Православное Богослужение
Переводы Богослужебных книг

 

Главная \ Церковь \ Богослужения \ Переводы богослужебных книг \ Часослов\ На церковнославянском


ЧАСОСЛО~ВЪ.

Для корректного отображения церковнославянского текста должны быть установлены шрифты: Irmologion, Triodion или Orthodox

 

Њглавлeніе возслёдованій с™hz кни1ги сеS.

Часосл0въ, њбдержaй всE послёдованіе по чи1ну с™hхъ їеrли1мскихъ и3 честнhхъ монастырeй, є3мyже начaло, по є4же востaти t снA, бlгод†рныz моли6твы.

Полyнощница вседнeвнаz.

Полyнощница суббHтнаz.

Полyнощница недёльнаz.

Послёдованіе ќтрени.

Чaсъ пeрвый.

Междочaсіе пeрвагw часA.

Чaсъ трeтій.

Междочaсіе трeтіагw часA.

Чaсъ шестhй.

Междочaсіе шестaгw часA.

И#з8wбрази1тельнаz.

Послёдованіе возвышeніz панагjи.

Чaсъ девsтый.

Междочaсіе девsтагw часA.

Послёдованіе вечeрни.

Бlгословeніе трапeзы.

Послёдованіе вели1кагw повечeріz.

Мaлое повечeріе.

Часосл0въ,
съ бGомъ с™hмъ,

њбдержaй послёдованіе
по чи1ну свzтhхъ їеrли1мскихъ
и3 честнhхъ монастырeй.

Востaвъ t снA, tлучи1сz nдрA, и3 рцы2:

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ, ґми1нь.

Тaже, Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

И# настоsщыz тропари2, глaсъ №:

Востaвше t снA, припaдаемъ ти2 бlже, / и3 ѓгGльскую пёснь вопіeмъ ти2 си1льне: / с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, / бцdею поми1луй нaсъ.

Слaва: T nдрA и3 снA воздви1глъ мS є3си2 гDи: / ќмъ м0й просвэти2 и3 сeрдце, / и3 ўстнЁ мои2 tвeрзи, / во є4же пёти тS с™az трbце: / с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, / бцdею поми1луй нaсъ.

И# нhнэ: Напрaснw судіS пріи1детъ, / и3 коегHждо дэ‰ніz њбнажaтсz, / но стрaхомъ зовeмъ въ полyнощи: / с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, / бцdею поми1луй нaсъ.

ГDи поми1луй, в7i.

И# мlтву сію2:

T снA востaвъ, бlгодарю1 тz с™az трbце, ћкw мн0гіz рaди твоеS блaгости и3 долготерпёніz, не прогнёвалсz є3си2 на мS лэни1ваго и3 грёшнаго, нижE погуби1лъ мS є3си2 со беззак0ньми мои1ми: но человэколю1бствовалъ є3си2 nбhчнw, и3 въ нечazніи лежaща воздви1глъ мS є3си2, во є4же ќтреневати, и3 славосл0вити держaву твою2. и3 нhнэ просвэти2 мои2 џчи мhслєнныz, tвeрзи мо‰ ўстA, поучaтисz словесє1мъ твои6мъ, и3 разумёти зaпwвэди тво‰, и3 твори1ти в0лю твою2, и3 пёти тS во и3сповёданіи сердeчнэмъ, и3 воспэвaти всес™0е и4мz твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мlтва и3нaz:

Слaва тебЁ цRю2, б9е вседержи1телю, и4же б9eственнымъ твои1мъ и3 чlвэколю1бнымъ пр0мысломъ спод0билъ мS є3си2 грёшнаго и3 недост0йнаго t снA востaти, и3 получи1ти вх0дъ с™aгw д0му твоегw2. пріими2 гDи, и3 глaсъ молeніz моегw2, ћкоже свzтhхъ и3 ќмныхъ твои1хъ си1лъ, и3 бlговоли2 сeрдцемъ чи1стымъ, и3 дyхомъ смирeннымъ приноси1тисz тебЁ хвалЁ t сквeрныхъ ўстeнъ мои1хъ: ћкw да и3 ѓзъ џбщникъ бyду м{дрымъ дёвамъ, со свётлою свэщeю души2 моеS, и3 слaвлю тS, во nц7Ё и3 д©э слaвимаго бGа сл0ва, ґми1нь.

 

Начaло полyнощницы.

Сщ7eнникъ глаг0летъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

И# мы2: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2 бlже дyшы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# мы2: Ґми1нь. Тaже, ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ:

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Покл0ны три2.

И# ѓбіе pал0мъ н7.

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. тебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. научY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. и3збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. гDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. тогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

Тaже, каfjсма з7i, pал0мъ р}i.

Бlжeни непор0чніи въ пyть, ходsщіи въ зак0нэ гDни. бlжeни и3спытaющіи свидBніz є3гw2, всёмъ сeрдцемъ взhщутъ є3го2. не дёлающіи бо беззак0ніz, въ путeхъ є3гw2 ходи1ша. ты2 заповёдалъ є3си2 зaпwвэди тво‰ сохрани1ти ѕэлw2. дабы2 и3спрaвилисz путіE мои2, сохрани1ти њправд†ніz тво‰. тогдA не постыжyсz, внегдA призрёти ми2 на вс‰ зaпwвэди тво‰. и3сповёмсz тебЁ въ прaвости сeрдца, внегдA научи1ти ми сz судьбaмъ прaвды твоеS. њправд†ніz тво‰ сохраню2, не њстaви менE до ѕэлA. въ чес0мъ и3спрaвитъ ю3нёйшій пyть св0й; внегдA сохрани1ти словесA тво‰. всёмъ сeрдцемъ мои1мъ взыскaхъ тебE, не tри1ни менE t зaповэдей твои1хъ. въ сeрдцэ моeмъ скрhхъ словесA тво‰, ћкw да не согрэшY тебЁ. бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. ўстнaма мои1ма возвэсти1хъ вс‰ судьбы6 ќстъ твои1хъ. на пути2 свидёній твои1хъ наслади1хсz, ћкw њ всsкомъ богaтствэ. въ зaповэдехъ твои1хъ поглумлю1сz, и3 ўразумёю пути6 тво‰. во њправдaніихъ твои1хъ поучyсz, не забyду словeсъ твои1хъ. воздaждь рабY твоемY, живи1 мz, и3 сохраню2 словесA тво‰. tкрhй џчи мои2, и3 ўразумёю чудесA t зак0на твоегw2. пришлeцъ ѓзъ є4смь на земли2, не скрhй t менE зaпwвэди тво‰. возлюби2 душA моS возжелaти судьбы6 тво‰ на всsкое врeмz. запрети1лъ є3си2 гHрдымъ, пр0клzти ўклонsющіисz t зaповэдей твои1хъ. tими2 t менE пон0съ и3 ўничижeніе, ћкw свидёній твои1хъ взыскaхъ. и4бо сэд0ша кнsзи, и3 на мS клеветaху: рaбъ же тв0й глумлsшесz во њправдaніихъ твои1хъ. и4бо свидBніz тво‰ поучeніе моE є4сть, и3 совёти мои2 њправд†ніz тво‰. прильпE земли2 душA моS, живи1 мz по словеси2 твоемY. пути6 мо‰ возвэсти1хъ, и3 ўслhшалъ мS є3си2, научи2 мS њправдaніємъ твои6мъ. пyть њправдaній твои1хъ вразуми1 ми, и3 поглумлю1сz въ чудесёхъ твои1хъ. воздремA душA моS њ ўнhніz, ўтверди1 мz въ словесёхъ твои1хъ. пyть непрaвды tстaви t менE, и3 зак0номъ твои1мъ поми1луй мS. пyть и4стины и3зв0лихъ, и3 судьбы6 тво‰ не забhхъ. прилэпи1хсz свидёніємъ твои6мъ, гDи, не посрами2 менE. пyть зaповэдей твои1хъ тек0хъ, є3гдA разшири1лъ є3си2 сeрдце моE. законоположи2 мнЁ гDи пyть њправдaній твои1хъ, и3 взыщY и3 вhну. вразуми1 мz, и3 и3спытaю зак0нъ тв0й, и3 сохраню2 и5 всёмъ сeрдцемъ мои1мъ. настaви мS на стезю2 зaповэдей твои1хъ, ћкw тyю восхотёхъ. приклони2 сeрдце моE во свидBніz тво‰, ґ не въ лихои1мство. tврати2 џчи мои2, є4же не ви1дэти суеты2, въ пути2 твоeмъ живи1 мz. постaви рабY твоемY сл0во твоE въ стрaхъ тв0й. tими2 поношeніе моE, є4же непщевaхъ, ћкw судьбы6 тво‰ блaги. сE возжелaхъ зaпwвэди тво‰, въ прaвдэ твоeй живи1 мz. и3 да пріи1детъ на мS млcть твоS гDи, сп7сeніе твоE по словеси2 твоемY. и3 tвэщaю поношaющымъ ми2 сл0во, ћкw ўповaхъ на словесA тво‰. и3 не tими2 t ќстъ мои1хъ словесE и4стинна до ѕэлA, ћкw на судьбы6 тво‰ ўповaхъ. и3 сохраню2 зак0нъ тв0й вhну въ вёкъ, и3 въ вёкъ вёка. и3 хождaхъ въ широтЁ, ћкw зaпwвэди тво‰ взыскaхъ. и3 глаг0лахъ њ свидёніихъ твои1хъ пред8 цари2, и3 не стыдsхсz. и3 поучaхсz въ зaповэдехъ твои1хъ, ±же возлюби1хъ ѕэлw2. и3 воздвиг0хъ рyцэ мои2 къ зaповэдемъ твои6мъ, ±же возлюби1хъ. и3 глумлsхсz во њправдaніихъ твои1хъ. помzни2 словесA тво‰ рабY твоемY, и4хже ўповaніе дaлъ ми2 є3си2. т0 мz ўтёши во смирeніи моeмъ, ћкw сл0во твоE живи1 мz. г0рдіи законопреступовaху до ѕэлA, t зак0на же твоегw2 не ўклони1хсz. помzнyхъ судьбы6 тво‰ t вёка гDи, и3 ўтёшихсz. печaль пріsтъ мS t грBшникъ, њставлsющихъ зак0нъ тв0й. пёта бsху мнЁ њправд†ніz тво‰ на мёстэ пришeльствіz моегw2. помzнyхъ въ нощи2 и4мz твоE гDи, и3 сохрани1хъ зак0нъ тв0й. сeй бhсть мнЁ, ћкw њправдaній твои1хъ взыскaхъ. чaсть моS є3си2, гDи: рёхъ сохрани1ти зак0нъ тв0й. помоли1хсz лицY твоемY всёмъ сeрдцемъ мои1мъ: поми1луй мS по словеси2 твоемY. помhслихъ пути6 тво‰ и3 возврати1хъ н0зэ мои2 во свидBніz тво‰. ўгот0вихсz и3 не смути1хсz сохрани1ти зaпwвэди тво‰. ќжz грBшникъ њбzзaшасz мнЁ, и3 зак0на твоегw2 не забhхъ. полyнощи востaхъ и3сповёдатисz тебЁ њ судьбaхъ прaвды твоеS. причaстникъ ѓзъ є4смь всBмъ боsщымсz тебє2 и3 хранsщымъ зaпwвэди тво‰. млcти твоеS, гDи, и3сп0лнь землS: њправдaніємъ твои6мъ научи1 мz. бlгость сотвори1лъ є3си2 съ раб0мъ твои1мъ гDи, по словеси2 твоемY. бlгости и3 наказaнію и3 рaзуму научи1 мz, ћкw зaповэдемъ твои6мъ вёровахъ. прeжде дaже не смири1ти ми сz, ѓзъ прегрэши1хъ, сегw2 рaди сл0во твоE сохрани1хъ. бlгъ є3си2 ты2 гDи, и3 бlгостію твоeю научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. ўмн0жисz на мS непрaвда г0рдыхъ, ѓзъ же всёмъ сeрдцемъ мои1мъ и3спытaю зaпwвэди тво‰. ўсыри1сz ћкw млеко2 сeрдце и4хъ, ѓзъ же зак0ну твоемY поучи1хсz. бlго мнЁ, ћкw смири1лъ мS є3си2, ћкw да научyсz њправдaніємъ твои6мъ. бlгъ мнЁ зак0нъ ќстъ твои1хъ, пaче тhсzщъ злaта и3 сребрA.

Слaва, и3 нhнэ:

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды. ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

Рyцэ твои2 сотвори1стэ мS, и3 создaстэ мS: вразуми1 мz, и3 научyсz зaповэдемъ твои6мъ. боsщіисz тебE ќзрzтъ мS и3 возвеселsтсz, ћкw на словесA тво‰ ўповaхъ. разумёхъ гDи, ћкw прaвда судьбы6 тво‰, и3 вои1стинну смири1лъ мS є3си2. бyди же млcть твоS, да ўтёшитъ мS, по словеси2 твоемY рабY твоемY. да пріи1дутъ мнЁ щедрHты тво‰, и3 жи1въ бyду, ћкw зак0нъ тв0й поучeніе моE є4сть. да постыдsтсz г0рдіи, ћкw непрaведнw беззак0нноваша на мS, ѓзъ же поглумлю1сz въ зaповэдехъ твои1хъ. да њбратsтъ мS боsщіисz тебE, и3 вёдzщіи свидBніz тво‰. бyди сeрдце моE непор0чно во њправдaніихъ твои1хъ, ћкw да не постыжyсz. и3счезaетъ во сп7сeніе твоE душA моS, на словесA тво‰ ўповaхъ. и3счез0ша џчи мои2 въ сл0во твоE, глаг0люще: когдA ўтёшиши мS; занE бhхъ ћкw мёхъ на слaнэ, њправдaній твои1хъ не забhхъ. коли1кw є4сть днeй рабA твоегw2; когдA сотвори1ши ми2 t гонsщихъ мS сyдъ; повёдаша мнЁ законопрест{пницы глумлє1ніz, но не ћкw зак0нъ тв0й гDи. вс‰ зaпwвэди тво‰ и4стина, непрaведнw погнaша мS, помози1 ми. вмaлэ не скончaша менE на земли2: ѓзъ же не њстaвихъ зaповэдей твои1хъ. по млcти твоeй живи1 мz, и3 сохраню2 свидBніz ќстъ твои1хъ. во вёкъ гDи, сл0во твоE пребывaетъ на нб7си2. въ р0дъ и3 р0дъ и4стина твоS, њсновaлъ є3си2 зeмлю, и3 пребывaетъ. ўчинeніемъ твои1мъ пребывaетъ дeнь, ћкw всsчєскаz рабHтна тебЁ. ћкw ѓще бы не зак0нъ тв0й поучeніе моE бhлъ, тогдA ќбw поги1блъ бhхъ во смирeніи моeмъ. во вёкъ не забyду њправдaній твои1хъ, ћкw въ ни1хъ њживи1лъ мS є3си2. СредA. Тв0й є4смь ѓзъ, сп7си1 мz, ћкw њправдaній твои1хъ взыскaхъ. менE ждaша грBшницы погуби1ти мS, свидBніz тво‰ разумёхъ. всsкіz кончи1ны ви1дэхъ конeцъ, широкA зaповэдь твоS ѕэлw2. к0ль возлюби1хъ зак0нъ тв0й гDи, вeсь дeнь поучeніе моE є4сть. пaче вр†гъ мои1хъ ўмудри1лъ мS є3си2 зaповэдію твоeю, ћкw въ вёкъ моS є4сть. пaче всёхъ ўчaщихъ мS разумёхъ, ћкw свидBніz тво‰ поучeніе моE є4сть. пaче стaрєцъ разумёхъ, ћкw зaпwвэди тво‰ взыскaхъ. t всsкагw пути2 лукaва возбрани1хъ ногaмъ мои6мъ, ћкw да сохраню2 словесA тво‰. t судeбъ твои1хъ не ўклони1хсz, ћкw ты2 законоположи1лъ ми2 є3си2. к0ль сладкA гортaни моемY словесA тво‰, пaче мeда ўстHмъ мои6мъ. t зaповэдей твои1хъ разумёхъ, сегw2 рaди возненави1дэхъ всsкъ пyть непрaвды. свэти1льникъ ногaма мои1ма зак0нъ тв0й, и3 свётъ стезsмъ мои6мъ. клsхсz, и3 постaвихъ сохрани1ти судьбы6 прaвды твоеS. смири1хсz до ѕэлA гDи, живи1 мz по словеси2 твоемY. вHльнаz ќстъ мои1хъ бlговоли1 же гDи, и3 судьбaмъ твои6мъ научи1 мz. душA моS въ рукY твоє1ю вhну, и3 зак0на твоегw2 не забhхъ. положи1ша грBшницы сёть мнЁ, и3 t зaповэдей твои1хъ не заблуди1хъ. наслёдовахъ свидBніz тво‰ во вёкъ, ћкw рaдованіе сeрдца моегw2 сyть. приклони1хъ сeрдце моE, сотвори1ти њправд†ніz тво‰ въ вёкъ за воздаsніе. законопрест{пныz возненави1дэхъ, зак0нъ же тв0й возлюби1хъ. пом0щникъ м0й, и3 застyпникъ м0й є3си2 ты2, на словесA тво‰ ўповaхъ. ўклони1тесz t менE лукaвнующіи, и3 и3спытaю зaпwвэди бGа моегw2. заступи1 мz по словеси2 твоемY: и3 жи1въ бyду, и3 не посрами2 менE t чazніz моегw2. помози1 ми, и3 сп7сyсz, и3 поучyсz во њправдaніихъ твои1хъ вhну. ўничижи1лъ є3си2 вс‰ tступaющіz t њправдaній твои1хъ, ћкw непрaведно помышлeніе и4хъ. преступaющыz непщевaхъ вс‰ грBшныz земли2: сегw2 рaди возлюби1хъ свидBніz тво‰. пригвозди2 стрaху твоемY плHти мо‰, t судeбъ бо твои1хъ ўбоsхсz. сотвори1хъ сyдъ и3 прaвду, не предaждь менE њби1дzщымъ мS. воспріими2 рабA твоего2 во бlго, да не њклеветaютъ менE г0рдіи. џчи мои2 и3счез0стэ во сп7сeніе твоE, и3 въ сл0во прaвды твоеS. сотвори2 съ раб0мъ твои1мъ по млcти твоeй, и3 њправдaніємъ твои6мъ научи1 мz. рaбъ тв0й є4смь ѓзъ, вразуми1 мz, и3 ўвёмъ свидBніz тво‰. врeмz сотвори1ти гDви, разори1ша зак0нъ тв0й. сегw2 рaди возлюби1хъ зaпwвэди тво‰ пaче злaта и3 топaзіz. сегw2 рaди ко всBмъ зaповэдемъ твои6мъ направлsхсz, всsкъ пyть непрaвды возненави1дэхъ. ди6вна свидBніz тво‰, сегw2 рaди и3спытA | душA моS. kвлeніе словeсъ твои1хъ просвэщaетъ, и3 вразумлsетъ младeнцы. ўстA мо‰ tверз0хъ, и3 привлек0хъ дyхъ, ћкw зaповэдей твои1хъ желaхъ.

Слaва, и3 нhнэ:

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды. ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

При1зри на мS, и3 поми1луй мS, по судY лю1бzщихъ и4мz твоE. стwпы2 мо‰ напрaви по словеси2 твоемY, и3 да не њбладaетъ мн0ю всsкое беззак0ніе. и3збaви мS t клеветы2 человёческіz, и3 сохраню2 зaпwвэди тво‰. лицE твоE просвэти2 на рабA твоего2 и3 научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. и3схHдища водн†z и3звед0стэ џчи мои2, понeже не сохрани1хъ зак0на твоегw2. прaведенъ є3си2 гDи, и3 прaви суди2 твои2. заповёдалъ є3си2 прaвду, свидBніz тво‰, и3 и4стину ѕэлw2. и3стazла мS є4сть рeвность твоS, ћкw забhша словесA тво‰ врази2 мои2. разжжeно сл0во твоE ѕэлw2, и3 рaбъ тв0й возлюби2 є5. ю3нёйшій ѓзъ є4смь и3 ўничижeнъ, њправдaній твои1хъ не забhхъ. прaвда твоS прaвда во вёкъ, и3 зак0нъ тв0й и4стина. скHрби и3 нyжди њбрэт0ша мS, зaпwвэди тво‰ поучeніе моE. прaвда свидBніz тво‰ въ вёкъ: вразуми1 мz, и3 жи1въ бyду. воззвaхъ всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, ўслhши мS гDи, њправд†ніz тво‰ взыщY. воззвaхъ ти2, сп7си1 мz, и3 сохраню2 свидBніz тво‰. предвари1хъ въ безг0діи, и3 воззвaхъ, на словесA тво‰ ўповaхъ. предвари1стэ џчи мои2 ко ќтру, поучи1тисz словесє1мъ твои6мъ. глaсъ м0й ўслhши гDи, по млcти твоeй, по судьбЁ твоeй живи1 мz. прибли1жишасz гонsщіи мS беззак0ніемъ, t зак0на же твоегw2 ўдали1шасz. бли1зъ є3си2 ты2 гDи, и3 вси2 путіE твои2 и4стина. и3спeрва познaхъ t свидёній твои1хъ, ћкw во вёкъ њсновaлъ | є3си2. ви1ждь смирeніе моE, и3 и3зми1 мz, ћкw зак0на твоегw2 не забhхъ. суди2 сyдъ м0й, и3 и3збaви мS, словесE рaди твоегw2 живи1 мz. далeче t грBшникъ сп7сeніе, ћкw њправдaній твои1хъ не взыскaша. щедрHты тво‰ мн0ги гDи, по судьбЁ твоeй живи1 мz. мн0зи и3згонsщіи мS и3 стужaющіи ми2, t свидёній твои1хъ не ўклони1хсz. ви1дэхъ неразумэвaющыz и3 и3стazхъ, ћкw словeсъ твои1хъ не сохрани1ша. ви1ждь, ћкw зaпwвэди тво‰ возлюби1хъ гDи, по млcти твоeй живи1 мz. начaло словeсъ твои1хъ и4стина, и3 во вёкъ вс‰ судьбы6 прaвды твоеS. кнsзи погнaша мS тyне, и3 t словeсъ твои1хъ ўбоsсz сeрдце моE. возрaдуюсz ѓзъ њ словесёхъ твои1хъ, ћкw њбрэтazй корhсть мн0гу. непрaвду возненави1дэхъ и3 њмерзи1хъ зак0нъ же тв0й возлюби1хъ. седмери1цею днeмъ хвали1хъ тS, њ судьбaхъ прaвды твоеS. ми1ръ мн0гъ лю1бzщымъ зак0нъ тв0й, и3 нёсть и5мъ соблaзна. чazхъ сп7сeніz твоегw2 гDи, и3 зaпwвэди тво‰ возлюби1хъ. сохрани2 душA моS свидBніz тво‰, и3 возлюби2 | ѕэлw2. сохрани1хъ зaпwвэди тво‰ и3 свидBніz тво‰, ћкw вси2 путіE мои2 пред8 тоб0ю гDи. да прибли1житсz молeніе моE пред8 тS гDи, по словеси2 твоемY вразуми1 мz. да вни1детъ прошeніе моE пред8 тS гDи, по словеси2 твоемY и3збaви мS. tрhгнутъ ўстнЁ мои2 пёніе, є3гдA научи1ши мS њправдaніємъ твои6мъ. провэщaетъ љзhкъ м0й словесA тво‰, ћкw вс‰ зaпwвэди тво‰ прaвда. да бyдетъ рукA твоS є4же сп7сти1 мz, ћкw зaпwвэди тво‰ и3зв0лихъ. возжелaхъ сп7сeніе твоE гDи, и3 зак0нъ тв0й поучeніе моE є4сть. живA бyдетъ душA моS, и3 восхвaлитъ тS, и3 судьбы6 тво‰ пом0гутъ мнЁ. заблуди1хъ ћкw nвчA поги1бшее, взыщи2 рабA твоего2, ћкw зaповэдей твои1хъ не забhхъ.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

И#сповёданіе вёры:

Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, творцA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. и3 во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рождeннаго прeжде всёхъ вBкъ: свёта t свёта, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рождeнна, не сотворeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бhша. нaсъ рaди человBкъ, и3 нaшегw рaди спасeніz, сшeдшаго съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 вочеловёчшасz. распsтаго же за ны2 при понтjйстэмъ пілaтэ, и3 страдaвша, и3 погребeнна, и3 воскrшаго въ трeтій дeнь по писaніємъ. и3 возшeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща њдеснyю nц7A. и3 пaки грzдyщаго со слaвою, суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бyдетъ концA. и3 въ д¦а с™aго, гDа, животворsщаго, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спокланsема и3 сслaвима, глаг0лавшаго прbр0ки. во є3ди1ну с™yю соб0рную и3 ґпcльскую цRковь. и3сповёдую є3ди1но кRщeніе, во њставлeніе грэхHвъ. чaю воскrніz мeртвыхъ: и3 жи1зни бyдущагw вёка. ґми1нь.

 

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

И# ѓбіе сщ7eнникъ возглашaетъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

Тaже тропари2 сі‰, во глaсъ }:

СE жени1хъ грzдeтъ въ полyнощи, / и3 блажeнъ рaбъ, є3г0же њбрsщетъ бдsща: / недост0инъ же пaки, є3г0же њбрsщетъ ўнывaюща. / блюди2 u5бо душE моS, / не сн0мъ њтzготи1сz, / да не смeрти преданA бyдеши, / и3 цaрствіz внЁ затвори1шисz, / но воспрzни2 зовyщи: / с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, / бцdею поми1луй нaсъ.

Слaва: Дeнь џнъ стрaшный помышлsющи душE моS, / побди2 вжигaющи свэщY твою2, є3лeемъ просвэщaющи: / не вёси бо когдA пріи1детъ къ тебЁ глaсъ глаг0лющій, сE жени1хъ. / блюди2 ќбw душE моS, да не воздрeмлеши, / и3 пребyдеши внЁ толкyщи ћкw пsть дёвъ: / но б0дреннw пожди2, да ўсрsщеши хrтA є3лeемъ масти1тымъ, / и3 дaстъ ти2 черт0гъ б9eственный слaвы своеS.

И# нhнэ, бGор0диченъ: ТебE неwбори1мую стёну, сп7сeніz ўтверждeніе, бцdе дв7о, м0лимъ: / сопроти1вныхъ совёты разори2, людeй твои1хъ печaль на рaдость преложи2, / грaдъ тв0й њгради2, њ ми1рэ мjра моли2: / ћкw ты2 є3си2, бцdе, ўповaніе нaше.

Тaже, ГDи поми1луй, м7.

И# мlтву сію2:

И$же на всsкое врeмz, и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2, покланsемый и3 слaвимый хrтE б9е, долготерпэли1ве, многоми1лостиве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєдныz любsй, и3 грBшныz ми1луzй, и4же вс‰ зовhй ко спасeнію њбэщaніz рaди бyдущихъ бл†гъ: сaмъ гDи, пріими2 и3 нaшz въ чaсъ сeй моли6твы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зaповэдемъ твои6мъ, дyшы нaшz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 болёзней. њгради2 нaсъ свzтhми твои1ми ѓгGлы, да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ въ соединeніе вёры, и3 въ рaзумъ непристyпныz твоеS слaвы: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ: Чтcнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Б9е ўщeдри ны2, и3 бlгослови1 ны, просвэти2 лицE твоE на ны2, и3 поми1луй ны2.

 

И# ѓще є4сть ґллилyіа, твори1мъ покл0ны три2 вели6кіz, глаг0люще мlтву сію2 тaйнw с™aгw є3фрeма, раздэлsюще ю5 въ три2 ч†сти:

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ.

Дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми2 рабY твоемY. Покл0нъ.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Покл0нъ.

Тaже мaлыхъ в7i, глаг0люще на кjйждо покл0нъ: Б9е, њчи1сти мS грёшнаго.

И# пaки послэди2 мlтву всю2: ГDи и3 вLко животA моегw2: и3 покл0нъ є3ди1нъ вели1кій.

Тaже мlтву сію2:

ВLко б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е, є3ди1но б9ество2, є3ди1на си1ла, поми1луй мS грёшнаго, и3 и4миже вёси судьбaми, сп7си1 мz недост0йнаго рабA твоего2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Ѓще же нёсть ґллилyіа, њставлsетсz: ГDи и3 вLко животA моегw2: и3 покл0ны. и3 глаг0лемъ т0кмw: ВLко б9е џ§е вседержи1телю:

И# мlтвы сі‰. Подобaетъ вёдати, ћкw мlтвы сі‰ глаг0лютсz t к7в-гw септeмвріа мцcа, до недёли вaій.

Васjліа вели1кагw:

ГDи вседержи1телю, б9е си1лъ и3 всsкіz пл0ти, въ вhшнихъ живhй, и3 на смирє1ннаz призирazй, сердцa же и3 ўтрHбы и3спытyzй, и3 сокровє1ннаz человёкwвъ ћвэ предвёдый, безначaльный и3 присносyщный свёте, ў негHже нёсть премэнeніz, и3ли2 преложeніz њсэнeніе. сaмъ безсмeртный цRю2, пріими2 молє1ніz н†ша, ±же въ настоsщее врeмz, на мн0жество твои1хъ щедр0тъ дерзaюще, t сквeрныхъ къ тебЁ ўстeнъ твори1мъ: и3 њстaви нaмъ прегрэшє1ніz н†ша, ±же дёломъ и3 сл0вомъ, и3 мhслію, вёдэніемъ и3ли2 невёдэніемъ согрэшє1наz нaми, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха. и3 дaруй нaмъ б0дреннымъ сeрдцемъ, и3 трeзвенною мhслію всю2 настоsщагw житіS н0щь прейти2, њжидaющымъ пришeствіz свётлагw и3 kвлeннагw днE є3динор0днагw твоегw2 сн7а, гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, в0ньже со слaвою судіS всёхъ пріи1детъ, комyждо tдaти по дэлHмъ є3гw2: да не пaдше и3 њблэни1вшесz, но б0дрствующе, и3 воздви1жени въ дёланіи, њбрsщемсz гот0ви, въ рaдость и3 б9eственный черт0гъ слaвы є3гw2 совни1демъ, и3дёже прaзднующихъ глaсъ непрестaнный, и3 неизречeннаz слaдость зрsщихъ твоегw2 лицA добр0ту неизречeнную. тh бо є3си2 и4стинный свётъ, просвэщazй и3 њсвzщazй всsчєскаz, и3 тS поeтъ всS твaрь во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Тaже возвышaетъ сщ7eнникъ рyцэ, глаг0лz тогHжде:

ТS бlгослови1мъ вhшній б9е, и3 гDи ми1лости, творsщаго при1снw съ нaми вели6каz же и3 неизслёдwваннаz, сл†внаz же и3 ўж†снаz, и4хже нёсть числA: подaвшаго нaмъ с0нъ во ўпокоeніе нeмощи нaшеz, и3 њслаблeніе трудHвъ многотрyдныz пл0ти. бlгодари1мъ, тS ћкw не погуби1лъ є3си2 нaсъ со беззак0ньми нaшими: но чlвэколю1бствовалъ є3си2 nбhчнw, и3 въ нечazніи лежaщыz ны2 воздви1глъ є3си2, во є4же славосл0вити держaву твою2. тёмже м0лимъ безмёрную твою2 бlгость, просвэти2 нaшz мы6сли, nчесA: и3 ќмъ нaшъ t тsжкагw снA лёности возстaви: tвeрзи н†ша ўстA, и3 и3сп0лни | твоегw2 хвалeніz, ћкw да возм0жемъ непоколeблемw пёти же и3 и3сповёдатисz тебЁ во всёхъ, и3 t всёхъ слaвимому бGу, безначaльному nц7Y, со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

 

Тaже, Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

И# покл0ны три2, и3 pалмы2.

Pал0мъ Rк.

Возвед0хъ џчи мои2 въ г0ры, tню1дуже пріи1детъ п0мощь моS. п0мощь моS t гDа, сотв0ршагw нeбо и3 зeмлю. не дaждь во смzтeніе ноги2 твоеS, нижE воздрeмлетъ хранsй тS: сE, не воздрeмлетъ, нижE ќснетъ хранsй ї}лz. гDь сохрани1тъ тS, гDь покр0въ тв0й на рyку деснyю твою2. во дни2 с0лнце не њжжeтъ тебE, нижE лунA н0щію. гDь сохрани1тъ тS t всsкагw ѕлA, сохрани1тъ дyшу твою2 гDь: гDь сохрани1тъ вхождeніе твоE и3 и3схождeніе твоE, t нhнэ и3 до вёка.

Pал0мъ рlг.

СE, нhнэ благослови1те гDа, вси2 раби2 гDни, стоsщіи въ хрaмэ гDни, во дв0рэхъ д0му бGа нaшегw. въ н0щехъ воздэжи1те рyки вaшz во с™†z и3 благослови1те гDа. бlгослови1тъ тS гDь t сіHна, сотвори1вый нeбо и3 зeмлю.

Слaва, и3 нhнэ:

 

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

И# тропари2 сі‰, глaсъ в7:

Помzни2 гDи, ћкw бlгъ рабы6 тво‰, / и3 є3ли6ка въ житіи2 согрэши1ша, прости2: / никт0же бо безгрёшенъ, т0кмw ты2 / могjй и3 престaвлєннымъ дaти пок0й.

Глубин0ю мyдрости чlвэколю1бнw вс‰ стр0zй, / и5 полeзное всBмъ подавazй, / є3ди1не содётелю, ўпок0й гDи, дyшы р†бъ твои1хъ: / на тs бо ўповaніе возложи1ша, / творцA и3 зижди1телz, и3 бGа нaшего.

Слaва, кондaкъ: Со с™hми ўпок0й / хrтE, дyшы р†бъ твои1хъ, / и3дёже нёсть болёзнь, ни печaль, / ни воздыхaніе, / но жи1знь безконeчнаz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Бlжи1мъ тS вси2 р0ди, бцdе дв7о: / въ тs бо невмэсти1мый хrт0съ бGъ нaшъ вмэсти1тисz бlговоли2. / бlжeни є3смы2 и3 мы2, предстaтельство тS и3мyще: / дeнь бо и3 н0щь м0лишисz њ нaсъ. / тёмъ воспэвaюще вопіeмъ ти2: / рaдуйсz бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

ГDи поми1луй, в7i.

И# мlтва сі‰:

Помzни2 гDи, въ надeжди воскrніz жи1зни вёчныz, ўс0пшыz nтцы2 и3 брaтію нaшу, и3 вс‰ во бlгочeстіи и3 вёрэ скончaвшыzсz: и3 прости2 и5мъ всsкое согрэшeніе, в0льное же и3 нев0льное, сл0вомъ и3ли2 дёломъ, и3ли2 помышлeніемъ согрэшeнное и4ми. и3 всели2 | въ мBста свBтла, въ мBста прохл†дна, въ мBста покHйна, tню1дуже tбэжE всsкаz болёзнь, печaль и3 воздыхaніе, и3дёже присэщaетъ свётъ лицA твоегw2, весели1тъ вс‰ и5же t вёка с™ы6z тво‰: дaруй и5мъ и3 нaмъ цrтвіе твоE и3 причaстіе неизречeнныхъ и3 вёчныхъ твои1хъ бл†гъ, и3 твоеS безконeчныz и3 бlжeнныz жи1зни наслаждeніе. тh бо є3си2 жи1знь и3 воскrніе и3 пок0й ўс0пшихъ рабHвъ твои1хъ, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Преслaвнаz приснодв7о, м™и хrтA бGа, принеси2 нaшу мlтву сн7у твоемY и3 бGу нaшему, да сп7сeтъ тоб0ю дyшы нaшz.

Ўповaніе моE nц7ъ, прибёжище моE сн7ъ, покр0въ м0й д¦ъ с™hй, трbце с™az, слaва тебЁ.

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ, хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

И# мы2: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# бывaетъ tпyстъ t сщ7eнника:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz своеS м™ре, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw блaгъ и3 чlвэколю1бецъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# пріeмлемъ прощeніе nбhчное.

Предстоsтель сотвори1въ покл0нъ на зeмлю, глаг0летъ брaтіи:

Бlгослови1те nтцы2 с™jи, прости1те ми2 грёшному.

И# брaтіz: БGъ прости1тъ ти2, џтче с™hй.

Сщ7eнникъ глаг0летъ: Пом0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nтцЁ нaшемъ с™ёйшемъ патріaрхэ моск0вскомъ и3 всеS руси2 и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіепjскопэ и3ли2 митрополjтэ] и4м>къ.

И# мы2: ГDи поми1луй, чaстw.

Њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S. Њ nтцЁ нaшемъ, и4м>къ, и3 всeй во хrтЁ брaтіи нaшей. Њ ненави1дzщихъ и3 лю1бzщихъ нaсъ. Њ ми1лующихъ и3 служaщихъ нaмъ. Њ заповёдавшихъ нaмъ недостHйнымъ моли1тисz њ ни1хъ. Њ и3збавлeніи плэнeнныхъ. Њ tшeдшихъ nтцёхъ и3 брaтіzхъ нaшихъ. Њ въ м0ри плaвающихъ. Њ въ нeмощехъ лежaщихъ. Пом0лимсz и3 њ и3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ. И# њ всsкой души2 хrтіaнъ правослaвныхъ. Ўбlжи1мъ правосл†вныz ґрхіерeи, и3 кти1торы с™aгw хрaма сегw2 [с™hz nби1тели сеS]. Роди1тели нaшz, и3 вс‰ прeжде tшeдшыz nтцы2 и3 брaтію нaшу, здЁ лежaщыz и3 повсю1ду правосл†вныz.

Предстоsтель: Рцeмъ и3 њ себЁ самёхъ.

И# мы2: ГDи поми1луй, три1жды.

И# сщ7eнникъ: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

Вонми2, ћкw си1це д0лжно пётисz во всю2 седми1цу полyнощницэ.

Подобaетъ вёдати, ћкw во с™ёй горЁ ґfHнстэй, по Помzни2 гDи: глаг0лютъ настоsщыz тропари2:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: / всsкагw бо tвёта недоумёюще, / сію2 ти2 мlтву ћкw вLцэ грёшніи прин0симъ: / поми1луй нaсъ.

Слaва: ГDи, поми1луй нaсъ, / на тs бо ўповaхомъ, / не прогнёвайсz на ны2 ѕэлw2, / нижE помzни2 беззак0ній нaшихъ: / но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, / и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нaшихъ. / тh бо є3си2 бGъ нaшъ, / и3 мы2 лю1діе твои2, / вси2 дэлA рукY твоє1ю, / и3 и4мz твоE призывaемъ.

И# нhнэ: Млcрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ / бlгословeннаz бцdе, / надёющіисz на тS да не поги1бнемъ, / но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: / тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.

И# сщ7eнникъ є3ктенію2: Поми1луй нaсъ, б9е: Е#щE м0лимсz, њ є4же сохрани1тисz грaду семY, и3 с™0му хрaму семY [с™ёй nби1тели сeй]. И# прHчаz. ГDи поми1луй, м7. Возглaсъ: Ўслhши ны2, б9е: Посeмъ, Слaва, и3 нhнэ: и3 tпyстъ, и3 прHчаz ћкw предпи6сана сyть.

 

Полyнощница суббHтнаz.

Начaло съ бGомъ полyнощницы суббHтныz, твори1тъ сщ7eнникъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

И# мы2: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2 бlже дyшы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# мы2: Ґми1нь. Тaже, ГDи поми1луй, в7i.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Тaже pал0мъ н7.

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. тебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. научY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. и3збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. гDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. тогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

Каfjсма f7.
Pал0мъ …д.

ТебЁ подобaетъ пёснь, б9е, въ сіHнэ, и3 тебЁ воздaстсz моли1тва во їеrли1мэ. ўслhши моли1тву мою2: къ тебЁ всsка пл0ть пріи1детъ. словесA беззакHнникъ премог0ша нaсъ: и3 нечє1стіz н†ша ты2 њчи1стиши. бlжeнъ, є3г0же и3збрaлъ є3си2 и3 пріsлъ, всели1тсz во дв0рэхъ твои1хъ. и3сп0лнимсz во бlги1хъ д0му твоегw2: с™ъ хрaмъ тв0й. ди1венъ въ прaвдэ, ўслhши ны2, б9е, сп7си1телю нaшъ, ўповaніе всёхъ концeй земли2 и3 сyщихъ въ м0ри далeче: ўготовлszй г0ры крёпостію своeю, препоsсанъ си1лою: смущazй глубинY морскyю, шyму в0лнъ є3гw2 кто2 постои1тъ; смzтyтсz kзhцы, и3 ўбоsтсz живyщіи въ концaхъ t знaменій твои1хъ: и3сх0ды ќтра и3 вeчера ўкраси1ши. посэти1лъ є3си2 зeмлю и3 ўпои1лъ є3си2 ю5, ўмн0жилъ є3си2 њбогати1ти ю5: рэкA б9іz нап0лнисz в0дъ: ўгот0валъ є3си2 пи1щу и5мъ, ћкw тaкw (є4сть) ўгот0ваніе. бразды6 є3S ўп0й, ўмн0жи жи6та є3S: въ кaплzхъ є3S возвесели1тсz возсіsющи. бlгослови1ши вэнeцъ лёта блaгости твоеS, и3 полS тво‰ и3сп0лнzтсz тyка: разботёютъ кр†снаz пустhни, и3 рaдостію х0лми препоsшутсz. њдёzшасz џвни џвчіи, и3 ўдHліz ўмн0жатъ пшени1цу: воззовyтъ, и4бо воспою1тъ.

Pал0мъ …є.

Воскли1кните гDеви всS землS, п0йте же и4мени є3гw2, дади1те слaву хвалЁ є3гw2. рцhте бGу: к0ль стр†шна дэлA тво‰; во мн0жествэ си1лы твоеS с0лжутъ тебЁ врази2 твои2. всS землS да покл0нитсz тебЁ и3 поeтъ тебЁ, да поeтъ же и4мени твоемY, вhшній. пріиди1те и3 ви1дите дэлA б9іz, к0ль стрaшенъ въ совётэхъ пaче сынHвъ человёческихъ. њбращazй м0ре въ сyшу, въ рэцЁ пр0йдутъ ногaми: тaмw возвесели1мсz њ нeмъ, вLчествующемъ си1лою своeю вёкомъ: џчи є3гw2 на kзhки призирaетэ: преwгорчевaющіи да не возн0сzтсz въ себЁ. бlгослови1те, kзhцы, бGа нaшего, и3 ўслhшанъ сотвори1те глaсъ хвалы2 є3гw2, пол0жшагw дyшу мою2 въ жив0тъ, и3 не дaвшаго во смzтeніе н0гъ мои1хъ. ћкw и3скуси1лъ ны2 є3си2, б9е, разжeглъ ны2 є3си2, ћкоже разжизaетсz сребро2. ввeлъ ны2 є3си2 въ сёть, положи1лъ є3си2 скHрби на хребтЁ нaшемъ. возвeлъ є3си2 человёки на главы6 нaшz: проид0хомъ сквозЁ џгнь и3 в0ду, и3 и3звeлъ є3си2 ны2 въ пок0й. вни1ду въ д0мъ тв0й со всесожжeніемъ, воздaмъ тебЁ моли6твы мо‰, я5же и3зрек0стэ ўстнЁ мои2, и3 глаг0лаша ўстA мо‰ въ ск0рби моeй. всесожжє1ніz т{чна вознесY тебЁ съ кади1ломъ, и3 nвны2, вознесY тебЁ волы2 съ кwзлы2. пріиди1те, ўслhшите, и3 повёмъ вaмъ, вси2 боsщіисz бGа, є3ли6ка сотвори2 души2 моeй. къ немY ўсты6 мои1ми воззвaхъ, и3 вознес0хъ под8 љзhкомъ мои1мъ. непрaвду ѓще ўзрёхъ въ сeрдцы моeмъ, да не ўслhшитъ менE гDь. сегw2 рaди ўслhша мS бGъ, внsтъ глaсу молeніz моегw2. бlгословeнъ бGъ, и4же не tстaви моли1тву мою2 и3 млcть свою2 t менE.

Pал0мъ …ѕ.

Б9е, ўщeдри ны2 и3 бlгослови1 ны, просвэти2 лицE твоE на ны2 и3 поми1луй ны2: познaти на земли2 пyть тв0й, во всёхъ kзhцэхъ сп7сeніе твоE. да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе, б9е, да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе вси2. да возвеселsтсz и3 да возрaдуютсz kзhцы: ћкw сyдиши лю1демъ правот0ю, и3 kзhки на земли2 настaвиши. да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе, б9е, да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе вси2. землS дадE пл0дъ св0й: бlгослови1 ны, б9е, б9е нaшъ, бlгослови1 ны, б9е: и3 да ўбоsтсz є3гw2 вси2 концы2 земли2.

Слaва, и3 нhнэ:

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды. ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

Pал0мъ …з.

Да воскrнетъ бGъ, и3 расточaтсz врази2 є3гw2, и3 да бэжaтъ t лицA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2. ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ: ћкw тaетъ в0скъ t лицA nгнS, тaкw да поги1бнутъ грBшницы t лицA б9іz: ґ првdницы да возвеселsтсz, да возрaдуютсz пред8 бGомъ, да насладsтсz въ весeліи. восп0йте бGу, п0йте и4мени є3гw2: путесотвори1те возшeдшему на зaпады, гDь и4мz є3мY: и3 рaдуйтесz пред8 ни1мъ. да смzтyтсz t лицA є3гw2, nц7A си1рыхъ и3 судіи2 вдови1цъ: бGъ въ мёстэ с™ёмъ своeмъ. бGъ вселsетъ є3диномhслєнныz въ д0мъ, и3зводS њков†нныz мyжествомъ, тaкожде преwгорчевaющыz живyщыz во гробёхъ. б9е, внегдA и3сходи1ти тебЁ пред8 людьми2 твои1ми, внегдA мимоходи1ти тебЁ въ пустhни, землS потрzсeсz, и4бо небесA кaнуша t лицA бGа сінaина, t лицA бGа ї}лева. д0ждь в0ленъ tлучи1ши, б9е, достоsнію твоемY, и3 и3знем0же, тh же соверши1лъ є3си2 є5. живHтнаz тво‰ живyтъ на нeй: ўгот0валъ є3си2 бlгостію твоeю ни1щему, б9е. гDь дaстъ глаг0лъ бlговэствyющымъ си1лою мн0гою: цRь си1лъ возлю1бленнагw, красот0ю д0му раздэли1ти кwрhсти. ѓще поспитE посредЁ предBлъ, крилB голуби6нэ посрeбрєнэ, и3 междор†міz є3S въ блещaніи злaта: внегдA рaзнствитъ нбcный цари2 на нeй, њснэжaтсz въ селмHнэ. горA б9іz, горA тyчнаz, горA ўсырeннаz, горA тyчнаz. вскyю непщyете, г0ры ўсырє1нныz; горA, ю4же бlговоли2 бGъ жи1ти въ нeй: и4бо гDь всели1тсz до концA. колесни1ца б9іz тмaми тє1мъ, тhсzща гобзyющихъ: гDь въ ни1хъ въ сінaи во с™ёмъ. возшeлъ є3си2 на высотY, плэни1лъ є3си2 плёнъ: пріsлъ є3си2 да‰ніz въ человёцэхъ, и4бо не покарsющыzсz, є4же всели1тисz. гDь бGъ бlгословeнъ, бlгословeнъ гDь дeнь днE: поспэши1тъ нaмъ бGъ сп7сeній нaшихъ. бGъ нaшъ бGъ є4же сп7сaти: и3 гDнz, гDнz и3схHдища смє1ртнаz. nбaче бGъ сокруши1тъ главы6 врагHвъ свои1хъ, вeрхъ вл†съ преходsщихъ въ прегрэшeніихъ свои1хъ. речE гDь: t васaна њбращY, њбращY во глубинaхъ морски1хъ: ћкw да њм0читсz ногA твоS въ кр0ви, љзhкъ пє1съ твои1хъ t вр†гъ t негw2. ви6дэна бhша шє1ствіz тво‰, б9е, шє1ствіz бGа моегw2 цRS, и4же во с™ёмъ. предвари1ша кн‰зи бли1з8 пою1щихъ, посредЁ дёвъ тmмпaнницъ. въ цRквахъ бlгослови1те бGа, гDа t и3стHчникъ ї}левыхъ. тaмw веніамjнъ ю3нёйшій во ќжасэ, кн‰зи їyдови владhки и4хъ, кн‰зи завулw6ни, кн‰зи нефfал‡мли. заповёждь, б9е, си1лою твоeю: ўкрэпи2, б9е, сіE, є4же содёлалъ є3си2 въ нaсъ. t хрaма твоегw2 во їеrли1мъ тебЁ принесyтъ цaріе дaры. запрети2 ѕвэрє1мъ трHстнымъ: с0нмъ ю3нє1цъ въ ю4ницахъ людски1хъ, є4же затвори1ти и3скушє1нныz сребр0мъ: расточи2 kзhки хотsщыz брaнемъ. пріи1дутъ моли6твенницы t є3гЂпта: є3fі0піа предвари1тъ рyку свою2 къ бGу. ц†рства земн†z, п0йте бGу, восп0йте гDеви, возшeдшему на нб7о нб7сE на вост0ки: сE, дaстъ глaсу своемY глaсъ си1лы. дади1те слaву бGови: на ї}ли велелёпота є3гw2, и3 си1ла є3гw2 на џблацэхъ. ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ: бGъ ї}левъ, т0й дaстъ си1лу и3 держaву лю1демъ свои6мъ. бlгословeнъ бGъ.

Слaва, и3 нhнэ:

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды. ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

Pал0мъ …и.

Сп7си1 мz, б9е, ћкw внид0ша в0ды до души2 моеS. ўглэб0хъ въ тимёніи глубины2, и3 нёсть постоsніz: пріид0хъ во глубины6 морск‡z, и3 бyрz потопи1 мz. ўтруди1хсz зовhй, и3змолчE гортaнь м0й: и3счез0стэ џчи мои2, t є4же ўповaти ми2 на бGа моего2. ўмн0жишасz пaче вл†съ главы2 моеS ненави1дzщіи мS тyне: ўкрэпи1шасz врази2 мои2, и3згонsщіи мS непрaведнw: ±же не восхищaхъ, тогдA воздаsхъ. б9е, ты2 ўвёдэлъ є3си2 безyміе моE, и3 прегрэшє1ніz мо‰ t тебє2 не ўтаи1шасz. да не постыдsтсz њ мнЁ терпsщіи тебE, гDи, гDи си1лъ: нижE да посрaмzтсz њ мнЁ и4щущіи тебE, б9е ї}левъ. ћкw тебє2 рaди претерпёхъ поношeніе, покры2 срамотA лицE моE. чyждь бhхъ брaтіи моeй и3 стрaненъ сыновHмъ мaтере моеS: ћкw рeвность д0му твоегw2 снэдe мz, и3 поношє1ніz поносsщихъ ти2 напад0ша на мS. и3 покрhхъ пост0мъ дyшу мою2, и3 бhсть въ поношeніе мнЁ: и3 положи1хъ њдэsніе моE врeтище, и3 бhхъ и5мъ въ при1тчу. њ мнЁ глумлsхусz сэдsщіи во вратёхъ, и3 њ мнЁ поsху пію1щіи віно2. ѓзъ же моли1твою моeю къ тебЁ, б9е: врeмz бlговолeніz, б9е: во мн0жествэ млcти твоеS ўслhши мS, во и4стинэ сп7сeніz твоегw2. сп7си1 мz t брeніz, да не ўглёбну: да и3збaвлюсz t ненави1дzщихъ мS и3 t глуб0кихъ в0дъ. да не потопи1тъ менE бyрz воднaz, нижE да пожрeтъ менE глубинA, нижE сведeтъ њ мнЁ ровeнникъ ќстъ свои1хъ. ўслhши мS, гDи, ћкw бlга млcть твоS: по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ при1зри на мS. не tврати2 лицA твоегw2 t џтрока твоегw2, ћкw скорблю2: ск0рw ўслhши мS. вонми2 души2 моeй и3 и3збaви ю5: вр†гъ мои1хъ рaди и3збaви мS. тh бо вёси поношeніе моE, и3 стyдъ м0й, и3 срамотY мою2: пред8 тоб0ю вси2 њскорблsющіи мS. поношeніе чazше душA моS и3 стрaсть: и3 ждaхъ соскорбsщагw, и3 не бЁ, и3 ўтэшaющихъ, и3 не њбрэт0хъ. и3 дaша въ снёдь мою2 жeлчь, и3 въ жaжду мою2 напои1ша мS џцта. да бyдетъ трапeза и4хъ пред8 ни1ми въ сёть и3 въ воздаsніе и3 въ соблaзнъ. да помрачaтсz џчи и4хъ, є4же не ви1дэти, и3 хребeтъ и4хъ вhну слzцы2. пролeй на нS гнёвъ тв0й, и3 ћрость гнёва твоегw2 да пости1гнетъ и5хъ. да бyдетъ дв0ръ и4хъ пyстъ, и3 въ жили1щахъ и4хъ да не бyдетъ живhй. занE є3г0же ты2 порази1лъ є3си2, тjи погнaша, и3 къ болёзни ћзвъ мои1хъ приложи1ша. приложи2 беззак0ніе къ беззак0нію и4хъ, и3 да не вни1дутъ въ прaвду твою2. да потребsтсz t кни1ги живhхъ, и3 съ првdными да не напи1шутсz. ни1щъ и3 болsй є4смь ѓзъ: сп7сeніе твоE, б9е, да пріи1метъ мS. восхвалю2 и4мz бGа моегw2 съ пёснію, возвели1чу є3го2 во хвалeніи: и3 ўг0дно бyдетъ бGу пaче тельцA ю4на, р0ги и3зносsща и3 пaзнwкти. да ќзрzтъ ни1щіи и3 возвеселsтсz: взыщи1те бGа, и3 живA бyдетъ душA вaша. ћкw ўслhша ўбHгіz гDь, и3 њков†нныz сво‰ не ўничижи2. да восхвaлzтъ є3го2 нб7сA и3 землS, м0ре и3 вс‰ жив{щаz въ нeмъ. ћкw бGъ сп7сeтъ сіHна, и3 сози1ждутсz грaди їудeйстіи, и3 вселsтсz тaмw и3 наслёдzтъ и5: и3 сёмz рабHвъ твои1хъ ўдержи1тъ и5, и3 лю1бzщіи и4мz твоE вселsтсz въ нeмъ.

Pал0мъ …f.

Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2: гDи, помощи1 ми потщи1сz. да постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущіи дyшу мою2, да возвратsтсz вспsть и3 постыдsтсz хотsщіи ми2 ѕл†z: да возратsтсz ѓбіе стыдsщесz глаг0лющіи ми2: блaгоже, блaгоже. да возрaдуютсz и3 возвеселsтсz њ тебЁ вси2 и4щущіи тебE, б9е: и3 да глаг0лютъ вhну, да возвели1читсz гDь, лю1бzщіи сп7сeніе твоE. ѓзъ же ни1щъ є4смь и3 ўб0гъ, б9е, помози1 ми: пом0щникъ м0й и3 и3збaвитель м0й є3си2 ты2, гDи, не закосни2.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

И#сповёданіе вёры:

Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, творцA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. и3 во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рождeннаго прeжде всёхъ вBкъ: свёта t свёта, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рождeнна, не сотворeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бhша. нaсъ рaди человBкъ, и3 нaшегw рaди спасeніz, сшeдшаго съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 вочеловёчшасz. распsтаго же за ны2 при понтjйстэмъ пілaтэ, и3 страдaвша, и3 погребeнна, и3 воскrшаго въ трeтій дeнь по писaніємъ. и3 возшeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща њдеснyю nц7A. и3 пaки грzдyщаго со слaвою, суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бyдетъ концA. и3 въ д¦а с™aго, гDа, животворsщаго, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спокланsема и3 сслaвима, глаг0лавшаго прbр0ки. во є3ди1ну с™yю соб0рную и3 ґпcльскую цRковь. и3сповёдую є3ди1но кRщeніе, во њставлeніе грэхHвъ. чaю воскrніz мeртвыхъ: и3 жи1зни бyдущагw вёка. ґми1нь.

 

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

И# тропари2 сі‰, глaсъ в7:

Несоздaнное є3стество2, всёхъ зижди1телю, / ўстнЁ н†ша tвeрзи, / ћкw да возвэсти1мъ хвалY твою2, вопію1ще: / с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

Слaва: Вы6шніz си6лы подражaюще на земли2, / побёдную пёснь прин0симъ ти2, бlже: / с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

И# нhнэ: T nдрA и3 сн7а воздви1глъ мS є3си2 гDи, / ќмъ м0й просвэти2 и3 сeрдце, / и3 ўстнЁ мои2 tвeрзи, / во є4же пёти тS с™az трbце: / с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врeмz, и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2, покланsемый и3 слaвимый хrтE б9е, долготерпэли1ве, многоми1лостиве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєдныz любsй, и3 грBшныz ми1луzй, и4же вс‰ зовhй ко спасeнію њбэщaніz рaди бyдущихъ бл†гъ: сaмъ гDи, пріими2 и3 нaшz въ чaсъ сeй моли6твы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зaповэдемъ твои6мъ, дyшы нaшz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 болёзней. њгради2 нaсъ свzтhми твои1ми ѓгGлы, да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ въ соединeніе вёры, и3 въ рaзумъ непристyпныz твоеS слaвы: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Б9е, ўщeдри ны2, и3 бlгослови2 ны2:

И# мы2 глаг0лемъ: Ґми1нь.

Тaже мlтву сію2:

ВLко б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е, є3ди1но б9ество2, є3ди1на си1ла, поми1луй мS грёшнаго, и3 и4миже вёси судьбaми, сп7си1 мz недост0йнаго рабA твоего2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# настоsщаz мlтва с™aгw є3vстрaтіа, въ кeлліахъ:

Величaz величaю тS гDи, ћкw призрёлъ є3си2 на смирeніе моE, и3 нёси менE затвори1лъ въ рукaхъ врaжіихъ: но спaслъ є3си2 t нyждъ дyшу мою2. и3 нhнэ вLко, да покрhетъ мS рукA твоS, и3 да пріи1детъ на мS ми1лость твоS, ћкw смzтeсz душA моS, и3 болёзненна є4сть во и3схождeніи своeмъ, t nкаsннагw моегw2 и3 сквeрнагw тэлесE сегw2: да не когдA лукaвый сопостaта совётъ срsщетъ и3 препнeтъ ю5 во тьмЁ, за невёдwмыz и3 вёдwмыz въ житіи2 сeмъ бhвшыz ми2 грэхи2, млcтивъ бyди ми2 вLко, и3 да не ќзритъ душA моS мрaчнагw вз0ра лукaвыхъ дeмонwвъ: но да пріи1мутъ ю5 ѓгGли твои2 свётліи и3 пресвётліи. дaждь слaву и4мени твоемY с™0му, и3 твоeю си1лою возведи1 мz на б9eственное твоE суди1ще. внегдA суди1тисz ми2, да не пріи1метъ мS рукA кнsзz мjра сегw2, є4же и3ст0ргнути мS грёшника во глубинY ѓдову, но предстaни ми2, и3 бyди ми2 сп7съ и3 застyпникъ: тэлє1снаz бо и3 сі‰ мучє1ніz весeліz сyть рабHмъ твои6мъ. поми1луй гDи, њскверни1вшуюсz страстьми2 житіS сегw2, дyшу мою2, и3 чи1сту ю5 покаsніемъ и3 и3сповёданіемъ пріими2, ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

 

Тaже: Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

И# покл0ны три2, и3 pалмы2.
Pал0мъ Rк:

Возвед0хъ џчи мои2 въ г0ры, tню1дуже пріи1детъ п0мощь моS. п0мощь моS t гDа, сотв0ршагw нeбо и3 зeмлю. не дaждь во смzтeніе ноги2 твоеS, нижE воздрeмлетъ хранsй тS: сE, не воздрeмлетъ, нижE ќснетъ хранsй ї}лz. гDь сохрани1тъ тS, гDь покр0въ тв0й на рyку деснyю твою2. во дни2 с0лнце не њжжeтъ тебE, нижE лунA н0щію. гDь сохрани1тъ тS t всsкагw ѕлA, сохрани1тъ дyшу твою2 гDь: гDь сохрани1тъ вхождeніе твоE и3 и3схождeніе твоE, t нhнэ и3 до вёка.

Pал0мъ рlг:

СE, нhнэ благослови1те гDа, вси2 раби2 гDни, стоsщіи въ хрaмэ гDни, во дв0рэхъ д0му бGа нaшегw. въ н0щехъ воздэжи1те рyки вaшz во с™†z и3 благослови1те гDа. бlгослови1тъ тS гDь t сіHна, сотвори1вый нeбо и3 зeмлю.

Слaва, и3 нhнэ:

 

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

И# тропари2 сі‰, глaсъ в7:

Помzни2 гDи, ћкw бlгъ рабы6 тво‰, / и3 є3ли6ка въ житіи2 согрэши1ша, прости2: / никт0же бо безгрёшенъ, т0кмw ты2 / могjй и3 престaвлєннымъ дaти пок0й.

Глубин0ю мyдрости чlвэколю1бнw вс‰ стр0zй, / и5 полeзное всBмъ подавazй, / є3ди1не содётелю, ўпок0й гDи, дyшы р†бъ твои1хъ: / на тs бо ўповaніе возложи1ша, / творцA и3 зижди1телz, и3 бGа нaшего.

Слaва, кондaкъ: Со с™hми ўпок0й / хrтE, дyшы р†бъ твои1хъ, / и3дёже нёсть болёзнь, ни печaль, / ни воздыхaніе, / но жи1знь безконeчнаz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Бlжи1мъ тS вси2 р0ди, бцdе дв7о: / въ тs бо невмэсти1мый хrт0съ бGъ нaшъ вмэсти1тисz бlговоли2. / бlжeни є3смы2 и3 мы2, предстaтельство тS и3мyще: / дeнь бо и3 н0щь м0лишисz њ нaсъ. / тёмъ воспэвaюще вопіeмъ ти2: / рaдуйсz бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

ГDи поми1луй, в7i.

И# мlтва сі‰:

Помzни2 гDи, въ надeжди воскrніz жи1зни вёчныz, ўс0пшыz nтцы2 и3 брaтію нaшу, и3 вс‰ во бlгочeстіи и3 вёрэ скончaвшыzсz: и3 прости2 и5мъ всsкое согрэшeніе, в0льное же и3 нев0льное, сл0вомъ и3ли2 дёломъ, и3ли2 помышлeніемъ согрэшeнное и4ми. и3 всели2 | въ мBста свBтла, въ мBста прохл†дна, въ мBста покHйна, tню1дуже tбэжE всsкаz болёзнь, печaль и3 воздыхaніе, и3дёже присэщaетъ свётъ лицA твоегw2, весели1тъ вс‰ и5же t вёка с™ы6z тво‰: дaруй и5мъ и3 нaмъ цrтвіе твоE и3 причaстіе неизречeнныхъ и3 вёчныхъ твои1хъ бл†гъ, и3 твоеS безконeчныz и3 бlжeнныz жи1зни наслаждeніе. тh бо є3си2 жи1знь и3 воскrніе и3 пок0й ўс0пшихъ рабHвъ твои1хъ, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Преслaвнаz приснодв7о, м™и хrтA бGа, принеси2 нaшу мlтву сн7у твоемY и3 бGу нaшему, да сп7сeтъ тоб0ю дyшы нaшz.

Ўповaніе моE nц7ъ, прибёжище моE сн7ъ, покр0въ м0й д¦ъ с™hй, трbце с™az, слaва тебЁ.

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ, хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

И# мы2: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# бывaетъ tпyстъ t сщ7eнника:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz своеS м™ре, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw блaгъ и3 чlвэколю1бецъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# пріeмлемъ прощeніе nбhчное.

Предстоsтель сотвори1въ покл0нъ на зeмлю, глаг0летъ брaтіи:

Бlгослови1те nтцы2 с™jи, прости1те ми2 грёшному.

И# брaтіz: БGъ прости1тъ ти2, џтче с™hй.

Сщ7eнникъ глаг0летъ: Пом0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nтцЁ нaшемъ с™ёйшемъ патріaрхэ моск0вскомъ и3 всеS руси2 и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіепjскопэ и3ли2 митрополjтэ, и4м>къ].

И# мы2: ГDи поми1луй, чaстw.

Њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S. Њ nтцЁ нaшемъ, и4м>къ, и3 всeй во хrтЁ брaтіи нaшей. Њ ненави1дzщихъ и3 лю1бzщихъ нaсъ. Њ ми1лующихъ и3 служaщихъ нaмъ. Њ заповёдавшихъ нaмъ недостHйнымъ моли1тисz њ ни1хъ. Њ и3збавлeніи плэнeнныхъ. Њ tшeдшихъ nтцёхъ и3 брaтіzхъ нaшихъ. Њ въ м0ри плaвающихъ. Њ въ нeмощехъ лежaщихъ. Пом0лимсz и3 њ и3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ. И# њ всsкой души2 хrтіaнъ правослaвныхъ. Ўбlжи1мъ правосл†вныz ґрхіерeи, и3 кти1торы с™aгw хрaма сегw2 [с™hz nби1тели сеS]. Роди1тели нaшz, и3 вс‰ прeжде tшeдшыz nтцы2 и3 брaтію нaшу, здЁ лежaщыz и3 повсю1ду правосл†вныz.

Предстоsтель: Рцeмъ и3 њ себЁ самёхъ.

И# мы2: ГDи поми1луй, три1жды.

И# сщ7eнникъ: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

 

Полyнощница воскrнаz.

Сщ7eнникъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

И# мы2 глаг0лемъ: Ґми1нь. Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2 бlже дyшы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# мы2: Ґми1нь. ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ:

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Pал0мъ н7.

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. тебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. научY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. и3збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. гDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. тогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

И# ѓбіе глаг0лемъ трbчный канHнъ настоsщагw глaса.

И# по нeмъ ѓбіе трbчны сі‰:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, / слaвити тS бGа сл0ва, / є3гHже трепeщутъ и3 трzсyтсz херувjми, / и3 славосл0вzтъ си6лы небє1сныz, / воскрeсшаго триднeвнw и3з8 гр0ба, / хrтA жизнодaвца стрaхомъ прослaвимъ.

Воспои1мъ вси2 бGолёпнw пёсньми б9eственными, / nц7A и3 сн7а и3 д¦а б9eственнаго, / тріmпостaсную держaву, є3ди1но цrтво и3 гDьство.

Ю$же пою1тъ вси2 земнор0дніи, / и3 славосл0вzтъ си6лы нбcныz, / t всёхъ вёрнw покланsемую, / є3ди1ницу по существY, тріmпостaсную.

ГDоначaльную херув‡мъ, / и3 бGоначaльную без8 сравнeніz сераф‡мъ, / нераздёльную трbцу во є3ди1ницэ, / сyщее бGоначaліе, тS величaемъ.

Nц7Y безначaльному и3 бGу, / собезначaльному сл0ву, со д¦омъ покланsюсz: / неразлyчное є3ди1но соединsемое существо2, / тричи1сленную є3ди1ницу пёсньми почти1мъ.

Лучез†рныz тво‰ мHлніz возсіsй ми2, / б9е м0й, тріmпостaсне вседётелю, / и3 д0мъ мS покажи2 твоеS непристyпныz слaвы, / свётелъ и3 свэтон0сенъ и3 неизмёненъ.

Е#гHже трепeщутъ и3 трzсyтсz херувjми, / и3 славосл0вzтъ ѓгGльскаz вHинства, / t дв7ы неизречeннw вопл0щшагосz / хrтA жизнодaвца, стрaхомъ прослaвимъ.

 

Тaже: С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

V#пакои2 глaса.

Глaсъ №: Разб0йничо покаsніе рaй њкрaде, / плaчь же мmрон0сицъ рaдость возвэсти2, / ћкw воскrлъ є3си2 хrтE б9е, / подаsй мjрови вeлію млcть.

Глaсъ в7: По стrти шeдшz во гр0бъ жєны2, / во є4же помaзати тёло твоE хrтE б9е, / ви1дэша ѓгGлы во гр0бэ, и3 ўжас0шасz: / глaсъ бо слhшаху t ни1хъ, ћкw воскRсе гDь, / дaруz мjрови вeлію млcть.

Глaсъ G: Ўдивлsz видёніемъ, / њрошaz глаг0ланіи, / блистazйсz ѓгGлъ мmрон0сицамъ глаг0лаше: / что2 живaгw и4щете во гр0бэ; / востA и3стощи1вый гр0бы. / тли2 премэни1телz разумёйте непремённаго. / рцhте бGови: к0ль стрaшна дэлA тво‰, / ћкw р0дъ сп7слъ є3си2 человёческій!

Глaсъ д7: Я%же твоегw2 преслaвнагw востaніz, предтeкшz мmронHсицы, / ґпcлwмъ проповёдаху хrтE, / ћкw воскRслъ є3си2 ћкw бGъ, / подаS мjрови вeлію млcть.

Глaсъ є7: ЃгGльскимъ зрaкомъ ќмъ смущaющz, / и3 б9eственнымъ востaніемъ душeю просвэщaемы, / мmронHсицы ґпcлwмъ бlговэствовaху: / возвэсти1те во kзhцэхъ воскrніе, / гDу содёйствующу чудесы2, / подаю1щему нaмъ вeлію млcть.

Глaсъ ѕ7: В0льною и3 животворsщею твоeю смeртію хrтE, / вратA ѓдwва сокруши1въ ћкw бGъ, / tвeрзлъ є3си2 нaмъ дрeвній рaй, и3 воскRсъ и3з8 мeртвыхъ, / и3збaвилъ є3си2 t тлёніz жив0тъ нaшъ.

Глaсъ з7: И$же нaшъ зрaкъ воспріeмый, / и3 претерпёвый кrтъ пл0тски, / сп7си1 мz воскrніемъ твои1мъ хrтE б9е, / ћкw чlвэколю1бецъ.

Глaсъ }: МmронHсицы жизнодaвца предстоsщz гр0бу, / вLку и3скaху въ мeртвыхъ безсмeртнаго, и3 рaдость бlговёщеніz t ѓгGла пріeмшz, ґпcлwмъ возвэщaху: ћкw воскRсе хrт0съ бGъ, подаsй мjрови вeлію млcть.

 

ГDи поми1луй, м7. Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Б9е, ўщeдри ны2, и3 бlгослови2 ны2: И# мы2: Ґми1нь.

И# мlтва прес™ёй трbцэ, творeніе мaрка и4нока.

Всемогyщаz и3 животворsщаz с™az трbце, и3 свэтоначaльнаz, ћже мjрную всsкую и3 премjрную твaрь, за є3ди1ну бlгость t не сyщихъ приведhй, и3 промышлsz, и3 содержaщи, и4же по пр0чихъ твои1хъ неизречeнныхъ њ земн0мъ р0дэ бlгодэsніихъ, и3 покаsніе нaмъ, рaди плотскaгw неможeніz, до смeрти даровaвый: не њстaви нaсъ nкаsнныхъ въ лукaвыхъ нaшихъ дэsніихъ ўмрeти, нижE ѕлоначaльнику и3 зави1стцу и3 губи1телю посмёшство бhти: зри1ши бо, бlгосeрде, є3ли1къ u5бо џнагw на нaсъ навётъ и3 враждA, є3ли1ко же и3 нaше страстовaніе и3 слaбость и3 небрежeніе. но неwск{дныz тво‰ бlгwсти содёлай на нaсъ, м0лимъ на всsкій дeнь и3 чaсъ прогнёвающіи тS, чтcнhхъ и3 животв0рныхъ зaповэдей преступлeніемъ. и3 вс‰ ќбw всегw2 прешeдшагw животA нaшегw, и3 до нhнэшнzгw часA согрэшє1ннаz нaми, въ дэsніихъ и3ли2 глаг0ланіихъ и3ли2 въ помышлeніихъ, њстaви и3 прости2. спод0би же нaсъ, пр0чее скончaти житіE въ покаsніи, и3 ўмилeніи, и3 соблюдeніи с™hхъ твои1хъ повелёній. ѓще ќбw слaдостію прельсти1вшесz, многоwбрaзнэ согрэши1хомъ, и3ли2 мeрзкими похотьми2 неполeзными и3 врeдными њбольсти1вшесz препроводи1хомъ: ѓще гнёвомъ и3 ћростію подви1гшесz безсловeсною, кого2 брaта нaшего њскорби1хомъ: ѓще љзhкомъ неизбёжныхъ и3 стр0потныхъ, и3 крёпкихъ сэтeй њб8sхомсz: ѓще к0имъ чyвствъ нaшихъ, и3ли2 всёми, в0лею, и3ли2 нев0лею, вёдуще и3ли2 не вёдуще, t восхищeніz и3ли2 поучeніz, безyмнw пополз0хомсz: ѓще же лукaвыми п0мыслы и3 сyетными с0вэсть њскверни1хомъ: ѓще ли к0имъ други1мъ w4бразомъ прегрэши1хомъ t предпріsтіz и3 nбhчаz томи1ми ѕлaгw, прости2 нaмъ и3 њстaви вс‰ всещeдре, пребlже и3 многомлcтиве. и3 дaруй нaмъ пр0чее б0дрость и3 си1лу, во є4же твори1ти в0лю твою2 бlгу, и3 бlгоуг0дну, и3 совершeнну: да нощнaгw и3 мрaчнагw ѕлA, свэтови1днымъ покаsніемъ премёншесz, и3 ћкw во дни2 бlгоwбрaзнw ходsще, и3 њчищeни њб8zви1мсz чlвэколю1бію твоемY недост0йніи, воспэвaюще тS и3 величaюще во вёки, ґми1нь.

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ, хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

И# мы2: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# бывaетъ tпyстъ t сщ7eнника:

Воскресhй и3з8 мeртвыхъ, хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz своеS м™ре, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw блaгъ и3 чlвэколю1бецъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# пріeмлемъ прощeніе nбhчное.

Предстоsтель сотвори1въ покл0нъ на зeмлю, глаг0летъ брaтіи:

Бlгослови1те nтцы2 с™jи, прости1те ми2 грёшному.

И# брaтіz: БGъ прости1тъ ти2, џтче с™hй.

Тaже їерeй глаг0летъ є3ктенію2:

Пом0лимсz њ вели1комъ господи1нэ:

Мh же: ГDи поми1луй, кр0ткимъ и3 ти1химъ глaсомъ.

И# по и3сполнeніи тоS, глаг0летъ предстоsтель:

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

Мh же: Ґми1нь.

Конeцъ полyнощницъ.

 

Начaло ќтрени.

Ѓще ќбw є4сть вели1каz четыредесsтница, по є4же бlгослови1ти сщ7eннику, глаг0лемъ:

Трис™0е. По Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь. ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ:

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

И# двA pалмA. Ѓще же ни2, по бlгословeніи: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды, и3 pалмы2. Сjи pалмы2 глаг0лютсz въ монастырёхъ к0снw, за є4же кади1ти сщ7eннику брaтію всю2.

Pал0мъ f7i.

Ўслhшитъ тS гDь въ дeнь печaли, защи1титъ тS и4мz бGа їaкwвлz. п0слетъ ти2 п0мощь t с™aгw, и3 t сіHна застyпитъ тS. помzнeтъ всsку жeртву твою2, и3 всесожжeніе твоE тyчно бyди. дaстъ ти2 гDь по сeрдцу твоемY, и3 вeсь совётъ тв0й и3сп0лнитъ. возрaдуемсz њ сп7сeніи твоeмъ, и3 во и4мz гDа бGа нaшегw возвели1чимсz: и3сп0лнитъ гDь вс‰ прошє1ніz тво‰. нhнэ познaхъ, ћкw сп7сE гDь хрістA своего2. ўслhшитъ є3го2 съ нб7сE с™aгw своегw2, въ си1лахъ сп7сeніе десни1цы є3гw2. сjи на колесни1цахъ, и3 сjи на к0нехъ: мh же во и4мz гDа бGа нaшегw призовeмъ. тjи спsти бhша и3 пад0ша, мh же востaхомъ и3 и3спрaвихомсz. гDи, сп7си2 царS, и3 ўслhши ны2, в0ньже ѓще дeнь призовeмъ тS.

Pал0мъ к7.

ГDи, си1лою твоeю возвесели1тсz цaрь и3 њ сп7сeніи твоeмъ возрaдуетсz ѕэлw2. желaніе сeрдца є3гw2 дaлъ є3си2 є3мY, и3 хотёніz ўстнY є3гw2 нёси лиши1лъ є3го2. ћкw предвари1лъ є3си2 є3го2 бlгословeніемъ бlгостhннымъ, положи1лъ є3си2 на главЁ є3гw2 вэнeцъ t кaмене чeстна. животA проси1лъ є4сть ў тебE, и3 дaлъ є3си2 є3мY долготY днjй во вёкъ вёка. вeліz слaва є3гw2 спасeніемъ твои1мъ, слaву и3 велелёпіе возложи1ши на него2. ћкw дaси є3мY бlгословeніе во вёкъ вёка, возвесели1ши є3го2 рaдостію съ лицeмъ твои1мъ. ћкw цaрь ўповaетъ на гDа. и3 млcтію вhшнzгw не подви1житсz. да њбрsщетсz рукA твоS всBмъ врагHмъ твои6мъ, десни1ца твоS да њбрsщетъ вс‰ ненави1дzщыz тебE. ћкw положи1ши и5хъ ћкw пeщь џгненную, во врeмz лицA твоегw2: гDь гнёвомъ свои1мъ смzтeтъ |, и3 снёстъ и5хъ џгнь. пл0дъ и4хъ t земли2 погуби1ши, и3 сёмz и4хъ t сынHвъ человёческихъ. ћкw ўклони1ша на тS ѕл†z, помhслиша совёты, и4хже не возм0гутъ состaвити. ћкw положи1ши | хребeтъ во и3збhтцэхъ твои1хъ, ўгот0виши лицE и4хъ. вознеси1сz гDи си1лою твоeю, воспоeмъ и3 поeмъ си6лы тво‰.

Слaва, и3 нhнэ:

 

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

И# тропари2 сі‰:

Сп7си2 гDи лю1ди тво‰, / и3 бlгослови2 достоsніе твоE, / побBды на сопроти6вныz дaруz, / и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство.

Слaва: Вознесhйсz на кrтъ в0лею / тезоимени1тому твоемY н0вому жи1тельству / щедрHты тво‰ дaруй хrтE б9е: / возвесели2 нaсъ си1лою твоeю, / побBды даS нaмъ на сопостaты, / пос0біе и3мyщымъ твоE nрyжіе ми1ра, / непобэди1мую побёду.

И# нhнэ: Предстaтельство стрaшное и3 непостhдное, / не прeзри бlгaz моли1твъ нaшихъ, всепётаz бцdе, / ўтверди2 правослaвныхъ жи1тельство: / сп7си2 вBрныz лю1ди тво‰, и3 подaждь и5мъ съ нб7сE побёду, / занE родилA є3си2 бGа, є3ди1на бlгословeннаz.

Тaже глаг0летъ їерeй:

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши, и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нaшемъ, свzтёйшемъ патріaрхэ моск0вскомъ и3 всеS руси2 и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeнэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіепcкпэ, и3ли2 митрополjтэ] и4м>къ.

Е#щE м0лимсz њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S, да ти1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ.

Е#щE м0лимсz за всю2 брaтію и3 за вс‰ хрістіaны.

Возглашaетъ їерeй: Ћкw ми1лостивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Лю1діе: Ґми1нь. И$менемъ гDнимъ бlгослови2 џтче.

Предстоsтель возглашaетъ си1це: Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй, и3 животворsщей, и3 нераздёльнэй трbцэ всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

 

И# начинaемъ шестоpaлміе, со всsкимъ молчaніемъ и3 ўмилeніемъ слyшающе: ўчинeнный же брaтъ со бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ глаг0летъ:

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе. Три1жды.

ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Двaжды.

Pал0мъ G.

ГDи, чт0 сz ўмн0жиша стужaющіи ми2; мн0зи востаю1тъ на мS, мн0зи глаг0лютъ души2 моeй: нёсть спcніz є3мY въ бз7э є3гw2. тh же, гDи, застyпникъ м0й є3си2, слaва моS, и3 возносsй главY мою2. глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, и3 ўслhша мS t горы2 с™hz своеS. ѓзъ ўснyхъ, и3 спaхъ, востaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS. не ўбою1сz t тє1мъ людeй, w4крестъ напaдающихъ на мS. воскrни2, гDи, сп7си1 мz, б9е м0й: ћкw ты2 порази1лъ є3си2 вс‰ враждyющыz ми2 всyе, зyбы грёшникwвъ сокруши1лъ є3си2. гDне є4сть спcніе, и3 на лю1дехъ твои1хъ блгcвeніе твоE.

Ѓзъ ўснyхъ и3 спaхъ, востaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS.

Pал0мъ lз.

ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE. ћкw стрёлы тво‰ ўнз0ша во мнЁ, и3 ўтверди1лъ є3си2 на мнЁ рyку твою2. нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй t лицA гнёва твоегw2, нёсть ми1ра въ костёхъ мои1хъ, t лицA грBхъ мои1хъ. ћкw беззакHніz мо‰ превзыд0ша главY мою2, ћкw брeмz тsжкое њтzготёша на мнЁ. возсмердёша и3 согни1ша р†ны мо‰ t лицA безyміz моегw2. пострадaхъ и3 слzк0хсz до концA, вeсь дeнь сётуz хождaхъ. ћкw л‰двіz мо‰ нап0лнишасz поругaній, и3 нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй. њѕл0бленъ бhхъ, и3 смири1хсz до ѕэлA: рыкaхъ t воздыхaніz сeрдца моегw2. гDи, пред8 тоб0ю всE желaніе моE, и3 воздыхaніе моE t тебE не ўтаи1сz. сeрдце моE смzтeсz, њстaви мS си1ла моS, и3 свётъ џчію моє1ю, и3 т0й нёсть со мн0ю. дрyзи мои2 и3 и4скренніи мои2, прsмw мнЁ прибли1жишасz и3 стaша. и3 бли1жніи мои2 tдалeче менE стaша, и3 нуждaхусz и4щущіи дyшу мою2, и3 и4щущіи ѕл†z мнЁ, глаг0лаху сyєтнаz, и3 льсти6внымъ вeсь дeнь поучaхусz. ѓзъ же ћкw глyхъ не слhшахъ, и3 ћкw нёмъ не tверзazй ќстъ свои1хъ. и3 бhхъ ћкw человёкъ не слhшай, и3 не и3мhй во ўстёхъ свои1хъ њбличeніz. ћкw на тS гDи, ўповaхъ, ты2 ўслhшиши гDи б9е м0й. ћкw рёхъ: да не когдA порaдуютъ ми1 сz врази2 мои2, и3 внегдA подвижaтисz ногaмъ мои6мъ, на мS велерёчеваша. ћкw ѓзъ на р†ны гот0въ, и3 болёзнь моS предо мн0ю є4сть вhну. ћкw беззак0ніе моE ѓзъ возвэщY, и3 попекyсz њ грэсЁ моeмъ. врази1 же мои2 живyтъ, и3 ўкрэпи1шасz пaче менE, и3 ўмн0жишасz ненави1дzщіи мS без8 прaвды. воздаю1щіи ми2 ѕл†z воз8 благ†z, њболгaху мS, занE гонsхъ бlгостhню. не њстaви менE, гDи б9е м0й, не tступи2 t менE. вонми2 въ п0мощь мою2, гDи сп7сeніz моегw2.

Не њстaви менE, гDи б9е м0й, не tступи2 t менE. вонми2 въ п0мощь мою2, гDи сп7сeніz моегw2.

Pал0мъ …в.

Б9е б9е м0й, къ тебЁ ќтреннюю: возжадA тебE душA моS, к0ль мн0жицею тебЁ пл0ть моS, въ земли2 пyстэ, и3 непрох0днэ, и3 безв0днэ. тaкw во с™ёмъ kви1хсz тебЁ, ви1дэти си1лу твою2 и3 слaву твою2. ћкw лyчши ми1лость твоS пaче живHтъ, ўстнЁ мои2 похвали1тэ тS. тaкw бlгословлю1 тz въ животЁ моeмъ, њ и4мени твоeмъ воздэжY рyцэ мои2. ћкw t тyка и3 мaсти да и3сп0лнитсz душA моS, и3 ўстнaма рaдости восхвaлzтъ тS ўстA мо‰. ѓще поминaхъ тS на постeли моeй, на ќтреннихъ поучaхусz въ тS. ћкw бhлъ є3си2 пом0щникъ м0й, и3 въ кр0вэ крилY твоє1ю возрaдуюсz. прильпE душA моS по тебЁ, менe же пріsтъ десни1ца твоS. тjи же всyе и3скaша дyшу мою2, вни1дутъ въ преиспHднzz земли2: предадsтсz въ рyки nрyжіz, ч†сти ли1совwмъ бyдутъ. цaрь же возвесели1тсz њ бз7э, похвaлитсz всsкъ кленhйсz и4мъ: ћкw загради1шасz ўстA глаг0лющихъ непрaвєднаz.

На ќтреннихъ поучaхсz въ тS, ћкw бhлъ є3си2 пом0щникъ м0й, и3 въ кр0вэ крилY твоє1ю возрaдуюсz.

ПрильпE душA моS по тебЁ, менe же пріsтъ десни1ца твоS.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды, без8 покл0нwвъ. ГDи поми1луй, три1жды: Слaва, и3 нhнэ:

[Сщ7eнникъ же глаг0летъ мlтвы ќтрєнніz, стоS непокровeнъ пред8 с™hми двeрьми, тaйнw].

Pал0мъ п7з.

ГDи б9е сп7сeніz моегw2, во дни2 воззвaхъ, и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю: да вни1детъ пред8 тS мlтва моS, приклони2 ќхо твоE къ молeнію моемY, ћкw и3сп0лнисz ѕHлъ душA моS, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz. привмэнeнъ бhхъ съ низходsщими въ р0въ, бhхъ ћкw человёкъ без8 п0мощи, въ мeртвыхъ своб0дь: ћкw ћзвенніи спsщіи во гр0бэ, и4хже не помzнyлъ є3си2 ктомY, и3 тjи t руки2 твоеS tриновeни бhша. положи1ша мS въ р0вэ преисп0днэмъ, въ тeмныхъ и3 сёни смeртнэй. на мнЁ ўтверди1сz ћрость тво‰, и3 вс‰ в0лны тво‰ навeлъ є3си2 на мS. ўдaлилъ є3си2 знaемыхъ мои1хъ t менE, положи1ша мS мeрзость себЁ, прeданъ бhхъ, и3 не и3схождaхъ. џчи мои2 и3знемог0стэ t нищеты2, воззвaхъ къ тебЁ гDи, вeсь дeнь: воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2. є3дA мeртвыми твори1ши чудесA; и3ли2 врaчеве воскресsтъ и3 и3сповёдzтсz тебЁ; є3дA повёсть кто2 во гр0бэ ми1лость твою2, и3 и4стину твою2 въ поги1бели; є3дA позн†на бyдутъ во тьмЁ чудесA тво‰, и3 прaвда твоS въ земли2 забвeннэй; и3 ѓзъ къ тебЁ гDи, воззвaхъ, и3 ќтрw мlтва моS предвари1тъ тS. вскyю гDи, tрёеши дyшу мою2; tвращaеши лицE твоE t менE; Ни1щъ є4смь ѓзъ, и3 въ трудёхъ t ю4ности моеS, вознeсъ же сz, смири1хсz, и3 и3знемог0хъ. на мнЁ преид0ша гнёви твои2, ўстрашє1ніz тво‰ возмути1ша мS. њбыд0ша мS ћкw водA вeсь дeнь. њдержaша мS вкyпэ. ўдaлилъ є3си2 t менE дрyга и3 и4скреннzго, и3 знaемыхъ мои1хъ t страстeй.

ГDи б9е сп7сeніz моегw2, во дни2 воззвaхъ, и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю.

Да вни1детъ пред8 тS мlтва моS, приклони2 ќхо твоE къ молeнію моемY.

Pал0мъ Rв.

Бlгослови2 душE моS гDа и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰ и4мz с™0е є3гw2. бlгослови2 душE моS гDа, и3 не забывaй всёхъ воздаsній є3гw2: њчищaющаго вс‰ беззакHніz тво‰, и3сцэлsющаго вс‰ недyги тво‰: и3збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й, вэнчaющаго тS млcтію и3 щедр0тами: и3сполнsющаго во бlги1хъ желaніе твоE: њбнови1тсz ћкw џрлz ю4ность твоS. творsй млcтыни гDь, и3 судьбY всBмъ њби6димымъ. сказA пути6 сво‰ мwmсeови, сыновHмъ ї}лєвымъ хотBніz сво‰. щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ. не до концA прогнёваетсz, нижE въ вёкъ враждyетъ. не по беззак0ніємъ нaшымъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, нижE по грэхHмъ нaшымъ воздaлъ є4сть нaмъ. ћкw по высотЁ нбcнэй t земли2, ўтверди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на боsщихсz є3гw2. є3ли1кw tстоsтъ вост0цы t з†падъ, ўдaлилъ є4сть t нaсъ беззакHніz н†ша. ћкоже щeдритъ nтeцъ сhны, ўщeдри гDь боsщихсz є3гw2. ћкw т0й познA создaніе нaше, помzнY, ћкw пeрсть є3смы2. человёкъ, ћкw травA днjе є3гw2, ћкw цвётъ сeльный, тaкw њцвэтeтъ: ћкw дyхъ пр0йде въ нeмъ, и3 не бyдетъ, и3 не познaетъ ктомY мёста своегw2. млcть же гDнz t вёка и3 до вёка на боsщихсz є3гw2, и3 прaвда є3гw2 на сынёхъ сынHвъ, хранsщихъ завётъ є3гw2, и3 п0мнzщихъ зaпwвэди є3гw2, твори1ти |. гDь на нб7си2 ўгот0ва пrт0лъ св0й, и3 цrтво є3гw2 всёми њбладaетъ. бlгослови1те гDа вси2 ѓгGли є3гw2, си1льніи крёпостію, творsщіи сл0во є3гw2, ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw2. бlгослови1те гDа вс‰ си6лы є3гw2, слуги6 є3гw2, творsщіи в0лю є3гw2. бlгослови1те гDа вс‰ дэлA є3гw2. на всsкомъ мёстэ вLчествіz є3гw2, бlгослови2 душE моS гDа.

На всsкомъ мёстэ вLчествіz є3гw2, бlгослови2 душE моS гDа.

Pал0мъ рм7в.

ГDи, ўслhши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслhши мS въ прaвдэ твоeй: и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй. ћкw погнA врaгъ дyшу мою2, смири1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: посади1лъ мS є4сть въ тeмныхъ, ћкw мє1ртвыz вёка. и3 ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрдце моE. помzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю поучaхсz. воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2, душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ. ск0рw ўслhши мS гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t менE, и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ. слhшану сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ. скажи2 мнЁ гDи, пyть, в0ньже пойдY, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2. и3зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й. д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву. и4мене твоегw2 рaди гDи, живи1ши мS, прaвдою твоeю и3зведeши t печaли дyшу мою2: и3 млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰, и3 погуби1ши вс‰ стужaющыz души2 моeй, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.

Ўслhши мS гDи, въ прaвдэ твоeй, и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ.

Ўслhши мS гDи, въ прaвдэ твоeй, и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ.

Д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. три1жды.

 

Тaже є3ктеніA глаг0летсz t сщ7eнника. И# ѓбіе поeтсz во глaсъ тропарS, настоsщагw днE с™aгw:

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Стjхъ №: И#сповёдайтесz гDеви. ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

Стjхъ в7: Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ.

Стjхъ G: Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3 повёмъ дэлA гDнz.

Стjхъ д7: Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла: t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ во nчесёхъ нaшихъ.

Тaже глаг0лемъ тропaрь прилучи1вшагwсz прaздника, и3ли2 с™aгw, и3ли2 воскrный прилучи1вшагwсz глaса двaжды, и3 бGор0диченъ въ т0йже глaсъ. Пэвaему же БGъ гDь: tх0дитъ канwнaрхъ, и3 стои1тъ посредЁ хрaма tкровeнною глав0ю и3 глаг0летъ ти1хw вышепи6санныz стіхи2: стои1тъ же тaмw, д0ндеже начнyтъ пэвцы2 бGор0диченъ. Тaже покланsетсz на нeмже стои1тъ мёстэ, и3 њбрaщьсz покланsетсz къ ликHмъ, и3 tх0дитъ: тaкw твори1тъ, и3 є3гдA є4сть ґллилyіа.

Ѓще же є4сть ґллилyіа и3ли2 вели1каz м7-ца, вмёстw БGъ гDь, поeмъ Ґллилyіа, три1жды, во глaсъ nсмоглaсника.

Стіхи1 же глаг0лютсz сі‰:

Стjхъ №: T н0щи ќтренюетъ дyхъ м0й къ тебЁ б9е: занE свётъ повелBніz тво‰ на земли2.

Стjхъ в7: Прaвдэ научи1тесz живyщіи на земли2.

Стjхъ G: Зaвисть пріи1метъ лю1ди ненак†занныz.

Стjхъ д7: Приложи2 и5мъ ѕлA гDи, приложи2 ѕлA сл†внымъ земли2.

И# ѓбіе трbчны глaса, кjйждо по є3ди1нощи.

ПBсни трbчны, глaсъ №.

Плотски1ми њбразовaніи безпл0тныхъ си1лъ къ мhсленному и3 невещeственному возводи1ми ўмY, и3 трис™0ю пёснію тріmпостaснагw б9ествA пріeмлюще сіsніе, херувjмски возопіи1мъ є3ди1ному бGу: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е нaшъ:

Слaва: Со всёми нбcными си1лами: херувjмски сyщему въ вhшнихъ возопіи1мъ, трис™yю возсылaюще хвалY: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е нaшъ, мlтвами всёхъ с™hхъ твои1хъ поми1луй нaсъ:

И# нhнэ: Востaвше t снA, припaдаемъ ти2, бlже, и3 ѓгGльскую пёснь вопіeмъ ти2, си1льне: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

Вёдомо бyди, ћкw въ концЁ си1хъ трbчныхъ, глаг0лемъ си1це:

Въ понедёльникъ: Предстaтельствы безпл0тныхъ твои1хъ поми1луй нaсъ.

Во вт0рникъ: Мlтвами п®тeчи твоегw2 поми1луй нaсъ.

Въ срeду и3 въ пzт0къ: Си1лою кrтA твоегw2 сохрани2 нaсъ гDи.

Въ четверт0къ: Мlтвами с™hхъ ґпcлъ твои1хъ, и3 с™и1телz ніколaа поми1луй нaсъ.

Ґ ў пр0чихъ двою2 трbчнwвъ глаг0лати, ћкоже въ концaхъ и4хъ пи1сано є4сть.

ПBсни трbчны, глaсъ в7.

Вы6шніz си6лы подражaюще на земли2, побёдную пёснь прин0симъ ти2, бlже: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е нaшъ:

Слaва: Несоздaнное є3стество2, всёхъ зижди1телю, ўстнЁ нaша tвeрзи, ћкw да возвэсти1мъ хвалY твою2 вопію1ще: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е нaшъ, мlтвами всёхъ с™hхъ твои1хъ поми1луй нaсъ.

И# нhнэ: T nдрA и3 снA воздви1глъ мS є3си2, гDи, ќмъ м0й просвэти2 и3 сeрдце, и3 ўстнЁ мои2 tвeрзи, во є4же пёти тS с™az трbце: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

ПBсни трbчны, глaсъ G.

Трbце є3диносyщнаz и3 нераздёльнаz, є3ди1нице тріmпостaснаz и3 соприсносyщнаz, тебЁ ћкw бGу ѓгGльскую пёснь вопіeмъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е нaшъ:

Слaва: Nц7A безначaльна, сн7а собезначaльна, д¦а соприсносyщна, б9ество2 є3ди1но, херувjмски славосл0вити дерзaюще, глаг0лемъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е нaшъ, мlтвами всёхъ с™hхъ твои1хъ поми1луй нaсъ.

И# нhнэ: Напрaснw судіS пріи1детъ, и3 коегHждо дэ‰ніz њбнажaтсz, но стрaхомъ зовeмъ въ полyнощи: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е нaшъ, бцdею поми1луй нaсъ.

ПBсни трbчны, глaсъ д7.

Ќмныхъ твои1хъ слyгъ, приноси1ти смeртніи пёснь дерзaюще, глаг0лемъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е нaшъ:

Слaва: Ћкw чи1ни нhнэ ѓгGльстіи на нб7си2, и3 сто‰ніz стрaхомъ человёчєскаz и3 земли2, побёдную пёснь прин0симъ ти2, бlже с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е нaшъ, мlтвами всёхъ с™hхъ твои1хъ поми1луй нaсъ.

И# нhнэ: Безначaльнаго твоего2 nц7A и3 тебE хrтE б9е, и3 прес™aго твоего2 д¦а херувjмски славосл0вити дерзaюще глаг0лемъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ, є3си2 б9е нaшъ, бцdею поми1луй нaсъ.

ПBсни трbчны, глaсъ є7:

Пёнію врeмz и3 мlтвэ чaсъ, прилёжнw возопіи1мъ є3ди1ному бGу: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е нaшъ:

Слaва: Њбразовaти дерзaюще ќмнаz тво‰ вHинства, трbце безначaльнаz, ўсты2 недост0йными вопіeмъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е нaшъ, мlтвами всёхъ с™hхъ твои1хъ поми1луй нaсъ.

И# нhнэ: И$же въ ложеснA дв7и1чєскаz вмэсти1выйсz и3 нёдръ n§скихъ не разлучи1выйсz, со ѓгGлы и3 нaсъ хrтE б9е, пріими2 вопію1щихъ ти2: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е нaшъ, бцdею поми1луй нaсъ.

ПBсни трbчны, глaсъ ѕ7:

Предстоsще со стрaхомъ херувjми ўжасaющесz съ трeпетомъ серафjми, трис™yю пёснь прин0сzтъ нем0лчнымъ глaсомъ. съ ни1миже и3 мы2 вопіeмъ грёшніи: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е нaшъ:

Слaва: Безпл0тными ўсты2, нем0лчными славословeньми, шестокри1льніи вопію1тъ ти2 трис™yю пёснь б9е нaшъ. и3 мы2 и4же на земли2, недост0йными ўсты2 хвалy ти возсылaемъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е нaшъ мlтвами всёхъ с™hхъ твои1хъ поми1луй нaсъ.

И# нhнэ: Трbчныz є3ди1ницы б9ество2 несліsннымъ соединeніемъ слaвимъ, и3 ѓгGльскую пёснь вопіeмъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е нaшъ, бцdею поми1луй нaсъ.

ПBсни трbчны, глaсъ з7:

Вhшнею си1лою херувjмски воспэвaемый, и3 б9eственною слaвою ѓгGльски покланsемый, пріими2 и3 нaсъ сyщихъ на земли2, недост0йными ўстнaми хвалeніе тебЁ возсылaющихъ: с™ъ, с™ъ с™ъ є3си2 б9е нaшъ.

Слaва: Ћкw с0нъ лёность tложи1вши, душE, и3справлeніе къ хвалeнію покажи2 судіи2, и3 со стрaхомъ возопjй: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е нaшъ, мlтвами всёхъ с™hхъ твои1хъ поми1луй нaсъ.

И# нhнэ: Непристyпному б9ествY, во є3ди1ницэ трbцэ, серафjмскую трис™yю возсылaюще хвалY, со стрaхомъ возопіи1мъ: с™ъ, бGъ, с™ъ є3си2 б9е нaшъ, бцdею поми1луй нaсъ.

ПBсни трbчны, глaсъ }:

На нб7о сердцA и3мyще, ѓгGльскій подражaимъ чи1нъ, и3 со стрaхомъ судіи2 припадeмъ, побёдную взывaюще хвалY: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е нaшъ.

Слaва: Зрёти тебE не смёюще херувjми, летsще зовyтъ со восклицaніемъ, б9eственную пёснь трис™aгw глaса, съ ни1миже и3 мы2 вопіeмъ ти2: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е нaшъ, мlтвами всёхъ с™hхъ твои1хъ поми1луй нaсъ.

И# нhнэ: Слzцaеми мн0жествомъ прегрэшeній нaшихъ, и3 не смёюще воззрёти на высотY нбcную, дyшу съ тёломъ прекл0ньше, со ѓгGлы пёснь вопіeмъ ти2: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

 

Въ суббHту, ѓще вмёстw БGъ гDь, поeмъ ґллилyіа, стіхи1 же глаг0лемъ сі‰:

Стjхъ: Бlжeни, ±же и3збрaлъ и3 пріsлъ є3си2 гDи.

Стjхъ: И# пaмzть и5хъ въ р0дъ и3 р0дъ.

Стjхъ: Дyшы и4хъ во бlги1хъ водворsтсz.

Тропaрь: Глубин0ю мyдрости: Двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

 

Тaже стіхосл0вимъ pалти1рь и3 сэдaльны по чи1ну и4хъ: и3 пzтьдесsтый pал0мъ.

[Ѓще ќбw є4сть недёлz, и3ли2 гDскій прaздникъ, и3ли2 бGор0диченъ, и3ли2 прaзднуетсz с™0му, въ ни1хже поeтсz полmелeй.

Полmелeй. Pал0мъ рlд.

Хвали1те и4мz гDне, хвали1те, раби2 гDа. Ґллилyіа, три1жды.

Стоsщіи во хрaмэ гDни, во дв0рэхъ д0му бGа нaшегw. хвали1те гDа, ћкw блaгъ гDь: п0йте и4мени є3гw2, ћкw добро2: ћкw їaкwва и3збрA себЁ гDь, ї}лz въ достоsніе себЁ: ћкw ѓзъ познaхъ, ћкw вeлій гDь, и3 гDь нaшъ над8 всёми б0ги: вс‰, є3ли6ка восхотЁ гDь, сотвори2 на нб7си2 и3 на земли2, въ морsхъ и3 во всёхъ бeзднахъ. возводS џблаки t послёднихъ земли2, мHлніи въ д0ждь сотвори2, и3зводsй вётры t сокр0вищъ свои1хъ. и4же порази2 пeрвенцы є3гЂпєтскіz t человёка до скотA: послA знaмєніz и3 чудесA посредЁ тебє2, є3гЂпте, на фараHна и3 на вс‰ рабы6 є3гw2. и4же порази2 kзhки мнHги и3 и3зби2 цари2 крёпки: сиHна царS ґморрeйска и3 w4га царS васaнска, и3 вс‰ ц†рствіz хана†нска: и3 дадE зeмлю и4хъ достоsніе, достоsніе ї}лю лю1демъ свои6мъ. гDи, и4мz твоE въ вёкъ, и3 пaмzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ: ћкw суди1ти и4мать гDь лю1демъ свои6мъ, и3 њ рабёхъ свои1хъ ўм0литсz. јдwли kзы6къ сребро2 и3 злaто, дэлA рyкъ человёческихъ: ўстA и4мутъ, и3 не возглаг0лютъ: џчи и4мутъ, и3 не ќзрzтъ: ќши и4мутъ, и3 не ўслhшатъ: нижe бо є4сть дyхъ во ўстёхъ и4хъ. под0бни и5мъ да бyдутъ творsщіи | и3 вси2 надёющіисz на нS. д0ме ї}левъ, бlгослови1те гDа: д0ме ґарHнь, бlгослови1те гDа: д0ме леvjинъ, бlгослови1те гDа: боsщіисz гDа, бlгослови1те гDа.

Бlгословeнъ гDь t сіHна, живhй во їеrли1мэ. Ґллилyіа, три1жды.

Pал0мъ рlє.

И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґллилyіа, три1жды.

И#сповёдайтесz бGу богHвъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. и3сповёдайтесz гDеви господeй: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. сотв0ршему чудесA вє1ліz є3ди1ному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. сотв0ршему небесA рaзумомъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. ўтверди1вшему зeмлю на водaхъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. сотв0ршему свэти6ла вє1ліz є3ди1ному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: с0лнце во џбласть днE: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: лунY и3 ѕвёзды во џбласть н0щи: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. порази1вшему є3гЂпта съ пeрвенцы є3гw2: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: и3 и3звeдшему ї}лz t среды2 и4хъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: рук0ю крёпкою и3 мhшцею выс0кою: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. раздёльшему чермн0е м0ре въ раздэлє1ніz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: и3 провeдшему ї}лz посредЁ є3гw2: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: и3 и3стрsсшему фараHна и3 си1лу є3гw2 въ м0ре чермн0е: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. провeдшему лю1ди сво‰ въ пустhни: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. порази1вшему цари2 вє1ліz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. и3 ўби1вшему цари2 крBпкіz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: сиHна царS ґморрeйска: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: и3 w4га царS васaнска: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. и3 дaвшему зeмлю и4хъ достоsніе: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: достоsніе ї}лю рабY своемY: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. ћкw во смирeніи нaшемъ помzнy ны гDь: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. и3 и3збaвилъ ны2 є4сть t врагHвъ нaшихъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: даsй пи1щу всsкой пл0ти: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

И#сповёдайтесz бGу нбcному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґллилyіа, три1жды.

[Ѓще ќбw є4сть недёлz блyднаго сhна, и3ли2 мzсопyстнаz, и3ли2 сыропyстнаz недёлz припэвaемъ же къ си6мъ и3 трeтій pал0мъ: На рэкaхъ вавmлHнскихъ: со ґллилyіею крaсною.

Pал0мъ рlѕ.

На рэкaхъ вавmлHнскихъ, тaмw сэд0хомъ и3 плaкахомъ, внегдA помzнyти нaмъ сіHна: Ґллилyіа. На вeрбіихъ посредЁ є3гw2 њбёсихомъ nргaны нaшz. Ґллилyіа. Ћкw тaмw вопроси1ша ны2 плёншіи нaсъ њ словесёхъ пёсней, и3 вeдшіи нaсъ њ пёніи: Ґллилyіа. Восп0йте нaмъ t пёсней сіHнскихъ. Ґллилyіа. Кaкw воспоeмъ пёснь гDню на земли2 чуждeй; Ґллилyіа. Ѓще забyду тебE, їеrли1ме, забвeна бyди десни1ца моS. Ґллилyіа. Прильпни2 љзhкъ м0й гортaни моемY, ѓще не помzнY тебє2, ѓще не предложY їеrли1ма, ћкw въ начaлэ весeліz моегw2. Ґллилyіа. Помzни2, гDи, сhны є3дw6мскіz въ дeнь їеrли1мль глаг0лющыz: и3стощaйте, и3стощaйте до њсновaній є3гw2. Ґллилyіа. Дщи2 вавmлHнz њкаsннаz, бlжeнъ, и4же воздaстъ тебЁ воздаsніе твоE, є4же воздалA є3си2 нaмъ: Ґллилyіа. Бlжeнъ, и4же и4метъ и3 разбіeтъ младeнцы тво‰ њ кaмень. Ґллилyіа.]

Ѓще же прилучи1тсz прaздникъ гDскій, и3ли2 бGор0диченъ, и3ли2 прaзднуетсz с™0му, въ ни1хже поeтсz полmелeй, тaже глаг0лемъ величaніе со и3збрaнными стіхи2 pалмHвъ. Ѓще ќбw є4сть недёлz поeмъ:

Тропари2 воскрeсны,
поeмыz по непор0чнахъ, въ недёлzхъ всегw2 лёта, глaсъ є7.

На є3ди1номъ к0емждо тропарЁ глаг0лемъ:

Бlгословeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

ЃгGльскій соб0ръ ўдиви1сz, / зрS тебE въ мeртвыхъ вмэни1вшасz, / смeртную же, сп7се, крёпость разори1вша, / и3 съ соб0ю ґдaма воздви1гша, / и3 t ѓда вс‰ своб0ждша.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

Почто2 м›ра съ ми1лостивными слезaми, / q ў§нцы, растворsете; / блистazйсz во гр0бэ ѓгGлъ мmрон0сицамъ вэщaше: / ви1дите вы2 гр0бъ и3 ўразумёйте, / сп7съ бо воскRсе t гр0ба.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

Ѕэлw2 рaнw мmронHсицы течaху / ко гр0бу твоемY рыдaющz, / но предстA къ ни6мъ ѓгGлъ и3 речE: / рыдaніz врeмz престA, не плaчите, / воскrніе же ґпcлwмъ рцhте.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

МmронHсицы жєны2, съ мЂры пришeдшz / ко гр0бу твоемY, сп7се, рыдaху, / ѓгGлъ же къ ни6мъ речE глаг0лz: / что2 съ мeртвыми живaго помышлsете; / ћкw бGъ бо воскRсе t гр0ба.

Слaва: Поклони1мсz nц7Y / и3 є3гw2 сн7ови, и3 с™0му д¦у, / с™ёй трbцэ во є3ди1номъ существЁ, / съ серафjмы зовyще: / свsтъ, свsтъ, свsтъ, є3си2 гDи.

И# нhнэ: Жизнодaвца р0ждши, / грэхA, дв7о, ґдaма и3збaвила є3си2, / рaдость же є4vэ въ печaли мёсто подалA є3си2: / пaдшыz же t жи1зни къ сeй напрaви, / и3з8 тебE воплоти1выйсz бGъ и3 чlвёкъ.

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

По непор0чнахъ, и3 по Бlгословeнъ є3си2 гDи:

Діaконъ: Пaки и3 пaки:

Возглашaетъ сщ7eнникъ: Ћкw бlгослови1сz и4мz твоE, и3 прослaвисz цrтво твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

 

V#пакои2. Степє1нны глaса. Ѓще же прилучи1тсz прaздникъ гDскій, и3ли2 бGор0диченъ, и3ли2 прaзднуетсz с™0му, поeмъ:

Степє1нна, глaсъ д7.
ҐнтіфHнъ №, и4хже стіхи2 повторsюще поeмъ:

T ю4ности моеS / мн0зи б0рютъ мS стр†сти, / но сaмъ мS заступи2, / и3 сп7си2 сп7се м0й.

Ненави1дzщіи сіHна, / посрами1тесz t гDа, / ћкw травa бо nгнeмъ / бyдете и3зс0хше.

Слaва: С™hмъ д¦омъ / всsка душA живи1тсz, / и3 чистот0ю возвышaетсz, / свэтлёетсz трbческимъ є3ди1нствомъ сщ7еннотaйнэ.

И# нhнэ, т0йже.

 

Діaконъ: В0нмемъ.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость. И# прокjменъ:

Прокjмны воскrны.

Прокjменъ, глaсъ №: Нhнэ воскrнY, глаг0летъ гDь, / положyсz во сп7сeніе, не њбиню1сz њ нeмъ. Стjхъ: СловесA гDнz, словесA чи1ста.

Прокjменъ, глaсъ в7: Востaни гDи б9е м0й повелёніемъ, и4мже заповёдалъ є3си2, / и3 с0нмъ людeй њбhдетъ тS. Стjхъ: ГDи б9е м0й, на тS ўповaхъ, сп7си1 мz.

Прокjменъ, глaсъ G: Рцhте во kзhцэхъ, ћкw гDь воцRи1сz: / и4бо и3спрaви вселeнную, ћже не подви1житсz. Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь н0ву, восп0йте гDеви всS землS.

Прокjменъ, глaсъ д7: Воскrни2 гDи, помози2 нaмъ, / и3 и3збaви нaсъ и4мене твоегw2 рaди. Стjхъ: Б9е, ўши1ма нaшима ўслhшахомъ, и3 nтцы2 нaши возвэсти1ша нaмъ.

Прокjменъ, глaсъ є7: Воскrни2 гDи б9е м0й, да вознесeтсz рукA твоS, / ћкw ты2 цrтвуеши во вёки. Стjхъ: И#сповёмсz тебЁ гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, повёмъ вс‰ чудесA тво‰.

Прокjменъ, глaсъ ѕ7: ГDи, воздви1гни си1лу твою2, / и3 пріиди2 во є4же сп7сти2 нaсъ. Стjхъ: Пасhй ї}лz вонми2, наставлszй ћкw nвчA їHсифа.

Прокjменъ, глaсъ з7: Воскrни2 гDи б9е м0й, да вознесeтсz рукA твоS, / не забyди ўб0гихъ твои1хъ до концA. Стjхъ: И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, повёмъ вс‰ чудесA тво‰.

Прокjменъ, глaсъ }: ВоцRи1тсz гDь во вёкъ, / бGъ тв0й, сіHне, въ р0дъ и3 р0дъ. Стjхъ: Хвали2 душE моS гDа, восхвалю2 гDа въ животЁ моeмъ.

 

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Сщ7eнникъ возглашaетъ: Ћкw свsтъ є3си2 б9е нaшъ, и3 во с™hхъ почивaеши, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ, другjй прокjменъ:

Всsкое дыхaніе / да хвaлитъ гDа. Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтверждeніи си1лы є3гw2.

И# посeмъ возглашaетъ діaконъ: И# њ спод0битисz нaмъ слhшанію с™aгw є3ђліа гDа бGа м0лимъ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Діaконъ: Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ с™aгw є3ђліа.

И# сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Лю1діе: И# д¦ови твоемY.

И# ѓбіе: T и4м>къ с™aгw є3ђліа чтeніе.

Ли1къ: Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ.

Діaконъ: В0нмемъ.

И# глаг0летъ сщ7eнникъ ќтреннее є3ђліе, ѓще случи1тсz недёлz.

Ли1къ: Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ.

По є3ђліи, ѓще є4сть недёлz, глаг0лемъ сeй тропaрь.

Воскресeніе хrт0во ви1дэвше, / поклони1мсz с™0му гDу ї}су, / є3ди1ному безгрёшному. / кrтY твоемY покланsемсz хrтE, / и3 с™0е воскресeніе твоE поeмъ и3 слaвимъ: / тh бо є3си2 бGъ нaшъ, / рaзвэ тебE и3н0гw не знaемъ, / и4мz твоE и3менyемъ. / пріиди1те вси2 вёрніи, / поклони1мсz с™0му хrт0ву воскресeнію: / сe бо пріи1де кrт0мъ рaдость всемY мjру. / всегдA бlгословsще гDа, / поeмъ воскресeніе є3гw2: / распsтіе бо претерпёвъ, / смeртію смeрть разруши2.]

И# чтeцъ н7-й pал0мъ.

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. тебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. научY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. и3збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. гDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. тогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

[По н7-мъ pалмЁ, ѓще є4сть недёлz.

Слaва: Мlтвами ґпcлwвъ, / млcтиве, њчи1сти / мн0жєства согрэшeній нaшихъ.

И# нhнэ: Мlтвами бцdы, / млcтиве, њчи1сти / мн0жєства согрэшeній нaшихъ.

Тaже, глaсъ ѕ7: Поми1луй мS, б9е, / по вели1цэй млcти твоeй, / и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ, / њчи1сти беззак0ніе моE.

Тaже: ВоскRсъ ї}съ t гр0ба, / ћкоже проречE, / дадE нaмъ жив0тъ вёчный, / и3 вeлію млcть.

 

[Ѓще ли недёлz мытарS, и3ли2 блyднагw, и3ли2 мzсопyстнаz, и3 сыропyстнаz, и3 въ пр0чыz недBли вели1кагw постA вмёстw, мlтвами ґпcлъ: поeмъ тропари2:

Слaва, глaсъ }: Покаsніz tвeрзи ми2 двє1ри жизнодaвче: / ќтренюетъ бо д¦ъ м0й ко хрaму с™0му твоемY, / хрaмъ носsй тэлeсный вeсь њсквернeнъ: / но ћкw щeдръ њчи1сти / бlгоутр0бною твоeю млcтію.

И# нhнэ, бGор0диченъ: На сп7сeніz стєзи2 настaви мS, бцdе, / стyдными бо њкалsхъ дyшу грэхми2, / и3 въ лёности всE житіE моE и3жди1хъ: / но твои1ми мlтвами / и3збaви мS t всsкіz нечистоты2.

Тaже, глaсъ ѕ7: Поми1луй мS, б9е, / по вели1цэй млcти твоeй, / и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ, / њчи1сти беззак0ніе моE.

Посeмъ: Мн0жєства содёzнныхъ мн0ю лю1тыхъ, помышлsz nкаsнный, / трепeщу стрaшнагw днE сyднагw: / но надёzсz на млcть бlгоутр0біz твоегw2, / ћкw дв7дъ вопію1 ти2: / поми1луй мS, б9е, по вели1цэй твоeй млcти.]

 

Діaконъ: Спаси2, б9е, лю1ди тво‰:

Ли1къ: ГDи поми1луй, в7i.

Тaже глаг0летъ сщ7eнникъ возглaснw: Ми1лостію и3 щедр0тами:

Ли1къ: Ґми1нь.]

 

И# ѓбіе начинaемъ канHны со стіхосл0віемъ.

На f7-й пёсни поeмъ пёснь прес™hz бцdы:

Вели1читъ душA моS гDа, и3 возрaдовасz дyхъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ.

Къ коемyждо стіхY припэвaемъ: ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS, сe бо t нhнэ ўбlжaтъ мS вси2 р0ди.

Ћкw сотвори2 мнЁ вели1чіе си1льный, и3 с™о и4мz є3гw2, и3 млcть є3гw2 въ р0ды родHвъ боsщымсz є3гw2.

Сотвори2 держaву мhшцею своeю, расточи2 гHрдыz мhслію сeрдца и4хъ.

Низложи2 си6льныz со престHлъ, и3 вознесE смирє1нныz: ѓлчущыz и3сп0лни бл†гъ, и3 богатsщыzсz tпусти2 тщы2.

Воспріsтъ ї}лz џтрока своего2, помzнyти млcти, ћкоже глаг0ла ко nтцє1мъ нaшымъ, ґвраaму и3 сёмени є3гw2 дaже до вёка.

 

Тaже f7-z пёснь канHна. Ѓще ќбw нёсть недёлz, по їрмосЁ: Дост0йно є4сть: Ѓще же є4сть недёлz, и3ли2 полmелeй пётъ, по катавaсіи є3ктеніA:

Діaконъ: Свsтъ гDь бGъ нaшъ.

Ли1къ: Свsтъ гDь бGъ нaшъ.

Діaконъ: Ћкw свsтъ гDь бGъ нaшъ.

Ли1къ: Свsтъ гDь бGъ нaшъ.

Діaконъ: Над8 всёми людьми2 бGъ нaшъ.

Ли1къ: Свsтъ гDь бGъ нaшъ.

И# ќтренній є3xапостілaрій.

Ѓще же є4сть четыредесsтница, глаг0лемъ свэти1льны въ прилучи1вшійсz глaсъ. Ѓще же ни2, є3xапостілaрій днE, и3 ѓбіе хвали1тны. Ѓще ќбw є4сть недёлz, и3ли2 вLчній прaздникъ, и3ли2 с™hй, и3мёzй вели1кое славосл0віе, поeтсz си1це, Всsкое дыхaніе, въ прилучи1вшійсz глaсъ:

Ли1къ: Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа. / хвали1те гDа съ нб7съ, / хвали1те є3го2 въ вhшнихъ. / тебЁ подобaетъ пёснь бGу. / хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2, / хвали1те є3го2 вс‰ си6лы є3гw2. / тебЁ подобaетъ пёснь бGу.

Чтeцъ, pал0мъ рм7и: Хвали1те є3го2 с0лнце и3 лунA, хвали1те є3го2 вс‰ ѕвёзды и3 свётъ. Хвали1те є3го2 нб7сA нб7съ, и3 водA ћже превhше нб7съ, да восхвaлzтъ и4мz гDне. ћкw т0й речE, и3 бhша: т0й повелЁ, и3 создaшасz. постaви | въ вёкъ, и3 въ вёкъ вёка: повелёніе положи2, и3 не ми1мw и4детъ. хвали1те гDа t земли2 ѕмjевє, и3 вс‰ бє1здны: џгнь, грaдъ, снёгъ, г0лоть, дyхъ бyренъ, твор‰щаz сл0во є3гw2: г0ры и3 вси2 х0лми, древA плодонHсна, и3 вси2 кeдри: ѕвёріе и3 вси2 ск0ти, гaди и3 пти6цы перн†ты: цaріе зeмстіи, и3 вси2 лю1діе, кнsзи, и3 вси2 судіи6 зeмстіи: ю4нwши и3 дBвы, стaрцы съ ю4нотами да восхвaлzтъ и4мz гDне: ћкw вознесeсz и4мz тогw2 є3ди1нагw. и3сповёданіе є3гw2 на земли2 и3 на нб7си2, и3 вознесeтъ р0гъ людeй свои1хъ. пёснь всBмъ прпdбнымъ є3гw2, сыновHмъ ї}лєвымъ, лю1демъ приближaющымсz є3мY.

Pал0мъ рм7f: Восп0йте гDеви пёснь н0ву, хвалeніе є3гw2 въ цRкви прпdбныхъ. да возвесели1тсz ї}ль њ сотв0ршемъ є3го2, и3 сhнове сіHни возрaдуютсz њ цRЁ своeмъ: да восхвaлzтъ и4мz є3гw2 въ ли1цэ, въ тmмпaнэ и3 pалти1ри да пою1тъ є3мY. ћкw бlговоли1тъ гDь въ лю1дехъ свои1хъ, и3 вознесeтъ крHткіz во сп7сeніе. восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ. возношє1ніz б9іz въ гортaни и4хъ, и3 мечи2 nбою1ду nстры2 въ рукaхъ и4хъ: сотвори1ти tмщeніе во kзhцэхъ, њбличє1ніz въ лю1дехъ: свzзaти цари2 и4хъ пyты, и3 сл†вныz и4хъ ручнhми nкHвы желёзными.

T здЁ начинaемъ стіхи6ры на ѕ7: Сотвори1ти въ ни1хъ сyдъ напи1санъ: / слaва сіS бyдетъ всBмъ прпdбнымъ є3гw2.

Pал0мъ Rн: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, / хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2.

На д7: Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, / хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1чествіz є3гw2.

Хвали1те є3го2 во глaсэ трyбнэмъ, / хвали1те є3го2 во pалти1ри и3 гyслехъ.

На в7: Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 ли1цэ, / хвали1те є3го2 во стрyнахъ и3 nргaнэ.

Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ доброглaсныхъ. хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ восклицaніz. / всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

[Ѓще є4сть недёлz:

Стjхъ: Воскrни2, гDи б9е м0й, да вознесeтсz рукA твоS, / не забyди ўб0гихъ твои1хъ до концA.

Стjхъ: И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, / повёмъ вс‰ чудесA тво‰.]

По стіхи1рахъ, Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz.

И# нhнэ, настоsщій бGор0диченъ:

Ли1къ: Пребlгословeнна є3си2 бцdе дв7о, / вопл0щшимъ бо сz и3з8 тебE ѓдъ плэни1сz, / ґдaмъ воззвaсz, / клsтва потреби1сz, / є4vа свободи1сz, / смeрть ўмертви1сz, и3 мы2 њжи1хомъ. / тёмъ воспэвaюще вопіeмъ: / бlгословeнъ хrт0съ бGъ / бlговоли1вый тaкw, слaва тебЁ.

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ показaвшему нaмъ свётъ.

Славосл0віе вели1кое.

Ли1къ: Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе. хвaлимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти сz, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS вели1кіz рaди слaвы твоеS. гDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е. гDи б9е, ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взeмлzй грэхи2 мjра, пріими2 мlтву нaшу: сэдsй њдеснyю nц7A, поми1луй нaсъ. ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ свsтъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A, ґми1нь.

На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, и3 въ вёкъ вёка.

Спод0би гDи въ дeнь сeй без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. бlгословeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. Три1жды.

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ.

ГDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў тебE и3ст0чникъ животA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. пробaви млcть твою2 вёдущымъ тS.

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

С™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.

Тaже высочaйшимъ глaсомъ: С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.

И# по скончaніи славосл0віz, не глаг0летъ сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: ћкоже мн0зи глаг0лютъ: но ѓбіе по концЁ трис™aгw, глаг0лемъ tпусти1тельный случи1вшійсz, и3 бGор0диченъ.

[Ѓще же є4сть недёлz, глаг0лемъ тропaрь воскrный.
Во глaсъ №, G, є7 и3 з7, глаг0лемъ сeй:

Днeсь сп7сeніе мjру бhсть, / поeмъ воскрeсшему и3з8 гр0ба, / и3 начaльнику жи1зни нaшеz: / разруши1въ бо смeртію смeрть, / побёду дадE нaмъ и3 вeлію млcть.

Во глaсъ же в7, д7, ѕ7 и3 }, глаг0лемъ сeй:

Воскрeсъ и3з8 гр0ба, и3 ќзы растерзaлъ є3си2 ѓда, / разруши1лъ є3си2 њсуждeніе смeрти гDи, / вс‰ t сэтeй врагA и3збaвивый: / kви1вый же себE ґпcлwмъ твои6мъ, / послaлъ є3си2 | на пр0повэдь, / и3 тёми ми1ръ тв0й п0далъ є3си2 вселeннэй, / є3ди1не многомлcтиве.]

Е#ктеніA сугyбаz.

Діaконъ: Поми1луй нaсъ, б9е:

Возглашaетъ їерeй: Ћкw ми1лостивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2:

Ли1къ: Ґми1нь.

Е#ктеніA проси1тєльнаz.

Діaконъ: И#сп0лнимъ ќтреннюю моли1тву нaшу:

Возглашaетъ їерeй: Ћкw бGъ ми1лости, щедр0тъ и3 чlвэколю1біz є3си2:

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

Лю1діе: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

И# сщ7eнникъ возглашaетъ: Твоe бо є4сть, є4же ми1ловати и3 спасaти ны2:

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ: Премyдрость.

Ли1къ: Бlгослови2.

Сщ7eнникъ: Сhй блгcвeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь. Ўтверди2 б9е, / с™yю правослaвную вёру, правослaвныхъ хrтіaнъ, / во вёкъ вёка.

Сщ7eнникъ: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ.

Ли1къ: ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

Сщ7eнникъ твори1тъ tпyстъ.

Въ недёлю: Воскресhй и3з8 мeртвыхъ хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, моли1твами пречcтыz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлwвъ, и3 с™aгw [и4м>къ, є3гHже є4сть хрaмъ, и3 є3гHже є4сть дeнь], с™hхъ прaведныхъ бGоoц7ъ їwакjма и3 ѓнны, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw блaгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Тaже ли1къ многолётіе:

Вели1каго господи1на и3 nтцA нaшего и4м>къ, / с™ёйшаго патріaрха моск0вскаго и3 всеS руси2, / и3 господи1на нaшего преwсвzщeнэйшего и4м>къ, / митрополjта [и3ли2 ґрхіепcкпа, и3ли2 є3пcкпа є3гHже є4сть њбласть], / бGохрани1мую странY нaшу рwссjйскую, / настоsтелz, брaтію и3 прих0жанъ с™aгw храма сегw2, / и3 вс‰ правослaвныz хrтіaны, / гDи, сохрани2 и5хъ на мн0гаz лBта.

И# чтeцъ глаг0летъ чaсъ №-й.

 

Ѓще же дeнь не и3мёzй славосл0віz вели1кагw, глаг0летъ ўчинeнный брaтъ: Хвали1те гDа съ нб7съ. ТебЁ подобaетъ пёснь бGу. Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 въ вhшнихъ. ТебЁ подобaетъ пёснь бGу. Хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2, хвали1те є3го2 вс‰ си6лы є3гw2. ТебЁ подобaетъ пёснь бGу.

Хвали1те є3го2 с0лнце и3 лунA: зри2 преждеречє1нный pал0мъ рм7и.

Ѓще же є4сть четыредесsтница, и3ли2 и4нъ дeнь, не и3мёzй славосл0віz вели1кагw: по хвали1техъ, Слaва, и3 нhнэ, глаг0летъ ўчинeнный брaтъ:

ТебЁ слaва подобaетъ, гDи б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Слaва тебЁ показaвшему нaмъ свётъ.

Славосл0віе вседнeвное.

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе. хвaлимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти сz, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS, вели1кіz рaди слaвы твоеS. гDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный, ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е. гDи б9е, ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взeмлzй грэхи2 мjра, пріими2 мlтву нaшу: сэдsй њдеснyю nц7A, поми1луй нaсъ. ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A, ґми1нь.

На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, и3 въ вёкъ вёка.

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ. гDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў тебE и3ст0чникъ животA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. пробaви млcть твою2 вёдущымъ тS.

Тaже: Спод0би гDи, въ дeнь сeй без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz њправдaніи твои1ми.

ГDи, млcть твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри: тебЁ подобaетъ хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе, тебЁ слaва подобaетъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Сщ7eнникъ: И#сп0лнимъ ќтреннюю мlтву нaшу гDеви.

И# по возглaсэ ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

Лю1діе: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Тaже nсмоглaсника стіхи6ры, ѓще нёсть вLчній прaздникъ.

Стjхъ №: И#сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS гDи, и3 возрaдовахомсz, и3 возвесели1хомсz: во вс‰ дни6 нaшz возвесели1хомсz, за дни6 въ нsже смири1лъ ны2 є3си2, лBта въ нsже ви1дэхомъ ѕл†z. и3 при1зри на рабы6 тво‰, и3 на дэлA тво‰, / и3 настaви сhны и4хъ.

Стjхъ в7: И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нaшихъ и3спрaви на нaсъ, / и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.

Слaва, и3 нhнэ: ѓще и4мать.

Тaже: Бlго є4сть и3сповёдатисz гDеви, и3 пёти и4мени твоемY, вhшній: возвэщaти заyтра млcть твою2, и3 и4стину твою2 на всsку н0щь.

Трис™0е. По Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь. Тропaрь днE. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

Сщ7eнникъ є3ктенію2: Поми1луй нaсъ, б9е: И# прHчаz.

И# по возглaсэ діaконъ: Премyдрость.

Ли1къ: Бlгослови2.

Сщ7eнникъ: Сhй блгcвeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь. Ўтверди2 б9е, / с™yю правослaвную вёру, правослaвныхъ хrтіaнъ, / во вёкъ вёка.

Сщ7eнникъ: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ.

Ли1къ: ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

Ѓще є4сть недёлz, и3ли2 и3мёzй вели1кое славосл0віе, сщ7eнникъ твори1тъ tпyстъ, и3 начинaетъ пeрвый чaсъ.

 

Ѓще є4сть четыредесsтница:

Бlго є4сть и3сповёдатисz гDеви, и3 пёти и4мени твоемY, вhшній: возвэщaти заyтра млcть твою2, и3 и4стину твою2 на всsку н0щь. Двaжды.

Трис™0е. По Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

Мh же глаг0лемъ: Ґми1нь. Въ хрaмэ стоsще слaвы твоеS, на нб7си2 стоsти мни1мъ, бцdе, двeрь нбcнаz, tвeрзи нaмъ двє1ри млcти твоеS.

Тaже, ГDи поми1луй, м7. Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Сhй бlгословeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# мы2 глаг0лемъ: Нбcный цRю2, вёру ўтверди2, kзhки ўкроти2, мjръ ўмири2, с™hй хрaмъ сeй [с™yю nби1тель сію2] д0брэ сохрани2: прeжде tшeдшыz nтцы2 и3 брaтію нaшу въ селeніихъ прaведныхъ ўчини2, и3 нaсъ въ покаsніи и3 и3сповёданіи пріими2, ћкw бlгjй и3 человэколю1бецъ.

 

Посeмъ покл0ны вели6кіz три2, глаг0люще въ ни1хъ на к0емждо покл0нэ мlтву прпdбнагw є3фрeма:

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ.

Дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми2 рабY твоемY. Покл0нъ.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Покл0нъ.

Тaже мaлыхъ в7i, глаг0люще на кjйждо покл0нъ: Б9е, њчи1сти мS грёшнаго.

И# пaки послэди2 мlтву всю2: ГDи и3 вLко животA моегw2: и3 покл0нъ є3ди1нъ вели1кій.

И# по є4же востaти нaмъ, начинaетъ предстоsтель пeрвый чaсъ.

 

Чaсъ пeрвый.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

И# покл0ны три2.

Pал0мъ є7.

Глаг0лы мо‰ внуши2 гDи, разумёй звaніе моE. вонми2 глaсу молeніz моегw2, цRю2 м0й и3 б9е м0й, ћкw къ тебЁ помолю1сz гDи. заyтра ўслhши глaсъ м0й, заyтра предстaну ти2, и3 ќзриши мS. ћкw бGъ не хотsй беззак0ніz, ты2 є3си2: не присели1тсz къ тебЁ лукaвнуzй, нижE пребyдутъ беззакHнницы пред8 nчи1ма твои1ма. возненави1дэлъ є3си2 вс‰ дёлающыz беззак0ніе, погуби1ши вс‰ глаг0лющыz лжY: мyжа кровeй и3 льсти1ва гнушaетсz гDь. ѓзъ же мн0жествомъ млcти твоеS, вни1ду въ д0мъ тв0й, поклоню1сz ко хрaму с™0му твоемY въ стрaсэ твоeмъ. гDи, настaви мS прaвдою твоeю, вр†гъ мои1хъ рaди и3спрaви пред8 тоб0ю пyть м0й. ћкw нёсть во ўстёхъ и4хъ и4стины, сeрдце и4хъ сyетно, гр0бъ tвeрстъ гортaнь и4хъ, љзhки свои1ми льщaху. суди2 и5мъ б9е, да tпадyтъ t мhслей свои1хъ: по мн0жеству нечeстіz и4хъ и3зри1ни |, ћкw преwгорчи1ша тS, гDи. и3 да возвеселsтсz вси2 ўповaющіи на тS, во вёкъ возрaдуютсz, и3 всели1шисz въ ни1хъ: и3 похвaлzтсz њ тебЁ лю1бzщіи и4мz твоE. ћкw ты2 бlгослови1ши прaведника гDи, ћкw nрyжіемъ бlговолeніz вэнчaлъ є3си2 нaсъ.

Pал0мъ п7f.

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. прeжде дaже горaмъ не бhти, и3 создaтисz земли2 и3 вселeннэй, и3 t вёка и3 до вёка ты2 є3си2. не tврати2 человёка во смирeніе, и3 рeклъ є3си2: њбрати1тесz сhнове человёчестіи. ћкw тhсzща лётъ пред8 nчи1ма твои1ма гDи, ћкw дeнь вчерaшній, и4же мимои1де, и3 стрaжа нощнaz. ўничижeніz и4хъ лBта бyдутъ: ќтрw ћкw травA мимои1детъ. Ќтрw процвэтeтъ и3 прeйдетъ, на вeчеръ tпадeтъ, њжестёетъ и3 и4зсхнетъ. ћкw и3счез0хомъ гнёвомъ твои1мъ, и3 ћростію твоeю смути1хомсz. положи1лъ є3си2 беззакHніz н†ша пред8 тоб0ю: вёкъ нaшъ въ просвэщeніе лицA твоегw2. ћкw вси2 днjе нaши њскудёша, и3 гнёвомъ твои1мъ и3счез0хомъ. лBта н†ша ћкw паучи1на поучaхусz: днjе лётъ нaшихъ, въ ни1хже сeдмьдесzтъ лётъ, ѓще же въ си1лахъ, џсмьдесzтъ лётъ, и3 мн0жае и4хъ трyдъ и3 болёзнь: ћкw пріи1де кр0тость на ны2, и3 накaжемсz. кто2 вёсть держaву гнёва твоегw2, и3 t стрaха твоегw2 ћрость твою2 и3счести2; десни1цу твою2 тaкw скажи1 ми, и3 њков†нныz сeрдцемъ въ мyдрости. њбрати1сz гDи, док0лэ; и3 ўмолeнъ бyди на рабы6 тво‰. и3сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS гDи, и3 возрaдовахомсz, и3 возвесели1хомсz. во вс‰ дни6 нaшz возвесели1хомсz, за дни6 въ нsже смири1лъ ны2 є3си2, лBта въ нsже ви1дэхомъ ѕл†z. и3 при1зри на рабы6 тво‰, и3 на дэлA тво‰, и3 настaви сhны и4хъ. и3 бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.

Pал0мъ R.

Млcть и3 сyдъ воспою2 тебЁ, гDи: пою2 и3 разумёю въ пути2 непор0чнэ, когдA пріи1деши ко мнЁ; прехождaхъ въ неѕл0біи сeрдца моегw2, посредЁ д0му моегw2. не предлагaхъ пред8 nчи1ма мои1ма вeщь законопрестyпную, творsщыz преступлeніе возненави1дэхъ. не прильпE мнЁ сeрдце стропти1во, ўклонsющагwсz t менE лукaвагw не познaхъ: њклеветaющагw тaй и4скреннzго своего2, сего2 и3згонsхъ: г0рдымъ џкомъ и3 несhтымъ сeрдцемъ, съ си1мъ не kдsхъ. џчи мои2 на вBрныz земли2, посаждaти | со мн0ю: ходsй по пути2 непор0чну, сeй ми2 служaше. не живsше посредЁ д0му моегw2 творsй гордhню: глаг0лzй непрaвєднаz, не и3справлsше пред8 nчи1ма мои1ма. во ќтріz и3збивaхъ вс‰ грBшныz земли2, є4же потреби1ти t грaда гDнz вс‰ дёлающыz беззак0ніе.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. три1жды. Покл0ны G.

ГDи поми1луй, три1жды.

 

И# ѓще ќбw БGъ гDь поeтсz, глаг0лемъ: Слaва, тропaрь днE. И# нhнэ: Чт0 тz наречeмъ:

Ѓще же ґллилyіа, глаг0лемъ тропaрь, во глaсъ ѕ7:

Заyтра ўслhши глaсъ м0й, / цRю2 м0й и3 б9е м0й.

Стjхъ №: Глаг0лы мо‰ внуши2 гDи, разумёй звaніе моE.

Стjхъ в7: Ћкw къ тебЁ помолю1сz, гDи.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Чт0 тz наречeмъ, q бlгодaтнаz; / нб7о, ћкw возсіsла є3си2 сlнце прaвды: / рaй, ћкw прозzблA є3си2 цвётъ нетлёніz: / дв7у, ћкw пребылA є3си2 нетлённа: / чи1стую м™рь, ћкw и3мёла є3си2 на с™hхъ твои1хъ њб8sтіzхъ сн7а, всёхъ бGа. / того2 моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Стwпы2 мо‰ напрaви по словеси2 твоемY: / и3 да не њбладaетъ мн0ю всsкое беззак0ніе. / и3збaви мS t клеветы2 человёческіz, / и3 сохраню2 зaпwвэди тво‰. / лицE твоE просвэти2 на рабA твоего2, / и3 научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

Да и3сп0лнzтсz ўстA мо‰ хвалeніz твоегw2 гDи, / ћкw да воспою2 слaву твою2, / вeсь дeнь великолёпіе твоE.

Сjи стіхи2 въ четыредесsтницэ кaкw пою1тсz, пи1сано є4сть въ тріHди.

Трис™0е. По Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

 

Ѓще нёсть четыредесsтница, глаг0лемъ кондaкъ с™aгw, и3ли2 прилучи1вшагwсz прaздника. Ѓще же є4сть четыредесsтница: и3ли2 кондакA нёсть:

Въ понедёльникъ ќбw и3 во вт0рникъ, и3 въ четверт0къ
глаг0ли настоsщій бGор0диченъ:

Преслaвную б9ію м™рь, и3 с™hхъ ѓгGлъ с™ёйшую, / нем0лчнw воспоeмъ сeрдцемъ и3 ўсты2, / бцdу сію2 и3сповёдающе, / ћкw вои1стинну р0ждшую бGа воплощeнна, / и3 молsщуюсz непрестaннw њ душaхъ нaшихъ.

Въ срeду же и3 пzт0къ глаг0ли сіE:

Ск0рw предвари2, прeжде дaже не пораб0тимсz врагHмъ / хyлzщымъ тS и3 претsщымъ нaмъ, хrтE б9е нaшъ: / погуби2 кrт0мъ твои1мъ борю1щыz нaсъ, / да ўразумёютъ, кaкw м0жетъ правослaвныхъ вёра / мlтвами бцdы, є3ди1не чlвэколю1бче.

Въ суббHту сeй:

Ћкw начaтки є3стествA, насади1телю твaри, / вселeннаz прин0ситъ ти2 гDи, бGонHсныz мyченики: / тёхъ моли1твами въ ми1рэ глуб0цэ / цRковь твою2, жи1тельство твоE / бцdею соблюди2, многомлcтиве.

Въ недёлю же глаг0лемъ v3пакои2 прилучи1вшагwсz глaса.

 

ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врeмz, и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 покланsемый и3 слaвимый, хrтE б9е, долготерпэли1ве, многомлcтиве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєдныz любsй, и3 грBшныz ми1луzй, и4же вс‰ зовhй ко сп7сeнію њбэщ†ніz рaди бyдущихъ бл†гъ. сaмъ гDи, пріими2 и3 нaшz въ чaсъ сeй мlтвы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зaповэдемъ твои6мъ: дyшы нaшz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 болёзней: њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгGлы, да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ въ соединeніе вёры, и3 въ рaзумъ непристyпныz твоеS слaвы: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ возглaсъ: Б9е, ўщeдри ны2:

И# мы2 глаг0лемъ: Ґми1нь.

 

И# ѓще є4сть ґллилyіа, твори1мъ покл0ны три2 вели6кіz, глаг0люще мlтву сію2 тaйнw с™aгw є3фрeма, раздэлsюще ю5 въ три2 ч†сти:

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ.

Дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми2 рабY твоемY. Покл0нъ.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Покл0нъ.

Тaже мaлыхъ в7i, глаг0люще на кjйждо покл0нъ: Б9е, њчи1сти мS грёшнаго.

И# пaки послэди2 мlтву всю2: ГDи и3 вLко животA моегw2: и3 покл0нъ є3ди1нъ вели1кій. Бывaютъ вкyпэ, ѕ7i.

 

Тaже, С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# мы2: Ґми1нь. ГDи поми1луй, в7i.

И# сщ7eнникъ глаг0летъ настоsщую мlтву:

ХrтE свёте и4стинный, просвэщazй и3 њсвzщazй всsкаго человёка грzдyщаго въ мjръ, да знaменаетсz на нaсъ свётъ лицA твоегw2, да въ нeмъ ќзримъ свётъ непристyпный: и3 и3спрaви стwпы2 нaшz къ дёланію зaповэдей твои1хъ, мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ, ґми1нь.

Ли1къ: Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, / ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ, / бlгодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2 твои2, бцdе: / но ћкw и3мyщаz держaву непобэди1мую, / t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2: / рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Їерeй: Слaва тебЁ, хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# бывaетъ tпyстъ.

Конeцъ пeрвагw часA.

 

Междочaсіе тогHже часA.

По Бlгословeнъ бGъ: Трис™0е. По Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь. ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды.

И# pалмы2:

Pал0мъ м7є.

БGъ нaмъ прибёжище и3 си1ла, пом0щникъ въ ск0рбехъ њбрётшихъ ны2 ѕэлw2. сегw2 рaди не ўбои1мсz, внегдA смущaетсz землS, и3 прелагaютсz г0ры въ сердцA морск†z. возшумёша и3 смzт0шасz в0ды и4хъ, смzт0шасz г0ры крёпостію є3гw2. рBчнаz ўстремлє1ніz веселsтъ грaдъ б9ій: њс™и1лъ є4сть селeніе своE вhшній. бGъ посредЁ є3гw2, и3 не подви1житсz: пом0жетъ є3мY бGъ ќтрw заyтра. смzт0шасz kзhцы, ўклони1шасz ц†рствіz: дадE глaсъ св0й вhшній, подви1жесz землS. гDь си1лъ съ нaми, застyпникъ нaшъ бGъ їaкwвль. пріиди1те и3 ви1дите дэлA б9іz, ±же положи2 чудесA на земли2: teмлz бр†ни до конє1цъ земли2, лyкъ сокруши1тъ и3 сл0митъ nрyжіе, и3 щиты2 сожжeтъ nгнeмъ. ўпраздни1тесz и3 разумёйте, ћкw ѓзъ є4смь бGъ: вознесyсz во kзhцэхъ, вознесyсz на земли2. гDь си1лъ съ нaми, застyпникъ нaшъ бGъ їaкwвль.

Pал0мъ §а.

Бlго є4сть и3сповёдатисz гDеви и3 пёти и4мени твоемY, вhшній: возвэщaти заyтра млcть твою2 и3 и4стину твою2 на всsку н0щь, въ десzтострyннэмъ pалти1ри съ пёснію въ гyслехъ. ћкw возвесели1лъ мS є3си2, гDи, въ творeніи твоeмъ, и3 въ дёлэхъ рукY твоє1ю возрaдуюсz. ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰, гDи: ѕэлw2 ўглуби1шасz помышлє1ніz тво‰. мyжъ безyменъ не познaетъ, и3 неразуми1въ не разумёетъ си1хъ. внегдA прозzб0ша грBшницы ћкw травA, и3 проник0ша вси2 дёлающіи беззак0ніе, ћкw да потребsтсz въ вёкъ вёка: тh же вhшній во вёкъ, гDи. ћкw сE, врази2 твои2, гDи, ћкw сE, врази2 твои2 поги1бнутъ, и3 разhдутсz вси2 дёлающіи беззак0ніе. и3 вознесeтсz ћкw є3динор0га р0гъ м0й, и3 стaрость моS въ є3лeи масти1тэ: и3 воззрЁ џко моE на враги2 мо‰, и3 востаю1щыz на мS лукaвнующыz ўслhшитъ ќхо моE. првdникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ: ћкw кeдръ, и4же въ лівaнэ, ўмн0житсz. насаждeни въ домY гDни во дв0рэхъ бGа нaшегw процвэтyтъ: е3щE ўмн0жатсz въ стaрости масти1тэ, и3 бlгопріeмлюще бyдутъ. да возвэстsтъ, ћкw прaвъ гDь бGъ нaшъ, и3 нёсть непрaвды въ нeмъ.

Pал0мъ §в.

ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz: њблечeсz гDь въ си1лу и3 препоsсасz: и4бо ўтверди2 вселeнную, ћже не подви1житсz. гот0въ пrт0лъ тв0й tт0лэ: t вёка ты2 є3си2. воздвиг0ша рёки, гDи, воздвиг0ша рёки глaсы сво‰: в0змутъ рёки сотрє1ніz сво‰, t гласHвъ в0дъ мн0гихъ. ди6вны высwты2 мwрскjz: ди1венъ въ выс0кихъ гDь. свидBніz тво‰ ўвёришасz ѕэлw2. д0му твоемY подобaетъ с™hнz, гDи, въ долготY днjй.

Слaва, и3 нhнэ: Трис™0е. Покл0ны три2. Прес™az трbце: по Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

И# тропари2 сі‰, во глaсъ ѕ7:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: / всsкагw бо tвёта недоумёюще, / сію2 ти2 мlтву ћкw вLцэ грёшніи прин0симъ: / поми1луй нaсъ.

Слaва: ГDи, поми1луй нaсъ, / на тs бо ўповaхомъ, / не прогнёвайсz на ны2 ѕэлw2, / нижE помzни2 беззак0ній нaшихъ: / но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, / и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нaшихъ. / тh бо є3си2 бGъ нaшъ, / и3 мы2 лю1діе твои2, / вси2 дэлA рукY твоє1ю, / и3 и4мz твоE призывaемъ.

И# нhнэ: Млcрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ / бlгословeннаz бцdе, / надёющіисz на тS да не поги1бнемъ, / но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: / тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.

ГDи поми1луй, м7. Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# твори1мъ покл0ны вели6кіz три2, глаг0люще мlтву с™aгw є3фрeма:

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ.

Дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми2 рабY твоемY. Покл0нъ.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Покл0нъ.

Тaже глаг0лемъ настоsщую мlтву вели1кагw васjліа:

Б9е вёчный, безначaльный и3 присносyщный свёте, всsкіz твaри содётелю, млcти и3ст0чниче, бlгости пучи1но, и3 чlвэколю1біz неизслёдимаz бeздно: просвэти2 на ны2 свётъ лицA твоегw2, гDи, возсіsй въ сердцaхъ нaшихъ ќмное сlнце прaвды, и3 твоегw2 весeліz дyшы нaшz и3сп0лни, и3 научи2 нaсъ твои6мъ поучaтисz при1снw и3 вэщaти судьбaмъ, и3 и3сповёдатисz тебЁ вhну, нaшему вLцэ и3 бlгдётелю. рyкъ нaшихъ дэлA къ твоeй и3спрaви в0ли, и3 дёzти нaмъ тебЁ бlгоугHднаz и3 любє1знаz бlгопоспэши2, да и3 њ нaшемъ недост0инствэ прослaвитсz твоE прес™0е и4мz, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, є3ди1нагw б9ествA же и3 цrтва: є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, ґми1нь.

Тaже присовокуплsемъ и3 сію2, тогHжде:

Посылazй свётъ, и3 и4детъ, возсіzвazй с0лнце на прaвєдныz и3 непрaвєдныz, лук†выz же и3 бlг‡z, творsй ќтро, и3 просвэщazй всю2 вселeнную, просвэти2 и3 н†ша сердцA вLко всёхъ: дaруй нaмъ въ настоsщій дeнь бlгоугоди1ти тебЁ, сохранszй нaсъ t всsкагw грэхA, и3 всsкагw лукaвагw дэsніz, и3збавлszй нaсъ t всsкіz стрэлы2 летsщіz во дни2, и3 t всsкіz сопроти1вныz си1лы, мlтвами всепречcтыz вLчцы нaшеz бцdы, невещeственныхъ твои1хъ служи1телей и3 пренбcныхъ си1лъ, и3 всёхъ с™hхъ, t вёка тебЁ бlгоугоди1вшихъ. твоe бо є4сть є4же ми1ловати и3 сп7сaти ны2 б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Їерeй: Слaва тебЁ, хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

И# мы2: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# бывaетъ конeчный tпyстъ.

 

Начaло часHвъ.
Чaсъ трeтій.

По є4же бlгослови1ти сщ7eннику, глаг0лемъ: Ґми1нь.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2 бlже, дyшы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# мы2: Ґми1нь. Тaже, ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ:

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Тaже pалмы2:

Pал0мъ ѕ7i.

Ўслhши гDи, прaвду мою2, вонми2 молeнію моемY, внуши2 мlтву мою2 не во ўстнaхъ льсти1выхъ. t лицA твоегw2 судьбA моS и3зhдетъ, џчи мои2 да ви1дита правоты6. и3скуси1лъ є3си2 сeрдце моE, посэти1лъ є3си2 н0щію, и3скуси1лъ мS є3си2, и3 не њбрётесz во мнЁ непрaвда. ћкw да не возглаг0лютъ ўстA мо‰ дёлъ человёческихъ, за словесA ўстeнъ твои1хъ, ѓзъ сохрани1хъ пути6 жeстоки. соверши2 стwпы2 мо‰ во стезsхъ твои1хъ, да не подви1жутсz стwпы2 мо‰. ѓзъ воззвaхъ, ћкw ўслhшалъ мS є3си2 б9е, приклони2 ќхо твоE мнЁ, и3 ўслhши глаг0лы мо‰. ўдиви2 млcти тво‰, сп7сazй ўповaющыz на тS t проти1вzщихсz десни1цэ твоeй. сохрани1 мz гDи, ћкw зёницу џка: въ кр0вэ крилY твоє1ю покрhеши мS, t лицA нечести1выхъ њстрaстшихъ мS. врази2 мои2 дyшу мою2 њдержaша, тyкъ св0й затвори1ша: ўстA и4хъ глаг0лаша гордhню. и3згонsщіи мS нhнэ њбыд0ша мS, џчи свои2 возложи1ша ўклони1ти на зeмлю. њб8sша мS ћкw лeвъ гот0въ на л0въ, и3 ћкw скЂменъ њбитazй въ тaйныхъ. воскrни2 гDи, предвари2 |, и3 запни2 и5мъ: и3збaви дyшу мою2 t нечести1вагw, nрyжіе твоE t вр†гъ руки2 твоеS. гDи, t мaлыхъ t земли2, раздэли2 | въ животЁ и4хъ, и3 сокровeнныхъ твои1хъ и3сп0лнисz чрeво и4хъ. насhтишасz сынHвъ, и3 њстaвиша њстaнки младeнцємъ свои6мъ. ѓзъ же прaвдою kвлю1сz лицY твоемY, насhщусz, внегдA kви1ти ми сz слaвэ твоeй.

Pал0мъ к7д.

Къ тебЁ гDи, воздвиг0хъ дyшу мою2. б9е м0й, на тS ўповaхъ, да не постыжyсz во вёкъ, нижE да посмэю1тъ ми сz врази2 мои2: и4бо вси2 терпsщіи тS не постыдsтсz. да постыдsтсz беззак0ннующіи вотщE. пути6 тво‰ гDи, скажи1 ми, и3 стезsмъ твои6мъ научи1 мz. настaви мS на и4стину твою2, и3 научи1 мz: ћкw ты2 є3си2 бGъ сп7съ м0й, и3 тебE терпёхъ вeсь дeнь. помzни2 щедрHты тво‰ гDи, и3 млcти тво‰, ћкw t вёка сyть. грBхъ ю4ности моеS, и3 невёдэніz моегw2 не помzни2: по млcти твоeй помzни1 мz ты2, рaди бlгости твоеS, гDи. бlгъ и3 прaвъ гDь, сегw2 рaди законоположи1тъ согрэшaющымъ на пути2. настaвитъ крHткіz на сyдъ, научи1тъ крHткіz путє1мъ свои6мъ. вси2 путіE гDни млcть и3 и4стина, взыскaющымъ завёта є3гw2 и3 свидёніz є3гw2. рaди и4мене твоегw2 гDи, и3 њчи1сти грёхъ м0й: мн0гъ бо є4сть. кто2 є4сть человёкъ боsйсz гDа; законоположи1тъ є3мY на пути2, є3г0же и3зв0ли. душA є3гw2 во бlги1хъ водвори1тсz, и3 сёмz є3гw2 наслёдитъ зeмлю. держaва гDь боsщихсz є3гw2, и3 завётъ є3гw2 kви1тъ и5мъ. џчи мои2 вhну ко гDу, ћкw т0й и3ст0ргнетъ t сёти н0зэ мои2. при1зри на мS, и3 поми1луй мS, ћкw є3динор0дъ и3 ни1щь є4смь ѓзъ. скHрби сeрдца моегw2 ўмн0жишасz, t нyждъ мои1хъ и3зведи1 мz. ви1ждь смирeніе моE и3 трyдъ м0й, и3 њстaви вс‰ грэхи2 мо‰. ви1ждь враги2 мо‰, ћкw ўмн0жишасz, и3 ненавидёніемъ непрaведнымъ возненави1дэша мS. сохрани2 дyшу мою2, и3 и3збaви мS, да не постыжyсz, ћкw ўповaхъ на тS. неѕл0бивіи и3 прaвіи прилэплsхусz мнЁ, ћкw потерпёхъ тS гDи. и3збaви б9е, ї}лz t всёхъ скорбeй є3гw2.

Pал0мъ н7.

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. тебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE. воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. научY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. и3збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. гDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. тогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. три1жды.

ГDи поми1луй, три1жды.

И# ѓще ќбw БGъ гDь поeтсz, глаг0ли: Слaва, днE тропaрь. И# нhнэ: Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz:

 

Ѓще же ґллилyіа, глаг0ли настоsщій тропaрь, во глaсъ ѕ7:

ГDи, и4же прес™aго твоего2 д¦а, / въ трeтій чaсъ ґпcлwмъ твои6мъ низпослaвый: / тогw2 бlгjй, не tими2 t нaсъ, / но њбнови2 нaсъ молsщихъ ти сz.

Стjхъ №: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 д¦ъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

Стjхъ в7: Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE.

Къ си6мъ же стіхHмъ припэвaемъ: ГDи, и4же прес™aго твоего2 д¦а: вeсь до концA, и3 покланsемсz по є3ди1ножды.

Тaже, Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz, / возрасти1вшаz нaмъ пл0дъ животA, / тебЁ м0лимсz, / моли1сz вLчце со с™hми ґпcлы, / поми1ловати дyшы нaшz.

ГDь бGъ бlгословeнъ, / бlгословeнъ гDь дeнь днE, / поспэши1тъ нaмъ бGъ сп7сeній нaшихъ: / бGъ нaшъ, бGъ сп7сaти.

 

Тaже, С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

Кондaкъ днE с™aгw, и3ли2 прaздника.

Ѓще же п0стъ, сі‰ глаг0лемъ тропари2, глaсъ }:

Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, / и4же премyдры ловцы2 kвлeй, / низпослaвъ и5мъ д¦а с™aго, / и3 тёми ўловлeй вселeнную, / чlвэколю1бче, слaва тебЁ.

Слaва: Ск0рое и3 и3звёстное дaждь ўтэшeніе рабHмъ твои6мъ ї}се, / внегдA ўнывaти духHмъ нaшымъ, / не разлучaйсz t дyшъ нaшихъ въ ск0рбехъ, / не ўдалsйсz t мhслей нaшихъ во њбстоsніихъ: но при1снw нaсъ предвари2. / прибли1жисz нaмъ, прибли1жисz вездЁ сhй, / ћкоже со ґпcлы твои1ми всегдA є3си2: / си1це и3 тебE желaющымъ соедини2 себE щeдре, да совокyплени тебE поeмъ / и3 славосл0вимъ всес™aго д¦а твоего2.

И# нhнэ: Надeжда и3 предстaтельство и3 прибёжище хrтіaнъ, неwбори1маz стэнA, / и3знемогaющымъ пристaнище небyрное, ты2 є3си2 бцdе пречcтаz: / но ћкw мjръ сп7сaющаz непрестaнною твоeю мlтвою, / помzни2 и3 нaсъ дв7о всепётаz.

 

ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врeмz, и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 покланsемый и3 слaвимый, хrтE б9е, долготерпэли1ве, многомлcтиве, многобlгоутр0бне: и4же прaвєдныz любsй и3 грBшныz ми1луzй, и4же вс‰ зовhй ко сп7сeнію, њбэщaніz рaди бyдущихъ бл†гъ. сaмъ гDи, пріими2 и3 нaшz въ чaсъ сeй мlтвы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зaповэдемъ твои6мъ. дyшы нaшz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 болёзней, њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгGлы, да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ въ соединeніе вёры, и3 въ рaзумъ непристyпныz твоеS слaвы: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

 

И# ѓще є4сть ґллилyіа, твори1мъ покл0ны три2 вели6кіz, глаг0люще мlтву сію2 тaйнw с™aгw є3фрeма, раздэлsюще ю5 въ три2 ч†сти:

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ.

Дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми2 рабY твоемY. Покл0нъ.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Покл0нъ.

Тaже мaлыхъ в7i, глаг0люще на кjйждо покл0нъ: Б9е, њчи1сти мS грёшнаго.

И# пaки послэди2 мlтву всю2: ГDи и3 вLко животA моегw2: и3 покл0нъ є3ди1нъ вели1кій. По скончaніи же покл0нwвъ, глаг0лемъ:

Мlтва с™aгw мардaріа:

ВLко б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е, є3ди1но б9ество2 є3ди1на си1ла, поми1луй мS грёшнаго, и3 и4миже вёси судьбaми, сп7си1 мz недост0йнаго рабA твоего2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Конeцъ трeтіzгw часA.

 

Междочaсіе тогHжде часA.

По Бlгословeнъ бGъ: Трис™0е. По Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь. ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды.

И# pалмы2:

Pал0мъ к7f.

Вознесy тz, гDи, ћкw под8sлъ мS є3си2, и3 не возвесели1лъ є3си2 врагHвъ мои1хъ њ мнЁ. гDи б9е м0й, воззвaхъ къ тебЁ, и3 и3сцэли1лъ мS є3си2. гDи, возвeлъ є3си2 t ѓда дyшу мою2, сп7слъ мS є3си2 t низходsщихъ въ р0въ. п0йте гDеви, прпdбніи є3гw2, и3 и3сповёдайте пaмzть с™hни є3гw2: ћкw гнёвъ въ ћрости є3гw2, и3 жив0тъ въ в0ли є3гw2: вeчеръ водвори1тсz плaчь, и3 заyтра рaдость. ѓзъ же рёхъ во nби1ліи моeмъ: не подви1жусz во вёкъ. гDи, в0лею твоeю подaждь добр0тэ моeй си1лу: tврати1лъ же є3си2 лицE твоE, и3 бhхъ смущeнъ. къ тебЁ, гDи, воззовY, и3 къ бGу моемY помолю1сz. кaz п0льза въ кр0ви моeй, внегдA сходи1ти ми2 во и3стлёніе; є3дA и3сповёстсz тебЁ пeрсть; и3ли2 возвэсти1тъ и4стину твою2; слhша гDь и3 поми1лова мS: гDь бhсть пом0щникъ м0й. њбрати1лъ є3си2 плaчь м0й въ рaдость мнЁ, растерзaлъ є3си2 врeтище моE и3 препоsсалъ мS є3си2 весeліемъ, ћкw да воспоeтъ тебЁ слaва моS, и3 не ўмилю1сz. гDи б9е м0й, во вёкъ и3сповёмсz тебЁ.

Pал0мъ lа.

Бlжeни, и4хже њстaвишасz беззакHніz, и3 и4хже прикрhшасz грэси2. бlжeнъ мyжъ, є3мyже не вмэни1тъ гDь грэхA, нижE є4сть во ўстёхъ є3гw2 лeсть. ћкw ўмолчaхъ, њбетшaша кHсти мо‰, t є4же звaти ми2 вeсь дeнь, ћкw дeнь и3 н0щь њтzготЁ на мнЁ рукA твоS: возврати1хсz на стрaсть, є3гдA ўнзe ми тeрнъ. беззак0ніе моE познaхъ и3 грэхA моегw2 не покрhхъ, рёхъ: и3сповёмъ на мS беззак0ніе моE гDеви: и3 ты2 њстaвилъ є3си2 нечeстіе сeрдца моегw2. за то2 пом0литсz къ тебЁ всsкъ прпdбный во врeмz бlгопотрeбно: nбaче въ пот0пэ в0дъ мн0гихъ къ немY не прибли1жатсz. ты2 є3си2 прибёжище моE t ск0рби њбдержaщіz мS: рaдосте моS, и3збaви мS t њбышeдшихъ мS. вразумлю1 тz, и3 настaвлю тS на пyть сeй, в0ньже п0йдеши: ўтвержY на тS џчи мои2. не бyдите ћкw к0нь и3 мeскъ, и4мже нёсть рaзума: броздaми и3 ўзд0ю чє1люсти и4хъ востsгнеши, не приближaющихсz къ тебЁ. мнHги р†ны грёшному: ўповaющаго же на гDа млcть њбhдетъ. весели1тесz њ гDэ и3 рaдуйтесz првdніи, и3 хвали1тесz, вси2 прaвіи с®цемъ.

Pал0мъ ….

Ўслhши, б9е, молeніе моE, вонми2 моли1твэ моeй: t конє1цъ земли2 къ тебЁ воззвaхъ, внегдA ўны2 сeрдце моE: на кaмень вознeслъ мS є3си2, настaвилъ мS є3си2, ћкw бhлъ є3си2 ўповaніе моE, ст0лпъ крёпости t лицA врaжіz. вселю1сz въ селeніи твоeмъ во вёки, покрhюсz въ кр0вэ кри1лъ твои1хъ. ћкw ты2, б9е, ўслhшалъ є3си2 моли6твы мо‰, дaлъ є3си2 достоsніе боsщымсz и4мене твоегw2. дни6 на дни6 царє1вы приложи1ши, лBта є3гw2 до днE р0да и3 р0да. пребyдетъ въ вёкъ пред8 бGомъ: млcть и3 и4стину є3гw2 кто2 взhщетъ; тaкw воспою2 и4мени твоемY во вёки, воздaти ми2 моли6твы мо‰ дeнь t днE.

Слaва, и3 нhнэ: Трис™0е. Покл0ны три2. Прес™az трbце: по Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

И# тропари2 сі‰, во глaсъ ѕ7:

Б9е nтє1цъ нaшихъ, / творsй при1снw съ нaми по твоeй кр0тости, / не tстaви млcть твою2 t нaсъ: / но мlтвами и4хъ / въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ.

Слaва: М§ницы твои2, гDи, / во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: / и3мyще бо крёпость твою2, / мучи1телей низложи1ша, / сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. / тёхъ моли1твами / спаси2 дyшы нaшz.

И# нhнэ: СтэнA неwбори1маz нaмъ хrтіaнwмъ є3си2, бцdе дв7о: / къ тебё бо прибэгaюще, невреди1ми пребывaемъ, / и3 пaки согрэшaюще, и4мамы тS моли1твенницу, / тёмъ благодарsще вопіeмъ ти2: / рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

ГDи поми1луй, м7. Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# твори1мъ три2 вели6кіz покл0ны съ мlтвою с™aгw є3фрeма:

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ.

Дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми2 рабY твоемY. Покл0нъ.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Покл0нъ.

Посeмъ настоsщую мlтву вели1кагw васjліа:

ГDи б9е нaшъ, тв0й ми1ръ дaвый человёкwмъ, и3 прес™aгw д¦а дaръ твои6мъ ў§нкHмъ и3 ґпcлwмъ низпослaвый, и3 си1хъ ўстнЁ џгненными љзhки развeрзый си1лою твоeю, развeрзи и3 нaсъ грёшныхъ ўстнЁ, и3 научи2 ны, кaкw подобaетъ, и3 њ ни1хже трeбэ є4сть моли1тисz: ўпрaви нaшу жи1знь, бlгоwти1шное њбуревaемыхъ пристaнище, и3 скажи1 нaмъ пyть, в0ньже п0йдемъ. д¦ъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бахъ нaшихъ, и3 д¦омъ вLчнимъ мhсли нaшеz ўтверди2 поползновeніе, да на всsкъ дeнь д¦омъ твои1мъ бlги1мъ къ полeзному наставлsеми, спод0бимсz твори1ти зaпwвэди твоS, и3 твоE при1снw поминaти слaвное и3 и3спытaтельное пришeствіе содёzнныхъ нaми человёки, и3 не прельщaтисz тлёющими мjра сегw2 красотaми, но бyдущихъ желaти воспріsтіz ўкрэпи2 сокр0вищъ. ћкw бlгословeнъ є3си2 и3 хвaленъ t всёхъ с™hхъ твои1хъ, во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

По чи1ну же б9eственный чaсъ начинaй шестhй.

 

Чaсъ шестhй.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Pал0мъ н7г.

Б9е, во и4мz твоE сп7си1 мz, и3 въ си1лэ твоeй суди1 ми: б9е, ўслhши мlтву мою2, внуши2 глаг0лы ќстъ мои1хъ. ћкw чyждіи востaша на мS, и3 крёпцыи взыскaша дyшу мою2, и3 не предложи1ша бGа пред8 соб0ю. сe бо бGъ помогaетъ ми2, и3 гDь застyпникъ души2 моeй. tврати1тъ ѕл†z врагHмъ мои6мъ, и4стиною твоeю потреби2 и5хъ. в0лею пожрY тебЁ, и3сповёмсz и4мени твоемY гDи, ћкw бlго. ћкw t всsкіz печaли и3збaвилъ мS є3си2, и3 на враги2 мо‰ воззрЁ џко моE.

Pал0мъ н7д.

Внуши2 б9е мlтву мою2, и3 не прeзри молeніz моегw2. вонми1 ми, и3 ўслhши мS: возскорбёхъ печaлію моeю, и3 смzт0хсz t глaса врaжіz и3 t стужeніz грёшнича. ћкw ўклони1ша на мS беззак0ніе, и3 во гнёвэ враждовaху ми2. сeрдце моE смzтeсz во мнЁ, и3 боsзнь смeрти нападE на мS. стрaхъ и3 трeпетъ пріи1де на мS, и3 покрh мz тьмA. и3 рёхъ: кто2 дaстъ ми2 крилЁ ћкw голуби1нэ, и3 полещY и3 почjю; сE ўдали1хсz бёгаz, и3 водвори1хсz въ пустhни. чazхъ бGа, сп7сaющагw мS t малодyшіz и3 t бyри. потопи2 гDи, и3 раздэли2 kзhки и4хъ, ћкw ви1дэхъ беззак0ніе, и3 прерэкaніе во грaдэ. днeмъ и3 н0щію њбhдетъ и5 по стэнaмъ є3гw2: беззак0ніе и3 трyдъ посредЁ є3гw2, и3 непрaвда: и3 не њскудЁ t ст0гнъ є3гw2 ли1хва и3 лeсть. ћкw ѓще бы врaгъ поноси1лъ ми2, претерпёлъ бhхъ u5бо: и3 ѓще бы ненави1дzй мS на мS велерёчевалъ, ўкрhлъ бhхъ сz t негw2. тh же человёче равнодyшне, владhко м0й, и3 знaемый м0й: и4же кyпнw наслаждaлсz є3си2 со мн0ю брaшенъ, въ домY б9іи ходи1хомъ є3диномышлeніемъ. да пріи1детъ же смeрть на нS, и3 да сни1дутъ во ѓдъ жи1ви: ћкw лукaвство въ жили1щахъ и4хъ, посредЁ и5хъ: ѓзъ къ бGу воззвaхъ, и3 гDь ўслhша мS. вeчеръ и3 заyтра и3 полyдне повёмъ, и3 возвэщY, и3 ўслhшитъ глaсъ м0й. и3збaвитъ ми1ромъ дyшу мою2 t приближaющихсz мнЁ: ћкw во мн0зэ бsху со мн0ю. ўслhшитъ бGъ, и3 смири1тъ |, сhй прeжде вBкъ: нёсть бо и5мъ и3змэнeніz, ћкw не ўбоsшасz бGа. прострE рyку свою2 на воздаsніе, њскверни1ша завётъ є3гw2. раздэли1шасz t гнёва лицA є3гw2, и3 прибли1жишасz сердцA и4хъ: ўмsкнуша словесA и4хъ пaче є3лeа, и3 т† сyть стрёлы. возвeрзи на гDа печaль твою2, и3 т0й тS препитaетъ, не дaстъ въ вёкъ молвы2 прaведнику. тh же б9е, низведeши | въ студенeцъ и3стлёніz. мyжіе кровeй и3 льсти2 не преполовsтъ днeй свои1хъ: ѓзъ же гDи ўповaю на тS.

Pал0мъ §.

Живhй въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бGа нбcнагw водвори1тсz. речeтъ гDеви: застyпникъ м0й є3си2, и3 прибёжище моE, бGъ м0й, и3 ўповaю на него2. ћкw т0й и3збaвитъ тS t сёти л0вчи, и3 t словесE мzтeжна. плещмA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 крилЁ є3гw2 надёешисz. nрyжіемъ њбhдетъ тS и4стина є3гw2, не ўбои1шисz t стрaха нощнaгw, t стрэлы2 летsщіz во дни2, t вeщи во тьмЁ преходsщіz, t срsща и3 бёса полyденнагw. падeтъ t страны2 твоеS тhсzща, и3 тьмA њдеснyю тебE, къ тебё же не прибли1житсz. nбaче nчи1ма твои1ма см0триши, и3 воздаsніе грёшникwвъ ќзриши. ћкw ты2 гDи, ўповaніе моE, вhшнzго положи1лъ є3си2 прибёжище твоE. не пріи1детъ къ тебЁ ѕло2, и3 рaна не прибли1житсz тэлеси2 твоемY. ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ заповёсть њ тебЁ, сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ твои1хъ. на рукaхъ в0змутъ тS, да не когдA преткнeши њ кaмень н0гу твою2. на ѓспіда и3 васілjска настyпиши, и3 поперeши львA и3 ѕмjz. ћкw на мS ўповA, и3 и3збaвлю и5: покрhю и5, ћкw познA и4мz моE: воззовeтъ ко мнЁ, и3 ўслhшу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0рби, и3змY є3го2: и3 прослaвлю є3го2: долгот0ю днeй и3сп0лню є3го2, и3 kвлю2 є3мY сп7сeніе моE.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. три1жды.

ГDи поми1луй, три1жды.

И# ѓще поeтсz, БGъ гDь, глаг0лемъ: Слaва, тропaрь днE.

Ѓще же ґллилyіа, глаг0лемъ настоsщій тропaрь, во глaсъ в7:

И$же въ шестhй дeнь же и3 чaсъ, / на кrтЁ пригвождeй / въ раи2 дерзновeнный ґдaмовъ грёхъ, / и3 согрэшeній нaшихъ рукописaніе раздери2 / хrтE б9е, и3 сп7си2 нaсъ.

Стjхъ №: Внуши2 б9е, мlтву мою2, и3 не прeзри молeніz моегw2.

Стjхъ в7: Ѓзъ къ бGу воззвaхъ, и3 гDь ўслhша мS.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw не и4мамы дерзновeніz за премнHгіz грэхи2 нaшz, / ты2 и4же t тебE р0ждшагосz моли2 бцdе дв7о: / мн0гw бо м0жетъ молeніе м™рнее ко бlгосeрдію вLки. / не прeзри грёшныхъ мольбы6 всечcтаz, / ћкw млcтивъ є4сть, и3 сп7сти2 могjй, / и4же и3 страдaти њ нaсъ и3зв0ливый.

Ск0рw да предварsтъ ны2 щедрHты тво‰ гDи, / ћкw њбнищaхомъ ѕэлw2: / помози2 нaмъ б9е сп7се нaшъ, / слaвы рaди и4мене твоегw2 гDи, и3збaви нaсъ, / и3 њчи1сти грэхи2 нaшz, и4мене рaди твоегw2.

 

Тaже, С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

Кондaкъ днE с™aгw.

Ѓще п0стъ,
въ понедёльникъ, во вт0рникъ и3 четверт0къ
глаг0лемъ тропари2 сі‰, во глaсъ в7:

Сп7сeніе содёлалъ є3си2 посредЁ земли2 хrтE б9е, / на кrтЁ пречи1стэи рyцэ твои2 простeрлъ є3си2, / собирaz вс‰ kзhки зовyщыz: / гDи, слaва тебЁ.

Слaва: Пречи1стому w4бразу твоемY покланsемсz бlгjй, / просsще прощeніz прегрэшeній нaшихъ, хrтE б9е: / в0лею бо бlговоли1лъ є3си2 пл0тію взhти на кrтъ, / да и3збaвиши, ±же создaлъ є3си2, t раб0ты врaжіz. / тёмъ бlгодaрственнw вопіeмъ ти2: / рaдости и3сп0лнилъ є3си2 вс‰, сп7се нaшъ, / пришeдый сп7сти2 мjръ.

И# нhнэ: Млcрдіz сyщи и3ст0чникъ, / млcти спод0би нaсъ бцdе, / при1зри на лю1ди согрэши1вшыz, / kви2 ћкw при1снw си1лу твою2: / на тs бо ўповaюще, рaдуйсz, вопіeмъ ти2, / ћкоже и3ногдA гавріи1лъ, безпл0тныхъ ґрхістрати1гъ.

Въ срeду и3 пzт0къ, вмёстw: Млcрдіz сyщи:
глaсъ в7, кrтобGор0диченъ:

Препрослaвлена є3си2 бцdе дв7о, поeмъ тS: / кrт0мъ бо сн7а твоегw2 низложи1сz ѓдъ, и3 смeрть ўмертви1сz, / ўмерщвлeнніи востaхомъ, и3 животA спод0бихомсz, / рaй воспріsхомъ дрeвнее наслаждeніе. / тёмъ бlгодарsще, славосл0вимъ ћкw держaвнаго хrтA бGа нaшего, / и3 є3ди1наго многомлcтиваго.

 

ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врeмz, и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2, покланsемый и3 слaвимый хrтE б9е, долготерпэли1ве, многоми1лостиве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєдныz любsй, и3 грBшныz ми1луzй, и4же вс‰ зовhй ко спасeнію њбэщaніz рaди бyдущихъ бл†гъ: сaмъ гDи, пріими2 и3 нaшz въ чaсъ сeй моли6твы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зaповэдемъ твои6мъ, дyшы нaшz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 болёзней. њгради2 нaсъ свzтhми твои1ми ѓгGлы, да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ въ соединeніе вёры, и3 въ рaзумъ непристyпныz твоеS слaвы: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Посeмъ: ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

 

И# ѓще є4сть ґллилyіа, твори1мъ покл0ны три2 вели6кіz, глаг0люще мlтву сію2 тaйнw с™aгw є3фрeма, раздэлsюще ю5 въ три2 ч†сти:

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ.

Дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми2 рабY твоемY. Покл0нъ.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Покл0нъ.

Тaже мaлыхъ в7i, глаг0люще на кjйждо покл0нъ: Б9е, њчи1сти мS грёшнаго.

Тaже мlтва с™aгw вели1кагw васjліа:

Б9е и3 гDи си1лъ, и3 всеS твaри содётелю, и4же за млcрдіе безприклaдныz млcти твоеS, є3динор0днаго сн7а твоего2, гDа нaшего ї}са хrтA, низпослaвый на сп7сeніе р0да нaшегw, и3 чcтнhмъ є3гw2 кrт0мъ рукописaніе грBхъ нaшихъ растерзaвый, и3 побэди1вый тёмъ нач†ла и3 вл†сти тьмы2: сaмъ вLко чlвэколю1бче, пріими2 и3 нaсъ грёшныхъ бlгодaрствєнныz сі‰ и3 молє1бныz мlтвы, и3 и3збaви нaсъ t всsкагw всегуби1тельнагw и3 мрaчнагw прегрэшeніz, и3 всёхъ њѕл0бити нaсъ и4щущихъ, ви1димыхъ и3 неви1димыхъ вр†гъ. пригвозди2 стрaху твоемY плHти нaшz, и3 не ўклони2 сердeцъ нaшихъ въ словесA и3ли2 помышлє1ніz лукaвствіz: но люб0вію твоeю ўzзви2 дyшы нaшz, да къ тебЁ всегдA взирaюще, и3 є4же t тебE свётомъ наставлsеми, тебE непристyпнаго и3 присносyщнаго зрsще свёта, непрестaнное тебЁ и3сповёданіе и3 бlгодарeніе возсылaемъ, безначaльному nц7Y со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# ѓще ќбw БGъ гDь пёто є4сть, и3з8wбрази1тєльнаz глаг0лемъ здЁ. Ѓще же ґллилyіа, глаг0ли | по девsтомъ часЁ, ґ девsтый чaсъ по шест0мъ начинaетсz си1це: С™hй б9е: По Џ§е нaшъ: ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды. И# pалмы2, и3 прHчаz.

Вёдомо бyди, ћкw во с™ёй горЁ ґfHнской, и3 въ пр0чихъ монастырёхъ, въ часёхъ глаг0лютъ всегдA вмёстw кондакA предпи6санныz тропари2 на рzдY, си1рэчь: Бlгословeнъ є3си2, хrтE б9е нaшъ: и3 прHчаz. Ґ кондaкъ глаг0лютъ т0кмw на и3з8wбрази1тельныхъ, кромЁ вLчнихъ прaздникwвъ и3 с™hхъ, є3гдA пётъ полmелeй и3 вели1кое славосл0віе: тогдa бо глаг0летсz вездЁ кондaкъ.

 

Междочaсіе тогHжде часA.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

И# pалмы2:

Pал0мъ н7є.

Поми1луй мS, б9е, ћкw попрa мz человёкъ: вeсь дeнь борS стужи1 ми. попрaша мS врази2 мои2 вeсь дeнь: ћкw мн0зи борю1щіи мS съ высоты2. въ дeнь не ўбою1сz, ѓзъ же ўповaю на тS. њ бз7э похвалю2 словесA мо‰: на бGа ўповaхъ, не ўбою1сz: что2 сотвори1тъ мнЁ пл0ть; вeсь дeнь словeсъ мои1хъ гнушaхусz: на мS вс‰ помышлє1ніz и4хъ на ѕло2. вселsтсz и3 скрhютъ, °тjи пsту мою2 сохранsтъ, ћкоже потерпёша дyшу мою2. ни њ чес0мъ же tри1неши |, гнёвомъ лю1ди низведeши. б9е, жив0тъ м0й возвэсти1хъ тебЁ: положи1лъ є3си2 слeзы мо‰ пред8 тоб0ю, ћкw и3 во њбэтовaніи твоeмъ. да возвратsтсz врази2 мои2 вспsть, в0ньже ѓще дeнь призовy тz: сE, познaхъ, ћкw бGъ м0й є3си2 ты2. њ бз7э похвалю2 глаг0лъ, њ гDэ похвалю2 сл0во. на бGа ўповaхъ, не ўбою1сz: что2 сотвори1тъ мнЁ человёкъ; во мнЁ, б9е, моли1твы, ±же воздaмъ хвалы2 твоеS: ћкw и3збaвилъ є3си2 дyшу мою2 t смeрти, џчи мои2 t слeзъ и3 н0зэ мои2 t поползновeніz: бlгоугождY пред8 гDемъ во свётэ живhхъ.

Pал0мъ н7ѕ.

Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS: ћкw на тS ўповA душA моS, и3 на сёнь крил{ твоє1ю надёюсz, д0ндеже прeйдетъ беззак0ніе. воззовY къ бGу вhшнему, бGу бlгодёzвшему мнЁ. послA съ нб7сE и3 сп7сe мz, дадE въ поношeніе попирaющыz мS: послA бGъ млcть свою2 и3 и4стину свою2, и3 и3збaви дyшу мою2 t среды2 скЂмнwвъ. поспaхъ смущeнъ: сhнове человёчестіи, зyбы и4хъ nр{жіz и3 стрёлы, и3 љзhкъ и4хъ мeчь џстръ. вознеси1сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS. сёть ўгот0ваша ногaмъ мои6мъ, и3 слzк0ша дyшу мою2: и3скопaша пред8 лицeмъ мои1мъ ћму, и3 впад0ша въ ню2. гот0во сeрдце моE, б9е, гот0во сeрдце моE: воспою2 и3 пою2 во слaвэ моeй. востaни, слaва моS, востaни, pалти1рю и3 гyсли: востaну рaнw. и3сповёмсz тебЁ въ лю1дехъ, гDи, воспою2 тебЁ во kзhцэхъ: ћкw возвели1чисz до нб7съ млcть твоS и3 дaже до џблакъ и4стина твоS. вознеси1сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS.

Pал0мъ …f.

Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2: гDи, помощи1 ми потщи1сz. да постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущіи дyшу мою2, да возвратsтсz вспsть и3 постыдsтсz хотsщіи ми2 ѕл†z: да возратsтсz ѓбіе стыдsщесz глаг0лющіи ми2: блaгоже, блaгоже. да возрaдуютсz и3 возвеселsтсz њ тебЁ вси2 и4щущіи тебE, б9е: и3 да глаг0лютъ вhну, да возвели1читсz гDь, лю1бzщіи сп7сeніе твоE. ѓзъ же ни1щъ є4смь и3 ўб0гъ, б9е, помози1 ми: пом0щникъ м0й и3 и3збaвитель м0й є3си2 ты2, гDи, не закосни2.

Слaва, и3 нhнэ: Трис™0е. Покл0ны три2. Прес™az трbце: по Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

И# настоsщыz тропари2:

Сп7си2 гDи лю1ди тво‰, / и3 бlгослови2 достоsніе твоE, / побBды на сопроти6вныz дaруz, / и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство.

Слaва: Болёзньми с™hхъ, и4миже њ тебЁ пострадaша, / ўмолeнъ бyди гDи, / и3 вс‰ нaшz болBзни и3сцэли2 / чlвэколю1бче, м0лимсz.

И# нhнэ: Мlтвами гDи, / всёхъ с™hхъ и3 бцdы, / тв0й ми1ръ дaждь нaмъ / и3 поми1луй нaсъ, ћкw є3ди1нъ щeдръ.

ГDи поми1луй, м7. Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# твори1мъ три2 вели6кіz покл0ны съ мlтвою с™aгw є3фрeма:

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ.

Дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми2 рабY твоемY. Покл0нъ.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Покл0нъ.

И# ѓбіе настоsщую мlтву вели1кагw васjліа:

Б9е и3 гDи си1лъ, и3 всеS твaри содётелю, и4же за млcрдіе безприклaдныz млcти твоеS, є3динор0днаго сн7а твоего2, гDа нaшего ї}са хrтA, низпослaвый на сп7сeніе р0да нaшегw, и3 чcтнhмъ є3гw2 кrт0мъ рукописaніе грBхъ нaшихъ растерзaвый, и3 побэди1вый тёмъ нач†ла и3 вл†сти тьмы2: сaмъ вLко чlвэколю1бче, пріими2 и3 нaсъ грёшныхъ бlгодaрствєнныz сі‰ и3 молє1бныz мlтвы, и3 и3збaви нaсъ t всsкагw всегуби1тельнагw и3 мрaчнагw прегрэшeніz, и3 всёхъ њѕл0бити нaсъ и4щущихъ, ви1димыхъ и3 неви1димыхъ вр†гъ. пригвозди2 стрaху твоемY плHти нaшz, и3 не ўклони2 сердeцъ нaшихъ въ словесA и3ли2 помышлє1ніz лукaвствіz: но люб0вію твоeю ўzзви2 дyшы нaшz, да къ тебЁ всегдA взирaюще, и3 є4же t тебE свётомъ наставлsеми, тебE непристyпнаго и3 присносyщнаго зрsще свёта, непрестaнное тебЁ и3сповёданіе и3 бlгодарeніе возсылaемъ, безначaльному nц7Y со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# ѓще ќбw БGъ гDь пёто є4сть, и3з8wбрази1тєльнаz глаг0лемъ здЁ. Ѓще же ґллилyіа, глаг0ли | по девsтомъ часЁ, ґ девsтый чaсъ по шест0мъ начинaетсz си1це: С™hй б9е: По Џ§е нaшъ: ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды. И# pалмы2, и3 прHчаz.

 

Начaло и3з8wбрази1тельныхъ глаг0ли си1це:

Pал0мъ Rв.

Бlгослови2 душE моS гDа, бlгословeнъ є3си2 гDи.

Бlгослови2 душE моS гDа, и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰, и4мz с™0е є3гw2. бlгослови2 душE моS гDа, и3 не забывaй всёхъ воздаsній є3гw2: њчищaющаго вс‰ беззакHніz тво‰, и3сцэлsющаго вс‰ недyги тво‰: и3збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й, вэнчaющаго тS ми1лостію и3 щедр0тами: и3сполнsющаго во бlги1хъ желaніе твоE: њбнови1тсz ћкw џрлz ю4ность твоS. творsй ми1лwстыни гDь, и3 судьбY всBмъ њби6димымъ. сказA пути6 сво‰ мwmсeови, сыновHмъ ї}лєвымъ хотBніz сво‰. щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ. не до концA прогнёваетсz, нижE во вёкъ враждyетъ. не по беззак0ніємъ нaшымъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, нижE по грэхHмъ нaшымъ воздaлъ є4сть нaмъ. ћкw по высотЁ нбcнэй t земли2, ўтверди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на боsщихсz є3гw2. є3ли1кw tстоsтъ вост0цы t з†падъ, ўдaлилъ є4сть t нaсъ беззакHніz н†ша. ћкоже щeдритъ nтeцъ сhны, ўщeдри гDь боsщихсz є3гw2. ћкw т0й познA создaніе нaше, помzнY, ћкw пeрсть є3смы2: Человёкъ, ћкw травA днjе є3гw2, ћкw цвётъ сeльный тaкw њцвэтeтъ. ћкw дyхъ пр0йде въ нeмъ, и3 не бyдетъ, и3 не познaетъ ктомY мёста своегw2. млcть же гDнz t вёка и3 до вёка на боsщихсz є3гw2, и3 прaвда є3гw2 на сынёхъ сынHвъ хранsщихъ завётъ є3гw2, и3 п0мнzщихъ зaпwвэди є3гw2 твори1ти |. гDь на нб7си2 ўгот0ва пrт0лъ св0й, и3 цrтво є3гw2 всёми њбладaетъ. бlгослови1те гDа вси2 ѓгGли є3гw2, си1льніи крёпостію, творsщіи сл0во є3гw2, ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw2. бlгослови1те гDа вс‰ си6лы є3гw2, слуги6 є3гw2, творsщіи в0лю є3гw2. бlгослови1те гDа вс‰ дэлA є3гw2, на всsкомъ мёстэ вLчества є3гw2.

Слaва, пeрвый ли1къ вhшшимъ глaсомъ. И# нhнэ, вторhй ли1къ.

Пaки пeрвый ли1къ: Бlгослови2 душE моS гDа, и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰, и4мz с™0е є3гw2. бlгословeнъ є3си2 гDи.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Pал0мъ рм7є.

Хвали2 душE моS гDа. восхвалю2 гDа въ животЁ моeмъ, пою2 бGу моемY, д0ндеже є4смь. не надёйтесz на кнsзи, на сhны человёчєскіz, въ ни1хже нёсть спасeніz. и3зhдетъ дyхъ є3гw2, и3 возврати1тсz въ зeмлю свою2: въ т0й дeнь поги1бнутъ вс‰ помышлє1ніz є3гw2. бlжeнъ, є3мyже бGъ їaкwвль пом0щникъ є3гw2, ўповaніе є3гw2 на гDа бGа своего2: сотв0ршаго нб7о и3 зeмлю, м0ре, и3 вс‰ ±же въ ни1хъ: Хранsщаго и4стину въ вёкъ, творsщаго сyдъ њби6димымъ, даю1щаго пи1щу ѓлчущымъ. гDь рэши1тъ њков†нныz, гDь ўмудрsетъ слэпцы2, гDь возв0дитъ низвeржєнныz, гDь лю1битъ прaведники. гDь храни1тъ пришeльцы, си1ра и3 вдовY пріи1метъ, и3 пyть грёшныхъ погуби1тъ. воцRи1тсz гDь во вёкъ, бGъ тв0й сіHне, въ р0дъ и3 р0дъ.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Е#динор0дный сн7е, и3 сл0ве б9ій, безсмeртенъ сhй, / и3 и3зв0ливый сп7сeніz нaшегw рaди / воплоти1тисz t с™hz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, / непрел0жнw вочlвёчивыйсz: / распнhйсz же хrтE б9е, смeртію смeрть попрaвый, / є3ди1нъ сhй с™hz трbцы, / спрославлsемый nц7Y и3 с™0му д¦у, сп7си2 нaсъ.

 

Подобaетъ вёдати, ћкw въ вели1кую м7-цу не глаг0лемъ и3з8wбрази1тєльныz pалмы2. Но по мlтвэ ћже: ВLко гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ: начинaетъ ўчинeнный ли1къ си1це: Помzни2 нaсъ, гDи: со сладкопёніемъ, во глaсъ }. И# ѓбіе: Бlжeни ни1щіи д¦омъ: По концё же стіхHвъ, соедини1вшымсz двyмъ ликHмъ, глаг0лютъ си1це: Помzни2 нaсъ, гDи: возглaснw.

Во цrтвіи твоeмъ помzни2 нaсъ, гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Бlжeни ни1щіи дyхомъ, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

Бlжeни плaчущіи, ћкw тjи ўтёшатсz.

Бlжeни кр0тцыи, ћкw тjи наслёдzтъ зeмлю.

Бlжeни ѓлчущіи и3 жaждущіи прaвды, ћкw тjи насhтzтсz.

Бlжeни млcтивіи, ћкw тjи поми1ловани бyдутъ.

Бlжeни чи1стіи сeрдцемъ, ћкw тjи бGа ќзрzтъ.

Бlжeни миротв0рцы, ћкw тjи сhнове б9іи нарекyтсz.

Бlжeни и3згнaни прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ, и3 рекyтъ всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ, на вы2 лжyще менE рaди.

Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на нб7сёхъ.

И# ѓще ќбw є4сть четыредесsтница, соединsєма џба ли6ка пою1тъ со сладкопёніемъ: Помzни2 нaсъ, гDи: И# покл0нъ є3ди1нъ на є3ди1но к0еждо. Ѓще же ни2, ск0рw. Слaва, и3 нhнэ: Помzни2 нaсъ, гDи:

Прокjмны дневнjи.

Въ понедёльникъ прокjменъ, глaсъ д7: Творsй ѓгGлы сво‰ д¦и, / и3 слуги6 сво‰ плaмень џгненный. Стjхъ: Бlгослови2 душE моS гDа, гDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2.

Во вт0рникъ прокjменъ, глaсъ з7: Возвесели1тсz прaведникъ њ гDэ, / и3 ўповaетъ на него2. Стjхъ: Ўслhши б9е глaсъ м0й, внегдA моли1ти ми сz къ тебЁ.

Въ срeду прокjменъ, пёснь бцdы, глaсъ G: Вели1читъ душA моS гDа, / и3 возрaдовасz дyхъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ. Стjхъ: Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS, сe бо t нhнэ ўблажaтъ мS вси2 р0ди.

Въ четверт0къ прокjменъ, глaсъ }: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, / и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ. Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь.

Въ пzт0къ прокjменъ, глaсъ з7: Возноси1те гDа бGа нaшего, / и3 покланsйтесz подн0жію нHгу є3гw2, ћкw с™о є4сть. Стjхъ: ГDь воцRи1сz, да гнёваютсz лю1діе.

Въ суббHту прокjменъ, глaсъ }: Весели1тесz њ гDэ, / и3 рaдуйтесz прaведніи. Стjхъ: Бlжeни, и4хже њстaвишасz беззакHніz, и3 и4хже прикрhшасz грэси2.

И# ўмeршымъ, глaсъ ѕ7: Дyшы и4хъ во бlги1хъ водворsтсz.

 

Помzни2 нaсъ гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Помzни2 нaсъ вLко, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Помzни2 нaсъ с™hй, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Ли1къ нбcный поeтъ тS, и3 глаг0летъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь саваHfъ, и3сп0лнь нб7о и3 землS слaвы твоеS.

Стjхъ: Приступи1те къ немY и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не постыдsтсz.

Ли1къ нбcный поeтъ тS, и3 глаг0летъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь саваHfъ, и3сп0лнь нб7о и3 землS слaвы твоеS.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Ли1къ с™hхъ ѓгGлъ и3 ґрх†гGлъ, со всёми нбcными си1лами поeтъ тS, и3 глаг0летъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь саваHfъ: и3сп0лнь нб7о и3 землS слaвы твоеS.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

И#сповёданіе вёры:

Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, творцA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. и3 во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рождeннаго прeжде всёхъ вBкъ: свёта t свёта, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рождeнна, не сотворeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бhша. нaсъ рaди человBкъ, и3 нaшегw рaди спасeніz, сшeдшаго съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 вочеловёчшасz. распsтаго же за ны2 при понтjйстэмъ пілaтэ, и3 страдaвша, и3 погребeнна, и3 воскrшаго въ трeтій дeнь по писaніємъ. и3 возшeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща њдеснyю nц7A. и3 пaки грzдyщаго со слaвою, суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бyдетъ концA. и3 въ д¦а с™aго, гDа, животворsщаго, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спокланsема и3 сслaвима, глаг0лавшаго прbр0ки. во є3ди1ну с™yю соб0рную и3 ґпcльскую цRковь. и3сповёдую є3ди1но кRщeніе, во њставлeніе грэхHвъ. чaю воскrніz мeртвыхъ: и3 жи1зни бyдущагw вёка. ґми1нь.

Њслaби, њстaви, прости2 б9е прегрэшє1ніz н†ша, вHльнаz и3 невHльнаz, ±же въ сл0вэ и3 въ дёлэ, ±же въ вёдэніи и3 не въ вёдэніи, ±же во дни2 и3 въ нощи2, ±же во ўмЁ и3 въ помышлeніи: вс‰ нaмъ прости2, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

И# ѓще ќбw є4сть вLчній прaздникъ глаг0лемъ є3гw2 кондaкъ.

Ѓще же прилучи1тсz и3 с™aгw прaзднуемагw въ нeмъ, глаг0летсz пeрвэе с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Ѓще же ґллилyіа пёто, и3ли2 нёсть вLчній прaздникъ, нижE с™aгw прaзднуемагw, глаг0ли пeрвэе преwбражeніz, тaже днE и3 хрaма: Ѓще же є4сть хрaмъ гDскій, глаг0ли пeрвэе хрaма, тaже днE и3 с™aгw рzдовaгw.

Слaва: Со с™hми ўпок0й:

И# нhнэ: Предстaтельство хrтіaнъ: и3ли2 хрaма бцdы: Въ понедёльникъ, безпл0тныхъ, тaкожде во вт0рникъ п®тeчи, и3 по чи1ну.

Кондaкъ преwбражeніz, глaсъ з7:

На горЁ преwбрази1лсz є3си2, / и3 ћкоже вмэщaху ў§нцы2 твои2, / слaву твою2 хrтE б9е ви1дэша: / да є3гдa тz ќзрzтъ распинaема, / страдaніе ќбw ўразумёютъ в0льное, / мjрови же проповёдzтъ: / ћкw ты2 є3си2 вои1стинну џ§ее сіsніе.

Въ понедёльникъ
кондaкъ безпл0тныхъ, глaсъ в7:

Ґрхістрати1зи б9іи, служи1теліе б9eственныz слaвы, / ѓгGлwвъ нач†льницы и3 человёкwвъ наст†вницы, / полeзное нaмъ проси1те, и3 вeлію млcть, / ћкw безпл0тныхъ ґрхістрати1зи.

Во вт0рникъ
п®тeчи кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Прbр0че б9ій, и3 п®тeче бlгодaти, / главY твою2 ћкw ши1покъ сщ7eннэйшій t земли2 њбрётше, / и3сцэлє1ніz всегдA пріeмлемъ: / и4бо пaки, ћкоже прeжде / въ мjрэ, проповёдуеши покаsніе.

Въ срeду и3 пzт0къ
кондaкъ чcтн0му кrтY, глaсъ д7:

Вознесhйсz на кrтъ в0лею, / тезоимени1тому твоемY н0вому жи1тельству / щедрHты тво‰ дaруй, хrтE б9е: / возвесели2 нaсъ си1лою твоeю, / побBды даS нaмъ на сопостaты, / пос0біе и3мyщымъ твоE nрyжіе ми1ра, / непобэди1мую побёду.

Въ четверт0къ
кондaкъ с™hхъ ґпcлwвъ, глaсъ в7:

Твє1рдыz и3 бGовэщ†нныz проповёдатели, / вeрхъ ўчени6къ твои1хъ гDи, / пріsлъ є3си2 въ наслаждeніе бlги1хъ твои1хъ и3 пок0й, / болBзни бо џнэхъ и3 смeрть пріsлъ є3си2, пaче всsкагw всепл0діz, / є3ди1не свёдый сердє1чнаz.

Въ т0йже дeнь
кондaкъ с™aгw ніколaа, глaсъ G:

Въ мЂрэхъ с™е сщ7еннодёйствитель показaлсz є3си2: / хrт0во бо, прпdбне, є3ђліе и3сп0лнивъ, / положи1лъ є3си2 дyшу твою2 њ лю1дехъ твои1хъ, / и3 сп7слъ є3си2 непови6нныz t смeрти. / сегw2 рaди њсвzти1лсz є3си2, / ћкw вели1кій таи1нникъ б9іz бlгодaти.

Въ суббHту, є3гдA глаг0лемъ:

Слaва, глaсъ }: Со с™hми ўпок0й / хrтE, дyшы р†бъ твои1хъ, / и3дёже нёсть болёзнь, ни печaль, / ни воздыхaніе, / но жи1знь безконeчнаz.

И# настоsщій м§нченъ:

И# нhнэ, глaсъ }: Ћкw начaтки є3стествA насади1телю твaри, / вселeннаz прин0ситъ ти2 гDи, бGонHсныz м§нки: / тёхъ мlтвами въ ми1рэ глуб0цэ / цRковь твою2, жи1тельство твоE, / бцdею соблюди2, многомлcтиве.

Сіe же глаг0летсz на кjйждо дeнь, кромЁ суббHты:

Слaва, глaсъ }: Со с™hми ўпок0й / хrтE, дyшы р†бъ твои1хъ, / и3дёже нёсть болёзнь, ни печaль, / ни воздыхaніе, / но жи1знь безконeчнаz.

И# нhнэ, глaсъ ѕ7: Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, / ходaтайство ко творцY непрел0жное, / не прeзри грёшныхъ молeній глaсы: / но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: / ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, / предстaтельствующи при1снw бцdе, чтyщихъ тS.

 

И# ѓще є4сть четыредесsтница:

ГDи поми1луй, м7. Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Б9е, ўщeдри ны2: И# мы2: Ґми1нь.

И# и3з8wбражє1нныz покл0ны ѕ7i, съ мlтвою с™aгw є3фрeма. И# по є4же востaти нaмъ, начинaетъ предстоsтель вечeрню: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды. И# предначинaтельный pал0мъ: Бlгослови2 душE моS гDа:

Ѓще же літургjа преждеwсщ7eнныхъ:

Трис™0е. По Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь. ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ: Всес™az трbце: Діaконъ: Премyдрость.

Ли1къ: Дост0йно є4сть, ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, / приснобlжeнную и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw.

Сщ7eнникъ: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ.

Ли1къ: ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2. И# tпyстъ.

Ѓще же нёсть м7-ца, по кондакaхъ:

ГDи поми1луй, в7i.

И# мlтву: Всес™az трbце, є3диносyщнаz держaво, нераздёльное цrтво, всёхъ бlги1хъ винA, бlговоли1 же и3 њ мнЁ грёшнэмъ, ўтверди2, вразуми2 сeрдце моE, и3 всю2 мою2 tими2 сквeрну. просвэти2 мою2 мhсль, да вhну слaвлю, пою2 и3 покланsюсz, и3 глаг0лю: є3ди1нъ с™ъ, є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A, ґми1нь.

Бyди и4мz гDне бlгословeно t нhнэ и3 до вёка. три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

Pал0мъ lг.

Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. њ гDэ похвaлитсz душA моS, да ўслhшатъ кр0тцыи, и3 возвеселsтсz. возвели1чите гDа со мн0ю, и3 вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ. взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS, и3 t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви мS. приступи1те къ немY, и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не постыдsтсz. сeй ни1щій воззвA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ скорбeй є3гw2 сп7сE и5. њполчи1тсz ѓгGлъ гDнь џкрестъ боsщихсz є3гw2, и3 и3збaвитъ и5хъ. вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ нaнь. б0йтесz гDа вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. богaтіи њбнищaша и3 взалкaша, взыскaющіи же гDа не лишaтсz всsкагw бlга. пріиди1те ч†да, послyшайте менE, стрaху гDню научY вaсъ. кт0 є3сть человёкъ, хотsй жив0тъ, любsй дни6 ви1дэти бlги; ўдержи2 љзhкъ тв0й t ѕлA, и3 ўстнЁ твои2 є4же не глаг0лати льсти2. ўклони1сz t ѕлA, и3 сотвори2 бlго: взыщи2 ми1ра и3 пожени2 и5. џчи гDни на прaвєдныz, и3 ќши є3гw2 въ мlтву и4хъ: Лицe же гDне на творsщыz ѕл†z, є4же потреби1ти t земли2 пaмzть и4хъ. воззвaша прaведніи, и3 гDь ўслhша и4хъ, и3 t всёхъ скорбeй и4хъ и3збaви и5хъ. бли1зъ гDь сокрушeнныхъ сeрдцемъ, и3 смирє1нныz дyхомъ сп7сeтъ. мнHги скHрби прaвєднымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. храни1тъ гDь вс‰ кHсти и4хъ, ни є3ди1на t ни1хъ сокруши1тсz. смeрть грёшникwвъ лютA, и3 ненави1дzщіи прaведнаго прегрэшaтъ. и3збaвитъ гDь дyшы р†бъ свои1хъ, и3 не прегрэшaтъ вси2 ўповaющіи на него2.

Діaконъ: Премyдрость.

Ли1къ: Дост0йно є4сть, ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, / приснобlжeнную и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw.

Сщ7eнникъ: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ.

Ли1къ: ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# бывaетъ tпyстъ.

 

Чи1нъ њ панагjи,
бывaемый во nби1телехъ по вс‰ дни6.

По tпyстэ б9eственныz літургjи, и3сх0дитъ настоsтель, и3 брaтіи послёдующымъ по нeмъ двA двA, и3 глаг0лютъ:

Pал0мъ рм7д.

Вознесy тz, б9е м0й, цRю2 м0й, и3 бlгословлю2 и4мz твоE въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка. на всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка. вeлій гDь и3 хвaленъ ѕэлw2, и3 вели1чію є3гw2 нёсть концA. р0дъ и3 р0дъ восхвaлzтъ дэлA тво‰ и3 си1лу твою2 возвэстsтъ: великолёпіе слaвы с™hни твоеS возглаг0лютъ и3 чудесA тво‰ повёдzтъ: и3 си1лу стрaшныхъ твои1хъ рекyтъ и3 вели1чіе твоE повёдzтъ: пaмzть мн0жества бlгости твоеS tрhгнутъ и3 прaвдою твоeю возрaдуютсz. щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ. бlгъ гDь всsчєскимъ, и3 щедрHты є3гw2 на всёхъ дёлэхъ є3гw2. да и3сповёдzтсz тебЁ, гDи, вс‰ дэлA тво‰, и3 прпdбніи твои2 да бlгословsтъ тS: слaву цrтвіz твоегw2 рекyтъ и3 си1лу твою2 возглаг0лютъ, сказaти сыновHмъ человёчєскимъ си1лу твою2 и3 слaву великолёпіz цrтвіz твоегw2. цrтво твоE цrтво всёхъ вэкHвъ, и3 вLчество твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ. вёренъ гDь во всёхъ словесёхъ свои1хъ и3 прпdбенъ во всёхъ дёлэхъ свои1хъ. ўтверждaетъ гDь вс‰ низпaдающыz и3 возставлsетъ вс‰ низвeржєнныz. џчи всёхъ на тS ўповaютъ, и3 ты2 даeши и5мъ пи1щу во бlговрeменіи: tверзaеши ты2 рyку твою2 и3 и3сполнsеши всsкое жив0тно бlговолeніz. првdнъ гDь во всёхъ путeхъ свои1хъ и3 прпdбенъ во всёхъ дёлэхъ свои1хъ. бли1з8 гDь всBмъ призывaющымъ є3го2, всBмъ призывaющымъ є3го2 во и4стинэ: в0лю боsщихсz є3гw2 сотвори1тъ, и3 моли1тву и4хъ ўслhшитъ, и3 сп7сeтъ |. храни1тъ гDь вс‰ лю1бzщыz є3го2, и3 вс‰ грёшники потреби1тъ. хвалY гDню возглаг0лютъ ўстA мо‰: и3 да бlгослови1тъ всsка пл0ть и4мz с™0е є3гw2 въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка.

И# кончaну бhвшу pалмY,
глаг0лемъ мlтву трапeзы:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# мы2: Ґми1нь. Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

Настоsтель и3ли2 сщ7eнникъ, держaй чредY, глаг0летъ:

ХrтE б9е, бlгослови2 ћстіе и3 питіE рабHмъ твои6мъ, ћкw с™ъ є3си2 всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# чaсть, и3ли2 просфорA и3мyщаz возношeна бhти, влагaетсz въ панагіaръ, и3 стои1тъ на ўстр0еномъ мёстэ. И# по вкушeніи, творsй служeніе глаг0летъ стjхъ:

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# востaвше глаг0лемъ:

Бlгословeнъ бGъ, ми1луzй и3 питazй нaсъ t ю4ности нaшеz, даsй пи1щу всsкой пл0ти: и3сп0лни рaдости и3 весeліz сердцA н†ша, да всегдA всsкое дов0льство и3мyще, преиз8wби1луемъ во всsкое дёло бlг0е, во хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ: съ ни1мже тебЁ слaва подобaетъ, держaва, чeсть и3 поклонeніе со с™hмъ д¦омъ, во вёки, ґми1нь.

Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ с™hй, слaва тебЁ цRю2, ћкw дaлъ є3си2 нaмъ бр†шна въ весeліе: и3сп0лни нaсъ и3 д¦а с™aгw, да њбрsщемсz пред8 тоб0ю бlгоуг0дни и3 непостhдни, є3гдA воздaси комyждо по дэлHмъ є3гw2.

Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# положи1въ покл0нъ, хотsй возвhсити прес™yю, глаг0летъ си1це:

Бlгослови1те мS, nтцы2 свzтjи, прости1те ми2 грёшному.

И# мы2: БGъ прости1тъ ти2, и3 поми1луетъ тS.

И# пріeмъ чaсть крaйними пeрсты рyкъ, возвышaетъ ю5 мaлw над8 w4бразомъ с™hz трbцы, глаг0лz велеглaснw: Вели1ко и4мz.

Настоsтель, и3ли2 їерeй чреднhй: С™hz трbцы.

И# преносS над8 w4бразъ бцdы, кrтови1днw знaменуетъ, глаг0лz: Прес™az бцdе, помогaй нaмъ.

И# мы2: ТоS мlтвами, б9е, поми1луй, и3 сп7си2 нaсъ.

И# глаг0лемъ:

Бlжи1мъ тS вси2 р0ди бцdе дв7о, въ тs бо невмэсти1мый хrт0съ бGъ нaшъ вмэсти1тисz бlговоли2. бlжeни є3смы2 и3 мы2, предстaтельство тS и3мyще: дeнь бо и3 н0щь м0лишисz њ нaсъ. тёмъ воспэвaюще вопіeмъ ти2: рaдуйсz бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

Тaже поeмъ:

Дост0йно є4сть, ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, / приснобlжeнную и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw. / чcтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

И# по є4же причасти1тисz всBмъ, глаг0летъ настоsтель, и3ли2 сщ7eнникъ: Во мнHгіz мlтвы пречcтыz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи.

И# мы2: ТоS мlтвами, б9е, поми1луй и3 сп7си2 нaсъ.

Сщ7eнникъ: Млcтивъ и3 щeдръ гDь, пи1щу дадE боsщымсz є3гw2, и3 прaвда є3гw2 пребывaетъ въ вёкъ вёка.

Тaже pал0мъ рк7а.

Возвесели1хсz њ рeкшихъ мнЁ: въ д0мъ гDнь п0йдемъ. стоsще бsху н0ги нaшz во дворёхъ твои1хъ, їеrли1ме. їеrли1мъ зи1ждемый ћкw грaдъ, є3мyже причaстіе є3гw2 вкyпэ. тaмw бо взыд0ша кwлёна, кwлёна гDнz, свидёніе ї}лево, и3сповёдатисz и4мени гDню. ћкw тaмw сэд0ша прест0ли на сyдъ, прест0ли въ домY дв7довэ. вопроси1те же ±же њ ми1рэ їеrли1ма, и3 nби1ліе лю1бzщымъ тS. бyди же ми1ръ въ си1лэ твоeй, и3 nби1ліе въ столпостэнaхъ твои1хъ. рaди брaтій мои1хъ и3 бли1жнихъ мои1хъ, глаг0лахъ ќбw ми1ръ њ тебЁ. д0му рaди гDа бGа нaшегw, взыскaхъ бlг†z тебЁ.

Трис™0е. Прес™az трbце: По Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

Бlгодари1мъ тS, хrтE б9е нaшъ, ћкw насhтилъ є3си2 нaсъ земнhхъ твои1хъ бл†гъ, не лиши2 нaсъ и3 нбcнагw твоегw2 цrтвіz: но ћкw посредЁ ўченикHвъ твои1хъ пришeлъ є3си2 сп7се, ми1ръ даS и5мъ, пріиди2 и3 къ нaмъ, и3 сп7си2 нaсъ.

И# ѓще ќбw є4сть вLчній прaздникъ, глаг0летсz, Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ прaзднику.

Ѓще же ни2, сі‰.

Слaва: Б9е nтє1цъ нaшихъ, творsй при1снw съ нaми по твоeй кр0тости, не tстaви млcть твою2 t нaсъ: но мlтвами и4хъ въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ.

И# нhнэ: Мlтвами гDи, всёхъ с™hхъ и3 бцdы, тв0й ми1ръ дaждь нaмъ, и3 поми1луй нaсъ, ћкw є3ди1нъ щeдръ.

ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

Сщ7eнникъ глаг0летъ: Бlгословeнъ бGъ, ми1луzй и3 питazй нaсъ t свои1хъ богaтыхъ дарHвъ, своeю бlгодaтію и3 чlвэколю1біемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

 

Чaсъ девsтый.

По Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

И# мы2: Ґми1нь. Тaже, Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2 бlже дyшы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# мы2: Ґми1нь. Тaже, ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ:

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Тaже pалмы2:

Pал0мъ п7г.

К0ль возлю1блєнна селє1ніz тво‰, гDи си1лъ; Желaетъ и3 скончавaетсz душA моS во дворы2 гDни. сeрдце моE и3 пл0ть моS возрaдовастасz њ бз7э жи1вэ. и4бо пти1ца њбрёте себЁ хрaмину, и3 г0рлица гнэздо2 себЁ, и3дёже положи1тъ птенцы2 сво‰: nлтари2 тво‰ гDи си1лъ, цRю2 м0й и3 б9е м0й. бlжeни живyщіи въ домY твоeмъ, въ вёки вэкHвъ восхвaлzтъ тS. бlжeнъ мyжъ, є3мyже є4сть заступлeніе є3гw2 ў тебE, восхождє1ніz въ сeрдцэ своeмъ положи2. во ю3д0ль плачeвную, въ мёсто є4же положи2: и4бо бlгословeніе дaстъ законополагazй. п0йдутъ t си1лы въ си1лу, kви1тсz бGъ богHвъ въ сіHнэ. гDи б9е си1лъ, ўслhши мlтву мою2, внуши2 б9е їaкwвль. защи1тниче нaшъ ви1ждь б9е, и3 при1зри на лицE хрістA твоегw2. ћкw лyчше дeнь є3ди1нъ во дв0рэхъ твои1хъ пaче тhсzщъ. и3зв0лихъ приметaтисz въ домY бGа моегw2 пaче, нeже жи1ти ми2 въ селeніихъ грёшничихъ. ћкw млcть и3 и4стину лю1битъ гDь, бGъ бlгодaть и3 слaву дaстъ. гDь не лиши1тъ бlги1хъ, ходsщихъ неѕл0біемъ. гDи б9е си1лъ, бlжeнъ человёкъ ўповazй на тS.

Pал0мъ п7д.

Бlговоли1лъ є3си2 гDи землю2 твою2, возврати1лъ є3си2 плёнъ їaкwвль. њстaвилъ є3си2 беззакHніz людeй твои1хъ, покрhлъ є3си2 вс‰ грэхи2 и4хъ. ўкроти1лъ є3си2 вeсь гнёвъ тв0й, возврати1лсz є3си2 t гнёва ћрости твоеS. возврати2 нaсъ б9е сп7сeній нaшихъ, и3 tврати2 ћрость твою2 t нaсъ. є3дA во вёки прогнёваешисz на ны2; и3ли2 прострeши гнёвъ тв0й t р0да въ р0дъ; б9е, ты2 њбрaщьсz њживи1ши ны2, и3 лю1діе твои2 возвеселsтсz њ тебЁ. kви2 нaмъ гDи млcть твою2, и3 сп7сeніе твоE дaждь нaмъ. ўслhшу, что2 речeтъ њ мнЁ гDь бGъ: ћкw речeтъ ми1ръ на лю1ди сво‰, и3 на прпdбныz сво‰, и3 на њбращaющыz сердцA къ немY. nбaче бли1зъ боsщихсz є3гw2 сп7сeніе є3гw2, всели1ти слaву въ зeмлю нaшу. млcть и3 и4стина срэт0стэсz, прaвда и3 ми1ръ њблобызaстасz. и4стина t земли2 возсіS, и3 прaвда съ нб7сE прини1че. и4бо гDь дaстъ бlгость, и3 землS нaша дaстъ пл0дъ св0й. прaвда пред8 ни1мъ пред8и1детъ, и3 положи1тъ въ пyть стwпы2 сво‰.

Pал0мъ п7є.

Приклони2 гDи ќхо твоE, и3 ўслhши мS, ћкw ни1щъ и3 ўб0гъ є4смь ѓзъ. сохрани2 дyшу мою2, ћкw прпdбенъ є4смь: сп7си2 рабA твоего2 б9е м0й, ўповaющаго на тS. поми1луй мS гDи, ћкw къ тебЁ воззовY вeсь дeнь. возвесели2 дyшу рабA твоегw2, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2. ћкw ты2 гDи, бlгъ и3 кр0токъ, и3 многомлcтивъ всBмъ призывaющымъ тS. внуши2 гDи мlтву мою2, и3 вонми2 глaсу молeніz моегw2. въ дeнь ск0рби моеS воззвaхъ къ тебЁ, ћкw ўслhшалъ мS є3си2. нёсть под0бенъ тебЁ въ бозёхъ гDи, и3 нёсть по дэлHмъ твои6мъ. вси2 kзhцы, є3ли1ки сотвори1лъ є3си2, пріи1дутъ и3 покл0нzтсz пред8 тоб0ю гDи, и3 прослaвzтъ и4мz твоE: ћкw вeлій є3си2 ты2, и3 творsй чудесA, ты2 є3си2 бGъ є3ди1нъ. настaви мS гDи, на пyть тв0й, и3 пойдY во и4стинэ твоeй: да возвесели1тсz сeрдце моE, боsтисz и4мене твоегw2. и3сповёмсz тебЁ гDи б9е м0й, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, и3 прослaвлю и4мz твоE въ вёкъ. ћкw млcть твоS вeліz на мнЁ, и3 и3збaвилъ є3си2 дyшу мою2 t ѓда преисп0днэйшагw. б9е законопрест{пницы востaша на мS, и3 с0нмъ держaвныхъ взыскaша дyшу мою2, и3 не предложи1ша тебE пред8 соб0ю. и3 ты2 гDи б9е м0й щeдрый и3 млcтивый долготерпэли1вый и3 многомлcтивый, и3 и4стинный: при1зри на мS, и3 поми1луй мS: дaждь держaву твою2 џтроку твоемY, и3 сп7си2 сhна рабы2 твоеS. сотвори2 со мн0ю знaменіе во бlго: и3 да ви1дzтъ ненави1дzщіи мS, и3 постыдsтсz, ћкw ты2 гDи пом0глъ ми2, и3 ўтёшилъ мS є3си2.

И# пaки: Сотвори2 со мн0ю знaменіе во бlго: и3 да ви1дzтъ ненави1дzщіи мS, и3 постыдsтсz, ћкw ты2 гDи пом0глъ ми2, и3 ўтёшилъ мS є3си2.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, три1жды. ГDи поми1луй, три1жды.

И# ѓще ќбw БGъ гDь, пёто, глаг0лемъ днE, тропaрь.

Ѓще же ґллилyіа, настоsщій, во глaсъ }:

И$же въ девsтый чaсъ / нaсъ рaди пл0тію смeрть вкуси1вый, / ўмертви2 пл0ти нaшеz мудровaніе / хrтE б9е, и3 сп7си2 нaсъ.

Стjхъ №: Да прибли1житсz мlтва моS пред8 тS гDи, по словеси2 твоемY вразуми1 мz.

Стjхъ в7: Да вни1детъ прошeніе моE пред8 тS гDи, по словеси2 твоемY и3збaви мS.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

И$же нaсъ рaди рождeйсz t дв7ы, / и3 распsтіе претерпёвъ бlгjй, / и3спровeргій смeртію смeрть, и3 воскrніе kвлeй ћкw бGъ, / не прeзри, ±же создaлъ є3си2 рук0ю твоeю: / kви2 чlвэколю1біе твоE млcтиве, / пріими2 р0ждшую тS бцdу молsщуюсz за ны2, / и3 сп7си2 сп7се нaшъ, лю1ди tч†zнныz.

Не предaждь нaсъ до концA, и4мене твоегw2 рaди, / и3 не разори2 завёта твоегw2, / и3 не tстaви млcти твоеS t нaсъ, / ґвраaма рaди возлю1бленнагw t тебE, / и3 за їсаaка рабA твоего2, / и3 ї}лz с™aго твоего2.

 

Тaже, С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

И# ѓще ќбw є4сть прaздникъ, глаг0ли кондaкъ є3гw2.

Ѓще же п0стъ, глаг0лемъ сі‰, глaсъ }:

Ви1дz разб0йникъ / начaльника жи1зни на кrтЁ ви1сzща, глаг0лаше: / ѓще не бы2 бGъ бhлъ вопл0щьсz, и4же съ нaми распнhйсz, / не бы2 с0лнце лучы2 сво‰ потаи1ло: / нижE бы землS трепeщущи трzслaсz, / но вс‰ терпsй, помzни1 мz гDи, во цrтвіи твоeмъ.

Слaва: ПосредЁ двою2 разбHйнику, / мёрило прaведное њбрётесz кrтъ тв0й: / џвому ќбw низводи1му во ѓдъ тzгот0ю хулeніz: / друг0му же легчaщусz t прегрэшeній, къ познaнію бGосл0віz: / хrтE б9е, слaва тебЁ.

И# нhнэ: Ѓгнца, и3 пaстырz, и3 сп7са мjра, / на кrтЁ зрsщи р0ждшаz тS, / глаг0лаше слезsщи: / ми1ръ ќбw рaдуетсz, пріeмлz и3збавлeніе: / ўтр0ба же моS гори1тъ, зрsщи твоE распsтіе, / є4же за всёхъ терпи1ши, / сн7е и3 б9е м0й.

 

ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врeмz, и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 покланsемый и3 слaвимый хrтE б9е, долготерпэли1ве, многомлcтиве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєдныz любsй, и3 грBшныz ми1луzй, и4же вс‰ зовhй ко сп7сeнію њбэщaніz рaди бyдущихъ бл†гъ: сaмъ гDи, пріими2 и3 нaшz въ чaсъ сeй мlтвы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зaповэдемъ твои6мъ: дyшы нaшz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 болёзней: њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгGлы: да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ въ соединeніе вёры, и3 въ рaзумъ непристyпныz твоеS слaвы, ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Б9е, ўщeдри ны2:

И# мы2 глаг0лемъ: Ґми1нь.

 

И# ѓще є4сть п0стъ хrт0ва ржcтвA, и3ли2 с™hхъ ґпcлъ, и3з8wбражє1нныz ѕ7i покл0ны за є4же пёти междочaсіе. во с™yю же и3 вели1кую м7-цу т0кмw три2 вели6кіz покл0ны подобaетъ твори1ти.

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ.

Дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми2 рабY твоемY. Покл0нъ.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Покл0нъ.

Ѓще же ни2, по возглaсэ мlтву сію2 вели1кагw васjліа:

ВLко гDи, ї}се хrтE б9е нaшъ, долготерпёвый њ нaшихъ согрэшeніихъ, и3 дaже до нhнэшнzгw часA приведhй нaсъ, в0ньже на животворsщемъ дрeвэ ви1сz, бlгоразyмному разб0йнику, и4же въ рaй путесотвори1лъ є3си2 вх0дъ, и3 смeртію смeрть разруши1лъ є3си2, њчи1сти нaсъ грёшныхъ и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ. согрэши1хомъ бо и3 беззак0нновахомъ, и3 нёсмы дост0йни возвести2 nчесA н†ша и3 воззрёти на высотY нбcную: занE њстaвихомъ пyть прaвды твоеS, и3 ходи1хомъ въ в0лzхъ сердeцъ нaшихъ. но м0лимъ твою2 безмёрную бlгость, пощади2 нaсъ гDи, по мн0жеству млcти твоеS, и3 сп7си2 нaсъ и4мене твоегw2 рaди с™aгw, ћкw и3счез0ша въ суетЁ днjе нaши, и3зми2 нaсъ и3з8 руки2 сопроти1внагw, и3 њстaви нaмъ грэхи2 нaшz, и3 ўмертви2 плотск0е нaше мудровaніе, да вeтхаго tложи1вше человёка, въ н0ваго њблецeмсz: и3 тебЁ поживeмъ нaшему вLцэ, и3 бlгодётелю, и3 тaкw твои6мъ послёдующе повелёніємъ, въ вёчный пок0й дости1гнемъ, и3дёже є4сть всёхъ веселsщихсz жили1ще, тh бо є3си2 вои1стинну и4стинное весeліе и3 рaдость лю1бzщихъ тS хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# tпyстъ.

Вёдомо бyди, ћкw во ґfHнской горЁ, и3 въ пр0чихъ монастырёхъ, девsтый чaсъ въ пaперти глаг0лютъ.

 

Междочaсіе тогHжде часA.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

И# pалмы2:

Pал0мъ рв7i.

Хвали1те, џтроцы, гDа, хвали1те и4мz гDне. бyди и4мz гDне бlгословeно t нhнэ и3 до вёка. t востHкъ с0лнца до з†падъ хвaльно и4мz гDне. выс0къ над8 всёми kзhки гDь: над8 нб7сы2 слaва є3гw2. кто2 ћкw гDь бGъ нaшъ; на выс0кихъ живhй, и3 на смирє1нныz призирazй на нб7си2 и3 на земли2: воздвизazй t земли2 ни1ща, и3 t гн0ища возвышazй ўб0га: посади1ти є3го2 съ кн‰зи, съ кн‰зи людeй свои1хъ: вселsz непл0довь въ д0мъ, мaтерь њ чaдэхъ веселsщусz.

Pал0мъ рlз.

И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, и3 пред8 ѓгGлы воспою2 тебЁ, ћкw ўслhшалъ є3си2 вс‰ глаг0лы ќстъ мои1хъ: поклоню1сz ко хрaму с™0му твоемY и3 и3сповёмсz и4мени твоемY њ млcти твоeй и3 и4стинэ твоeй, ћкw возвели1чилъ є3си2 над8 всёмъ и4мz твоE с™0е. в0ньже ѓще дeнь призовy тz, ск0рw ўслhши мS: ўмн0жиши мS въ души2 моeй си1лою твоeю. да и3сповёдzтсz тебЁ, гDи, вси2 цaріе зeмстіи, ћкw ўслhшаша вс‰ глаг0лы ќстъ твои1хъ: и3 да воспою1тъ въ путeхъ гDнихъ, ћкw вeліz слaва гDнz: ћкw выс0къ гDь, и3 смирє1нныz призирaетъ, и3 высHкаz и3здалeча вёсть. ѓще пойдY посредЁ ск0рби, живи1ши мS: на гнёвъ вр†гъ мои1хъ простeрлъ є3си2 рyку твою2, и3 сп7сe мz десни1ца твоS. гDь воздaстъ за мS: гDи, млcть твоS во вёкъ: дёлъ рукY твоє1ю не прeзри.

Pал0мъ рlf.

И#зми1 мz, гDи, t человёка лукaва, t мyжа непрaведна и3збaви мS: и5же помhслиша непрaвду въ сeрдцы, вeсь дeнь њполчaху бр†ни: и3з8wстри1ша љзhкъ св0й ћкw ѕміи1нъ: ћдъ ѓспідовъ под8 ўстнaми и4хъ. сохрани1 мz, гDи, и3з8 руки2 грёшничи, t человBкъ непрaведныхъ и3зми1 мz, и5же помhслиша запsти стwпы2 мо‰. скрhша г0рдіи сёть мнЁ и3 ќжы, препsша сёть ногaма мои1ма: при стези2 соблaзны положи1ша ми2. рёхъ гDеви: бGъ м0й є3си2 ты2, внуши2, гDи, глaсъ молeніz моегw2. гDи, гDи, си1ло сп7сeніz моегw2, њсэни1лъ є3си2 над8 глав0ю моeю въ дeнь брaни. не предaждь менE, гDи, t желaніz моегw2 грёшнику: помhслиша на мS, не њстaви менE, да не когдA вознесyтсz. главA њкружeніz и4хъ, трyдъ ўстeнъ и4хъ покрhетъ |. падyтъ на ни1хъ ќгліz џгнєннаz, низложи1ши | во страстeхъ, и3 не постоsтъ. мyжъ љзhченъ не и3спрaвитсz на земли2: мyжа непрaведна ѕл†z ўловsтъ во и3стлёніе. познaхъ, ћкw сотвори1тъ гDь сyдъ ни1щымъ и3 мeсть ўбHгимъ. nбaче првdніи и3сповёдzтсz и4мени твоемY, и3 вселsтсz прaвіи съ лицeмъ твои1мъ.

Слaва, и3 нhнэ: Трис™0е. Покл0ны три2. Прес™az трbце: по Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

И# настоsщыz тропари2:

Просвэти1вый земны6z кrт0мъ, / и3 призвaвый въ покаsніе грBшныz, / да не tлучи1ши менE стaда твоегw2, пaстырю д0брый: / но взыщи2 мS вLко, заблyждшаго, / и3 с™0му стaду твоемY сопричти2, / ћкw є3ди1нъ млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ.

Слaва: Ћкw разб0йникъ и3сповёдаzйсz вопію2 ти2, бlже: / во цrтвіи твоeмъ помzни2 мS гDи, и3 съ ни1мъ мS сочетaй, / в0лею страдaти њ нaсъ и3зв0ливый.

И# нhнэ: Нaсъ рaди распsтаго / пріиди1те вси2 воспои1мъ: / тог0 бо ви1дэ мRjа на дрeвэ, и3 глаг0лаше: / ѓще и3 распsтіе терпи1ши, / ты2 є3си2 сн7ъ и3 бGъ м0й.

ГDи поми1луй, м7. Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# твори1мъ три2 вели6кіz покл0ны съ мlтвою с™aгw є3фрeма:

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ.

Дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми2 рабY твоемY. Покл0нъ.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Покл0нъ.

Тaже мlтву вели1кагw васjліа:

ВLко гDи, ї}се хrтE б9е нaшъ, долготерпёвый њ нaшихъ согрэшeніихъ, и3 дaже до нhнэшнzгw часA приведhй нaсъ, в0ньже на животворsщемъ дрeвэ ви1сz, бlгоразyмному разб0йнику, и4же въ рaй путесотвори1лъ є3си2 вх0дъ, и3 смeртію смeрть разруши1лъ є3си2, њчи1сти нaсъ грёшныхъ и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ. согрэши1хомъ бо и3 беззак0нновахомъ, и3 нёсмы дост0йни возвести2 nчесA н†ша и3 воззрёти на высотY нбcную: занE њстaвихомъ пyть прaвды твоеS, и3 ходи1хомъ въ в0лzхъ сердeцъ нaшихъ. но м0лимъ твою2 безмёрную бlгость, пощади2 нaсъ гDи, по мн0жеству млcти твоеS, и3 сп7си2 нaсъ и4мене твоегw2 рaди с™aгw, ћкw и3счез0ша въ суетЁ днjе нaши, и3зми2 нaсъ и3з8 руки2 сопроти1внагw, и3 њстaви нaмъ грэхи2 нaшz, и3 ўмертви2 плотск0е нaше мудровaніе, да вeтхаго tложи1вше человёка, въ н0ваго њблецeмсz: и3 тебЁ поживeмъ нaшему вLцэ, и3 бlгодётелю, и3 тaкw твои6мъ послёдующе повелёніємъ, въ вёчный пок0й дости1гнемъ, и3дёже є4сть всёхъ веселsщихсz жили1ще, тh бо є3си2 вои1стинну и4стинное весeліе и3 рaдость лю1бzщихъ тS хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# tпyстъ.

 

Начaло вечeрни.

Глаг0летъ сщ7eнникъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

И# начинaетъ предстоsтель, и3ли2 ўчинeнный чтeцъ:

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY цReви и3 бGу нaшему.

 

[На бдёніи всен0щномъ діaконъ: Востaните!

Ли1къ: ГDи бlгослови2.

Предстоsтель возглашaетъ си1це: Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй, и3 животворsщей, и3 нераздёльнэй трbцэ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# начинaетъ предстоsтель, спою1щей и3 пр0чей брaтіи:

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY цReви и3 бGу нaшему.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ є3мY.

Ли1къ: Бlгослови2 душE моS гDа: / Бlгословeнъ є3си2 гDи. / ГDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2: / Бlгословeнъ є3си2 гDи. / Во и3сповёданіе и3 въ велелёпоту њблeклсz є3си2. / Бlгословeнъ є3си2 гDи. / ПосредЁ г0ръ пр0йдутъ в0ды. / Ди1вна дэлA тво‰ гDи. / Вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си2: / Слaва ти2, гDи сотвори1вшему вс‰.]

Pал0мъ Rг.

Бlгослови2 душE моS гDа: гDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2, во и3сповёданіе и3 въ велелёпоту њблeклсz є3си2. њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, простирazй нб7о ћкw к0жу. покрывazй водaми превhспрєннzz сво‰, полагazй џблаки на восхождeніе своE, ходsй на крилY вётрєню. творsй ѓгGлы сво‰ дyхи и3 слуги6 сво‰ плaмень џгненный. њсновazй зeмлю на твeрди є3S, не преклони1тсz въ вёкъ вёка. бeздна, ћкw ри1за њдэsніе є3S, на горaхъ стaнутъ в0ды. t запрещeніz твоегw2 побёгнутъ, t глaса гр0ма твоегw2 ўбоsтсz. восх0дzтъ г0ры, и3 низх0дzтъ полS въ мёсто, є4же њсновaлъ є3си2 и5мъ. предёлъ положи1лъ є3си2, є3гHже не прeйдутъ, нижE њбратsтсz покрhти зeмлю. посылazй и3ст0чники въ дeбрэхъ, посредЁ г0ръ пр0йдутъ в0ды. напаsютъ вс‰ ѕвёри сє1льныz, ждyтъ nнaгри въ жaжду свою2. на тhхъ пти6цы нбcныz привитaютъ, t среды2 кaменіz дадsтъ глaсъ. напаszй г0ры t превhспреннихъ свои1хъ, t плодA дёлъ твои1хъ насhтитсz землS. прозzбazй травY скотHмъ, и3 ѕлaкъ на слyжбу человёкwмъ, и3звести2 хлёбъ t земли2. и3 віно2 весели1тъ сeрдце человёка, ўмaстити лицE є3лeемъ, и3 хлёбъ сeрдце человёка ўкрэпи1тъ. насhтzтсz древA польск†z, кeдри лівaнстіи, и5хже є3си2 насади1лъ. тaмw пти6цы вогнэздsтсz: є3рwдjево жили1ще предводи1тельствуетъ и4ми. г0ры высHкіz є3лeнємъ, кaмень прибёжище зazцємъ. сотвори1лъ є4сть лунY во временA, с0лнце познA зaпадъ св0й. положи1лъ є3си2 тьмY, и3 бhсть н0щь, въ нeйже пр0йдутъ вси2 ѕвёріе дубрaвніи: скЂмни рыкaющіи восхи1тити, и3 взыскaти t бGа пи1щу себЁ. возсіS с0лнце, и3 собрaшасz, и3 въ л0жахъ свои1хъ лsгутъ. и3зhдетъ человёкъ на дёло своE, и3 на дёланіе своE до вeчера. ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰ гDи, вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си2: и3сп0лнисz землS твaри твоеS. сіE м0ре вели1кое и3 прострaнное, тaмw гaди, и4хже нёсть числA, живHтнаz м†лаz съ вели1кими. тaмw корабли2 преплaваютъ, ѕмjй сeй, є3г0же создaлъ є3си2 ругaтисz є3мY. вс‰ къ тебЁ чaютъ, дaти пи1щу и5мъ во бlго врeмz. дaвшу тебЁ и5мъ, соберyтъ: tвeрзшу тебЁ рyку, всsчєскаz и3сп0лнzтсz бlгости. tврaщшу же тебЁ лицE возмzтyтсz: tи1меши дyхъ и4хъ, и3 и3счeзнутъ, и3 въ пeрсть свою2 возвратsтсz. п0слеши д¦а твоего2, и3 сози1ждутсz, и3 њбнови1ши лицE земли2. бyди слaва гDнz во вёки, возвесели1тсz гDь њ дёлэхъ свои1хъ: призирazй на зeмлю, и3 творsй ю5 трzсти1сz: прикасazйсz горaмъ, и3 дымsтсz. воспою2 гDеви въ животЁ моeмъ: пою2 бGу моемY, д0ндеже є4смь. да ўслади1тсz є3мY бесёда моS, ѓзъ же возвеселю1сz њ гDэ. да и3счeзнутъ грBшницы t земли2, и3 беззакHнницы, ћкоже не бhти и5мъ: бlгослови2 душE моS гDа.

С0лнце познA зaпадъ св0й: положи1лъ є3си2 тьмY и3 бhсть н0щь. ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰ гDи, вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си2.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. три1жды.

Тaже є3ктеніA вели1каz. Тaже стіхосл0віе pалти1рz.

[Ѓще же є4сть суббHта вeчера стіхосл0вимъ каfjсму №, Бlжeнъ мyжъ: Ѓще ќбw є4сть гDскій прaздникъ, и3ли2 бGор0диченъ, и3ли2 с™aгw вели1кагw, въ ни1хже поeтсz полmелeй, поeмъ стіхи2 pалмHвъ сі‰:

Бlжeнъ мyжъ:

Бlжeнъ мyжъ, и4же не и4де на совётъ нечести1выхъ: Ґллилyіа. Три1жды.

Ћкw вёсть гDь пyть првdныхъ, и3 пyть нечести1выхъ поги1бнетъ. Ґллилyіа. Три1жды.

Раб0тайте гDеви со стрaхомъ, и3 рaдуйтесz є3мY со трeпетомъ. Ґллилyіа. Три1жды.

Бlжeни вси2 надёющіисz нaнь. Ґллилyіа. Три1жды.

Воскrни2, гDи, сп7си1 мz, б9е м0й: Ґллилyіа. Три1жды.

ГDне є4сть сп7сeніе, и3 на лю1дехъ твои1хъ бlгословeніе твоE. Ґллилyіа. Три1жды.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.]

 

По стіхосл0віи є3ктеніA мaлаz.

И# ѓбіе, ГDи воззвaхъ, въ прилучи1вшійсz глaсъ:

ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS. / ўслhши мS гDи.

Первhй ли1къ: ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS: / вонми2 глaсу молeніz моегw2, / внегдA воззвaти ми2 къ тебЁ. / ўслhши мS гDи.

Вторhй ли1къ: Да и3спрaвитсz мlтва моS, / ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, / воздэsніе рукY моє1ю, / жeртва вечeрнzz. / ўслhши мS гDи.

И# по чи1ну стіхи2: Положи2, гDи, хранeніе ўстHмъ мои6мъ, и3 двeрь њграждeніz њ ўстнaхъ мои1хъ. не ўклони2 сeрдце моE въ словесA лукaвствіz, непщевaти вины2 њ грэсёхъ. съ человёки дёлающими беззак0ніе, и3 не сочтyсz со и3збрaнными и4хъ. накaжетъ мS прaведникъ млcтію, и3 њбличи1тъ мS: є3лeй же грёшнагw да не намaститъ главы2 моеS. ћкw є3щE и3 мlтва моS во бlговолeніихъ и4хъ, пожeрты бhша при кaмени судіи6 и4хъ. ўслhшатсz глаг0ли мои2, ћкw возмог0ша: ћкw т0лща земли2 просёдесz на земли2, расточи1шасz кHсти и4хъ при ѓдэ. ћкw къ тебЁ гDи, гDи, џчи мои2, на тS ўповaхъ, не tими2 дyшу мою2. сохрани1 мz t сёти, ю4же состaвиша ми2, и3 t собл†знъ дёлающихъ беззак0ніе. падyтъ во мрeжу свою2 грBшницы: є3ди1нъ є4смь ѓзъ, д0ндеже прейдY.

Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, глaсомъ мои1мъ ко гDу помоли1хсz. пролію2 пред8 ни1мъ молeніе моE, печaль мою2 пред8 ни1мъ возвэщY. внегдA и3счезaти t менє2 дyху моемY, и3 ты2 познaлъ є3си2 стєзи2 мо‰. на пути2 сeмъ, по немyже хождaхъ, скрhша сёть мнЁ. смотрsхъ њдеснyю и3 возглsдахъ, и3 не бЁ знazй менє2. поги1бе бёгство t менє2, и3 нёсть взыскazй дyшу мою2. воззвaхъ къ тебЁ гDи, рёхъ: ты2 є3си2 ўповaніе моE, чaсть моS є3си2 на земли2 живhхъ. вонми2 молeнію моемY, ћкw смири1хсz ѕэлw2: и3збaви мS t гонsщихъ мS, ћкw ўкрэпи1шасz пaче менє2.

На ‹, стіхи6ры: И#зведи2 и3з8 темни1цы дyшу мою2, и3сповёдатисz и4мени твоемY.

Менє2 ждyтъ прaвєдницы, д0ндеже воздaси мнЁ.

На }: И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ гDи, гDи, ўслhши глaсъ м0й.

Да бyдутъ ќши твои2, внeмлющэ глaсу молeніz моегw2.

На ѕ7: Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў тебE њчищeніе є4сть.

И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS, гDи, потерпЁ душA моS въ сл0во твоE, ўповA душA моS на гDа.

На д7: T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz, да ўповaетъ ї}ль на гDа.

Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.

На в7: Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.

Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz пребывaетъ во вёкъ.

Слaва: С™aгw минeи. И# нhнэ: БGор0диченъ. Ѓще нёсть с™aгw: Слaва, и3 нhнэ: БGор0диченъ.

Творeніе сwфр0ніа, патріaрха їеrли1мскагw.

Свёте ти1хій с™hz слaвы, / безсмeртнагw, nц7A нбcнагw, / с™aгw бlжeннагw, ї}се хrтE, / пришeдше на зaпадъ с0лнца, / ви1дэвше свётъ вечeрній, / поeмъ nц7A, сн7а, и3 с™aго д¦а, бGа. / дост0инъ є3си2 во вс‰ временA / пётъ бhти глaсы препод0бными, / сн7е б9ій, жив0тъ даsй: / тёмже мjръ тS слaвитъ.

 

Въ недёлю же и3 въ пzт0къ вeчера, никогдaже поeтсz ґллилyіа. Ѓще же є4сть БGъ гDь, пою1тсz прокjмены сі‰.

Въ суббHту вeчера, на глaсъ ѕ7:

ГDь воцRи1сz, / въ лёпоту њблечeсz.

Стjхъ: Њблечeсz гDь въ си1лу, и3 препоsсасz.

Стjхъ: И$бо ўтверди2 вселeнную, ±же не подви1житсz.

Стjхъ: Д0му твоемY подобaетъ с™hнz гDи, въ долготY днjй.

Въ недёлю вeчера, глaсъ }:

СE нhнэ бlгослови1те гDа / вси2 раби2 гDни.

Стjхъ: Стоsщіи во хрaмэ гDни, во дв0рэхъ д0му бGа нaшегw.

Въ понедёльникъ вeчера, глaсъ д7:

ГDь ўслhшитъ мS, / внегдA воззвaти ми2 къ немY.

Стjхъ: ВнегдA призвaти ми2, ўслhша мS бGъ прaвды моеS.

Во вт0рникъ вeчера, глaсъ №:

Ми1лость твоS, гDи, / поженeтъ мS вс‰ дни6 животA моегw2.

Стjхъ: ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0же мS лиши1тъ, на мёстэ ѕлaчнэ тaмw всели1 мz.

Въ срeду вeчера, глaсъ є7:

Б9е, во и4мz твоE спаси1 мz, / и3 въ си1лэ твоeй суди1 ми.

Стjхъ: Б9е, ўслhши моли1тву мою2, внуши2 глаг0лы ќстъ мои1хъ.

Въ четверт0къ вeчера, глaсъ ѕ7:

П0мощь моS t гDа / сотв0ршагw нб7о и3 зeмлю.

Стjхъ: Возвед0хъ џчи мои2 въ г0ры, tню1дуже пріи1детъ п0мощь моS.

Въ пzт0къ вeчера, глaсъ з7:

Б9е, застyпникъ м0й є3си2 ты2, / и3 ми1лость твоS предвари1тъ мS.

Стjхъ: И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ б9е, и3 t востаю1щихъ на мS и3збaви мS.

 

Подобaетъ вёдати, ћкw ѓще прилучи1тсz м7-ца, и3ли2 Ґллилyіа, вмёстw прокjменwвъ седми1цы, поeмъ сі‰.

Въ пнdльникъ вeчера: Ґллилyіа, три1жды, во глaсъ ѕ7.

Стjхъ: ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE. Ґллилyіа.

Стjхъ: И# во вёки вэкHвъ.

Мh же высочaйшимъ глaсомъ: Ґллилyіа.

Во вт0рникъ и3 въ четверт0къ вeчера: Ґллилyіа.

Стjхъ: Возноси1те гDа бGа нaшего, и3 покланsйтесz подн0жію н0гу є3гw2, ћкw с™о є4сть. Ґллилyіа.

Стjхъ: И# во вёки вэкHвъ. Ґллилyіа.

Въ срeду вeчера: Ґллилyіа.

Стjхъ: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ. Ґллилyіа.

Стjхъ: И# во вёки вэкHвъ. Ґллилyіа.

 

[Ѓще комY и4мать бhти бдёніе, и3ли2 полmелeй, чтyтсz парєміи2 прaзднику и3ли2 с™0му.

Діaконъ: Премyдрость.

И# чтeцъ надписaніе парєміи2.

И# пaки діaконъ: В0нмемъ.

И# чтeцъ глаг0летъ парємію2.

Глаг0летъ сщ7eнникъ: Ми1ръ ти2.

И# чтeцъ: И# д¦ови твоемY.

Е#ктеніA сугyбаz: Рцeмъ вси2 t всеS души2:]

Тaже: Спод0би, гDи:

Ли1къ: Спод0би гDи въ вeчеръ сeй без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. / бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, / и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь. / бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. / бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. / бlгословeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz њправдaніємъ твои6мъ. / бlгословeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz њправдaніи твои1ми. / гDи, млcть твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри: / тебЁ подобaетъ хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе, / тебЁ слaва подобaетъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, / нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

 

Сщ7eнникъ: И#сп0лнимъ вечeрнюю мlтву нaшу: И# прHчаz.

[Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Моли1тва главоприклонeніz. Ѓще комY и4мать бhти бдёніе, и3ли2 полmелeй,Тaже и3сх0димъ въ притв0ръ, пою1ще стіхи1ру хрaма и3ли2 прaздника, совершaюще літjю. Сщ7eнникъ же и3 діaконъ съ кади1льницею и3сх0дzтъ вкyпэ сёверною стран0ю, пред8и1дутъ же и5мъ со двэмA лампaдома: с™ы6мъ же двeремъ затворє1нымъ сyщымъ. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ. Тaже начинaемъ стіхи6ры стіх0вны, и3 пою1ще вх0димъ въ хрaмъ.]

 

И# по возглaсэ стіхи6ры стіх0вны, въ ни1хже глаг0лемъ настоsщыz стіхи2.

Стjхъ №: Къ тебЁ возвед0хъ џчи мои2, живyщему на нб7си2. сE ћкw џчи р†бъ въ рукY госп0дій свои1хъ, ћкw џчи рабhни въ рукY госпожи2 своеS: тaкw џчи нaши ко гDу бGу нaшему, д0ндеже ўщeдритъ ны2.

Стjхъ в7: Поми1луй нaсъ, гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу и3сп0лнихомсz ўничижeніz: наипaче нап0лнисz душA нaша поношeніz гобзyющихъ, и3 ўничижeніz г0рдыхъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

 

[Ѓще же є4сть суббHта вeчера, глаг0лемъ настоsщыz стіхи2:

Стjхъ: ГDь воцRи1сz, / въ лёпоту њблечeсz.

Стjхъ: И$бо ўтверди2 вселeнную, / ћже не подви1житсz.

Стjхъ: Д0му твоемY подобaетъ с™hнz / гDи, въ долготY днjй.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.]

Мlтва с™aгw сmмеHна бGопріи1мца:

Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, вLко, / по глаг0лу твоемY, съ ми1ромъ: / ћкw ви1дэста џчи мои2 сп7сeніе твоE, / є4же є3си2 ўгот0валъ пред8 лицeмъ всёхъ людeй, / свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, / и3 слaву людeй твои1хъ ї}лz.

Чтeцъ глаг0летъ Трис™0е. По Џ§е нaшъ: Возглашaетъ сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: Ли1къ: Ґми1нь. Тропaрь прилучи1вшагwсz прaздника, и3ли2 с™aгw, и3ли2 днE. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: и3 tпyстъ.

[Въ суббHту вeчера:

Бцdе дв7о рaдуйсz, / бlгодaтнаz мRjе, гDь съ тоб0ю: / бlгословeна ты2 въ женaхъ, и3 бlгословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2, / ћкw сп7са родилA є3си2 дyшъ нaшихъ. Глаг0лемъ три1жды.

Посeмъ ли1къ: Бyди и4мz гDне блгcвeно t нhнэ и3 до вёка. Три1жды.

И# глаг0лемъ pал0мъ lг.

Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. њ гDэ похвaлитсz душA моS, да ўслhшатъ кр0тцыи, и3 возвеселsтсz. возвели1чите гDа со мн0ю, и3 вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ. взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS, и3 t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви мS. приступи1те къ немY, и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не постыдsтсz. сeй ни1щій воззвA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ скорбeй є3гw2 сп7сE и5. њполчи1тсz ѓгGлъ гDнь w4крестъ боsщихсz є3гw2, и3 и3збaвитъ и5хъ. вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ нaнь. б0йтесz гDа вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. богaтіи њбнищaша и3 взалкaша, взыскaющіи же гDа не лишaтсz всsкагw бlга.

Сщ7eнникъ къ нар0ду глаг0летъ: Бlгословeніе гDне на вaсъ, тогw2 бlгодaтію и3 человэколю1біемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# начинaемъ шестоpaлміе.]

 

Ѓще же є4сть БGъ гDь, по трис™0мъ tпусти1тельный тропaрь днE. Діaконъ: Премyдрость. Ли1къ: Бlгослови2. Сщ7eнникъ: Сhй блгcвeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ли1къ: Ґми1нь. Ўтверди2 б9е, / с™yю правослaвную вёру, правослaвныхъ хrтіaнъ, / во вёкъ вёка. Сщ7eнникъ: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ. Ли1къ: ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ. Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ. Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

Сщ7eнникъ твори1тъ tпyстъ:

Въ недёлю: Воскресhй и3з8 мeртвыхъ:

Ѓще же ни2: Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлwвъ, и3 с™aгw [и4м>къ, є3гHже є4сть хрaмъ, и3 є3гHже є4сть дeнь], с™hхъ и3 прaведныхъ бGоoц7ъ їwакjма и3 ѓнны, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw блaгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Многолётіе.

Ли1къ: Вели1каго господи1на и3 nтцA нaшего и4м>къ, / с™ёйшаго патріaрха моск0вскаго и3 всеS руси2, / и3 господи1на нaшего преwсвzщeнэйшего и4м>къ, / митрополjта [и3ли2 ґрхіепcкпа, и3ли2 є3пcкпа є3гHже є4сть њбласть], / бGохрани1мую странY нaшу рwссjйскую, / настоsтелz, брaтію и3 прих0жанъ с™aгw храма сегw2, / и3 вс‰ правослaвныz хrтіaны, / гDи, сохрани2 и5хъ на мн0гаz лBта.

 

Ѓще же є4сть м7-ца, и3ли2 и4нъ п0стъ, и3 Ґллилyіа пёто, глаг0ли тропари2 сі‰, во глaсъ д7:

Бцdе дв7о рaдуйсz, / бlгодaтнаz мRjе, гDь съ тоб0ю: / бlгословeна ты2 въ женaхъ, и3 бlгословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2, / ћкw сп7са родилA є3си2 дyшъ нaшихъ. Покл0нъ №.

Слaва: Кrти1телю хrт0въ, всёхъ нaсъ помzни2, / да и3збaвимсz t беззак0ній нaшихъ: / тебё бо дадeсz бlгодaть моли1тисz за ны2. Покл0нъ №.

И# нhнэ: Моли1те за ны2 с™jи ґпcли, с™jи вси2, / да и3збaвимсz t бёдъ и3 скорбeй: / вaсъ бо тє1плыz предстaтели ко сп7су стzжaхомъ. Покл0нъ №.

Под8 твоE бlгоутр0біе прибэгaемъ бцdе, / молє1ніz н†ша не прeзри во њбстоsніи, / но t бёдъ и3збaви ны2 є3ди1на чcтаz, є3ди1на бlгословeннаz. Без8 покл0на.

ГDи поми1луй, м7. Слaва, и3 нhнэ: ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Сhй бlгословeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Вёдомо бyди, ћкw ў грeкwвъ
сію2 мlтву предстоsтель глаг0летъ:

Нбcный цRю2, вёру ўтверди2, kзhки ўкроти2, мjръ ўмири2, с™hй хрaмъ сeй [с™yю nби1тель сію2] д0брэ сохрани2: прeжде tшeдшыz nтцы2 и3 брaтію нaшу въ селeніихъ прaведныхъ ўчини2, и3 нaсъ въ покаsніи и3 и3сповёданіи пріими2, ћкw бlгjй и3 человэколю1бецъ.

 

Посeмъ покл0ны вели6кіz три2, глаг0люще въ себЁ на к0емждо покл0нэ мlтву прпdбнагw є3фрeма.

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ вели1кій.

Д¦ъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE дaруй ми2 рабY твоемY. Покл0нъ вели1кій.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. Покл0нъ вели1кій.

Тaже мaлыхъ покл0нwвъ в7i, глаг0люще себЁ втaй на кjйждо покл0нъ:

Б9е, њчи1сти мS грёшнаго.

И# пaки, скончaвъ покл0ны, глаг0лемъ мlтву всю2 вышепи1санную:

ГDи и3 вLко животA моегw2: И# покл0нъ є3ди1нъ вели1кій.

Тaже, Трис™0е. По Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь. ГDи поми1луй, в7i.

Тaже мlтву:

Всес™az трbце, є3диносyщнаz держaво, нераздёльное цrтво, всёхъ бlги1хъ винA, бlговоли1 же и3 њ мнЁ грёшнэмъ, ўтверди2, вразуми2 сeрдце моE, и3 всю2 мою2 tими2 сквeрну. просвэти2 мою2 мhсль, да вhну слaвлю, пою2 и3 покланsюсz, и3 глаг0лю: є3ди1нъ с™ъ, є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, въ слaву бGа nц7A, ґми1нь.

Посeмъ: Бyди и4мz гDне бlгословeно t нhнэ и3 до вёка. три1жды. И# покл0ны G.

Слaва, и3 нhнэ:

Тaже pал0мъ lг.

Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. њ гDэ похвaлитсz душA моS, да ўслhшатъ кр0тцыи, и3 возвеселsтсz. возвели1чите гDа со мн0ю, и3 вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ. взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS, и3 t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви мS. приступи1те къ немY, и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не постыдsтсz. сeй ни1щій воззвA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ скорбeй є3гw2 сп7сE и5. њполчи1тсz ѓгGлъ гDнь w4крестъ боsщихсz є3гw2, и3 и3збaвитъ и5хъ. вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ нaнь. б0йтесz гDа вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. богaтіи њбнищaша и3 взалкaша, взыскaющіи же гDа не лишaтсz всsкагw бlга.

И# pал0мъ рм7д.

Вознесy тz, б9е м0й, цRю2 м0й, и3 бlгословлю2 и4мz твоE въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка. на всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка. вeлій гDь и3 хвaленъ ѕэлw2, и3 вели1чію є3гw2 нёсть концA. р0дъ и3 р0дъ восхвaлzтъ дэлA тво‰ и3 си1лу твою2 возвэстsтъ: великолёпіе слaвы с™hни твоеS возглаг0лютъ и3 чудесA тво‰ повёдzтъ: и3 си1лу стрaшныхъ твои1хъ рекyтъ и3 вели1чіе твоE повёдzтъ: пaмzть мн0жества бlгости твоеS tрhгнутъ и3 прaвдою твоeю возрaдуютсz. щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ. бlгъ гDь всsчєскимъ, и3 щедрHты є3гw2 на всёхъ дёлэхъ є3гw2. да и3сповёдzтсz тебЁ, гDи, вс‰ дэлA тво‰, и3 прпdбніи твои2 да бlгословsтъ тS: слaву цrтвіz твоегw2 рекyтъ и3 си1лу твою2 возглаг0лютъ, сказaти сыновHмъ человёчєскимъ си1лу твою2 и3 слaву великолёпіz цrтвіz твоегw2. цrтво твоE цrтво всёхъ вэкHвъ, и3 вLчество твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ. вёренъ гDь во всёхъ словесёхъ свои1хъ и3 прпdбенъ во всёхъ дёлэхъ свои1хъ. ўтверждaетъ гDь вс‰ низпaдающыz и3 возставлsетъ вс‰ низвeржєнныz. џчи всёхъ на тS ўповaютъ, и3 ты2 даeши и5мъ пи1щу во бlговрeменіи: tверзaеши ты2 рyку твою2 и3 и3сполнsеши всsкое жив0тно бlговолeніz. првdнъ гDь во всёхъ путeхъ свои1хъ и3 прпdбенъ во всёхъ дёлэхъ свои1хъ. бли1з8 гDь всBмъ призывaющымъ є3го2, всBмъ призывaющымъ є3го2 во и4стинэ: в0лю боsщихсz є3гw2 сотвори1тъ, и3 моли1тву и4хъ ўслhшитъ, и3 сп7сeтъ |. храни1тъ гDь вс‰ лю1бzщыz є3го2, и3 вс‰ грёшники потреби1тъ. хвалY гDню возглаг0лютъ ўстA мо‰: и3 да бlгослови1тъ всsка пл0ть и4мz с™0е є3гw2 въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка.

И# посeмъ діaконъ: Премyдрость.

Ли1къ: Дост0йно є4сть, ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, / приснобlжeнную и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw.

Сщ7eнникъ: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ.

Ли1къ: ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# бывaетъ конeчный tпyстъ. Сі‰ же бывaютъ, є3гдA є4сть вели1кій п0стъ.

 

Ѓще же є4сть и4нъ п0стъ, и3 пёто Ґллилyіа, по покл0нэхъ, и3 трис™0мъ, и3 по возглaсэ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь. ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ: И# пaки, ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2. И# tпyстъ.

Ѓще же х0щеши,
по концЁ вечeрни глаг0ли мlтву сію2
вели1кагw васjліа:

Бlгословeнъ є3си2 вLко вседержи1телю, просвэти1вый дeнь свётомъ с0лнечнымъ, и3 н0щь ўzсни1вый зарsми џгненными, є4же долготY днE прейти2 нaсъ спод0билъ є3си2, и3 прибли1житисz начaлwмъ н0щи: ўслhши молeніе нaше, и3 всёхъ людeй твои1хъ, и3 всёхъ нaсъ прости2 вHльнаz и3 невHльнаz согрэшє1ніz. пріими2 вечє1рнzz н†ша молє1ніz, и3 низпосли2 мн0жество млcти твоS, и3 щедр0тъ твои1хъ на достоsніе твоE: њстэни2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгGлы: воwружи2 нaсъ nрyжіемъ прaвды: њгради2 нaсъ и4стиною твоeю: соблюди2 нaсъ си1лою твоeю: и3збaви нaсъ t всsкагw њбстоsніz, и3 всsкагw навёта сопроти1внагw. подaждь же нaмъ и3 настоsщій вeчеръ съ приходsщею н0щію совершeнъ, с™ъ, ми1ренъ, безгрёшенъ, безблaзненъ, безмечтaненъ, и3 вс‰ дни6 животA нaшегw. мlтвами с™hz бцdы. и3 всёхъ с™hхъ t вёка бlгоугоди1вшихъ, ґми1нь.

ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

И# бывaетъ tпyстъ.

 

Бlгословeніе трапeзы.

Вшeдше же въ трапeзу, глаг0лемъ: Kдsтъ ўб0зіи, и3 насhтzтсz, и3 восхвaлzтъ гDа взыскaющіи є3гw2, жив† бyдутъ сердцA и4хъ въ вёкъ вёка.

Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй. три1жды. Бlгослови2.

И# бlгословлsетъ сщ7eнникъ трапeзу: ХrтE б9е, бlгослови2 ћстіе и3 питіE рабHмъ твои6мъ, ћкw с™ъ є3си2 всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

 

По kдeніи же, Слaва, и3 нhнэ.

Бhсть чрeво твоE с™az трапeза, и3мyщаz нбcнаго хлёба, хrтA бGа нaшего, t негHже всsкъ kдhй не ўмирaетъ, ћкоже речE всёхъ, бGороди1тельнице, питaтель.

Тaже: Возвесели1лъ ны2 є3си2 гDи, въ творeніихъ твои1хъ, и3 въ дёлэхъ рукY твоє1ю возрaдуемсz. знaменасz на нaсъ свётъ лицA твоегw2 гDи, дaлъ є3си2 весeліе въ сeрдцэ моeмъ, t плодA пшени1цы, вінA и3 є3лeа своегw2 ўмн0жишасz. въ ми1рэ вкyпэ ўснY и3 почjю, ћкw ты2 гDи, є3ди1наго на ўповaніи всели1лъ мS є3си2.

И# посeмъ: Дост0йно є4сть, ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, / приснобlжeнную и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw. / чcтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

Сщ7eнникъ: Съ нaми бGъ, своeю бlгодaтію и3 чlвэколю1біемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

И# мы2: Ґми1нь.

 

Начaло съ бGомъ вели1кагw повечeріz.

Глаг0летъ сщ7eнникъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

И# начинaютъ брaтіz: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2 бlже, дyшы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# мы2: Ґми1нь. Тaже, ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ:

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

И# ѓбіе, ѓще є4сть пeрваz седми1ца вели1кіz четыредесsтницы, начинaемъ pал0мъ …f: Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2: И# и3сп0лнившусz семY, поeмъ вели1кій канHнъ.

Ѓще же ни2, начинaемъ си1це:

Pал0мъ д7.

ВнегдA призвaти ми2, ўслhша мS бGъ прaвды моеS: въ ск0рби распространи1лъ мS є3си2. ўщeдри мS, и3 ўслhши мlтву мою2. сhнове человёчестіи, док0лэ тzжкосeрдіи; вскyю лю1бите суетY, и3 и4щете лжи2; и3 ўвёдите, ћкw ўдиви2 гDь прпdбнаго своего2: гDь ўслhшитъ мS, внегдA воззвaти ми2 къ немY. гнёвайтесz, и3 не согрэшaйте: ±же глаг0лете въ сердцaхъ вaшихъ, на л0жахъ вaшихъ ўмили1тесz. пожри1те жeртву прaвды, и3 ўповaйте на гDа. мнHзи глаг0лютъ: кто2 kви1тъ нaмъ бlг†z; знaменасz на нaсъ свётъ лицA твоегw2, гDи. дaлъ є3си2 весeліе въ сeрдцэ моeмъ, t плодA пшени1цы, вінA и3 є3лeа своегw2 ўмн0жишасz. въ ми1рэ вкyпэ ўснY и3 почjю: ћкw ты2 гDи, є3ди1наго на ўповaніи всели1лъ мS є3си2.

Pал0мъ ѕ7.

ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE. поми1луй мS гDи, ћкw нeмощенъ є4смь: и3сцэли1 мz гDи, ћкw смzт0шасz кHсти мо‰. и3 душA моS смzтeсz ѕэлw2: и3 ты2 гDи, док0лэ; њбрати1сz гDи, и3збaви дyшу мою2, сп7си1 мz рaди млcти твоеS: ћкw нёсть въ смeрти поминazй тебE, во ѓдэ же кто2 и3сповёстсz тебЁ; ўтруди1хсz воздыхaніемъ мои1мъ, и3змhю на всsку н0щь л0же моE, слезaми мои1ми постeлю мою2 њмочY. смzтeсz t ћрости џко моE, њбетшaхъ во всёхъ вразёхъ мои1хъ. tступи1те t менE вси2 дёлающіи беззак0ніе, ћкw ўслhша гDь глaсъ плaча моегw2. ўслhша гDь молeніе моE, гDь мlтву мою2 пріsтъ. да постыдsтсz, и3 смzтyтсz вси2 врази2 мои2: да возвратsтсz, и3 ўстыдsтсz ѕэлw2 вск0рэ.

Pал0мъ в7i.

Док0лэ, гDи, забyдеши мS до концA; док0лэ tвращaеши лицE твоE t менE; док0лэ положY совёты въ души2 моeй, болBзни въ сeрдцэ моeмъ дeнь и3 н0щь; док0лэ вознесeтсz врaгъ м0й на мS; при1зри, ўслhши мS гDи б9е м0й, просвэти2 џчи мои2, да не когдA ўснY въ смeрть. да не когдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2. стужaющіи ми2 возрaдуютсz, ѓще подви1жусz. ѓзъ же на млcть твою2 ўповaхъ: возрaдуетсz сeрдце моE њ сп7сeніи твоeмъ. воспою2 гDеви бlгодёzвшему мнЁ, и3 пою2 и4мени гDа вhшнzгw.

При1зри, ўслhши мS гDи б9е м0й, просвэти2 џчи мои2, да не когдA ўснY въ смeрть: да не когдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. три1жды. И# покл0ны G. ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Pал0мъ к7д.

Къ тебЁ гDи, воздвиг0хъ дyшу мою2, б9е м0й на тS ўповaхъ, да не постыжyсz во вёкъ, нижE да посмэю1тъ ми сz врази2 мои2: и4бо вси2 терпsщіи тS, не постыдsтсz. да постыдsтсz беззак0ннующіи вотщE. пути6 тво‰ гDи, скажи1 ми, и3 стезsмъ твои6мъ научи1 мz. настaви мS на и4стину твою2, и3 научи1 мz: ћкw ты2 є3си2 бGъ сп7съ м0й, и3 тебE терпёхъ вeсь дeнь. помzни2 щедрHты тво‰ гDи, и3 млcти тво‰, ћкw t вёка сyть. грBхъ ю4ности моеS, и3 невёдэніz моегw2 не помzни2, по млcти твоeй помzни1 мz ты2, рaди бlгости твоеS гDи. бlгъ и3 прaвъ гDь, сегw2 рaди законоположи1тъ согрэшaющымъ на пути2. настaвитъ крHткіz на сyдъ, научи1тъ крHткіz путє1мъ свои6мъ. вси2 путіE гDни млcть и3 и4стина, взыскaющымъ завёта є3гw2 и3 свидёніz є3гw2. рaди и4мене твоегw2 гDи, и3 њчи1сти грёхъ м0й, мн0гъ бо є4сть. кт0 є3сть человёкъ боsйсz гDа; законоположи1тъ є3мY на пути2, є3г0же и3зв0ли. душA є3гw2 во бlги1хъ водвори1тсz, и3 сёмz є3гw2 наслёдитъ зeмлю. держaва гDь боsщихсz є3гw2, и3 завётъ є3гw2 kви1тъ и5мъ. џчи мои2 вhну ко гDу, ћкw т0й и3ст0ргнетъ t сёти н0зэ мои2. при1зри на мS, и3 поми1луй мS, ћкw є3динор0дъ и3 ни1щъ є4смь ѓзъ. скHрби сeрдца моегw2 ўмн0жишасz, t нyждъ мои1хъ и3зведи1 мz. ви1ждь смирeніе моE и3 трyдъ м0й, и3 њстaви вс‰ грэхи2 мо‰. ви1ждь враги2 мо‰, ћкw ўмн0жишасz, и3 ненавидёніемъ непрaведнымъ возненави1дэша мS. сохрани2 дyшу мою2, и3 и3збaви мS, да не постыжyсz, ћкw ўповaхъ на тS. неѕл0бивіи и3 прaвіи прилэплsхусz мнЁ, ћкw потерпёхъ тS гDи. и3збaви б9е, ї}лz t всёхъ скорбeй є3гw2.

Pал0мъ l.

На тS гDи ўповaхъ, да не постыжyсz во вёкъ, прaвдою твоeю и3збaви мS, и3 и3зми1 мz. приклони2 ко мнЁ ќхо твоE, ўскори2 и3з8sти мS. бyди ми2 въ бGа защи1тителz, и3 въ д0мъ прибёжища, є4же сп7сти1 мz. ћкw держaва моS, и3 прибёжище моE є3си2 ты2: и3 и4мене твоегw2 рaди настaвиши мS, и3 препитaеши мS. и3зведeши мS t сёти сеS, ю4же скрhша ми2: ћкw ты2 є3си2 защи1титель м0й гDи. въ рyцэ твои2 предложY дyхъ м0й: и3збaвилъ мS є3си2 гDи б9е и4стины. возненави1дэлъ є3си2 хранsщыz суеты2 вотщE: ѓзъ же на гDа ўповaхъ. возрaдуюсz и3 возвеселю1сz њ млcти твоeй, ћкw призрёлъ є3си2 на смирeніе моE, спaслъ є3си2 t нyждъ дyшу мою2. и3 нёси менE затвори1лъ въ рукaхъ врaжіихъ, постaвилъ є3си2 на прострaннэ н0зэ мои2. поми1луй мS гDи, ћкw скорблю2, смzтeсz ћростію џко моE, душA моS и3 ўтр0ба моS. ћкw и3счезE въ болёзни жив0тъ м0й, и3 лBта мо‰ въ воздыхaніихъ: и3знем0же нищет0ю крёпость моS, и3 кHсти мо‰ смzт0шасz. t всёхъ вр†гъ мои1хъ бhхъ поношeніе, и3 сосёдwмъ мои6мъ ѕэлw2, и3 стрaхъ знaємымъ мои6мъ: ви1дzщіи мS в0нъ бэжaша t менE. забвeнъ бhхъ ћкw мeртвъ t сeрдца, бhхъ ћкw сосyдъ погублeнъ. ћкw слhшахъ гаждeніе мн0гихъ живyщихъ џкрестъ: внегдA собрaтисz и5мъ вкyпэ на мS, пріsти дyшу мою2 совэщaша. ѓзъ же на тS гDи ўповaхъ, рёхъ: ты2 є3си2 бGъ м0й. въ рукY твоє1ю жрeбіи мои2, и3збaви мS и3з8 руки2 вр†гъ мои1хъ, и3 t гонsщихъ мS. просвэти2 лицE твоE на рабA твоего2, сп7си1 мz млcтію твоeю. гDи, да не постыжyсz, ћкw призвaхъ тS, да постыдsтсz нечести1віи, и3 сни1дутъ во ѓдъ. нёмы да бyдутъ ўстны2 льсти6выz, глаг0лющыz на прaведнаго беззак0ніе, гордhнею и3 ўничижeніемъ. к0ль мн0гое мн0жество бlгости твоеS гDи, ю4же скрhлъ є3си2 боsщымсz тебE, содёлалъ є3си2 ўповaющымъ на тS, пред8 сhны человёческими. скрhеши и5хъ въ тaйнэ лицA твоегw2 t мzтeжа человёческа: покрhеши и5хъ въ кр0вэ t прерэкaніz kзы6къ. бlгословeнъ гDь, ћкw ўдиви2 млcть свою2 во грaдэ њграждeніz. ѓзъ же рёхъ во и3зступлeніи моeмъ, tвeрженъ є4смь t лицA џчію твоeю: сегw2 рaди ўслhшалъ є3си2 глaсъ мlтвы моеS, внегдA воззвaхъ къ тебЁ. возлюби1те гDа вси2 прпdбніи є3гw2, ћкw и4стины взыскaетъ гDь и3 воздаeтъ и3зли1ше творsщымъ гордhню. мужaйтесz, и3 да крэпи1тсz сeрдце вaше, вси2 ўповaющіи на гDа.

Pал0мъ §.

Живhй въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бGа нбcнагw водвори1тсz. речeтъ гDеви: застyпникъ м0й є3си2, и3 прибёжище моE, бGъ м0й, и3 ўповaю на него2. ћкw т0й и3збaвитъ тS t сёти л0вчи, и3 t словесE мzтeжна. плещмA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 крилЁ є3гw2 надёешисz. nрyжіемъ њбhдетъ тS и4стина є3гw2, не ўбои1шисz t стрaха нощнaгw, t стрэлы2 летsщіz во дни2, t вeщи во тьмЁ преходsщіz, t срsща и3 бёса полyденнагw. падeтъ t страны2 твоеS тhсzща, и3 тьмA њдеснyю тебE, къ тебё же не прибли1житсz. nбaче nчи1ма твои1ма см0триши, и3 воздаsніе грёшникwвъ ќзриши. ћкw ты2 гDи, ўповaніе моE, вhшнzго положи1лъ є3си2 прибёжище твоE. не пріи1детъ къ тебЁ ѕло2, и3 рaна не прибли1житсz тэлеси2 твоемY. ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ заповёсть њ тебЁ, сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ твои1хъ. на рукaхъ в0змутъ тS, да не когдA преткнeши њ кaмень н0гу твою2. на ѓспіда и3 васілjска настyпиши, и3 поперeши львA и3 ѕмjz. ћкw на мS ўповA, и3 и3збaвлю и5: покрhю и5, ћкw познA и4мz моE: воззовeтъ ко мнЁ, и3 ўслhшу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0рби, и3змY є3го2: и3 прослaвлю є3го2: долгот0ю днeй и3сп0лню є3го2, и3 kвлю2 є3мY сп7сeніе моE.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. три1жды.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ: Ѓще є4сть п0стъ, покл0ны три2.

 

Тaже начинaемъ глаг0лати стіхи2 со сладкопёніемъ, не ск0рw, и3 вели1кимъ глaсомъ.

Пeрвый ли1къ: Съ нaми бGъ, разумёйте kзhцы, / и3 покарsйтесz: / Ћкw съ нaми бGъ.

Вторhй ли1къ, т0жде. Тaже по чи1ну кjйждо ли1къ св0й стjхъ.

Пeрвый ли1къ: Ўслhшите до послёднихъ земли2: / Ћкw съ нaми бGъ.

Вторhй ли1къ: Могyщіи покарsйтесz: / Ћкw съ нaми бGъ.

Ѓще бо пaки возм0жете, / и3 пaки побэждeни бyдете: / Ћкw съ нaми бGъ.

И# и4же ѓще совётъ совэщавaете, / разори1тъ гDь: / Ћкw съ нaми бGъ.

И# сл0во, є4же ѓще возглаг0лете, / не пребyдетъ въ вaсъ: / Ћкw съ нaми бGъ.

Стрaха же вaшегw не ўбои1мсz, / нижE смути1мсz: / Ћкw съ нaми бGъ.

ГDа же бGа нaшего того2 њс™и1мъ, / и3 т0й бyдетъ нaмъ въ стрaхъ: / Ћкw съ нaми бGъ.

И# ѓще на него2 надёzсz бyду, / бyдетъ мнЁ во њсщ7eніе: / Ћкw съ нaми бGъ.

И# ўповaz бyду на него2, / и3 спасyсz и4мъ: / Ћкw съ нaми бGъ.

СE ѓзъ и3 дёти, ±же ми2 дадE бGъ: / Ћкw съ нaми бGъ.

Лю1діе ходsщіи во тьмЁ, / ви1дэша свётъ вeлій: / Ћкw съ нaми бGъ.

Живyщіи во странЁ и3 сёни смeртнэй, / свётъ возсіsетъ на вы2: / Ћкw съ нaми бGъ.

Ћкw nтрочA роди1сz нaмъ, / сн7ъ, и3 дадeсz нaмъ: / Ћкw съ нaми бGъ.

Е#гHже начaльство бhсть на рaмэ є3гw2: / Ћкw съ нaми бGъ.

И# ми1ра є3гw2 нёсть предёла: / Ћкw съ нaми бGъ.

И# нарицaетсz и4мz є3гw2, / вели1ка совёта ѓгGлъ: / Ћкw съ нaми бGъ.

Чyденъ совётникъ: / Ћкw съ нaми бGъ.

БGъ крёпокъ, власти1тель, / начaльникъ ми1ра: / Ћкw съ нaми бGъ.

Nц7ъ бyдущагw вёка: / Ћкw съ нaми бGъ.

И#сп0лнившымъ же сz стіхHмъ, ћкw предречeсz, поeтсz:

Съ нaми бGъ, разумёйте kзhцы, / и3 покарsйтесz: / Ћкw съ нaми бGъ.

И# пaки є3ди1ницею t nбою2 ли6ку.

Слaва: Пeрвый ли1къ: Съ нaми бGъ:

И# нhнэ: Вторhй, т0жде.

Тaже двA ли6ка вкyпэ: Ћкw съ нaми бGъ.

И# ѓбіе настоsщыz тропари2.

Пeрвый ли1къ: Дeнь прешeдъ, бlгодарю1 тz гDи, вeчеръ, прошY, съ н0щію без8 грэхA подaждь ми2 сп7се, и3 сп7си1 мz.

Вторhй ли1къ. Слaва: Дeнь прешeдъ, славосл0влю тS вLко, вeчеръ, прошY, съ н0щію безсоблaзнство подaждь ми2 сп7се, и3 сп7си1 мz.

ДвA ли6ка. И# нhнэ: Дeнь прешeдъ, пэсносл0влю тS с™hй, вeчеръ, прошY, съ н0щію ненавётенъ подaждь ми2 сп7се, и3 спаси1 мz.

Вкyпэ двA ли6ка: Безпл0тное є3стество2 херувjмское, нем0лчными пёсньми тS славосл0вzтъ. шестокри6льнаz живHтнаz серафjми, непрестaнными глaсы тS превозн0сzтъ: ѓгGлwвъ же вс‰ вHинства трис™hми пёсньми тS восхвалsютъ. прeжде бо всёхъ є3си2 сhй nц7ъ, и3 собезначaльна и4маши твоего2 сн7а: и3 равночeстна носsй д¦а жи1зни, трbцы kвлsеши нераздёльное. прес™az дв7о м™и б9іz, и3 и5же сл0ва самови1дцы и3 слуги6: прbрHкъ же и3 м§нкъ вси2 ли1цы, ћкw безсмeртну и3мyще жи1знь: њ всёхъ моли1тесz прилёжнw, ћкw вси2 є3смы2 въ бэдaхъ. да прeлести и3збaвльшесz лукaвагw, ѓгGльскую вопіeмъ пёснь: с™hй, с™hй, с™hй, трис™hй гDи, поми1луй и3 сп7си2 нaсъ, ґми1нь.

И# ѓбіе ни1зкимъ глaсомъ, и3сповёданіе вёры:

Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, творцA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. и3 во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рождeннаго прeжде всёхъ вBкъ: свёта t свёта, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рождeнна, не сотворeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бhша. нaсъ рaди человBкъ, и3 нaшегw рaди спасeніz, сшeдшаго съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 вочеловёчшасz. распsтаго же за ны2 при понтjйстэмъ пілaтэ, и3 страдaвша, и3 погребeнна, и3 воскrшаго въ трeтій дeнь по писaніємъ. и3 возшeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща њдеснyю nц7A. и3 пaки грzдyщаго со слaвою, суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бyдетъ концA. и3 въ д¦а с™aго, гDа, животворsщаго, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спокланsема и3 сслaвима, глаг0лавшаго прbр0ки. во є3ди1ну с™yю соб0рную и3 ґпcльскую цRковь. и3сповёдую є3ди1но кRщeніе, во њставлeніе грэхHвъ. чaю воскrніz мeртвыхъ: и3 жи1зни бyдущагw вёка. ґми1нь.

 

И# ѓбіе, Прес™az: вс‰ глаг0лютсz по двaжды, кромЁ Прес™az вLчце, є4же глаг0летсz три1жды.

Прес™az вLчце бцdе, моли2 њ нaсъ грёшныхъ.

Вс‰ нбcныz си6лы с™hхъ ѓгGлъ и3 ґрх†гGлъ моли1те њ нaсъ грёшныхъ.

С™hй їwaнне прbр0че, и3 п®тeче, и3 кrти1телю гDа нaшегw ї}са хrтA, моли2 њ нaсъ грёшныхъ.

С™jи слaвніи ґпcли, прbр0цы и3 м§нцы, и3 вси2 с™jи, моли1те њ нaсъ грёшныхъ.

Прпdбніи и3 бGон0сніи nтцы2 нaши, пaстыріе и3 ўчи1теліе вселeнныz, моли1те њ нaсъ грёшныхъ.

Здё же глаг0летсz и3 с™hй хрaма.

Непобэди1маz, и3 непостижи1маz, и3 б9eственнаz си1ло чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA, не њстaви нaсъ грёшныхъ.

Б9е, њчи1сти нaсъ грёшныхъ.

Б9е, њчи1сти нaсъ грёшныхъ, и3 поми1луй нaсъ.

 

Тaже: С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

И# поeмъ тропари2 сі‰
въ понедёльникъ и3 въ срeду вeчера, во глaсъ в7.
[Ѓще же прилучи1тсz прaздникъ,
поeмъ тропaрь прaздника.]

Просвэти2 џчи мои2 хrтE б9е, / да не когдA ўснY въ смeрть, / да не когдA речeтъ врaгъ м0й: / ўкрэпи1хсz на него2.

Слaва: Застyпникъ души2 моеS бyди б9е, / ћкw посредЁ хождY сэтeй мн0гихъ, / и3збaви мS t ни1хъ, и3 сп7си1 мz бlже, / ћкw чlвэколю1бецъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Ћкw не и4мамы дерзновeніz за премнHгіz грэхи2 нaшz, / ты2 и4же t тебE р0ждшагосz моли2, бцdе дв7о: / мн0гw бо м0жетъ молeніе м™рнее ко бlгосeрдію вLки. / не прeзри грёшныхъ мольбы6 всечcтаz, / ћкw млcтивъ є4сть, и3 спасти2 могjй, / и4же и3 страдaти њ нaсъ и3зв0ливый.

И$ны тропари2
во вт0рникъ и3 въ четверт0къ вeчера,
во глaсъ }:

Неви1димыхъ вр†гъ мои1хъ неусыпaніе вёси гDи, / и3 nкаsнныz пл0ти моеS неможeніе вёси создaвый мS. / тёмже въ рyцэ твои2 предаю2 дyхъ м0й, / покрhй мS крил0ма твоеS бlгости, / да не когдA ўснY въ смeрть, / и3 ќмныz мои2 џчи просвэти2 / въ наслаждeніе б9eственныхъ словeсъ твои1хъ, / и3 воздви1гни мS во врeмz бlгопотрeбно къ твоемY славосл0вію, / ћкw є3ди1нъ бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Стjхъ: При1зри, и3 ўслhши мS, гDи б9е м0й:

Ћкw стрaшенъ сyдъ тв0й гDи, ѓгGлwмъ предстоsщымъ, / человёкwмъ вводи6мымъ, кни1гамъ разгибaємымъ, / дэлHмъ и3спытyємымъ, помыслHмъ и3стzзyємымъ: / кjй сyдъ бyдетъ мнЁ зачaтому во грэсёхъ; / кт0 ми плaмень ўгаси1тъ; кт0 ми тьмY просвэти1тъ; / ѓще не ты2 гDи, поми1луеши мS, / ћкw чlвэколю1бецъ.

Слaва: Слeзы ми2 дaждь б9е, / ћкоже и3ногдA женЁ грёшницэ: / и3 спод0би мS њмочи1ти н0зэ твои2, / ±же мS t пути2 прeлести свободи1вшыz, / и3 мЂро бlгоухaніz тебЁ приноси1ти, / житіE чи1сто, покаsніемъ ми2 создaнное, / да ўслhшу и3 ѓзъ желaемый тв0й глaсъ: / вёра твоS сп7сe тz, и3ди2 въ ми1рэ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Непостhдную, бцdе, надeжду твою2 и3мёz, спасyсz, / предстaтельство твоE стzжaвъ, пречcтаz, не ўбою1сz: / поженY враги2 мо‰, и3 побэждY |, во є3ди1нъ њболкjйсz, / ћкw въ бронS кр0въ тв0й, и3 всемогyщую твою2 п0мощь, / молsсz вопію1 ти: / вLчце, сп7си1 мz мlтвами твои1ми, / и3 возстaви мS t мрaчнагw снA къ твоемY славосл0вію, / си1лою и3з8 тебE воплоти1вшагwсz сн7а б9іz.

ГDи поми1луй, м7. Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Їерeй: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ, нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# мlтву сію2 вели1кагw васjліа:

ГDи гDи, и3збавлeй нaсъ t всsкіz стрэлы2 летsщіz во дни2, и3збaви нaсъ и3 t всsкіz вeщи во тьмЁ преходsщіz. пріими2 жeртву вечeрнюю рyкъ нaшихъ воздэsніе. спод0би же нaсъ и3 нощн0е п0прище без8 пор0ка прейти2, неискушeны t ѕлhхъ. и3 и3збaви нaсъ t всsкагw смущeніz и3 боsзни, ћже t діaвола нaмъ прибывaющіz. дaруй душaмъ нaшымъ ўмилeніе, и3 помыслHмъ нaшымъ попечeніе, є4же на стрaшнэмъ и3 прaведнэмъ твоeмъ судЁ и3спытaніz. пригвозди2 стрaху твоемY плHти нaшz, и3 ўмертви2 ќды нaшz сyщыz на земли2: да и3 с0ннымъ безм0лвіемъ просвэти1мсz зрёніемъ судeбъ твои1хъ. tими1 же t нaсъ всsкое мечтaніе непод0бное, и3 п0хоть врeдну. возстaви же нaсъ во врeмz моли1твы, ўтверждeны въ вёрэ, и3 преспэвaющыz въ зaповэдехъ твои1хъ, бlговолeніемъ, и3 блaгостію є3динор0днагw сн7а твоегw2: съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

 

И# ѓбіе: Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

И# покл0ны G.

Тaже pал0мъ н7.

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. тебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. научY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. и3збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. гDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. тогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

Pал0мъ Rа.

ГDи, ўслhши моли1тву мою2, и3 в0пль м0й къ тебЁ да пріи1детъ. не tврати2 лицA твоегw2 t менE: в0ньже ѓще дeнь скорблю2, приклони2 ко мнЁ ќхо твоE: в0ньже ѓще дeнь призовy тz, ск0рw ўслhши мS. ћкw и3счез0ша ћкw дhмъ днjе мои2, и3 кHсти мо‰ ћкw суши1ло сосх0шасz. ўsзвенъ бhхъ ћкw травA, и3 и4зсше сeрдце моE, ћкw забhхъ снёсти хлёбъ м0й. t глaса воздыхaніz моегw2, прильпE к0сть моS пл0ти моeй. ўпод0бихсz неsсыти пустhннэй, бhхъ ћкw нощнhй врaнъ на нhрищи. бдёхъ, и3 бhхъ ћкw пти1ца, њс0бzщаzсz на здЁ. вeсь дeнь поношaху ми2 врази2 мои2, и3 хвaлzщіи мS мн0ю кленsхусz. занE пeпелъ ћкw хлёбъ kдsхъ, и3 питіE моE съ плaчемъ растворsхъ. t лицA гнёва твоегw2 и3 ћрости твоеS, ћкw вознeсъ низвeрглъ мS є3си2. днjе мои2 ћкw сёнь ўклони1шасz, и3 ѓзъ ћкw сёно и3зсх0хъ. тh же гDи, во вёкъ пребывaеши, и3 пaмzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ. ты2 воскрeсъ ўщeдриши сіHна: ћкw врeмz ўщeдрити є3го2, ћкw пріи1де врeмz. ћкw бlговоли1ша раби2 твои2 кaменіе є3гw2, и3 пeрсть є3гw2 ўщeдрzтъ. и3 ўбоsтсz kзhцы и4мене гDнz, и3 вси2 цaріе зeмстіи слaвы твоеS. ћкw сози1ждетъ гDь сіHна, и3 kви1тсz во слaвэ во слaвэ своeй. призрЁ на моли1тву смирeнныхъ, и3 не ўничижи2 молeніz и4хъ. да напи1шетсz сіE въ р0дъ и4нъ, и3 лю1діе зи1ждеміи восхвaлzтъ гDа. ћкw прини1че съ высоты2 с™hz своеS, гDь съ нб7сE на зeмлю призрЁ: ўслhшати воздыхaніе њковaнныхъ, разрэши1ти сhны ўмерщвлeнныхъ: возвэсти1ти въ сіHнэ и4мz гDне, и3 хвалY є3гw2 во їерусали1мэ. внегдA собрaтисz лю1демъ вкyпэ, и3 царє1мъ є4же раб0тати гDеви. tвэщA є3мY на пути2 крёпости є3гw2, ўмалeніе днeй мои1хъ возвэсти1 ми. не возведи2 менE въ преполовeніе днeй мои1хъ, въ р0дэ родHвъ лBта тво‰. въ начaлэхъ ты2 гDи, зeмлю њсновaлъ є3си2, и3 дэлA рукY твоє1ю сyть нб7сA. т† поги1бнутъ, тh же пребывaеши: и3 вс‰ ћкw ри1за њбетшaютъ, и3 ћкw nдeжду свіeши |, и3 и3змэнsтсz. тh же т0йжде є3си2, и3 лBта тво‰ не њскудёютъ. сhнове р†бъ твои1хъ вселsтсz, и3 сёмz и4хъ во вёкъ и3спрaвитсz.

Мlтва манассjи царS їудeйска:

ГDи вседержи1телю, б9е nтє1цъ нaшихъ, ґвраaмовъ, и3 їсаaковъ, и3 їaкwвль, и3 сёмене и4хъ прaведнагw: сотвори1вый нб7о и3 зeмлю со всeю лёпотою и4хъ, свzзaвый м0ре сл0вомъ повелёніz твоегw2, заключи1вый бeздну, и3 запечaтствовавый ю5 стрaшнымъ и3 слaвнымъ и4менемъ твои1мъ, є3г0же вс‰ боsтсz, и3 трепeщутъ t лицA си1лы твоеS ћкw непостоsнно великолёпіе слaвы твоеS , и3 не стерпи1мь гнёвъ, є4же на грёшники прещeніz твоегw2. безмёрна же и3 неизслёдованна ми1лость њбэщaніz твоегw2: тh бо є3си2 гDь вhшній, бlгоутр0бенъ. долготерпэли1въ и3 многоми1лостивъ, и3 кazйсz њ ѕл0бахъ человёческихъ. ты2 гDи, по мн0жеству бlгости твоеS, њбэщaлъ є3си2 покаsніе и3 њставлeніе согрэши1вшымъ тебЁ, и3 мн0жествомъ щедр0тъ твои1хъ, њпредэли1лъ є3си2 покаsніе грёшникwмъ во сп7сeніе. ты2 ќбw гDи б9е си1лъ, не положи1лъ є3си2 покаsніе прaвєднымъ, ґвраaму и3 їсаaку и3 їaкwву, не согрэши1вшымъ тебЁ. но положи1лъ є3си2 покаsніе на мнЁ грёшнэмъ: занE согрэши1хъ пaче числA пескA морскaгw. ўмн0жишасz беззакHніz мо‰, гDи, ўмн0жишасz беззакHніz мо‰: и3 нёсмь дост0инъ воззрёти, и3 ви1дэти высотY нбcную t мн0жества непрaвдъ мои1хъ. слsченъ є4смь мн0гими ќзами желёзными, во є4же не возвести2 главы2 моеS, и3 нёсть ми2 њслаблeніz: занE прогнёвахъ ћрость твою2, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, не сотвори1вый в0ли твоеS, и3 не сохрани1вый повелёній твои1хъ. и3 нhнэ приклонsю колBна сeрдца, трeбуz t тебE блaгости: согрэши1хъ гDи, согрэши1хъ, и3 беззакHніz мо‰ ѓзъ вёмъ: но прошY молsсz, њслaби ми2 гDи, њслaби ми2, и3 не погуби2 менE со беззак0ньми мои1ми. нижE въ вёкъ враждовaвъ соблюдeши ѕHлъ мои1хъ, нижE њсyдиши мS въ преисп0днихъ земли2. занE ты2 є3си2 б9е, бGъ кaющихсz, и3 на мнЁ kви1ши всю2 бlгость твою2, ћкw недост0йна сyща сп7сeши мS, по мн0зэй ми1лости твоeй, и3 восхвалю1 тz вhну во днeхъ животA моегw2: ћкw тS поeтъ всS си1ла нбcнаz, и3 твоS є4сть слaва во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

 

Тaже: С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

И# тропари2 сі‰, во глaсъ ѕ7:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: / всsкагw бо tвёта недоумёюще, / сію2 ти2 мlтву ћкw вLцэ грёшніи прин0симъ: / поми1луй нaсъ.

Слaва: ГDи, поми1луй нaсъ, / на тs бо ўповaхомъ, / не прогнёвайсz на ны2 ѕэлw2, / нижE помzни2 беззак0ній нaшихъ: / но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, / и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нaшихъ. / тh бо є3си2 бGъ нaшъ, / и3 мы2 лю1діе твои2, / вси2 дэлA рукY твоє1ю, / и3 и4мz твоE призывaемъ.

И# нhнэ: Млcрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ / бlгословeннаz бцdе, / надёющіисz на тS да не поги1бнемъ, / но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: / тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.

ГDи поми1луй, м7. Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Моли1твами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# моли1тву:

ВLко б9е џ§е вседержи1телю, гDи, сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е, є3ди1но б9ество2, є3ди1на си1ла, поми1луй мS грёшнаго: и3 и4миже вёси судьбaми, сп7си1 мz недост0йнаго рабA твоего2, ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

 

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

И# ѓще є4сть пeрваz седми1ца вели1кіz четыредесsтницы, глаг0лемъ: ГDи, ўслhши мlтву мою2:

Ѓще же ни2, глаг0лемъ си1це:

Pал0мъ …f.

Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2, гDи, помощи1 ми потщи1сz. да постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущіи дyшу мою2. да возвратsтсz вспsть, и3 постыдsтсz хотsщіи ми2 ѕл†z. да возвратsтсz ѓбіе стыдsщесz, глаг0лющіи ми2: бlгоже, бlгоже. да возрaдуютсz и3 возвеселsтсz њ тебЁ вси2 и4щущіи тебE б9е: и3 да глаг0лютъ вhну, да возвели1читсz гDь, лю1бzщіи сп7сeніе твоE. ѓзъ же ни1щъ є4смь и3 ўб0гъ, б9е помози1 ми: пом0щникъ м0й, и3 и3збaвитель м0й є3си2 ты2, гDи не закосни2.

Pал0мъ рм7в.

ГDи, ўслhши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслhши мS въ прaвдэ твоeй: и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй. ћкw погнA врaгъ дyшу мою2, смири1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: посади1лъ мS є4сть въ тeмныхъ, ћкw мє1ртвыz вёка. и3 ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрдце моE. помzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю поучaхсz. воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2: душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ. ск0рw ўслhши мS гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t менE, и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ. слhшану сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ. скажи2 мнЁ гDи пyть, в0ньже пойдY, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2. и3зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й. д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву. и4мене твоегw2 рaди гDи, живи1ши мS, прaвдою твоeю и3зведeши t печaли дyшу мою2: и3 млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰, и3 погуби1ши вс‰ стужaющыz души2 моeй, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.

Славосл0віе вседнeвное.

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе. хвaлимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти сz, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS, вели1кіz рaди слaвы твоеS. гDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е: гDи б9е, ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взeмлzй грэхи2 мjра, пріими2 мlтву нaшу, сэдsй њдеснyю nц7A, поми1луй нaсъ. ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, въ слaву бGа nц7A, ґми1нь.

На всsку н0щь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, и3 въ вёкъ вёка.

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ. гDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў тебE и3ст0чникъ животA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. пробaви млcть твою2 вёдущымъ тS.

Тaже: Спод0би гDи въ н0щь сію2 без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. бlгословeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно, и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz њправдaніи твои1ми. гDи, млcть твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри. тебЁ подобaетъ хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе, тебЁ слaва подобaетъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

 

Посeмъ глаг0лемъ канHнъ рzдовhй с™0му, и3ли2 бцdэ. И# по и3сполнeніи канHна и3 тропарeй: Дост0йно є4сть: Трис™0е. По Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

Тaже поeмъ велеглaснw и3 к0снw, на глaсъ ѕ7:

ГDи си1лъ съ нaми бyди, / и3н0гw бо рaзвэ тебE / пом0щника въ ск0рбехъ не и4мамы: / гDи си1лъ, поми1луй нaсъ.

И# tвэщaетъ т0жде другjй ли1къ. И# поeтъ начeншій ли1къ:

Стjхъ №: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, / хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2. / ГDи си1лъ, съ нaми бyди:

Вторhй ли1къ:

Стjхъ в7: Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, / хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1чествіz є3гw2. / ГDи си1лъ, съ нaми бyди:

Стjхъ G: Хвали1те є3го2 во глaсэ трyбнэмъ, / хвали1те є3го2 во pалти1ри и3 гyслехъ. / ГDи си1лъ, съ нaми бyди:

Стjхъ д7: Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 ли1цэ, / хвали1те є3го2 во стрyнахъ и3 nргaнэ. / ГDи си1лъ, съ нaми бyди:

Стjхъ є7: Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ доброглaсныхъ, / хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ восклицaніz: / всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа. / ГDи си1лъ, съ нaми бyди:

Тaже џба ли6ка вкyпэ:

Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, / хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2.

ГDи си1лъ, съ нaми бyди, / и3н0гw бо рaзвэ тебE / пом0щника въ ск0рбехъ не и4мамы: / гDи си1лъ, поми1луй нaсъ.

Слaва: ГDи, ѓще не бhхомъ с™ы6z тво‰ и3мёли мlтвенники, / и3 бlгостhню твою2 ми1лующую нaсъ: / кaкw смёли бhхомъ сп7се, пёти тS, / є3г0же славосл0вzтъ непрестaннw ѓгGли; / сердцевёдче, пощади2 дyшы нaшz.

И# нhнэ: МнHгаz мн0жєства мои1хъ бцdе прегрэшeній, / къ тебЁ прибэг0хъ чи1стаz, сп7сeніz трeбуz. / посэти2 немощствyющую мою2 дyшу, / и3 моли2 сн7а твоего2 и3 бGа нaшего, / дaти ми2 њставлeніе, / ±же содёzхъ лю1тыхъ, / є3ди1на бlгословeннаz.

Всес™az бцdе, / во врeмz животA моегw2 не њстaви менE, / человёческому предстaтельству не ввёри мS: / но самA заступи2, и3 поми1луй мS.

ВсE ўповaніе моE / на тS возлагaю, / м™и б9іz, / сохрани1 мz под8 кр0вомъ твои1мъ.

ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врeмz и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 покланsемый и3 слaвимый хrтE б9е, долготерпэли1ве, многомлcтиве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєдныz любsй и3 грBшныz ми1луzй, и4же вс‰ зовhй ко сп7сeнію њбэщaніz рaди бyдущихъ бл†гъ. сaмъ гDи, пріими2 и3 нaшz въ чaсъ сeй мlтвы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зaповэдемъ твои6мъ: дyшы нaшz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 болёзней: њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгGлы, да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ въ соединeніе вёры, и3 въ рaзумъ непристyпныz твоеS слaвы: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Б9е, ўщeдри ны2: И# мы2 глаг0лемъ: Ґми1нь.

И# твори1мъ G покл0ны вели6кіz,
съ мlтвою с™aгw є3фрeма, и3 пр0чихъ в7i:

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ.

Дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми2 рабY твоемY. Покл0нъ.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. Покл0нъ.

 

Тaже: С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

ГDи поми1луй, в7i.

И# мlтва молeбнаz ко прес™ёй бцdэ,
пavла монaха nби1тели є3vергетjды,
си1рэчь, бlгодётельницы:

Несквeрнаz, неблaзнаz, нетлённаz, пречcтаz, чcтаz дв7о, бGоневёсто вLчце, ћже бGа сл0ва человёкwмъ преслaвнымъ твои1мъ ржcтв0мъ соедини1вшаz, и3 tри1нувшеесz є3стество2 р0да нaшегw нбcнымъ совокyпльшаz: ћже ненадeжныхъ є3ди1на надeжда, и3 бори1мыхъ п0моще, гот0вое заступлeніе къ тебЁ притекaющихъ, и3 всёхъ хrтіaнъ прибёжище. не гнушaйсz менE грёшнагw, сквeрнагw, сквeрными п0мыслы, и3 словесы2, и3 дэsньми всего2 себE непотрeбна сотв0рша, и3 рaзумомъ лёности сластeй житіS рабA бhвша: но ћкw чlвэколюби1вагw бGа м™и, человэколю1бнэ ўмилосeрдисz њ мнЁ грёшнэмъ и3 блyднэмъ, и3 пріими2 моE, є4же t сквeрныхъ ўстeнъ приноси1мое тебЁ молeніе: и3 твоего2 сн7а, и3 нaшего вLку и3 гDа, мaтернее твоE дерзновeніе ўпотреблsющи, моли2, да tвeрзетъ и3 мнЁ чlвэколю1бныz ўтрHбы своеS бlгости, и3 презрёвъ мо‰ безчи1слєннаz прегрэшє1ніz, њбрати1тъ мS къ покаsнію, и3 свои1хъ зaповэдей дёлателz и3скyсна kви1тъ мS. и3 предстaни мнЁ при1снw, ћкw млcтиваz, и3 милосeрдаz, и3 бlголюби1ваz, въ настоsщемъ ќбw житіи2 тeплаz предстaтельнице и3 пом0щнице, сопроти1вныхъ нашє1ствіz tгонsющи, и3 ко сп7сeнію наставлsющи мS: и3 во врeмz и3сх0да моегw2 њкаsнную мою2 дyшу соблюдaющи, и3 тє1мныz зрaки лукaвыхъ бэсHвъ далeче t неS tгонsющи: въ стрaшный же дeнь судA вёчныz мS и3збавлsющи мyки, и3 неизречeнныz слaвы твоегw2 сн7а и3 бGа нaшегw наслёдника мS показyющи. ю4же и3 да ўлучY вLчце моS, прес™az бцdе, твои1мъ ходaтайствомъ и3 заступлeніемъ бlгодaтію и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw сн7а твоегw2, гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA: є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мlтва и3нaz ко гDу нaшему ї}су хrтY,
ґнті0ха монaха пандeкта:

И# дaждь нaмъ вLко, на с0нъ грzдyщымъ пок0й тёла и3 души2, и3 сохрани2 нaсъ t мрaчнагw снA грэх0внагw, и3 t всsкагw тeмнагw и3 нощнaгw сладострaстіz: ўкроти2 стремлє1ніz страстeй, ўгаси2 разжжє1нныz стрёлы лукaвагw, ±же на ны2 льсти1внw дви6жимыz: пл0ти нaшеz вост†ніz ўтоли2, и3 всsкое земн0е и3 вещeственное нaше мудровaніе ўспи2. и3 дaруй нaмъ б9е, б0дръ ќмъ, цэломyдръ п0мыслъ, сeрдце трезвsщеесz, с0нъ лег0къ и3 всsкагw сатанинA мечтaніz и3змэнeнъ. возстaви же нaсъ во врeмz мlтвы ўтверждє1ны въ зaповэдехъ твои1хъ, и3 пaмzть судeбъ твои1хъ въ себЁ твeрду и3мyщz: всен0щное славосл0віе нaмъ дaруй, во є4же пёти и3 бlгослови1ти и3 слaвити пречcтн0е и3 великолёпое и4мz твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Преслaвнаz приснодв7о, м™и хrтA бGа, принеси2 нaшу мlтву сн7у твоемY, и3 бGу нaшему, да сп7сeтъ тоб0ю дyшы нaшz.

Мlтва и3нaz с™aгw їwаннjкіа:

Ўповaніе моE nц7ъ, прибёжище моE сн7ъ, покр0въ м0й д¦ъ с™hй, трbце с™az, слaва тебЁ.

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ, хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

И# мы2: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# ѓбіе сщ7eнникъ возглашaетъ, нaмъ на зeмлю прикл0ншымсz:

ВLко многомлcтиве, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, мlтвами всепречcтыz вLчцы нaшеz бцdы, и3 приснодв7ы марjи: си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA: предстaтельствы чcтнhхъ нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ: чcтнaгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz їwaнна: с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ: с™hхъ слaвныхъ и3 добропобёдныхъ мyченикwвъ: прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ: с™hхъ и3 прaведныхъ бGоoтє1цъ, їwакjма и3 ѓнны, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ, бlгопріsтну сотвори2 мlтву нaшу. дaруй нaмъ њставлeніе прегрэшeній нaшихъ. покрhй нaсъ кр0вомъ крилY твоє1ю. tжени2 t нaсъ всsкаго врагA и3 сопостaта. ўмири2 нaшу жи1знь. гDи, поми1луй нaсъ, и3 мjръ тв0й, и3 сп7си2 дyшы нaшz, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Тaже сотвори1въ предстоsтель покл0нъ на зeмлю, глаг0летъ брaтіи:

Бlгослови1те nтцы2 с™jи, прости1те ми2 грёшному.

И# брaтіz: БGъ прости1тъ ти2, џтче с™hй.

Сщ7eнникъ же глаг0летъ:

Пом0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нaшемъ с™ёйшемъ патріaрхэ моск0вскомъ и3 всеS руси2 и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсщ7eннэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіепcкпэ, и3ли2 митрополjтэ] и4м>къ.

И# мы2: ГDи поми1луй, чaстw.

Њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S. Њ nтцЁ нaшемъ, и4м>къ, и3 всeй во хrтЁ брaтіи нaшей. Њ ненави1дzщихъ и3 лю1бzщихъ нaсъ. Њ ми1лующихъ и3 служaщихъ нaмъ. Њ заповёдавшихъ нaмъ недостHйнымъ моли1тисz њ ни1хъ. Њ и3збавлeніи плэнeнныхъ. Њ tшeдшихъ nтцёхъ и3 брaтіzхъ нaшихъ. Њ въ м0ри плaвающихъ. Њ въ нeмощехъ лежaщихъ. Пом0лимсz и3 њ и3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ. И# њ всsкой души2 хrтіaнъ правослaвныхъ. Ўбlжи1мъ правосл†вныz ґрхіерeи, и3 кти1торы с™aгw хрaма сегw2 [с™hz nби1тели сеS]. Роди1тели нaшz, и3 вс‰ прeжде tшeдшыz nтцы2 и3 брaтію нaшу, здЁ лежaщыz и3 повсю1ду правосл†вныz.

Предстоsтель: Рцeмъ и3 њ себЁ самёхъ.

И# мы2: ГDи поми1луй, три1жды.

И# сщ7eнникъ: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# начинaютъ брaтіz t деснaгw и3 лёвагw ли1ка по чи1ну. є3ди1нъ по є3ди1ному, твори1ти покл0нъ, и3 проси1ти и3 пріsти прощeніе t предстоsтелz, под0бнэ глаг0люще:

Бlгослови2 џтче с™hй, и3 прости1 мz грёшнаго. И# прHчаz.

Стоsщу предстоsтелю посреди2 цRкве, д0ндеже и3сп0лнzтсz вс‰.

И# пріeмше прощeніе t предстоsтелz, tх0димъ въ кє1лліи нaшz, глаг0люще мlтву сію2, ћже и3 t всsкагw человёка глаг0летсz:

Ненави1дzщихъ и3 њби1дzщихъ нaсъ прости2 гDи, чlвэколю1бче. бlготворsщымъ бlгосотвори2. брaтіzмъ и3 ср0дникwмъ нaшымъ, дaруй ±же ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёчную. въ нeмощехъ сyщыz посэти2, и3 и3сцэлeніе дaруй. я5же въ м0ри ўпрaви. съ путешeствующими спутешeствуй. служaщымъ, и3 ми1лующымъ нaсъ, грэхHвъ њставлeніе дaруй. заповёдавшихъ нaмъ недостHйнымъ моли1тисz њ ни1хъ, поми1луй по вели1цэй твоeй ми1лости. помzни2 гDи, прeжде ўс0пшыz nтцы2, и3 брaтію нaшу, и3 ўпок0й |, и3дёже присэщaетъ свётъ лицA твоегw2. помzни2 гDи, брaтій нaшихъ плэнeнныхъ, и3 и3збaви | t всsкагw њбстоsніz. помzни2 гDи, плодоносsщихъ, и3 добродёлающихъ во с™hхъ твои1хъ цRквахъ, и3 дaждь и5мъ ћже ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёчную. помzни2 гDи и3 нaсъ смирeнныхъ, и3 грёшныхъ, и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ: и3 просвэти2 нaшъ ќмъ свётомъ рaзума твоегw2, и3 настaви нaсъ на стезю2 зaповэдей твои1хъ. мlтвами пречcтыz вLчцы нaшеz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ. ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Конeцъ вели1кагw повечeріz.

Прощeніе си1це глаг0летсz:

Прости1 мz, џтче с™hй, и3 бlгослови2, є3ли6ка согрэши1хъ во вс‰ дни6 животA моегw2, и3 въ сjй дeнь без8 числA согрэши1хъ, душeю и3 тёломъ, сн0мъ и3 лёностію, помрачeніемъ бэс0вскимъ, въ мhслехъ нечи1стыхъ, въ забhтіи ўмA, и3 во њсуждeніи: согрэши1хъ сeрдцемъ, и3 всёми мои1ми чyвствы, слyхомъ и3 ви1домъ, в0лею и3 нев0лею: и3 нёсть тогw2 грэхA, є3гHже не сотвори1хъ, но њ всёхъ кaюсz, прости2 мS, џтче с™hй, и3 бlгослови2, и3 помоли1сz њ мнЁ грёшнэмъ.

 

Начaло съ бGомъ мaлагw повечeріz.

Сотв0рше начaло: Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

Глaголемъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2 бlже, дyшы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# мы2: Ґми1нь. Тaже, ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ:

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

И# покл0ны G.

И# pал0мъ н7.

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. тебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. научY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. и3збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. гDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. тогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

Pал0мъ …f.

Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2, гDи, помощи1 ми потщи1сz: да постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущіи дyшу мою2. да возвратsтсz вспsть, и3 постыдsтсz хотsщіи ми2 ѕл†z. да возвратsтсz ѓбіе стыдsщесz, глаг0лющіи ми2: блaгоже, блaгоже. да возрaдуютсz и3 возвеселsтсz њ тебЁ вси2 и4щущіи тебE б9е: и3 да глаг0лютъ вhну, да возвели1читсz гDь, лю1бzщіи сп7сeніе твоE. ѓзъ же ни1щъ є4смь и3 ўб0гъ, б9е помози1 ми: пом0щникъ м0й, и3 и3збaвитель м0й є3си2 ты2, гDи не закосни2.

Pал0мъ рм7в.

ГDи, ўслhши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслhши мS въ прaвдэ твоeй: и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй. ћкw погнA врaгъ дyшу мою2, смири1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: посади1лъ мS є4сть въ тeмныхъ, ћкw мє1ртвыz вёка. и3 ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрдце моE. помzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю поучaхсz. воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2, душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ. ск0рw ўслhши мS гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t менE, и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ. слhшану сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ. скажи2 мнЁ гDи, пyть, в0ньже пойдY, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2. и3зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й. д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву. и4мене твоегw2 рaди гDи, живи1ши мS, прaвдою твоeю и3зведeши t печaли дyшу мою2: и3 млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰, и3 погуби1ши вс‰ стужaющыz души2 моeй, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.

Славосл0віе вседнeвное.

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе. хвaлимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти сz, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS вели1кіz рaди слaвы твоеS. гDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный, ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е: гDи б9е, ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взeмлzй грэхи2 мjра, пріими2 моли1тву нaшу: сэдsй њдеснyю nц7A, поми1луй нaсъ. ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, въ слaву бGа nц7A, ґми1нь.

На всsку н0щь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, и3 въ вёкъ вёка.

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ. гDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў тебE и3ст0чникъ животA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. пробaви млcть твою2 вёдущымъ тS.

Тaже: Спод0би гDи въ н0щь сію2 без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. бlгословeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно, и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz њправдaніи твои1ми.

ГDи, ми1лость твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри. тебЁ подобaетъ хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе, тебЁ слaва подобaетъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И#сповёданіе вёры:

Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, творцA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. и3 во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рождeннаго прeжде всёхъ вBкъ: свёта t свёта, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рождeнна, не сотворeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бhша. нaсъ рaди человBкъ, и3 нaшегw рaди спасeніz, сшeдшаго съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 вочеловёчшасz. распsтаго же за ны2 при понтjйстэмъ пілaтэ, и3 страдaвша, и3 погребeнна, и3 воскrшаго въ трeтій дeнь по писaніємъ. и3 возшeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща њдеснyю nц7A. и3 пaки грzдyщаго со слaвою, суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бyдетъ концA. и3 въ д¦а с™aго, гDа, животворsщаго, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спокланsема и3 сслaвима, глаг0лавшаго прbр0ки. во є3ди1ну с™yю соб0рную и3 ґпcльскую цRковь. и3сповёдую є3ди1но кRщeніе, во њставлeніе грэхHвъ. чaю воскrніz мeртвыхъ: и3 жи1зни бyдущагw вёка. ґми1нь.

Посeмъ глаг0лемъ: Дост0йно є4сть, ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, / приснобlжeнную и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw. / чcтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

 

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

 

Тропaрь по дню2 с™aгw, и3 хрaму, и3 настоsщыz. [Ѓще же є4сть прaздникъ, глаг0ли т0кмw кондaкъ прaзднику.]

Въ недёлю вeчера,
тропaрь, глaсъ д7:

Нбcныхъ в0инствъ ґрхістрати1зи, / м0лимъ вaсъ при1снw мы2 недост0йніи: / да вaшими моли1твами њградитE нaсъ / кр0вомъ кри1лъ невещeственныz вaшеz слaвы, / сохранsюще ны2 припaдающыz прилёжнw и3 вопію1щыz: / t бёдъ и3збaвите ны2, / ћкw чиноначaльницы вhшнихъ си1лъ.

Въ понедёльникъ вeчера,
тропaрь, глaсъ в7:

Пaмzть прaведнагw съ похвалaми, / тебё же довлёетъ свидётельство гDне, п®тeче: / показaлбосz є3си2 вои1стинну и3 прbр0кwвъ честнёйшій, / ћкw и3 въ струsхъ кrти1ти спод0билсz є3си2 проповёданнаго. / тёмже за и4стину пострадaвъ рaдуzсz, / благовэсти1лъ и3 сyщымъ во ѓдэ, бGа ћвльшагосz пл0тію, / взeмлющаго грёхъ мjра, / и3 подаю1щаго нaмъ вeлію ми1лость.

Во вт0рникъ и3 четверт0къ вeчера,
тропaрь, глaсъ №:

Спаси2, гDи, лю1ди тво‰, / и3 благослови2 достоsніе твоE, / побBды на сопроти6вныz дaруz, / и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство.

Въ срeду вeчера,
тропaрь, глaсъ G:

Ґпcли с™jи, / моли1те ми1лостиваго бGа, / да прегрэшeній њставлeніе / подaстъ душaмъ нaшымъ.

Въ т0йже дeнь с™aгw ніколaа,
тропaрь, глaсъ д7:

Прaвило вёры и3 џбразъ кр0тости, / воздержaніz ўчи1телz / kви1 тz стaду твоемY / ћже вещeй и4стина. / сегw2 рaди стzжaлъ є3си2 смирeніемъ высHкаz, / нищет0ю бог†таz: / џ§е свzщенноначaльниче нік0лае, / моли2 хrтA бGа, / спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# настоsщыz тропари2, глaсъ д7:

Б9е nтє1цъ нaшихъ, / творsй при1снw съ нaми по твоeй кр0тости: / не tстaви ми1лость твою2 t нaсъ: / но моли1твами и4хъ / въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ.

И%же во всeмъ мjрэ мyчєникъ твои1хъ, / ћкw багрzни1цею и3 вЂссомъ, / кровьми2 цRковь твоS ўкраси1вшисz, / тёми вопіeтъ ти2, хrтE б9е: / лю1демъ твои6мъ щедрHты тво‰ низпосли2: / ми1ръ жи1тельству твоемY дaруй, / и3 душaмъ нaшымъ вeлію млcть.

Слaва, глaсъ }: Со с™hми ўпок0й / хrтE, дyшы р†бъ твои1хъ, / и3дёже нёсть болёзнь, ни печaль, / ни воздыхaніе, / но жи1знь безконeчнаz.

И# нhнэ: Мlтвами гDи всёхъ с™hхъ, и3 бцdы, / тв0й ми1ръ дaждь нaмъ, и3 поми1луй нaсъ, / ћкw є3ди1нъ щeдръ.

Въ пzт0къ вeчера,
глаг0ли сіE, глaсъ в7:

Ґпcли, м§нцы и3 прbр0цы, / с™и1теліе, прпdбніи и3 првdніи, / д0брэ п0двигъ соверши1вшіи, и3 вёру соблю1дшіи, / дерзновeніе и3мyщіи ко сп7су, / њ нaсъ того2 ћкw бlга моли1те / сп7сти1сz, м0лимсz, душaмъ нaшымъ.

Слaва, глaсъ }: Со с™hми ўпок0й / хrтE, дyшы р†бъ твои1хъ, / и3дёже нёсть болёзнь, ни печaль, / ни воздыхaніе, / но жи1знь безконeчнаz.

И# нhнэ, глaсъ т0йже: Ћкw начaтки є3стествA насади1телю твaри, / вселeннаz прин0ситъ ти2 гDи, бGонHсныz м§нки: / тёхъ мlтвами въ ми1рэ глуб0цэ / цRковь твою2, жи1тельство твоE, бцdею соблюди2, многомлcтиве.

 

ГDи поми1луй, м7.

Тaже мlтву:

И$же на всsкое врeмz и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 покланsемый и3 слaвимый хrтE б9е, долготерпэли1ве, многомлcтиве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєдныz любsй и3 грBшныz ми1луzй, и4же вс‰ зовhй ко сп7сeнію њбэщaніz рaди бyдущихъ бл†гъ. сaмъ гDи, пріими2 и3 нaшz въ чaсъ сeй мlтвы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зaповэдемъ твои6мъ: дyшы нaшz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 болёзней: њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгGлы, да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ въ соединeніе вёры, и3 въ рaзумъ непристyпныz твоеS слaвы: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Моли1твами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# мlтва молeбнаz ко прес™ёй бцdэ,
пavла монaха nби1тели є3vергетjды,
си1рэчь, бlгодётельницы:

Несквeрнаz, неблaзнаz, нетлённаz, пречcтаz, чcтаz дв7о, бGоневёсто вLчце, ћже бGа сл0ва человёкwмъ преслaвнымъ твои1мъ ржcтв0мъ соедини1вшаz, и3 tри1нувшеесz є3стество2 р0да нaшегw нбcнымъ совокyпльшаz: ћже ненадeжныхъ є3ди1на надeжда, и3 бори1мыхъ п0моще, гот0вое заступлeніе къ тебЁ притекaющихъ, и3 всёхъ хrтіaнъ прибёжище. не гнушaйсz менE грёшнагw, сквeрнагw, сквeрными п0мыслы, и3 словесы2, и3 дэsньми всего2 себE непотрeбна сотв0рша, и3 рaзумомъ лёности сластeй житіS рабA бhвша: но ћкw чlвэколюби1вагw бGа м™и, человэколю1бнэ ўмилосeрдисz њ мнЁ грёшнэмъ и3 блyднэмъ, и3 пріими2 моE, є4же t сквeрныхъ ўстeнъ приноси1мое тебЁ молeніе: и3 твоего2 сн7а, и3 нaшего вLку и3 гDа, мaтернее твоE дерзновeніе ўпотреблsющи, моли2, да tвeрзетъ и3 мнЁ чlвэколю1бныz ўтрHбы своеS бlгости, и3 презрёвъ мо‰ безчи1слєннаz прегрэшє1ніz, њбрати1тъ мS къ покаsнію, и3 свои1хъ зaповэдей дёлателz и3скyсна kви1тъ мS. и3 предстaни мнЁ при1снw, ћкw млcтиваz, и3 милосeрдаz, и3 бlголюби1ваz, въ настоsщемъ ќбw житіи2 тeплаz предстaтельнице и3 пом0щнице, сопроти1вныхъ нашє1ствіz tгонsющи, и3 ко сп7сeнію наставлsющи мS: и3 во врeмz и3сх0да моегw2 њкаsнную мою2 дyшу соблюдaющи, и3 тє1мныz зрaки лукaвыхъ бэсHвъ далeче t неS tгонsющи: въ стрaшный же дeнь судA вёчныz мS и3збавлsющи мyки, и3 неизречeнныz слaвы твоегw2 сн7а и3 бGа нaшегw наслёдника мS показyющи. ю4же и3 да ўлучY вLчце моS, прес™az бцdе, твои1мъ ходaтайствомъ и3 заступлeніемъ бlгодaтію и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw сн7а твоегw2, гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA: є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мlтва и3нaz ко гDу нaшему ї}су хrтY,
ґнті0ха монaха пандeкта:

И# дaждь нaмъ вLко, на с0нъ грzдyщымъ пок0й тёла и3 души2, и3 сохрани2 нaсъ t мрaчнагw снA грэх0внагw, и3 t всsкагw тeмнагw и3 нощнaгw сладострaстіz: ўкроти2 стремлє1ніz страстeй, ўгаси2 разжжє1нныz стрёлы лукaвагw, ±же на ны2 льсти1внw дви6жимыz: пл0ти нaшеz вост†ніz ўтоли2, и3 всsкое земн0е и3 вещeственное нaше мудровaніе ўспи2. и3 дaруй нaмъ б9е, б0дръ ќмъ, цэломyдръ п0мыслъ, сeрдце трезвsщеесz, с0нъ лег0къ и3 всsкагw сатанинA мечтaніz и3змэнeнъ. возстaви же нaсъ во врeмz мlтвы ўтверждє1ны въ зaповэдехъ твои1хъ, и3 пaмzть судeбъ твои1хъ въ себЁ твeрду и3мyщz: всен0щное славосл0віе нaмъ дaруй, во є4же пёти и3 бlгослови1ти и3 слaвити пречcтн0е и3 великолёпое и4мz твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Преслaвнаz приснодв7о, м™и хrтA бGа, принеси2 нaшу мlтву сн7у твоемY, и3 бGу нaшему, да сп7сeтъ тоб0ю дyшы нaшz.

Мlтва и3нaz с™aгw їwаннjкіа:

Ўповaніе моE nц7ъ, прибёжище моE сн7ъ, покр0въ м0й д¦ъ с™hй, трbце с™az, слaва тебЁ.

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ, хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

И# мы2: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# бывaетъ tпyстъ t сщ7eнника:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz своеS м™ре, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw блaгъ и3 чlвэколю1бецъ.

И# мы2: Ґми1нь.

Тaже сотвори1въ предстоsтель покл0нъ на зeмлю,
глаг0летъ брaтіи:

Бlгослови1те nтцы2 с™jи, прости1те ми2 грёшному.

И# брaтіz: БGъ прости1тъ ти2, џтче с™hй.

Сщ7eнникъ же глаг0летъ:

Пом0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нaшемъ с™ёйшемъ патріaрхэ моск0вскомъ и3 всеS руси2 и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсщ7eннэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіепcкпэ, и3ли2 митрополjтэ] и4м>къ.

И# мы2: ГDи поми1луй, чaстw.

Њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S. Њ nтцЁ нaшемъ, и4м>къ, и3 всeй во хrтЁ брaтіи нaшей. Њ ненави1дzщихъ и3 лю1бzщихъ нaсъ. Њ ми1лующихъ и3 служaщихъ нaмъ. Њ заповёдавшихъ нaмъ недостHйнымъ моли1тисz њ ни1хъ. Њ и3збавлeніи плэнeнныхъ. Њ tшeдшихъ nтцёхъ и3 брaтіzхъ нaшихъ. Њ въ м0ри плaвающихъ. Њ въ нeмощехъ лежaщихъ. Пом0лимсz и3 њ и3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ. И# њ всsкой души2 хrтіaнъ правослaвныхъ. Ўбlжи1мъ правосл†вныz ґрхіерeи, и3 кти1торы с™aгw хрaма сегw2 [с™hz nби1тели сеS]. Роди1тели нaшz, и3 вс‰ прeжде tшeдшыz nтцы2 и3 брaтію нaшу, здЁ лежaщыz и3 повсю1ду правосл†вныz.

Предстоsтель: Рцeмъ и3 њ себЁ самёхъ.

И# мы2: ГDи поми1луй, три1жды.

И# сщ7eнникъ: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# начинaютъ брaтіz t деснaгw и3 лёвагw ли1ка по чи1ну. є3ди1нъ по є3ди1ному, твори1ти покл0нъ, и3 проси1ти и3 пріsти прощeніе t предстоsтелz, под0бнэ глаг0люще:

Бlгослови2 џтче с™hй, и3 прости1 мz грёшнаго. И# прHчаz.

Стоsщу предстоsтелю посреди2 цRкве, д0ндеже и3сп0лнzтсz вс‰.

И# пріeмше прощeніе t предстоsтелz, tх0димъ въ кє1лліи нaшz, глаг0люще мlтву сію2, ћже и3 t всsкагw человёка глаг0летсz:

Ненави1дzщихъ и3 њби1дzщихъ нaсъ прости2 гDи, чlвэколю1бче. бlготворsщымъ бlгосотвори2. брaтіzмъ и3 ср0дникwмъ нaшымъ, дaруй ±же ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёчную. въ нeмощехъ сyщыz посэти2, и3 и3сцэлeніе дaруй. я5же въ м0ри ўпрaви. съ путешeствующими спутешeствуй. служaщымъ, и3 ми1лующымъ нaсъ, грэхHвъ њставлeніе дaруй. заповёдавшихъ нaмъ недостHйнымъ моли1тисz њ ни1хъ, поми1луй по вели1цэй твоeй ми1лости. помzни2 гDи, прeжде ўс0пшыz nтцы2, и3 брaтію нaшу, и3 ўпок0й |, и3дёже присэщaетъ свётъ лицA твоегw2. помzни2 гDи, брaтій нaшихъ плэнeнныхъ, и3 и3збaви | t всsкагw њбстоsніz. помzни2 гDи, плодоносsщихъ, и3 добродёлающихъ во с™hхъ твои1хъ цRквахъ, и3 дaждь и5мъ ћже ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёчную. помzни2 гDи и3 нaсъ смирeнныхъ, и3 грёшныхъ, и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ: и3 просвэти2 нaшъ ќмъ свётомъ рaзума твоегw2, и3 настaви нaсъ на стезю2 зaповэдей твои1хъ. мlтвами пречcтыz вLчцы нaшеz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ. ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Конeцъ мaлагw повечeріz.

 (c) Переводы Св. Писания и Богослужебных текстов: о. Амвросий (Тимрот).
При любом использовании материалов сайта, ссылка на автора обязательна.

 

 
Рейтинг@Mail.ru

Система Orphus