Молитвы святителю Алексию, митрополиту Московскому и всея России, чудотворцу


Святитель Алексий, митрополит Московский

Тропарь, глас 8*

Я́ко апо́столом сопресто́льна,/ и вра­ча́ предо́бра, и служи́теля благоприя́тна,/ к ра́це твое́й честне́й притека́юще, святи́телю Алекси́е Богому́дре, чудотво́рче,/ соше́дшеся, любо́вию в па́мять твою́ све́тло пра́зднуем,/ в пе́снех и пе́ниих ра́дующеся и Хри­ста́ сла́вяще,/ такову́ю благода́ть тебе́ дарова́вшаго исцеле́ний// и гра́ду тво­е­му́ вели́кое утвержде́ние.

Пере­вод: К раз­де­ля­ю­ще­му пре­стол с апо­сто­ла­ми, и цели­те­лю пре­крас­но­му, и слу­жи­те­лю угод­но­му Богу, к раке тво­ей почи­та­е­мой при­хо­дим, свя­ти­тель Алек­сий Бого­муд­рый, чудо­тво­рец, собрав­шись с любо­вью в день памя­ти тво­ей свет­ло празд­ну­ем, раду­ясь в псал­мо­пе­ни­ях и пес­но­пе­ни­ях духов­ных и про­слав­ляя Хри­ста, даро­вав­ше­го тебе такую бла­го­дать исце­ле­ний и горо­ду тво­е­му вели­кую силу.

Кондак, глас 8*

Боже́ственнаго и пречестна́го святи́теля Христо́ва,/ но́ваго чудотво́рца Але́ксия,/ ве́рно вси пою́ще, лю́дие, любо́вию да ублажи́м, я́ко па́стыря вели́каго,/ служи́теля же и учи́теля прему́дра зем­ли́ Росси́йстей./ Днесь, в па́мять его прите́кше,/ ра́достно возопие́м песнь Богоно́сному:/ я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу,/ многообра́зных нас изба́ви обстоя́ний, да зове́м ти:// ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Пере­вод: Боже­ствен­но­го и осо­бо почи­та­е­мо­го свя­ти­те­ля Хри­сто­ва, ново­го чудо­твор­ца Алек­сия, с верой все вос­пе­ва­ю­ще, люди, с любо­вью про­сла­вим, как вели­ко­го пас­ты­ря, слу­жи­те­ля и учи­те­ля пре­муд­ро­го зем­ли Рос­сий­ской. Сего­дня, собрав­шись в день его памя­ти, с радо­стью вос­по­ем песнь Бого­нос­но­му: как име­ю­щий дерз­но­ве­ние к Богу, от мно­го­об­раз­ных нас избавь бед­ствий, да взы­ва­ем к тебе: «Радуй­ся, сила горо­да нашего».

Молитва 1‑я

О, пречестна́я и свяще́нная гла­во́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Алекси́е! Пред­стоя́ у Престо́ла всех Царя́ и наслажда́яся све́та Единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со Анге­лы возглаша́я песнь Трисвяту́ю, вели́кое же и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ся па́ствы тво­ея́ спа­сти́ лю́ди, единоро́дный ти язы́к: благостоя́ние Святы́х Церкве́й утвер­ди́; архиере́и благоле́пием святи́тельства укра­си́; мона́шествующия к подвиго́м до́браго тече́ния укре­пи́; град (сей и святу́ю оби́тель сию́) и вся гра́ды и стра­ны́ до́бре сохра­ни́, и ве́ру святу́ю непоро́чну соблю­сти́ умо­ли́; мир весь предста́тельством твои́м уми­ри́, от гла́да и па́губы изба́ви ны и от нападе́ния иноплеме́нных сохра­ни́; ста́рыя уте́ши, ю́ныя наста́ви, безу́мныя умуд­ри́, вдови́цы поми́луй, сиро­ты́ засту­пи́, младе́нцы воз­рас­ти́, плене́нныя воз­вра­ти́, немощству́ющия исце­ли́, и вез­де́ те́пле призыва́ющия тя и с ве́рою притека́ющия к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, усе́рдно припа́дающия и моля́щияся тебе́, от вся́ких напа́стей и бед хода́тайством твои́м сво­бо­ди́, да зове́м ти: ра́дуйся, богоизбра́нный па́стырю, звез­до́ всесве́тлая мы́сленныя тве́рди, та́йнаго Сио́на необори́мый сто́лпе, миродохнове́нный цве́те ра́йский, всезлата́я уста́ сло́ва, Моско́вская похва­ло́, всея́ Росси́и украше́ние! Моли́ о нас всеще́драго и человеколюби́ваго Хри­ста́ Бо́га на́шего, да и в день Стра́шнаго прише́ствия Его́ от шу́ияго стоя́ния изба́вит нас и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, свяще́ннейший о́тче, святи́телю Христо́в Алекси́е, па́стырю и учи́телю наш, не отри́ни нас (име­на), с ве́рою притека́ющих к тво­е­му́ заступле́нию, но ско́ро потщи́ся помоли́тися Царю́ ца́рствующих и Го́споду госпо́дствующих, да изба́вит ста́до Свое́ от волко́в, гу́бящих е́, и вся́ку стра­ну́ христиа́нскую огра­ди́ и сохра­ни́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа и тру́са, наше́ствия иноплеме́нник и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да же и губи́тельства, пото́па, и меча́, и огня́, и напра́сныя сме́рти, и я́коже исцеле́нием от сле­по­ты́ цари́цы ага́рянския спасл еси́ оте́чество твое́, та́ко поми́луй и нас, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́вней су́щих, и изба́ви нас гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию, Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст нам пожи́ти в ве́це сем и на Стра́шнем суди́ще Свое́м сподо́бит десна́го стоя́ния со все́ми святы́ми. Ами́нь.

Личное прошение

О, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Алекси́е! Услы́ши нас, моля́щихся тебе́ (име­на), и умо­ли́ Хри­ста́ Бо́га, да поми́лует нас и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й, пода́ст (содер­жа­ние про­ше­ния) и ве́чных благ восприя́тие.

Краткое житие

Дни памя­ти 12/25 фев­ра­ля, 20 мая/2 июня,
5/18 октяб­ря (свя­ти­те­лей Московских)

По молит­ве свт. Алек­сия про­зре­ла и обра­ти­лась в хри­сти­ан­ство Тай­ду­ла, жена татар­ско­го хана Джа­ни­бе­ка. Сла­ва свт. Алек­сия была столь вели­ка, что даже ино­вер­цы зна­ли, что «небо ни в чем не отка­зы­ва­ет его молит­ве». Три­жды свт. Алек­сий ездил в Орду и при­к­ло­нял хан­ский гнев на милость, отво­дил угро­зу татар­ско­го наше­ствия от Руси. Свт. Алек­сию молят­ся о про­зре­нии очес, о смяг­че­нии гне­ва началь­ству­ю­щих, о защи­те Оте­че­ства от наше­ствия иноплеменных.


* Минея. 12‑е февраля.


Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки