Царю Небесный на греческом языке (греч. Βασιλεῦ Οὐράνιε)


Аудио:
02:05

Гре­че­ский Тран­скрип­ция Цер­ков­но­сла­вян­ский
Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὁ Πανταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ Πάντα Πληρῶν, ὁ Θησαυρός τῶν Ἀγαθῶν καὶ Ζωῆς Χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον, Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Василе́ф Ура́ниэ, Пара́клитэ, то́ Пнэ́вма ти́с Алифи́ас, о Пан­да­ху́ Паро́н кэ́ та́ Па́нда Плиро́н, о Фисавро́с то́н Агафо́н кэ́ Зои́с Хориго́с, эль­фэ́ кэ́ ски́носон эн ими́н кэ́ кафа́рисон има́с апо́ па́сис кили́дос кэ́ со́сон, Ага­фэ́ та́с психа́с имо́н. Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Молит­ва начи­на­ет­ся сло­ва­ми: «Васи­леф Ура­ниэ Параклитэ».
«Васи­леф» – мы зна­ем это сло­во бла­го­да­ря име­ни Васи­лий – очень попу­ляр­но­му у нас. Васи­лев – царь или же руко­во­ди­тель, король.
«Ура­ниэ» – Небес­ный. Кто зна­ком с аст­ро­но­ми­ей или с гре­че­ской мифо­ло­ги­ей, сра­зу пой­мет, что речь идет о небе.
Итак, «Васи­леф Ура­ниэ» – Царю Небесный.
«Парак­литэ» – Уте­ши­тель. Это сло­во луч­ше для нас про­яс­ня­ет­ся, если мы посмот­рим латин­ский пере­вод, где оно пере­да­ет­ся тер­ми­ном «адво­ка­тус», то есть мы, назы­вая Духа Свя­то­го Уте­ши­те­лем, име­ем в виду наше­го Адво­ка­та – Заступ­ни­ка, Того, Кто за нас засту­па­ет­ся, Кого мы при­зы­ва­ем, что­бы Он соста­вил ради нас хода­тай­ство. Дух Свя­той име­ну­ет­ся Адво­ка­том в соот­вет­ствии со сло­ва­ми Спа­си­те­ля: Когда же будут пре­да­вать вас, не заботь­тесь, как или что ска­зать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать,
ибо не вы буде­те гово­рить, но Дух Отца ваше­го будет гово­рить в вас. (Мф.10:19-20)

«То Пнэв­ма тис Али­фи­ас» – «Душе истины».
«Пнев­ма» – сло­во, свя­зан­ное с дыханием.
Исти­на – одно из имён Бога.

«О Пан­да­ху́ Паро́н кэ́ та́ Па́нда Плиро́н» – «Иже вез­де сый и вся исполняяй».
«Парон» – при­ча­стие – «при-сут­ство­вать». То есть это Тот, Кто есть вез­де, в каком бы месте мы ни нахо­ди­лись. От Бога нель­зя убе­жать, от Него нель­зя спря­тать­ся. Гос­подь со мной вез­де, куда бы я ни пошел. Как гово­рит пре­муд­рый Давид: На небо под­ни­мусь – там Гос­подь, в пре­ис­под­нюю спу­щусь – там Гос­подь, нигде от Него не скрыть­ся (Пс.138:8). И Он все напол­ня­ет, оживотворяет.

«О Фисавро́с то́н Агафо́н» – сокро­ви­ще добра.
С цер­ков­но­сла­вян­ско­го сокро­ви­ще пере­во­дит­ся как хра­ни­ли­ще, сокровищница.
«Ага­фон» – сло­во, кото­рое встре­ча­ет­ся в рус­ской сре­де, это доб­ряк, доб­рый чело­век. Если гово­рить бук­валь­но, это бла­го, доб­ро.
Мы назы­ва­ем Бога Сокро­вищ­ни­цей («теза­у­ру­сом») вся­ко­го добра. Гос­подь есть источ­ник и хра­ни­ли­ще все­го само­го пре­крас­но­го, что есть в мире.

«Зои́с Хориго́с» – «жиз­ни Подателю».
Зоя – еще одно имя, кото­рое мы хоро­шо зна­ем. Зоя – это жизнь.
«Хори­гос» – это сло­во, кото­рое направ­ля­ет нас к сло­ву «хор». Что такое хор? Хор – это некий пев­че­ский кол­лек­тив. А хорег – чело­век, кото­рый управ­ля­ет хором, в церк­ви это регент или дири­жёр хора. Это выра­же­ние назы­ва­ет Бога Дири­жё­ром миро­во­го музы­каль­но­го про­из­ве­де­ния. Гос­подь – Дири­жёр миро­во­го бытия, Хорег.

«Эль­фэ́ кэ́ ски́носон эн ими́н» – «при­и­ди и все­ли­ся в ны».
Сло­во «ски­ния» – это палат­ка, шатер, дол­гое вре­мя ски­ния была пер­вым хра­мом. Это при­зыв, что­бы Гос­подь посе­лил­ся в нас, сде­лал нас Сво­ею скинией.

«Кэ́ кафа́рисон има́с апо́ па́сис кили́дос» – «очи­сти ны от вся­кия скверны».
Вспом­ним кафа­ров – сред­не­ве­ко­вых фран­цуз­ских ере­ти­ков, кото­рые счи­та­ли себя чистыми.
«Кили­дос» – это пят­но, позор или бесчестие.

«Кэ́ со́сон, Ага­фэ́ та́с психа́с имо́н» – «и спа­си, Бла­же, души наша».
«Псих­ас» – это сло­во, кото­рое мы зна­ем бла­го­да­ря назва­нию нау­ки «пси­хо­ло­гия».

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки