«Царю Небесный» на греческом языке (греч. Βασιλεῦ Οὐράνιε)


Аудио:
02:05

Греческий Транскрипция Церковнославянский
Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ Θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς Χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον, Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Василе́в Ура́ниэ, Пара́клитэ, то Пнэ́вма тис алифи́ас, о пандаху́ паро́н кэ та па́нда плиро́н, о Фисавро́с тон Агафо́н кэ́ Зои́с Хориго́с, эльфэ́ кэ ски́носон эн ими́н кэ кафа́рисон има́с апо́ па́сис кили́дос кэ со́сон, Агафэ́, тас психа́с имо́н. Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Молитва начинается словами: «Василев Ураниэ Параклитэ».
«Василев» – мы знаем это слово благодаря имени Василий – очень популярному у нас. Василевс – царь или же руководитель, король.
«Ураниэ» – Небесный. Кто знаком с астрономией или с греческой мифологией, сразу поймет, что речь идет о небе.
Итак, «Василев Ураниэ» – Царю Небесный.
«Параклитэ» – Утешитель. Это слово лучше для нас проясняется, если мы посмотрим латинский перевод, где оно передается термином advocatus «адвокатус», то есть мы, называя Духа Святого Утешителем, имеем в виду нашего Адвоката – Заступника, Того, Кто за нас заступается, Кого мы призываем на помощь, чтобы Он составил ради нас ходатайство. Дух Святой именуется Адвокатом в соответствии со словами Спасителя: Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. (Мф. 10: 19-20)

«То Пнэвма тис Алифиас» – «Душе истины».
«Пневма» – слово, связанное с дыханием. Тут можно вспомнить слово «пневматический».
Истина – одно из имён Бога.

«О пандаху́ паро́н кэ та па́нда плиро́н» – «Иже везде сый и вся исполняяй».
«Парон» – причастие – «при-сутствовать». То есть это Тот, Кто есть везде, в каком бы месте мы ни находились. От Бога нельзя убежать, от Него нельзя спрятаться. Господь со мной везде, куда бы я ни пошёл. Как говорит премудрый Давид: На небо поднимусь – там Господь, в преисподнюю спущусь – там Господь, нигде от Него не скрыться (Пс.138:8). И Он всё наполняет, оживотворяет.

«О Фисавро́с тон агафо́н» – сокровище благ.
С церковнославянского сокровище переводится как хранилище, сокровищница.
«Агафон» – слово, которое встречается в русской среде, это добряк, добрый человек. Если говорить буквально, это благо, добро.
Мы называем Бога Сокровищницей всякого добра. Господь есть источник и хранилище всего самого прекрасного, что есть в мире.

«Зои́с Хориго́с» – «жизни Подателю».
Зоя – еще одно имя, которое мы хорошо знаем. Зоя – это жизнь.
«Хоригос» – это слово, которое отсылает нас к слову «хор». Что такое хор? Хор – это некий певческий коллектив. А хорег по-гречески – человек, который управляет хором, в церкви это регент или дирижёр хора. Это выражение называет Бога Дирижёром мирового музыкального произведения. Господь – Дирижёр мирового бытия, Хорег.

«Эльфэ́ кэ ски́носон эн ими́н» – «прииди и вселися в ны».
Слово «скиния» – это палатка, шатер, долгое время скиния была первым храмом. Это призыв, чтобы Господь поселился в нас, сделал нас Своею скинией.

«Кэ кафа́рисон има́с апо́ па́сис кили́дос» – «очисти ны от всякия скверны».
Вспомним кафаров – средневековых французских еретиков, которые считали себя чистыми.
«Килидос» – это пятно (грязнящего душу греха) .

«Кэ со́сон, Агафэ́ тас психа́с имо́н» – «и спаси, Блаже, души наша».
«Психас» – это слово, которое мы знаем благодаря названию науки «психология».

См. также: Царю Небесный

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки