Три коленопреклоненные молитвы в День Св. Троицы на греческом языке с переводом (греч. Οι τρεις ευχές της Γονυκλισίας)


 

Молитва 1‑я

Ἄχραντε, ἀμίαντε, ἄναρχε, ἀόρατε, ἀκαταληπτε, ἀνεξιχνίαστε, ἀναλλοίωτε, ἀνυπέρβλητε, ἀμέτρητε, ἀνεξίκακε Κύριε, ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὁ ποιήσας τὸν οὐρανόν, καὶ τὴν γῆν, καὶ τὴν θάλασσαν, καὶ πάντα τὰ δημιουργηθέντα ἐν αὐτοῖς, ὁ πρὸ τοῦ αἰτεῖσθαι τοῖς πᾶσι τὰς αἰτήσεις παρέχων. Σοῦ δεόμεθα, καὶ σὲ παρακαλοῦμεν, Δέσποτα φιλάνθρωπε, τὸν Πατέρα τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντος ἐκ τῶν οὐρανῶν, καὶ σαρκωθέντος ἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς ἀειπαρθένου, καὶ ἐνδόξου, Θεοτόκου, ὃς πρότερον μὲν λόγοις διδάσκων, ὕστερον δὲ καὶ ἔργοις ὑποδεικνύς, ἡνίκα τὸ σωτήριον ὑφίστατο πάθος, παρέσχεν ἡμῖν ὑπογραμμὸν τοῖς ταπεινοῖς, καὶ ἁμαρτωλοῖς, καὶ ἀναξίοις δούλοις σου, δεήσεις προσφέρειν, ἐν αὐχένος καὶ γονάτων κλίσεσιν, ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτημάτων, καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων. Αὐτὸς οὖν, πολυέλεε καὶ φιλάνθρωπε, ἐπάκουσον ἡμῶν, ἐν ᾗ ἂν ἡμέρα ἐπικαλεσώμεθά σε ἐξαιρέτως δέ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ τῆς Πεντηκοστῆς, ἐν ᾗ, μετὰ τὸ ἀναληφθῆναι τὸν Κύριον ἡμῶν, Ἰησοῦν Χριστὸν εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ καθεσθῆναι ἐν δεξιᾷ σοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, κατέπεμψε τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἐπὶ τοὺς ἁγίους αὐτοῦ μαθητὰς καὶ Ἀποστόλους, ὃ καὶ ἐκάθισεν ἐφ’ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες τῆς ἀκενώτου χάριτος αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησαν ἑτέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖά σου, καὶ προεφήτευσαν. Νῦν οὖν δεομένων ἐπάκουσον ἡμῶν, καὶ μνήσθητι ἡμῶν τῶν ταπεινῶν, καὶ κατακρίτων, καὶ ἐπίστρεψον τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τὴν οἰκείαν συμπάθειαν ἔχων ὑπὲρ ἡμῶν πρεσβεύουσαν. Δέξαι ἡμᾶς προσπίπτοντάς σοι, καὶ βοῶντας τό, Ἡμάρτομεν. Ἐπὶ σὲ ἐπερρίφημεν ἐκ μήτρας, ἀπὸ γαστρὸς μητρὸς ἡμῶν, Θεὸς ἡμῶν σὺ εἶ, ἀλλ’ ὅτι ἐξέλιπον ἐν ματαιότητι αἱ ἡμέραι ἡμῶν, γεγυμνώμεθα τῆς σῆς βοηθείας, ἐστερήμεθα ἀπὸ πάσης ἀπολογίας. Ἀλλὰ θαρροῦντες τοῖς οἰκτιρμοῖς σου, κράζομεν· Ἁμαρτίας νεότητος ἡμῶν, καὶ ἀγνοίας μὴ μνησθῇς, καὶ ἐκ τῶν κρυφίων ἡμῶν καθάρισον ἡμᾶς. Μὴ ἀπορρίψῃς ἡμᾶς εἰς καιρὸν γήρως, ἐν τῷ ἐκλείπειν τὴν ἰσχὺν ἡμῶν, μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς, πρίν ἡμᾶς εἰς τὴν γῆν ἀποστρέψαι, ἀξίωσον πρὸς σὲ ἐπιστρέψαι, καὶ πρόσχες ἡμῖν ἐν εὐμενείᾳ καὶ χάριτι. Ἐπιμέτρησον τὰς ἀνομίας ἡμῶν τοῖς οἰκτιρμοῖς σου, ἀντίθες τὴν ἄβυσσον τῶν οἰκτιρμῶν σου, τῷ πλήθει τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν. Ἐπίβλεψον ἐξ ὕψους ἁγίου σου, Κύριε, ἐπὶ τὸν λαόν σου τὸν περιεστῶτα, καὶ ἀπεκδεχόμενον τὸ παρὰ σοῦ πλούσιον ἔλεος, ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ἐν τῇ χρηστότητί σου, ῥῦσαι ἡμᾶς ἐκ τῆς καταδυναστείας τοῦ Διαβόλου, ἀσφάλισαι τὴν ζωὴν ἡμῶν τοῖς ἁγίοις καὶ ἱεροῖς νόμοις σου. Ἀγγέλῳ πιστῷ φύλακι παρακατάθου τὸν λαόν σου, πάντας ἡμᾶς συνάγαγε εἰς τὴν Βασιλείαν σου, δὸς συγγνώμην τοῖς ἐλπίζουσιν ἐπὶ σέ, ἄφες αὐτοῖς καὶ ὑμῖν τὰ ἁμαρτήματα, καθάρισον ἡμᾶς τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγίου σου Πνεύματος, διάλυσον τὰς καθ΄ ἡμῶν μηχανὰς τοῦ ἐχθροῦ.

Молитва 1‑я

веру­ю­щие испо­ве­ду­ют свои гре­хи, испра­ши­ва­ют про­ще­ния их и бла­го­дат­ной небес­ной помо­щи про­тив коз­ней вражиих.

Пре­чи­сте, нескверне, без­на­чальне, неви­ди­ме непо­сти­жи­ме, неиз­сле­ди­ме, непре­менне, непо­бе­ди­ме, неиз­четне, незло­би­ве Гос­по­ди, един име­яй без­смер­тие, во све­те живый непри­ступ­ном: сотво­ри­вый небо и зем­лю, и море, и вся создан­ная на них, преж­де еже про­си­ти, всем про­ше­ния пода­ва­яй, Тебе молим­ся, и Тебе про­сим, Вла­ды­ко Чело­ве­ко­люб­че, Отца Гос­по­да и Бога и Спа­са наше­го Иису­са Хри­ста, нас ради чело­ве­ков, и наше­го ради спа­се­ния сшед­ша­го с небес, и вопло­тив­ша­го­ся от Духа Свя­та­го и Марии Прис­но­де­вы, и Пре­слав­ныя Бого­ро­ди­цы: Иже пер­вее убо сло­ве­сы уча, после­ди же и делы пока­зуя, егда спа­си­тель­ную страсть пре­тер­пе, пода­де нам под­пи­са­ние сми­рен­ным, и греш­ным, и недо­стой­ным рабом Тво­им, моль­бы при­но­си­ти Тебе, в выи и колен пре­кло­не­ни­их, о сво­их гре­сех, и о люд­ских неве­де­ни­их. Сам Мно­го­мило­сти­ве и Чело­ве­ко­люб­че, услы­ши ны, вонь­же аще день при­зо­вем Тя, изряд­нее же в день сей пят­де­сят­ный, вонь­же по Воз­не­се­нии Гос­по­да наше­го Иису­са Хри­ста на небе­са, и седе­нии одес­ную Тебе Бога и Отца, низ­посла Свя­та­го Духа на свя­тыя Своя уче­ни­ки и апо­сто­лы, Иже и седе на еди­ном кое­го­ждо их, и испол­ни­ша­ся вси неис­то­щи­мыя бла­го­да­ти Его, и гла­го­ла­ша язы­ки ины­ми вели­чия Твоя, и про­ре­ко­ша. Ныне убо моля­щих­ся Тебе услы­ши нас, и помя­ни нас сми­рен­ных и осуж­ден­ных, и воз­вра­ти пле­не­ние душ наших, Твое мило­ва­ние имея о нас моля­ще­е­ся. При­и­ми нас при­па­да­ю­щих Тебе, и вопи­ю­щих: согре­ши­хом, к Тебе при­вер­же­ни есмы от утро­бы, от чре­ва мате­ре нашея, Ты еси Бог наш. Но яко исчез­о­ша в суе­те дние наши, обна­жи­хом­ся Тво­ея помо­щи, лиши­хом­ся вся­ка­го отве­та, но дер­за­ю­ще на щед­ро­ты Твоя, зовем: гре­хи юно­сти нашея и неве­де­ния не помя­ни, и от тай­ных наших очи­сти нас, и не отри­ни нас во вре­мя ста­ро­сти, вне­гда оску­де­ти кре­по­сти нашей: не оста­ви нас, преж­де даже нам в зем­лю не воз­вра­ти­ти­ся, спо­до­би к Тебе воз­вра­ти­ти­ся, и вон­ми нам бла­го­при­я­ти­ем и бла­го­да­тию. Воз­ме­ри без­за­ко­ния наша щед­ро­та­ми Тво­и­ми, сопро­тив поста­ви без­дну щед­рот Тво­их мно­же­ству согре­ше­ний наших. При­з­ри с высо­ты свя­тыя Тво­ея Гос­по­ди, на пред­сто­я­щия люди Твоя, и чаю­щия еже от Тебе бога­тыя мило­сти. Посе­ти нас бла­го­стию Тво­ею, изба­ви нас от насиль­ства диа­во­ля: утвер­ди живот наш свя­ты­ми Тво­и­ми и свя­щен­ны­ми зако­ны. Анге­ла, вер­на хра­ни­те­ля при­ста­ви людем Тво­им, всех собе­ри в Твое Цар­ствие. Даждь про­ще­ние упо­ва­ю­щим на Тя: оста­ви им и нам гре­хи. Очи­сти нас дей­ством Свя­та­го Тво­е­го Духа: раз­ру­ши яже на нас коз­ни вра­жия. Пре­чи­сте, нескверне, без­на­чальне, неви­ди­ме непо­сти­жи­ме, неиз­сле­ди­ме, непре­менне, непо­бе­ди­ме, неиз­четне, незло­би­ве Гос­по­ди, един име­яй без­смер­тие, во све­те живый непри­ступ­ном: сотво­ри­вый небо и зем­лю, и море, и вся создан­ная на них, преж­де еже про­си­ти, всем про­ше­ния пода­ва­яй, Тебе молим­ся, и Тебе про­сим, Вла­ды­ко Чело­ве­ко­люб­че, Отца Гос­по­да и Бога и Спа­са наше­го Иису­са Хри­ста, нас ради чело­ве­ков, и наше­го ради спа­се­ния сшед­ша­го с небес, и вопло­тив­ша­го­ся от Духа Свя­та­го и Марии Прис­но­де­вы, и Пре­слав­ныя Бого­ро­ди­цы: Иже пер­вее убо сло­ве­сы уча, после­ди же и делы пока­зуя, егда спа­си­тель­ную страсть пре­тер­пе, пода­де нам под­пи­са­ние сми­рен­ным, и греш­ным, и недо­стой­ным рабом Тво­им, моль­бы при­но­си­ти Тебе, в выи и колен пре­кло­не­ни­их, о сво­их гре­сех, и о люд­ских неве­де­ни­их. Сам Мно­го­мило­сти­ве и Чело­ве­ко­люб­че, услы­ши ны, вонь­же аще день при­зо­вем Тя, изряд­нее же в день сей пят­де­сят­ный, вонь­же по Воз­не­се­нии Гос­по­да наше­го Иису­са Хри­ста на небе­са, и седе­нии одес­ную Тебе Бога и Отца, низ­посла Свя­та­го Духа на свя­тыя Своя уче­ни­ки и апо­сто­лы, Иже и седе на еди­ном кое­го­ждо их, и испол­ни­ша­ся вси неис­то­щи­мыя бла­го­да­ти Его, и гла­го­ла­ша язы­ки ины­ми вели­чия Твоя, и про­ре­ко­ша. Ныне убо моля­щих­ся Тебе услы­ши нас, и помя­ни нас сми­рен­ных и осуж­ден­ных, и воз­вра­ти пле­не­ние душ наших, Твое мило­ва­ние имея о нас моля­ще­е­ся. При­и­ми нас при­па­да­ю­щих Тебе, и вопи­ю­щих: согре­ши­хом, к Тебе при­вер­же­ни есмы от утро­бы, от чре­ва мате­ре нашея, Ты еси Бог наш. Но яко исчез­о­ша в суе­те дние наши, обна­жи­хом­ся Тво­ея помо­щи, лиши­хом­ся вся­ка­го отве­та, но дер­за­ю­ще на щед­ро­ты Твоя, зовем: гре­хи юно­сти нашея и неве­де­ния не помя­ни, и от тай­ных наших очи­сти нас, и не отри­ни нас во вре­мя ста­ро­сти, вне­гда оску­де­ти кре­по­сти нашей: не оста­ви нас, преж­де даже нам в зем­лю не воз­вра­ти­ти­ся, спо­до­би к Тебе воз­вра­ти­ти­ся, и вон­ми нам бла­го­при­я­ти­ем и бла­го­да­тию. Воз­ме­ри без­за­ко­ния наша щед­ро­та­ми Тво­и­ми, сопро­тив поста­ви без­дну щед­рот Тво­их мно­же­ству согре­ше­ний наших. При­з­ри с высо­ты свя­тыя Тво­ея Гос­по­ди, на пред­сто­я­щия люди Твоя, и чаю­щия еже от Тебе бога­тыя мило­сти. Посе­ти нас бла­го­стию Тво­ею, изба­ви нас от насиль­ства диа­во­ля: утвер­ди живот наш свя­ты­ми Тво­и­ми и свя­щен­ны­ми зако­ны. Анге­ла, вер­на хра­ни­те­ля при­ста­ви людем Тво­им, всех собе­ри в Твое Цар­ствие. Даждь про­ще­ние упо­ва­ю­щим на Тя: оста­ви им и нам гре­хи. Очи­сти нас дей­ством Свя­та­го Тво­е­го Духа: раз­ру­ши яже на нас коз­ни вражия.

Ἐπισυνάπτει καὶ ταύτην τὴν Εὐχὴν

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, Δέσποτα παντοκράτορ, ὁ φωτίσας τὴν ἡμέραν τῷ φωτὶ τῷ ἡλιακῷ, καὶ τὴν νύκτα φαιδρύνας ταῖς αὐγαῖς τοῦ πυρός, ὁ τὸ μῆκος τῆς ἡμέρας διελθεῖν ἡμᾶς καταξιώσας, καὶ προσεγγίσαι ταῖς ἀρχαῖς τῆς νυκτός, ἐπάκουσον τῆς δεήσεως ἡμῶν, καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ σου, καὶ πᾶσιν ἡμῖν συγχωρήσας τὰ ἑκούσια καὶ τὰ ἀκούσια ἁμαρτήματα, πρόσδεξαι τὰς ἑσπερινας ἡμῶν ἱκεσίας, καὶ κατάπεμψον τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου καὶ τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐπὶ τὴν κληρονομίαν σου. Τείχισον ἡμᾶς ἁγίοις Ἀγγέλοις σου, ὅπλισον ἡμᾶς ὅπλοις δικαιοσύνοις σου, περιχαράκωσον ἡμᾶς τῇ ἀληθείᾳ σου, φρούρησον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου, ῥῦσαι ἡμᾶς ἐκ πάσης περιστάσεως, καὶ πάσης ἐπιβουλῆς τοῦ ἀντικειμένου. Παράσχου δὲ ἡμῖν καὶ τὴν παροῦσαν ἑσπέραν, σὺν τῇ ἐπερχομένῃ νυκτί, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικήν, ἀναμάρτητον, ἀσκανδάλιστον, ἀφάνταστον, καὶ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν πρεσβείαις τῆς ἁγίάς Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων τῶν ἀπ’ αἰῶνός σοι εὐαρεστησάντων.

При­со­во­куп­ля­ет же и сию молитву:

Бла­го­сло­вен еси Гос­по­ди Вла­ды­ко Все­дер­жи­те­лю, про­све­ти­вый день све­том сол­неч­ным, и нощь уяс­ни­вый заря­ми огнен­ны­ми, дол­го­ту днев­ную пре­и­ти нам спо­до­би­вый, и при­бли­жи­ти­ся начат­ком нощи: услы­ши моле­ния наша, и всех людей Тво­их, и всем нам про­стив воль­ныя и неволь­ныя гре­хи. При­и­ми вечер­няя наша моле­ния, и низ­посли мно­же­ство мило­сти Тво­ея, и щед­ро­ты Твоя на досто­я­ние Твое. Осте­ни нас свя­ты­ми анге­лы Тво­и­ми, воору­жи нас ору­жи­ем прав­ды Тво­ея, огра­ди нас исти­ною Тво­ею, соблю­ди нас силою Тво­ею, изба­ви нас от вся­ка­го обсто­я­ния, вся­ка­го наве­та сопро­ти­во­ле­жа­ща­го. Подаждь же нам и насто­я­щий вечер, с при­хо­дя­щею нощию, совер­шен, свят мирен, без­гре­шен, без­со­блаз­нен, без­меч­та­нен, и вся дни живо­та наше­го: молит­ва­ми свя­тыя Бого­ро­ди­цы, и всех свя­тых от века Тебе благоугодивших.

* * *

Молитва 2‑я

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὴν σὴν εἰρηνην δεδωκὼς τοῖς ἀνθρώποις, καὶ τὴν τοῦ παναγίου Πνεύματος δωρεάν, ἔτι τῷ βίῳ καὶ ἡμῖν συμπαρών, εἰς κληρονομίαν ἀναφαίρετον τοῖς πιστοῖς ἀεὶ παρέχων, ἐμφανέστερον δὲ ταύτην τὴν χάριν τοῖς σοῖς μαθηταῖς καὶ Ἀποστόλοις σήμερον καταπέμψας, καὶ τὰ τούτων χείλη πυρίναις στομώσας γλώσσαις, δι’ ὧν πᾶν γένος ἀνθρώπων τὴν θεογνωσίαν, ἰδίᾳ διαλέκτῳ, εἰς ἀκοὴν ὠτίου δεξάμενοι, φωτὶ τοῦ Πνεύματος ἐφωτίσθημεν, καὶ τῆς πλάνης ὡς ἐκ σκότους ἀπηλλάγημεν, καὶ τῇ τῶν αἰσθητῶν καὶ πυρίνων γλωσσῶν διανομῇ, καὶ ὑπερφυεῖ ἐνεργείᾳ, τὴν εἰς σὲ πίστιν ἐμαθητεύθημεν, καὶ σὲ θεολογεῖν, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, ἐν μιᾷ Θεότητι, καὶ δυνάμει, καὶ ἐξουσίᾳ κατηυγάσθημεν. Σὺ οὖν τὸ ἀπαύγασμα τοῦ Πατρός, ὁ τῆς οὐσίας καὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ ἀπαράλλακτος, καὶ ἀμετακίνητος χαρακτηρ, ἡ πηγὴ τῆς σωτηρίας καὶ τῆς χάριτος, διάνοιξον κἀμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ τὰ χείλη, καὶ δίδαξόν με πῶς δεῖ, καὶ ὑπὲρ ὧν χρὴ προσεύχεσθαι. Σὺ γὰρ εἶ, ὁ γινώσκων τὸ πολὺ τῶν ἁμαρτιῶν μου πλῆθος, ἀλλ’ ἡ σὴ εὐσπλαγχνία νικήσει τούτων τὸ ἄμετρον· ἰδοὺ γὰρ φόβῳ παρίσταμαί σοι, εἰς τὸ πέλαγος τοῦ ἐλέους σου τὴν ἀπόγνωσιν ἀπορρίψας τῆς ψυχῆς μου. Κυβέρνησόν μου τὴν ζωήν, ὁ πᾶσαν ῥηματι τὴν κτίσιν ἀρρήτῳ σοφίας δυνάμει κυβερνῶν, ὁ εὔδιος τῶν χειμαζομένων λιμήν, καὶ γνώρισόν μοι ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσομαι Πνεῦμα σοφίας σου, τοῖς ἐμοῖς παράσχου διαλογισμοῖς, Πνεῦμα συνέσεως τῇ ἀφροσύνῃ μου δωρούμενος. Πνεῦμα φόβου σου τοῖς ἐμοῖς ἐπισκίασον ἔργοις καὶ Πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου, καὶ Πνεύματι ἡγεμονικῷ τὸ τῆς διανοίας μου στήριξον ὀλισθηρόν, ἵνα καθ’ ἑκάστην ἡμέραν, τῷ Πνεύματί σου τῷ ἀγαθῷ, πρὸς τὸ συμφέρον ὁδηγούμενος, καταξιωθῶ ποιεῖν τὰς ἐντολάς σου, καὶ τῆς σῆς ἀεὶ μνημονεύειν ἐνδόξου, καὶ ἐρευνητικῆς τῶν πεπραγμένων ἡμῖν παρουσίας, καὶ μὴ παρίδῃς με τοῖς φθειρομένοις τοῦ κόσμου ἐναπατᾶσθαι τερπνοῖς, ἀλλὰ τῶν μελλόντων ὀρέγεσθαι τῆς ἀπολαύσεως ἐνίσχυσον θησαυρῶν. Σὺ γὰρ εἶπας, Δέσποτα, ὅτι πέρ, ὅσα ἂν τις αἰτήσηται ἐν τῷ ὀνόματί σου, ἀκωλύτως παρὰ τοῦ σοῦ λαμβάνει συναϊδίου Θεοῦ καὶ Πατρός· διὸ κἀγὼ ὁ ἁμαρτωλός, ἐν τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ ἁγίου σου Πνεύματος, τὴν σὴν ἱκετεύω ἀγαθότητα. Ὅσα ηὐξάμην, ἀπόδος μοι εἰς σωτηρίαν. Ναί, Κύριε, ὁ πάσης εὐεργεσίας πλουσιοπάροχος δοτὴρ ἀγαθός, ὅτι σὺ εἶ ὁ διδοὺς ὑπερεκπερισσοῦ, ὧν αἰτούμεθα. Σὺ εἶ ὁ συμπαθής, ὁ ἐλεήμων, ὁ ἀναμαρτήτως γεγονὼς τῆς σαρκὸς ἡμῶν κοινωνός, καὶ τοῖς κάμπτουσι πρὸς σὲ γόνυ, ἐπικαμπτόμενος φιλευσπλάγχνως, ἱλασμός τε γενόμενος τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. Δὸς δή, Κύριε, τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούς σου, ἐπάκουσον ἡμῶν ἐξ οὐρανοῦ ἁγίου σου, ἁγίασον αὐτοὺς τῇ δυνάμει τῆς σωτηρίου δεξιᾶς σου, σκέπασον αὐτοὺς ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου, μὴ παρίδῃς τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου. Σοὶ μόνῳ ἁμαρτάνομεν, ἀλλὰ καὶ σοὶ μόνῳ λατρεύομεν, οὐκ οἴδαμεν προσκυνεῖν Θεῷ ἀλλοτρίῳ, οὐδὲ διαπετάζειν πρὸς ἕτερον Θεὸν τὰς ἑαυτῶν, Δέσποτα, χεῖρας. Ἄφες ἡμῖν τὰ παραπτώματα, καὶ προσδεχόμενος ἡμῶν τὰς γονυπετεῖς δεήσεις, ἔκτεινον πᾶσιν ἡμῖν χεῖρα βοηθείας, πρόσδεξαι τὴν εὐχὴν πάντων, ὡς θυμίαμα δεκτόν, ἀναλαμβανόμενον ἐνώπιον τῆς σῆς ὑπεραγάθου βασιλείας.

Молитва 2‑я

испол­нив­ше­му все смот­ре­ние (домо­стро­и­тель­ство) спа­се­ния чело­ве­че­ско­го рода, Цер­ковь молит­ся об упо­ко­е­нии усоп­ших отцев и бра­тий наших.

Гос­по­ди Иису­се Хри­сте Боже наш, мир Твой пода­вый чело­ве­ком, и Пре­свя­та­го Духа дар, еще в житии и с нами сый, в насле­дие неотъ­ем­ле­мое вер­ным прис­но пода­ва­яй: явлен­ней­ше же сию бла­го­дать Тво­им уче­ни­ком и апо­сто­лом днесь низ­по­сла­вый, и сих устне огнен­ны­ми утвер­ди­вый язы­ки: ими­же весь род чело­ве­че­ский бого­ве­де­ние сво­им язы­ком в слух уха при­им­ше, све­том Духа про­све­ти­хом­ся, и пре­ле­сти яко­же тмы изме­ни­хом­ся, и чув­ствен­ных и огнен­ных язык раз­да­я­ни­ем, и пре­есте­ствен­ным дей­ством, еже в Тя веры научи­хом­ся, и Тебе бого­сло­ви­ти со Отцем и Свя­тым Духом, во еди­ном Боже­стве, и силе, и вла­сти оза­ри­хом­ся. Ты убо Отчее сия­ние, суще­ства и есте­ства Его неиз­мен­ное и недви­жи­мое начер­та­ние, источ­ни­че пре­муд­ро­сти: и бла­го­да­ти: отвер­зи и мне греш­но­му устне, и научи мя, како досто­ит, и о ихже потре­ба моли­ти­ся: Ты бо еси ведый мно­гое гре­хов моих мно­же­ство, но Твое бла­го­у­тро­бие побе­дит сих без­мер­ное. Се бо стра­хом пред­стою Ти, в пучи­ну мило­сти Тво­ея отча­я­ние души моея поверг: окор­ми живот мой сло­вом всю тварь неиз­ре­чен­ною пре­муд­ро­сти силою управ­ля­яй, тихое обу­ре­ва­е­мых при­ста­ни­ще, и ска­жи ми путь, вонь­же пой­ду. Дух пре­муд­ро­сти Тво­ея моим подаждь помыш­ле­ни­ем, Дух разу­ма безу­мию мое­му дару­яй, Духом стра­ха Тво­е­го моя осе­ни дела, и Дух Пра­вый обно­ви во утро­бе моей, и Духом Вла­дыч­ним мыс­лей моих пополз­но­ве­ние утвер­ди: да на всяк день Духом Тво­им Бла­гим к полез­но­му настав­ля­емь, спо­доб­лю­ся тво­ри­ти запо­ве­ди Твоя, и Твое прис­но памят­ство­ва­ти слав­ное при­ше­ствие, и истя­за­тель­ное соде­ян­ных нами. И да не пре­зри­ши мя тлен­ны­ми сопре­льща­ти­ся мира сего крас­ны­ми, но буду­щих вос­при­я­тия жела­ти укре­пи сокро­вищ. Ты бо рекл еси Вла­ды­ко: яко ели­ка аще кто про­сит о Тво­ем име­ни, невоз­бран­но при­ем­лет от Тво­е­го прис­но­сущ­на­го Бога и Отца. Тем­же и аз греш­ный в при­ше­ствии Свя­та­го Тво­е­го Духа, Твою молю бла­гость, ели­ка про­сих, воз­даждь ми во спа­се­ние. Ей Гос­по­ди, вся­ка­го бла­го­де­я­ния бога­тый дате­лю, и пода­те­лю Бла­гий, яко Ты еси пода­ва­яй пре­и­зобиль­но ихже про­сим: Ты еси состра­да­те­лен и мило­сти­вый, Иже без­греш­но быв пло­ти нашея общ­ник, и при­к­ло­ня­ю­щим к Тебе коле­на, при­к­ло­ня­яй­ся любо­бла­го­у­тробне, очи­ще­ние же быв гре­хов наших. Даждь убо Гос­по­ди, людем Тво­им щед­ро­ты Твоя: услы­ши нас с небе­се свя­та­го Тво­е­го: освя­ти нас силою спа­си­тель­ныя дес­ни­цы Тво­ея: покрый нас кро­вом кри­лу Тво­ею, да не пре­зри­ши дел руку Тво­ею. Тебе еди­но­му согре­ша­ем, но и Тебе еди­но­му слу­жим. Не вемы кла­ня­ти­ся богу чуж­де­му, ниже про­сти­ра­ти руки наша Вла­ды­ко, к богу ино­му. Оста­ви нам согре­ше­ния, и при­им наша коле­но­по­клон­ная моле­ния, про­стри всем нам руку помо­щи, при­и­ми молит­ву всех яко кади­ло при­ят­ное, вос­при­ем­ле­мое пред Тво­им пре­б­ла­гим Царством.

Ἐπισυνάπτει καὶ ταύτην

Κύριε, Κύριε, ὁ ῥυσάμενος ἡμᾶς ἀπὸ παντὸς βέλους πετομένου ἡμέρας, ῥῦσαι ἡμᾶς καὶ ἀπὸ παντὸς πράγματος ἐν σκότει διαπορευομένου. Πρόσδεξαι θυσίαν ἑσπερινήν, τὰς τῶν χειρῶν ἡμῶν ἐπάρσεις. Καταξίωσον δὲ ἡμᾶς καὶ τὸ νυκτερινὸν στάδιον ἀμέμπτως διελθεῖν, ἀπειράστους κακῶν, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ταραχῆς καὶ δειλίας, τῆς ἐκ τοῦ Διαβόλου ἡμῖν προσγινομένης. Χάρισαι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατάνυξιν, καὶ τοῖς λογισμοῖς ἡμῶν μέριμναν, τῆς ἐν τῇ φοβερᾷ καὶ δικαίᾳ σου κρίσει ἐξετάσεως. Καθήλωσον ἐκ τοῦ φόβου σου τὰς σάρκας ἡμῶν, καὶ νέκρωσον τὰ μέλη ἡμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, ἵνα, καὶ ἐν τῇ καθ΄ὕπνον ἡσυχίᾳ, ἐμφαιδρυνώμεθα τῇ θεωρίᾳ τῶν κριμάτων σου. Ἀπόστησον δὲ ἀφ’ ἡμῶν πᾶσαν φαντασίαν ἀπρεπῆ, καὶ ἐπιθυμίαν βλαβεράν. Διανάστησον δὲ ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἐστηριγμένους ἐν τῇ πίστει, καὶ προκόπτοντας ἐν τοῖς παραγγέλμασί σου.

При­со­во­куп­ля­ет же и сию:

Гос­по­ди Гос­по­ди, избав­лей нас от вся­кия стре­лы летя­щия во дни: Изба­ви нас и от вся­кия вещи во тме пре­хо­дя­щия. При­и­ми жерт­ву вечер­нюю рук наших воз­де­я­ния. Спо­до­би же нас и нощ­ное попри­ще без поро­ка прейти неис­ку­ше­ны от злых: И изба­ви нас от вся­ка­го сму­ще­ния и бояз­ни, яже от диа­во­ла нам при­бы­ва­ю­щия. Даруй душам нашим уми­ле­ние, и помыс­лом нашим попе­че­ние, еже на страш­нем и пра­вед­нем Тво­ем суде испы­та­ния. При­гвоз­ди стра­ху Тво­е­му пло­ти наша, и умерт­ви уды наша сущия на зем­ли: Да и сон­ным без­мол­ви­ем про­све­тим­ся, зре­ни­ем судеб Тво­их. Оты­ми же от нас вся­кое меч­та­ние непо­доб­ное и похоть вред­ну. Воз­ста­ви же нас во вре­мя молит­вы утвер­жде­ны в вере, и пре­спе­ва­ю­щия в запо­ве­дех Твоих.

* * *

Молитва 3‑я

Ἡ ἀενάως βρύουσα ζωτικὴ καὶ φωτιστικὴ πηγή, ἡ συναΐδιος τοῦ Πατρὸς δημιουργικὴ δύναμις, ὁ πᾶσαν τὴν οἰκονομίαν, διὰ τὴν τῶν βροτῶν σωτηρίαν, ὑπερκάλλως πληρώσας, Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν. Ὁ θανάτου δεσμοὺς ἀλύτους, καὶ κλεῖθρα ᾍδου διαρρήξας, πονηρῶν δὲ πνευμάτων πλήθη καταπατήσας, ὁ προσαγαγὼν σεαυτὸν ἄμωμον ὑπὲρ ἡμῶν ἱερεῖον, τὸ σῶμα δοὺς τὸ ἄχραντον εἰς θυσίαν, τὸ πάσης ἁμαρτίας ἄψαυστόν τε καὶ ἄβατον, καὶ διὰ τῆς φρικτῆς ταύτης, καὶ ἀνεκδιηγήτου ἱερουργίας, ζωὴν ἡμῖν αἰώνιον χαρισάμενος, ὁ εἰς ᾍδου καταβάς, καὶ μοχλοὺς αἰωνίους συντρίψας, καὶ τοῖς κάτω καθημένοις ἄνοδον ὑποδείξας, τὸν δὲ ἀρχέκακον καὶ βύθιον δράκοντα, θεοσόφῳ δελεάσματι ἀγκιστρεύσας, καὶ σειραῖς ζόφου δεσμεύσας ἐν ταρτάρῳ, καὶ πυρὶ ἀσβέστῳ, καὶ σκότῳ ἐξωτέρῳ, διὰ τῆς ἀπειροδυνάμου σου κατασφαλισάμενος ἰσχύος, ἡ μεγαλώνυμος σοφία τοῦ Πατρός, ὁ τοῖς ἐπηρεαζομένοις μέγας ἐπίκουρος φανείς, καὶ φωτίσας τοὺς ἐν σκότει, καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένους. Σύ, δόξης ἀενάου Κύριε, καὶ Πατρὸς ὑψίστου Υἱὲ ἀγαπητέ, ἀΐδιον φῶς, ἐξ ἀϊδίου φωτός, Ἥλιε δικαιοσύνης, ἐπάκουσον ἡμῶν δεομένων σου, καὶ ἀνάπαυσον τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου, τῶν προκεκοιμημένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, καὶ τῶν λοιπῶν συγγενῶν κατὰ σάρκα, καὶ πάντων τῶν οἰκείων τῆς πίστεως, περὶ ὧν καὶ τὴν μνήμην ποιούμεθα νῦν, ὅτι ἐν σοὶ πάντων τὸ κράτος, καὶ ἐν τῇ χειρί σου κατέχεις πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς. Δέσποτα παντοκράτορ, Θεὲ Πατέρων, καὶ Κύριε τοῦ ἐλέους, γένους θνητοῦ τε καὶ ἀθανάτου, καὶ πάσης φύσεως ἀνθρωπίνης δημιουργέ, συνισταμένης τε καὶ πάλιν λυομένης, ζωῆς τε καὶ τελευτῆς, τῆς ἐνταῦθα διαγωγῆς, καὶ τῆς ἐκεῖθεν μεταστάσεως, ὁ χρόνους μετρῶν τοῖς ζῶσι, καὶ καιροὺς θανάτου ἱστῶν, κατάγων εἰς ᾍδου καὶ ἀνάγων, δεσμεύων ἐν ἀσθενείᾳ, καὶ ἀπολύων ἐν δυναστείᾳ, ὁ τὰ παρόντα χρησίμως οἰκονομῶν, καὶ τὰ μέλλοντα λυσιτελῶς διοικῶν, ὁ τοὺς θανάτου κέντρῳ πληγέντας, ἀναστάσεως ἐλπίσι ζωογονῶν. Αὐτὸς Δέσποτα τῶν ἁπάντων, ὁ Θεός, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς, καὶ τῶν ἐν θαλάσσῃ μακράν, ὁ καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἐσχάτῃ, καὶ μεγάλῃ καὶ σωτηρίῳ ἡμέρᾳ τῆς Πεντηκοστῆς, τὸ μυστὴριον τῆς ἁγίας, καὶ ὁμοουσίου, καὶ συναϊδίου, καὶ ἀδιαιρέτου, καὶ ἀσυγχύτου Τριάδος ὑποδείξας ἡμῖν, καὶ τὴν ἐπιφοίτησιν καὶ παρουσίαν τοῦ ἁγίου καὶ ζωοποιοῦ σου Πνεύματος, ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν, ἐπὶ τοὺς ἁγίους σου Ἀποστόλους ἐκχέας, καὶ εὐαγγελιστὰς αὐτοὺς θέμενος τῆς εὐσεβοῦς ἡμῶν πίστεως, καὶ ὁμολογητάς καὶ κήρυκας τῆς ἀληθοῦς ἀναδείξας θεολογίας, ὁ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ παντελείῳ Ἑορτῇ καὶ σωτηριώδει, ἱλασμοὺς ἱκεσίους, ὑπὲρ τῶν κατεχομένων ἐν ᾍδῃ, καταξιώσας δέχεσθαι, μεγάλας τε παρέχων ἡμῖν ἐλπίδας, ἄνεσιν τοῖς κατοιχομένοις τῶν κατεχόντων αὐτοὺς ἀνιαρῶν, καὶ παραψυχὴν παρὰ σοῦ καταπέμπεσθαι. Ἐπάκουσον ἡμῶν τῶν ταπεινῶν, οἰκτρῶν δεομένων σου, καὶ ἀνάπαυσον τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου τῶν προκεκοιμημένων, ἐν τόπῳ φωτεινῷ, ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἐν τόπῳ ἀναψύξεως, ἔνθα ἀπέδρα πᾶσα ὀδύνη, λύπη, καὶ στεναγμός, καὶ κατάταξον τὰ πνεύματα αὐτῶν ἐν σκηναῖς Δικαίων, καὶ εἰρήνης καὶ ἀνέσεως ἀξίωσον αὐτούς, ὅτι οὐχ οἱ νεκροὶ αἰνέσουσί σε, Κύριε, οὐδὲ οἱ ἐν ᾍδῃ ἐξομολόγησιν παρρησιάζονται προσφέρειν σοι, ἀλλ’ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εὐλογοῦμέν σε καὶ ἱκετεύομεν, καὶ τὰς ἱλαστηρίους εὐχὰς καὶ θυσίας προσάγομέν σοι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν.

Молитва 3‑я

веру­ю­щие про­сят даро­ва­ния им Духа Свя­то­го, настав­ля­ю­ще­го и укреп­ля­ю­ще­го их в соблю­де­нии запо­ве­дей Божи­их для дости­же­ния бла­жен­ной жизни.

Прис­но­те­ку­щий, живот­ный, и про­све­ти­тель­ный источ­ни­че, соприс­но­сущ­ная Отцу соде­тель­ная сило, все смот­ре­ние за спа­се­ние чело­ве­че­ское пре­красне испол­ни­вый, Хри­сте Боже наш, смер­ти узы нераз­ре­ши­мыя, и закле­пы адо­вы рас­торг­ну­вый, лука­вых же духов мно­же­ство поправый.

При­ве­дый Себе о нас непо­роч­ное зако­ле­ние, и тело давый пре­чи­стое в жерт­ву, вся­ка­го гре­ха непри­кос­но­вен­ное же и непро­ход­ное, и страш­ным сим, и неис­по­ве­ди­мым свя­щен­но­дей­стви­ем живот нам веч­ный даро­ва­вый: во ад сше­дый, и вереи веч­ныя сокру­ши­вый, и во тме седя­щим вос­ход пока­за­вый: нача­ло­злоб­на­го же и глу­бин­на­го змия бого­муд­рост­ным льще­ни­ем уло­ви­вый, и вери­га­ми мра­ка свя­за­вый в тар­та­ре и огни нега­си­мом, и во тме кро­меш­ней неис­чет­но­силь­ною Тво­ею затвер­ди­вый кре­по­стию, вели­ко­име­ни­тая Пре­муд­ро­сте Отчая, напаст­ву­е­мым вели­кий помощ­ник яви­вый­ся, и про­све­ти­вый седя­щия во тме и сени смертней.

Ты сла­вы прис­но­сущ­ныя Гос­по­ди, и Отца Выш­ня­го Сыне воз­люб­лен­ный, прис­но­сущ­ный Све­те от прис­но­сущ­на­го Све­та, Солн­це прав­ды, услы­ши нас моля­щих­ся Тебе, и упо­кой души рабов Тво­их, преж­де усоп­ших отец и бра­тий наших, и про­чи­их срод­ник по пло­ти, и всех сво­их в вере, о них­же и память тво­рим ныне, яко в Тебе всех дер­жа­ва, и в руце Тво­ей содер­жи­ши вся кон­цы земли.

Вла­ды­ко Все­дер­жи­те­лю, Боже отец и Гос­по­ди мило­сти, рода смерт­на­го же и без­смерт­на­го, и вся­ка­го есте­ства чело­ве­че­ска­го Соде­те­лю, состав­ля­е­ма­го же, и паки раз­ре­ша­е­ма­го, живо­та же и скон­ча­ния, еже зде пре­бы­ва­ния, и еже тамо пре­ло­же­ния: лета изме­ря­яй живым, и вре­ме­на устав­ля­яй смер­ти: низ­во­дяй во ад и воз­во­дяй: свя­зу­яй в немо­щи, и отпу­ща­яй в силе: насто­я­щая потребне стро­яй, и буду­щая полез­но управ­ля­яй: смерт­ным жалом уяз­вен­ных вос­кре­се­ния надеж­да­ми веселяяй.

Сам убо Вла­ды­ко всех, Боже Спа­си­те­лю наш, надеж­де всех кон­цев зем­ли, и сущих в мори дале­че, Иже и в сей послед­ний и вели­кий спа­си­тель­ный день Пят­де­сят­ни­цы празд­ни­ка, тай­ну Свя­тыя и Еди­но­сущ­ныя, и соприс­но­сущ­ныя, и нераз­де­ли­мыя, и нес­ли­ян­ныя Тро­и­цы пока­за­вый нам, и наи­тие и при­ше­ствие Свя­та­го и Живо­тво­ря­ща­го Тво­е­го Духа, в виде огнен­ных язы­ков на свя­тыя Твоя апо­сто­лы изли­я­вый, и бла­го­вест­ни­ки тех поста­ви­вый, бла­го­че­сти­выя нашея веры, и испо­вед­ни­ки и про­по­вед­ни­ки истин­на­го бого­сло­вия пока­за­вый: Иже и в сей все­со­вер­шен­ный и спа­си­тель­ный празд­ник, очи­ще­ния убо молит­вен­ная, о иже в аде дер­жи­мых спо­до­би­вый прии­ма­ти, вели­кия же пода­ва­яй нам надеж­ды ослаб­ле­ния содер­жи­мым от содер­жа­щих я скверн, и уте­ше­нию Тобою низпослатися.

Услы­ши нас сми­рен­ных, и Тво­их раб моля­щих­ся Ти, и упо­кой души рабов Тво­их преж­де усоп­ших, на месте свет­ле, на месте злачне, на месте про­хла­жде­ния: ото­ну­ду­же отбе­же вся­кая болезнь, печаль и воз­ды­ха­ние и учи­ни духи их в селе­ни­ях пра­вед­ных, и мира и ослаб­ле­ния спо­до­би их: яко не мерт­вии вос­хва­лят Тя Гос­по­ди, ниже сущии во аде испо­ве­да­ние дерз­нут при­не­сти Тебе: но мы живии бла­го­сло­вим Тя и молим, и очи­сти­тель­ныя молит­вы и жерт­вы при­но­сим Тебе о душах их.

Ἐπισυνάπτει καὶ ταύτην τὴν Εὐχὴν

Ὁ Θεὸς ὁ μέγας καὶ αἰώνιος, ὁ ἅγιος καὶ φιλάνθρωπος, ὁ καταξιώσας ἡμᾶς καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ὥρᾳ στῆναι ἐνώπιον τῆς ἀπροσίτου σου δόξης, εἰς ὕμνον καὶ αἶνον τῶν θαυμασίων σου, ἱλάσθητι ἡμῖν τοῖς ἀναξίοις δούλοις σου, καὶ παράσχου χάριν, τοῦ μετὰ συντετριμμένης καρδίας ἀμετεωρίστως προσενεγκεῖν σοι τὴν τρισάγιον δοξολογίαν, καὶ τὴν εὐχαριστίαν τῶν μεγάλων σου δωρεῶν, ὧν ἐποίησας καὶ ποιεῖς πάντοτε εἰς ἡμᾶς. Μνήσθητι, Κύριε, τῆς ἀσθενείας ἡμῶν, καὶ μὴ συναπολέσῃς ἡμᾶς ταῖς ἀνομίαις ἡμῶν, ἀλλὰ ποίησον μέγα ἔλεος μετὰ τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν, ἵνα, τὸ τῆς ἁμαρτίας σκότος διαφυγόντες, ἐν ἡμέρᾳ δικαιοσύνης περιπατήσωμεν, καὶ ἐνδυσάμενοι τὰ ὅπλα τοῦ φωτός, ἀνεπιβουλεύτως διατελέσωμεν ἀπὸ πάσης ἐπηρείας τοῦ πονηροῦ, καὶ μετὰ παρρησίας δοξάσωμεν ἐπὶ πᾶσι, σὲ τὸν μόνον ἀληθινόν καὶ φιλάνθρωπον Θεόν. Σὸν γὰρ ὡς ἀληθῶς, καὶ μέγα ὄντως μυστήριον, Δέσποτα τῶν ἁπάντων καὶ ποιητά, ἥ τε πρόσκαιρος λύσις τῶν σῶν κτισμάτων, καὶ ἡ μετὰ ταῦτα συνάφεια, καὶ ἀνάπαυσις ἡ εἰς αἰῶνας. Σοὶ χάριν ἐπὶ πᾶσιν ὁμολογοῦμεν, ἐπὶ ταῖς εἰσόδοις ἡμῶν ταῖς εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, καὶ ταῖς ἐξόδοις, αἱ τάς ἐλπίδας ἡμῶν τῆς ἀναστάσεως, καὶ τῆς ἀκηράτου ζωῆς, διὰ τῆς σῆς ἀψευδοῦς ἐπαγγελίας προμνηστεύονται, ἧς ἀπολαύσαιμεν ἐν τῇ δευτέρᾳ μελλούσῃ παρουσίᾳ σου. Σὺ γὰρ εἶ καὶ τῆς ἀναστάσεως ἡμῶν ἀρχηγός, καὶ τῶν βεβιωμένων ἀδέκαστος, καὶ φιλάνθρωπος κριτής, καὶ τῆς μισθαποδοσίας Δεσπότης καὶ Κύριος, ὁ καὶ κοινωνήσας ἡμῖν παραπλησίως σαρκὸς καὶ αἵματος, διὰ συγκατάβασιν ἄκραν, καὶ τῶν ἡμετέρων ἀδιαβλήτων παθῶν, ἐν τῷ ἑκουσίως εἰς πεῖραν καταστῆναι, προσλαβόμενος σπλάγχνα οἰκτιρμῶν, καὶ ἐν ᾧ πέπονθας πειρασθεὶς αὐτός, τοῖς πειραζομένοις ἡμῖν γενόμενος αὐτεπάγγελτος βοηθός· διὸ καὶ συνήγαγες ἡμᾶς εἰς τὴν σὴν ἀπάθειαν. Δέξαι οὖν, Δέσποτα, δεήσεις καὶ ἱκεσίας ἡμετέρας, καὶ ἀνάπαυσον πάντας τοὺς πατέρας ἑκάστου, καὶ μητέρας, καὶ ἀδελφούς, καὶ ἀδελφὰς καὶ τέκνα, καὶ εἴ τι ἄλλο ὁμογενὲς καὶ ὁμόφυλον, καὶ πάσας τὰς προαναπαυσαμένας ψυχὰς ἐπ’ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου, καὶ κατάταξον τὰ πνεύματα αὐτῶν καὶ τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς, ἐν κόλποις Ἀβραάμ, Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, ἐν χώρᾳ ζώντων, εἰς βασιλείαν οὐρανῶν, ἐν Παραδείσῳ τρυφῆς, διὰ τῶν φωτεινῶν Ἀγγέλων σου εἰσάγων ἅπαντας εἰς τάς ἁγίας σου μονάς, συνέγειρον καὶ τὰ σώματα ἡμῶν ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ ὥρισας, κατὰ τὰς ἁγίας σου καὶ ἀψευδεῖς ἐπαγγελίας. Οὐκ ἔστιν οὖν, Κύριε, τοῖς δούλοις σου θάνατος, ἐκδημούντων ἡμῶν ἀπὸ τοῦ σώματος, καὶ πρὸς σὲ τὸν Θεὸν ἐνδημούντων, ἀλλὰ μετάστασις ἀπὸ τῶν λυπηροτέρων ἐπὶ τὰ χρηστότερα καὶ θυμηδέστερα, καὶ ἀνάπαυσις καὶ χαρά. Εἰ δὲ καί τι ἡμάρτομεν εἰς σέ, ἵλεως γενοῦ ἡμῖν τε καὶ αὐτοῖς, διότι οὐδεὶς καθαρὸς ἀπὸ ῥύπου ἐνώπιόν σου, ουδ’ ἂν μία ἡμέρα ᾖ ἡ ζωὴ αὐτοῦ, εἰμὴ μόνος σύ, ὁ ἐπὶ γῆς φανεὶς ἀναμάρτητος, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, δι’ οὗ πάντες ἐλπίζομεν ἐλέους τυχεῖν, καὶ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν. Διὰ τοῦτο ἡμῖν τε καὶ αὐτοῖς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεός, ἄνες, ἄφες, συγχώρησον τὰ παραπτώματα ἡμῶν, τὰ ἑκούσια καὶ τὰ ἀκούσια, τὰ ἐν γνώσει καὶ ἐν ἀγνοίᾳ, τὰ πρόδηλα, τὰ λανθάνοντα, τὰ ἐν πράξει, ἐν τὰ διανοίᾳ, , τὰ ἐν λόγῳ, τὰ ἐν πάσαις ἡμῶν ταῖς ἀναστροφαῖς, καὶ τοῖς κινήμασι, καὶ τοῖς μὲν προλαβοῦσιν ἐλευθερίαν καὶ ἄνεσιν δώρησαι, ἡμᾶς δὲ τοὺς περιεστῶτας εὐλόγησον, τέλος ἀγαθὸν καὶ εἰρηνικὸν παρεχόμενος ἡμῖν τε, καὶ παντὶ τῷ λαῷ σου, καὶ ἐλέους σπλάγχνα καὶ φιλανθρωπίας διανοίγων ἡμῖν, ἐν τῇ φρικτῇ καὶ φοβερᾷ σου παρουσία, καὶ τῆς βασιλείας σου ἀξίους ἡμᾶς ποίησον.

При­со­во­куп­ля­ет и сию молитву:

Боже вели­кий, и веч­ный, Свя­тый, чело­ве­ко­лю­би­вый, спо­до­би­вый нас в сей час ста­ти пред непри­ступ­ною Тво­ею сла­вою, на пение и хва­лу чудес Тво­их, очи­сти ны недо­стой­ныя рабы Твоя, и подаждь бла­го­дать еже сокру­шен­ным серд­цем, невоз­но­си­тель­но при­но­си­ти Тебе Три­свя­тое сла­во­сло­вие, и бла­го­да­ре­ние вели­ких Тво­их даров, яже сотво­рил еси к нам, и тво­ри­ши все­гда в нас. Помя­ни Гос­по­ди немощь нашу, и да не погу­би­ши нас со без­за­ко­нии наши­ми: но сотво­ри вели­кую милость со сми­ре­ни­ем нашим, да гре­хов­ныя тмы избе­жав­ше, во дни прав­ды ходи­ти будем, и оде­яв­ше­ся ору­жи­ем све­та, нена­вет­но пре­бу­дем от вся­кия коз­ни лука­ва­го, и со дерз­но­ве­ни­ем про­сла­вим о всех, Тебе еди­на­го истин­на­го и Чело­ве­ко­люб­ца Бога. Твое бо яко воис­тин­ну и вели­кое врес­но­ту таин­ство, Вла­ды­ко всех, и Твор­че, вре­мен­ное реше­ние Тво­их тва­рей, и еже по сих сово­куп­ле­ние, и упо­ко­е­ние еже во веки: Тебе бла­го­дать о всех испо­ве­ду­ем, о вхо­дех наших, яже в мир сей, и исхо­дех, надеж­ды нам вос­кре­се­ния, и жиз­ни нетлен­ныя, Тво­им нелож­ным обе­ща­ни­ем пре­доб­ру­ча­ют, яже при­и­мем в буду­щем вто­ром при­ше­ствии Тво­ем. Ты бо еси и вос­кре­се­ния наше­го Началь­ник, и пожив­ших неумыт­ный и чело­ве­ко­лю­би­вый Судия, и мздо­воз­да­я­ния Вла­ды­ка и Гос­подь, Иже и при­об­щи­вый­ся нам при­ис­крен­но пло­ти и кро­ве, сниз­хож­де­ния ради край­ня­го: и наша стра­сти неот­мет­ныя, вне­гда волею во искус поста­ви­ти, при­им за мило­сер­дие щед­рот, и в нем­же постра­дал еси Сам иску­си­вся, иску­ша­е­мым нам быв само­обе­щан­ный помощ­ник: тем­же и совоз­вел еси нас в Твое без­стра­стие. При­и­ми убо Вла­ды­ко, моль­бы и моле­ния наша, и упо­кой вся отцы кое­го­ждо, и мате­ри, и чада, и бра­тию, и сест­ры еди­но­род­ныя, и куп­но­род­ныя, и вся преж­де почив­шия души: в надеж­ди вос­кре­се­ния жиз­ни веч­ныя учи­ни духи их, и име­на в кни­зе живот­ней, в нед­рех Авра­ама, и Иса­а­ка, и Иако­ва, в стране живых, в Цар­ствии Небес­нем, в раи сла­до­сти, свет­лы­ми анге­лы Тво­и­ми, вво­дя вся во свя­тыя Твоя оби­те­ли, совоздви­за­яй и теле­са наша в день, вонь­же опре­де­лил еси по свя­тым Тво­им и нелож­ным обе­то­ва­ни­ем. Несть убо Гос­по­ди, рабом Тво­им смерть, исхо­дя­щим нам от тела, и к Тебе Богу наше­му при­хо­дя­щим, но пре­став­ле­ние от печаль­ней­ших на полез­ней­шая, и сла­дост­ней­шая, и на упо­ко­е­ние и радость. Аще же и что согре­ши­хом к Тебе, мило­стив буди нам же и тем, зане ниедин есть чист пред Тобою от скверн, ниже аще един день живо­та его есть, раз­ве Ты точию един, на зем­ли яви­вый­ся без­греш­ный Гос­подь наш Иисус Хри­стос: Имже вси упо­ва­ем милость полу­чи­ти, и остав­ле­ние гре­хов. Сего ради нам же и онем, яко Благ и Чело­ве­ко­лю­бец Бог, осла­би, оста­ви, про­сти гре­хо­па­де­ния наша, воль­ная и неволь­ная, яже в веде­нии и не в веде­нии, предъ­яв­лен­ная и забы­ва­е­мая: яже в дея­нии, яже в помыш­ле­нии, яже в сло­ве­си, яже во всех наших жити­ях и дви­же­ни­их. И отшед­шим убо сво­бо­ду и осла­бу даруй, нас же сущих зде бла­го­сло­ви, конец бла­гий и мир­ный даруя нам же и всем людем Тво­им, и мило­сти и чело­ве­ко­лю­бия утро­бу отвер­за­яй нам, на страш­ном и ужас­ном Тво­ем при­ше­ствии, и Цар­ствия Тво­е­го достой­ных нас сотвори.

Ἐπισυνάπτει καὶ ταύτην

 Ὁ Θεὸς ὁ μέγας καὶ ὕψιστος, ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὁ πᾶσαν τὴν κτίσιν ἐν σοφίᾳ δημιουργήσας. Ὁ διαχωρήσας ἀνὰ μέσον τοῦ φωτός, καὶ ἀναμέσον τοῦ σκότους, καὶ τὸν ἥλιον θέμενος εἰς ἐξουσίαν τῆς ἡμέρας, σελήνην δὲ καὶ ἀστέρας εἰς ἐξουσίαν τῆς νυκτός, ὁ καταξιώσας ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλούς, καὶ ἐπὶ τῆς παρούσης ἡμέρας προφθάσαι τὸ πρόσωπόν σου ἐν ἐξομολογήσει, καὶ τὴν ἑσπερινὴν σοι λατρείαν προσαγαγεῖν. Αὐτός, φιλάνθρωπε Κύριε, κατεύθυνον τήν προσευχὴν ἡμῶν, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, καὶ πρόσδεξαι αὐτὴν εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. Παράσχου δὲ ἡμῖν τὴν παροῦσαν ἑσπέραν, καὶ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα εἰρηνικήν, ἔνδυσον ἡμᾶς ὅπλα φωτός, ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, καὶ ἀπὸ παντὸς πράγματος ἐν σκότει διαπορευομένου, καὶ δώρησαι ἡμῖν τὸν ὕπνον, ὃν εἰς ἀνάπαυσιν τῇ ἀσθενείᾳ ἡμῶν ἐδωρήσω, πάσης διαβολικῆς φαντασίας ἀπηλλαγμένον. Ναί, Δέσποτα τῶν ἁπάντων, τῶν ἀγαθῶν χορηγέ, ἵνα, καὶ ἐν ταῖς κοίταις ἡμῶν κατανυγόμενοι, μνημονεύωμεν καὶ ἐν νυκτὶ τοῦ παναγίου ὀνόματός σου, καὶ τῇ μελέτῃ τῶν σῶν ἐντολῶν καταυγαζόμενοι, ἐν ἀγαλλιάσει ψυχῆς διανιστῶμεν πρὸς δοξολογίαν τῆς σῆς ἀγαθότητος, δεήσεις καὶ ἱκεσίας τῇ σῇ εὐσπλαγχνίᾳ προσάγοντες, ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν, καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ σου, ὃν ταῖς πρεσβείαις τῆς ἁγίας Θεοτόκου ἐν ἐλέει ἐπίσκεψαι.

К тре­тьей молит­ве при­со­еди­ня­ет­ся еще одна:

Боже Вели­кий и Выш­ний, едине име­яй без­смер­тие, во све­те живый непри­ступ­ном, всю тварь муд­ро­стию созда­вый, раз­де­ли­вый посре­де све­та, и посре­де тмы: И солн­це убо поло­жи­вый во область дне, луну же и звез­ды во область нощи. Спо­до­би­вый нас греш­ных и в насто­я­щий день пред­ва­ри­ти лице Твое во испо­ве­да­нии, и вечер­нюю Тебе служ­бу при­не­сти. Сам Чело­ве­ко­люб­че Гос­по­ди, испра­ви молит­ву нашу, яко кади­ло пред Тобою, и при­и­ми ю в воню бла­го­уха­ния. Подаждь же нам насто­я­щий вечер и при­хо­дя­щую нощь мир­ну: обле­цы ны ору­жи­ем све­та, изба­ви нас от стра­ха нощ­на­го, и от вся­кия вещи во тме пре­хо­дя­щия. И даруй нам сон, иже во упо­ко­е­ние немо­щи нашей даро­вал еси, от вся­ка­го диа­воль­ска­го меч­та­ния изме­нен. Ей Вла­ды­ко всех бла­гих пода­те­лю, яко да и на ложах наших уми­ля­ю­ще­ся вос­по­мя­нем и в нощи пре­свя­тое имя Твое. И поуче­ни­ем Тво­их запо­ве­дей оза­ря­е­ми, в радо­сти душев­ной воста­нем к сла­во­сло­вию Тво­ея бла­го­сти, молит­вы и моле­ния Тво­е­му бла­го­у­тро­бию при­но­ся­ще о сво­их гре­сех, и о всех людех Тво­их: ихже молит­ва­ми Пре­свя­тыя Бого­ро­ди­цы, в мило­сти посети.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки