Канон святой мученице Татиане


Мученица Татиана Римская, дева, диакониса

глас 2

Песнь 1

Ирмос: Гря­ди­те, людие, поим песнь Хри­сту Богу, раз­дель­ше­му море и настав­ль­ше­му люди, яже изве­де из рабо­ты еги­пет­ския, яко прославися.

Муче­ни­че­ски­ми оза­ре­на свет­ло­стьми, чисто­му пред­сто­и­ши, муче­ни­це, Жени­ху тво­е­му, душет­лен­ных пре­гре­ше­ний про­ся­щи изба­вит­ся хва­ля­щим тя.

Богат­ство тлен­ное, муче­ни­це, совер­шен­но пре­не­брег­ла еси, на Небе­сех нетлен­ное и пре­бы­ва­ю­щее ищу­щи усерд­но, и, раду­ю­щи­ся, про­шла еси муче­ни­че­ское страдание.

К ранам, к болез­нем и бие­ни­ем мно­го­вид­ным без­бо­яз­нен­но, муче­ни­це, отлу­чи­ла­ся еси: спо­спе­ше­ству­ю­щую бо име­ла еси бла­го­дать Спа­со­ву и укреп­ля­ю­щую тя.

Бого­ро­ди­чен: Источ­ник без­стра­стия рожд­шая, уяз­вен­на­го страстьми, Отро­ко­ви­це, исце­ли и огня веч­на­го исхи­ти мя, Еди­на Богоблагодатная.

Песнь 3

Ирмос: На каме­ни мя веры утвер­див, раз­ши­рил еси уста моя на вра­ги моя, воз­ве­се­ли бо ся дух мой, вне­гда пети: несть свят, яко­же Бог наш, и несть пра­ве­ден, паче Тебе, Господи.

Не поко­ле­ба стол­па тво­е­го серд­ца стек­шее мук тре­вол­не­ние, утвер­ди­ся бо на каме­ни люб­ве Хри­сто­вы, все­х­валь­ная, к Нему­же взы­ва­ла еси: яко несть свят, паче Тебе, Господи.

Чело­ве­че­скую немощь Поне­сый, впе­ри силою немощь твою на некреп­ка­го змия. Тем, муче­ни­це, на зем­лю низ­верг­ла еси, вер­но зову­щи: яко несть свят, паче Тебе, Господи.

Пото­ки изсу­ши­ла еси без­за­ко­ния стру­я­ми кро­вей тво­их, бла­жен­ная, сла­до­сти же пото­ка ныне насла­жда­е­ши­ся и во Све­те Неве­чер­нем оби­та­е­ши, зову­щи: яко несть свят, паче Тебе, Господи.

Бого­ро­ди­чен: Зача­тие и рож­де­ство Твое паче сло­ва, веки бо Создав­ша­го сло­вом роди­ла еси, Избав­ль­ша­го без­с­ло­ве­сия мира кон­цы, Отро­ко­ви­це Неис­ку­со­муж­ная, Его­же моли все­гда, еже спа­сти нас.

Седален, глас 4

Сугуб совер­шив­ши, муче­ни­це, подвиг на зем­ли, сугуб и венец спо­до­би­ла­ся еси при­я­ти от руки Жени­ха тво­е­го: пости­ла­ся бо еси, стра­сти плот­ския обуз­да­ю­щи, постра­дав­ши же закон­но, вра­га низ­ло­жи­ла еси. Тем­же моль­ба­ми тво­и­ми спа­си ны от напастей.

Песнь 4

Ирмос: Пою Тя, слу­хом бо, Гос­по­ди, услы­шах и ужа­сох­ся: до мене бо иде­ши, мене ища, заблужд­ша­го. Тем мно­гое Твое сниз­хож­де­ние, еже на мя, про­слав­ляю, Многомилостиве.

Крас­но душев­ное устро­е­ние бла­го­ле­пи­ем бла­го­че­стия Тати­а­на нося­щи, еще же муче­ния све­том пре­слав­но сия­ю­щи, к чисто­му Жени­ху вселяется.

Желе­зом твое лице стру­жу­щия пре­без­за­кон­ныя неви­де­ни­ем Небес­нии Анге­ли муча­ху, послан­нии к тво­ей от Бога, муче­ни­це, помо­щи, иже тво­е­му тер­пе­нию удивишася.

Закон­но Хри­ста про­по­ве­да­ю­щи, побе­ди­ла еси пре­без­за­кон­ну­ю­щия, жерт­ва же непо­роч­на бла­го­при­ят­на совер­шен­ней­шая Тому при­нес­ла­ся еси, взы­ва­ю­щи: Тебе любя­щи, Спа­се, закалаюся.

Бого­ро­ди­чен: Ко при­ста­ни­щу тихо­му мя напра­ви, Бого­не­ве­сто Все­свя­тая: буря бо мя вол­ну­ет и сму­ще­ние гре­ха люте, вет­ры колеб­лемь лука­вых духов, оскорб­ля­ю­щих мя.

Песнь 5

Ирмос: Про­све­ще­ние во тьме лежа­щих, спа­се­ние отча­ян­ных, Хри­сте Спа­се мой, к Тебе утре­нюю, Царю мира, про­све­ти мя сия­ни­ем Тво­им: ино­го бо, раз­ве Тебе, бога не знаю.

Твою чест­ную и бла­жен­ную страсть под­ра­жа­ю­щи, без­стра­сти­ем Тебе соч­тав­ша­я­ся страж­дет пре­усерд­но, на уды ссе­ка­е­мая, Жиз­но­да­вче Хри­сте, зову­щи: ино­го, раз­ве Тебе, бога не знаю.

Страх Божий во утро­бе мыс­лию при­ем­ши, дух спа­си­тель­на­го испо­ве­да­ния и муче­ния роди­ла еси пре­слав­но, добле­муд­рая, твер­дым стра­да­ни­ем и сопро­тив­ная нача­ла посра­ми­ла еси.

Свет­лы­ми сия­е­ши заря­ми, уяс­ня­е­ма Духа Свя­та­го све­то­ли­ти­ем, и оза­ря­е­ши вер­ных серд­ца, гре­хов­ный мрак разо­ря­ю­щи, муче­ни­це, стра­сто­тер­пи­це Хри­сто­ва досточудная.

Бого­ро­ди­чен: Свет­лый Солн­ца Обла­че, оси­яй ми зарю, реша­щу мрак моих пре­гре­ше­ний, даждь ми руку, впад­ше­му в тину гре­хов­ную, воз­двиг­ни мя, лежа­ща­го, Еди­на пад­ша­го Ада­ма исправление.

Песнь 6

Ирмос: В без­дне гре­хов­ней валя­я­ся, неиз­след­ную мило­сер­дия Тво­е­го при­зы­ваю без­дну: от тли, Боже, мя возведи.

На дре­ве яко позна про­стер­та Тя муче­ни­ца чест­ная, тер­пит пове­ше­ние и стро­га­ния телес­ная за любовь Твою, Всемощне.

Све­ре­пей­ший зве­рие усты­де­ша­ся посре­де триз­ни­ща муже­ски страж­ду­щия тя, Фек­лы пер­вее пер­во­му­че­ни­цы, еяже рев­ность стя­жа­ла еси, приснопамятная.

Пред­став­ше Небес­нии Анге­ли посре­де тем­ни­цы, тя све­том оси­я­ша, от болез­ней изы­ма­ю­ще и яко Божию агни­цу прославляюще.

Бого­ро­ди­чен: От всех родов избра Тя, доб­ро­ту Иаков­лю, Юже воз­лю­би Тво­рец, Все­не­по­роч­ная, и из Тебе, воз­си­яв, явися.

Песнь 7

Ирмос: Бого­про­тив­ное веле­ние без­за­кон­ну­ю­ща­го мучи­те­ля высок пла­мень воз­нес­ло есть. Хри­стос же про­ст­ре Бого­че­сти­вым отро­ком росу духов­ную, Сый бла­го­сло­вен и препрославлен.

Бла­го­мощ­но непо­бе­ди­мая, сече­ма, сос­цев отъ­я­тие пре­тер­пе­ла еси тер­пе­ли­вей­ше, огнем же Небес­ным, муче­ни­це, попа­ли­ла еси чти­ти не хотя­щия Бога, Его­же вся тварь поет, славящи.

В серд­цы нося­щи огнь Боже­ствен­ныя люб­ве, непо­роч­ная, пла­мень попра, огня подо­бо­раб­на­го не ужа­се­ся, отро­ков обра­зу­ю­щи древ­них и муже­ство и крепость.

Зве­рей све­реп­ство тебе пови­не­ся, львов зия­ния невред­но пре­ми­ну­ла еси, Богу тя про­слав­ль­шу, Того про­сла­вив­шую, Его­же стра­да­ния тво­ею испол­ня­ю­щи пло­тию, всехвальная.

Бого­ро­ди­чен: Жизнь Ипо­стас­ную нам рожд­ши, смер­тию смерть яве потребль­шую, стра­сти умерт­ви пло­ти нашея верою чту­щих Тя, Чистая, яко Бого­ро­ди­цу и Всеславную.

Песнь 8

Ирмос: В пещь огнен­ную ко отро­ком еврей­ским сниз­шед­ша­го и пла­мень в росу пре­ло­ж­ша­го Бога, пой­те, дела, яко Гос­по­да, и пре­воз­но­си­те во вся веки.

Удоб­рив­ши­ся доб­ро­де­тель­ми, укра­си­ла­ся еси доб­ро­та­ми муче­ния и Жени­ху обру­чи­ла­ся еси, паче всех чело­ве­ков крас­ней­ше­му, доб­ро­тою сия­ю­ще­му без­смер­тия, Тати­а­но Богомудрая.

С без­п­лот­ны­ми слу­га­ми в тем­ни­це Твор­ца сла­во­сло­ви­ла еси, сия­ю­щи сла­вою Боже­ствен­на­го бли­ста­ния и всем непри­ступ­на пре­бы­ва­ю­щи, дер­жи­мым тьмою прелести.

Сокру­ше­ние тво­их удес ист­ни вра­гов ковар­ства, кро­вей тече­ние нече­стия лютыя пото­ки, чест­ная, изсу­ши, пучи­на чудес нам явльшися.

Бого­ро­ди­чен: Спа­си, ущед­ри ны, щед­ра­го Бога нам Спа­са рожд­шая паче сло­ва, огне­паль­ных помыш­ле­ний и стра­стей изы­ма­ю­ши зноя Тво­и­ми молит­ва­ми, Чистая, Препрославленная.

Песнь 9

Ирмос: От Бога Бога Сло­ва, неиз­ре­чен­ною муд­ро­стию при­шед­ша­го обно­ви­ти Ада­ма, ядию в тле­ние пад­ша­го люте, от Свя­тыя Девы неиз­ре­чен­но вопло­тив­ша­го­ся нас ради, вер­нии, еди­но­муд­рен­но пес­нь­ми величаем.

По мно­гих муках меч­ным тя судом лютый осуж­да­ет судия, еяже вос­хож­де­нию вос­плес­ка­ша Небес­нии чини. Хри­стос же все­силь­ною дес­ни­цею вен­ча тя, муче­ни­це, закон­но пострадавшую.

Соч­та­ся с муче­ни­че­ски­ми свет­лей­ши­ми ста­ды, ясней­ши при­бли­жив­ши­ся Богу, види­ши, яже видят Анге­ли, яко дева в чер­то­зе водво­ря­е­ши­ся, Жени­ха тво­е­го, чест­ная, моля­щи, спа­сти­ся любо­вию тя почитающим.

Запе­ча­тан­ный источ­ник тя, заклю­чен же оград, воз­ло­же­ние чест­но и свя­щен­но, неве­сту Хри­сто­ву нетлен­ную, зако­ле­ние и жерт­ву, агни­цу и доб­рую голу­би­цу Вла­ды­ки вся­че­ских, Тати­а­но, проповедуем.

Бого­ро­ди­чен: Гла­сы пре­кла­ня­е­ма теп­ле Тя моля­щих, Еди­на вер­ных При­бе­жи­ще, спа­си, ущед­ри, Вла­ды­чи­це, соблю­ди от вре­да и вся­ка­го язы­ков наше­ствия верою и любо­вию прис­но Тя величающия.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки