Молитвы святителю Алексию, митрополиту Московскому и всея России, чудотворцу

(1 голос5.0 из 5)

Молитва 1-я

О пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Алекси́е! Предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ и наслажда́яся све́та Единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со Ангелы возглаша́я песнь Трисвяту́ю, вели́кое же и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ся па́ствы твоея́ спасти́ лю́ди, единоро́дный ти язы́к: благостоя́ние Святы́х Церкве́й утверди́; архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́; мона́шествующия к подвиго́м до́браго тече́ния укрепи́; град (сей и святу́ю оби́тель сию́) и вся гра́ды и страны́ до́бре сохрани́, и ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́; мир весь предста́тельством твои́м умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́; ста́рыя уте́ши, ю́ныя наста́ви, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, сироты́ заступи́, младе́нцы возрасти́, плене́нныя возврати́, немощству́ющия исцели́, и везде́ те́пле призыва́ющия тя и с ве́рою притека́ющия к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, усе́рдно припа́дающия и моля́щияся тебе́, от вся́ких напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́, да зове́м ти: ра́дуйся, богоизбра́нный па́стырю, звездо́ всесве́тлая мы́сленныя тве́рди, та́йнаго Сио́на необори́мый сто́лпе, миродохнове́нный цве́те ра́йский, всезлата́я уста́ сло́ва, Моско́вская похвало́, всея́ Росси́и украше́ние! Моли́ о нас всеще́драго и человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да и в день Стра́шнаго прише́ствия Его́ от шу́ияго стоя́ния изба́вит нас и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я

О, свяще́ннейший о́тче, святи́телю Христо́в Алекси́е, па́стырю и учи́телю наш, не отри́ни нас (имена), с ве́рою притека́ющих к твоему́ заступле́нию, но ско́ро потщи́ся помоли́тися Царю́ ца́рствующих и Го́споду госпо́дствующих, да изба́вит ста́до Свое́ от волко́в, гу́бящих е́, и вся́ку страну́ христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа и тру́са, наше́ствия иноплеме́нник и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да же и губи́тельства, пото́па, и меча́, и огня́, и напра́сныя сме́рти, и я́коже исцеле́нием от слепоты́ цари́цы ага́рянския спасл еси́ оте́чество твое́, та́ко поми́луй и нас, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́вней су́щих, и изба́ви нас гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию, Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст нам пожи́ти в ве́це сем и на Стра́шнем суди́ще Свое́м сподо́бит десна́го стоя́ния со все́ми святы́ми. Ами́нь.

Личное прошение

О великий архиерее, теплый наш заступниче, святителю Алексие! Услыши нас, молящихся тебе (имена), и умоли Христа Бога, да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей, подаст (содержание прошения) и вечных благ восприятие.

Краткое житие

Дни памяти 12/25 февраля, 20 мая/2 июня,
5/18 октября (святителей Московских)

(По молитве свт. Алексия прозрела и обратилась в христианство Тайдула, жена татарского хана Джанибека. Слава свт. Алексия была столь велика, что даже иноверцы знали, что «небо ни в чем не отказывает его молитве». Трижды свт. Алексий ездил в Орду и приклонял ханский гнев на милость, отводил угрозу татарского нашествия от Руси. Свт. Алексию молятся о прозрении очес, о смягчении гнева начальствующих, о защите Отечества от нашествия иноплеменных.).