и обретоста отрока жива суща Родителие же его радости и веселия исполнистася, взяста отроча живо и возвратистася в дом свой, славяще Бога и угодника Его святителя Алексия. Многа же и ина удивлению достойна сотвори святый, елика не предана быша множества ради.

6. Преп. Симеон Сербский (13 февр.)

Сей преподобный отец наш Симеон, новый мироточец, земным царством небесное царство изменивый и к безсмертному царству потече. Первее, в земли своей многия монастири созда, и первее пречистеи Матери Божии храм красен, на реце Студенице, от основания до трулл во мраморех состави и златом украси. И хлеб свой убогим повнегда раздробляя, свое же безчисленное богатство нищим разда не щадя. Рашассих (?) же поморских земель, иже подним одержание, своим хотением предаде господствовати Стефану, сыну своему. Таже, оставив мир, последова преподобному Савве, сыну своему, и в святую гору вшед, и ту с сыном своим особь монастирь созда и храм святыя Богородицы Введения, нарицаемый Хиландар, иже есть и до сего дне. И страху Божию научися, законно и молитвами и постом всегда претерпевая, в безстрастие одеявся, плотский разум смирив, крепостию Божественнаго Духа подвизася добре и толми воздержася и постяся, яко ангелом уподобитися. И еще по земли ходящу, множество черноризец от стран собра, на Божие славословие, иде же многия на спасение уча. И тако с добрыми надеждами в старости глубоце ко Господу, Его же возлюби, радуяся отъиде. Тем и по успении его, за многия его добродетели, дар чудотворения сподобися прияти от Бога, и мироточец бысть, – тем и многих чудес показа силу. И посем, сын его, преподобный Савва пренесе его во отечество свое и положи честно в церкви святыя Богородицы на месте, зовомом Студеническия, юже трудом любезно сам созда. И до сего дне благочестивии людие, вземлюще от раки его миро, помазанием его различныя недуги недужных исцелевают.

7. Преп. Кирилл философ, учитель Словенский (14 февр.)

В Селунстем граде бе некий добророден муж, именем Лев, саном сотник, от него же родися сей блаженный Кирилл. Егда же бысть седми лет отрочищ, виде во сне, яко некий воевода собра девицы своя и повеле Кириллови от всех избрати себе едину. Он же избра себе именем Софию и, востав от сна, сказа сия отцу и матери. И глаголаста ему родителя его: «храни, чадо, еже видел еси: воевода бо ангел есть Божий, а девицы – мудрость есть чистая, но да ти будет, чадо, страх Божий». Мудро же бе отроча зело, и пояша его в палату цареву, и предан бысть царем Логофету философу. И в четыре месяцы научися всей хитрости и мудрости, и четырми языки философии научився; еллински, римски, сирски, жидовски. И бысть любим царем и не изволи чести царевы, но паче Божию возлюби, и отшед на оуское море бысть монах. Ревность же имея апостола Павла, тщашеся за Христа пострадати, и послан бысть царем в срацыны стязатися о вере, и обличи ересь Махмета нечестиваго и вся волхвы еретическия укорив, и возвратися с великою честью. И паки отъиде на северную страну в Козары, и учаше веровати во Христа. И сотворше совет жидове, хотеша его убити, но не даде его игемон убити, глаголя: «дондеже не препрете его, не имате власти убити его». И собрашеся мнози хитрецы жидовски со агаряны нань, Кирилл же, един шед, победи вся: агаряны бо яко бесовския слуги обличив укори, жиды же яко Божия преступники посрами. И овии от них крестишася, друзии же изгнани без имения. Посем иде в Моравы и многи научи веровати Христови, и Замвриа еретика молитвою умори, иже бе наустил святаго убити. Посем иде в Болгары, проповедуя Христа, такоже и в славяны пришед, вся грады научи вере Христове и по Дунаю. И сотвориша и епископа в Канаопе граде и молиша его, да научит я своим их языком книгам. Он же постився 40 дней и к Богу моляся и написа им тридесять и осмь слов, и тако научи я славенским языком книг, и сего ради славенский учитель наречен бысть. И тако пожив чудеса сотворь и в старости добре ко Господу отиде. И погребен бысть в Канаопе граде.

8. Св. Феодор тирон (17 февр.)26

Святый Феодор турон (ὁ τύρων) бе в царство Максимиане и Максимине, горькою гонителю. Но (и ново) воиньствоуя (νεωστὶ στρατευθεις – сначала состоя воином) в чину (τάγμα), глаголемемь туроните (τυρωνᾶτον) и воинствуя (потом, наконец – τελῶν) под Вринъкою (ὑπὸ Κρίγγᾳ) препоститъмь (препозитом – военачальником), сый от предела Амасиискаго. Слыша же много мучимы Христа ради, порьвнова, въсхоте и сам мучитися и хожаше к Вринце (Κρίγγαν) в Амасию. Въньгда же мимо ходя, оуведев, яко змии велик есть близь Евхаитян (’Ευχαΐτων), помысли, яко еще и змия оубию, побежу и дьявола; еже и сотвори. И шед в Амасию пред Вринъкою исповедася хрьстиян. Вринка же оудивлься, дасть ему время на смотрение. Он же пожже нощию церковь идольскую. И разгневася Вринка, въвьрже (вверже) и в огнь и съжьже. И тако скончася, положен бысть в Евхатех.

9. Св. Поликарп еп. Смирнский (23 февр.)27

Полукарп святый оученик бе святого апостола Павла и еоуаггелиста Иоана богословьца, поставлен же бысть в Змурне (Смирне), по оумертвии Вукола священнаго епископа. И быв еще жив сы Вукол пророчествова о нем, яко он хощет быти въторый епископ в Змурне. Бывшю же гонению на хрьстияны от Декия царя, ят бысть и приведен бысть к анфупату (проконсулу), и по многих муках сконьчася. Створи же чудеса многа, ибо и преже поставления вспитавъшия его жены житница, помолився, напълви велкаго блага, преже истщеныя на потребу просящим; и по поставлении великый пожар молитвою оустави (утуши), и безъджию бывшю дъжьдь съведе, и ина много чудотворьствова и жив к Господу отъшед.

Март

1. Память иже во святых отца нашего Арсения, епископа Тверскаго (2 марта)

Иже во святых отец наш Арсений бе от пространнаго града Твери. Иже от младых ноготь Христа возлюбив и пречистую Богородицу, и оставив мир и яже в нем суетства и богатство, и высокую любовь родителей своих преобидев, и шед во един от монастырей, и бысть монах. И добре подвизався к Богу постом и бдением и молитвами. И посем шед на место, еже ныне зовется Желтиково, от града яко вдалее трех поприщ, или множае, и возлюби место то. На нем же и обитель состави пречудну, во имя пречистыя Богородицы и иже во святых отца нашего Николая Чудотворца и преподобных отец Антония и Феодосия Печерских. И монахов собра много Христу работати с собою, и добре монахи возлюбив, яко чадолюбивый отец, наставляя их на пажити духовней. И посем, за премногую его добродетель и чистое житие, понужден бысть от князей и от велмож в том же граде Твери быти епископом, и велми подвизался к Богу и труды к трудом приложив. И христолюбивым князем и вельможам твердое быв защищение. И научив их правей вере, еже суд творити им праведен и ошаятися грабления и на восхищение не желати, сиречь чужаго имения не имати обидою. И посем многи церкви Божия воздвиже во граде Твери и во окрестных местех, в славу святых, и украсив их чудно. И нищим, и сиротам, и вдовицам бысть кормитель и заступник, яко отец чадолюбивый. И добре упас церкви Божия святый лет 19 и 7 месяц и стадо Христово словесных овец. И в старости добре ко Господу отъиде, Его же возлюби, и присовокупися к ликом святителей. И уведевше благочестивый князь Иоанн Тверский и священно-монаси и любимая чада святаго отца обители и все людие града того стекошася. И вземше честное тело святаго со псалмопением и с песнми и с фимиамом, и положиша е честно в созданнем от него монастире, в церкви пречистыя Богородицы, идеже и до ныне чудеса творит и исцеление подает с верою приходящим к честней раце его. Богу нашему слава ныне и присно и во веки веков.

2. Пренесение честных мощей св. князя Вячеслава Чешскаго (4 мар.)

Бе князь в Чехах праведен, именем Вечеслав, рождься от родителю христиану, от отца Братислава, матере же Дорогомиры; брата же Болеслава имяше старейшаго. Болеслав же, диаволим научением, уби брата своего Вечеслава. И тогда явися чудо над телом Вечеслава, яко кровь его не идяше в землю за три дни; в третий же день, в вечер, взыде церковь над ним, яко дивитися всем видящим. Видев же Болеслав и преложи окамененое сердце свое на милость и выю свою железную преклони на моление, разумев грех свой, еже не токмо брата своего уби, Вечеслава, но и ины многи ради его погуби. Воспомянувся к Богу, колик грех сотвори, и моляшеся к Богу безпрестанно и всем святым и святому брату своему Вечеславу. Тогда посла иереи и слуги своя и принесе тело брата своего Вечеслава из Болеславля града в Прагу, глаголя: «аз согреших и грех мой и беззакония моя аз свем». И положиша его в церкве святаго Вита, одесную страну олтаря двоюнадесяте апостол, иде же бе сам рекл, и сотвори церковь ту. И принесен бысть Вечеслав князь месяца Марта в четвертый день. Бог упокоив душу его на лоне Авраама и Исаака и Иакова, иде же вси праведнии почивают, чающе конечнаго воскресения от Господа нашего Иисуса Христа.

3. О вел. благоверном князе Данииле Александровиче Московском (4 марта)

Сей блаженный великий князь Даниил бе четвертый сын святаго и приснопамятнаго князя Александра Ярославича Невскаго; от великаго же князя святаго и равноапостольнаго Владимира бысть девятый степень; от Рюрика же второйнадесять степень. Бысть же последний в братии своей. Оставшуся ему от рождения родителей своих двою лету, возрасти же и снабде его Бог нератуема ни от кого же, и поручено бысть ему в наследие богоснабдимое державство преименитаго града Москвы в роды и роды. Егда же случашеся в братии его или в сродницех междуусобным бранем близ державы его воздвизатися, тогда сей боголюбивый желания муж и смиренномудрия рачитель мужественне с воинством своим противу их вооружашеся, и Богом дарованною ему мудростию, без кровопролития, брани утоляше. И тако во время государства своего мирно поживе, и ни от кого вреждена бысть держава его, чужия же части похищением наследити не желаше. И тако богоугодно царствуя на Москве и честен монастирь возгради, иже зовется Данииловский, и церковь в нем постави, во имя преподобнаго Даниила Столпника, и теплейшим к Богу желанием в той обители и сам во святый ангельский образ облечеся. И тако в последнем смиренномудрии богоподражательно монашествова, к желаемому Христу Богу отыде, в лето 6811 (1303), месяца Марта в четвертый день. Конечнаго же ради смиренномудрия не изволи в церкве положитися, но на монастире с прочею братиею погребен бысть.

4. Страдание бл. кн. Василька Ростовскаго (4 мар.)

Во время убо страдания святаго благовернаго великаго князя Георгия Всеволодовича Владимирскаго, купно мужески подвижеся на брани, противу безбожных татар Батыева воинства, сыновец его, сей Ростовский князь Василий Константинович, иже именуем есть, ради мужества и красоты возраста своего, Василко. Его же противнии жива руками своими яша и ведоша ею во станы своя с великою нуждею. И дошедше леса Шеренскаго, сташа. И ведевше возраста его величество и красоту взора его и мужественную храбрость, начаша увещевати его ласканием, ово же и прещением, к своей их пагубной вере и к скверному обычаю. Блаженный же князь Василий не токмо не повинуся богомерзкому их обычаю и беззаконному повелению, но ни брашна и пития никако же прият. И поношая им, глаголаше: «о злотемное и сквернавое царьство! или мните, окаяннии, прельстити мя в прескверную вашу веру и от Владыки, Христа моего, разлучити? Аще ныне и велию беду прииму от вас, еже наведе ми Господь грех ради моих, но прелести вашей и богомерзкому закону не повинюся». Безбожнии же проклятии татарове того ради скрежетаху нань зубы своими и, много мучивше его, смерти предаша за исповедание Христово, месяца Марта в четвертый день, и причтен бысть в лице мученик. Тело же его повержено бысть на лесу. Уведавши же сие княгиня его и епископ Кирилл Ростовский, пославше, взяша тело его и принесоша во град Ростов и положиша в церкве Святыя Богородицы, иде же мати его положена бысть. Богу нашему слава ныне и присно и во веки веков.

5. Св. Евфимий, архиепископ великого Новгорода (11 мар.)

Сего блаженнаго Евфимия родители беста великаго Новаграда, отец убо Михей именем, служитель святаго Феодора, и жена его, Анна именем, законно тому спряжена. И законно живущим им, но чад не имеяста и о сем не малу печаль имяста. Тем же помолиста Бога и пречистую Богородицу разрешити им неплодство. И молитву их Бог услыша, – зачаста и родиста сего блаженнаго отрока, и по рождении его крестиста его, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и нарекоста имя ему Иоанн. И еще убо в пеленах сущу тому, принесоста его родители в церковь, иде же бяху молистася о даровании чада, и пред иконою Матере Христовы отроча повергоста и рекоста: «се, Царице и Владычице, еже Ты даровала еси нам, сего Тебе принесохом, яже бо изрекоша в печали уста наша, сия Тебе воздаем, яко Владычице и Царице, соблюди его, яко же Ты сама восхощеши». И понеже яко младенцу сущу не могущу без матери быти, паки относим, еже быти с нами в дому. Таже божественною благодатию спешне отроку растущу, и времени пришедшу, вдан бывает рождшими его учитися божественным книгам. Хотяй же спасения человеческаго, в Троицы славимый Бог даде отроку остроту разума, и спешне божественныя писания извыче, ко обычаем же иным не упражняшеся, разве в божественная ведущих. Доспевшу же ему еже к пятомунадесяте лету возраста, любовию божественною возгоревся, восхоте отрещися мира и быти монах. Сего же неведущу ему, на что бяше звание его, понеже судьбы Божии неиспытаны, но благое свое изволение отрок исполняше. Бог же с высоты зряше хотящая быти о нем напоследок, яже и сбышася во свое время, еже явит ныне писание, не по мнозех временех сбывшееся деяние. Монах некий, Евфросин именем, и ины монахи, Игнатий и Галактион, по Бозе живущы, помыслиша уединитися и место изъобрести тамо. И изобретоша место, Вежище зовомо, лес точию имуще и блата, а ино ничтоже. И приидоша до места того, слышаху благоухание некое в нем, и помыслиша непросту быти вещь, но паче некое Божие смотрение. И поставиша тамо дом молитвенный, во имя святаго архиерея Христова Николая, потом же и келлии воодрузиша. Прииде же к ним и священник, именем Пимен, хотя жительствовати с ними, и согласившеся поставиша церковь древяву, во имя того же святаго чудотворца Николая. И тако бяху живуще пустынным житием. Многу же беду приимаху от тамо сущих жителей, найпаче же от велможи некоего, за еже не хотяше быти тамо монахом, но сия вся быша от навета вражия. Чудотворец же Николай, иже нигде же оставляет своему храму скудну быти, верою тою просящих, тем же всячески питаше я. Вельможи тому, иже близ монастиря того житие имущу, некий зол струп на нозе родися, и от того много страдаше. В болезни же той воспомянувся, призва святаго чудотворца Николая на помощь и прииде в монастирь его, и помолився, исцеление получи. И предаде село тому монастирю, иже есть и до ныне близ монастиря того, и оттоле велию веру стяжа к святому месту святаго Николая. Тем же, благодатию Христовою и помощию святаго Николая чудотворца, начат множитися место то монахи. Предреченный же Пимен, той первый священноинок и игумен места того бысть. К нему же, по смотрению Божию, и сей блаженный отрок Иоанн прииде и молит его еже возложити нань монашеский образ. Игумен же видев того и яко от Бога послана прият и во ангельский образ того облече и нарече имя ему Евфимий. Сие же не без Божии воли бываемое, но паче от онаго промышления бяше дело, яко да вящше его ради прославится место, яко же и бысть по времени. Таже тому некое время в монастире живущу и во всем повинующуся настоятелю своему и братии, яко всем дивитися и похваляти его, в таковой юности многолетный разум имуща. Тем же и от сего всем прежде пастырскаго строения пастырь познавашеся, и прежде совершеннаго возраста в начальника чин бывает. И сему тако бывающу, Симеон архиепископ, слышав о нем, призывает его к себе. И, видев того благое изволение и доволна в словесех, возлюби его зело и иконома церковному имению того устрояет, аще тому и не хотящу монастиря отлучатися. И тако сему бывающу, святый же Евфимий своего подвига и монашескаго правила ничтоже остави. По сих же убо, некоим летом прошедшим, и владыка Симеон ко Господу отходит, добре упас церковь, прейде к вечному блаженству. По нем же возведен бысть на архиепископство Евфимий, о нем же нам слово. Отходит убо в монастирь святаго Спаса, иже Хутыня зовомо, и тамо житие имяше. Посем же, времени минувшу, старцы монастиря Пречистыя, иже на Лисице горе, мольбою возведоша того на игуменство в свой монастирь. И тамо ему бывшу настоятелем, всем образ доволен бяше к наказанию, всех убо миловаше и всем купно честь даяше. Посем же всенародное множество великаго Нова-града возлюбивше Евфимия возвести на владыческий престол. Тем же и в жребий того поставиша, не ведуще, яко той от юности на сие зван бяше. Яко же и пишет во пророцех: несоделанное мое видеша очи Твои; апостолу же глаголющу: яко всяка власть от Бога поставляется, и – како может человек прияти, аще не дано ему будет свыше? Сия убо о сем тако. Тогда убо всенародное множество великаго Новограда и священных ликове жребия запечатавше и в великую церковь Премудрости Божия принесше и на престол положиша. Но тогда о жребии человеческое бяше; а еже кому будет содержати таковый высокий престол, Божие бяше бываемое. И яко же изволением Божиим и судом Евфимиев жребий бысть, еже тому содержати престол. И с радостию текоша к божественному, и того честью в дом Премудрости Божия возведоша, на самую память Иоанна Златустаго. И много тому отрицающуся и нехотящу, паче же недостойна таковому сану себе нарицающу, но есма суду Божию не може противитися, повинуся им. Тем же вси о нем радовахуся, видяще достойна того таковому величеству. Но обаче тако тогда в преподобных чину пребываше, совершение же нужно бяше. Митрополиту тогда не сущу, прешедшим четырем летом или болши, отходит убо во град Смоленск, митрополиту тамо сущу тогда, и тамо совершеный сан архиепископства приемлет, рукою преосвященнаго Герасима, митрополита Киевскаго и всея России. Иже и тамо премудростию и рузумом всех удиви, яко и самому тогда митрополиту удивитися и похвалити того разум. И сему убо тако бывшу, и паки с великою честью в свой великий Новый-град возвращается и тамо совершено приемлет свой престол. И яко виде тогда себе в таковем велицем сану, множае подвига касашеся паче перваго, помышляя реченое: ему же дано много, много и взыщется от него. И сего ради тщашеся не в тридесять и в шестьдесят, но и во сто труды принести по Евангелию. Первие, егда не беяше в таковом велицем святительства сане, тогда о единой душе своей печашеся, а во оно время, егда епископ бе, о многих потреба есть пещися, и како рещи со дерзновением ко Владыце: се аз и дети, яже ми дал еси. Сия же и ина многа помышляше любомудреная она душа, и много смущение бяше в того сердце, но вся на Бога возлагаше, от Него же и надежи не погреши. Ему же слава, ныне и присно и во веки веков.

6. Св. Григорий папа Римский (12 мар.)

Сей бяше при Иустине царе, первый монах и игумен быв обители, нарицаемыя Каиоскавра. Потом вручен быв и архиерейскому престолу, ему же не по беседе, ни по ответу словесному, но изволением Божиим архиерейство восприимшу, яко же убо слово имать поведати. Еще бо тому сущу в монастире и в своей келлии, тростию и чернилом писание творящу, предста некто ему яко от истопления воднаго прибегая и преподобнаго к милости призывая. Бяше же по явленному не нищ просяй, ниже яко человек бяше нужду имеяй, но яко ангел бе Божий и во образе пища просит сие, иже внезапу пришел бяше к преподобному, и взем от него златиц шесть и отъиде, таже паки пришед взя и других шесть. Третие же пришед, не остави того праздно отъити, – ни единой же златицы святому изоставшей, но взем принесенное блюдо и тое возжеленно подаде. Толик же бяше к требующим беззлобив, купно и милостив, яко и свою златую чашу просящим отдаде, паче же скорбя, аще кого тща отпустити. Тако убо в чине архиерейстем быв и по обычаю к нищим учреждати повелеваше по дванадесяти посаждати, и тому самому являшеся третийнадесять, с ними седя; иным же того немогущим видети, ниже лица воображение, яко мнети преподобному, яко и того посаждающии посаждаху. Вопрошаше же: «кто убо ов сице есть?» хотя о нем уведети, кто есть, и не бяше кого ведети онаго или святому поведати. Бяше бо чудно, яко ангел бяше к нему пришедый, иже и первее Богом послан злата ради онаго, яко и с ним от тогда пребывати и того хранити и отрещи повелено ему бяше. Бысть же преподобный Григорий всякой премудрости и писанию искусен, многая списания оставль, по римскому языку учиненна, яже потом и на еллинская преложена (сиречь на греческая), не человеческими смыслы и словесным мудрованием изложена, но Духом Святым преложена быша, иже по отшествии ему от жития Петру архидиакону сия исповедавшу. Глаголют же, яко литургия поется в римлянех, яже есть в Великий пост, сей есть законоположивый ея, яже и доселе ими держится.

7. Преп. Венедикт (14 мар.)

Преподобный отец наш Венедикт бе от Римскаго града. Юн же сый, оставль дом и родители своя, отыде в пусто место с кормящею его старицею; молвы отбег, моляся Господеви и прия дар исцеления. Первое убо просивши старице решета на сеяние пшеницы, изломившуся же решету, скорбяше о нем; Венедикт же, помолився о нем, устрои е цело. Томлен же быв блудом, обнажився, ввержеся в ядовитую кропину, и избавлен бысть от блуда. Бысть же по времени игумен, и опаснаго ради воздержания возненавиден бысть от монахов. Помыслиша же они потворным зелием уморити его. И егда взя чашу, назнаменаше ю крестом, и разсядеся яко сткло, и многа чудеса сотворив. Хотящу же ему преставитися к Богу от жития сего, два монаха видеста во сне путь на небо восходящь и постлан ризами многоценными, и свещи многи возжены сюду и сюду, и вопросиста: «чий есть путь сей»? И слышаста от белоризца мужа, яко есть путь блаженнаго Венедикта. Тогда и скончася.

8. Страдание преосвящ. Феогноста, митрополита Киевскаго и Московскаго (14 мар.)

В лето 6850 (1342) сей святый Феогност митрополит во Орду ко царю Зянибеку ради умирения пойде, и тамо от Российских злодеивых мужей оклеветан бысть тому злочестивому царю Зянибеку сице: «Митрополит сей Феогност, о царю, не дает дани во Орду со всего освященнаго чина своего, а сам себе на них дани взимает, безчисленно много злата и сребра и всякаго богатства, а тебя, царя, преобидит». Царь же, слышав сие, проси у митрополита полетних даней. Святый же никако же подвигся таковыя дани даяти ему. И повелением царевым безбожнии татарове много нудяше его, глаголаху: «почто ты не даеши дани царю от своего церковнаго чина?» Христов же святитель отвеща: «Христос, истинный Бог наш, Церковь свою искупил есть от язык честною Своею Кровию». Погании же много истязаху его и много мучивше его, яко дабы им дань имети на освященном чину. Блаженный же старец доблественне мучение претерпев о церкве Христове. О имении же неради и раздая тогда суровейшим татаром сребра яко о шестисот рублев. И тако свободи церковь Христову от нечестивых, дани не ратуему, и пречетников ея, и яко непобедимый воин со одолением возвратися во своя си. И прииде здрав на свой ему престол Российския митрополии, благодарствуя Бога и пречистую Богородицу. И по сих пребысть десять лет, добре управляя Богом порученную ему паству, с миром преставися. Пас церковь Божию 25 лет. И положен бысть в соборней церкве пречистыя Богоматере, близ гроба чудотворца Петра, в лето 6861 (1353), Марта в 14 день. Богу нашему славу, ныне и присно и во веки веков.

9. Св. Серапион архиеп. великого Новгорода (16 мар.)

Сей преподобный Серапион рождение имея от села, нарицаемаго Пехорка, от предел великаго и пресловущаго града Москвы двадесять поприщ отстояща. Родителие же его христиане суще и верою цветуще. Устрабившуся (устраблятися – выздоравливать, получать облегчение от болезни) же отроку и седмаго лета достигшу, вдается родителми в научение божественнаго писания, и вскоре извыче. Посем понужден бысть родителми своими браку совокупитися; не преслуша же родителей и, не хотя, совокупляется. По днех же неких священству сподобляется, и по мале супружница его ко Господу отходит, бывши с ним лето едино. Он же, свободна себе зря, вскоре в монашество входит и паки священствует у тоя же церкви. Посем же родителем его ко Господу отшедшим, он же со псалмопением надгробным земли предает их. И оттуду отходит в монастирь пречистыя Богородицы, честнаго Ея Успения, на остров, еже есть на Дубенке. И тамо мало пребыв, отходит в пречестную обитель живоначальныя Троицы, в Сергиев монастирь, и умолен бывает тоя обители братиею и игумен поставляется. И посем поставляется, повелением благочестиваго великаго князя Василия Иоанновича всея России, архиепископ великому Новуграду и Пскову. И толико добродетелми просия, якоже и чудеса творити ему, еще живу сущу. Ненавидяй же искони добра диавол вражду влагает между Серапионом архиепископом и игуменом Иосифом Ламскаго Волока. Понеже той Иосиф из его епископии отыде, без благословения его, к митрополиту Симону Московскому и всея России, – сего ради архиепископ Серапион отлучи его; той же Иосиф наусти на него Симона митрополита. И тако святый от престола своего сводится, и затворяют его во Андроникове монастире, иже на Москве. И оттуду самодержцем великим князем Василиев посылается в монастирь живоначальныя Троицы и преподобнаго Сергия чудотворца. Потом же святый в старости глубоце исполнь дний, провиде отшествие свое ко Господу, призвав игумена и братию и прощение всем дав, и причастися божественных Таин, пречистаго Тела и Крове Христа Бога нашего. И преставися в лето 6024 (1516), месяца марта в 16 день. Игумен же и братия опрятавше честное его и многотрудное тело со псалмы и песнми, и положиша близ церкви святыя Троицы, на южной стране. Обретены же быша мощи святаго отца Серапиона Чудотворца Априлия в 7 день, на память преподобнаго отца Георгия Митилинскаго. Богу нашему слава, ныне и присно и во веки веков.

10. Память св. Алексея, человека Божия (мар. 17)28

Си (сей) бе от ветхаго Рима (ἀπὸ τῆσ ῾Ρωμὴς), сын Еоуфимьяна патракия (патриция), матере Агласея29 – богату и благоверну родители, иже брак сотвориста ему, испросша от царскаго роду невесту. Браку же бывшю и чертогу свершену, в неже бе время невесте приближитися ей, дав ей обрученый перстень и изыде из дому своего, и прешед в град Едесский и пребы у церкве 12 лет30 в нищих ризах. Познан же бысть, добродетели его ради, многим к нему сбирающимся, не хотяше утешенья человеческаго. Оттуду отъиде, приде в Рим и вниде в дом свой и умолив своего отца, да у врат дому его сядет. Бе бо всеми не знаем, пребываше в вратех, зря отца и матере раб своих, исходящих и входящих, обругаем и укоряем своими рабы, а странен всем родительм и целомудрен жене его, скорбящим тем и плачущимся всегда о нем. Приближешуся же умертвие его, проси хартьи написати о себе, – все вдержаше в руце своей (хранил при себе эту хартию).31 По умертвии своем, съшедшимся всем, по откровению Божию, царю, патриарху възвестившу ангелу, да поищут человека Божия в дому Еоуфимвяне, – и обретоша и уже преставлешюся, и в руце имуща харатью, никому же не дасть, но сам царь взят ю. И прочиташа ю на слышанье всем: тогда увидено бысть яже о нем. И тако погребены быша мощи его святыя честно в церкви апостола Петра.

11. Преп. Макарий Колязинский (17 мар.)

Преподобный отец наш Макарий бысть от града Кашина, отца именем Василия Кожина, матере Ирины, измлада Христа возлюбив. И водами напоен бысть Божия разума и плод благоуханен явися житием своим, от юности имый совершенную мудрость, крепок душею и сердцем быв. И тако отлучися мирских наслаждений и прия ангельский образ в монастире Клобокове, и добре подвизався постом и слезными течении, и бдением и молитвами, и всяцем воздержанием, и чистотою телесною душу просвещая, и единому Богу себе возложив. Посем краснеи свои нозе преподобный к течению простер, и абие близ града Кашина обрете пустыню велию, Колязино именуемо, и тамо водворися, и многим воздержанием плоть свою умертвив святый. И посем храм в славу святыя Троицы воздвиг на месте том, и всем людем, яко заря, возсия житием своим. И прослы слава о нем по всей велицей России. И начаша мнози приходити ко святому от князей и боляр и вельмож и вси христолюбивии людие ползы ради. Святый же всех наказоваше и учаше о ползе душевней. И сего ради собрашася к святому монахов множество сожительствовати с ним. Святый же добре приимаше всех и, сам всем образ быв, собою во всем показа добродетель к Богу. И паки многа искушения святый претерпе от бесов. И добре управив стадо свое и ко Христу восхождение получив и в старости добре ко Господу преставися, Его же измлада возлюби. И погребен бысть честно ученики своими в созданнем его монастире, по правую страну церкви святыя Троицы, у южных врат. И не по мнозех летех земля издаде из недр своих честное и многотрудное тело святаго отца цело и неразрушимо, благоуханием и чудесы различными цветущо. И посем честную раку, в ней же мощи святаго лежаху, верных множество раздробляху, на освящение душ и телес своих и на исцеление неисцелных страстей. Обретошася же блаженнаго отца Макария мощи месяца Маия, в двадесять седмый, на память святаго священномученика Ферапонта. И оттоле многа и различна исцеления быша от священных мощей святаго, даже и до сего дне, в славу Отца и Сына и Святаго Духа, в честь же похвалу преподобнаго отца нашего Макария. Богу нашему слава, ныне и присно и во веки веков.

Апрель

1. Память преп. Марии Египетской (1 апр.)

Преподобная Мария бе от Египта, от юности прежде поживши во блуде за седмьнадесять лет невстягновенно. И сицевою виною прииде в покаяние. Виде некия юношы, входящыя в корабль, и вопроси я, камо идут. И реша ей: «на поклонение честнаго Креста во Иерусалим». И умоли я с собой пояти ю, не яко желающу честному Кресту поклонится, но несытством греховным палима; вшедши бо в корабль многи оскверни. И во Иерусалиме бывши возбранено ей бысть внити в церковныя врата ангелом, иде же спасеное древо честнаго Креста бяше, и трищи понудившися внити, и не возможе. И помысливши вся своя согрешения, и уклонившися во угол паперти церковныя, и тамо виде икону пресвятыя Богородицы, и своих гресех пред нею кающися, глаголаше: «о пресвятая Богородице Дево, рождшая Спаса всего мира, вем убо, яко несть благолепно мне, скверной блуднице, на святую твою икону воззрети, праведно же убо мне и ненавидимей быти твоею чистотою и мерзети ми пред Тобою, – но обаче буди мне помощница и поручница о моем покаянии к Сыну Твоему и Богу моему». И сие рекши и помолившися, и в церкви бывши и, честное древо Крестное целовавши, иде на Иордан, и в церкви Предтечеве причастившися пречистых Таин и предадеся великому воздержанию и добродетелем. И толми вознесеся безстрастием, яко и реку ей преходити по верху вод ногами, молящися Богу. Прешедши же Иордан, пребысть в пустыни четыредесять седмь лет, подвизася без покрова, нага; ни единаго человека видевши, но Бога единаго имяше видца (свидетель) и человеческаго естества не отступающа. Последи же, по Божию промыслу, явися Зосиме святому старцу, во внутреннюю пустыню вшедшу ему, и беседовавши с ним и яже поведавши, и видена бысть Зосимою на воздусе стояща. И паки в приидущее лето Иордан прешедши и причастившися от святаго Зосимы и посем в свое место возвратившися, и при потоце, иде же с Зосимою беседоваста, успе. В приидущее же лето шед Зосима обрет ю мертву, и не могущу ему погребсти ю от старости, пришед лев и предними ногами ископав яму блаженней, и промышлением Божиим погребе ю старец и возвратися.

2. Преп. Евфимий, Суздальский чудотворец (1 апр.)

Преподобный Евфимий рождение име и воспитание в Нижнем Новеграде, от благочестиву родителю рождся, от них же по времени дан бывает и в научение божественных писаний. Блаженный же отрок с великим прилежанием учашеся божественным писанием со сверстники своими, никако же прикасаяся детским играм, но молчание любляше и повиновашеся во всем родителем своим. И к церквам Божиим начасте (часто) притекаше и любляше стояти уединяяся в темне месте, дабы с ним никто же беседовал о мирских и тленных мира сего, точию внимал бы пению и чтению церковному. И единою (однажды) иде во святую церковь и слыша во Евангелии слово: аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе и возмет крест свой и последует Мне, и прочая. Блаженный же Евфимий, слышав сия словеса, возжеле оставити сего мира красоту. Отыде же в Печерский монастирь, Вознесения Господа нашего Иисуса, близ тамо сущаго града, и пострижеся от настоятеля обители тоя, именем Дионисия. И начат подвизатися великим подвигом, во дни бо подвизашеся на труды монастирския, псалмы Давидовы выну поя, нощию же вхождаше в пещеру, и тамо всенощныя молитвы со слезами к Богу приношаше, и наставнику своему преподобному Дионисию во всем повиновашеся. И толик подвиг показа в жительстве своем, яко иногда всю нощь на молитве без сна пребываше, и сие часто творяше. Ядь же его бяше толика воздержателна, елико от глада не пасти ему. Питие же ничто же ино бяше, токмо едина вода и то в жажду. Потом посылается от наставника своего в пекалню (пекарню), и тамо вящше начат подвизатися, воду бо всегда ношаше и дрова секий. Таже посылаем бывает в вежу32 (поварню) и тамо имяше в трудех всегда память мучения огня неугасимаго и ядовитаго червия. И на огнь взирая, часто глаголаше к себе: «терпи, Евфимие, огнь сей, да сим огнем возможеши тамошняго огня избежати». И от того толикое умиление дарова ему Бог, яко ниже самого того хлеба вкушати могущу ему без слез. Того ради вси видящии толикия его труды и терпение, не яко человека, но яко ангела Божия посреди себе имяху. В то же время княжение Суждалское и Новогородское содержащу великому князю Борису Константиновичу. И сей великий князь Борис упроси у преподобнаго Дионисия, наставника Печерския обители, сего блаженнаго Евфимия во град Суждаль, в хотящий от него создатися монастирь в строители. Блаженный же Дионисий великому князю с радостию отвещавается отпустити его. И не по мнозе времени преподобный Евфимий, молитву и благословение взем от наставника своего, пути своему касается. И егда близ быв града Гороховца, яко за осмь поприщ, созда тамо церковь во имя святаго отца Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийския, и общее житие устрои. И по сих прииде в Суждаль к великому князю Борису Константиновичу. Князь же о пришествии преподобнаго велми радостен бысть, и беседоваша между себе, приидоста ко преосвященному епископу Иоанну. И поведа великий князь епископу мысль свою и вся по ряду о житии Дионисия Печерскаго и о великих подвизех его, и како сподоби его Бог пророчества дару, и како благослови его обитель создати, и о преподобнем Евфимии. И умоли его ити с собою на изыскание места к созданию обители. Иде же епископ с великим князем, с ними же и блаженный Евфимий, и обретоша место у реки, глаголемыя Каменницы (на ней же и град Суждаль создан бяше), на горе, близ града, и возлюбиши е. Воздавше же хвалу Богу, помолишася. Собрася же на место то множество народа, князи всея земли тоя, боляре же и велможи, и весь причет церковный, и монашествующии, и всяк возраст мужей и жен. Епископ же Иоанн благослови и освяти место оно, и по молитве водружи крест, иде же престолу быти. Князь повеле камение и вся потребная готовити ко храму, и сам первее взем мотыку и своими руками начат ров копати, и на него зряще князи и боляре начаша такожде копати. И совершивше службу храма, нарекоша и во имя Господа нашего Иисуса Христа, боголепнаго Преображения. И посем начаша стены здати. Преподобный же Евфимий взем благословение от епископа и прием оскорд (топор) и своими руками отеса три камени у северных врат, близ святаго жертвенника, и устрои себе гроб, в нем же и положено бысть святое его тело, и совершиша храм в лето 6860 (1352) и освятиша его. Блаженнаго же Евфимия епископ Иоанн рукополагает архимандрита и вручает ему христоименитое стадо Христовых словесных овец пасти. Князь же вдаде преподобному на строение обители злата и сребра множество. Преподобный же начат в слезах и в трудех великих подвизатися, в день убо прилежно подвизаяся о создании обители, в нощи же непрестанныя молитвы со слезами приношаше Богу. И тако созда монастирь и келлии на собрание братий. Созда же и ин храм, во имя преподобнаго отца Иоанна, списателя лествицы, и присовокупи к нему трапезу каменну, иде же братиям собиратися в зимния дни на пения и на ядения. Собрася же к нему братства во обитель, яко и до трех сот, и не можаху вмещатися братия в трапезу. Блаженный же Евфимий повеле создати ин храм, во имя святителя Николая Мир-Ликийских чудотворца, зовомый в болнице, и трапезу велию древяну устроити на собрание же братий, иже не вмещаются с братиею в каменную трапезу. И ина прочая, обители приличествующая, устрои по чину. И божиею благодатию, тщанием же и молитвами его, всеми потребами монастирскими изобилна бысть обитель его. И тако начат пасти стадо свое добре и богоугодне, в послушании быти без роптания, в любви же нелицемерней и целомудрии и в нестяжании, никому же бо свое что имети, но все обще уставляше. Аще же у кого познаваше что, того во епитимии влагаше, и в церкви беседовати друг со другом не попущаше. На трапезе молчание всегда творити повелеваше; востающим же от трапезы в келлии своя отходити с молчанием повелеваше, не уклонятися же на некия беседы, ниже ко единому в келлию приходити, кроме великия нужди. Завещаваше же всем еже не имети отнюд мудрствование свое кому, но готовым быти ко всякому послушанию. Такожде и братия ему во всем повинующеся яко ангелу Божию. Хождаше же преподобный сей Евфимий во монастир и ко преподобному Сергию, чудотворцу Радонежскому, беседовати о духовных (во едины бо лета беста), по беседе же благословение друг другу подавше с любовию, отхождаше паки блаженный во свой монастир. И сице блаженный Евфимий подвизавься поживе, никогда же бо изменив правила молитвеннаго, но труды ко трудом прилагая, имея пост с милостынею, странных приемля и кормлю подая требующим. Бяше же нагих одежда, печалных утешение; бедным помогая, от напастей изимая, болныя молитвою исцеляя, должным искупление подавая и сам долги отпущая, и от насилия злых судей бедою одержимыя токмо словом своим избавляя. Ризную же худость толико любляше, яко един от убогих сый, едину одежду носише на себе от овчих жестоких кож; в зиме студень, в лете же от тягости зной терпя, всячески скорбным и узким путем шествуя, и достиже уже к телесней немощи, в старости сый мастите. Разуме же конец жития своего и созва всю братию. Братия же, видяще его тако изнемогающа и хотяща к Богу отыти, скорбети начаша о разлучении его, глаголюще: «оставляеши ны, отче, сиры, не сущу бо ти с нами, оскудеет место сие». Святый же, утешая их, глаголаше: «не скорбите о сем, но разумейте по сему, яко аще стяжу дерзновение к Богу и дело мое угодно Ему будет, не токмо не оскудеет место, но и болми распространится по моем преставлении, аще любовь имате». И ина многа, им утешая, глаголаше. Таже и часу отхождения его ко Господу приходящу, вси братия к нему приходяще целоваху его со слезами, последняго благословения просяще. Он же, яко чадолюбивый отец, всех облобызаше и всем благословение и прощение подаваше, и сам прощения от всех прошаше. И вонь же час хотяше соуза телеснаго разлучитися Святых Таин причастився, предаде святую свою душу в руце Богу, месяца Априллия в 1 день; пас стадо свое 52 лета. Положиша святое тело его в прежде реченнем гробе, его же в начале церковнаго здания сам себе святый своима рукама устрои; многа чудеса и исцеления подавая и до сего дне с верою к честней раце его притекающим.

3. Преп. Даниил Переяславский (апр. 7)

Сей преподобный отец наш Даниил бе в лета благовернаго христолюбиваго великаго князя Василия Василиевича всея России, отца именем Константина и матере Феклы, от града Мценска. По времени же, преселшимся родителем его во град Переяславль, и тамо родися им сей преподобный Даниил, и во святем крещении наречено бысть имя ему Димитрий, и изучен бысть божественному писанию. И посем отлучися родителей своих с присным братом своим Герасимом и пострижеся в Пафнутииевом монастире, иже в Боровске, и наречено бысть имя ему Даниил. Пребысть же ту в монастире десять лет и в пустыне два лета, и по представлении отца своего паки прииде в Переяславль во обитель пречистыя Богородицы, яже на Горицах. И понужден бысть тоя обители братиею архимандритию прияти, и тако сугубы подвиги полагаше и всегодищное время божественную службу по вся дни свершаше. И странных приимаше и умерших, поверженныx зверем на снедение, на раме свои взимаше и с подобающим пением погребаше. И монастирь себе возгради, иже и до ныне зовется Данииловской. Некогда же пришедшу в Горицкой монастирь великому князю Василию Василиевичу всея России, и повеле преподобному преселитися из Горицкаго монастиря во свою ему обитель, и общее житие царским составися изволнением. Посем же гладу великому належащу повсюду и во граде Переяславли. В монастире же святаго Даниила тогда братий вящше седмидесяти и мирян доволно. Святому же возвещено бысть, яко не довлеет в монастире ни на едину седмицу хлеба. Святый же прииде сам к житнице и виде муки мало вящше триех оков (трех мер). Некая же вдовица убога, хотяше умрети от глада и с чады своими, просящи от него хлеба. Святый же наполни ей сосуд муки и отпусти ю. И повеле келарю останком тоя муки насыщати приходящих алчных и жадных. И тако вси пребыша останком тем прокормлени в монастире и в селех людие и до новаго хлеба, мало менее осми месяц. И толико любим бе самодержавным и царицею Еленою яко и чадом их, благоверному царевичу князю Иоанну Василиевичу и брату его князю Георгию Василиевичу, от святыя купели приемник бысть. И тако снятый в добре старости пребысть, яко и будущая прорицати. И поучив о ползе душевней архимандрита и братию, и причастися животворящих Таин пречистаго Тела и Крове Христа Бога нашего, и еще молитве сущей во устех его, с миром предаде святую свою душу в руце всех Бога, в лето 7048 (1540), месяца Априллия в 7 день. Поживе лет всех мало вящше осмидесяти. И погребоша его во своем его монастире у церкви святыя Троицы, у самыя стены святаго жертвенника.

4. Память преп. Зосимы, игумена Соловецкого монастыря (17 апр.)

Сей Зосима бяше от села великаго, зовомаго Толвуя, езера Онега, области великаго Нова-града. Рождьшии же сего отрока, Гавриил и Варвара, христиане верою суще и благочестне пребывающе, стяжанием же ниже велми богати, не убо же и нищи, но доволное имуща. Преспевающу же отроку возрастом, учим бывает священным книгам, приобретает же от сих великая блаженный, обретает бо бисер разума; разумевает Бога, познавает богатство благости Божия и срамляется прочее – юношеских обычаев держатися. Тих некако и смирен в юности быв и чистоту любя, и сего ради брака убо добрый отрок отричется, обаче не яко гнушаяся того, но премудрости рачитель бывая, и безженное житие доброму отроку жевущу и сластем узду налагает воздержание. Но понеже лепо родителем того понудити и на мирския обычаи, святому же отроку немятущееся житие желающу, к сему же и родителей повеление ему презирати не безбедно есть. Содержится убо и утесняется святый от обоюду, яко несвободна себе зря ко еже от него желаемым, и родительску повелению послужити доволне не веяше; друг бо другу запинателна обоя и вящщее рачение ему о первем бяше, еже отрещися мира. Обаче его же желание и получи. В мужеском бо возрасте быв, из дому отча изыде и в черная одеяния оделся и близ негде отча дома вселися. И убо стужив си святый и не угодно вмени сие, еже кроме общежительства быти, понеже идеже пребывающу ему не бяху монастыри монашестии. Нужда же ему и подвижника обрести и соученика себе, яко в монашеских обычаех благоискусствовати, не довлеяся яже от писаний о изяществии монашеском указании словесном, но возжелев показующаго тому и делом изображающа, да же видев той навыкнет и добре да ходит по нем. К тому же и во своих ему седение и посреде людей своих не без препятия быти. И сих ради восхоте оттуду отыти в ключимое монашества место, да и монастирь тамо возградит, желающих ради монашествовати, еже и бысть образом сицевым. Некто благоговеин монах, именем Герман, иже прежде споживе преподобному Савватию в Соловецком острове, – сей снидеся с преподобным Зосимою и сказа ему вся подробну о преподобнем Савватии, елика потружався во отоце (на острове) окианстем и како исправи монашество. Сказа же и о острове, како удален от вселенныя и угоден на селитву человеком, хотящим тамо пребывати. Преподобный же Зосима сказа Герману помысл свой о монастирсте здании, и совещастася тамо вселитися. В то же время родители Зосимовы естественному долгу слугуют, преложшеся ко отцем своим. Зосима же свои родители умершия видев и телеса убо тех гробу предав, имения же добре расточив, и абие пути емлется купно с Германом к Соловецкому отоку (острову). И приставше восходят на оток, и обретше место, иде же морстии пловцы от обуревания покой и тишину имеют, близ езера, в нем же сладце сущи воде, и ту, мало вдале от брега, колибу (шалаш) водрузиша, в ней же бдение сотвориша чрез всю нощь. Ко утрени же изыде преподобный Зосима от кущи и виде лучу света свыше осиявающу его и еже о нем место; преподобный же Зосима ужасеся необычнаго света явлению и, воззрев к востоку, виде церковь велию и красну образом. И понеже и еще необычен к таковым на мнозе зрети не смеяше, но абие в колибу устремися к Герману; Герман же видев его изменена лицом и разуме не яко же прилучися изменение лица Зосима прият, аще не и душею подвижен; тем же и сладкими вещанми вопрошаше преподобнаго, глаголя: «что убо, о любезне, аще что ново или необычно обрел сей?» Преподобный же Зосима вся подробну Герману поведаше, елика виде. Герман же, разсмотрев силу действа, в памяти имея еже при авве Савватии прогнание мирянина со отока и яко быти тому селу монашеску, глагола к нему: «не ужасайся, о человече, но внемли себе, еда како тобою хощет Господь зде четы монахов собрати, яко же и аз мню». И сказа прилучшаяся во острове том на рыболове жене, яже прииде с Корелскаго брега, по зависти Корелских людей, в наследие хотящих удержати остров той, яко биша ю два неции юноши и язвы доволни даша ей, рекуще: «несть вам во отоце сем обители, но монашеское село есть то», – сия Герману изглаголавшу. Доблий же муж Зосима восперен советом быв, доблествене делу касатися начинает, совозставляет же и Германа. И купно на молитве сташа к Богу, еже споспешествовати в дело начатка и совершити начинаемое, и по молитве усердни на дело быша. И тако по времени емшеся трудов начаша дело, возградиша бо хлевины от сущих ту древес и двор устроиша, и ту в безмолвии упражняющеся. Пищу же себе имеяху от своих трудов, возделоваху бо землю, копающе мотыками и насевающе, и оттуду свой хлеб стяжаваху трудолюбцы. По времени же некоем Герман отыде на ону страну моря, некия ради потребы, и пребысть тамо и до весны. Зосим же один оста и приложи труды к трудом в непрестаемей молитве, и многа наветования прият от бесов. Овогда бо тому уныние влагающе, овогда клопоты воздвижуще, да пострашат его; овогда во образех дивиих зверей множество ему предсташа, стремлением свою ярость показующе. Святый же ухищрения тех ни во что же вмени быти: овогда бо им сопротивляшеся желанием будущих благ, овогда молитвою, и тако исчезаху от него и невидими бываху. В то же время, внегда сущу Герману на оной стране моря, найде искушение на преподобнаго сицево: зиме убо належащи, и еже име брашно в лете собрано сущо и уже скончавашеся; злу же делатели влагают тому скорбь и глад, нужду и безгодие смерти. Разумев же Зосима обстоима себе наветующими, рече в себе: «о Зосима, наша убо сия суть, еже жити Христу и еже умрети приобретение есть; обаче аще и умрети ми есть, но что ино велие сего, еже разрешитися сея облежащия дебелости и сродному (к родному) спастися (устремляться) и веселитися о Господе Бозе моем?» И тако отрази лукавых духов прилоги. Бог же, сего ради хотя прославити своего угодника, посла к нему мужа два незнаема, имуща с собою кережу (яко же обычай имут в примории живущии бремена имети во отхождениих зимных), полну хлебов и муки и масла, и вдаша преподобному, рекуще: «аще хощеши, емли от бремене сего и снедай, мы же, егда Господь повелит, тогда будем зде». Не успе же преподобный вопрошати я, откуду беша; они же явитися ему ктому не приложиша. И разумев преподобный божествено быти посещение, благодать Богови воздав о неисповедимем Его даре. Посем прииде Герман, ведый с собою от мирских некоего, именем Марка, художеством рыбаря, иже не по мнозе времени в монашество вниде. И прочии мнози начаша приходити к нему и сожителствовати. Посем воздвигоша молитвенный храм, во имя святаго боголепнаго Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Посем преподобный посылает некоего брата в великий Нов-град ко архиерею Ионе, просити священие храма и игумена монастиру. Архиерей же вскоре посылает благословение месту и священие церкви с мужем иеромонахом Павлом, его же и игумена рукоположи обители. И тако храм освятивше светлейшаго Преображения Господня. Павел же игумен, не могий терпети трудов, отыде во град; по нем же ин бысть игумен Феодосий, и той такожде отыде. По нем же совещашася братия с преподобным не взимати игумена от монастирей, иже во вселенней сущих, но избирати мужа киновии своея. Посем же и на ино преложиша, да и самаго того преподобнаго в предстателство им понудят, еже и сотвориша. Предварше бо неции в великий Нов-град и умолиша архиерея, да писанием призовет отца их и рукоположит им игумена, не хощет бо собою внити во град. Посла же архиерей писание, да приидет к нему преподобный. Преподобный же Зосима прииде в великий Нов-град ко архиерею, и благословен, и игумен рукоположен бысть от него, и напутствовав его архиерей с честию отпусти. И мнози граждане к потребе монастиря даша сосуды и одежды, сребра и злата множество. И тако преподобный достиже во обитель, и сретоша его братия с честию. И пришед, божественную литургию совершив и чудо сотворив во удивлением всем: внегда бо тому предстати святей трапезе, просветится лице его светом многим и всю церковь благовония исполни. Неким же прилучившимся купцем преподобный же подаде своего священнодейства просфору, они же с небрежением взрониша. И виде брат Макарий пса стояща над нею, усты хапающа и огнем опаляема, и прииде на место и ничто же обрете, точию просфору, и принесе ю преподобному, – и вси прославиша Бога о чудеси. Посем преподобный, тесноты ради храма, вящшую церковь водрузи в келлии многи постави. Таже блаженный Зосима пренесе мощи преподобнаго Савватия с Выга реки во обитель свою. Паки же воззва потреба преподобнаго Зосима в великий Нов-град ко архиерею Феофилу и к боляром с молением, еже не быти священному жилищу мирским людем во одержании, ктому же да и остров подлежати будет монастиру. Прииде же и к болярыне Марфе, она же отгна его; святый же прорече дому ея погибель, еже и сбысться во время свое. Посем раскаяся Марфа, призва преподобнаго на обед, и тамо преподобный виде позор страшен и прослезися, и от представляемых ничто же вкуси. И сказа ученику своему быти хотящая во граде, и о председящих с ним на трапезе, яко виде их без глав сущих, яже и сбышася не по мнозе времени от великаго князя Иоанна, сына великаго князя Василия, иже плени Нов-град и тех, яже виде преподобный, мечем посече. Посем преподобный прииде во обитель и поживе прочее в добродетели; исполнь же дний бысть старец, ему же время наста приложитися ко отцем своим. И призвав братию свою, и поучив их, ничто же от преданных тем монастирю обычаев вредити и пиянственнаго пития в киновии не имети никак же и женовидных лиц бегати, но и доилиц млека ради и масла никогда на остров приводити: вся бо сия черноризцем препятия доброму течению. И посем последнее целование комуждо дав, испусти душу в руце Богу. Его же честное тело ученици со псалмы и песнми во гробе положиша, его же ископа себе еще жив сый, против великия церкве. Богу нашему слава, ныне и присно и во веки веков.

5. Святый и славный великомученик, победоносец и чудотворец Георгий (23 апр.)

Славный и чудный и велекий мученик Георгий во времена бяше Диоклитиана царя, от страны Каппадокийския, рода славна, в бранех тысященачалием преспев; внегда же братися хотяху, воевода бяше саном. Царю убо еже на христианы болезнующу ратию и повелению изшедшу, овем убо отрицающимся с клятвою и отметающымся Хрпста. честей царских и даров сподоблятися; овем же, непокоряющимся, смертную приимати тщету: сей святый сам пришед, христианина себе воспроповеда, идольское суетие (суету) обличая и немощь и уничижая верующия в ня. Повнегда же ниже ласканми, ниже обеты мучителевыми, яже и многи творяше, увещася, ниже прещении, по явлев бяше, вся презираяй. Первее убо копием во утробу прободается; копию же плоти прикоснувшуся, яко же и мнозей крови истещи; изъяту же острию, пребысть святый неврежден. Посем на колеси, острием железном устроеном, привязан ниц, низпущается с холма, и телесем на многа раздроблен, паки здрав поставляется, божественнаго ангела настоянием. Явися же царю и Магнентию сприседнику его, жрущим идолом; за неже здрав показася, многи ко Христове приторже вере, иже – царевым повелением – вне града во главы усечени быша. Приступи же ко Христу и царица Александра и пред мучителем Христа Бога исповеда. Вероваша же и инии мнози Христови, невредима святаго от рова негасимаго (вонь же ввержен бе) видевши изшедша. Посих в сапоги железныя, гвоздия имуща, нози его обуша и бегати понуждаху, и ктому сухими жилами волуями биен бысть нещадно. Поискавшу же Магнентию знамения, аще бы воскрес кто от лежащих в являемом гробе, от иже пред многим временем житие оставлших: помолшуся святому над покровом гробным, воскресе мертвый и святому поклонися и прослави Божество Христово. Вопросившу же царю: «кто бяше и когда житие оставил есть»? От прежде Христова пришествия поживших быти, рече, и ради идольския прелести толикими леты уже огнем жегому. О нем же многим Христу веровавшим и присно прилагаемым к вере, Бога единем гласом славляху, в них же бе и Гликерий, его же вола умерша святый воздвиже. Таковым же чудесем ко Христове вере извещен, мучением венец прият: мечи от неверных на уды ссечен. И многим убо от сих ко Христу приходящим и еще ради святаго мученика Георгия вшедша в храм идолский, иже во един от истуканных приник рече: «ты ли еси бог и тебе ли подобает поклонятися»? Бесу же, иже в нем рыдающу, отвещавшу: «яко един есть Бог – Христос», и о сем смятошася идоли вси и падоша и сокрушишася. И не могуще терпети служители бесовстии, поемше святаго, приведоша к царю, и скорое нань осуждение испросивше. Царю же повелевшу его, такожде и царицу Александру, мечем посещи. Святый убо во главу усечен бысть, она же помолшися в темнице Богу дух предаде. Совершается же собор его во святейшем его мучении, сущем в Девтерии. Его же молитвами, Христе Боже, помилуй нас.

6. Св. Стефан, епископ Пермский (26 апр.)

Преподобный отец наш Стефан бе родом великия России, от языка славенска, от страны полунощныя, глаголемыя Двинския, от града, нарицаемаго Усть Юга. Беже родителю нарочиту сын, некоего христолюбца мужа верна, именем Симеона, единаго от клирик соборныя церкве святыя Богородицы, иже на Усть Юга, и матере такожде христианы, нарицаемыя Марии. И еще детищем сый, вдан бысть грамоте учитися, иже вскоре извыче божественное писание; таже и чтец бысть в соборней церкви. Беже превзыде паче многих сверстник в роде своем добропамятством и скоростию естества преспевая, и остроумием же и быстротою и смыслом превосходя всем, и бысть доброразумичен зело. Преспеваше же разумом душевным и верстою (возрастом) и благодатию. К детем играющым не приставаше, иже в пустошь текущим, и всуе труждающымся, и тщетныя гонящым не внимаше, ниже водворяшеся с ними, но от всех детских обычаев, нрав и игр отвращашеся. Но точию на славословие упражняшеся и к писменному разуму прилежаше и книгам всячески вычения издався. Тако дарованием божественным в мале времени много извыкшу ему естественною остротою ума своего. Возрастшу же ему в девстве, и в чистоте, и в целомудрии, и зане многи книги почиташе ветхаго и новаго закона и оттуду разсмотрив житие света сего маловременное и скороминующее и мимоходящее, аки речная быстрина или аки травный цвет. И тако прииде ему Божия любовь, и пострижеся в монашеский чин во граде Ростове, в монастире святаго Григория Богослова, близ епископии, при епископе Ростовстем Арсении, от некоего игумена, именем Максима. И добре потружався во иноческом житии, в посте и в малитвах и в слезах, еже к Богу. Сей же блаженный отец наш Стефан многи стихи протолковаше. Мнози же, простая чадь, житию его доброму зазираху. Написа же святый многи книги своими руками, и до сего дне свидетелствуют. И тако святый за многую его добродетель поставлен бысть диакон от Арсения, епископа Ростовскаго. Посем же, по преставлении митрополита Алексия, повелением гордаго наместника, хотящаго быти митрополитом, Михаила, нарицаемаго Митяя, поставлен бысть святый Стефан пресвитером от Герасима, епископа Коломенскаго. Посем научися сам пермскаго языка грамоте, Божиим вразумлением, азбуку незнаему сложи с пермскаго языка, и книги российския на пермский язык преведе и преписа. Такожде научися и гречестей грамоте и добре почиташе святый книги, зане же умеяше всех язык трех книги, греческия, и российския, и пермския. Посем святый, Богом сый наставляем и по благословению предреченнаго епископа Коломенскаго Герасима, иже издавна желаше, иде в землю неверную великия Перми, в ней же человеци некрещении кумиром кланяются и веруют в чародейство и бесом жертву приносят. И даде епископ святому от мощей святых и антиминсы, миро и масло (елей), и яже подобная сим на освящение церкве. И прииде в Пермь великую, и нача учити вере Христове от божественных писаний, яко же и апостоли Христовы, и крестити во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И многи неверны кумирослужители препре и крести и от граждан множество. Таже и кумирницу со идолы сожже, и многи кумиры святый поби и посече, и чародейства испроверже о имени Христове, и многа зла претерпе от неверных людей. Посем же прииде ко святому некий старейшина волхвов, именем Пансотник, и хотяше святаго отца препрети о вере и чародеянием своим смерти предати пред тмачисленным народом. И препирашеся со святым от утра и до вечера, и во всю нощь ни яды, ни пия, и посрамлен бысть от святаго Стефана, силою Святаго Духа. И посем помолився Богу всем желанием сердца своего и постави церковь во имя пречистыя Богородицы, честнаго Ея Благовещения. И украси ю всем украшением церковным, яко невесту, на месте, нарицаемом на устии Выми реки. Последи же создана бысть ту обитель святаго и потом епископия его наречена бысть. И тако святый непрестанно моляшеся Богу со слезами, и обращаше люди неверныя к Богу от прелести идолския. И учаше, и хождаше по всей земли Пермстей, и церкви Божия поставляше по градом и селам. Посем же советовав святый со ученики своими, еже есть с новокрещенными людми, яко нужда бяше им быти без епископа, и угоден бысть совет святаго. И таковыя ради вины иде святый к Москве, к великому князю Димитрию, сыну великаго князя Иоанна, и к митрополиту Пимену. И поведа им о совете своем, да дадут епископа в Пермскую землю, его же жадают людие пермстии, и да пошлют, рече, со мною; уже бо бяше жатва многа, а делателей мало, тако Богу поспешествующу. Посем же митрополит помыслив с великим князем и собра епископы и священники: и избранием многих людей, Божиею благодатию, сам святый Стефан поставлен бысть епископом Перми, юже научи и просвети святым крещением. И посем князь великий и митрополит, одарив святаго многими дары, и отпустиша его на престол свой в свою землю. Святый же пришед во своя си радуяся и благодаряше Бога, устроившаго ему вся добре. И яко первее, сице и второе учаше люди крещаше, иже не прияше еще крещения. И церкви Божия поставляше, и иереев в них учреждаше, и весь чин церковный уставляше добре, по пермскому языку. И монастири устрояше, и милостыни подаваше, и кормяше нищия и убогия. И посем святый отец наш Стефан великий, уведев свое преставление к Богу за три месяцы и боле, и созва вся христианы земли тоя и изучив их доволно от божественных писаний, еже в вере пребывати и в любви нелицемерне между собою. И глагола им: «се уже хощет Бог вскоре преставити мене от вас, яко же яви мне Господь наш Иисус Христос». Посем святый Стефан отъеха к Москве к Киприану митрополиту, неких ради исправлений церковных и о законных правилех, яже суть на спасение человеков. И тогда прилучися святому неколико дней болети, и преставися к Богу, его же измлада возлюби. И много потружався о спасении людстем. И Пермския земли народы в веру приведе и крести, при благоверном великом князе Василии, сыне Димитриеве, великаго князя, иже царя Мамая победи, в седмое лето княжения Василия, и при Киприане митрополите. Собрашася же на погребение святаго князи и боляре и священии чинове и множество народа, проводиша тело его честно в приснословущем граде Москве, и положиша е в монастире святаго Спаса, иде же ныне двор царев, в церкви каменней, на левой стране. И мног плач людем своея паствы остави. Богу нашему слава, ныне и присно и во веки веков.

7. Св. Кирилл, епископ Туровский (28 апр.)

Сей бе блаженный Кирилл рожден и воспитан во граде Турове, богату родителю сын. И не любяше богатства и славы тленныя мира сего, но паче все прилежаше Божиих книг учению, и добре извыче Божественная писания. По времени же пришед в монастирь и бысть монах, и паче всех Богу работаше, постом же и бдением удручая тело свое, и сотвори себе чисто приятелище Святому Духу. И многим на пользу бысть, уча и ноущая монахи в покорении и послушании быти ко игумену и того имети яко Бога и во всем ею послушати. Чернец (монах) бо, иже не имеет послушании ко игумену, яко же обещася, не может быти спасен. Посем блаженный, на болшия подвиги желая, в столп въшед затворися, и ту пребысть неколико время, постом и молитвою паче труждаяся, и многа божественая писания изложив, и славен бысть по всей стране той. И умолением князя и людей того града возведен бысть на стол епископский от митрополита, поставлен бысть епископ граду Турову, тако нарицаему, отстоящу близ Киева. И добре подвизався по церкви Божии. Федорца же, за укоризну тако нарицаема, сего блаженный Кирилл от божественных писаний ересь обличи и прокля его. И Андрею Боголюбивому князю многа послания написа от евангелских и пророческих указаний, и яже суть на праздники Господьския слова, и ина многа душеполезная в них словеса. И сия вся и ина множайшая написа и церкви предаде, и до ныне держат россистии вернии людие, вся просвещающе и веселяще. И тако благочестиве пожив и добре порученное ему стадо упас, преставися в вечный покой и безконечный живот. Приидите же днесь, братие, похвалим сего святителя, глаголюще:

«Радуйся, святителю честный и учителю, другий златословесный учитель нам в России восия паче всех. Радуйся, иже святым и пресветлым учением своим концы российския просвети богоразумием. Молимся же тебе, малая сия словеса приносяще, моли о нас Вседержителя, Ему же ныне предстоиши со дерзновением, от настоящия нам беды избавитися и от безбожных Агарян, присно мучащих нас, да получим милость молитвами твоими и грехов отдание и присносущих благ наслаждение во оном веце».

* * *

1

Примечания к содержанию издаваемых нами чтений из Пролога см. в конце книги, после текста всех трех отделов Пролога.

2

Надписание приводим по Пергам. Прологу Софийск. библ. XIV в. № 1324 г. (л. 111), – издаем по-другому, более древнему пергам. Прологу той же библ. XII–XIII в. № 1325 л. 85 об. и вносим в издаваемый текст исправления и дополнения, как из только что названной рукописи № 1324 (отмечая её Сф.), так из пергам. Пролога XIV в. Спасо-Прилуцкого монастыря (отмечая – Сп.); раскрываем сокращения и титла рукописного текста.

3

Первое из сообщаемых нами житийных повествований о св. Василии В. издаем по Новг. Прол. XII–XIII в. № 1325 л. 86, с пояснениями из Новг. же Прол. № 1324, – второе по печатному Прологу.

4

Начиная словами: «иже премудростию»... до слов: «епархы оудивив» – в Сф. нет.

5

По печатн. Прол. указан. изданию.

6

По пергам. Прол. Новг.-Соф. XII–XIII в. № 1325, – буквальный перев. из Менология Василия.

7

Из Менология Василия, по пергам. Прол. Новг.-Соф. (№ 1424) и Прилуц. XIV в.

8

Из Менол. В. по пергам. Прол. Новг.-Соф. XII–XIII в. № 1325 и Спас.-Прил. XIV в.

9

Из Менол. Вас. по перг. Прол. Новг.-Соф. XII–XIII в., № 1325 и Сп.-Прил. XIV в.

10

Из Менол. Вас. по пергам. Прол. Нов.-Соф. XII–XIII в. № 1325 и Сп.-Прил. XIV в.

11

Он же остави вся... отъиде в пустынни и бысть мних. Славен же бе в постницех.

12

Ничтоже бо может противитися бесом от мниха, но токмо молитва и пост.

13

Сухояденьи.

14

Этим оканчивается рассказ в Менол. Вас. и в Новг.-Соф. Прологе, – в С.-Прилуц. списке следует затем рассказ о видении св. Антонием ангела, показавшего ему как спастись.

15

Менол. Вас., по перг. Прол. XII–XIII в. Новг.-Соф. биб. № 1325.

16

В С.-Прилуц. Прол. XIV в... «И многи неверныя обрати, и богодухновенныя книги изъясни... По мнозе же летех пренесены быша мощи его во Алексанрию и положены честно в святей церкви».

17

В Сп.-Прилуц. списке рассказывается затем об изобличении Кириллом одного монаха, утверждавшего, что Мельхиседек был Христос.

18

Менол. Вас. по пергам. Прол. Новг.-Соф. биб. XII–XIII в. № 1325.

19

В Сп.-Прил. списке Прол. XIV в. так рассказывает об удалении Макария Рим. в пустыню: «И поят я ангел и в образе старца веде и в пустыню, – и невидим бысть от него. И посем поят лев и веде и в пустыню, – и ту невидим бысть от него. Посем обрете змии и веде и в непроходимая места; и т бе ему страшен спутник но крепляшеся, поминая Давида, рекша: хвалите Господа от земля змиеве и вси гадове. Посем явися ему голубь, полета и доведе места пещеры и вселися ту близь рая, токмо за 20 поприщь. И ту по мнозех летех обретоша и три мниси – Феофил, и Югин (Υγιεινός?), и Сергии им же сказа вся, и си же предаша церквам в похвалу святому отцю нашему Макарью».

20

В Сп.-Прил. списке Прол. рассказ дополнен подробностями о мучении св. Макария Алек., по наущению злых духов (см. под 19 янв., – подробности эти в пространных житиях его см. у Димитрия Ростовского, под тем же числом).

21

Сп.-Прилуц. перг. Прол. XIV в., под 27 янв., – в Новг.-Соф. XII–XIII в. № 1324 и 1325 рассказ сокращеннее и ближе к Менол. Василия.

22

Дальнейшего нет в Менол. Василия.

23

Из Менол. Вас., по Новг.-Соф. Прол. XII–XIII в., под 28 янв.

24

Из Мен. Вас., по Новг.-Соф. Прол. XII–XIII в., под 31 янв.

25

Из Менология Василия, по пергам. Прол. Новг.-Соф. библ. (№ 1324) и Спасо-Прилуц.

26

Из Менол. Вас. по перг. Прол. Нов.-Соф. XIV в., № 13224, – окончание рассказа о мучении св. Феодора в Мен. иное, – в печ. Прол. это же сказание, но с некоторыми иными подробностями, кроме того, в печатном рассказывается об установлении освящения колива в первую неделю великого поста.

27

Менол. Васил., по пергам. Прол. Нов.-Соф. XIV в. № 1325.

28

По Сп.-Прилуц. перг. Прол. XIV в., под 17 мар., это же сказание, взятое их Менология Васил., находится и в печатн. Прологе, – существенных отступлений от греческого текста нет.

29

В Менол. Вас. мать св. Алексея не называется по имени.

30

В Менол. Вас. – «18 лет», в печат. Прол. – «17 л.».

31

Этого нет в Менол. Вас., в печат. Прологе:.. «испросив хартию, и кто бе, написав, сию держаше, дóндеже царь Онорий от Бога приим откровение, прииде, и молився ему, уже умершу, прият хартию».

32

Бежа, вежа – башня, – шатер, палатка, – невод (Акад. Сл.), поварня, – пекарня (Микл.).


Источник: Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Выпуск 4. Славяно-русский пролог, Ч. 2. Январь-апрель / Издание под редакцией проф. А.И. Пономарева. – С.-Петербург. Типография А.П. Лопухина, 1898. – VII, 228 с.

Комментарии для сайта Cackle