Молитвы преподобным Сергию и Герману, Валаамским чудотворцам


Преподобные Сергий и Герман Валаамские

Тропарь, глас 4*

Аудио:
1:04

 

Ева́нгелия Христо́ва и́стиннии послу́шницы/ яви́стеся, преподо́бнии,/ мир и вся я́же в нем, я́ко не су́щая,/ преоби́девше люб­ве́ ра́ди Христо́вы/ и в морски́й о́стров всели́стеся,/ и трудолю́бно в нем проти́ву ко́зней неви́димых враго́в подвиза́стеся,/ посто́м, бде́нием же и всено́щным стоя́нием/ пло́ти своя́ ду́ху му́дру повину́ли есте́./ Сего́ ра́ди от Вседержи́тельныя десни́цы досто́йныя вен­цы́ прия́ли есте́./ И ны́не Пресвяте́й Тро́ице предстоя́ще,/ моли́теся, всеблаже́ннии отцы́, Се́ргие и Ге́рмане,/ сохрани́тися в ми́ре оте́честву на́шему// и спасти́ся душа́м на́шим.

Пере­вод: Еван­ге­лия Хри­сто­ва насто­я­щие послуш­ни­ки яви­лись, пре­по­доб­ные, мир и все, что в нем, как несу­ще­ствен­ное, пре­зре­ли ради люб­ви Хри­сто­вой, и посе­ли­лись на мор­ском ост­ро­ве, и тру­до­лю­би­во на нем под­ви­за­лись про­тив коз­ней неви­ди­мых вра­гов, постом, бде­ни­ем же и все­нощ­ным сто­я­ни­ем вы бла­го­ра­зум­но под­чи­ни­ли плоть свою духу. Пото­му из пра­вой руки Все­дер­жи­те­ля полу­чи­ли достой­ные вен­цы и сей­час, пред­стоя Пре­свя­той Тро­и­це, моли­тесь, все­б­ла­жен­ные отцы Сер­гий и Гер­ман, о сохра­не­нии в мире Оте­че­ства наше­го и о спа­се­нии наших душ.

Кондак, глас 4*

От мирска́го жития́ изше́дше,/ отверже́нием ми́ра Хри­сту́ после́довасте,/ и достиго́сте вели́каго Не́ва е́зера,/ и, в нем на о́строве Валаа́ме все́льшеся,/ равноа́нгельное житие́ пожи́ли есте́,/ отону́дуже, веселя́щеся, пре­шли́ есте́ к Небе́сным черто́гом./ И ны́не со А́нгелы Влады́чню Престо́лу предстоя́ще,/ помина́йте нас, чад свои́х,/ я́же собра́ли есте́, богому́дрии,/ да ра́достно от души́ вопие́м:// ра́дуйтеся, Се́ргие и Ге́рмане, отцы́ преблаже́ннии.

Пере­вод: От мир­ской жиз­ни уда­лив­шись, отвер­же­ни­ем мира вы после­до­ва­ли за Хри­стом и достиг­ли вели­ко­го озе­ра Нево (Ладож­ское), и, в нем на ост­ро­ве Вала­ам посе­лив­шись, про­жи­ли жизнь подоб­ную ангель­ской, отку­да, раду­ясь, пере­шли к Небес­ным чер­то­гам. И сей­час с Анге­ла­ми Пре­сто­лу Вла­ды­ки пред­стоя, вспо­ми­най­те нас, чад сво­их, кото­рых собра­ли вы, Бого­муд­рые, да радост­но от души взы­ва­ем: «Радуй­тесь, Сер­гий и Гер­ман, отцы преблаженные».

Молитва 1‑я*

О, вели́цыи отцы́ на́ши, Христо́вы уго́дницы и те́плии предста́тели ко Спа́су о душа́х на́ших, Се́ргие и Ге́рмане! Вы бо в неду́зех цели́тели яви́стеся, по мо́рю пла́вающим ко́рмчий, и утопа́ющим благонаде́жное избавле́ние, и от вся́каго смертоно́снаго наше́ствия храни́тели, па́че же от духо́в нечи́стых свобожде́ние и вся́ких наве́тов, проти́ву нас содержи́мых, очище́ние и по́мощь. О преблаже́ннии отцы́ и чудотво́рцы пресла́внии, Се́ргие и Ге́рмане, моли́теся ко Влады́це Хри­сту́ о нас гре́шных, я́ко да ва́шими моли́твами сподо́бимся в День Су́дный десна́го предстоя́ния и наслажде́ния во Ца́рствии Бо́жии во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, преподо́бнии, богоно́снии, преблаже́ннии отцы́ на́ши Се́ргие и Ге́рмане, зри́телие сла́вы Бо́жия в Небе́снем Ца́рствии! Не пре́зрите нас гре́шных в ну́ждах и ско́рбех на́ших, но ускори́те в по́мощь к вам прибега́ющим: приими́те воздыха́ние и сле́зы и вонми́те смире́нному моле́нию на́шему. Предстоя́ще же Небе́сному Царю́, о преблаже́ннии, моли́те бла́гость Его́, е́же уще́дрити ме́сто селе́ния ва́шего и вся́кому гра́ду и стране́ низпосыла́ти оби́лие благ земны́х; нас же всех в ве́ре и доброде́телех утверди́ти, избавля́ти же при́сно от вожделе́ний грехо́вных и от нападе́ния ви́димых и неви́димых враго́в: оби́димыя защити́ти, боля́щия уврачева́ти, от томи́тельства злых духо́в свободи́ти, на мо́ри пла́вающия сохраня́ти, путеше́ствующим спутеше́ствовати и вся́кому ве́рному в ну́ждах спосо́бствовати: я́ко Того́ вси есмы́ творе́ние и Того́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3‑я

О, преподо́бнии и Богоно́снии отцы́ на́ши Се́ргие и Ге́рмане! С ве́рою и любо́вию припа́даюше к святе́й ико́не ва́шей, умиле́нно мо́лим вас: не забу́дите нас, недосто́йных и гре́шных (име­на), но предста́тельством ва́шим огради́те нас от злых ко́зней вра́жиих: утоли́те возста́ние страсте́й: укрепи́те не́мощь на́шу в духо́вных бра́нех и по́двизех, предлежа́щих нам: отжени́те вся́кое уны́ние и печа́ль грехо́вную от серде́ц на́ших, и Небе́сное утеше́ние низпосли́те нам во труде́х и ско́рбех на́ших. В стра́шный же час сме́ртный предста́ните всем нам, я́ко же блази́и хода́таи и те́мных зра́ков де́монских прогони́телие: да в ми́ре и покая́нии сконча́вше земно́е по́прище на́ше, дости́гнем и ве́чных благ наслажде́ния, и ку́пно с ва́ми да воспое́м и просла́вим всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Краткое житие

Дни памя­ти 28 июня/11 июля, 11/24 сентября

Осно­ва­те­ли пер­вой ино­че­ской оби­те­ли в суро­вом север­ном краю — на ост­ро­ве Вала­ам в Ладож­ском озе­ре. По пре­да­нию были афон­ски­ми ино­ка­ми, искав­ши­ми сугу­бых подви­гов и желав­ши­ми про­све­ще­ния све­том Хри­сто­вой веры север­ных язы­че­ских наро­дов. Пре­по­доб­ным Сер­гию и Гер­ма­ну Вала­ам­ским молят­ся в жела­нии всту­пить на путь мона­ше­ства, о помо­щи в ино­че­ском делании.


* Минея. 28‑е июня.


Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки