Молитвы в бедности или потере имущества, денег


Молитва пред иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Икона Богородицы Всех скорбящих Радость

Аудио:
1:52

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице! При́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́; воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты ве́си вся не́мощи и согреше́ния на́ша, к Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница еси́ всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жития́ на́шего ми́рен и непосты́ден и сподо́би нас Твои́м хода́тайством всели́тися в Оби́телях Небе́сных, иде́же непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́ва, Влады́чица Богоро́дица! Посмотри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих перед свято́й ико́ной Твое́й и с умиле́нием моля́щихся Тебе́; подними нас из глубины́ грехо́вной, просвети́ ум наш, омрачённый страстями́, и уврачу́й я́звы душ и тел на́ших. Не имеем другой по́мощи, не имеем другой наде́жды, кроме Тебя, Влады́чица. Ты знаешь все болезни и согреше́ния на́ши, к Тебе́ прибега́ем и вопиём: не оста́вь нас Твое́й Небе́сной по́мощию, но всегда помогай нам и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вной жи́зни на́шей и изба́вь нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от внеза́пной сме́рти, а́да и ве́чной му́ки. Ты, Цари́ца и Влады́чица, быстрая Помо́щница и Засту́пница всем прибегающим к Тебе́ и твёрдое прибе́жище для кающихся гре́шников. Пода́й нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́ва, христиа́нский коне́ц жизни на́шей спокойный и непостыдный и сподо́би нас Твои́м хода́тайством вселиться в Оби́телях Небе́сных, где не перестающим голосом пра́зднующих с ра́достью сла́вить Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха, ны́не и всегда, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери «Утоли моя печали»1

Икона Богородицы Утоли моя печали

Аудио:
1:12

Наде́ждо всех конце́в земли́, Пречи́стая Де́во, Госпоже́ Богоро́дице, утеше́ние мое́! Не гнуша́йся мене́, гре́шнаго, на Твою́ бо ми́лость упова́ю: угаси́ ми пла́мень грехо́вный и покая́нием ороси́ изсо́хшее мое́ се́рдце, очи́сти ум мой от грехо́вных по́мыслов, приими́ мольбу́, от души́ и се́рдца со воздыха́нием приноси́мую тебе́. Бу́ди о мне Хода́таица к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу и укроти́ гнев Его́ ма́терними Твои́ми моли́твами, душе́вный и теле́сный я́звы исцели́, Госпоже́ Влады́чице, утоли́ боле́зни души́ и те́ла, утиши́ бу́рю злых нападе́ний вра́жеских, отъими́ бре́мя грехо́в мои́х, и не оста́ви мене́ до конца́ поги́бнути, и печа́лию сокруше́нное се́рдце мое́ утеши́, да сла́влю Тя до после́дняго издыха́ния моего́. Ами́нь.

Перевод: Наде́жда всех концов земли́, Пречи́стая Де́ва, Госпожа Богоро́дица, утеше́ние моё! Не отворачивайся от меня, гре́шного, на Твою́ ми́лость упова́ю: угаси́ мне огонь грехо́вный и покая́нием ороси́ высо́хшее моё се́рдце, очи́сти ум мой от грехо́вных по́мыслов, прими мольбу́, от души́ и се́рдца с воздыха́нием приноси́мую тебе́. Бу́дь о мне Хода́таица к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу и укроти́ гнев Его́ ма́теринскими Твои́ми моли́твами, душе́вные и теле́сные я́звы исцели́, о Госпожа Влады́чица, утоли́ боле́зни души́ и те́ла, успокой бу́рю злых нападе́ний вра́жеских, отними́ тяжесть грехо́в мои́х, и не оста́вь меня до конца́ поги́бнуть, и печа́лью раскаявшиеся се́рдце моё утешь, да сла́влю Тебя до после́днего издыха́ния моего́. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери «Казанская»2

Икона Богородицы Казанская

Аудио:
1:41

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Со стра́хом, ве́рою и любо́вию припа́дающе пред честно́ю ико́ною Твое́ю, мо́лим Тя: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́. Умоли́, Милосе́рдая Ма́ти, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, да сохрани́т ми́рно страну́ на́шу, Це́рковь Свою́ святу́ю да незы́блему соблюде́т от неве́рия, ересе́й и раско́ла. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во, Ты еси́ Всеси́льная христиа́н Помо́щница и Засту́пница. Изба́ви всех, с ве́рою Тебе́ моля́щихся, от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от вся́ких искуше́ний, скорбе́й, бед и от напра́сныя сме́рти. Да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ние се́рдца, чистоту́ помышле́ний, исправле́ние грехо́вныя жи́зни и оставле́ние прегреше́ний, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Перевод: О, Пресвята́я Госпожа Влады́чица Богоро́дица! Со стра́хом, ве́рой и любо́вью припав перед честно́й ико́ной Твое́й, мо́лим Тебя: не отверни Твоё лицо от прибега́ющих к Тебе́. Умоли́, Милосе́рдная Ма́терь, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, да сохрани́т в спокойствии страну́ на́шу, Це́рковь Свою́ святу́ю да незы́блемо сохранит от неве́рия, ересе́й и раско́ла. Не имеем другой по́мощи, не имеем другой наде́жды, кроме Тебя, Пречи́стая Де́ва, Ты — Всеси́льная христиа́н Помо́щница и Засту́пница. Изба́вь всех, с ве́рой к Тебе́ моля́щихся, от грехо́вных паде́ний, от наве́тов злых людей, от вся́ких искуше́ний, скорбе́й, бед и от напра́сной сме́рти. Да́руй нам дух раскаяния о грехах, смире́ние се́рдца, чистоту́ помыслов, исправле́ние грехо́вной жи́зни и оставле́ние прегреше́ний, да все, благода́рно воспева́я Твоё вели́чие, сподо́бимся Небе́сного Ца́рства и та́м со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»

Икона Богородицы Покров Пресвятой Богородицы

Аудио:
3:12

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно благода́рственное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, осени́ нас вседержа́вным покро́вом Твои́м, и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты бо еси́, Госпоже́, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и весь живо́т наш предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О Пресвятая Дева, Матерь Господа вышних сил, Неба и земли Царица, города и страны нашей Всемощная Заступница! Прими хвалебно благодарственное это пе́ние от нас, недосто́йных рабов Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ши ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и продлит благода́ть Свою́ чтущим всечестно́е и́мя Твоё и с верой и любовью покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Потому что мы не достойны от Него быть помилованным, если не Ты умилостивишь Его о нас, Владычица, потому что всё Тебе́ от Него́ возможно. Поэтому к Тебе прибегаем, словно к несомненной и скорой Заступнице нашей: услышь нас, молящихся к Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим, и испроси у Бога Сы́на Твоего́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судьям пра́вду и нелицеприятие, наставникам ра́зум и смиренному́дрие, супругам любо́вь и согла́сие, детям послуша́ние, обиженным терпе́ние, обидящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, радующимся воздержа́ние, всем нам дух ра́зума и благочестия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. О Госпожа Пресвята́я, умилосердись на немощных людей Твоих; разсеянных собери́, заблудших на путь правильный наста́вь, ста́рость поддержи́, юным дай целомудрие, младенцев воспита́й, и посмотри на всех нас милосердием твоим милостивого Твоего заступления, подними нас из глубины́ грехов и просвети́ сердечные о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, будь к нам милостивая здесь и там, в стране земной жизни на чужбине и на страшном суде Сы́на Твоего́; умерших в ве́ре и покаянии от этой жизни отцов и братьев наших в ве́чной жи́зни с Ангелами и со все́ми святы́ми посели. Потому что Ты, Госпожа, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Боге нашем Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с верой. К Тебе молимся, и к Тебе́, словно к Всемогущей Помощнице, сами себя и друг дру́га и всю жизнь нашу предаем, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Иоанну Милостивому, патриарху Александрийскому

Святитель Иоанн Милостивый

Аудио:
2:43

Святи́телю Бо́жий Иоа́нне, ми́лостиве защи́тниче си́рых и су́щих в напа́стех! К тебе́ прибега́ем и тебе́ мо́лимся, я́ко ско́рому покрови́телю все́х и́щущих от Бо́га утеше́ния в беда́х и ско́рбех. Не преста́й моля́ся ко Го́споду о все́х с ве́рою притека́ющих к тебе́! Ты́, преиспо́лнен сы́й Христо́вы любви́ и бла́гости, яви́лся еси́ я́ко чу́дный черто́г доброде́тели милосе́рдия и стяжа́л еси́ себе́ и́мя «Ми́лостивый». Ты́ бы́л еси́ я́ко река́, непреста́нно теку́щая ще́дрыми ми́лостьми и все́х жа́ждущих оби́льно напая́ющая. Ве́руем, я́ко, по преселе́нии от земли́ на не́бо, усугу́бися в тебе́ да́р благода́ти сея́ и я́ко соде́лался еси́ неисчерпа́емый сосу́д вся́кия благосты́ни. Сотвори́ у́бо твои́м хода́тайством и заступле́нием пред Бо́гом «вся́кия уте́хи», да вси́, прибега́ющии к тебе́, обрета́ют ми́р и безмяте́жие: да́руй и́м утеше́ние в печа́лех вре́менных и посо́бие в ну́ждах жите́йских, всели́в в ни́х наде́жду ве́чнаго упокое́ния во Ца́рствии Небе́снем. В житии́ твое́м на земли́ ты́ бы́л еси́ приста́нище все́м су́щим во вся́кой беде́ и ну́жде, оби́димым и неду́гующим; ни еди́н от притека́вших к тебе́ и проси́вших у тебе́ ми́лости лише́н бы́сть твоея́ благосты́ни. То́жде и ны́не, ца́рствуя со Христо́м Бо́гом на небеси́, яви́ все́м покланя́ющимся пред честно́ю твое́ю ико́ною и моля́щимся о по́мощи и заступле́нии. Не то́чию са́м ты́ твори́л еси́ ми́лость безпомо́щным, но и се́рдца други́х воздвига́л еси́ ко утеше́нию немощны́х и к призре́нию убо́гих. Подви́гни у́бо и ны́не се́рдца ве́рных к заступле́нию си́рых, утеше́нию скорбя́щих и успокое́нию неиму́щих. Да не оскудева́ют в ни́х да́ры ми́лости, па́че же да всели́тся в ни́х ми́р и ра́дость о Ду́се Свя́те,– во сла́ву Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Святитель Божий Иоанн, сострадающий защитник убогих и находящихся в напастях! К тебе прибегаем и тебе молимся, как быстрому покровителю всех ищущих от Бога утешения в бедах и скорбях. Не переставай молиться к Господу о всех, с верой приходящих к тебе! Ты, который наполнен Христовой любовью добрых дел, показался, как чудесный чертог добродетели милосердия, и приобрёл себе имя «Милостивый». Ты, словно река, в которой непрестанно текут щедрые милости, и которая всем жаждущим дает обильно испивать. Веруем, что после переселения от земли на небо, удвоился в тебе дар этой благодати, и что ты стал неисчерпаемым сосудом добра. Исполни своим ходатайством и заступлением перед Богом «каждое утешение», да все те, которые прибегают к тебе, обретают мир и спокойствие: дай им утешение в временных печалях и помощи в жизненных нуждах, всели в них надежду вечного покоя в Царстве Небесном. В жизни твоей на земле ты был пристанищем всем тем, которые находятся во различных бедах и нуждах, обиженным и находящимся в болезни; ни один из приходящих к тебе и просивших у тебя милости не был лишён твоего милосердия. Его же и сейчас когда ты царствуешь со Христом на небе, покажи всем тем, которые тебе поклоняются перед честной твоей иконой и молятся о помощи и заступлении. Не только сам ты творил милость беспомощным, но и сердца других призывал утешать больных и быть милостивым к убогим. Сподвигни и сейчас сердца верных к заступлению сирот, утешению скорбящих и успокоению неимущих. Да не оскудеют у них дары милости, но лучше да вселится в них мир и радость о Святом Духе, — в славу Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, во веки веков. Аминь.

Святителю Николаю Чудотворцу

Святитель Николай Мирликийский

Аудио:
1:58

О, до́брый наш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши нас гре́шных, моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́; виждь нас не́мощных, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных; потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вити нас в грехо́внем плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о нас недосто́йных Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́же ты со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к нам сотвори́ Бо́га на́шего в ны́нешнем житии́ и в бу́дущем ве́це, да не возда́ст нам по дело́м на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по свое́й бла́гости возда́ст нам. На твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и ко пресвято́му о́бразу твоему́ припа́дающе, по́мощи про́сим: изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от зол находя́щих на нас, и укроти́ во́лны страсте́й и бед возстаю́щих на нас, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет нас напасть и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Нико́лае, Христа́ Бо́га на́шего, да пода́ст нам ми́рное житие́ и оставле́ние грехо́в, душа́м же на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, прекрасный наш пастырь и богомудрый наставник, святитель Христов Николай! Услышь нас грешных, которые молятся к тебе и призывают тебя в помощь и скорое предстательство твоё: посмотри на нас немощных, с каждой стороны нас ловящих, всех благ лишённых и умом от малодушия помрачённых. Поспеши, угодник Божий, не оставь нас в греховном плену, да не будем в радость врагом нашим и не умрём в лукавых делах наших. Моли о нас, недостойных, Содетеля нашего и Владыку, которому ты с бесплотными хорами предстоишь: да проявит милость к нам Бог наш в этой жизни и в будущем веке, да не воздаст на́м по делам нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам. На твоё ходатайство надеемся, твоим предстательством хвалимся, твоё заступление на помощь призываем, и к пресвятому образу твоему прибегаем, помощь твою просим: избавь нас, угодник Христов, от зол на нас находящих, и успокой во́лны страсте́й и бе́д поднимающиеся на на́с, да ради святых твоих молитв не овладеет нами напасть и не погрязнем в пучине грехов и в тине страстей наших. Моли, святитель Христов Николай, Христа Бога нашего, да подаст нам мирную жизнь и оставление грехов, душам же нашим спасение и великую милость, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Святителю Спиридону Тримифунтскому3

Святитель Спиридон Тримифунтский

Аудио:
2:01

О, всеблаже́нный святи́телю Спиридо́не, вели́кий уго́дниче Христо́в и пресла́вный чудотво́рче! Предстоя́й на Небеси́ Престо́лу Бо́жию с ли́ки А́нгел, при́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щия зде лю́ди и прося́щия си́льныя твоея́ по́мощи. Умоли́ благоутро́бие Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас по беззако́ниим на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й. Испроси́ нам у Христа́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное, земли́ благопло́дие и во всем вся́кое изоби́лие и благоде́нствие, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от ще́драго Бо́га, но во сла́ву Его́ и в прославле́ние твоего́ заступле́ния! Изба́ви всех ве́рою несумне́нною к Бо́гу приходя́щих от вся́ких бед душе́вных и теле́сных, от всех томле́ний и диа́вольских наве́тов. Бу́ди печа́льным уте́шитель, неду́гующим врач, в напа́стех помо́щник, наги́м покрови́тель, вдови́цам засту́пник, си́рым защи́тник, младе́нцем пита́тель, ста́рым укрепи́тель, стра́нствующим путево́ждь, пла́вающим ко́рмчий и исхода́тайствуй всем, кре́пкия по́мощи твоея́ тре́бующим вся, я́же ко спасе́нию, поле́зная. Я́ко да, твои́ми моли́твами наставляеми и соблюда́еми, дости́гнем в ве́чный поко́й и ку́пно с тобо́ю просла́вим Бо́га, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О всеблаже́нный святи́тель Спиридо́н, вели́кий уго́дник Христо́в и пресла́вный чудотво́рец! Предстоя на Небе Престо́лу Бо́жью с А́нгельскими хорами, посмотри ми́лостивным о́ком на предстоя́щих здесь лю́дей и прося́щих си́льной твоей по́мощи. Умоли́ благоутро́бие Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас по беззако́ниим на́шим, но да сделает с на́ми по ми́лости Свое́й. Испроси́ нам у Христа́ и Бо́га на́шего спокойную и безмяте́жную жизнь, здоровье душе́вное и теле́сное, земли́ благопло́дие и во всем вся́кое изоби́лие и благоде́нствие, и да не во зло обрати́м благое, то что да́руется нам от ще́дрого Бо́га, но во сла́ву Его́ и в прославле́ние твоего́ заступле́ния! Изба́вь всех ве́рой несумне́нной к Бо́гу приходя́щих от вся́ких бед душе́вных и теле́сных, от всех томле́ний и диа́вольских наве́тов. Бу́дь печа́льным уте́шитель, неду́гующим врач, в напа́стех помо́щник, лишённым покрови́тель, вдови́цам засту́пник, сиротам защи́тник, младе́нцам воспита́тель, ста́рым укрепи́тель, путешествующим путево́дитель, пла́вающим ко́рмчий и исхода́тайствуй всем, кре́пкой по́мощи твоей тре́бующим всё то, что для спасе́ния поле́зно. Так твои́ми моли́твами наставляемы и соблюда́я, дости́гнем в ве́чный поко́й и вместе с тобо́й просла́вим Бо́га, в Святой Тро́ице сла́вимого, Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Тихону Задонскому4

Святитель Тихон Воронежский

Аудио:
2:12

О, всехва́льный Святи́телю и Уго́дниче Христо́в, о́тче наш Ти́хоне! А́нгельски пожи́в на земли́, ты я́ко А́нгел благи́й яви́лся еси́ и в ди́внем твое́м прославле́нии. Ве́руем от всея́ ду́ши и помышле́ния, я́ко ты, благосе́рдый наш помо́щниче и моли́твенниче, твои́ми нело́жными хода́тайствы и благода́тию, оби́льно дарова́нною тебе́ от Го́спода, при́сно спосо́бствуеши на́шему спасе́нию. Приими́ у́бо, ублажа́емый Уго́дниче Христо́в, и в час сей на́ша недосто́йная моле́ния: свобо́ди ны твои́м заступле́нием от облега́ющаго нас суесло́вия и суему́дрия, неправове́рия и злове́рия челове́ческаго. Потщи́ся, ско́рый о нас предста́телю, благоприя́тным твои́м хода́тайством умоли́ти Го́спода, да приба́вит Своя́ вели́кия и бога́тыя ми́лости на нас гре́шных и недосто́йных рабе́х Свои́х, да уврачу́ет Свое́ю благода́тию неисце́льныя я́звы и стру́пы растле́нных душ и теле́с на́ших, да раствори́т окамене́лая сердца́ на́ша слеза́ми умиле́ния и сокруше́ния о премно́гих согреше́ниих на́ших и да изба́вит ны ве́чных мук и огня́ гее́нскаго; всем же ве́рным лю́дем Свои́м да да́рует в ны́нешнем веце мир и тишину́, здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да та́ко, ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́вше во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́бимся со А́нгелы и со все́ми Святы́ми сла́вити и воспева́ти всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Перевод: О, всехва́льный Святи́тель и Уго́дник Христо́в, о́тец наш Ти́хон! Словно ангел ты пожи́л на земли́, ты яви́лся благим А́нгелом и в ди́вном твоём прославле́нии. Ве́руем от всей ду́ши и помышле́ния, что ты, благосе́рдый наш помо́щник и моли́твенник, твои́ми истинными хода́тайствами и благода́тью, оби́льно дарова́нной тебе́ от Го́спода, всегда спосо́бствуешь на́шему спасе́нию. Прими, ублажа́емый Уго́дник Христо́в, и в этот час на́ше недосто́йные моле́ния: освобо́ди нас твои́м заступле́нием от окружающих нас высоко­мерия и суему́дрия, неправове́рия и злове́рия челове́ческого. Поспеши, быстрый за нас предста́тель, благоприя́тным твои́м хода́тайством умоли́ть Го́спода, да продлит Свои вели́кие и бога́тые ми́лости на нас гре́шных и недосто́йных рабах Свои́х, да исцелит Свое́й благода́тью неисце́лимые я́звы и раны растле́нных душ и тел на́ших, да раствори́т окамене́лость сердец на́ших слеза́ми умиле́ния и раскаяния о грехах о мно́гих грехах на́ших и да изба́вит нас от ве́чных мук и огня́ гее́нского; всем ве́рным лю́дям Свои́м да́рует в этом веке мир и тишину́, здоровье и спасе́ние и во всём благо́е поспеше́ние, да та́к, в спокойно и безмо́лвно жизнь прожив во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́бимся с А́нгелами и со все́ми Святы́ми сла́вить и воспева́ть всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха. Ами́нь.

Святителю Митрофану Воронежскому

Святитель Митрофан Воронежский

Аудио:
3:15

О, святи́телю о́тче Митрофа́не, се мы гре́шнии, нетле́нием честны́х моще́й твои́х и мно́гими благодея́ньми, чуде́сно соде́янными и содева́емыми тобо́ю, уве́рившеся, испове́дуем, я́ко и́маши ве́лию благода́ть у Го́спода Бо́га на́шего, и всесмире́нно ко твоему́ благосе́рдию припа́дающе, тебе́ мо́лимся си́це: моли́ о нас Христа́ Бо́га на́шего, да низпосле́т всем чту́щим святу́ю па́мять твою́ и усе́рдно к тебе́ прибега́ющим бога́тыя ми́лости Своя́; да утверди́т во святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и благоче́стия, дух ве́дения и любве́, дух ми́ра и ра́дости о Ду́се Свя́те, да вся ча́да ея́, чи́ста су́ща от мирски́х искуше́ний и плотски́х по́хотей и зла́го де́йствия злых духо́в, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́, и усе́рдно о соблюде́нии за́поведей Его́ ко спасе́нию душ свои́х да потща́тся. Па́стырем ея́ да даст Госпо́дь святу́ю ре́вность попече́ния о спасе́нии люде́й, во е́же неве́рующия просвети́ти, неве́дущия наста́вити, сомня́щияся вразуми́ти, отпа́дшия от Правосла́вныя Це́ркве к ней возврати́ти, ве́рующия в ве́ре соблюсти́, гре́шныя на покая́ние подви́гнути, ка́ющияся уте́шити и во исправле́нии жи́зни утверди́ти, и та́ко вся лю́ди ко угото́ванному ве́чному Ца́рству святы́х Его́ привести́. Умоли́ Го́спода, уго́дниче Христо́в: ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли день и нощь вопию́щих к Нему́, многоболе́зенный вопль да услы́шит и да изведе́т от поги́бели живо́т наш. Всем же в держа́ве лю́дем да да́рует благи́й Бог наш мир, тишину́, безмяте́жие и изоби́лие плодо́в земны́х, па́че же ко исполне́нию за́поведей Его́ тща́ние неле́ностное; и да изба́вит ца́рствующия гра́ды, град сей и вся ины́я гра́ды и ве́си, от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных, междоусо́бныя бра́ни, смертоно́сныя я́звы и от вся́каго зла. Ей, святи́телю Бо́жий, да устро́иши моли́твами твои́ми вся блага́я душа́м и телесе́м на́шим; да и мы просла́вим в душа́х и телесе́х на́ших Го́спода и Бо́га на́шего, Иису́са Христа́, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом сла́ва и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, святи́тель и о́тец наш Митрофа́н, мы гре́шные, нетле́нием честны́х моще́й твои́х и мно́гими благодея́нями, чуде́сно сделанными и теми которые ты ещё сделаешь, убедившись, испове́дуем, что ты имеешь великую благода́ть у Го́спода Бо́га на́шего, и всесмире́нно к твоему́ благосе́рдию припа́дая, к тебе́ мо́лимся так: моли́ о нас Христа́ Бо́га на́шего, да низпошлёт всем чту́щим святу́ю па́мять твою́ и усе́рдно к тебе́ прибега́ющим бога́тые ми́лости Свои; да утверди́т во святой Свое́й Правосла́вной Це́ркви живой дух правильной ве́ры и благоче́стия, дух понимания и любви, дух ми́ра и ра́дости о Ду́хе Свя́том, да все дети её, чиста от мирски́х искуше́ний и плотски́х по́хотей и злого де́йства злых духов, духом и и́стиной покланя́ются Ему́, и усе́рдно о соблюде́нии за́поведей Его́ ко спасе́нию душ свои́х да поспешат. Пастырем её даст Госпо́дь святу́ю ре́вность попече́ния о спасе́нии люде́й, чтобы неве́рующих просвети́ть, не знающих наста́вить, сомня́щихся вразуми́ть, отпа́дших от Правосла́вной Це́ркви к ней возврати́ть, ве́рующих в ве́ре сохранить, гре́шных на покая́ние сподви́гнуть, ка́ющихся уте́шить и для исправле́ния жи́зни утверди́ть, и та́к всех лю́дей к угото́ванному ве́чному Ца́рству Его́ святы́х привести́. Умоли́ Го́спода, уго́дник Христо́в: ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли день и ночь вопию́щих к Нему́, многоболе́зенный вопль да услы́шит и да выведет из поги́бели жизнь нашу. Всем имеющим власть да да́рует благой Бог наш мир, тишину́, безмяте́жие и изоби́лие плодо́в земны́х, лучше же для исполне́ния за́поведей Его́ поспешение быстро; и да изба́вит правящий города, этот город и все другие горада и сёла, от голода, землятрясения, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия варваров, междоусо́бной войны, смертоно́сной болезни и от вся́кого зла. О святи́тель Бо́жий, да устро́ишь моли́твами твои́ми всё благое душа́м и телам на́шим; да и мы просла́вим в душа́х и телах на́ших Го́спода и Бо́га на́шего, Иису́са Христа́, Которому со Отцём и Святы́м Ду́хом сла́ва и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Алексию, человеку Божию5

Преподобный Алексий, человек Божий

Аудио:
1:39

О, вели́кий Христо́в уго́дниче, святы́й челове́че Бо́жий Алекси́е, душе́ю на Небеси́ Престо́лу Госпо́дню предстоя́й, на земли́ же да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чная соверша ́яй чудеса́! При́зри ми́лостиво на предстоя́щия святе́й ико́не твое́й лю́ди, умиле́нно моля́щияся и прося́щия от Тебе́ по́мощи и заступле́ния. Простри́ моли́твенно ко Го́споду Бо́гу честни́и ру́це твои́ и испроси́ нам от Него́ оставле́ние согреше́ний на́ших во́льных и нево́льных, в неду́зех стра́ждущим исцеле́ние, напа́ствуемым заступле́ние, скорбя́щим утеше́ние, бе́дствующим ско́рую по́мощь, всем же, чту́щим тя, ми́рную и христиа́нскую живота́ кончи́ну и до́брый отве́т на стра́шней Суде́ Христо́ве. Ей, уго́дниче Бо́жий, не посрами́ упова́ния на́шего, е́же на тя по Бо́зе и Богоро́дице возлага́ем, но бу́ди нам помо́щник и покрови́тель во спасе́ние, да, твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость от Го́спода, просла́вим Человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, и твое́ свято́е заступле́ние, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, вели́кий Христо́в уго́дник, святой челове́к Бо́жий Алексей, душой на Небе Престо́лу Госпо́дню предстоишь, на земли да́нной тебе свы́ше благодатью разли́чной совершаешь чудеса́! Посмотри с милостью на людей, предстоящих пред иконой, которые с умилением молятся и просят от Тебя по́мощь и заступле́ние. Распростри́ в моли́тве ко Го́споду Бо́гу честные ру́ки твои́ и испроси́ нам от Него́ оставле́ние согреше́ний на́ших во́льных и нево́льных, в болезнях стра́ждущим исцеле́ние, находящихся в напастях заступле́ние, скорбя́щим утеше́ние, бе́дствующим ско́рую по́мощь, всем, чту́щим тебя, спокойную и христиа́нскую кончи́ну жизни и прекрасный отве́т на стра́шней Суде́ Христа. О уго́дник Бо́жий, не посрами́ упова́ния на́шего, которое на тебя после Бо́га и Богоро́дицы возлага́ем, но будь нам помо́щник и покрови́тель для спасе́ния, да, твои́ми моли́твами получи́в благода́ть и ми́лость от Го́спода, просла́вим Человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха, в Тро́ице сла́вимого и покланя́емого Бо́га, и твоё свято́е заступле́ние, ны́не, и всегда, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


См. БЕДНОСТЬ

Комментировать

3 комментария

 • Ксения, 25.12.2020

  Всё это божественное волшебство…Да будет Вам Процветания!!!

  Ответить »
  • Килиас, 16.10.2022

   Не хочу вас обидеть дорогая сестра, но слово волшебство является языческим, его не желательно использовать в своем лексиконе, этим словом можно оскорбить благодать Божию, особенно если считать чудеса неким «волшебством» Благодать Божия превыше чудес. Дай нам всем Бог радости.

   Ответить »
 • Любовь, 17.02.2021

  В первые молилась Святым и Пресвятой Богородице через интернет улелась слезами и не знаю . можно ли так молится ? Да будьте благословенны Богом .

  Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer