Молитвы в бедности или потере имущества, денег


 

Молитва пред иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Икона Богородицы Всех скорбящих Радость
Аудио:
1:52

 

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице! При́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́; воздви́гни нас из глу­би­ны́ грехо́вныя, про­све­ти́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты ве́си вся не́мощи и согреше́ния на́ша, к Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спа­си́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница еси́ всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жития́ на́шего ми́рен и непосты́ден и сподо́би нас Твои́м хода́тайством всели́тися в Оби́телях Небе́сных, иде́же непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́ва, Влады́чица Богоро́дица! Посмот­ри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих перед свято́й ико́ной Твое́й и с умиле́нием моля́щихся Тебе́; под­ни­ми нас из глу­би­ны́ грехо́вной, про­све­ти́ ум наш, омра­чён­ный стра­стя­ми́, и уврачу́й я́звы душ и тел на́ших. Не име­ем дру­гой по́мощи, не име­ем дру­гой наде́жды, кро­ме Тебя, Влады́чица. Ты зна­ешь все болез­ни и согреше́ния на́ши, к Тебе́ прибега́ем и вопи­ём: не оста́вь нас Твое́й Небе́сной по́мощию, но все­гда помо­гай нам и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спа­си́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вной жи́зни на́шей и изба́вь нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от внеза́пной сме́рти, а́да и ве́чной му́ки. Ты, Цари́ца и Влады́чица, быст­рая Помо́щница и Засту́пница всем при­бе­га­ю­щим к Тебе́ и твёр­дое прибе́жище для каю­щих­ся гре́шников. Пода́й нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́ва, христиа́нский коне́ц жиз­ни на́шей спо­кой­ный и непо­стыд­ный и сподо́би нас Твои́м хода́тайством все­лить­ся в Оби́телях Небе́сных, где не пере­ста­ю­щим голо­сом пра́зднующих с ра́достью сла́вить Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свя­то­го Ду́ха, ны́не и все­гда, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери «Утоли моя печали»1

Икона Богородицы Утоли моя печали

Аудио:
1:12

 

Наде́ждо всех конце́в зем­ли́, Пречи́стая Де́во, Гос­по­же́ Богоро́дице, утеше́ние мое́! Не гнуша́йся мене́, гре́шнаго, на Твою́ бо ми́лость упова́ю: уга­си́ ми пла́мень грехо́вный и покая́нием оро­си́ изсо́хшее мое́ се́рдце, очи́сти ум мой от грехо́вных по́мыслов, при­и­ми́ моль­бу́, от души́ и се́рдца со воздыха́нием приноси́мую тебе́. Бу́ди о мне Хода́таица к Сы́ну Тво­е­му́ и Бо́гу и укро­ти́ гнев Его́ ма́терними Твои́ми моли́твами, душе́вный и теле́сный я́звы исце­ли́, Гос­по­же́ Влады́чице, уто­ли́ боле́зни души́ и те́ла, ути­ши́ бу́рю злых нападе́ний вра́жеских, отъ­и­ми́ бре́мя грехо́в мои́х, и не оста́ви мене́ до кон­ца́ поги́бнути, и печа́лию сокруше́нное се́рдце мое́ уте­ши́, да сла́влю Тя до после́дняго издыха́ния мое­го́. Ами́нь.

Пере­вод: Наде́жда всех кон­цов зем­ли́, Пречи́стая Де́ва, Гос­по­жа Богоро́дица, утеше́ние моё! Не отво­ра­чи­вай­ся от меня, гре́шного, на Твою́ ми́лость упова́ю: уга­си́ мне огонь грехо́вный и покая́нием оро­си́ высо́хшее моё се́рдце, очи́сти ум мой от грехо́вных по́мыслов, при­ми моль­бу́, от души́ и се́рдца с воздыха́нием приноси́мую тебе́. Бу́дь о мне Хода́таица к Сы́ну Тво­е­му́ и Бо́гу и укро­ти́ гнев Его́ ма́теринскими Твои́ми моли́твами, душе́вные и теле́сные я́звы исце­ли́, о Гос­по­жа Влады́чица, уто­ли́ боле́зни души́ и те́ла, успо­кой бу́рю злых нападе́ний вра́жеских, отне­ми́ тяжесть грехо́в мои́х, и не оста́вь меня до кон­ца́ поги́бнуть, и печа́лью рас­ка­яв­ши­е­ся се́рдце моё утешь, да сла́влю Тебя до после́днего издыха́ния мое­го́. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери «Казанская»2

Икона Богородицы Казанская

Аудио:
1:41

 

О, Пресвята́я Гос­по­же́ Влады́чице Богоро́дице! Со стра́хом, ве́рою и любо́вию припа́дающе пред честно́ю ико́ною Твое́ю, мо́лим Тя: не отвра­ти́ лица́ Тво­е­го́ от прибега́ющих к Тебе́. Умо­ли́, Милосе́рдая Ма́ти, Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Хри­ста́, да сохрани́т ми́рно стра­ну́ на́шу, Це́рковь Свою́ святу́ю да незы́блему соблюде́т от неве́рия, ересе́й и раско́ла. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во, Ты еси́ Всеси́льная христиа́н Помо́щница и Засту́пница. Изба́ви всех, с ве́рою Тебе́ моля́щихся, от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от вся́ких искуше́ний, скорбе́й, бед и от напра́сныя сме́рти. Да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ние се́рдца, чисто­ту́ помышле́ний, исправле́ние грехо́вныя жи́зни и оставле́ние прегреше́ний, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Пере­вод: О, Пресвята́я Гос­по­жа Влады́чица Богоро́дица! Со стра́хом, ве́рой и любо́вью при­пав перед честно́й ико́ной Твое́й, мо́лим Тебя: не отвер­ни Твоё лицо от прибега́ющих к Тебе́. Умо­ли́, Милосе́рдная Ма́терь, Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Хри­ста́, да сохрани́т в спо­кой­ствие стра­ну́ на́шу, Це́рковь Свою́ святу́ю да незы́блемо сохра­нит от неве́рия, ересе́й и раско́ла. Не име­ем дру­гой по́мощи, не име­ем дру­гой наде́жды, кро­ме Тебя, Пречи́стая Де́ва, Ты — Всеси́льная христиа́н Помо́щница и Засту́пница. Изба́вь всех, с ве́рой к Тебе́ моля́щихся, от грехо́вных паде́ний, от наве́тов злых людей, от вся́ких искуше́ний, скорбе́й, бед и от напра́сной сме́рти. Да́руй нам дух рас­ка­я­ния о гре­хах, смире́ние се́рдца, чисто­ту́ помыс­лов, исправле́ние грехо́вной жи́зни и оставле́ние прегреше́ний, да все, благода́рно воспева́я Твоё вели́чие, сподо́бимся Небе́сного Ца́рства и та́м со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свя­то­го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»

Икона Богородицы Покров Пресвятой Богородицы

Аудио:
3:12

 

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небе­се́ и зем­ли́ Цари́це, гра́да и стра­ны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице! При­и­ми́ хвале́бно благода́рственное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, и воз­не­си́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Тво­е­го́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Тво­е­му́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, осе­ни́ нас вседержа́вным покро́вом Твои́м, и испро­си́ у Бо́га Сы́на Тво­е­го́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чисто­ты́ и пра́вды. Ей, Гос­по­же́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собе­ри́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, ста́рость под­дер­жи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Тво­е­го́ заступле́ния, воздви́гни нас из глу­би­ны́ грехо́вныя и про­све­ти́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на стра́шнем суде́ Сы́на Тво­е­го́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотво­ри́. Ты бо еси́, Гос­по­же́, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и весь живо́т наш предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О Пре­свя­тая Дева, Матерь Гос­по­да выш­них сил, Неба и зем­ли Цари­ца, горо­да и стра­ны нашей Все­мощ­ная Заступ­ни­ца! При­ми хва­леб­но бла­го­дар­ствен­ное это пе́ние от нас, недосто́йных рабов Твои́х, и воз­не­си́ моли́твы на́ши ко Престо́лу Бо́га Сы́на Тво­е­го́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и про­длит благода́ть Свою́ чту­щим всечестно́е и́мя Твоё и с верой и любо­вью покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Тво­е­му́. Пото­му что мы не достой­ны от Него быть поми­ло­ван­ным, если не Ты уми­ло­сти­вишь Его о нас, Вла­ды­чи­ца, пото­му что всё Тебе́ от Него́ воз­мож­но. Поэто­му к Тебе при­бе­га­ем, слов­но к несо­мнен­ной и ско­рой Заступ­ни­це нашей: услышь нас, моля­щих­ся к Тебе, осе­ни нас все­дер­жав­ным покро­вом Тво­им, и испро­си у Бога Сы́на Тво­е­го́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судьям пра́вду и нели­це­при­я­тие, настав­ни­кам ра́зум и смиренному́дрие, супру­гам любо́вь и согла́сие, детям послуша́ние, оби­жен­ным терпе́ние, оби­дя­щим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, раду­ю­щим­ся воздержа́ние, всем нам дух ра́зума и бла­го­че­стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чисто­ты́ и пра́вды. О Гос­по­жа Пресвята́я, уми­ло­сер­дись на немощ­ных людей Тво­их; раз­се­ян­ных собе­ри́, заблуд­ших на путь пра­виль­ный наста́вь, ста́рость под­дер­жи́, юным дай цело­муд­рие, мла­ден­цев воспита́й, и посмот­ри на всех нас мило­сер­ди­ем тво­им мило­сти­во­го Тво­е­го заступ­ле­ния, под­ни­ми нас из глу­би­ны́ гре­хов и про­све­ти́ сер­деч­ные о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, будь к нам мило­сти­вая здесь и там, в стране зем­ной жиз­ни на чуж­бине и на страш­ном суде Сы́на Тво­е­го́; умер­ших в ве́ре и пока­я­нии от этой жиз­ни отцов и бра­тьев наших в ве́чной жи́зни с Анге­ла­ми и со все́ми святы́ми посе­ли. Пото­му что Ты, Гос­по­жа, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Боге нашем Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с верой. К Тебе молим­ся, и к Тебе́, слов­но к Все­мо­гу­щей Помощ­ни­це, сами себя и друг дру́га и всю жизнь нашу пре­да­ем, ны́не и все­гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Иоанну Милостивому, патриарху Александрийскому

Святитель Иоанн Милостивый

Аудио:
2:43

 

Святи́телю Бо́жий Иоа́нне, ми́лостиве защи́тниче си́рых и су́щих в напа́стех! К тебе́ прибега́ем и тебе́ мо́лимся, я́ко ско́рому покрови́телю все́х и́щущих от Бо́га утеше́ния в беда́х и ско́рбех. Не преста́й моля́ся ко Го́споду о все́х с ве́рою притека́ющих к тебе́! Ты́, преиспо́лнен сы́й Христо́вы люб­ви́ и бла́гости, яви́лся еси́ я́ко чу́дный черто́г доброде́тели милосе́рдия и стяжа́л еси́ себе́ и́мя «Ми́лостивый». Ты́ бы́л еси́ я́ко река́, непреста́нно теку́щая ще́дрыми ми́лостьми и все́х жа́ждущих оби́льно напая́ющая. Ве́руем, я́ко, по преселе́нии от зем­ли́ на не́бо, усугу́бися в тебе́ да́р благода́ти сея́ и я́ко соде́лался еси́ неисчерпа́емый сосу́д вся́кия благосты́ни. Сотво­ри́ у́бо твои́м хода́тайством и заступле́нием пред Бо́гом «вся́кия уте́хи», да вси́, прибега́ющии к тебе́, обрета́ют ми́р и безмяте́жие: да́руй и́м утеше́ние в печа́лех вре́менных и посо́бие в ну́ждах жите́йских, всели́в в ни́х наде́жду ве́чнаго упокое́ния во Ца́рствии Небе́снем. В житии́ твое́м на зем­ли́ ты́ бы́л еси́ приста́нище все́м су́щим во вся́кой беде́ и ну́жде, оби́димым и неду́гующим; ни еди́н от притека́вших к тебе́ и проси́вших у тебе́ ми́лости лише́н бы́сть тво­ея́ благосты́ни. То́жде и ны́не, ца́рствуя со Христо́м Бо́гом на небе­си́, яви́ все́м покланя́ющимся пред честно́ю твое́ю ико́ною и моля́щимся о по́мощи и заступле́нии. Не то́чию са́м ты́ твори́л еси́ ми́лость безпомо́щным, но и се́рдца други́х воздвига́л еси́ ко утеше́нию немощны́х и к призре́нию убо́гих. Подви́гни у́бо и ны́не се́рдца ве́рных к заступле́нию си́рых, утеше́нию скорбя́щих и успокое́нию неиму́щих. Да не оскудева́ют в ни́х да́ры ми́лости, па́че же да всели́тся в ни́х ми́р и ра́дость о Ду́се Свя́те,– во сла́ву Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Хри­ста́, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Свя­ти­тель Божий Иоанн, состра­да­ю­щий защит­ник убо­гих и нахо­дя­щих­ся в напа­стях! К тебе при­бе­га­ем и тебе молим­ся, как быст­ро­му покро­ви­те­лю всех ищу­щих от Бога уте­ше­ния в бедах и скор­бях. Не пере­ста­вай молить­ся к Гос­по­ду о всех, с верой при­хо­дя­щих к тебе! Ты, кото­рый напол­нен Хри­сто­вой любо­вью доб­рых дел, пока­зал­ся, как чудес­ный чер­тог доб­ро­де­те­ли мило­сер­дия, и при­об­рёл себе имя «Мило­сти­вый». Ты, слов­но река, в кото­рой непре­стан­но текут щед­рые мило­сти, и кото­рая всем жаж­ду­щим дает обиль­но испи­вать. Веру­ем, что после пере­се­ле­ния от зем­ли на небо, удво­ил­ся в тебе дар этой бла­го­да­ти, и что ты стал неис­чер­па­е­мым сосу­дом добра. Испол­ни сво­им хода­тай­ством и заступ­ле­ни­ем перед Богом «каж­дое уте­ше­ние», да все те, кото­рые при­бе­га­ют к тебе, обре­та­ют мир и спо­кой­ствие: дай им уте­ше­ние в вре­мен­ных печа­лях и помо­щи в жиз­нен­ных нуж­дах, все­ли в них надеж­ду веч­но­го покоя в Цар­стве Небес­ном. В жиз­ни тво­ей на зем­ле ты был при­ста­ни­щем всем тем, кото­рые нахо­дят­ся во раз­лич­ных бедах и нуж­дах, оби­жен­ным и нахо­дя­щим­ся в болез­ни; ни один из при­хо­дя­щих к тебе и про­сив­ших у тебя мило­сти не был лишён тво­е­го мило­сер­дия. Его же и сей­час когда ты цар­ству­ешь со Хри­стом на небе, пока­жи всем тем, кото­рые тебе покло­ня­ют­ся перед чест­ной тво­ей ико­ной и молят­ся о помо­щи и заступ­ле­нии. Не толь­ко сам ты тво­рил милость бес­по­мощ­ным, но и серд­ца дру­гих при­зы­вал уте­шать боль­ных и быть мило­сти­вым к убо­гим. Спо­двиг­ни и сей­час серд­ца вер­ных к заступ­ле­нию сирот, уте­ше­нию скор­бя­щих и успо­ко­е­нию неиму­щих. Да не оску­де­ют у них дары мило­сти, но луч­ше да все­лит­ся в них мир и радость о Свя­том Духе, — в сла­ву Гос­по­да и Спа­са наше­го Иису­са Хри­ста, во веки веков. Аминь.

Святителю Николаю Чудотворцу

Святитель Николай Мирликийский

Аудио:
1:58

 

О, до́брый наш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши нас гре́шных, моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́; виждь нас не́мощных, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных; потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вити нас в грехо́внем пле­ну́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о нас недосто́йных Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́же ты со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к нам сотво­ри́ Бо́га на́шего в ны́нешнем житии́ и в бу́дущем ве́це, да не возда́ст нам по дело́м на́шим и по нечи­сто­те́ серде́ц на́ших, но по свое́й бла́гости возда́ст нам. На твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и ко пресвято́му о́бразу тво­е­му́ припа́дающе, по́мощи про́сим: изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от зол находя́щих на нас, и укро­ти́ во́лны страсте́й и бед возстаю́щих на нас, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет нас напасть и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Нико́лае, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да пода́ст нам ми́рное житие́ и оставле́ние грехо́в, душа́м же на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, пре­крас­ный наш пас­тырь и бого­муд­рый настав­ник, свя­ти­тель Хри­стов Нико­лай! Услышь нас греш­ных, кото­рые молят­ся к тебе и при­зы­ва­ют тебя в помощь и ско­рое пред­ста­тель­ство твоё: посмот­ри на нас немощ­ных, с каж­дой сто­ро­ны нас ловя­щих, всех благ лишён­ных и умом от мало­ду­шия помра­чён­ных. Поспе­ши, угод­ник Божий, не оставь нас в гре­хов­ном пле­ну, да не будем в радость вра­гом нашим и не умрём в лука­вых делах наших. Моли о нас, недо­стой­ных, Соде­те­ля наше­го и Вла­ды­ку, кото­ро­му ты с бес­плот­ны­ми хора­ми пред­сто­ишь: да про­явит милость к нам Бог наш в этой жиз­ни и в буду­щем веке, да не воз­даст на́м по делам нашим и по нечи­сто­те сер­дец наших, но по Сво­ей бла­го­сти воз­даст нам. На твоё хода­тай­ство наде­ем­ся, тво­им пред­ста­тель­ством хва­лим­ся, твоё заступ­ле­ние на помощь при­зы­ва­ем, и к пре­свя­то­му обра­зу тво­е­му при­бе­га­ем, помощь твою про­сим: избавь нас, угод­ник Хри­стов, от зол на нас нахо­дя­щих, и успо­кой во́лны страсте́й и бе́д под­ни­ма­ю­щи­е­ся на на́с, да ради свя­тых тво­их молитв не овла­де­ет нами напасть и не погряз­нем в пучине гре­хов и в тине стра­стей наших. Моли, свя­ти­тель Хри­стов Нико­лай, Хри­ста Бога наше­го, да подаст нам мир­ную жизнь и остав­ле­ние гре­хов, душам же нашим спа­се­ние и вели­кую милость, ныне и все­гда и во веки веков. Аминь.

Святителю Спиридону Тримифунтскому3

Святитель Спиридон Тримифунтский

Аудио:
2:01

 

О, всеблаже́нный святи́телю Спиридо́не, вели́кий уго́дниче Христо́в и пресла́вный чудотво́рче! Предстоя́й на Небе­си́ Престо́лу Бо́жию с ли́ки А́нгел, при́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щия зде лю́ди и прося́щия си́льныя тво­ея́ по́мощи. Умо­ли́ благоутро́бие Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас по беззако́ниим на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й. Испро­си́ нам у Хри­ста́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное, зем­ли́ благопло́дие и во всем вся́кое изоби́лие и благоде́нствие, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от ще́драго Бо́га, но во сла́ву Его́ и в прославле́ние тво­е­го́ заступле́ния! Изба́ви всех ве́рою несумне́нною к Бо́гу приходя́щих от вся́ких бед душе́вных и теле́сных, от всех томле́ний и диа́вольских наве́тов. Бу́ди печа́льным уте́шитель, неду́гующим врач, в напа́стех помо́щник, наги́м покрови́тель, вдови́цам засту́пник, си́рым защи́тник, младе́нцем пита́тель, ста́рым укрепи́тель, стра́нствующим путево́ждь, пла́вающим ко́рмчий и исхода́тайствуй всем, кре́пкия по́мощи тво­ея́ тре́бующим вся, я́же ко спасе́нию, поле́зная. Я́ко да, твои́ми моли́твами настав­ля­е­ми и соблюда́еми, дости́гнем в ве́чный поко́й и ку́пно с тобо́ю просла́вим Бо́га, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О всеблаже́нный святи́тель Спиридо́н, вели́кий уго́дник Христо́в и пресла́вный чудотво́рец! Пред­стоя на Небе Престо́лу Бо́жью с А́нгельскими хора­ми, посмот­ри ми́лостивным о́ком на предстоя́щих здесь лю́дей и прося́щих си́льной тво­ей по́мощи. Умо­ли́ благоутро́бие Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас по беззако́ниим на́шим, но да сде­ла­ет с на́ми по ми́лости Свое́й. Испро­си́ нам у Хри­ста́ и Бо́га на́шего спо­кой­ную и безмяте́жную жизнь, здо­ро­вье душе́вное и теле́сное, зем­ли́ благопло́дие и во всем вся́кое изоби́лие и благоде́нствие, и да не во зло обрати́м бла­гое, то что да́руется нам от ще́дрого Бо́га, но во сла́ву Его́ и в прославле́ние тво­е­го́ заступле́ния! Изба́вь всех ве́рой несумне́нной к Бо́гу приходя́щих от вся́ких бед душе́вных и теле́сных, от всех томле́ний и диа́вольских наве́тов. Бу́дь печа́льным уте́шитель, неду́гующим врач, в напа́стех помо́щник, лишён­ным покрови́тель, вдови́цам засту́пник, сиро­там защи́тник, младе́нцам воспита́тель, ста́рым укрепи́тель, путе­ше­ству­ю­щим путево́дитель, пла́вающим ко́рмчий и исхода́тайствуй всем, кре́пкой по́мощи тво­ей тре́бующим всё то, что для спасе́ния поле́зно. Так твои́ми моли́твами настав­ля­е­мы и соблюда́я, дости́гнем в ве́чный поко́й и вме­сте с тобо́й просла́вим Бо́га, в Свя­той Тро́ице сла́вимого, Отца́ и Сы́на и Свя­то­го Ду́ха, ны́не и все­гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Тихону Задонскому4

Святитель Тихон Воронежский

Аудио:
2:12

 

О, всехва́льный Святи́телю и Уго́дниче Христо́в, о́тче наш Ти́хоне! А́нгельски пожи́в на зем­ли́, ты я́ко А́нгел благи́й яви́лся еси́ и в ди́внем твое́м прославле́нии. Ве́руем от всея́ ду́ши и помышле́ния, я́ко ты, благосе́рдый наш помо́щниче и моли́твенниче, твои́ми нело́жными хода́тайствы и благода́тию, оби́льно дарова́нною тебе́ от Го́спода, при́сно спосо́бствуеши на́шему спасе́нию. При­и­ми́ у́бо, ублажа́емый Уго́дниче Христо́в, и в час сей на́ша недосто́йная моле́ния: свобо́ди ны твои́м заступле́нием от облега́ющаго нас суесло́вия и суему́дрия, неправове́рия и злове́рия челове́ческаго. Потщи́ся, ско́рый о нас предста́телю, благоприя́тным твои́м хода́тайством умоли́ти Го́спода, да приба́вит Своя́ вели́кия и бога́тыя ми́лости на нас гре́шных и недосто́йных рабе́х Свои́х, да уврачу́ет Свое́ю благода́тию неисце́льныя я́звы и стру́пы растле́нных душ и теле́с на́ших, да раствори́т окамене́лая серд­ца́ на́ша слеза́ми умиле́ния и сокруше́ния о премно́гих согреше́ниих на́ших и да изба́вит ны ве́чных мук и огня́ гее́нскаго; всем же ве́рным лю́дем Свои́м да да́рует в ны́нешнем веце мир и тиши­ну́, здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да та́ко, ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́вше во вся́ком благоче́стии и чисто­те́, сподо́бимся со А́нгелы и со все́ми Святы́ми сла́вити и воспева́ти всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Пере­вод: О, всехва́льный Святи́тель и Уго́дник Христо́в, о́тец наш Ти́хон! Слов­но ангел ты пожи́л на зем­ли́, ты яви́лся бла­гим А́нгелом и в ди́вном тво­ём прославле́нии. Ве́руем от всей ду́ши и помышле́ния, что ты, благосе́рдый наш помо́щник и моли́твенник, твои́ми истин­ны­ми хода́тайствами и благода́тью, оби́льно дарова́нной тебе́ от Го́спода, все­гда спосо́бствуешь на́шему спасе́нию. При­ми, ублажа́емый Уго́дник Христо́в, и в этот час на́ше недосто́йные моле́ния: освобо́ди нас твои́м заступле́нием от окру­жа­ю­щих нас высоко­мерия и суему́дрия, неправове́рия и злове́рия челове́ческого. Поспе­ши, быст­рый за нас предста́тель, благоприя́тным твои́м хода́тайством умоли́ть Го́спода, да про­длит Свои вели́кие и бога́тые ми́лости на нас гре́шных и недосто́йных рабах Свои́х, да исце­лит Свое́й благода́тью неисце́лимые я́звы и раны растле́нных душ и тел на́ших, да раствори́т окамене́лость сер­дец на́ших слеза́ми умиле́ния и рас­ка­я­ния о гре­хах о мно́гих гре­хах на́ших и да изба́вит нас от ве́чных мук и огня́ гее́нского; всем ве́рным лю́дям Свои́м да́рует в этом веке мир и тиши­ну́, здо­ро­вье и спасе́ние и во всём благо́е поспеше́ние, да та́к, в спо­кой­но и безмо́лвно жизнь про­жив во вся́ком благоче́стии и чисто­те́, сподо́бимся с А́нгелами и со все́ми Святы́ми сла́вить и воспева́ть всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свя­то­го Ду́ха. Ами́нь.

Святителю Митрофану Воронежскому

Святитель Митрофан Воронежский

Аудио:
3:15

 

О, святи́телю о́тче Митрофа́не, се мы гре́шнии, нетле́нием честны́х моще́й твои́х и мно́гими благодея́ньми, чуде́сно соде́янными и содева́емыми тобо́ю, уве́рившеся, испове́дуем, я́ко и́маши ве́лию благода́ть у Го́спода Бо́га на́шего, и всесмире́нно ко тво­е­му́ благосе́рдию припа́дающе, тебе́ мо́лимся си́це: моли́ о нас Хри­ста́ Бо́га на́шего, да низпосле́т всем чту́щим святу́ю па́мять твою́ и усе́рдно к тебе́ прибега́ющим бога́тыя ми́лости Своя́; да утверди́т во святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и благоче́стия, дух ве́дения и люб­ве́, дух ми́ра и ра́дости о Ду́се Свя́те, да вся ча́да ея́, чи́ста су́ща от мирски́х искуше́ний и плотски́х по́хотей и зла́го де́йствия злых духо́в, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́, и усе́рдно о соблюде́нии за́поведей Его́ ко спасе́нию душ свои́х да потща́тся. Па́стырем ея́ да даст Госпо́дь святу́ю ре́вность попече́ния о спасе́нии люде́й, во е́же неве́рующия просвети́ти, неве́дущия наста́вити, сомня́щияся вразуми́ти, отпа́дшия от Правосла́вныя Це́ркве к ней возврати́ти, ве́рующия в ве́ре соблю­сти́, гре́шныя на покая́ние подви́гнути, ка́ющияся уте́шити и во исправле́нии жи́зни утверди́ти, и та́ко вся лю́ди ко угото́ванному ве́чному Ца́рству святы́х Его́ при­ве­сти́. Умо­ли́ Го́спода, уго́дниче Христо́в: ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли день и нощь вопию́щих к Нему́, многоболе́зенный вопль да услы́шит и да изведе́т от поги́бели живо́т наш. Всем же в держа́ве лю́дем да да́рует благи́й Бог наш мир, тиши­ну́, безмяте́жие и изоби́лие плодо́в земны́х, па́че же ко исполне́нию за́поведей Его́ тща́ние неле́ностное; и да изба́вит ца́рствующия гра́ды, град сей и вся ины́я гра́ды и ве́си, от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных, междоусо́бныя бра́ни, смертоно́сныя я́звы и от вся́каго зла. Ей, святи́телю Бо́жий, да устро́иши моли́твами твои́ми вся блага́я душа́м и телесе́м на́шим; да и мы просла́вим в душа́х и телесе́х на́ших Го́спода и Бо́га на́шего, Иису́са Хри­ста́, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом сла́ва и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, святи́тель и о́тец наш Митрофа́н, мы гре́шные, нетле́нием честны́х моще́й твои́х и мно́гими благодея́нями, чуде́сно сде­лан­ны­ми и теми кото­рые ты ещё сде­ла­ешь, убе­див­шись, испове́дуем, что ты име­ешь вели­кую благода́ть у Го́спода Бо́га на́шего, и всесмире́нно к тво­е­му́ благосе́рдию припа́дая, к тебе́ мо́лимся так: моли́ о нас Хри­ста́ Бо́га на́шего, да низ­по­шлёт всем чту́щим святу́ю па́мять твою́ и усе́рдно к тебе́ прибега́ющим бога́тые ми́лости Свои; да утверди́т во свя­той Свое́й Правосла́вной Це́ркви живой дух пра­виль­ной ве́ры и благоче́стия, дух пони­ма­ния и люб­ви, дух ми́ра и ра́дости о Ду́хе Свя́том, да все дети её, чиста от мирски́х искуше́ний и плотски́х по́хотей и зло­го де́йства злых духов, духом и и́стиной покланя́ются Ему́, и усе́рдно о соблюде́нии за́поведей Его́ ко спасе́нию душ свои́х да поспе­шат. Пас­ты­рем её даст Госпо́дь святу́ю ре́вность попече́ния о спасе́нии люде́й, что­бы неве́рующих просвети́ть, не зна­ю­щих наста́вить, сомня́щихся вразуми́ть, отпа́дших от Правосла́вной Це́ркви к ней возврати́ть, ве́рующих в ве́ре сохра­нить, гре́шных на покая́ние сподви́гнуть, ка́ющихся уте́шить и для исправле́ния жи́зни утверди́ть, и та́к всех лю́дей к угото́ванному ве́чному Ца́рству Его́ святы́х при­ве­сти́. Умо­ли́ Го́спода, уго́дник Христо́в: ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли день и ночь вопию́щих к Нему́, многоболе́зенный вопль да услы́шит и да выве­дет из поги́бели жизнь нашу. Всем име­ю­щим власть да да́рует бла­гой Бог наш мир, тиши­ну́, безмяте́жие и изоби́лие плодо́в земны́х, луч­ше же для исполне́ния за́поведей Его́ поспе­ше­ние быст­ро; и да изба́вит пра­вя­щий горо­да, этот город и все дру­гие гора­да и сёла, от голо­да, зем­лятря­се­ния, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия вар­ва­ров, междоусо́бной вой­ны, смертоно́сной болез­ни и от вся́кого зла. О святи́тель Бо́жий, да устро́ишь моли́твами твои́ми всё бла­гое душа́м и телам на́шим; да и мы просла́вим в душа́х и телах на́ших Го́спода и Бо́га на́шего, Иису́са Хри­ста́, Кото­ро­му со Отцём и Святы́м Ду́хом сла́ва и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Алексию, человеку Божию5

Преподобный Алексий, человек Божий

Аудио:
1:39

 

О, вели́кий Христо́в уго́дниче, святы́й челове́че Бо́жий Алекси́е, душе́ю на Небе­си́ Престо́лу Госпо́дню предстоя́й, на зем­ли́ же да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чная совер­ша ́яй чуде­са́! При́зри ми́лостиво на предстоя́щия святе́й ико́не твое́й лю́ди, умиле́нно моля́щияся и прося́щия от Тебе́ по́мощи и заступле́ния. Про­стри́ моли́твенно ко Го́споду Бо́гу честни́и ру́це твои́ и испро­си́ нам от Него́ оставле́ние согреше́ний на́ших во́льных и нево́льных, в неду́зех стра́ждущим исцеле́ние, напа́ствуемым заступле́ние, скорбя́щим утеше́ние, бе́дствующим ско́рую по́мощь, всем же, чту́щим тя, ми́рную и христиа́нскую живо­та́ кончи́ну и до́брый отве́т на стра́шней Суде́ Христо́ве. Ей, уго́дниче Бо́жий, не посра­ми́ упова́ния на́шего, е́же на тя по Бо́зе и Богоро́дице возлага́ем, но бу́ди нам помо́щник и покрови́тель во спасе́ние, да, твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость от Го́спода, просла́вим Человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, и твое́ свято́е заступле́ние, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, вели́кий Христо́в уго́дник, свя­той челове́к Бо́жий Алек­сей, душой на Небе Престо́лу Госпо́дню пред­сто­ишь, на зем­ли да́нной тебе свы́ше бла­го­да­тью разли́чной совер­ша­ешь чуде­са́! Посмот­ри с мило­стью на людей, пред­сто­я­щих пред ико­ной, кото­рые с уми­ле­ни­ем молят­ся и про­сят от Тебя по́мощь и заступле́ние. Рас­про­стри́ в моли́тве ко Го́споду Бо́гу чест­ные ру́ки твои́ и испро­си́ нам от Него́ оставле́ние согреше́ний на́ших во́льных и нево́льных, в болез­нях стра́ждущим исцеле́ние, нахо­дя­щих­ся в напа­стях заступле́ние, скорбя́щим утеше́ние, бе́дствующим ско́рую по́мощь, всем, чту́щим тебя, спо­кой­ную и христиа́нскую кончи́ну жиз­ни и пре­крас­ный отве́т на стра́шней Суде́ Хри­ста. О уго́дник Бо́жий, не посра­ми́ упова́ния на́шего, кото­рое на тебя после Бо́га и Богоро́дицы возлага́ем, но будь нам помо́щник и покрови́тель для спасе́ния, да, твои́ми моли́твами получи́в благода́ть и ми́лость от Го́спода, просла́вим Человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свя­то­го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимого и покланя́емого Бо́га, и твоё свято́е заступле́ние, ны́не, и все­гда, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


См. БЕДНОСТЬ

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

2 комментария

  • Любовь, 17.02.2021

    В пер­вые моли­лась Свя­тым и Пре­свя­той Бого­ро­ди­це через интер­нет уле­лась сле­за­ми и не знаю . мож­но ли так молит­ся ? Да будь­те бла­го­сло­вен­ны Богом .

    Ответить »
  • Ксе­ния, 25.12.2020

    Всё это боже­ствен­ное волшебство…Да будет Вам Процветания!!!

    Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки