Молитвы во время стихийных бедствий


 

Молитва во время безведрия (проливных дождей)1

(Чита­ет­ся священником)

Аудио:
02:41

 

Влады́ко Го́споди Бо́же наш, дре́вле ревни́теля Илию́ про́рока тво­е­го́ моль­бу́ послу́шавый, и е́же на вре́мя дождь удержа́ти изво́ливый: и ны́не человеколюби́вый Тво́рче, и ми́лостивый Го́споди, при́зри и на нас смире́нных и недосто́йных рабо́в Твои́х смире́нныя моль­бы́, и я́ко щедр пре́зри на́ша прегреше́ния, и умоле́н быв от сама́го Тво­е­го́ человеколю́бия, пода́ждь ве́дро достоя́нию Тво­е­му́, и со́лнце про­све­ти́ на тре́бующыя и прося́щыя от Тебе́ ми́лости: воз­ве­се­ли́ лице́ зем­ли́ ни́щих ра́ди люде́й Твои́х, младе́нец же и скот и ины́х всех живо́тных, и́хже насыща́еши Твои́м благоволе́нием, и дае́ши пи́щу им во бла́го вре́мя. Ей, Го́споди Бо́же наш, не отри́ни вот­ще́ моль­бу́ на́шу, ниже́ посра­ми́ нас от ча́яния на́шего, но поща­ди́ нас по ми́лости Твое́й, и посе­ти́ щедро́тами Твои́ми: исчеза́ют бо всу́е дни́е на́ши, и оскудева́ет в боле́зни живо́т наш: не погу­би́ у́бо нас беззако́ний ра́ди на́ших, и́миже негодова́ние в я́рость Твою́ на себе́ привлеко́хом: но сотво­ри́ с на́ми по ти́хости Твое́й, и по мно́жеству ми́лости Тво­ея́ се бо душе́ю сокруше́нною, и ду́хом смире́нным пред Тобо́ю припа́даем, и я́ко раби́ непотре́бни, па́че же бо́льшия ка́зни досто́йни, в покая́нии умиле́нно Тебе́ вопие́м: согреши́хом и беззако́новахом, и прегреши́хом во всем, за́поведи Твоя́ преступа́юще, и сего́ ра́ди вся, я́же наво́диши на ны, и́стиною и судо́м наво́диши: но не до кон­ца́ тле́нию, гла́ду же и поги́бели преда́ждь нас, ниже́ да потопи́т нас бу́ря водна́я: но во гне́ве ми́лости помя­ни́, и ту́не щедро́т Твои́х ра́ди уми́лостивися, и твое́ созда́ние и де́ло рук Твои́х я́ко благ поми́луй, и от вся́каго зла ско́ро изба́ви.Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти нас Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Влады́ка Го́споди Бо́г наш, в дре́вности ревни́теля Тво­е­го Илью́ про́рока моль­бу́ послу́шал, и на вре́мя дождь изво́лил удержа́ть: и ны́не человеколюби́вый Тво́рец, и ми́лостивый Го́сподь, посмот­ри и на нас смире́нных и недосто́йных рабо́в Твои́х смире́нные моль­бы́, и как щед­рый не обра­щай вни­ма­ния на на́ши прегреше́ния, и был умо­лён самим Тво­им человеколю́бием, пода́й ясную пого­ду по достоя́нию Тво­е­му́, и пусть со́лнце свети́т тре́бующим и прося́щим от Тебя ми́лости: сде­лай радост­ным лицо зем­ли́ ра́ди ни́щих люде́й Твои́х, младе́нцев и скот и всех дру­гих живо́тных, кото­рые насы­ща­ют­ся Твои́м благоволе́нием, и Ты даёшь им пищу их в своё вре­мя (Пс.144:15, так­же Пс.103:23). О Го́споди Бо́же наш, не отверг­ни напрас­но моль­бу́ на́шу, не посра­ми́ нас от наших ожи­да­ний, но поща­ди́ нас по ми́лости Твое́й, и посе­ти́ щедро́тами Твои́ми: исчеза́ют всу́ете дни́ на́ши, и оскудева́ет в боле́знях жизнь наша: не погу­би́ нас из-за беззако́ний на́ших, кото­ры­ми негодова́ние в я́рость Твою́ на себя при­влек­ли: но сотво­ри́ с на́ми по кро­то­сти Твое́й, и по мно́жеству ми́лости Тво­ей, пото­му что душой сокру­шён­ной, и ду́хом смире́нным перед Тобо́й припа́даем, и слов­но рабы непотре́бные, наи­бо­лее бо́льших нака́зний досто́йны, в покая́нии с уми­ле­ни­ем Тебе́ вопи­ём: согреши́ли и жили без­за­кон­но, и пре­гре­ши­ли во всём, за́поведи Твои пре­сту­пих, и поэто­му всё, что Ты наво́дишь на нас, спра­вед­ли­во и судо́м наво́дишь: но не до кон­ца́ тле́нию, голо­ду и смер­ти преда́й нас, и не потопи́т нас бу́ря мор­ская: но во гне́ве ми́лости помя­ни́, и даром щедро́т Твои́х ра́ди сми­луй­ся, и твоё созда́ние и де́ло рук Твои́х, слов­но благ — поми́луй, и от вся́кого зла быст­ро изба́вь. Пото­му что Ты милу­ешь и спа­са­ешь нас, Боже наш, и Тебе сла­ву вос­сы­ла­ем, Отцу и Сыну и Свя­то­му Духу, ныне и все­гда, и во веки веков. Ами́нь.

* * *

Псалом 68

Аудио:
4:39

 

Спа­си́, мя, Бо́же, я́ко внидо́ша во́ды до души́ моея́. Углебо́х в тиме́нии глу­би­ны́, и несть постоя́ния. Приидо́х во глу­би­ны́ морски́я, и бу́ря пото­пи́ мя. Утруди́хся зовы́й, измол­че́ горта́нь мой, исчезо́сте о́чи мои́, от е́же упова́ти ми на Бо́га мое­го́. Умно́жишася па́че влас гла­вы́ моея́ ненави́дящии мя ту́не, укрепи́шася вра­зи́ мои́, изгоня́щии мя непра́ведно: я́же не восхища́х, тогда́ воздая́х. Бо́же, Ты уве́дел еси́ безу́мие мое́, и прегреше́ния моя́ от Тебе́ не утаи́шася. Да не постыдя́тся о мне терпя́щии Тебе́, Го́споди, Го́споди Сил, ниже́ да посра́мятся о мне и́щущии Тебе́, Бо́же Изра́илев. Я́ко Тебе́ ра́ди претерпе́х поноше́ние, пок­ры́ сра­мо­та́ лице́ мое́. Чуждь бых бра́тии мое́й, и стра́нен сыново́м ма́тepe моея́. Я́ко ре́вность до́му Тво­е­го́ сне­де́ мя, и поноше́ния понося́щих Ти нападо́ша на мя. И покры́х посто́м ду́шу мою́, и бысть в поноше́ние мне, и положи́х одея́ние мое́ вре́тище, и бых им в при́тчу. О мне глумля́хуся седя́щии во врате́х, и о мне поя́ху пию́щии вино́. Аз же моли́твою мое́ю к Тебе́, Бо́же, вре́мя благоволе́ния, Бо́же, во мно́жестве ми́лости Тво­ея́ услы́ши мя, во и́стине спасе́ния Тво­е­го́. Спа­си́ мя от бре́ния, да не угле́бну, да изба́влюся от ненави́дящих мя и от глубо́ких вод. Да не потопи́т мене́ бу́ря водна́я, ниже́ да пожре́т мене́ глу­би­на́, ниже́ сведе́т о мне рове́нник уст свои́х. Услы́ши мя, Го́споди, я́ко бла́га ми́лость Твоя́, по мно́жеству щедро́т Твои́х при́зри на мя. Не отвра­ти́ лица́ Тво­е­го́ от о́трока Тво­е­го́, я́ко скорб­лю́, ско́ро услы́ши мя. Вон­ми́ души́ мое́й, и изба́ви ю́, враг мои́х ра́ди изба́ви мя. Ты бо ве́си поноше́ние мое́ и студ мой, и сра­мо­ту́ мою́: пред Тобо́ю вси оскорбля́ющии мя. Поноше́ние ча́яше душа́ моя́, и страсть и ждах соскорбя́щаго, и не бе́, и утеша́ющих, и не обрето́х. И да́ша в снедь мою́ желчь, и в жа́жду мою́ напои́ша мя о́цта. Да бу́дет трапе́за их пред ни́ми в сеть, и в воздая́ние, и в собла́зн. Да помрача́тся о́чи их, е́же не ви́дети, и хребе́т их вы́ну сля­цы́. Проле́й на ня гнев Твой, и я́рость гне́ва Тво­е­го́ да пости́гнет их. Да бу́дет двор их пуст, и в жили́щах их да не бу́дет живы́й. Зане́ eго́же Ты порази́л еси́, ти́и погна́ша, и к боле́зни язв мои́х приложи́ша. При­ло­жи́ беззако́ние к беззако́нию их, и да не вни́дут в пра́вду Твою́. Да потребя́тся от кни́ги живы́х и с пра́ведными да не напи́шутся. Нищ и боля́й есмь аз: спасе́ние Твое́, Бо́же, да прии́мет мя. Вос­хва­лю́ и́мя Бо́га мое­го́ с пе́снию, возвели́чу Его́ во хвале́нии: и уго́дно бу́дет Бо́гу па́че тель­ца́ ю́на, ро́ги износя́ща и па́знокти. Да у́зрят ни́щии и возвеселя́тся: взыщи́те Бо́га, и жива́ будет душа́ ва́ша. Я́ко услы́ша убо́гия Госпо́дь и окова́нныя Своя́ не уни­чи­жи́. Да восхва́лят Его́ небе­са́ и зем­ля́, мо́ре и вся живу́щая в нем. Я́ко Бог спасе́т Сио́на, и сози́ждутся гра́ди Иуде́йстии, и вселя́тся та́мо, и насле́дят и́, и се́мя рабо́в Твои́х удержи́т и́, и лю́бящии и́мя Твое́ вселя́тся в нем.

Пере­вод: Спа­си меня, Боже, ибо дошли воды до души моей. Я был вверг­нут в глу­бо­кую тину, и не на чем стать, вошёл в глуби́ны моря, и буря пото­пи­ла меня. Устал я кри­чать, охрип­ла гор­тань моя, померк­ли гла­за мои от ожи­да­ния Бога мое­го. Ста­ло боль­ше, чем воло́с на голо­ве моей, нена­ви­дя­щих меня напрас­но, укре­пи­лись вра­ги мои, изго­ня­ю­щие меня непра­вед­но; за то, что́ не похи­тил, я воз­ме­щал. Боже, Ты познал безу­мие моё, и согре­ше­ния мои от Тебя не сокры­лись. Да не посты­дят­ся о мне наде­ю­щи­е­ся на Тебя, Гос­по­ди, Гос­по­ди Сил, и да не посрамя́тся о мне ищу­щие Тебя, Боже Изра­и­лев! Ибо ради Тебя я пре­тер­пел поно­ше­ние; покрыл стыд лицо моё. Чужим я стал для бра­тьев моих и посто­рон­ним для сынов мате­ри моей, ибо рев­ность о доме Тво­ём сне­да­ет меня, и поно­ше­ния поно­ся­щих Тебя пали на меня. И облёк я постом душу мою, – и это ста­ло в поно­ше­ние мне; и воз­ло­жил на себя, как одеж­ду, ру́бище, – и стал для них прит­чей. О мне тол­ко­ва­ли сидя­щие у ворот, и обо мне пели пью­щие вино, я же с молит­вой моей к Тебе, Боже; во вре­мя благоволе́ния, Боже, по мно­же­ству мило­сти Тво­ей, услышь меня в истине спа­се­ния Тво­е­го. Спа­си меня из тины, что­бы мне не увяз­нуть, да избав­люсь от нена­ви­дя­щих меня и из глу­бо­ких вод; да не пото­пит меня буря на вода́х, и да не погло́тит меня глу­би­на, и да не сомкнёт надо мной коло­дец устья сво­е­го. Услышь меня, Гос­по­ди, ибо бла́га милость Твоя; по мно­же­ству состра­да­ния Тво­е­го взгля­ни на меня. Не отвра­ти лица́ Тво­е­го от отро­ка Тво­е­го, ибо я скорб­лю, ско­ро услышь меня, внем­ли́ душе моей и иску­пи её, ради вра­гов моих избавь меня. Ибо Ты зна­ешь поно­ше­ние моё, и стыд мой, и посрам­ле­ние моё; пред Тобою все тес­ня­щие меня. Поно­ше­ния и муче­ния ожи­да­ла душа моя; и ждал я состра­да­ю­ще­го, и не было его, и утеши́телей – и не нашёл; и дали мне в пищу желчь, и в жаж­де моей напо­и­ли меня уксу­сом. Да ста­нет трапе́за их сетью для них, и воз­да­я­ни­ем, и запад­нёй, да помра­чат­ся гла­за их, что­бы не видеть, и хребе́т их согни навсе­гда. Излей на них гнев Твой, и ярость гне­ва Тво­е­го да настиг­нет их. Да будет двор их пустым, и в шат­рах их да не будет живу­ще­го, ибо, кого Ты пора­зил, они ста­ли гнать и к боли ран моих при­ба­ви­ли. При­бавь без­за­ко­ние к без­за­ко­нию их, и да не вой­дут они в прав­ду Твою, да изгла­дят­ся из кни­ги живых, и с пра­вед­ны­ми да не напи­шут­ся. Нищ и стра­даю я: спа­се­ние Твоё, Боже, да под­дер­жит меня. Вос­хва­лю́ имя Бога мое­го с пес­нью, воз­ве­ли­чу Его в сла­во­сло­вии, и угод­нее это будет Богу, чем телец моло­дой, с про­би­ва­ю­щи­ми­ся рога­ми и копы­та­ми. Да уви­дят это нищие и воз­ве­се­лят­ся; взыщи́те Бога, и жива́ будет душа ваша. Ибо услы­шал бед­ных Гос­подь и узни­ков Сво­их не презре́л. Да вос­хва­лят Его небе­са и зем­ля, море и всё, дви­жу­щи­е­ся в нём. Ибо Бог спа­сёт Сион, и горо­да Иудеи отстро­ят­ся, и посе́лятся там люди, и насле­ду­ют его, и семя рабов Его овла­де­ет им, и любя­щие имя Его будут оби­тать в нём.

* * *

Блаженному Прокопию, Христа ради юродивому, Устюжскому чудотворцу

Тропарь, глас 4‑й2

Аудио:
0:43

 

Просвети́вся Боже́ственною благода́тию, Богому́дре, и весь ра́зум и се́рдце от су́етнаго ми́ра сего́ к Зижди́телю неукло́нно возложи́в целому́дрием и мно́гим терпе́нием, во вре́менней жи́зни тече́ние до́бре сконча́л еси́ и ве́ру соблю́л еси́ непоро́чну. Те́мже и по сме́рти яви́ся све́тлость жития́ тво­е­го́: источа́еши бо чудесе́м исто́чник неисчерпа́емый ве́рою притека́ющим ко свято́му тво­е­му́ гро́бу, Проко́пие всеблаже́нне, моли́ Хри­ста́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Пере­вод: Про­све­тил­ся Боже́ственной благода́тью, Богому́дрый, и весь ра́зум и се́рдце от это­го су́етного ми́ра к Зижди́телю неукло́нно возложи́л целому́дрием и мно́гим терпе́нием, вре́менный жиз­нен­ный путь хоро­шо окон­чил и ве́ру сбе­рёг непоро́чно. Так и после сме́рти пока­зал све́тлость жиз­ни тво­ей: источа́ешь чуде­са­ми исто́чник неис­чер­па­е­мой ве́рой при­бе­га­ю­щим к свято́му тво­е­му́ гро́бу, Проко́пий всеблаже́нный, моли́ Хри­ста́ Бо́га, да спа­сёт ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4‑й2

Аудио:
0:47

 

Хри­ста́ ра́ди юро́дством возду́шная мыта́рства на рука́х а́нгельских неприкоснове́нно преше́д, ца́рскаго дости́гл еси́ престо́ла и от Царя́ всех Хри­ста́ Бо́га дар прие́м благода́ть исцеле́ний, мно́гими бо чуде­сы́ твои́ми и зна́мением стра́шным удиви́л еси́ град твой Вели́кий У́стюг: лю́дем твои́м ми́лость испроси́в, ми́ро от честна́го о́браза Пресвяты́я Богоро́дицы моли́твою изве́л еси́ и неду́жным по́дал еси́ цель­бы́. Те́м же мо́лим тя, чудоно́сче Проко́пие: моли́ Хри­ста́ Бо́га непреста́нно пода́ти грехо́в на́ших проще́ние.

Пере­вод: Ради Хри­ста́ юро́дством воз­душ­ные мыта́рства на а́нгельских руках неприс­тупно пре­шёл, ца́рскаго престо́ла дости́г и от Царя́ всех Хри­ста́ Бо́га дар при­нял — благода́ть исцеле́ний, мно́гими чуде­са­ми твои́ми и зна́мением стра́шным удиви́л город твой Вели́кий У́стюг: лю́дям твои́м ми́лость испроси́л, ми́ро от чест­но­го о́браза Пре­свя­той Богоро́дицы моли́твой вывел и боль­ным по́дал исце­ле­ние. Те́м мо́лим тебя, чудоно́сный Проко́пий: моли́ Хри­ста́ Бо́га посто­ян­но пода́вать грехо́в на́ших проще́ние.

Молитва2

Аудио:
02:04

 

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий и чудотво́рче, святы́й блаже́нный Проко́пие! Тебе́ мо́лимся и тебе́ про́сим: моли́ся о нас ко Всеми́лостивому Бо́гу и Спа́су на́шему Иису́су Хри­сту́, да проба́вит ми́лость Свою́ к нам, недосто́йным, и да́рует нам вся, я́же к живо­ту́ и благоче́стию потре́бная: ве́ры у́бо и люб­ве́ преспе́яние, благоче́стия умноже́ние, ми́ра утвержде́ние, зем­ли́ плодоно́сие, возду́хов благорастворе́ние и во всем благо́е поспеше́ние. Град твой У́стюг и вся гра́ды и ве́си Росси́йския предста́тельством твои́м соблю­ди́ невреди́мы от вся́каго зла. Всем правосла́вным христиа́ном, тя моли́твенно призыва́ющим, коему́ждо по ну́ждам их, потре́бная да́руй: боля́щим исцеле́ние, скорбя́щим утеше́ние, бе́дствующим поможе́ние, уныва́ющим ободре́нне, ни́щим снабде́ние, си́рым призре́нне, всем же нам дух покая́ния и стра́ха Бо́жия испро­си́, да, благоче́стно сконча́вше вре́менное сие́ житие́, сподо́бимся благу́ю христиа́нскую кончи́ну получи́ти и Ца́рствие Небе́сное со избра́нными Бо́жиими насле́довати. Ей, пра́ведниче Бо́жий! Не посра­ми́ упова́ния на́шего, е́же на тя смире́нно возлага́ем, но бу́ди нам помо́щник и засту́пник в жи́зни, в сме́рти и по сме́рти на́шей, да, твои́м предста́тельством спасе́ние улучи́вше, ку́пно с тобо́ю просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ кре́пкое заступле́ние о нас во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О вели́кий уго́дник Бо́жий и чудотво́рец, свя­той блаже́нный Проко́пий! Тебе́ мо́лимся и тебя про́сим: моли́ся о нас ко Всеми́лостивому Бо́гу и Спа́су на́шему Иису́су Хри­сту́, да про­длит ми́лость Свою́ к нам, недосто́йным, и да́ст нам всё то, что для жиз­ни и благоче́стия нуж­но: ве́ры и люб­ви пре­успе­ы­ва­ние, благоче́стия умноже́ние, ми́ра утвержде́ние, зем­ли́ плодоно́сие, бла­го­при­ят­ной пого­ды и во всём благо́е поспеше́ние. Город твой У́стюг и все горо­да и сёла Рос­сии предста́тельством твои́м сохра­ни невреди́мо от вся́кого зла. Всем правосла́вным христиа́нам, тебя в моли́твах призыва́ющих, каж­до­му по ну́ждам их, потре́бное да́руй: боля́щим исцеле́ние, скорбя́щим утеше́ние, бе́дствующим помощь, уныва́ющим ободре́нне, ни́щим снабде́ние, си́рым ока­за­ние мило­сти, всем нам дух покая́ния и стра́ха Бо́жья испро­си́, да, благоче́стно окон­чим эту вре́менную жизнь, сподо́бимся благу́ю христиа́нскую кончи́ну получи́ть и Ца́рство Небе́сное с избра́нными Бо́жьими насле́довать. О пра́ведник Бо́жий! Не посра­ми́ упова́ния на́шего, кото­рое на тебя смире́нно возлага́ем, но бу́дь нам помо́щник и засту́пник в жи́зни, в сме́рти и по сме́рти на́шей, да, твои́м предста́тельством спасе́ние полу­чим, и вме­сте с тобо́й просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свя­то­го Ду́ха, и твоё кре́пкое заступле́ние о нас во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Пресвятой Богородице перед Ея иконой «Взыскание погибших», или «Избавление от бед страждущих»

Икона Богородицы «Взыскание погибших»

Тропарь, глас 7‑й3

Аудио:
0:36

 

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ во объя́тиях Свои́х Пре­веч­на­го Младе́нца и Бо́га носи́вшая,/ про­си́ Его́ дати ми́ру умирение/ и ду́шам на́шим спасе́ние./ Сын бо Тебе́, Богома́ти, веща́ет,/ я́ко вся проше́ния Твоя́ во благо́е исполнит./ Сего́ ра́ди и мы, при­па­да­ю­ще, мо́лимся/ и, наде́ющияся на Тя, да не поги́бнем,/ и́мя Твое́ имену́ем:/ Ты бо еси́, Влады́чице,// Взыска́ние поги́бших.

Радуй­ся, Бла­го­дат­ная Бого­ро­ди­ца Дева, в объ­я­ти­ях Сво­их Пред­веч­но­го Мла­ден­ца и Бога носив­шая. Про­си Его дать миру уми­ро­тво­ре­ние и душам нашим спа­се­ние. Ибо Сын Тебе, Бого­ма­терь, гово­рит, что все испро­шен­ное Тобой испол­нит во бла­го. Пото­му и мы коле­но­пре­кло­нен­но молим­ся, наде­ю­щи­е­ся на Тебя да не погиб­нем, имя Твое при­зы­вая, ибо Ты Вла­ды­чи­ца, Взыс­ка­ние погибших.

Молитва4

Аудио:
01:00

 

Засту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший. Вон­ми́ гла́су моле́ния мое­го́ и вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша гла­ву́ мою́ и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго. Поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обра­ти́ на путь пра́вый заблу́ждшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́. Ты, Ма́ти Бо́жия, сохра­ни́ и соблю­ди́ мя под кро́вом Твои́м ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Защит­ни­ца Усерд­ная, состра­да­тель­ная Матерь Гос­по­да, к Тебе при­бе­гаю я, пре­зрен­ный и самый греш­ный из всех людей. Услышь голос моле­ния мое­го и вопль мой и сте­на­ние услышь. Ибо без­за­ко­ния мои выше голо­вы моей, и я, как корабль в пучи­ну, погру­жа­юсь в море гре­хов моих. Но Ты, Все­б­ла­гая и Мило­серд­ная Вла­ды­чи­ца, не отвер­гай меня, отча­яв­ше­го­ся и во гре­хах поги­ба­ю­ще­го. Поми­луй меня, каю­ще­го­ся в злых делах моих, и обра­ти на пра­вый путь заблуд­шую несчаст­ную мою душу. На Тебя, Вла­ды­чи­ца моя Бого­ро­ди­ца, воз­ла­гаю всю надеж­ду мою. Ты, Матерь Божия, сохра­ни и соблю­ди меня под покро­вом Тво­им теперь, все­гда и наве­ки. Аминь.

* * *

Преподобным Ксенофонту и Марии

Тропарь, глас 4‑й

Аудио:
0:15

 

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не оста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их// в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Боже отцов наших, все­гда посту­па­ю­щий с нами по Тво­ей кро­то­сти, не уда­ли мило­сти Тво­ей от нас, но по их моль­бам мир­но жиз­нью нашей управляй.

Кондак, глас 4‑й

Аудио:
0:16

 

В за́поведех бо́дрствовал еcи́ Влады́чних,/ ни́щим расточи́вый твое́ бога́тство, блаже́нне,/ ти́хо с супру́жницею и ча́ды твои́ми;/ те́мже насле́дуете// Боже́ственное наслажде́ние.

В запо­ве­дях Вла­ды­ки неусып­но пре­бы­вал ты (Мф.26:41), нищим раз­дав свое богат­ство, бла­жен­ный, мир­но жил с супру­гой и чада­ми тво­и­ми, пото­му вы насле­до­ва­ли Боже­ствен­ное наслаждение.

Молитва

Аудио:
0:53

 

О, святи́и Ксенофо́нте и Мари́е со ча́дами ва́шими Арка́дием и Иоа́нном! Се, мы недосто́йнии и гре́шнии к вам усе́рдно прибега́ем и с упова́нием кре́пким мо́лимся: ми́лостивно услы́шите ны́не глас наш моле́бный и потщи́теся на по́мощь на́шу, и ны́не любо́вь ва́шу к нам, раба́м Бо́жиим (име­на), яви́те благода́тным де́йством богоприя́тных моли́тв ва́ших, низпошли́те и нам вели́кую и бога́тую ми́лость Госпо́дню, да воспое́м и просла́вим ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Пере­вод: О, свя­тые Ксенофо́нт и Мари́я вме­сте с ва́шими детьми Арка́дием и Иоа́нном! Мы недосто́йные и гре́шные к вам усе́рдно прибега́ем и с кре́пким упова́нием мо́лимся: ми́лостивно услы́шьте ны́не голос наше­го моле́ния и поспе­ши­те на по́мощь на́шу, и ны́не любо́вь ва́шу к нам, раба́м Бо́жьим (име­на), пока­жи­те благода́тным де́йством богоприя́тных моли́тв ва́ших, низпошли́те и нам вели́кую и бога́тую ми́лость Госпо́дню, да вос­по­ём и просла́вим ди́вного во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свя­то­го Ду́ха, ны́не и все­гда и во ве́ки веко́в.

Краткое житие святых Ксенофонта и Марии

Желая дать сво­им сыно­вьям, Иоан­ну и Арка­дию, более пол­ное обра­зо­ва­ние, они отпра­ви­ли их в фини­кий­ский город Бей­рут. Про­мыс­лом Божи­им корабль, на кото­ром отпра­ви­лись оба бра­та, потер­пел кру­ше­ние. Бра­тья были выбро­ше­ны вол­на­ми на берег в раз­ных местах. Скор­бя о раз­лу­че­нии, бра­тья посвя­ти­ли себя Богу и при­ня­ли ино­че­ство. Роди­те­ли дол­го не полу­ча­ли изве­стий о сво­их детях и счи­та­ли их погиб­ши­ми. Одна­ко пре­по­доб­ный Ксе­но­фонт, уже будучи стар­цем, сохра­нял твер­дое упо­ва­ние на Гос­по­да, уте­шал свою жену Марию, сове­то­вал не скор­беть и верить, что дети будут сохра­не­ны Гос­по­дом. Через несколь­ко лет супру­ги совер­ши­ли палом­ни­че­ство по Свя­тым местам и встре­ти­ли в Иеру­са­ли­ме сво­их сыно­вей, под­ви­зав­ших­ся в раз­ных монастырях.


Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки